Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, תשס"ה-2005

 

 

עונשין ומשפט פלילי – עבירות

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק ב': הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות

Go

2

סעיף 3

צו הגבלת שימוש במקום

Go

2

סעיף 3א

מתן צו הגבלת שימוש במקום או הארכת תוקפו בידי בית המשפט

Go

3

סעיף 4

תוכנו של צו הגבלת שימוש במקום

Go

3

 

פרק ג': הוראות כלליות

Go

3

סעיף 5

ביצוע של צו הגבלת שימוש במקום

Go

3

סעיף 5א

ערעור על צו

Go

3

סעיף 5ב

סדרי דין

Go

3

סעיף 5ג

חומר חסוי

Go

3

סעיף 5ד

ערעור על החלטת בית משפט

Go

4

סעיף 5ה

סמכות שיפוט

Go

4

סעיף 6

הפרה של צו

Go

4

סעיף 6א

שינוי התוספת

Go

4

סעיף 7

ביצוע ותקנות

Go

4

 

תוספת

Go

4

 


חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, תשס"ה-2005*

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

פרק א': הגדרות

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "בעלים של מקום" – לרבות שוכר;

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

          "חוק המעצרים" – חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996;

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

הוספת הגדרת "חוק המעצרים"

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

          "הממונה על החקירה" – השוטר שמונה להיות האחראי על החקירה, ואם לא מונה אחראי כאמור – השוטר בעל הדרגה הבכירה ביותר החוקר את העבירה;

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

הוספת הגדרת "הממונה על החקירה"

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

          "עבירה" – (נמחקה);

מיום 29.10.2006

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 6 (ה"ח 231)

(3) עבירה של סחר בבני אדם לעיסוק בזנות לפי סעיף 203א לפי סעיף 377א(א)(5);

 

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

מחיקת הגדרת "עבירה"

הנוסח הקודם:

"עבירה" – עבירה על הוראה בחוק העונשין, התשל"ז-1977, כמפורט להלן:

(1) עבירה של סרסרות למעשי זנות לפי סעיף 199;

(2) עבירה של הבאת אדם לידי עיסוק בזנות לפי סעיף 202;

(3) עבירה של סחר בבני אדם לעיסוק בזנות לפי סעיף 203א;

(4) עבירה של החזקת מקום לשם זנות לפי סעיף 204;

(5) עבירה של השכרת מקום לשם זנות לפי סעיף 205;

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

          "צו הגבלה מינהלי" – (נמחקה);

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

מחיקת הגדרת "צו הגבלה מינהלי"

הנוסח הקודם:

"צו הגבלה מינהלי" – צו שהוצא לפי סעיף 3;

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

          "צו הגבלה שיפוטי" – (נמחקה);

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

מחיקת הגדרת "צו הגבלה שיפוטי"

הנוסח הקודם:

"צו הגבלה שיפוטי" – צו שהוצא לפי סעיף 2;

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

          "צו הגבלת שימוש במקום" – צו שהוצא לפי סעיף 3;

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

החלפת הגדרת "צו הגבלת שימוש" בהגדרת "צו הגבלת שימוש במקום"

הנוסח הקודם:

"צו הגבלת שימוש" – צו הגבלה שיפוטי או צו הגבלה מינהלי;

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

          "קצין משטרה מוסמך" – מפקד מחוז או מפקד יחידה ארצית במשטרת ישראל שהוא בדרגת תת-ניצב ומעלה;

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

הוספת הגדרת "קצין משטרה מוסמך"

          "תובע" – כמשמעותו בסעיף 12 בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, וכן קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה שהסמיך לענין זה המפקח הכללי של משטרת ישראל.

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

פרק ב': הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

הוספת כותרת פרק ב'

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

2.       (בוטל).

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

צו שיפוטי להגבלת שימוש במקום

2. (א) (1) בית משפט השלום, רשאי, לבקשת תובע, ליתן צו להגבלת שימוש במקום, בהליך אזרחי, אם שוכנע כי קיים יסוד סביר לחשש שהמקום ישמש לביצוע עבירה אם לא יינתן צו הגבלת שימוש.

(2) בבואו ליתן צו הגבלה שיפוטי ישקול בית המשפט, בין השאר, ביצוע עבירות קודמות במקום, את ידיעת בעל המקום או המחזיק או על ביצוע עבירה במקום או על הכוונה לבצע עבירה במקום ואת מידת הפגיעה שיגרום להם הצו.

(ב) הודעה על בקשה למתן צו הגבלה שיפוטי תוצג במקום שאליו מתייחסת הבקשה ותומצא לבעלים של המקום ולמחזיק במקום, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה בנסיבות הענין; בית המשפט לא ייתן צו כאמור אלא לאחר שנתן להם, אם הם ידועים, הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

(ג) עותק של צו הגבלה שיפוטי יוצג במקום שעליו הוא חל ויומצא לבעלים של המקום ולמחזיק במקום, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה בנסיבות הענין.

(ד) צו הגבלה שיפוטי יעמוד בתוקפו לתקופה שתיקבע בו ואשר לא תעלה על 90 ימים, אלא אם כן בוטל בתקופת תוקפו בידי בית משפט; בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של צו הגבלה שיפוטי לתקופות נוספות שלא יעלו כל אחת על 90 ימים.

(ה) (1) בית משפט שנתן צו הגבלה שיפוטי רשאי לשנות את תנאי הצו או לבטלו לבקשת תובע או מי שרואה את עצמו נפגע מהצו ואשר לא הוזמן להשמיע את טענותיו.

(2) בית המשפט רשאי לדון מחדש בצו הגבלה שיפוטי שנתן אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן הצו.

(ו) תובע או מי שרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה שיפוטי רשאי לערער על החלטת בית המשפט לבית משפט מחוזי בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי והערעור יידון לפני שופט יחיד.

(ז) הוראות חוק זה לענין צו הגבלה שיפוטי יחולו גם לענין הארכה של צו הגבלה שיפוטי.

צו הגבלת שימוש במקום (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

3.       (א)  היה לקצין משטרה מוסמך יסוד סביר להניח כי מקום משמש לביצוע עבירה המנויה בתוספת כחלק מפעילותו השגרתית וכי יש יסוד סביר לחשש שהמקום ימשיך לשמש לביצוע עבירה כאמור אם לא יוגבל השימוש במקום באופן מיידי, רשאי הוא לתת צו להגבלת השימוש במקום, לתקופה שיקבע בצו, והוא רשאי להאריכה לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 30 ימים.

          (ב)  בבואו של קצין המשטרה המוסמך לתת צו הגבלת שימוש במקום, ישקול בין השאר את אלה:

(1)   מידת הסכנה או הנזק לציבור או לאדם שעשויים להיגרם כתוצאה מביצוע העבירה;

(2)   ביצוע עבירות קודמות במקום;

(3)   ידיעת הבעלים של המקום או המחזיק בו על ביצוע עבירה במקום או על הכוונה לבצע עבירה במקום;

(4)   מידת הפגיעה שתיגרם לבעלים של המקום או למחזיק בו מהוצאת הצו.

          (ג)   עותק של צו הגבלת שימוש במקום יוצג במקום שעליו הוא חל ויומצא לבעלים של המקום ולמחזיק בו אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה בנסיבות העניין.

          (ד)  ניתן צו הגבלת שימוש במקום, רשאי מי שרואה את עצמו נפגע מהצו לפנות לקצין משטרה מוסמך בבקשה לטעון לפניו את טענותיו בעניין; שימוע כאמור יתקיים בהקדם האפשרי.

          (ה)  ניתן צו הגבלת שימוש במקום, לרבות אם הוארך לפי סעיף זה, לא יינתן צו חדש כאמור בסעיף קטן (א) בתוך שנתיים מיום שפקע תוקפו של הצו הקודם אלא באישור של פרקליט מחוז ששוכנע כי הוצאת צו חדש מוצדקת בשל שינוי של ממש בנסיבות.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח 839)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

צו מינהלי להגבלת שימוש במקום

3. (א) (1) היה למפקד מחוז במשטרת ישראל חשד סביר כי מקום משמש לביצוע עבירה וכי יש יסוד סביר לחשש שהמקום ימשיך לשמש לביצוע עבירה אם לא יוגבל השימוש במקום באופן מיידי, רשאי הוא ליתן צו להגבלת השימוש במקום, לתקופה שיקבע בצו, והוא רשאי להאריכה לתקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 30 ימים.

(2) עותק של הצו יוצג במקום שעליו הוא חל ויומצא לבעלים של המקום ולמחזיק במקום, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה בנסיבות הענין.

(ב) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה מינהלי רשאי לעתור לביטולו או לשינוי תנאים בו לבית משפט השלום; בית המשפט רשאי לבטל את הצו, לשנות בו תנאים או לאשרו; על החלטת בית משפט השלום ניתן לערער לבית משפט מחוזי כאמור בסעיף 2(ו).

מתן צו הגבלת שימוש במקום או הארכת תוקפו בידי בית המשפט (תיקון מס' 2)  תשע"ו-2016

3א.     (א)  בית משפט רשאי, על פי בקשה בכתב של הממונה על החקירה או של תובע, לצוות על הארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום, בתנאים שיקבע, לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים, אם שוכנע כי הגבלת השימוש במקום חיונית למניעת המשך ביצוע העבירה שבשלה הוצא הצו, ורשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן.

          (ב)  בבואו של בית המשפט לצוות על הארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום, ישקול בין השאר את השיקולים האמורים בסעיף 3(ב), וכן את התקדמות החקירה בעניין ביצוע העבירה המנויה בתוספת.

          (ג)   הוגש כתב אישום בעבירה המנויה בתוספת, רשאי בית המשפט המוסמך לדון בכתב האישום, אם שוכנע כי הגבלת השימוש במקום חיונית למניעת המשך ביצוע העבירה ולבקשת תובע –

(1)   לצוות על הגבלת השימוש במקום או על הארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים, ורשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן;

(2)   לצוות על הגבלת השימוש במקום או על הארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום עד תום ההליכים או עד למועד מוקדם יותר שיקבע, ובלבד שהמקום משמש בעיקרו לביצוע עבירה המנויה בתוספת וקיים יסוד סביר לחשש שיש בעבירה כדי לסכן את ביטחונו של אדם או ביטחון הציבור.

          (ד)  הוגשה בקשה להארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום לפי סעיף קטן (א) או (ג), יתקיים הדיון בבקשת ההארכה בהקדם האפשרי, והצו המקורי יישאר בתוקפו לתקופה נוספת של 30 ימים מתום התקופה שעליה הורה קצין המשטרה המוסמך, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

          (ה)  בית המשפט רשאי לדון מחדש בצו הגבלת שימוש במקום שנתן אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות שהתגלו לאחר מתן הצו.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 943 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 3א

תוכנו של צו הגבלת שימוש במקום (תיקון מס' 2)  תשע"ו-2016

4.       צו הגבלת שימוש יקבע תנאים, הגבלות או איסורים על השימוש במקום, לרבות סגירת המקום לתקופה הנקובה בצו, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות הענין כדי למנוע המשך ביצוע עבירה במקום.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 944 (ה"ח 839)

תוכנו של צו הגבלת שימוש במקום

4. צו הגבלת שימוש יקבע תנאים, הגבלות או איסורים על השימוש במקום הנקוב בצו ולתקופה הנקובה בצו, לרבות בדרך של סגירת המקום במקום, לרבות סגירת המקום לתקופה הנקובה בצו, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות הענין כדי למנוע המשך ביצוע עבירה במקום.

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

פרק ג': הוראות כלליות

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 944 (ה"ח 839)

הוספת כותרת פרק ג'

ביצוע של צו הגבלת שימוש במקום (תיקון מס' 2)  תשע"ו-2016

5.       ניתן צו הגבלת שימוש במקום רשאי שוטר להיכנס למקום שלגביו ניתן הצו ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח, הדרושים כדי להבטיח את קיום הצו.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 944 (ה"ח 839)

ביצוע של צו הגבלת שימוש במקום

5. ניתן צו הגבלת שימוש במקום רשאי שוטר להיכנס למקום שלגביו ניתן הצו ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח, הדרושים כדי להבטיח את קיום הצו.

ערעור על צו (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

5א.     (א)  הוראה את עצמו נפגע מצו הגבלת שימוש במקום לפי סעיף 3 רשאי לערער עליו לבית המשפט, שיהיה מוסמך לבטלו או לשנות תנאים בו.

          (ב)  על דיון בערעור לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 5ג.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 944 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 5א

סדרי דין (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

5ב.     לעניין בקשה להארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום או בקשה למתן צו הגבלת שימוש במקום לפי סעיף 3א (בסעיף זה – הבקשה), יחולו הוראות אלה:

(1)  הבקשה תוגש בכתב ותיתמך בהצהרה של קצין משטרה מוסמך;

(2)  המשיב בבקשה יהיה הבעלים של המקום שלגביו מוגשת הבקשה או המחזיק בו;

(3)  הדיון בבקשה יתקיים במעמד המשיב אם ניתן לאתרו בשקידה סבירה;

(4)  לשם החלטתו בבקשה רשאי להשופט להיזקק לראיות אף אם אינן קבילות במשפט;

(5)  הדיון בבקשה יתועד בפרוטוקול בלי שיהיה בתיעוד כדי לגלות חומר חסוי כמשמעותו בסעיף 5ג(א), והפרוטוקול יימסר לצדדים.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 944 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 5ב

חומר חסוי (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

5ג.     (א)  בדיון בבקשה כאמור בסעיף 5ב, רשאי הממונה על החקירה או תובע, לפי העניין, לבקש לפרט או להציג לפני בית המשפט בלבד עובדות או מידע שעליהם הוא מבסס את טענותיו (בסעיף זה – חומר חסוי); בקשה כאמור תוגש בכתב בצירוף נימוקים.

          (ב)  בית המשפט רשאי להיענות לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) ולהסתמך על החומר החסוי, אם מצא כי גילויו בנוכחות המשיב עלול לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי חשוב אחר; החומר החסוי יסומן, יוחזר למבקש לאחר העיון והדבר יירשם בפרוטוקול.

          (ג)   בית המשפט יודיע למבקש ולמשיב על החלטתו בבקשה לפי סעיף קטן (א), ורשאי הוא לקבוע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם, יהיו חסויים.

          (ד)  החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן (א), רשאי המבקש להודיע כי הוא חוזר בו מהגשת החומר החסוי, ומשעשה כן לא יועמד החומר לעיון המשיב והשופט יתעלם ממנו לצורך החלטותיו.

          (ה)  אם במועד הדיון בבקשה לפי סעיף קטן (א), היה תלוי ועומד גם הליך לפי סימן ג' בפרק ב' לחוק המעצרים בעניינו של חשוד בעבירה שבקשר אליה הוגשה הבקשה, לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד) ויחולו על הדיון בבקשה הוראות סעיף 15(ג), (ד) ו-(ה) לחוק המעצרים.

          (ו)   החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן (א), רשאי תובע לערער על החלטת בית המשפט בעניין זה בתוך 15 ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט שלערעור אשר ידון בערעור בשופט אחד.

          (ז)   הודיע תובע לבית המשפט שהחליט כאמור בסעיף קטן (ו) כי הוא שוקל להגיש ערעור כאמור באותו סעיף קטן, לא יעביר בית המשפט את החומר החסוי למשיב עד להכרעה בערעור.

          (ח)  בדיון בערעור לפי סעיף קטן (ו) רשאי בית המשפט לעניין בחומר החסוי ולקבל פרטים נוספים מהתובע בלי לגלותם למשיב.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 944 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 5ג

ערעור על החלטת בית משפט (תיקון מס' 2)  תשע"ו-2016

5ד.     הממונה על החקירה, תובע, או בעלים של מקום או מחזיק בו, רשאים לערער על החלטת בית משפט לפי סעיף 3א או 5א בתוך 30 ימים ממועד מתן ההחלטה.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 945 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 5ד

סמכות שיפוט (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

5ה.     הוראות סעיפים 2 ו-3 לחוק המעצרים, לעניין הסמכות העניינית והמקומית של בתי המשפט, יחולו גם בכל עניין שחוק זה דן בו, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 945 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 5ה

הפרה של צו (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

6.       המפר הוראות צו לפי חוק זה, דינו – מאסר שנתיים.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 945 (ה"ח 839)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

הפרה של צו הגבלת שימוש

6. המשתמש במקום או המרשה לאחר להשתמש במקום בניגוד לצו הגבלת שימוש, דינו – מאסר שנתיים.

שינוי התוספת (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

6א.     שר המשפטים רשאי באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות בצו את התוספת.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 945 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 6א

ביצוע ותקנות

7.       שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר –

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

(1)  המצאת עותק של צו הגבלת שימוש במקום;

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

(2)  המצאת הודעה על הגשת בקשה או ערעור לפי חוק זה;

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

(3)  סדרי הדיון בבקשה או בערעור לפי חוק זה.

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 945 (ה"ח 839)

7. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר –

(1) המצאת עותק של צו הגבלת שימוש לפי סעיפים 2 ו-3 צו הגבלת שימוש במקום;

(2) המצאת הודעה על הגשת בקשה למתן צו הגבלה שיפוטי, לביטולו או להארכת תוקפו לפי סעיף 2;

(3) סדרי הדיון בבקשה למתן צו הגבלה שיפוטי, לביטולו או להארכת תוקפו לפי סעיף 2 ובבקשה לביטולו של צו הגבלה מינהלי או לשינויו לפי סעיף 3.

(2) המצאת הודעה על הגשת בקשה או ערעור לפי חוק זה;

(3) סדרי הדיון בבקשה או בערעור לפי חוק זה.

 

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2016

תוספת

(סעיפים 3 ו-3א)

מיום 28.6.2016

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 946 (ה"ח 839)

הוספת תוספת

(1)      עבירות לפי סעיפים 199, 202, 204, 205, 225, 227, 228 או 377א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין);

(2)      עבירות לפי סעיפים 413ט, 413י או 413יא לחוק העונשין, בנסיבות שבהן העבירה מתבצעת בהיקף משמעותי מהפעילות במקום;

(3)      עבירה לפי סעיף 2 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003, בנסיבות שבהן המקום שבו מתבצעת העבירה משמש לפעילות של ארגון הפשיעה;

(4)      עבירה לפי סעיפים 61 ו-62 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, בנסיבות שבהן המקום משמש בעיקרו לביצוע העבירה;

(5)      עבירה לפי סעיף 60(א) או (ב) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, בנסיבות שעלולות לסכן חיי אדם או בריאותו או בנסיבות שבהן המקום משמש בעיקרו לביצוע העבירה;

(6)      עבירה לפי סעיפים 6, 9 או 10 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן – פקודת הסמים המסוכנים), בנסיבות שאינן לשימוש לצריכה עצמית;

(7)      עבירה לפי סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים;

(8)      עבירה לפי סעיף 7 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013;

(9)      עבירה לפי סעיף 25(א) לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989, בנסיבות שבהן נשקפת סכנה ממשית מהעיסוק בעבודת גז בלא רישיון.

 

 

                                       אריאל שרון                                          ציפי לבני

                                                 ראש הממשלה                                                  שרת המשפטים

            משה קצב                                        ראובן ריבלין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ה מס' 1998 מיום 11.4.2005 עמ' 426 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 56 עמ' 18).

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 6 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 231 עמ' 236) – תיקון מס' 1 בסעיף 10 לחוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), תשס"ז-2006.

ס"ח תשע"ו מס' 2559 מיום 28.6.2016 עמ' 942 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 839 עמ' 338) – תיקון מס' 2.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות