תקנות איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (צורת הצגתה של הודעה), תשס"ה-2005

 

 

בריאות – עישון ומוצרי טבק – הגבלת מוצרי טבק

תוכן עניינים

2

Go

צורת ההצגה של הודעה

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2

תק' תשפ"א-2021תקנות איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (צורת הצגתה של הודעה), תשס"ה-2005*

מיום 11.3.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9266 מיום 11.3.2021 עמ' 2596

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (צורת הצגתה של הודעה), תשס"ה-2005

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ג) לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ד-1983 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

צורת ההצגה של הודעה תק' תש"ע-2010 תק' תשפ"א-2021

1.       הודעה כאמור בסעיף 8א(ג) לחוק תוצג בשלט שנוסחו וצורתו כאמור בתוספת, ושנתקיימו בו כל אלה:

(1)  הוא יוצג במקום בולט לעין ולא יוסתר על ידי חפץ אחר;

(2)  מידותיו יהיו 50x40 סנטימטרים;

(3)  הוא יהיה עשוי מחומר קשיח, למעט קרטון;

(4)  צבעיו יהיו אלה:

(א)   הרקע – לבן;

(ב)   האותיות – שחור;

(ג)    הסמל – אדום, לבן ושחור.

מיום 13.8.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6909 מיום 14.7.2010 עמ' 1386

1. הודעה כאמור בסעיף 8א(ג) לחוק תוצג בשלט שנוסחו וצורתו כאמור בתוספת באחד השלטים שנוסחו וצורתו כאמור בתוספת, או שניהם, בהתאם לסוג הפעילות בעסק, ושנתקיימו בו כל אלה:

 

מיום 11.3.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9266 מיום 11.3.2021 עמ' 2596

1. הודעה כאמור בסעיף 8א(ג) לחוק תוצג באחד השלטים שנוסחו וצורתו כאמור בתוספת, או שניהם, בהתאם לסוג הפעילות בעסק בשלט שנוסחו וצורתו כאמור בתוספת, ושנתקיימו בו כל אלה:

תחילה

2.       תחילתן של תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן.

 

תק' תשפ"א-2021

תוספת

(תקנה 1)

שלט להצגה בעסקים שבהם מוכרים או משכירים מוצרי עישון

 

 

מיום 13.8.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6909 מיום 14.7.2010 עמ' 1387

החלפת התוספת

 

מיום 11.3.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9266 מיום 11.3.2021 עמ' 2596

החלפת התוספת

 

 

י"א באדר ב' התשס"ה (22 במרס 2005)                                   דני נוה

                                                                                                             שר הבריאות

 

 

 * פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6384 מיום 8.5.2005 עמ' 638.

תוקנו ק"ת תש"ע מס' 6909 מיום 14.7.2010 עמ' 1386 – תק' תש"ע-2010; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשפ"א מס' 9266 מיום 11.3.2021 עמ' 2596 – תק' תשפ"א-2021; ר' תקנה 4 לענין הוראת מעבר.

4. עסק שהותקן בו שלט לפי התקנות העיקריות לפני יום פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום הפרסום), יתקין בו בעל העסק שלט לפי התקנות העיקריות בתיקונן בתקנות אלה בתוך שישה חודשים מיום הפרסום.