Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, תשס"ה-2005

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – יום חינוך ארוך

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – סטודנטים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תקופת פעילות התכנית

סעיף 2

2

Go

הדרכה והנחיה בקבוצות

סעיף 3

2

Go

התייצבות הסטודנט במוסד החינוך

סעיף 4

2

Go

היקף שעות התכנית

סעיף 5

2

Go

מלגת הלימודים

סעיף 6

2

Go

תחילה

סעיף 7


תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, תשס"ה-2005*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א-2000, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "המשרד" – משרד החינוך התרבות והספורט;

           "מוסד חינוך" – כהגדרתו בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997;

           "שעת פעילות" – חמישים דקות לפחות של פעילות משותפת עם תלמידים, ועשר דרות הפסקה שלאחר פעילות זו;

           "תכנית" – תכנית לשילוב סטודנטים בפעילויות חינוכיות במוסד חינוך.

תקופת פעילות התכנית

2.    שילוב סטודנטים במוסדות חינוך ייעשה סמוך לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית במוסד להשכלה גבוהה שבו לומד הסטודנט, ויסתיים בתום שנת הלימודים במוסד החינוך שהוא משולב בו, על פי תקנות אלה.

הדרכה והנחיה בקבוצות

3.    (א)  סטודנט שישולב בתכנית ידריך או ינחה קבוצות של תלמידים, כפי שיורה מנהל מוסד החינוך.

           (ב)  הדרכה או הנחיה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה בתחומים המהווים העשרה והרחבה של התכנים הנלמדים במוסד החינוך, בהתאם לצורכי התלמידים שבו.

התייצבות הסטודנט במוסד החינוך

4.    סטודנט המשולב בתכנית יגיע למוסד החינוך, פעם אחת בשבוע למשך ארבע שעות, או פעמיים בשבוע למשך שעתיים, ויבצע ארבע שעות פעילות בשבוע לפחות, בהתאם להסכמה בין הסטודנט לבין מנהל מוסד החינוך.

היקף שעות התכנית

5.    מספר השעות שבהן ישולב סטודנט, המזכה אותו במלגה מלאה, לא יפחת ממאה שעות פעילות בפועל לשנת לימודים, אשר אושרו בחתימת ידו של מנהל מוסד החינוך שבו שולב.

מלגת הלימודים

6.    (א)  מלגת הלימודים תהיה בשיעור של שישים אחוזים משכר הלימוד הנהוג באותה שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת אותן (להלן – המלגה).

           (ב)  סטודנט שהשתתף בתכנית יקבל את המלגה, בשנת הלימודים שבה שולב בתכנית, בשלושה חלקים, במועדים המפורטים להלן, בשיעור יחסי התואם את מספר המפגשים שביצע הסטודנט עד תום החודש שקדם לחלוקת המלגה, ואשר אושרו בחתימת ידו של מנהל מוסד בחינוך שבו שולב הסטודנט:

(1)   עד סוף חודש פברואר – בשיעור שלא יעלה על 33% מהסכום הכולל של המלגה;

(2)   עד סוף חודש מאי – בשיעור שלא יעלה על 66% מהסכום הכולל של המלגה;

(3)   עד סוף חודש אוגוסט – בשיעור שלא יעלה על 100% מהסכום הכולל של המלגה.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ז' באייר התשס"ה (16 במאי 2005)

                                                                                       לימור לבנת

                                                                                                     שרת החינוך התרבות והספורט* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6394 מיום 29.6.2005 עמ' 754.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות