נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – האפוטרופוס הכללי

תוכן ענינים

 

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מינוי וסמכויות

Go

2

סעיף 3

תאגיד

Go

2

סעיף 4

נציגים

Go

2

סעיף 5

חובת הודעה וחקירה

Go

2

סעיף 6

צו ניהול וצו זמני

Go

3

סעיף 7

ניהול ללא צו ניהול

Go

3

סעיף 8

צו ניהול לאדם זולת האפוטרופוס הכללי

Go

3

סעיף 9

דרך ניהול

Go

3

סעיף 10

השקעת כספים

Go

4

סעיף 11

פרטה וחשבונות

Go

4

סעיף 12

הוצאות הניהול

Go

4

סעיף 13

עיון במסמכים

Go

4

סעיף 14

הוראות בית המשפט

Go

4

סעיף 15

סיום הניהול

Go

4

סעיף 16

כשרות פעולות

Go

7

סעיף 17

סמכויות עזר

Go

7

סעיף 18

עונשין

Go

7

סעיף 19

תחולת הוראות

Go

7

סעיף 20

ניהול רכוש לפי חוק אחר

Go

7

סעיף 21

רכוש של "אויב"

Go

7

סעיף 22

הוראות מעבר

Go

7

סעיף 22א

חישוב שכר האפוטרופוס הכללי

Go

7

סעיף 23

ביצוע ותקנות

Go

8

סעיף 24

ביטול

Go

8

סעיף 25

תיקוני חוקים

Go

8

סעיף 26

תחילה

Go

8

 


חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978*

הגדרות

1.      בחוק זה –

          "נכס עזוב" – נכס שנתקיימו בו אלה:

(1)   לא נמצא מי שרשאי ומסוגל לנהוג בו מנהג בעלים או לנהלו, או שבעלו אינו ידוע;

(2)   הנכס נמצא בארץ, ובנכס של אזרח ישראלי, של תושב ישראל, או של תאגיד הרשום בישראל או שהוקם בה – גם נכס שנמצא בחוץ לארץ;

          "מעונין" בנכס עזוב – מי שיש לו זכות באותו נכס או זיקה קיימת או צפויה בו, לרבות נושה של אדם כזה;

          "בית משפט" – בית משפט מחוזי;

          "צו ניהול" – צו לפי סעיף 6(א).

מינוי וסמכויות

2.      (א)  שר המשפטים ימנה אפוטרופוס כללי, ורשאי הוא למנות משנה וסגן או סגנים לאפוטרופוס הכללי ולקבוע את סמכויותיהם.

          (ב)  האפוטרופוס הכללי מופקד על ניהולם של נכסים עזובים לפי הוראות חוק זה; כן מוסמך הוא לבצע כל תפקיד אחר שקיבל על עצמו או שהוטל עליו על פי דין או החלטת הממשלה.

תאגיד

3.      האפוטרופוס הכללי הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

נציגים

4.      (א)  האפוטרופוס הכללי רשאי לבצע תפקיד מתפקידיו גם באמצעות אדם שלא מבין עובדי המדינה שהוא ממונה עליהם (להלן – נציג), ורשאי הוא לאצול לנציג סמכות מסמכויותיו לגבי נכס מסויים ולשלם לו את שכרו.

          (ב)  נציג יפעל לפי הוראות האפוטרופוס הכללי ובפיקוחו, אך אין בכך או בתשלום שכרו על פי סעיף קטן (א) כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין הנציג לבין האפוטרופוס הכללי או המדינה.

          (ג)   האפוטרופוס הכללי רשאי, לפני מינויו של נציג או אחרי כן, לדרוש שהנציג ישעבד נכסים או יתן ערובה להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו, ורשאי הוא בכל עת לדרוש מן הנציג ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה.

חובת הודעה וחקירה

5.      (א)  מי שמחזיק בנכס עזוב או בנכס שיש לו יסוד להניח שהוא עזוב, וכן עובד ציבורי שנודע לו על נכס כזה אגב מילוי תפקידו, חייב להודיע על כך לאפוטרופוס הכללי ולמסור לו את הפרטים הידועים לו על הנכס.

          (ב)  נודע לאפוטרופוס הכללי – דרך הודעה לפי סעיף קטן (א) או בדרך אחרת – על נכס שיש יסוד להניח שהוא נכס עזוב, יערוך חקירה כדי לברר אם יש מקום לניהולו לפי חוק זה, והוא יהיה מוסמך לאסוף ראיות לשם כך.

          (ג)   מצא האפוטרופוס הכללי בחקירתו שיש מקום לניהולו של נכס עזוב לפי חוק זה, יפנה אל בית המשפט בבקשה למתן צו ניהול או ינהלו לפי סעיף 7.

צו ניהול וצו זמני

6.      (א)  לפי בקשה של האפוטרופוס הכללי, של מעונין או של היועץ המשפטי לממשלה, רשאי בית המשפט לצוות על האפוטרופוס הכללי לנהל נכם עזוב מסויים או את הנכסים העזובים של פלוני או של עזבונו.

          (ב)  לא תקובל בקשתו של מעונין על פי סעיף קטן (א) אלא אם הוכח שהודיע לאפוטרופוס הכללי בכתב לפחות 30 יום קודם לכן על כוונתו להגישה.

          (ג)   היה לאפוטרופוס הכללי יסוד להניח כי נכס מסויים הוא נכס עזוב, רשאי בית המשפט, על פי בקשת האפוטרופוס הכללי, לצוות על נקיטת אמצעים לשמירת הנכס או הזכויות בו, לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכס, ניהולו הזמני בידי האפוטרופוס הכללי ומכירת נכס פסיד, ככל שייראה לבית המשפט.

ניהול ללא צו ניהול (תיקון מס' 5) תשע"ג-2013 הודעה תשפ"ב-2022

7.       (א)  נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 52,130 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול.

(תיקון מס' 5)  תשע"ג-2013

          (ב)  הסכום כאמור בסעיף קטן (א) יתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן הידוע ביום האמור לעומת המדד האמור שהיה ידוע ב-1 בינואר בשנה שקדמה לו, ויעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; האפוטרופוס הכללי יפרסם ברשומות הודעה על הסכום המעודכן.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 122 (ה"ח 768)

7. (א) נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 10,000 לירות 50,000 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול.

(ב) הסכום כאמור בסעיף קטן (א) יתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן הידוע ביום האמור לעומת המדד האמור שהיה ידוע ב-1 בינואר בשנה שקדמה לו, ויעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; האפוטרופוס הכללי יפרסם ברשומות הודעה על הסכום המעודכן.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6725 מיום 1.1.2014 עמ' 2647

(א) נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 50,000 50,960 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7186 מיום 14.1.2016 עמ' 2687

(א) נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 50,960 50,450 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7429 מיום 22.1.2017 עמ' 2592

(א) נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 50,450 50,300 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7671 מיום 11.1.2018 עמ' 4193

(א) נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 50,300 50,450 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8094 מיום 30.1.2019 עמ' 6968

(א) נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 50,450 51,050 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8676 מיום 5.2.2020 עמ' 3629

(א) נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 51,050 51,210 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

י"פ תשפ"א מס' 9383 מיום 21.1.2021 עמ' 3161

(א) נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 51,210 50,910 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול.

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

י"פ תשפ"ב מס' 10166 מיום 30.1.2022 עמ' 3156

(א) נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 50,910 52,130 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול.

צו ניהול לאדם זולת האפוטרופוס הכללי

8.      (א)  נוכח בית המשפט שבנסיבות הענין רצוי שנכס עזוב ינוהל בידי אדם זולת האפוטרופוס הכללי ושניהולו בידי אותו אדם אינו עלול לפגוע בנכס או בזכויות של מעונינים, רשאי בית המשפט לתת צו המטיל את ניהול הנכס על אותו אדם, ובלבד שהסכים לכך.

          (ב)  בית המשפט רשאי לתת צו לפי סעיף קטן (א) אם מלכתחילה ואם אחרי שניתן צו ניהול או צו ניהול זמני על פי סעיף 6(ג), ורשאי הוא להתנות את הצו במתן ערובה לניהולו התקין של הנכס ובתנאים אחרים, הכל כפי שימצא לנכון.

ת"ט תשל"ט-1979

          (ג)   אדם שניתן לו צו ניהול לפי סעיף זה חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון על ניהול הנכס כפי שיורה האפוטרופוס הכללי ולפחות אחת לשנה, ולמסור לאפוטרופוס הכללי מידע מלא לפי דרישתו; הוראות סעיפים 9, 10(ג) ו-11 עד 16 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על אדם כזה.

מיום 21.6.1979

ת"ט תשלט-1979

ס"ח תשל"ט מס' 935 מיום 21.6.1979 עמ' 109

(ג) אדם שניתן לו צו ניהול לפי סעיף זה חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון על ניהול הנכס כפי שיורה האפוטרופוס הכללי ולפחות אחת לשנה, ולמסור לאפוטרופוס הכללי מידע מלא לפי דרישתו; הוראות סעיפים 9, 10(א) 10(ג) ו-11 עד 16 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על אדם כזה.

דרך ניהול (תיקון מס' 5) תשע"ג-2013

9.      (א)  האפוטרופוס הכללי חייב לכנס את הנכסים שבניהולו, לנהלם ולעשות בהם מה שעשוי, לדעתו, להועיל למעונינים בהם, ובין השאר, אחת לחמש שנים מיום תחילת ניהולו של נכס כאמור, ייזום הליך של חקירה ובדיקה לאיתור בעלי הזכויות בנכס, במטרה להשיב את הנכס לבעלי הזכויות בו, ובמסגרתו יבצע את הפעולות האלה:

(1)   יפרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של משרד המשפטים שתכלול את סוג הנכס ואת שמו של בעל הזכויות האחרון בנכס;

(2)   יפנה לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים ולרשם לענייני ירושה לשם בירור מידע שיכול לסייע באיתורם של בעלי הזכויות בנכס.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

          (ב)  מנהל האפוטרופוס הכללי את נכסי עזבונו של פלוני, רשאי הוא לסלק מתוכם, לפי שיקול דעתו, את ההוצאות הכרוכות בהלוויתו בקבורתו, בהצבת מצבה על קברו וכן באזכרתו לפי הנהוג בנסיבות הענין.

          (ג)   פעולות אלה טעונות אישור מראש של בית המשפט:

(1)   פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק;

(תיקון מס' 5)  תשע"ג-2013

(2)   מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 88,000 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; הוראות סעיף 7(ב) יחולו לעניין עדכון הסכום כאמור בפסקה זו.

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 78 (ה"ח 1581)

9. (א) האפוטרופוס הכללי חייב לכנס את הנכסים שבניהולו, לנהלם ולעשות בהם מה שעשוי, לדעתו, להועיל למעונינים בהם.

(ב) מנהל האפוטרופוס הכללי את נכסי עזבונו של פלוני, רשאי הוא לסלק מתוכם, לפי שיקול דעתו, את ההוצאות הכרוכות בהלוויתו בקבורתו, בהצבת מצבה על קברו וכן באזכרתו לפי הנהוג בנסיבות הענין.

(ב) (ג) פעולות אלה טעונות אישור מראש של בית המשפט:

(1) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק;

(2) מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 100,000 לירות או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 122 (ה"ח 768)

9. (א) האפוטרופוס הכללי חייב לכנס את הנכסים שבניהולו, לנהלם ולעשות בהם מה שעשוי, לדעתו, להועיל למעונינים בהם, ובין השאר, אחת לחמש שנים מיום תחילת ניהולו של נכס כאמור, ייזום הליך של חקירה ובדיקה לאיתור בעלי הזכויות בנכס, במטרה להשיב את הנכס לבעלי הזכויות בו, ובמסגרתו יבצע את הפעולות האלה:

(1) יפרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של משרד המשפטים שתכלול את סוג הנכס ואת שמו של בעל הזכויות האחרון בנכס;

(2) יפנה לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים ולרשם לענייני ירושה לשם בירור מידע שיכול לסייע באיתורם של בעלי הזכויות בנכס.

(ב) מנהל האפוטרופוס הכללי את נכסי עזבונו של פלוני, רשאי הוא לסלק מתוכם, לפי שיקול דעתו, את ההוצאות הכרוכות בהלוויתו בקבורתו, בהצבת מצבה על קברו וכן באזכרתו לפי הנהוג בנסיבות הענין.

(ג) פעולות אלה טעונות אישור מראש של בית המשפט:

(1) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק;

(2) מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 100,000 לירות 88,000 שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע שר המשפטים בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; הוראות סעיף 7(ב) יחולו לעניין עדכון הסכום כאמור בפסקה זו.

השקעת כספים

10.   (א)  לענין סעיף זה ימנה שר המשפטים ועדת השקעות בהרכב זה:

(1)   בא כוח שר המשפטים – יושב ראש;

(2)   בא כוח שר האוצר;

(3)   בא כוח נגיד בנק ישראל.

          (ב)  ועדת ההשקעות תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 5)  תשע"ג-2013

          (ג)   היו בין הנכסים שבניהול האפוטרופוס הכללי כספים, בין מלכתחילה ובין עקב מימוש של נכסים אחרים, והכספים אינם דרושים לצרכי הניהול השוטפים, חייב האפוטרופוס הכללי להחזיקם או להשקיעם, כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת פירות, בדרך של הפקדתם בפיקדון נושא תשואה שינוהל במשרד האוצר בהתאם למנגנון השקעה שקבע שר המשפטים בתקנות לפי הוראות סעיף 23(א)(3) או באחת הדרכים שקבעה ועדת ההשקעות לפי אותן תקנות, והכול על פי קווים מנחים ושיקולים לבחירת הדרך להשקעת הכספים שנקבעו בתקנות אלה, או בדרך שהורה בית המשפט.

          (ד)  כספים כאמור שבאו מנכסים שונים רשאי האפוטרופוס הכללי להשקיע במשותף, בלי לייחס את ההשקעה לנכסים מסויימים, באחת הדרכים שקבעה ועדת ההשקעות.

          (ה)  רווחים מהשקעה משותפת, בניכוי הוצאותיה, ייזקפו לזכותו של כל נכס שממנו באו הכספים, והפסדי ההשקעה ייזקפו לחובת הנכס, הכל כשיעור שיתופו בהשקעה, לפי סכום ולפי זמן.

          (ו)   האפוטרופוס הכללי ימציא לועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת, לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת הכספים, דין וחשבון כספי על פעולות ההשקעה המשותפת בשנת הכספים שחלפה.

מיום 1.12.2013

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 122 (ה"ח 768)

(ג) היו בין הנכסים שבניהול האפוטרופוס הכללי כספים, בין מלכתחילה ובין עקב מימוש של נכסים אחרים, והכספים אינם דרושים לצרכי הניהול השוטפים, חייב האפוטרופוס הכללי להחזיקם או להשקיעם, כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת פירות, באחת הדרכים שקבעה ועדת ההשקעות או בדרך שהורה בית המשפט בדרך של הפקדתם בפיקדון נושא תשואה שינוהל במשרד האוצר בהתאם למנגנון השקעה שקבע שר המשפטים בתקנות לפי הוראות סעיף 23(א)(3) או באחת הדרכים שקבעה ועדת ההשקעות לפי אותן תקנות, והכול על פי קווים מנחים ושיקולים לבחירת הדרך להשקעת הכספים שנקבעו בתקנות אלה, או בדרך שהורה בית המשפט.

פרטה וחשבונות

11.   (א)  האפוטרופוס הכללי יערוך פרטה וינהל חשבונות לגבי הנכסים שבניהולו; שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות הוראות לענין עריכת הפרטה וניהול החשבונות וביקורתם.

          (ב)  רישומים שנעשו בחשבונות האמורים במהלך הרגיל של פעולות האפוטרופוס הכללי יהיו ראיה לכאורה לאמור בהם.

הוצאות הניהול

12.   (א)  הוצאות ניהולו של נכס, לרבות תשלומי החובה החלים עליו על פי כל דין ושכר האפוטרופוס הכללי (להלן בסעיף זה – הוצאות הניהול), יחולו על הנכס, אם לא הורה בית המשפט שיחולו, כולן או מקצתן, על נכס אחר או על אדם פלוני.

          (ב)  האפוטרופוס הכללי רשאי לקזז את הוצאות הניהול שהוציא בקשר עם נכס מסויים כנגד הכנסות שקיבל מנכס אחר של אותו בעל המנוהל בידו.

          (ג)   האפוטרופוס הכללי יגבה את הוצאות הניהול מתוך הנכסים; ההוצאות יהיו שעבוד ראשון על הנכסים.

עיון במסמכים

13.   (א)  מעונין בנכס פלוני רשאי לעיין במסמכים שפירט בבקשתו והנוגעים לאותו נכס, פרט לתרשומות ולהתכתבות פנימית, זולת אם היה האפוטרופוס הכללי סבור שהבקשה הוגשה שלא בתום לב; מי שרשאי לעיין במסמך, רשאי גם לקבל העתק ממנו.

          (ב)  האפוטרופוס הכללי אינו חייב להציג בהליך משפטי מסמך הנוגע לנכס או לניהולו, אלא לפי צו של בית המשפט.

הוראות בית המשפט

14.   לפי בקשה של האפוטרופוס הכללי, של מעונין או של היועץ המשפטי לממשלה, ואף מיזמתו הוא, רשאי בית המשפט לתת לאפוטרופוס הכללי הוראות בכל הנוגע למילוי תפקידו וכן בענין מתן הענקות לאדם הזכאי למזונות מבעל נכס עזוב ומתן הלוואות לבן-זוג או לקרובי משפחה של בעל הנכס.

סיום הניהול (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3)  תשס"ט-2009

15.   (א)  האפוטרופוס הכללי ינהל נכס עד שיתייצב אדם ויוכיח להנחת דעתו שהוא רשאי לקבלו, או שהוברר לאפוטרופוס הכללי שהנכס חדל להיות נכס עזוב או שהתקיימו הוראות סעיף קטן (ג1).

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

          (ב)  הגיע ניהולו של נכס לפי צו ניהול לסיומו, או שנתברר שלא היה מקום לתת עליו צו ניהול, יתן האפוטרופוס הכללי לבית המשפט דין וחשבון וימסור לו את החשבונות המתייחסים לאותו נכס, כשהם מבוקרים כפי שנקבע בתקנות; אחריותו של האפוטרופוס הכללי לגבי הנכס תסתיים ביום שבו בית המשפט אישר את הדין וחשבון, ואם הנכס נמסר בדרך שנקבעה בתקנות – ביום המסירה כפי שאישרו בית המשפט מראש או למפרע, לפי המוקדם.

(תיקון מס' 3)  תשס"ט-2009

          (ג)   נמשך ניהולו של נכס שהוא נכס של נספה השואה או נכס מקרקעין לפי חוק זה חמש-עשרה שנה ושוכנע בית המשפט, לפי דו"ח מאת האפוטרופוס הכללי, שאין הצדקה להמשיך בניהול, רשאי בית המשפט לצוות שהאפוטרופוס הכללי יעביר את הנכס לקנין המדינה, ולתת לו תעודת שחרור.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3)  תשס"ט-2009

          (ג1) (1)   נמשך ניהולו של נכס שאינו נכס של נספה השואה או נכס מקרקעין, לפי חוק זה, 15 שנים, יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס לקניין המדינה, ובלבד שבטרם יעביר את הנכס כאמור, יבצע את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) עד (ד) להלן; האפוטרופוס הכללי יתחיל בביצוע הפעולות האמורות לא יאוחר מתום 14 שנים מתחילת ניהול הנכס כאמור, ויבצע אותן במשך תקופה של שנה לפחות:

(א)   יפרסם הודעה לציבור בשני עיתונים יומיים נפוצים כמשמעותם בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים, על הכוונה להעביר את הנכס לקנין המדינה; בהודעה לציבור יוזמנו בעלי הזכויות בנכס להגיש בקשות בקשר אליו, בתוך תקופה שיקבע; ההודעה תכלול גם את סוג הנכס ואת שמו של בעל הזכויות האחרון בנכס; שר המשפטים רשאי לקבוע פרטים נוספים שייכללו בהודעה וכן את דרכי פרסומה;

(ב)   ייזום הליך של חקירה ובדיקה וכן יפעל בשקידה סבירה לאיתור בעלי הזכויות בנכס, במטרה להשיב את הנכס לבעלי הזכויות בו; במסגרת החקירה והבדיקה, יפנה האפוטרופוס הכללי לגופים במדינה אשר עשוי להיות להם מידע שיכול לסייע באיתורם של בעלי הזכויות בנכס, לרבות למינהל האוכלוסין במשרד הפנים, לרשם לעניני ירושה, לרשויות המס, ולמוסד לביטוח לאומי;

(ג)    יעשה פעולות נוספות שקבע שר המשפטים;

(ד)   יגיש לבית המשפט דין וחשבון על פעולותיו לפי פסקה זו.

(תיקון מס' 3) תשס"ט-2009

(2)   שוכנע בית המשפט כי לא היה ניתן לאתר את בעלי הזכויות בנכס, על אף שהאפוטרופוס הכללי פעל בשקידה סבירה במילוי חובותיו, יאשר בית המשפט את הדין וחשבון שהגיש האפוטרופוס הכללי כאמור בפסקה (1)(ד); בית המשפט רשאי להורות לאפוטרופוס הכללי כל הוראה שימצא לנכון לגבי הנכס, לרבות על עשיית פעולות נוספות לאיתור בעלי הזכויות בנכס, בטרם יאשר את הדין וחשבון שהגיש האפוטרופוס הכללי כאמור, על אף שהנכס הועבר לקנין המדינה; אותרו בעלי הזכויות בנכס, יורה בית המשפט על החזרת הנכס מקנין המדינה או על החזרת שוויו כפי שהיה ביום העברתו לקנין המדינה, והכל בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, והמדינה תיתן להם את הנכס אם הוא עדיין בידיה, או את שוויו כאמור, לפי בחירתם.

(תיקון מס' 3) תשס"ט-2009

(3)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי נכס עזוב המנוהל בידי האפוטרופוס הכללי לפי צו ירושה אשר על פיו היה בין היורשים נעדר.

(תיקון מס' 3) תשס"ט-2009

          (ג2) (1)   על אף האמור בסעיף קטן (ג1), לא עלה שוויו של נכס כאמור באותו סעיף קטן על הסכום הנקוב בסעיף 7, יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס לקניין המדינה, ובלבד שבטרם יעביר את הנכס כאמור, יבצע את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) ו-(ב) להלן; האפוטרופוס הכללי יתחיל בביצוע הפעולות האמורות לא יאוחר מתום 14 שנים ושלושה חודשים מתחילת ניהול הנכס כאמור, ויבצע אותן במשך תקופה של תשעה חודשים לפחות:

(א)   יפרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של משרד המשפטים על הכוונה להעביר את הנכס לקניין המדינה; הודעה כאמור תפרט גם את סוג הנכס ואת שמו של בעל הזכויות האחרון בנכס;

(ב)   יפנה לגופים המפורטים בסיפה של סעיף קטן (ג1)(1)(ב), לשם איתור בעלי הזכויות בנכס;

(2)   האפוטרופוס הכללי יפרסם, אחת לחצי שנה, הודעה לציבור בשני עיתונים יומיים נפוצים כמשמעותם בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר כוונתו להעביר נכסים כאמור בסעיף קטן זה לקניין המדינה; בהודעה כאמור יצוין כי ניתן לעיין ברשימה של הנכסים המיועדים להעברה לקניין המדינה וברשימה של שמות בעלי הזכויות בנכסים, באתרי האינטרנט של משרד המשפטים ושל משרד האוצר;

(3)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי נכס עזוב המנוהל בידי האפוטרופוס הכללי לפי צו ירושה אשר על פיו היה בין היורשים נעדר.

(תיקון מס' 3) תשס"ט-2009

          (ג3) (פקע).

(תיקון מס' 3) תשס"ט-2009

          (ג4) (פקע).

(תיקון מס' 3)  תשס"ט-2009

          (ד)  העברת נכס לפי  סעיפים קטנים (ג) או (ג1) אין בה כדי למנוע ממעונין לתבוע מהמדינה את הנכס או את שוויו כפי שהיה ביום העברתו למדינה, בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961, והמדינה תתן לו את הנכס, אם הוא עדיין בידיה, או את שוויו לפי בחירתו.

(תיקון מס' 3) תשס"ט-2009

          (ד1) שר המשפטים ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על יישום הוראותיו של סעיף זה על ידי האפוטרופוס הכללי.

(תיקון מס' 3)  תשס"ט-2009

          (ה)  בסעיף זה –

          "חוק הסדרי משפט ומינהל" – חוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב], התש"ל-1970;

          "חוק פסיקת ריבית והצמדה" – חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;

          "נכס של נספה שואה" – כהגדרתו בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006.

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 78 (ה"ח 1581)

החלפת סעיף קטן 15(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הגיע ניהולו של נכס לפי חוק זה לסיומו, או שנתברר שלא היה מקום לתת עליו צו ניהול, יתן האפוטרופוס הכללי לבית המשפט דין וחשבון וימסור לו את החשבונות המתייחסים לאותו נכס, כשהם מבוקרים כפי שנקבע בתקנות, ומשעשה כן יחול עליו, לעניין פטור מאחריות, הדין החל על מנהל עזבון לפי סעיף 88 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 423 (ה"ח 143)

15. (א) האפוטרופוס הכללי ינהל נכס עד שיתייצב אדם ויוכיח להנחת דעתו שהוא רשאי לקבלו, או שהוברר לאפוטרופוס הכללי שהנכס חדל להיות נכס עזוב או שהתקיימו הוראות סעיף קטן (ג1).

(ב) הגיע ניהולו של נכס לפי צו ניהול לסיומו, או שנתברר שלא היה מקום לתת עליו צו ניהול, יתן האפוטרופוס הכללי לבית המשפט דין וחשבון וימסור לו את החשבונות המתייחסים לאותו נכס, כשהם מבוקרים כפי שנקבע בתקנות; אחריותו של האפוטרופוס הכללי לגבי הנכס תסתיים ביום שבו בית המשפט אישר את הדין וחשבון, ואם הנכס נמסר בדרך שנקבעה בתקנות – ביום המסירה כפי שאישרו בית המשפט מראש או למפרע, לפי המוקדם.

(ג) נמשך ניהולו של נכס שהוא נכס של נספה השואה או נכס מקרקעין לפי חוק זה חמש-עשרה שנה ושוכנע בית המשפט, לפי דו"ח מאת האפוטרופוס הכללי, שאין הצדקה להמשיך בניהול, רשאי בית המשפט לצוות שהאפוטרופוס הכללי יעביר את הנכס לקנין המדינה, ולתת לו תעודת שחרור.

(ג1) (1) נמשך ניהולו של נכס, שאינו נכס כאמור בסעיף קטן (ג), לפי חוק זה חמש עשרה שנה, יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס לקנין המדינה, ובלבד שבטרם יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס כאמור, יעשה את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) עד (ד), במשך תקופה של שנה לפחות, שקדמה למועד העברת הנכס לקנין המדינה:

(א) יפרסם הודעה לציבור בשני עיתונים יומיים נפוצים כמשמעותם בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים, על הכוונה להעביר את הנכס לקנין המדינה; בהודעה לציבור יוזמנו בעלי הזכויות בנכס להגיש בקשות בקשר אליו, בתוך תקופה שיקבע; ההודעה תכלול גם את סוג הנכס ואת שמו של בעל הזכויות האחרון בנכס; שר המשפטים רשאי לקבוע פרטים נוספים שייכללו בהודעה וכן את דרכי פרסומה;

(ב) ייזום הליך של חקירה ובדיקה וכן יפעל בשקידה סבירה לאיתור בעלי הזכויות בנכס, במטרה להשיב את הנכס לבעלי הזכויות בו; במסגרת החקירה והבדיקה, יפנה האפוטרופוס הכללי לגופים במדינה אשר עשוי להיות להם מידע שיכול לסייע באיתורם של בעלי הזכויות בנכס, לרבות למינהל האוכלוסין במשרד הפנים, לרשם לעניני ירושה, לרשויות המס, ולמוסד לביטוח לאומי;

(ג) יעשה פעולות נוספות שקבע שר המשפטים;

(ד) יגיש לבית המשפט דין וחשבון על פעולותיו לפי פסקה זו.

(2) שוכנע בית המשפט כי לא היה ניתן לאתר את בעלי הזכויות בנכס, על אף שהאפוטרופוס הכללי פעל בשקידה סבירה במילוי חובותיו, יאשר בית המשפט את הדין וחשבון שהגיש האפוטרופוס הכללי כאמור בפסקה (1)(ד); בית המשפט רשאי להורות לאפוטרופוס הכללי כל הוראה שימצא לנכון לגבי הנכס, לרבות על עשיית פעולות נוספות לאיתור בעלי הזכויות בנכס, בטרם יאשר את הדין וחשבון שהגיש האפוטרופוס הכללי כאמור, על אף שהנכס הועבר לקנין המדינה; אותרו בעלי הזכויות בנכס, יורה בית המשפט על החזרת הנכס מקנין המדינה או על החזרת שוויו כפי שהיה ביום העברתו לקנין המדינה, והכל בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, והמדינה תיתן להם את הנכס אם הוא עדיין בידיה, או את שוויו כאמור, לפי בחירתם.

(3) הוראות פסקאות (1) ו-(2) לא יחולו לגבי נכס עזוב המנוהל בידי האפוטרופוס הכללי לפי צו ירושה אשר על פיו היה בין היורשים נעדר.

(ד) העברת נכס לפי  סעיף קטן (ג) סעיפים קטנים (ג) או (ג1) אין בה כדי למנוע ממעונין לתבוע מהמדינה את הנכס או את שוויו כפי שהיה ביום העברתו למדינה, בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961, והמדינה תתן לו את הנכס, אם הוא עדיין בידיה, או את שוויו לפי בחירתו.

(ה) בסעיף זה –

"נכס של נספה שואה" – נכס שמתקיים בו אחד מאלה, וכן נכס שהוא תמורתו של נכס כאמור, והכל למעט נכס גרמני, כהגדרתו בסעיף 2(ה) לחוק נכסי גרמנים, התש"י-1950:

(1) הוא נמצא בישראל ובעל הזכויות האחרון בו, הידוע, הוא אדם שמקום שהותו האחרון הידוע היה בחבל ארץ אשר ביום י"ז באלול התרצ"ט (1 בספטמבר 1939) היה שייך לאחת המדינות המפורטות בפסקה זו, ולא ידוע אם בעל הזכויות האמור נותר בחיים לאחר יום כ"ד באלול התש"ה (2 בספטמבר 1945), ואלה המדינות: יוגוסלביה, ברית המועצות, סלובקיה, רומניה, פולין, ליטא, לטביה, הונגריה, אסטוניה, בוהמיה ומוראביה (צ'כיה), אוסטריה, בלגיה, צרפת, גרמניה, יוון, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, נורווגיה, פינלנד, דנמרק, תוניסיה ולוב;

(2) הוא נכס שהיה מוקנה לממונה על רכוש האויב לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939, אשר רואים אותו לפי הוראות סעיף 21 כאילו ניתן לגביו צו ניהול.

 

מיום 15.7.2009

סעיפים קטנים 15(א), 15(ג), 15(ג3), 15(ג4), 15(ד) לענין נכס מקרקעין מיום 15.7.2009 עד יום 15.7.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 239 (ה"ח 436)

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8048 מיום 26.7.2018 עמ' 2559

15. (א) האפוטרופוס הכללי ינהל נכס עד שיתייצב אדם ויוכיח להנחת דעתו שהוא רשאי לקבלו, או שהוברר לאפוטרופוס הכללי שהנכס חדל להיות נכס עזוב או שהתקיימו הוראות סעיף קטן (ג1) סעיפים קטנים (ג1), (ג2), (ג3) או (ג4).

(ב) הגיע ניהולו של נכס לפי צו ניהול לסיומו, או שנתברר שלא היה מקום לתת עליו צו ניהול, יתן האפוטרופוס הכללי לבית המשפט דין וחשבון וימסור לו את החשבונות המתייחסים לאותו נכס, כשהם מבוקרים כפי שנקבע בתקנות; אחריותו של האפוטרופוס הכללי לגבי הנכס תסתיים ביום שבו בית המשפט אישר את הדין וחשבון, ואם הנכס נמסר בדרך שנקבעה בתקנות – ביום המסירה כפי שאישרו בית המשפט מראש או למפרע, לפי המוקדם.

(ג) נמשך ניהולו של נכס שהוא נכס של נספה השואה או נכס מקרקעין לפי חוק זה חמש-עשרה שנה ושוכנע בית המשפט, לפי דו"ח מאת האפוטרופוס הכללי, שאין הצדקה להמשיך בניהול, רשאי בית המשפט לצוות שהאפוטרופוס הכללי יעביר את הנכס לקנין המדינה, ולתת לו תעודת שחרור.

(ג1) (1) נמשך ניהולו של נכס, שאינו נכס כאמור בסעיף קטן (ג), לפי חוק זה חמש עשרה שנה, יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס לקנין המדינה, ובלבד שבטרם יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס כאמור, יעשה את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) עד (ד), במשך תקופה של שנה לפחות, שקדמה למועד העברת הנכס לקנין המדינה נמשך ניהולו של נכס שאינו נכס של נספה השואה או נכס מקרקעין, לפי חוק זה, 15 שנים, יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס לקניין המדינה, ובלבד שבטרם יעביר את הנכס כאמור, יבצע את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) עד (ד) להלן; האפוטרופוס הכללי יתחיל בביצוע הפעולות האמורות לא יאוחר מתום 14 שנים מתחילת ניהול הנכס כאמור, ויבצע אותן במשך תקופה של שנה לפחות:

(א) יפרסם הודעה לציבור בשני עיתונים יומיים נפוצים כמשמעותם בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים, על הכוונה להעביר את הנכס לקנין המדינה; בהודעה לציבור יוזמנו בעלי הזכויות בנכס להגיש בקשות בקשר אליו, בתוך תקופה שיקבע; ההודעה תכלול גם את סוג הנכס ואת שמו של בעל הזכויות האחרון בנכס; שר המשפטים רשאי לקבוע פרטים נוספים שייכללו בהודעה וכן את דרכי פרסומה;

(ב) ייזום הליך של חקירה ובדיקה וכן יפעל בשקידה סבירה לאיתור בעלי הזכויות בנכס, במטרה להשיב את הנכס לבעלי הזכויות בו; במסגרת החקירה והבדיקה, יפנה האפוטרופוס הכללי לגופים במדינה אשר עשוי להיות להם מידע שיכול לסייע באיתורם של בעלי הזכויות בנכס, לרבות למינהל האוכלוסין במשרד הפנים, לרשם לעניני ירושה, לרשויות המס, ולמוסד לביטוח לאומי;

(ג) יעשה פעולות נוספות שקבע שר המשפטים;

(ד) יגיש לבית המשפט דין וחשבון על פעולותיו לפי פסקה זו.

(2) שוכנע בית המשפט כי לא היה ניתן לאתר את בעלי הזכויות בנכס, על אף שהאפוטרופוס הכללי פעל בשקידה סבירה במילוי חובותיו, יאשר בית המשפט את הדין וחשבון שהגיש האפוטרופוס הכללי כאמור בפסקה (1)(ד); בית המשפט רשאי להורות לאפוטרופוס הכללי כל הוראה שימצא לנכון לגבי הנכס, לרבות על עשיית פעולות נוספות לאיתור בעלי הזכויות בנכס, בטרם יאשר את הדין וחשבון שהגיש האפוטרופוס הכללי כאמור, על אף שהנכס הועבר לקנין המדינה; אותרו בעלי הזכויות בנכס, יורה בית המשפט על החזרת הנכס מקנין המדינה או על החזרת שוויו כפי שהיה ביום העברתו לקנין המדינה, והכל בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, והמדינה תיתן להם את הנכס אם הוא עדיין בידיה, או את שוויו כאמור, לפי בחירתם.

(3) הוראות פסקאות (1) ו-(2) סעיף קטן זה לא יחולו לגבי נכס עזוב המנוהל בידי האפוטרופוס הכללי לפי צו ירושה אשר על פיו היה בין היורשים נעדר.

(ג2) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ג1), לא עלה שוויו של נכס כאמור באותו סעיף קטן על הסכום הנקוב בסעיף 7, יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס לקניין המדינה, ובלבד שבטרם יעביר את הנכס כאמור, יבצע את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) ו-(ב) להלן; האפוטרופוס הכללי יתחיל בביצוע הפעולות האמורות לא יאוחר מתום 14 שנים ושלושה חודשים מתחילת ניהול הנכס כאמור, ויבצע אותן במשך תקופה של תשעה חודשים לפחות:

(א) יפרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של משרד המשפטים על הכוונה להעביר את הנכס לקניין המדינה; הודעה כאמור תפרט גם את סוג הנכס ואת שמו של בעל הזכויות האחרון בנכס;

(ב) יפנה לגופים המפורטים בסיפה של סעיף קטן (ג1)(1)(ב), לשם איתור בעלי הזכויות בנכס;

(2) האפוטרופוס הכללי יפרסם, אחת לחצי שנה, הודעה לציבור בשני עיתונים יומיים נפוצים כמשמעותם בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר כוונתו להעביר נכסים כאמור בסעיף קטן זה לקניין המדינה; בהודעה כאמור יצוין כי ניתן לעיין ברשימה של הנכסים המיועדים להעברה לקניין המדינה וברשימה של שמות בעלי הזכויות בנכסים, באתרי האינטרנט של משרד המשפטים ושל משרד האוצר;

(3) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי נכס עזוב המנוהל בידי האפוטרופוס הכללי לפי צו ירושה אשר על פיו היה בין היורשים נעדר.

(ג3) (1) נמשך ניהולו של נכס מקרקעין שאינו נכס של נספה השואה לפי חוק זה, או נכס שסעיף 5 לחוק הסדרי משפט ומינהל חל עליו, 25 שנים, יוקנה הנכס למדינה, ובלבד שבטרם יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס, יבצע את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) עד (ד) שבסעיף קטן (ג1)(1), וכן, לשם איתור בעלי זכויות בנכס, יפנה גם למינהל מקרקעי ישראל ולאגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים; האפוטרופוס הכללי יתחיל בביצוע הפעולות האמורות לא יאוחר מתום 23 שנים וחצי מתחילת ניהול הנכס כאמור, ויבצע אותן במשך תקופה של שנה וחצי לפחות;

(2) על העברת נכס לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף קטן (ג1)(2) ו-(3), בשינוי זה: בסעיף קטן (ג1)(2), בסופו יבוא "ואולם לגבי נכס מקרקעין שהזכויות בו הועברו לאדם אחר – יורה בית המשפט כי המדינה תיתן לבעלי הזכויות בנכס, אחד מאלה, לפי בחירתם:

(א) שוויו של הנכס כפי שהיה ביום העברתו לקניין המדינה, בצירוף ריבית כאמור;

(ב) הועברו זכויות בנכס לאחר יום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009) – התמורה שנתקבלה מהעברת הזכויות בנכס, ואם השביחה המדינה את הנכס לפני העברת הזכויות בו – בקיזוז ההוצאות שהוציאה בקשר להשבחת הנכס, והכל בצירוף ריבית כאמור;

(3) שווי הנכס או התמורה שנתקבלה מהעברת הזכויות בנכס, כאמור בפסקה (2)(א) או (ב), יינתנו לבעלי הזכויות בנכס, בקיזוז הוצאות שהוציאה המדינה לגבי אותו נכס, כמפורט להלן (בחוק זה – הוצאות המדינה):

(א) הוצאות הניהול כמשמעותן בסעיף 12, ששולמו לאפוטרופוס הכללי בעת העברת הנכס לקניין המדינה;

(ב) הוצאות שהוציאה המדינה לניהול הנכס, מיום שהועבר לקניינה, לרבות תשלומי החובה החלים על הנכס על פי כל דין.

(ג4) נמשך ניהולו של נכס שסעיף 5 לחוק הסדרי משפט ומינהל חל עליו 15 שנים ושוכנע בית המשפט, לפי דוח מאת האפוטרופוס הכללי, שאין הצדקה להמשיך בניהול, רשאי בית המשפט לצוות שהאפוטרופוס הכללי יעביר את הנכס לקניין המדינה, ולתת לו תעודת שחרור.

(ד) העברת נכס לפי  סעיפים קטנים (ג) או (ג1) אין בה כדי למנוע ממעונין לתבוע מהמדינה את הנכס או את שוויו כפי שהיה ביום העברתו למדינה, בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961, והמדינה תתן לו את הנכס, אם הוא עדיין בידיה, או את שוויו לפי בחירתו.

(ד) הועבר נכס לקניין המדינה לפי סעיפים קטנים (ג1), (ג2), (ג3) או (ג4), זכאי המעוניין לקבל מהמדינה –

(1) אם הנכס עדיין בידי המדינה – את הנכס או את שוויו כפי שהיה ביום העברתו למדינה, בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ובקיזוז הוצאות המדינה, לפי בחירתו;

(2) אם הנכס אינו בידי המדינה – את שוויו כפי שהיה ביום העברתו למדינה בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ובקיזוז הוצאות המדינה; ואם היה הנכס, נכס מקרקעין – את אחד מאלה לפי בחירתו:

(א) שוויו של הנכס כפי שהיה ביום העברתו למדינה בצירוף ריבית כאמור ובקיזוז הוצאות המדינה;

(ב) הועברו זכויות בנכס לאחר יום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009) – התמורה שנתקבלה מהעברת הזכויות, ואם השביחה המדינה את הנכס לפני מכירתו – בקיזוז הוצאות המדינה וההוצאות שהוציאה בקשר להשבחת הנכס, והכל בצירוף ריבית כאמור.

(ד1) שר המשפטים ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על יישום הוראותיו של סעיף זה על ידי האפוטרופוס הכללי.

(ה) בסעיף זה –

"נכס של נספה שואה" – נכס שמתקיים בו אחד מאלה, וכן נכס שהוא תמורתו של נכס כאמור, והכל למעט נכס גרמני, כהגדרתו בסעיף 2(ה) לחוק נכסי גרמנים, התש"י-1950:

(1) הוא נמצא בישראל ובעל הזכויות האחרון בו, הידוע, הוא אדם שמקום שהותו האחרון הידוע היה בחבל ארץ אשר ביום י"ז באלול התרצ"ט (1 בספטמבר 1939) היה שייך לאחת המדינות המפורטות בפסקה זו, ולא ידוע אם בעל הזכויות האמור נותר בחיים לאחר יום כ"ד באלול התש"ה (2 בספטמבר 1945), ואלה המדינות: יוגוסלביה, ברית המועצות, סלובקיה, רומניה, פולין, ליטא, לטביה, הונגריה, אסטוניה, בוהמיה ומוראביה (צ'כיה), אוסטריה, בלגיה, צרפת, גרמניה, יוון, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, נורווגיה, פינלנד, דנמרק, תוניסיה ולוב;

(2) הוא נכס שהיה מוקנה לממונה על רכוש האויב לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939, אשר רואים אותו לפי הוראות סעיף 21 כאילו ניתן לגביו צו ניהול.

(ה) בסעיף זה –

"חוק הסדרי משפט ומינהל" – חוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב], התש"ל-1970;

"חוק פסיקת ריבית והצמדה" – חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;

"נכס של נספה שואה" – כהגדרתו בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006.

 

מיום 15.7.2009 עד יום 15.7.2016

תיקון מס' 3 הוראת מעבר

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 242 (ה"ח 436)

(ג3) (1) נמשך ניהולו של נכס מקרקעין שאינו נכס של נספה השואה לפי חוק זה, או נכס שסעיף 5 לחוק הסדרי משפט ומינהל חל עליו, 25 שנים 32 שנים, יוקנה הנכס למדינה, ובלבד שבטרם יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס, יבצע את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) עד (ד) שבסעיף קטן (ג1)(1), וכן, לשם איתור בעלי זכויות בנכס, יפנה גם למינהל מקרקעי ישראל ולאגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים; האפוטרופוס הכללי יתחיל בביצוע הפעולות האמורות לא יאוחר מתום 23 שנים וחצי 30 שנים וחצי מתחילת ניהול הנכס כאמור, ויבצע אותן במשך תקופה של שנה וחצי לפחות;

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 330 (ה"ח 436)

(ג3) (1) נמשך ניהולו של נכס מקרקעין שאינו נכס של נספה השואה לפי חוק זה, או נכס שסעיף 5 לחוק הסדרי משפט ומינהל חל עליו, 32 שנים, יוקנה הנכס למדינה, ובלבד שבטרם יעביר האפוטרופוס הכללי את הנכס, יבצע את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) עד (ד) שבסעיף קטן (ג1)(1), וכן, לשם איתור בעלי זכויות בנכס, יפנה גם למינהל לרשות מקרקעי ישראל ולאגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים; האפוטרופוס הכללי יתחיל בביצוע הפעולות האמורות לא יאוחר מתום 30 שנים וחצי מתחילת ניהול הנכס כאמור, ויבצע אותן במשך תקופה של שנה וחצי לפחות;

כשרות פעולות

16.   פעולה שנעשתה בתום לב בין האפוטרופוס הכללי לבין אדם אחר, מתוך הנחה שנכס פלוני הוא נכס עזוב, תעמוד בתקפה גם אם נתגלה לאחר מכן שהנכס לא היה עזוב.

סמכויות עזר

17.   (א)  האפוטרופוס הכללי רשאי לבקש מבית המשפט שיזמין ויחקור כל אדם בענינים השייכים לתחום פעולתו.

          (ב)  הודה אדם בחקירה לפי סעיף קטן (א) שהוא מחזיק בנכס עזוב, רשאי בית המשפט לצוות על אתר שימסור את הנכס לאפוטרופוס הכללי במועד ובתנאים שיקבע בית המשפט.

          (ג)   פרוטוקול של חקירה לפי סעיף 5(ב) ולפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יהיה קביל כראיה על תכנו בכל הליך משפטי שהאפוטרופוס הכללי צד בו.

          (ד)  דינו של מי שהוזמן לחקירה לפי סעיף 5(ב) לענין הוצאותיו ושכרו ושל מי שהוזמן לחקירה לפי סעיף קטן (א) לכל ענין – כדין עד שהוזמן להעיד בבית משפט בהליך אזרחי.

עונשין

18.   (א)  אלה דינם מאסר שנה או קנס עשרת אלפים לירות:

(1)   מי שהפר ביודעין את הוראות סעיף 5(א);

(2)   מי שסירב או נמנע למסור מידע או מסמך שהוא נדרש למסרם לפי סעיף 5(ב).

          (ב)  ואלה דינם מאסר שלוש שנים או קנס שלושים אלף לירות:

(1)   מי שלא מסר נכס עזוב לאפוטרופוס הכללי או לנציגו לפי דרישתם;

(2)   מי שתפס נכס, ניהלו, העבירו או מסרו לאדם אחר זולת האפוטרופוס הכללי, או טיפל בו בדרך אחרת ביודעו שהנכס עזוב או שחוק זה עשוי לחול עליו ובלי שהורשה לכך כדין.

תחולת הוראות

19.   (א)  לענין סעיפים 8 ו-9 לחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), תשי"ח-1958, וסעיפים 2 עד 4, 8 ו-9 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952, דין האפוטרופוס הכללי כדין המדינה.

          (ב)  האפוטרופוס הכללי או מי שפעל מכוחו לא ישאו באחריות לנזק שגרמו אם פעלו בהתאם להוראות בית המשפט או באישורו.

ניהול רכוש לפי חוק אחר

20.   (א)  סעיפים 4, 9(ב) עד 12, 14, 16, 17, 19 ו-23(ב) לחוק זה יחולו גם כשהאפוטרופוס הכללי מנהל נכסים לפי חוק אחר, כולל נכסים שניהל ערב תחילת חוק זה.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

          (ב)  ניהל האפוטרופוס הכללי נכס של אדם לפי חוק אחר, ללא צו של בית המשפט, ואותו אדם נפטר, יראו מיום הפטירה את האפוטרופוס הכללי כמנהל הנכס על פי צו ניהול לפי חוק זה.

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 78 (ה"ח 1581)

20. (א) סעיפים 4, 9(ב) עד 12, 14, 16, 17, 19 ו-23(ב) לחוק זה יחולו גם כשהאפוטרופוס הכללי מנהל נכסים לפי חוק אחר, כולל נכסים שניהל ערב תחילת חוק זה.

(ב) ניהל האפוטרופוס הכללי נכס של אדם לפי חוק אחר, ללא צו של בית המשפט, ואותו אדם נפטר, יראו מיום הפטירה את האפוטרופוס הכללי כמנהל הנכס על פי צו ניהול לפי חוק זה.

רכוש של "אויב"

21.   נכסים שערב תחילתו של חוק זה היו מוקנים לממונה על רכוש האויב לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939, יראו אותם מתחילת חוק זה כמשוחררים מהוראות אותה פקודה וכאילו ניתן לגביהם צו ניהול.

הוראות מעבר

22.   נכסים שעל פי צו לפי פקודת האפוטרופוס הכללי, 1944 (להלן – צו קודם), היו מוקנים לאפוטרופוס הכללי או שהיו בניהול שלו או של אדם אחר, יראו אותם מתחילת חוק זה כאילו ניתן לגביהם באותו יום צו ניהול או צו לפי סעיף 8(א), לפי הענין, אולם התקופה האמורה בסעיף 15(ג) תחושב מתחילת הצו הקודם.

חישוב שכר האפוטרופוס הכללי (תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

22א.  (א)  שכר האפוטרופוס הכללי שנקבע בתקנות לפי סעיף 23(א)(2) (להלן – השכר) יחושב –

(1)   לגבי הנכסים האמורים בסעיף 21 – מיום הקנייתם לממונה על רכוש האויב;

(2)   לגבי נכסים כאמור בסעיף 22 שערב תחילתו של חוק זה היו מוקנים לאפוטרופוס הכללי או שהיו בניהול שלו – מיום מתן הצו הקודם;

(3)   לגבי נכסים שערב תחילתו של חוק זה נוהלו בידי האפוטרופוס הכללי לפי חוק אחר – מתחילת הניהול.

          (ב)  שולמה לפני תחילת חוק זה לממונה על רכוש האויב או לאפוטרופוס הכללי אגרה בעד ניהול נכסים כאמור בסעיף קטן (א), ינוכה מהשכר סכום האגרה ששולם כאמור וכן הפרשי הצמדה על אותו סכום, שיחושבו לפי עליית מדד המחירים לצרכן, מהמדד שפורסם סמוך לפני תשלום האגרה עד המדד שפורסם סמוך לפני תשלום השכר.

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 78 (ה"ח 1581)

הוספת סעיף 22א

ביצוע ותקנות

23.   (א)  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בדבר –

(1)   שכר שרשאי האפוטרופוס הכללי לשלם לנציג שמינה לפי סעיף 4(א);

(2)   שכר שיש לשלם לאפוטרופוס הכללי בעד פעולותיו לפי חוק זה או לפי חוק אחר;

(תיקון מס' 5) תשע"ג-2013

(3)   הדרכים והאופן להחזקתם או להשקעתם של הכספים בידי האפוטרופוס הכללי כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת הפירות, ובכלל זה קווים מנחים ושיקולים לבחירת הדרך להשקעת כספים כאמור; תקנות לפי פסקה זו טעונות אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.

          (ב)  בית המשפט מוסמך להגדיל או להפחית שיעור של שכר שנקבע לפי סעיף קטן (א)(2) אם הנסיבות מצדיקות זאת.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 122 (ה"ח 768)

הוספת פסקה 23(א)(3)

ביטול

24.   פקודת האפוטרופוס הכללי, 1944 – בטלה.

תיקוני חוקים

25.   (א)  בסעיף 27 לחוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955 –

(1)   בסעיף קטן (א), במקום "והוראות סעיפים 44, 47, 57 ו-72 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב–1962, יחולו" יבוא "והוראת סעיף 72 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב–1962, תחול";

(2)   סעיף קטן (ג) – בטל.

          (ב)  בסעיף 14 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, בסוף הגדרת "בעל דין" יבוא "ולגבי נכס שבניהולו של האפוטרופוס הכללי – בעל הנכס".

          (ג)   בסעיף 65 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, אחרי "54 סיפה" יבוא "57".

תחילה

26.   תחילתו של חוק זה בתום ששה חודשים מיום פרסומו.

 

 

                                        מנחם בגין

                                                 ראש הממשלה

      אפרים קציר                                                 שמואל תמיר

        נשיא המדינה                                                               שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ח מס' 883 מיום 18.1.1978 עמ' 61 (ה"ח תשל"ז מס' 1270 עמ' 52).

ת"ט ס"ח תשל"ט מס' 935 מיום 21.6.1979 עמ' 109.

תוקן ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 78 (ה"ח תשמ"ב מס' 1581 עמ' 204) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 423 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 2 בסעיף 67 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005 ור' סעיף 68. תוקן ק"ת תשע"ח מס' 8048 מיום 26.7.2018 עמ' 2559 – צו תשע"ח-2018 (הארכת תוקף); תחילתו ביום 15.7.2017.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 239 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 3 בסעיף 125 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009 ור' סעיפים 127, 128 לענין הוראת שעה והוראות מעבר.

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 330 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 514) – תיקון מס' 4 בסעיף 44 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010.

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 121 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 768 עמ' 586) – תיקון מס' 5 בסעיף 17 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013; ר' סעיפים 18, 64 לענין תחילה.

י"פ תשע"ד מס' 6725 מיום 1.1.2014 עמ' 2647 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

י"פ תשע"ו מס' 7186 מיום 14.1.2016 עמ' 2687 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

י"פ תשע"ז מס' 7429 מיום 22.1.2017 עמ' 2592 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

י"פ תשע"ח מס' 7671 מיום 11.1.2018 עמ' 4193 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

י"פ תשע"ט מס' 8094 מיום 30.1.2019 עמ' 6968 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

י"פ תש"ף מס' 8676 מיום 5.2.2020 עמ' 3629 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

י"פ תשפ"א מס' 9383 מיום 21.1.2021 עמ' 3160 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

י"פ תשפ"ב מס' 10166 מיום 30.1.2022 עמ' 3156 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.1.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות