תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), תשס"ה-2005

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

בטחון – משטרה – מידע

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מסירת מידע

סעיף 2

2

Go

בקשה לקבלת מידע

סעיף 3

2

Go

רישום מסירת מידע

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5


תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), תשס"ה-2005*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 170(ב1)(3) לפקודת העיריות (להלן – הפקודה), בהתייעצות עם שר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "מבקש" – היועץ המשפטי לעיריה הנוגעת בדבר, או היועץ המשפטי של משרד הפנים, במקרה שבו נדרש המידע לצורך מינוי יועץ משפטי לעיריה;

           "מאגר מידע" – אוסף נתוני מידע המוחזק במחשב כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

           "מח"ק" – מחלקת חקירות במטה הארצי של משטרת ישראל;

           "מנ"ט" – מינהל טכנולוגיות במטה הארצי של משטרת ישראל.

מסירת מידע

2.    (א)  מידע לשם מינוי של אדם למשרות המפורטות לפי סעיף 170(ב1)(1) לפקודה או לתפקידים שנקבעו לפי סעיף 170(ב1)(2) לפקודה (להלן – מידע) יימסר בידי מח"ק.

           (ב)  לא יימסר מידע אלא לאחר שמח"ק בדקה כי הוגשה בקשה לקבלתו כאמור בתקנה 3.

           (ג)   המידע יישלח למבקש באמצעות אחת מדרכים אלה:

(1)   דואר רשום הממוען למבקש בלבד;

(2)   שליח ובמעטפה סגורה שתיפתח רק בידי המבקש;

(3)   קו תקשורת מוצפן שיאשר ראש היחידה לביטחון מידע במשטרה ובכפוף לתנאים שהוא יחליט עליהם יחד עם ראש מדור מידע פלילי במח"ק.

           (ד)  המידע יימסר למבקש בתוך 30 ימים ביום קבלת הבקשה.

בקשה לקבלת מידע

3.    בקשה לקבלת מידע (להלן – הבקשה) תוגש באחת מדרכים אלה:

(1)  באמצעות מסמך חתום ביד המבקש, שבו צוינו הפרטים האלה:

(א)   שם המבקש, מספר זהותו ותפקידו;

(ב)   שמו של האדם שאליו מתייחסת הבקשה, מספר זהותו ומענו;

(ג)    העילה לבקשת המידע;

(2)  על גבי אמצעי מגנטי, לפי דרישת מנ"ט; במקרים שידרוש מנ"ט, יצורך מסמך הכולל את הפרטים המפורטים בפסקה (1).

רישום מסירת מידע

4.    (א)  נמסר מידע על פי תקנות אלה, יירשמו במאגר המידע שם המבקש, תפקידו ופרטים מזהים; היה המבקש יועץ משפטי לעיריה, יצוין שם העיריה שלה הוא משמש יועץ משפטי.

           (ב)  רישום כאמור יישמר לתקופה של חמש שנים ממועד מסירת המידע.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.

כ"ז באייר התשס"ה (5 ביוני 2005)

                                                                                       גדעון עזרא

                                                                                                             השר לביטחון הפנים



* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6394 מיום 29.6.2005 עמ' 756.