Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה),
תשס"ה-2005

לפי שעה רבדים מתק' תשס"ז-2007

בטחון – תכנית ההתנתקות

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פטור מהיתר

Go

2

סעיף 3

עריכת מפה

Go

2

סעיף 4

מתן הפטור

Go

3

סעיף 5

חובת קבלת אישור הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

Go

3

סעיף 6

שמירת המפה

Go

3

סעיף 7

אישור התאמה

Go

3

סעיף 8

תוקפו של הפטור

Go

3

סעיף 9

תחולה

Go

3


תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה),
תשס"ה-2005
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 265 ו-266 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' תש"ע-2010

          "אזור כפרי" – אזור הכלול בתחום המועצה האזורית מרחבים;

מיום 29.3.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6577 מיום 29.3.2007 עמ' 700

"אזור כפרי" – אזור שאינו בתחום עיריה וכלול בתחום אחת מהמועצות האזוריות במחוז הדרום או בתחום יישוב במועצה אזורית אחרת שהחליט עליו שר הפנים לאחר שנועץ בוועדת משנה של המועצה הארצית לתכנון ולבניה וזאת לענין מבנה מגורים זמני בלבד;

מיום 12.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6885 מיום 12.4.2010 עמ' 1015

החלפת הגדרת "אזור כפרי"

הנוסח הקודם:

"אזור כפרי" – אזור שאינו בתחום עיריה וכלול בתחום אחת מהמועצות האזוריות במחוז הדרום או בתחום יישוב במועצה אזורית אחרת שהחליט עליו שר הפנים לאחר שנועץ בוועדת משנה של המועצה הארצית לתכנון ולבניה;

תק' תשע"ו-2016

          "המנהל" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005;

מיום 11.2.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7617 מיום 11.2.2016 עמ' 734

החלפת הגדרת "היושב ראש" בהגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"היושב ראש" – מי שהממשלה מינתה ליושב ראש מינהלת הביצוע המכונה סל"ע – סיוע למתיישבי חבל עזה וצפון השומרון בהחלטתה מס' 1966, מיום י"ז בסיון התשס"ד (6 יבוני 2004) (להלן – החלטת הממשלה);

          "היתר" – היתר לפי פרק ה' לחוק;

          "ועדת ערר" – ועדת ערר לפי סעיף 12א לחוק שבמחוז הדרום;

          "מבנה זמני" – מבנה מגורים זמני או מבנה ציבורי זמני;

          "מבנה חקלאי" – חממה ובית צמיחה, בית אריזה, מחסן חקלאי, סככה לכלים חקלאיים, סככה לאחסנת חומרי אריזה, מבנה ומיתקן לגידול בעלי חיים למעט לול ורפת וכן בית קירור, מבנה שירות וכל מבנה אחר הנדרש במישרין לקיום פעילות חקלאית ועל פי היקף הפעילות החקלאית במקום ובלבד שהמבנים אינם מחייבים סילוק שפכים;

          "מבנה מגורים זמני" – מבנה לצורכי מגורים זמניים בעבור מפונים על פי תכנית ההתנתקות ולעובדים במשקיהם, ובלבד שהמבנה אינו כולל יותר משתי יחידות דיור ושמשקלו ומידותיו מאפשרים את העברתו ממקום למקום, בשלמותו או בחלקים, על ידי גרירתו או על ידי הובלתו;

          "מבנה ציבורי זמני" – מבנה לצורכי ציבור המתגוררים במבני המגורים הזמניים ובלבד שמשקלו ומידותיו מאפשרים את העברתו ממקום למקום, בשלמותו או בחלקים, על ידי גרירתו או על ידי הובלתו ושטח הבניה הכולל שלו לא עולה על 150 מטרים מרובעים;

          "מבקש" – מי שמבקש פטור מהיתר לפי תקנות אלה;

תק' תש"ע-2010

          "מהנדס" – מהנדס הוועדה המקומית שמעונים;

מיום 12.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6885 מיום 12.4.2010 עמ' 1015

החלפת הגדרת "מהנדס"

הנוסח הקודם:

"מהנדס" – מהנדס הוועדה המקומית שבמרחבה מבוקש הפטור;

          "מפה" – מפה שהוכנה לפי הוראות תקנה 3;

תק' תש"ע-2010

          "מתכנן המחוז" – מתכנן מחוז הדרום, כמשמעו בסעיף 8 לחוק;

מיום 29.3.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6577 מיום 29.3.2007 עמ' 700

"מתכנן המחוז" – מתכנן מחוז הדרום או מחוז המרכז כמשמעו בסעיף 8 לחוק;

מיום 12.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6885 מיום 12.4.2010 עמ' 1016

החלפת הגדרת "מתכנן המחוז"

הנוסח הקודם:

"מתכנן המחוז" – מתכנן מחוז הדרום או מחוז המרכז כמשמעו בסעיף 8 לחוק;

          "נכס" – חלקה הרשומה בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – פנקסי המקרקעין), ובהעדר רישום כאמור – קרקע תחומה לפי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה, כהגדרתה בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998, שבה מבוקש לבצע עבודה להקמת מבנה חקלאי או להצבת מבנה זמני;

          "עבודה לצורכי הקמת מבנים" – הקמה או הצבה של מבנה זמני או מבנה חקלאי, פריצה והתוויה של דרכים חקלאיות ברוחב של עד 8 מטרים, הקמת גדרות ושערים, הנחת צנרת מים, ביוב, ניקוז, תקשורת וחשמל הנדרשים במישרין לייצור החקלאי, להקמת מבנה חקלאי או להצבת מבנה זמני;

          "קרקע חקלאית" – קרקע שמותר לפי תכנית לעשות בה שימוש חקלאי כמשמעו בסעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק;

          "תחום יישוב" – האזור מיועד ביישוב למגורים או למבני ציבור;

          "תכנית" – כהגדרתה בחוק;

          "תכנית ההתנתקות" – התכנית לפנות את יישובי חבל עזה וצפון השומרון כפי שאושרה בהחלטת הממשלה.

פטור מהיתר

2.    (א)  עבודה לצורכי הקמת מבנה חקלאי באזור כפרי, פטורה מהיתר ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:

(1)   הנכס מיועד לקרקע חקלאית על פי הוראות תכנית;

(2)   התקבל אישור היושב ראש כי העבודה דרושה במישרין לצורך סיוע למפוני חבל עזה וצפון השומרון (להלן – המפונים);

(3)   התקבל אישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר כי העבודה המבוקשת נדרשת במישרין לצורך הייצור החקלאי;

(4)   הוכנה מפה בהתאם לתקנה 3, שבה תוארו המבנים והעבודות הנדרשים, והתקבל עליה אישורה של רשות הרישוי המקומית או ועדת הערר, כאמור בתקנה 4.

          (ב)  עבודה לצורכי הצבת מבנה זמני באזור כפרי, פטורה מהיתר ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:

(1)   התקבל אישור היושב ראש כי העבודה דרושה במישרין לצורך סיוע למפונים;

תק' תשס"ז-2007 תק' תש"ע-2010

(2)   המבנה הזמני ימוקם בתחום המועצה האזורית מרחבים בנכס שמותר לעשות בו שימוש למגורים, או למבני ציבור, או במקום שנמצא צמוד דופן ליישוב, בהתאם להוראות תכנית מאושרת, או תכנית שהופקדה לא יאוחר מיום י"ז בשבט התש"ע (1 בפברואר 2010);

(3)   המבנה הזמני יוצב בצמידות קרובה ככל האפשר לשטח הבינוי העתידי של בתי הקבע של המתיישבים, בהתאם לתכנית המאושרת או המופקדת כאמור בפסקה (2);

(4)   השטח הכולל המותר לבניה של מבנה המגורים הזמני אינו עולה על 100 מטרים מרובעים; המהנדס רשאי להתיר, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובהתחשב בגודלה של המשפחה שתתגורר במבנה, הצבתו של מבנה מגורים זמני בגודל של עד 150 מטרים מרובעים;

(5)   הוכנה מפה בהתאם לתקנה 3, שבה יתוארו המבנים והעבודות הנדרשים והתקבל עליה אישורה של רשות הרישוי המקומית או ועדת הערר, כאמור בתקנה 4.

מיום 29.3.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6577 מיום 29.3.2007 עמ' 700

(ב) עבודה לצורכי הצבת מבנה זמני באזור כפרי, פטורה מהיתר ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:

(1) התקבל אישור היושב ראש כי העבודה דרושה במישרין לצורך סיוע למפונים;

(2) המבנה הזמני ימוקם בתחום יישוב בנכס שמותר לעשות בו שימוש למגורים, או למבני ציבור, או במקום שנמצא צמוד דופן ליישוב, בהתאם להוראות תכנית שאושרה או שהופקדה תכנית מאושרת, או תכנית שהופקדה לא יאוחר מתאריך י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006);

מיום 12.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6885 מיום 12.4.2010 עמ' 1016

(ב) עבודה לצורכי הצבת מבנה זמני באזור כפרי, פטורה מהיתר ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:

(1) התקבל אישור היושב ראש כי העבודה דרושה במישרין לצורך סיוע למפונים;

(2) המבנה הזמני ימוקם בתחום יישוב בתחום המועצה האזורית מרחבים בנכס שמותר לעשות בו שימוש למגורים, או למבני ציבור, או במקום שנמצא צמוד דופן ליישוב, בהתאם להוראות תכנית מאושרת, או תכנית שהופקדה לא יאוחר מתאריך י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) תכנית שהופקדה לא יאוחר מיום י"ז בשבט התש"ע (1 בפברואר 2010);

עריכת מפה

3.       (א)  המפה תיערך בקנה מידה של 1:250 לפחות וייכללו בה כל אלה:

(1)   פרטי המבקש;

(2)   גוש וחלקה של הנכס ורשת קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה; נכס שאינו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 – לפי רשת קואורדינטות בלבד;

(3)   שטח הנכס וגבולותיו לפי הרישום בפנקסי המקרקעין;

(4)   הדרכים הגובלות עם הנכס ותשתיות בתחום הנכס ובגבולותיו;

(5)   קווי גובה;

(6)   השימושים המותרים בנכס על פי התכניות החלות עליו;

(7)   חץ הצפון;

(8)   קנה המידה שלפיו נערכה המפה;

(9)   תרשים סביבה המפרט את מיקום הנכס;

(10)  תיאור וסימון של העבודות לצורכי הקמת מבנים כמבוקש בפטור, לרבות אופן חיבורם לתשתיות; ולענין מבנים זמניים – גם אופן חיבורם למערכת לסילוק שפכים.

          (ב)  למפה תצורף התחייבות של המבקש לפרק, להרוס ולפנות את המבנים שהקים או הציב בתום תקופת הפטור, לפי תקנה 8, אלא אם כן קיבל היתר לפי פרק ה' לחוק.

          (ג)   המפה תיחתם בידי –

(1)   בעלי הזכויות בנכס שחתימתם דרושה על בקשה להיתר בהתאם לתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

תק' תשס"ה-2005

(2)   נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום (להלן – הוועדה המחוזית) רק לאחר ששוכנע כי קוימו לגביה כל התנאים המפורטים בתקנות אלה וכי המרחקים בין המבנים המוצעים לבין המבנים האחרים בסביבה וכי גודל המבנים המוצעים וחומר הבניה שלהם, מתאימים להנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בענין; פסקת זאת תחול לגבי מבנה חקלאי בלבד;

(3)   היושב ראש או מי מטעמו;

(4)   מתכנן המחוז או מי מטעמו;

(5)   המהנדס או מי מטעמו לאחר ששוכנע כי המבנים המוקמים או המוצבים מתאימים לייעודם מבחינת יציבותם, רצפתם, קירותיהם, חלונותיהם ודלתותיהם ואישר את אופן חיבורם לרשתות המים, הביוב, הניקוז, התקשורת והחשמל.

מתן הפטור

4.       (א)  רשות הרישוי המקומית תאשר את המפה ותחתום עליה ותיתן את הפטור לפי תקנה 2 בתנאי שקוימו לגביה התנאים בתקנות אלה.

          (ב)  לא חתמה רשות הרישוי המקומית כאמור בתקנת משנה (א) בתוך חמישה עשר ימים מיום קבלת המפה במשרדי הרשות או סירבה לאשרה כאמור, תועבר המפה לוועדת הערר ולענין זה יהיו לה כל הסמכויות של רשות הרישוי המקומית; לא החליטה ועדת הערר בענין בתוך חמישה עשר ימי עבודה מהמועד שהמפה הוגשה לה, יראו את המפה כמאושרת בידיה ובלבד שמתקיימים בה כל דרישות תקנות אלה.

חובת קבלת אישור הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

5.       רשות רישוי מקומית וועדת ערר לא יאשרו מפה לפי תקנה 4, הכוללת נכס המצוי באזור שיועד בתכנית כגן לאומי או כשמורת טבע, אלא בכפוף לתנאים האלה:

(1)  הפטור מהיתר כולל עבודות תשתית בלבד ואינו כולל הצבת מבנה;

(2)  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים אישרה את הבקשה לאחר ששוכנעה כי קיים צורך בביצוע עבודות התשתית המבוקשות.

שמירת המפה

6.       לאחר קבלת הפטור כאמור בתקנה 4 יעביר המבקש עותקים מהמפה לוועדה המחוזית, לוועדה המקומית שבמרחבה ניתן הפטור, למינהל מקרקעי ישראל, למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, אשר ישמרו על אותם עותקים.

אישור התאמה

7.       לאחר השלמת העבודות לצורכי הקמת המבנים יאשר המהנדס, לפי פניית המבקש, כי העבודות בוצעו בהתאם לפטור (להלן – אישור התאמה); העתק האישור יישמר במשרדי רשות הרישוי המקומית.

תוקפו של הפטור

8.       (א)  עבודה לצורכי הקמת מבנים פטורה מהיתר כל עוד היא מבוצעת בהתאם לפטור שניתן לפי תקנה 4 וניתן אישור התאמה ובכפוף לקבוע בתקנת משנה (ב).

תק' תשס"ח-2008 תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ו-2016

          (ב)  בתום ארבע שנים מיום מתן הפטור לפי תקנות אלה יפורקו, ייהרסו ויפונו המבנים הזמניים והמבנים החקלאיים שהוקמו והוצבו לפי תקנות אלה בידי המבקש אלא אם כן קיבל בעבורם המבקש היתר לפי פרק ה' לחוק; שר האוצר רשאי להאריך את המועד להריסתו, פירוקו ופינויו של מבנה אשר ניתן לו פטור לפי תקנות אלה עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), ובלבד שהתקבל אישור היושב ראש כי המבנה משמש במישרין את מפוני חבל עזה וצפון השומרון בהחלטה מנומקת בכתב.

מיום 13.7.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6690 מיום 13.7.2008 עמ' 1123

(ב) בתום ארבע שנים מיום מתן הפטור לפי תקנות אלה יפורקו, ייהרסו ויפונו המבנים הזמניים והמבנים החקלאיים שהוקמו והוצבו לפי תקנות אלה בידי המבקש אלא אם כן קיבל בעבורם המבקש היתר לפי פרק ה' לחוק; שר הפנים רשאי להאריך את המועד להריסתו, פירוקו ופינויו של מבנה אשר ניתן לו פטור לפי תקנות אלה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) מטעמים מיוחדים שיירשמו.

מיום 1.1.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1417

(ב) בתום ארבע שנים מיום מתן הפטור לפי תקנות אלה יפורקו, ייהרסו ויפונו המבנים הזמניים והמבנים החקלאיים שהוקמו והוצבו לפי תקנות אלה בידי המבקש אלא אם כן קיבל בעבורם המבקש היתר לפי פרק ה' לחוק; שר הפנים רשאי להאריך את המועד להריסתו, פירוקו ופינויו של מבנה אשר ניתן לו פטור לפי תקנות אלה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) מטעמים מיוחדים שיירשמו עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), ובלבד שהתקבל אישור היושב ראש כי המבנה משמש במישרין את מפוני חבל עזה וצפון השומרון בהחלטה מנומקת בכתב.

מיום 1.1.2014

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7617 מיום 11.2.2016 עמ' 734

(ב) בתום ארבע שנים מיום מתן הפטור לפי תקנות אלה יפורקו, ייהרסו ויפונו המבנים הזמניים והמבנים החקלאיים שהוקמו והוצבו לפי תקנות אלה בידי המבקש אלא אם כן קיבל בעבורם המבקש היתר לפי פרק ה' לחוק; שר הפנים רשאי להאריך את המועד להריסתו, פירוקו ופינויו של מבנה אשר ניתן לו פטור לפי תקנות אלה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), ובלבד שהתקבל אישור היושב ראש כי המבנה משמש במישרין את מפוני חבל עזה וצפון השומרון בהחלטה מנומקת בכתב.

מיום 11.2.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7617 מיום 11.2.2016 עמ' 734

(ב) בתום ארבע שנים מיום מתן הפטור לפי תקנות אלה יפורקו, ייהרסו ויפונו המבנים הזמניים והמבנים החקלאיים שהוקמו והוצבו לפי תקנות אלה בידי המבקש אלא אם כן קיבל בעבורם המבקש היתר לפי פרק ה' לחוק; שר הפנים שר האוצר רשאי להאריך את המועד להריסתו, פירוקו ופינויו של מבנה אשר ניתן לו פטור לפי תקנות אלה עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), ובלבד שהתקבל אישור היושב ראש כי המבנה משמש במישרין את מפוני חבל עזה וצפון השומרון בהחלטה מנומקת בכתב.

תחולה תק' תשס"ח-2008

9.       תקנות אלה יחולו לגבי פטור שניתן לעניין הקמת מבנה זמני עד ליום ח' בסיוון התשס"ט (31 במאי 2009), ובלבד ששר הפנים אישר מתן הפטור מטעמים מיוחדים שיירשמו.

מיום 29.3.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6577 מיום 29.3.2007 עמ' 700

9. תקנות אלה יחולו לגבי פטור שניתן עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) יום כ"ב בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2007).

מיום 13.7.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6690 מיום 13.7.2008 עמ' 1123

9. תקנות אלה יחולו לגבי פטור שניתן עד יום כ"ב בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2007) לעניין הקמת מבנה זמני עד ליום ח' בסיוון התשס"ט (31 במאי 2009), ובלבד ששר הפנים אישר מתן הפטור מטעמים מיוחדים שיירשמו.

מיום 12.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6885 מיום 12.4.2010 עמ' 1016

9. תקנות אלה יחולו לגבי פטור שניתן לעניין הקמת מבנה זמני עד ליום ח' בסיוון התשס"ט (31 במאי 2009), ובלבד ששר הפנים אישר מתן הפטור מטעמים מיוחדים שיירשמו לעניין הקמת מבנה זמני עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

י"ב באדר א' התשס"ה (21 בפברואר 2005)

                                                                           אופיר פז-פינס

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569.

תוקנו ק"ת תשס"ה מס' 6398 מיום 12.7.2005 עמ' 795 – תק' תשס"ה-2005.

ק"ת תשס"ז מס' 6577 מיום 29.3.2007 עמ' 700 – תק' תשס"ז-2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6690 מיום 13.7.2008 עמ' 1123 – תק' תשס"ח-2008.

ק"ת תש"ע מס' 6885 מיום 12.4.2010 עמ' 1015 – תק' תש"ע-2010.

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1417 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.1.2012 (ת"ט ק"ת תשע"ג מס' 7169 מיום 16.10.2012 עמ' 40).

ק"ת תשע"ו מס' 7617 מיום 11.2.2016 עמ' 734 – תק' תשע"ו-2016; ר' תקנה 3 לענין תחילה.