נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, תשס"ה-2005

 

 

בטחון – צה"ל – סמכויות   – לשם שמירת בטחון הציבור

בטחון – שירותי שמירה – מאבטחים – סמכויות לשם שמירת בטחון הציבור

תוכן ענינים

סעיף 1

שימוש בסמכויות   עקרונות

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

סעיף 3

סמכות חיפוש בלא צו

Go

3

סעיף 4

דרישת הזדהות וסמכות תפיסה

Go

3

סעיף 5

סמכויות נלוות

Go

4

סעיף 6

סמכות עיכוב

Go

4

סעיף 6א

סמכויות למניעת מעשה אלימות

Go

4

סעיף 7

הסמכת מאבטח

Go

5

סעיף 8

כשירות מאבטח

Go

5

סעיף 9

הסמכת חייל והכשרתו

Go

6

סעיף 10

הפקדת נשק

Go

6

סעיף 11

ביצוע ותקנות

Go

6

סעיף 11א

שינוי התוספת

Go

6

סעיף 12

ביטול חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום

Go

6

סעיף 13

תיקון חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה   מס' 2

Go

6

סעיף 14

תיקון חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים   מס' 4

Go

7

סעיף 15

תחילה

Go

8

סעיף 16

הוראת מעבר

Go

8

 

תוספת

Go

8

 


חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, תשס"ה-2005*

שימוש בסמכויות – עקרונות

1.    שימוש בסמכויות לפי חוק זה, יהא לשם שמירה על ביטחון הציבור מפני פעילות חבלנית עוינת ומפני אלימות, וזאת במקום ובדרך שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, פרטיותו וזכויותיו.

הגדרות

2.    בחוק זה –

          "חוק כלי היריה" – חוק כלי היריה, התש"ט-1949;

          "חייל" – כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

          "חייל מוסמך" – חייל שהוסמך לפי סעיף 9 לשם ביצוע פעולות אבטחה ושמירה על ביטחון הציבור לפי חוק זה;

          "כלי שיט" – כל כלי או מיתקן העשוי לשוט;

          "כלי תחבורה" – רכב, רכב ציבורי וכלי שיט;

          "מאבטח" – מי שהוסמך לפי סעיף 7 לשם ביצוע פעולות אבטחה ושמירה על ביטחון הציבור לפי חוק זה;

          "נקודת בדיקה" – כמשמעותה בסעיף 10 לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996;

          "נמל" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971, וכן כל מקום המשמש לטעינה של טובין על כלי שיט, לפריקתם ממנו, להעלאת נוסעים על כלי שיט או להורדתם ממנו;

          "נשק" – כל אחד מאלה:

(1)   כלי שסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה;

(2)   כלי שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי היריה;

(3)   תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה;

(4)   סכין או אולר כהגדרתם בסעיף 184 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

(5)   כלי נשק, חפץ או חומר אחר שיש בו או בשימוש בו כדי לפגוע בביטחון הציבור;

          "עובד ציבור" – עובד מדינה כמשמעותו בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, וכן עובד רשות סטטוטורית שחל עליו דין משמעתי, על פי דין;

(תיקון מס' 2) תשע"ב-2012

          "עיכוב" – הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי;

מיום 8.8.2012

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ב מס' 2380 מיום 8.8.2012 עמ' 699 (ה"ח 467)

הוספת הגדרת "עיכוב"

          "פקודת החיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969;

          "קצין מוסמך" – קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה, שמינה המפקח הכללי של המשטרה לענין חוק זה, ולענין נקודת בדיקה – יכול שיהא גם עובד ציבור בכיר שהסמיך לענין זה שר הביטחון או קצין בצבא הגנה לישראל בדרגת סגן אלוף ומעלה שהסמיך ראש המטה הכללי[1];

(תיקון מס' 1) תשע"א-2011

          "רכב", "רכב ציבורי" – כהגדרתם בפקודת התעבורה, ולעניין רכב ציבורי – לרבות רכבת כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972;

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1203 (ה"ח 563)

"רכב", "רכב ציבורי" – כהגדרתם בפקודת התעבורה, ולעניין רכב ציבורי – לרבות רכבת כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972;

          "השר" – השר לביטחון הפנים.

סמכות חיפוש בלא צו

3.    (א)  לשם שמירה על ביטחון הציבור רשאי שוטר, חייל מוסמך או מאבטח, לערוך חיפוש בלא צו של שופט כמפורט להלן:

(1)   על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען, בטובין אחרים – בעת כניסה לנמל, לבנין או למרום מגודר;

(2)   על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען ובטובין אחרים – בעת כניסה לאחד מהמקומות המפורטים בפסקה זו או בעת הימצאותם בהם:

(א)   תחנת הסעה לרכב ציבורי;

(ב)   תחנת הסעה לחיילים;

(ג)    מקום לצורך הסעת חיילים – שקבע ראש אגף מבצעים של צה"ל ושתוחם על ידי סימון או שילוט;

(ד)   נקודת בדיקה;

(ה)   סביבתם הקרובה של כל אחד מהמקומות המפורטים בפסקה זו;

(3)   על גופו של אדם, במטען ובטובין אחרים – בעת כניסה לרכב ציבורי, בעת הימצאות בו או בעת יציאה ממנו.

          (ב)  היה לשוטר, לחייל מוסמך או למאבטח חשד סביר שאדם נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה, רשאי הוא לערוך חיפוש על גופו של האדם או בכלי התחבורה.

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2016

          (ב1) (1)   היה לשוטר חשד סביר שאדם עומד לבצע עבירת אלימות נגד אחר, רשאי הוא לערוך חיפוש על גופו של האדם כדי לבדוק אם הוא נושא עמו שלא כדין נשק; לעניין סעיף זה יראו חשד סביר כאמור, בין השאר, אם במקום ציבורי האדם מתנהג באופן בריוני, ובכלל זה נוקט אלימות מילולית או איומים או מתנהג באופן מרתיע או מפחיד אחר;

(2)   התעורר חשד סביר כאמור בפסקה (1) לגבי אנשים שחברו יחד, תחול סמכות החיפוש גם לגבי כל אחד מהם.

          (ג)   (1)   חיפוש על גופו של אדם לפי סעיף זה הכרוך במגע גופני ייערך על ידי בן מינו של האדם, אלא אם כן בנסיבות הענין לא ינתן לעשות כן ויש בדחיית החיפוש סיכון בלתי סביר לשלום הציבור, לרבות שלומו של אדם.

(2)   אין לדרוש מאדם לחשוף בפרהסיה חלקי גוף שבדרך כלל הם מוסתרים אלא כדי למנוע סכנה קרובה לוודאי לשלום הציבור.

          (ד)  בסעיף זה, "חיפוש על גופו של אדם" – חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אגיפה – חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ו-1996.

מיום 7.2.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2527 מיום 7.2.2016 עמ' 532 (ה"ח 963)

הוספת סעיף קטן 3(ב1)

דרישת הזדהות וסמכות תפיסה

4.    מי שהוסמך לערוך חיפוש לפי חוק זה רשאי, לשם שמירה על ביטחון הציבור –

(1)  לדרוש מאדם, שיש לו סמכות חיפוש לגביו, למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

(2)  לתפוס חפץ העלול לפגוע בביטחון הציבור, שהתגלה אגב החיפוש; חפץ שנתפס לפי פסקה זו יימסר בהקדם האפשרי למשטרת ישראל ויחולו עליו הוראות הפרק הרביעי של פקודת החיפוש, בשינויים המחויבים.

סמכויות נלוות

5.    (א)  סירב אדם לדרישת הזדהות, לחיפוש או לתפיסה לפי הוראות חוק זה, רשאי מי שמוסמך לערוך חיפוש כאמור לפעול בדרכים אלה, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך:

(1)   למנוע מאותו אדם כניסה למקום או לרכב הציבורי, למנוע הכנסה של מטען או של טובין אחרים למקום או לרכב הציבורי או למנוע כניסה של כלי תחבורה למקום, הכל לפי הענין;

(2)   להוציא מהמקום את האדם, את המטען או את הטובין האחרים, או להוציא את כלי התחבורה מהמקום – הכל לפי הענין.

          (ב)  סירב אדם לחיפוש, והיה חשד סביר שהוא נושא שלא כדין נשק או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, רשאי מי שמוסמך לערוך את החיפוש, לערוך את החיפוש, על אף הסירוב, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך.

סמכות עיכוב (תיקון מס' 2) תשע"ב-2012

6.    (א)  (בוטל).

          (ב)  היה לחייל מוסמך או למאבטח חשד סביר שאדם נושא שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק רשאי הוא לעכב את האדם עד לבואו של שוטר.

          (ג)   היה לחייל מוסמך חשד סביר שאדם עומד לבצע עבירה העלולה לסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה, רשאי הוא לעכב את האדם עד לבואו של שוטר.

          (ד)  על עיכוב לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 72 עד 74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים וכן סעיף 44 לפקודת החיפוש.

          (ה)  סירב אדם כאמור לעיכוב, רשאי מבצע העיכוב להשתמש בכוח סביר כדי לעכבו.

          (ו)   אין בהוראות סעיף זה וסעיפים 4 ו-5 כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.

מיום 8.8.2012

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ב מס' 2380 מיום 8.8.2012 עמ' 699 (ה"ח 467)

ביטול סעיף קטן 6(א)

הנוסח הקודם:

(א) בסעיף זה "עיכוב" – הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי.

סמכויות למניעת מעשה אלימות (תיקון מס' 2) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

6א.     (א)  ביצע אדם מעשה אלימות במקום כאמור בתוספת, בפני מאבטח מוסמך או בפני אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני מאבטח מוסמך, או נוכח המאבטח המוסמך כי בשל איום ממשי או מעשה של אדם בפניו או בפני אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני מאבטח מוסמך, הוא עומד לבצע מעשה אלימות במקום כאמור, רשאי המאבטח המוסמך –

(1)   לדרוש מאותו אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

(2)   לפעול בדרכים אלה, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך:

(א)   למנוע מאותו אדם כניסה למקום;

(ב)   להוציא את אותו אדם מהמקום;

(ג)    לעכב את אותו אדם עד לבואו של שוטר, אם יש חשש שאותו אדם יימלט, או שזהותו אינה ידועה; על עיכוב לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 6(ד).

          (ב)  לא יוסמך מאבטח בסמכויות לפי סעיף זה, אלא אם כן מעסיקו ביטח אותו לשם הבטחת פיצויו אם ייפגע בעת מילוי תפקידו לפי סעיף זה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של מאבטח לפיצוי על פי כל דין.

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 6) תשפ"ב-2021

          (ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יפעיל מאבטח מוסמך במוסד חינוך שניתן בו חינוך גן ילדים או חינוך יסודי את סמכויותיו לפי סעיף זה כלפי קטין, ולא יפעיל את סמכויותיו במוסד חינוך אחר כלפי קטין אלא לבקשת עובד הוראה המועסק באותו מוסד; שר החינוך ידווח לוועדת ביטחון הפנים של הכנסת, בתום כל שנת לימודים, על הפעלת סמכויות מאבטחים לפי סעיף זה במוסדות חינוך במהלך אותה שנת לימודים.

          (ג)   בסעיף זה –

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

          "מחלקה לשירותים חברתיים" ו"מקום המספק שירותי רווחה" – (נמחקה);

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

          "מאבטח מוסמך" – מאבטח שהוסמך לפי סעיף 7(א) בסמכויות לפי סעיף זה;

          "מעשה אלימות" – הכאת אדם, דחיפתו או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית.

מיום 8.8.2012

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ב מס' 2380 מיום 8.8.2012 עמ' 699 (ה"ח 467)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 7.8.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2467 מיום 7.8.2014 עמ' 737 (ה"ח 541)

סמכויות למניעת מעשה אלימות במקום המספק שירותי רווחה

6א. (א) ביצע אדם מעשה אלימות במחלקה לשירותים חברתיים או בכל מקום המספק שירותי רווחה, בפני מאבטח במקום כאמור בתוספת, בפני מאבטח מוסמך או בפני אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני מאבטח מאבטח מוסמך, או נוכח המאבטח המאבטח המוסמך כי בשל איום ממשי או מעשה של אדם בפניו או בפני אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני מאבטח מאבטח מוסמך, הוא עומד לבצע מעשה אלימות במקום כאמור, רשאי המאבטח המאבטח המוסמך

(1) לדרוש מאותו אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

(2) לפעול בדרכים אלה, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך:

(א) למנוע מאותו אדם כניסה למקום;

(ב) להוציא את אותו אדם מהמקום;

(ג) לעכב את אותו אדם עד לבואו של שוטר, אם יש חשש שאותו אדם יימלט, או שזהותו אינה ידועה; על עיכוב לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 6(ד).

(ב) לא יוסמך מאבטח בסמכויות לפי סעיף זה, אלא אם כן מעסיקו ביטח אותו לשם הבטחת פיצויו אם ייפגע בעת מילוי תפקידו לפי סעיף זה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של מאבטח לפיצוי על פי כל דין.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יפעיל מאבטח מוסמך במוסד חינוך שניתן בו חינוך גן ילדים או חינוך יסודי את סמכויותיו לפי סעיף זה כלפי קטין, ולא יפעיל את סמכויותיו במוסד חינוך אחר כלפי קטין אלא לבקשת עובד הוראה המועסק באותו מוסד; שר החינוך ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בתום כל שנת לימודים, על הפעלת סמכויות מאבטחים לפי סעיף זה במוסדות חינוך במהלך אותה שנת לימודים.

(ג) בסעיף זה –

"מחלקה לשירותים חברתיים" ו"מקום המספק שירותי רווחה" – כמשמעותם בחוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א-2011;

"מאבטח מוסמך" – מאבטח שהוסמך לפי סעיף 7(א) בסמכויות לפי סעיף זה;

"מעשה אלימות" – הכאת אדם, דחיפתו או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית.

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יפעיל מאבטח מוסמך במוסד חינוך שניתן בו חינוך גן ילדים או חינוך יסודי את סמכויותיו לפי סעיף זה כלפי קטין, ולא יפעיל את סמכויותיו במוסד חינוך אחר כלפי קטין אלא לבקשת עובד הוראה המועסק באותו מוסד; שר החינוך ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, בתום כל שנת לימודים, על הפעלת סמכויות מאבטחים לפי סעיף זה במוסדות חינוך במהלך אותה שנת לימודים.

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

6ב.     (פקע).

מיום 7.2.2016 עד יום 31.12.2017

הוראת שעה תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ו מס' 2527 מיום 7.2.2016 עמ' 532 (ה"ח 963)

הוספת סעיף 6ב

הנוסח:

סמכות שוטר לחיפוש על גופו של אדם במקום מועד לפעילות חבלנית עוינת

6ב. (א) מפקד מחוז במשטרת ישראל רשאי להכריז על מקום שקיים לגביו חשש ממשי שעלולה להתבצע בו פעילות חבלנית עוינת כמקום שבו רשאי שוטר לערוך חיפוש על גופו של אדם כדי לבדוק אם הוא נושא עמו שלא כדין נשק (בסעיף זה – מטרת החיפוש), אף אם לא קיים נגדו חשד סביר כאמור בסעיף 3(ב) או (ב1); על חיפוש כאמור יחולו הוראות סעיף 3(ג) ו-(ד).

(ב) בהכרזה כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו המקום שבו קיים החשש לפעילות החבלנית העוינת ותקופת תוקפה של ההכרזה, ובלבד שלא תעלה על 21 ימים וכל עוד קיים החשש; מפקד המחוז רשאי להאריך את ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת; עלתה תקופת ההכרזה על חודשיים, טעונה ההארכה את אישורו של המפקח הכללי של המשטרה.

(ג) הוכרז כאמור בסעיף קטן (א), יודיע מפקד המחוז לציבור העוברים במקום המוכרז על קיומה של סמכות החיפוש לפי סעיף זה.

(ד) המפקח הכללי של המשטרה יקבע בנוהל הוראות בדבר אופן ביצוע החיפוש, כדי להבטיח את הגשמת מטרת החיפוש בלבד ובשים לב להוראת סעיף 1, ובדבר הדרכים להודעה לציבור על הכרזה לפי סעיף קטן (ג).

(ה) ב-1 בנובמבר של כל שנה, ידווח השר לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, על מספר ומיקום ההכרזות שניתנו לפי סעיף זה, הטעמים להכרזות, החיפושים שנערכו והשפעת ההכרזות, על פי הערכתו, על ביטחון הציבור.

הסמכת מאבטח

7.[2]   (א)  (1)   השר רשאי להסמיך אדם בסמכויות הקבועות בחוק זה, אם שוכנע כי הסמכות נחוצה לשם ביצוע פעולות אבטחה ושמירה על ביטחון הציבור במקום מהמקומות המפורטים בסעיף 3(א) שיש לציבור גישה אליהם או שלגביהם יש רגישות מבחינת ביטחון הציבור או ביטחון המדינה; לצורך כך רשאי השר להסמיך אף מי שאינו עובד ציבור; בהסמכה לפי סעיף קטן זה יקבע השר את סוג המקום שבו ניתן למי שהוסמך לפי סעיף זה להפעיל סמכות לפי הוראות סעיף 3 [3];

(2)   לגבי נקודת בדיקה, יהיו הסמכויות הנתונות לשר, נתונות גם לשר הביטחון, לפי הענין;

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

(3)   על אף האמור בפסקה (1), הסמיך השר אדם בסמכויות הקבועות בסעיף 6א, יקבע בהסמכה את סוגי המקומות מאלה המנויים בתוספת, שבהם מוסמך אותו אדם להפעיל את סמכויותיו לפי הסעיף האמור.

          (ב)  לא תוענק סמכות לפי סעיף קטן (א) אלא למי שקצין מוסמך אישר את כשירותו לשמש כמאבטח כאמור בסעיף 8.

          (ג)   מאבטח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו כשהוא עונד באופן גלוי לעין תג המזהה אותו ואת תפקידו, ויש בידו תעודה חתומה על ידי קצין מוסמך המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, אותה יראה לפי דרישה (בחוק זה – תעודת מאבטח); תוקפה של תעודת מאבטח יהיה לשנה אחת מיום הינתנה, ובלבד שמקבל התעודה משמש בתפקיד מאבטח במקום שנקבע בכתב הסמכתו; השר רשאי להאריך את תוקפה של תעודת מאבטח לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה, וזאת כל עוד משמש המאבטח בתפקידו.

מיום 7.8.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2467 מיום 7.8.2014 עמ' 738 (ה"ח 541)

הוספת פסקה 7(א)(3)

כשירות מאבטח

8.    הקצין המוסמך יאשר את כשירותו של מועמד לשמש כמאבטח אם התקיימו בו כל אלה:

(1)  הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;

(2)  הוא המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית כפי שיקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר הבריאות;

(3)  נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני;

(4)  הוא בעל רישיון לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, או בעל אישור לפי סעיף 19(ב) לחוק האמור או שהוא בעל רישיון או תעודת הרשאה לנשיאת כלי יריה כאמור בסעיף 4 לחוק כלי היריה;

(תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

(5)  אין מניעה, לדעת הקצין המוסמך, להסמיכו כאמור בטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות מפאת עברו הפלילי, ואולם לא יודיע הקצין המוסמך כי יש מניעה להסמיכו לפי פסקה זו אלא לאחר שהביא בחשבון גם את שירותו הצבאי כלוחם, ככל שהמידע הובא לפניו; לעניין זה, "לוחם" – כהגדרתו בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

(6)  לענין מאבטח שאינו עובד ציבור בנקודת בדיקה, אם התקיימו בו גם אלה:

(1)   הוא סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, או המציא אישור ממשרד החינוך התרבות והספורט על השכלה כללית שוות ערך לכך;

(2)   הוא עומד בתנאים נוספים באשר לשירותו הצבאי ובאשר להתאמתו לשמש כמאבטח בנקודת בדיקה;

(7)  (א)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה, בשים לב לסוג המקום שבו יעשה שימוש בסמכויותיו בהתאם להסמכתו, ולרבות לענין השימוש בסמכויות אלה; ולענין מאבטח שאינו עובד ציבור בנקודת בדיקה – הוא קיבל הכשרה מתאימה גם לסוג התפקיד שאותו ימלא בנקודת הבדיקה.

(ב)   לענין פסקה זו, אישור הקצין המוסמך, לרבות לגבי:

(1)   כשירות הגוף נותן ההכשרה ובעלי השליטה ונותני ההכשרה בו, אם נמצא כי אין מניעה לכך מטעמים של שלום הציבור או ביטחון המדינה, לרבות לענין עברם הפלילי;

(2)   כשירות מקצועית מתאימה של נותני ההכשרה;

(3)   אופן מתן ההכשרה, היקפה ומקום נתינתה.

מיום 18.5.2014

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ד מס' 2437 מיום 10.3.2014 עמ' 336 (ה"ח 535)

(5) אין מניעה, לדעת הקצין המוסמך, להסמיכו כאמור בטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות מפאת עברו הפלילי, ואולם לא יודיע הקצין המוסמך כי יש מניעה להסמיכו לפי פסקה זו אלא לאחר שהביא בחשבון גם את שירותו הצבאי כלוחם, ככל שהמידע הובא לפניו; לעניין זה, "לוחם" – כהגדרתו בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

הסמכת חייל והכשרתו

9.    (א)  קצין בצבא הגנה לישראל בדרגת סגן אלוף ומעלה, שקבע ראש המטה הכללי (בסעיף זה – הקצין המסמיך), רשאי להסמיך חייל בסמכויות לפי חוק זה, למקום מהמקומות המפורטים בסעיף 3(א)(2), וכן למרום אחר שיפורט בהסמכה אם שוכנע כי ההסמכה נחוצה לשם מילוי תפקידו הצבאי של החייל.

          (ב)  לא תוענק סמכות לפי סעיף קטן (א), אלא לחייל שמפקד משימה בדרגת קצונה, האחראי על הפעלת חיילים במשימות אבטחה ושמירה על ביטחון הציבור, אישר בפני הקצין המסמיך כי הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה, לרבות לענין השימוש בסמכויות אלה.

          (ג)   חייל מוסמך לא יעשה שימוש בסמכויות לפי חוק זה אלא בעת מילוי תפקידו, ואם הוא עונד תג או סימן המעיד על הסמכתו, ושמו מופיע ברשימת חיילים שהוסמכו שתימצא בידי מפקד המשימה, אותה יראה על פי דרישה.

הפקדת נשק

10.  (א)  לשם שמירה על ביטחון הציבור רשאי השר לקבוע בצו מקומות שבהם יהיה אסור להכניס נשק או לשאתו.

          (ב)  במקום שנקבע בצו לפי סעיף קטן (א), רשאי מי שמוסמך לערוך חיפוש לפי הוראות חוק זה, לדרוש מאדם הנכנס לאותו מקום, כי יפקיד בעת שהייתו במקום את הנשק שהוא נושא עמו, או למנוע ממנו את הכניסה עם נשק כאמור, אף תוך שימוש בכוח סביר – אם סירב להישמע להוראותיו.

(תיקון מס' 6) תשפ"ב-2021

          (ג)   הפקדת נשק לפי סעיף זה תהיה בדרך שתיקבע בתקנות שיתקין השר בהתייעצות עם שר הפנים; תקנות ראשונות לענין זה יובאו לאישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

          (ד)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות לאסור הכנסת נשק למקום, על פי כל דין.

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

(ג) הפקדת נשק לפי סעיף זה תהיה בדרך שתיקבע בתקנות שיתקין השר בהתייעצות עם שר הפנים; תקנות ראשונות לענין זה יובאו לאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 6) תשפ"ב-2021

11.  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

11. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

שינוי התוספת (תיקון מס' 4) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 6)  תשפ"ב-2021

11א.  השר רשאי, באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, להוסיף, בצו, סוגי מקומות לתוספת, אם שוכנע כי קיים חשש לפגיעה בשלום הציבור באותם סוגי מקומות כתוצאה ממעשי אלימות, וכי הסמכויות האמורות בסעיף 6א דרושות למניעת מעשי אלימות כאמור באותם סוגי מקומות.

מיום 7.8.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2467 מיום 7.8.2014 עמ' 738 (ה"ח 541)

הוספת סעיף 11א

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

11א. השר רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, להוסיף, בצו, סוגי מקומות לתוספת, אם שוכנע כי קיים חשש לפגיעה בשלום הציבור באותם סוגי מקומות כתוצאה ממעשי אלימות, וכי הסמכויות האמורות בסעיף 6א דרושות למניעת מעשי אלימות כאמור באותם סוגי מקומות.

ביטול חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום

12.  חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה), התשכ"ט-1969 – בטל.

תיקון חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה – מס' 2

13.  בחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996 –

(1)  בסעיף 9, במקום ההגדרה "בודק" יבוא:

""בודק" – כל אחד מאלה:

(1)   שוטר;

(2)   חייל שהוסמך לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור לעשות שימוש בסמכויות כאמור באותו חוק בנקודת בדיקה (בפרק זה – חייל מוסמך);

(3)   עובד ציבור כהגדרתו בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, שהוסמך לשמש כמאבטח בנקודת בדיקה לפי החוק האמור (בפרק זה – עובד ציבור);

(4)   אדם שאינו עובד ציבור שהוסמך לשמש כמאבטח בנקודת בדיקה לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (בפרק זה – מאבטח);

"חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור" – חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005;

"נקודת בדיקה" – מקום שנקבע בצו לפי סעיף 10(א).";

(2)  בסעיף 10, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד)  השר הממונה על נקודת בדיקה או מי שהוא הסמיך לכך, יקבע בנהלים אחראי על נקודת הבדיקה שהוא עובד ציבור, שוטר או חייל מוסמך וכן הסדרים לענין שימוש בסמכויות לפי חוק זה.";

(3)  בסעיף 11 –

(א)   אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) השר לביטחון פנים או שר הביטחון, לפי הענין, רשאי לקבוע סוגי פעולות המנויות בפסקאות (4) ו-(5) של סעיף קטן (א), שאותם לא יהיה מוסמך מאבטח לבצע, או שלא יהיה מוסמך לבצעם אלא בפיקוח ובקרה של שוטר, חייל מוסמך או עובד ציבור, המצוי בנקודת הבדיקה.";

(ב)   במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג)  בודק שהוא שוטר, חייל מוסמך או עובד ציבור רשאי, לשם שמירה על ביטחון הציבור או לשם גילוי עבירות, לערוך חיפוש על גופו של אדם הנכנס לישראל מאזור או היוצר מישראל לאזור; על חיפוש לפי סעיף קטן זה יחול הוראות סעיף 3 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור; מאבטח לא יהיה מוסמך לעשות שימוש בסמכויות לפי סעיף קטן זה אלא בפיקוח ובקרה של שוטר, חייל מוסמך או עובד ציבור, המצוי בנקודת הבדיקה.";

(ג)    בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "היה הבודק מאבטח, יהיה רשאי למנוע מעברו של אותו אדם בנקודת הבדיקה רק באישור בודק שהוא שוטר, חייל מוסמך או עובד ציבור; לשם קבלת אישור כאמור יקרא המאבטח בלא דיחוי לבודק המוסמך להחליט בדבר מניעת המעבר, אשר יחליט בענין בהקדם האפשרי.";

(ד)   בסעיף קטן (ה), במקום "לחייל שהוענקה לו סמכות שוטר לפי סעיף 4 לפקודה" יבוא "לבודק שהוא חייל מוסמך או עובד ציבור".

תיקון חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים – מס' 4

14.  בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 –

(1)  במקום סעיף 3 יבוא:

"סמכויות ממונה ביטחון

3.     (א)   לשם ביצוע פעולות אבטחה יהיו לממונה ביטחון בגוף ציבורי הסמכויות המפורטות בפסקאות (1) עד (5) –

(1)   לערוך חיפוש ולתפוס חפץ לפי הוראות סעיפים 3 ו-4(2) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005 (בחוק זה – חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור);

(2)   לדרוש מאדם הנכנס למקום שבו פועל הגוף הציבורי, או מאדם הנמצא בו או בסביבתו הקרובה, למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו, שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

(3)   סירב אדם לדרישת הזדהות, לחיפוש או לתפיסה, יהיו לממונה ביטחון הסמכויות המפורטות בסעיף 5 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור;

(4)   היה לממונה על ביטחון חשד סביר שאדם נושא שלא כדין נשק או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שהוא עומד לבצע עבירה העלולה לסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה, יהיו לו סמכויות עיכוב כנגד אותו אדם לפי הוראות סעיף 6 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור;

(5)   (א)   נאסרה לפי כל דין הכנסת נשק או נשיאתו במקום שבו פועל גוף ציבורי, רשאי ממונה ביטחון לדרוש מאדם הנכנס לאותו מקום כי יפקיד בעת שהייתו במקום את הנשק שהוא נושא, או למנוע ממנו את הכניסה עם נשק כאמור, אף תוך שימוש בכוח סביר – אם סירב להישמע להוראותיו;

(ב)   הפקדת נשק לפי סעיף זה תהיה בדרך שנקבעה לפי סעיף 10(ג) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור;

(6)   בסעיף קטן זה, "נשק" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.

        (ב)   בגופים ציבוריים שיקבע השר בצו, יהיו לממונה ביטחון הסמכויות האמורות בסעיף זה בשינויים המחויבים גם כשהוא מבצע פעולות אבטחה בעת ליווי כלי רכב או אנשים מחוץ למקום שבו פועל הגוף הציבורי.";

(2)  בסעיף 5(ב), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2)  על אישור הכשרה מקצועית כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 8(7)(ב) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור."

תחילה

15.  תחילתו של חוק זה 45 ימים מיום פרסומו.

הוראת מעבר

16.  מי שהוסמך בסמכויות לפי חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה), התשכ"ט-1969, ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותו כאילו הוסמך לפי חוק זה לתקופה שלא תעלה על שנה או עד לקבלת תעודת מאבטח לפי הוראות סעיף 7, לפי המוקדם.

 

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

תוספת

(סעיפים 6א ו-7(א)(3))

מיום 7.8.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2467 מיום 7.8.2014 עמ' 738 (ה"ח 541)

הוספת תוספת

1.        בית חולים, מרפאה וכל מוסד אחר שתפקידו העיקרי הוא מתן שירותי בריאות; לעניין זה –

"בית חולים" – מוסד רפואי הרשום כבית חולים לפי פקודת בריאות העם, 1940 (להלן – פקודת בריאות העם);

"מרפאה" – כהגדרתה בסעיף 34(ג) לפקודת בריאות העם.

2.        מוסדות חינוך: גן ילדים, בית ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי, מוסד חינוך משלים, מפעל קיט לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט, פנימייה, מוסד להשכלה גבוהה וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך.

3.        מחלקה לשירותים חברתיים או מקום המספק שירותי רווחה; לעניין זה, "מחלקה לשירותים חברתיים" ו"שירותי רווחה" – כהגדרתם בחוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א-2011.

4.        פאב, מועדון או דיסקוטק.

5.        מקום שבו נערכים משחקים באמצעות מכונות, משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה.

6.        מגרשי ספורט, אצטדיונים וכל מקום אחר שבו נערכות תחרויות ספורט.

צו תשע"ו-2015

7.        סניפי המוסד לביטוח לאומי.

מיום 8.12.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7578 מיום 8.12.2015 עמ' 258

הוספת פרט 7

צו תשע"ח-2018

8.        מסילת ברזל ארצית כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1982.

מיום 28.1.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 912

הוספת פרט 8

צו תשע"ח-2018

9.        מסילת ברזל מקומית כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1982.

מיום 28.1.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 912

הוספת פרט 9

צו תשע"ח-2018

10.      סניפי רשות האכיפה והגבייה.

מיום 28.1.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 912

הוספת פרט 10

צו תשע"ח-2018

11.      סניפי שירות התעסוקה.

מיום 28.1.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 912

הוספת פרט 11

צו תשע"ח-2018

12.      סניפי מינהלת רשות האוכלוסין וההגירה.

מיום 28.1.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 912

הוספת פרט 12

צו תשע"ח-2018

13.      בתי הדין הרבניים.

מיום 28.1.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 912

הוספת פרט 13

 

 

                                                 אריאל שרון                                        גדעון עזרא

                                                             ראש הממשלה                                               השר לביטחון פנים

                      משה קצב                                        ראובן ריבלין

                          נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ה מס' 2022 מיום 8.8.2005 עמ' 758 (ה"ח תשס"ב מס' 3118 עמ' 568).

תוקן ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1203 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 563 עמ' 420) – תיקון מס' 1 בסעיף 45 לחוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), תשע"א-2011; תחילתו ביום 15.9.2011.

ס"ח תשע"ב מס' 2380 מיום 8.8.2012 עמ' 699 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 467 עמ' 200) – תיקון מס' 2 בסעיף 7 לחוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ד מס' 2437 מיום 10.3.2014 עמ' 336 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 49) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 18.5.2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2467 מיום 7.8.2014 עמ' 737 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 541 עמ' 179) – תיקון מס' 4.

ק"ת תשע"ו מס' 7578 מיום 8.12.2015 עמ' 258 – צו תשע"ו-2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2527 מיום 7.2.2016 עמ' 532 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 963 עמ' 108) – תיקון מס' 5 והוראת שעה.

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 912 – צו תשע"ח-2018.

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 873 עמ' 92) – תיקון מס' 6 בסעיף 13 לחוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשפ"ב-2021; תוקפו בתקופת כהונתה של הכנסת ה-24.

[1] ר' י"פ תשס"ו מס' 5506 מיום 14.3.2006 עמ' 2258.

[2] לענין סמכויות שהואצלו לראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל ר' י"פ תשע"ח מס' 7718 מיום 4.3.2018 עמ' 5896.

[3] ר' י"פ תשס"ו: מס' 5544 מיום 25.6.2006 עמ' 3888, 3889. מס' 5547 מיום 2.7.2006 עמ' 3982. מס' 5573 מיום 4.9.2006 עמ' 4856. י"פ תשס"ז: מס' 5593 מיום 8.11.2006 עמ' 435. מס' 5661 מיום 9.5.2007 עמ' 2626. י"פ תשס"ח: מס' 5749 מיום 13.12.2007 עמ' 918. מס' 5773 מיום 5.2.2008 עמ' 1786. מס' 5832 מיום 15.7.2008 עמ' 3932. י"פ תשס"ט מס' 5870 מיום 25.11.2008 עמ' 438. י"פ תש"ע: מס' 6019 מיום 10.11.2009 עמ' 493, 494. מס' 6070 מיום 14.3.2010 עמ' 2279, 2280. מס' 6094 מיום 6.6.2010 עמ' 3233. י"פ תשע"א מס' 6186 מיום 11.1.2011 עמ' 2015. מס' 6235 מיום 9.5.2011 עמ' 4116.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות