נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, תשס"ה-2005

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – סטודנטים

תוכן ענינים

2

Go

שילוב סטודנטים במערכת החינוך

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2

2

Go

אישור תכנית ראשונה

סעיף 3


חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, תשס"ה-2005*

שילוב סטודנטים במערכת החינוך

1.    (א)  השר, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע תכנית לשילוב סטודנטים בפעילות חינוכית במוסדות חינוך מוכרים, בהתנדבות.

           (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, מוסד להשכלה גבוהה רשאי לקבוע כי בתכנית הלימודים לתואר אקדמי יוקצו לסטודנט, במסגרת מכסת קורסי הבחירה, מספר שעות שנתיות, כפי שיקבע המוסד, לפעילות חינוכית לפי התכנית.

           (ג)   בסעיף זה –

           "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

           "מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1)   מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

           "מוסד חינוך מוכר" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

           "סטודנט" – תלמיד במוסד להשכלה גבוהה;

           "תואר אקדמי" – תואר אקדמי ראשון או תואר אקדמי שני;

           "השר" – שר החינוך התרבות והספורט.

תחילה

2.    תחילתו של חוק זה ביום י"ג בחשון התשס"ו (15 בנובמבר 2005).

אישור תכנית ראשונה

3.    תכנית ראשונה לפי סעיף 1 תובא לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לא יאוחר מיום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005).

                                                 אריאל שרון                                         לימור לבנת

                                                                ראש הממשלה                                      שרת החינוך התרבות והספורט

                      משה קצב                                         ראובן ריבלין

                           נשיא המדינה                                                  יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשס"ה מס' 2007 מיום 26.6.2005 עמ' 520 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 73 עמ' 128).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות