Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005

משפט פרטי וכלכלה – כספים – שירותים פיננסיים – קופות גמל

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – קופות גמל

תוכן ענינים

פרק א': הוראות כלליות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

ניהול קופת גמל

Go

5

סעיף 3

נאמנות וטובת העמיתים

Go

6

פרק ב': חברה מנהלת

Go

6

סימן א': רישוי חברה מנהלת

Go

6

סעיף 4

רישיון חברה מנהלת

Go

6

סעיף 5

בקשה לרישיון

Go

6

סעיף 6

תנאים ברישיון ושינויים

Go

6

סעיף 7

רישיון לניהול קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה

Go

6

סעיף 8

פקיעת רישיון וביטולו

Go

6

סימן ב': אמצעי שליטה בחברה מנהלת

Go

6

סעיף 9

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת

Go

6

סימן ג': אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת

Go

7

סעיף 10

אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת

Go

7

סעיף 11

ועדת השקעות של חברה מנהלת

Go

7

סעיף 12

מניעת ניגודי ענינים

Go

8

פרק ג': קופת גמל

Go

8

סימן א': אישור קופת גמל

Go

8

סעיף 13

אישור קופת גמל

Go

8

סעיף 14

בקשה לאישור

Go

8

סעיף 15

ביטול אישור

Go

8

סימן ב': תקנון קופת גמל

Go

8

סעיף 16

תקנון קופת גמל

Go

8

סעיף 17

שינוי התקנון

Go

9

סעיף 18

עיון בתקנון והמצאת עותקים ממנו

Go

9

סימן ג': חשבונות בקופת גמל

Go

9

סעיף 19

פתיחת חשבון בקופת גמל

Go

9

סעיף 20

בחירת קופת גמל

Go

9

סעיף 21

מרכיבי חשבון קופת גמל

Go

10

סימן ד': תשלומים לקופת גמל ומשיכת כספים ממנה

Go

10

סעיף 22

תשלומים לקופת גמל

Go

10

סעיף 23

משיכה והעברה של כספים מקופת גמל

Go

10

סעיף 24

איתור עמיתים ומוטבים

Go

13

סעיף 24ב

איחוד חשבונות בעת הצטרפות לקרן פנסיה

Go

13

סעיף 25

איסור העברה, שעבוד או עיקול של זכויות עמית

Go

14

סימן ה': השקעת כספי קופת גמל וניהול נכסיה

Go

14

סעיף 26

השקעת כספי קופת גמל

Go

14

סעיף 27

הפרדת נכסים וחשבונות

Go

15

סעיף 28

חשבונות קופת גמל

Go

15

סעיף 29

הוראות לענין החזקת נכסים

Go

15

סעיף 30

שעבוד ועיקול של נכסי קופת גמל

Go

15

סעיף 31

השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית

Go

15

סעיף 32

הוצאות, דמי ניהול ועמלת הפצה

Go

15

סעיף 33

חישוב שווי נכסי קופת גמל

Go

15

סעיף 34

תשואת קופת גמל

Go

16

סימן ו': דיווח לעמיתים ופרסום לציבור

Go

16

סעיף 35

דיווח לעמיתים

Go

16

סעיף 36

פרסום ואיסור תיאור מטעה

Go

16

סימן ז': מיזוג ופיצול קופת גמל

Go

16

סעיף 37

מיזוג קופות גמל

Go

16

סעיף 38

פיצול קופות גמל

Go

16

פרק ד': הפיקוח על ניהול קופת גמל

Go

16

סעיף 39

תשלומים לקופת גמל

Go

16

סעיף 40

דוחות, הודעות ומידע

Go

16

סעיף 41

העברת ניהול מרצון

Go

16

סעיף 42

העברת ניהול בשל כינוס נכסים או פירוק

Go

17

פרק ה': עיצום כספי

Go

17

סעיף 43

עיצום כספי

Go

17

סעיף 44

עדכון עיצום כספי

Go

17

סעיף 47

החלת הוראות חוק הפיקוח על הביטוח

Go

17

סעיף 47א

שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה

Go

17

פרק ו': עונשין

Go

17

סעיף 48

שיעור הקנס הבסיסי

Go

17

סעיף 49

עונשין

Go

17

סעיף 50

עבירה כדי להטעות או לרמות

Go

19

סעיף 51

קנס בעבירה נמשכת

Go

19

סעיף 52

חובת פיקוח

Go

19

פרק ז': שונות

Go

19

סעיף 54

תביעה בשם קופת גמל

Go

19

סעיף 55

מסלולי השקעה

Go

19

סעיף 56

קופות ביטוח

Go

20

סעיף 57

קופות גמל בניהול אישי

Go

20

סעיף 57

דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות

Go

20

סעיף 58

אגרות

Go

20

סעיף 59

פרסום הוראות הממונה

Go

20

סעיף 60

ביצוע ותקנות

Go

21

פרק ח': תיקונים עקיפים, תחילה והוראות מעבר

Go

21

סעיף 85

תחילה

Go

21

סעיף 86

הוראות מעבר

Go

21

תוספת ראשונה

Go

23

תוספת שנייה

Go

24


חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005*

פרק א': הוראות כלליות

הגדרות

1.       בחוק זה

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "איגרת חוב מסוג ערד" – איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995;

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 14 (ה"ח 939)

הוספת הגדרת "איגרת חוב מסוג ערד"

           "אישור קופת גמל" – אישור שניתן לפי הוראות סעיף 13;

           "אמצעי שליטה", "הון עצמי", "החזקה" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח;

           "דירקטור חיצוני" – דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, בעל כשירות מקצועית כאמור בסעיף 219(ג) לחוק האמור;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           "הוועדה" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח;

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 160 (ה"ח 291)

"הוועדה" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח, ואולם לענין חוק זה, למעט לענין דיון בוועדה לגבי קופות גמל לקצבה, ימונה כחבר הוועדה, במקום חבר הוועדה כאמור בסעיף 4(ב)(3) לחוק האמור, מי שהיה בעבר נושא משרה בחברה מנהלת או בקופת גמל;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           "הממונה" – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח;

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1259 (ה"ח 1032)

"הממונה" – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח;

           "ועדת השקעות" – הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 11;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "ועדת הכספים" – ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 14 (ה"ח 939)

הוספת הגדרת "ועדת הכספים"

           "חברה מנהלת" – חברה שקיבלה רישיון חברה מנהלת;

(תיקון מס' 18) תשע"ז-2016

           "חוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018" – חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 222 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018"

           "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

(תיקון מס' 5) תשע"א-2010 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

           "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

מיום 18.11.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 50 (ה"ח 403)

הוספת הגדרת "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני"

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח 541)

"חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

           "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

           "חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

           "חוק השקעות משותפות בנאמנות" – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

           "חוק פיצויי פיטורים" – חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

           "כספי קופת גמל" – סך כל הכספים וההכנסות שנתקבלו על ידי חברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה, לאחר ניכוי כל אלה:

(1)   כספים שנמשכו מקופת גמל או שהועברו ממנה לקופת גמל אחרת, כאמור בסעיף 23;

(2)   הוצאות ודמי ניהול שגבתה החברה המנהלת לפי הוראות סעיף 32(א) עד (ג);

           "מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "מוטב" – מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בשל מותו של עמית בקופת הגמל או בשל מותו של עובד של עמית-מעביד, בהתאם לרישומי קופת הגמל, ואם נודע לחברה המנהלת על זכאותו של אדם אחר לקבל כספים כאמור לפי כל דין, יהא אותו אדם המוטב, לגבי כספים שטרם נמשכו מהקופה;

           "מושב שיתופי" – מושב שיתופי שניתנה לגביו הוראה לפי סעיף 61 לפקודת מס הכנסה;

           "מעביד" – אדם המשלם שכר או משכורת;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           "מרכיב הפיצויים" – המרכיב בחשבון קופת גמל של תשלומים בעבור פיצויים, כמשמעותו לפי סעיף 21;

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 160 (ה"ח 291)

הוספת הגדרת "מרכיב הפיצויים"

           "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות וכל עובד הכפוף לו במישרין, וכן חבר ועדת השקעות;

           "נכסי קופת גמל" – סך כל הנכסים המנוהלים על ידי חברה מנהלת, בעבור עמיתי קופת גמל שבניהולה;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "עובד של עמית-מעביד" – עובד של עמית-מעביד או חבר של עמית-מעביד שהעמית שילם בעדו כספים לקופת גמל מרכזית;

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 14 (ה"ח 939)

"עובד של עמית-מעביד" – עובד של עמית-מעביד או חבר של עמית-מעביד שהעמית שילם בעדו כספים לקופת גמל מרכזית;

           "עמית" – מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל או מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל, למעט מוטב ולמעט עובד של עמית-מעביד;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "עמית-מעביד" – עמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו או עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד חבריו;

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 14 (ה"ח 939)

"עמית-מעביד" – עמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו או עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד חבריו;

           "עמית-עצמאי" – עמית יחיד המשלם כספים לקופת גמל בעד עצמו, לרבות עובד המשלם כספים כאמור בלא תשלום מקביל של מעבידו;

           "עמית-שיתופי" – עמית בקופת גמל לתגמולים שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת הגמל בעד חבריו;

           "עמית-שכיר" – עמית שהוא עובד אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל;

           "פיצויים" – סכום הון המשתלם על ידי מעביד לעובד או לשאיריו אחריו, כמענק עקב פרישה או מוות;

           "קופת ביטוח" – תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה;

           "קופת גמל" או "קופה" – קרן או תכנית ביטוח שניתן לגביהן אישור קופת גמל לפי הוראות סעיף 13;

           "קופת גמל אישית לדמי מחלה" – קופת גמל לדמי מחלה המתנהלת בחשבונות אישיים על שם העובדים;

           "קופת גמל אישית לפיצויים" – קופת גמל לפיצויים המתנהלת בחשבונות אישיים על שם העובדים;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           "קופת גמל בניהול אישי" – קרן שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) כקופת גמל לתגמולים, כקופת גמל לקצבה או כקרן השתלמות, או תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל לקצבה, המיועדות לעמית אחד בלבד אשר רשאי לתת הוראות לענין השקעת הכספים בקופה;

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 160 (ה"ח 291)

"קופת גמל בניהול אישי" – קרן שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) כקופת גמל לתגמולים, כקופת גמל לקצבה או כקרן השתלמות, או תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל לקצבה, המיועדות לעמית אחד בלבד אשר רשאי לתת הוראות לענין השקעת הכספים בקופה;

           "קופת גמל לדמי מחלה" – קופת גמל המיועדת לתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות בענין זכאות לדמי מחלה בהסכם קיבוצי החל על העמיתים או על עובדים של עמית-מעביד, לפי הענין, או בהתאם להוראה מהוראות חוקים אלה:

(1)   חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976;

(2)   חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993;

(3)   חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1994;

(4)   חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998;

(5)   חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000;

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

           "קופת גמל להשקעה" – קופת גמל המיועדת לתשלום סכום הון לעמית עצמאי או למוטביו;

מיום 7.6.2016

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2554 מיום 7.6.2016 עמ' 885 (ה"ח 1029)

הוספת הגדרת "קופת גמל להשקעה"

           "קופת גמל לחופשה" – קופת גמל המיועדת לתשלום דמי חופשה, אשר עמיתיה הם עובדים יומיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי בשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993; לענין זה, "דמי חופשה" – סכומים המשתלמים לעובד לפי כל דין או הסכם, בעד ימי חופשה;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "קופת גמל לחיסכון" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה;

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 14 (ה"ח 939)

הוספת הגדרת "קופת גמל לחיסכון"

           "קופת גמל למטרה אחרת" – קופת גמל המיועדת לתשלום דמי הבראה, וכן קופת גמל המיועדת לתשלום דמי חגים, דמי תאונה, ותשלומים אחרים כיוצא באלה;

           "קופת גמל מסלולית" – קופת גמל שמנוהלים בה מספר מסלולי השקעה, ואשר על פי תקנונה רשאי העמית לבחור מתוכם את מסלולי ההשקעה שבהם יושקעו כספיו; לענין זה, "מסלול השקעה" – אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין במגבלות השקעה שנקבעו בתקנון קופת הגמל;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "קופת גמל מרכזית" – קופת גמל שעמיתיה הם מעבידים או קיבוצים או מושבים שיתופיים בלבד;

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 14 (ה"ח 939)

"קופת גמל מרכזית" – קופת גמל שעמיתיה הם מעבידים או קיבוצים או מושבים שיתופיים בלבד;

           "קופת גמל מרכזית לדמי מחלה" – קופת גמל לדמי מחלה שהיא קופת גמל מרכזית;

(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

           "קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית" – קופת גמל מרכזית המיועדת לשם השתתפות במימון תשלום קצבה לעובדים של עמית-מעביד;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 60 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית"

           "קופת גמל מרכזית לפיצויים" – קופת גמל לפיצויים שהיא קופת גמל מרכזית;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "קופת גמל מרכזית לקצבה" – קופת גמל לקצבה שהיא קופת גמל מרכזית שאינה קופת ביטוח, המיועדת לעמית-מעביד אחד בלבד לשם תשלום קצבה לעובדים של העמית-מעביד;

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 14 (ה"ח 939)

"קופת גמל מרכזית לקצבה" – קופת גמל לקצבה שהיא קופת גמל מרכזית שאינה קופת ביטוח, המיועדת לעמית-מעביד אחד בלבד לשם תשלום קצבה לעובדים של העמית-מעביד;

           "קופת גמל ענפית" – קופת גמל, שמתקיימים בה כל אלה:

(1)   ההצטרפות לקופה מוגבלת לפי תקנונה לציבור מסוים בלבד;

(2)   החברה המנהלת של הקופה היא גוף שפעילותו היא שלא למטרת רווח;

(3)   מחצית לפחות מן הדירקטורים בחברה המנהלת של הקופה מתמנים בידי העמיתים או בידי גוף יציג של העמיתים, שאישר לענין זה הממונה;

           "קופת גמל לפיצויים" – קופת גמל המיועדת לתשלום פיצויים;

           "קופת גמל לקצבה" – קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "קופת גמל משלמת לקצבה" – (נמחקה);

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 160 (ה"ח 291)

הוספת הגדרת "קופת גמל משלמת לקצבה"

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 14 (ה"ח 939)

מחיקת הגדרת "קופת גמל משלמת לקצבה"

הנוסח הקודם:

"קופת גמל משלמת לקצבה" – קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "קופת גמל לא משלמת לקצבה" – (נמחקה);

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 160 (ה"ח 291)

הוספת הגדרת "קופת גמל לא משלמת לקצבה"

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 14 (ה"ח 939)

מחיקת הגדרת "קופת גמל לא משלמת לקצבה"

הנוסח הקודם:

"קופת גמל לא משלמת לקצבה" – קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה;

           "קופת גמל לתגמולים" – קופת גמל המיועדת לתשלום תגמולים;

           "קיבוץ" – כהגדרתו בסעיף 54(א) לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "קצבה" – כל אחד מאלה:

(1)   תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו באופן רציף מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית-עצמאי, לעמית-שכיר או לעובד של עמית-מעביד, במשך כל ימי חייהם, ולאחר מותם – למוטבים שלהם, אם ישנם; לעניין פסקה זו, "סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה שעניינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה, ובקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – בכפוף להוראות בתקנון הקובעות מנגנון לשמירה על איזון אקטוארי של הקופה;

(2)   תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו באופן רציף בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית-עצמאי או לעמית-שכיר, באופן הזה:

(א)   תשלומים מקופת גמל, לפי תקנונה, במשך תקופה מוגדרת;

(ב)   לאחר שהסתיימה התקופה האמורה בפסקת משנה (א) – תשלומים ממבטח לפי פוליסת ביטוח שנרכשה בהתאם להוראות לפי סעיף 16(ד)(6) או תשלומים מקופת גמל אחרת, לפי תקנונה, המשולמים במשך כל ימי חייו של העמית או של העובד כאמור;

לעניין פסקה זו, "סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה או בפוליסת הביטוח שעניינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה;

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 14 (ה"ח 939)

החלפת הגדרת "קצבה"

הנוסח הקודם:

"קצבה" – תשלומים המשולמים מדי חודש באופן רציף מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית-עצמאי, לעמית-שכיר, או לעובד של עמית-מעביד, במשך כל ימי חייהם, ולאחר מותם – למוטבים שלהם, אם ישנם; לענין זה, "סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה שענינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה, ובקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – בכפוף להוראות בתקנון הקובעות מנגנון לשמירה על איזון אקטוארי של הקופה;

           "קרן השתלמות" – קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם;

(תיקון מס' 11) תשע"ה-2014

           "קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל, לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ה מס' 2481 מיום 16.12.2014 עמ' 63 (ה"ח 704)

"קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל, לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "קרן חדשה כללית" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ולא נקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

הוספת הגדרת "קרן חדשה כללית"

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "קרן חדשה מקיפה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ונקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

הוספת הגדרת "קרן חדשה מקיפה"

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           "קרן פנסיה" – קרן ותיקה, קרן חדשה כללית וקרן חדשה מקיפה;

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

הוספת הגדרת "קרן פנסיה"

           "רישומי קופת גמל" – רישומים שעורכת חברה מנהלת, לגבי קופת גמל שבניהולה, בהתאם לתקנון אותה קופה והוראות כל דין;

           "רישיון חברה מנהלת" – רישיון לעיסוק בניהול קופות גמל, שניתן לפי הוראות סעיף
4(א);

           "תגמולים" – סכום הון המשולם מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, לעמית-שכיר, לעמית-עצמאי, לעמית-שיתופי או למוטבים שלהם, מכספים שנצברו בקופת הגמל לזכות אותם עמיתים;

           "תכנית ביטוח" – כמשמעותה בחוק הפיקוח על הביטוח;

           "השר" – שר האוצר.

ניהול קופת גמל

2.       (א)  לא ינהל אדם קופת גמל אלא אם כן ניתן לו רישיון חברה מנהלת, ובהתאם לתנאי הרישיון, והכל אם לא נקבע אחרת בחוק זה.

           (ב)  חברה מנהלת תנהל קופת גמל, בהתאם לתנאים באישור קופת הגמל ובתקנון הקופה.

(תיקון מס' 4) תשס"ט-2009

           (ג)   חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל המפורטים להלן:

(תיקון מס' 5) תשע"א-2010

(1)   (נמחקה);

(2)   קרן חדשה כללית;

(3)   קרן חדשה מקיפה;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

(4)   קופת גמל לחיסכון;

(5)   קופת גמל לתגמולים;

(6)   קופת גמל אישית לפיצויים;

(7)   קרן השתלמות;

(8)   קופת גמל מרכזית לדמי מחלה;

(9)   קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית;

(תיקון מס' 4) (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(10)  (נמחקה);

(11)  סוג אחר של קופת גמל שקבע השר.

(תיקון מס' 4) תשס"ט-2009

           (ד)  הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על קופת גמל מסוג כאמור באותו סעיף קטן, שהיא קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל המבטיחה תשואה קבועה או מזערית לעמיתיה, קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל שההצטרפות אליה מוגבלת, לפי תקנונה, לציבור מסוים בלבד.

(תיקון מס' 4) תשס"ט-2009

           (ה)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד) ועל אף הוראות סעיף קטן (ג), השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לעניין אי-תחולת סעיף קטן (ג) על חברה מנהלת שמתקיימים לגביה התנאים שקבע, או כי ההוראות האמורות יחולו עליה בשינויים שקבע.

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           (ו)   (בוטל).

מיום 18.11.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 50 (ה"ח 403)

מחיקת פסקה 2(ג)(1)

הנוסח הקודם:

(1) קרן ותיקה;

מיום 20.7.2011

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"א מס' 2305 מיום 20.7.2011 עמ' 976 (ה"ח 588)

מחיקת פסקה 2(ג)(10)

הנוסח הקודם:

(10) קופת גמל מרכזית לפיצויים;

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 190 (ה"ח 436)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"א מס' 2273 מיום 26.1.2011 עמ' 203 (ה"ח 548)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"א מס' 2305 מיום 20.7.2011 עמ' 976 (ה"ח 588)

הוספת סעיפים קטנים 2(ג) עד 2(ו)

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ה מס' 2481 מיום 16.12.2014 עמ' 63 (ה"ח 704)

(ו) בסעיף זה –

"קרן חדשה כללית" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ואינה שאינה קופת ביטוח, שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה ושאינה קופת גמל לא משלמת לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושלא נקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

"קרן חדשה מקיפה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ואינה שאינה קופת ביטוח, שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה ושאינה קופת גמל לא משלמת לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

"איגרות חוב מסוג "ערד"" – איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995.

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

(ג) חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל המפורטים להלן:

(1) (נמחקה);

(2) קרן חדשה כללית;

(3) קרן חדשה מקיפה;

(4) קופת גמל לא משלמת לקצבה קופת גמל לחיסכון;

(5) קופת גמל לתגמולים;

(6) קופת גמל אישית לפיצויים;

(7) קרן השתלמות;

(8) קופת גמל מרכזית לדמי מחלה;

(9) קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית;

(10) (נמחקה);

(11) סוג אחר של קופת גמל שקבע השר.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על קופת גמל מסוג כאמור באותו סעיף קטן, שהיא קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל המבטיחה תשואה קבועה או מזערית לעמיתיה, קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל שההצטרפות אליה מוגבלת, לפי תקנונה, לציבור מסוים בלבד.

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד) ועל אף הוראות סעיף קטן (ג), השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לעניין אי-תחולת סעיף קטן (ג) על חברה מנהלת שמתקיימים לגביה התנאים שקבע, או כי ההוראות האמורות יחולו עליה בשינויים שקבע.

(ו) בסעיף זה –

"קרן חדשה כללית" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה ושאינה קופת גמל לא משלמת לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושלא נקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

"קרן חדשה מקיפה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה ושאינה קופת גמל לא משלמת לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

"איגרות חוב מסוג "ערד"" – איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995.

נאמנות וטובת העמיתים

3.       (א)  חברה מנהלת תשמש נאמן על נכסי קופות הגמל שבניהולה, לטובת העמיתים.

           (ב)  בניהול נכסי קופות הגמל, במתן שירות לעמיתיהן ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות חוק זה, תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים, לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם.

           (ג)   חברה מנהלת תנהג בזהירות וברמת מיומנות שנאמן מיומן היה נוהג בהן בנסיבות דומות, ותנקוט את כל האמצעים הסבירים לשם שמירה על נכסי קופות הגמל שבניהולה ועל הזכויות הנובעות מנכסים אלה.

           (ד)  הוראות סעיף זה יחולו –

(1)   לגבי כל קופת גמל שבניהול החברה המנהלת, בנפרד, ולגבי העמיתים בכל קופת גמל כאמור;

(2)   על כל מי שעוסק מטעם החברה המנהלת בניהול נכסי קופות הגמל.

           (ה)  בסעיף זה, "עמית" – לרבות עובד של עמית-מעביד, וכן מוטב של עמית או עובד כאמור, לאחר מותם.

פרק ב': חברה מנהלת

סימן א': רישוי חברה מנהלת

רישיון חברה מנהלת

4.       (א)  הממונה רשאי לתת רישיון לעסוק בניהול קופות גמל לחברה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)   היא חברה כהגדרתה בחוק החברות;

(תיקון מס' 5) תשע"א-2010 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(2)   עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל, ואולם רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר הנוגע למוצר פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שאישר הממונה, ובכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שאותו עיסוק מוסדר לפי הוראות חוק זה, חוק הפיקוח על הביטוח או חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות נוספות לענין עיסוק בלעדי כאמור;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(3)   הונה העצמי אינו קטן מסכום שקבע השר ובתנאים שקבע, ואולם, בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות, לא יידרש הון עצמי אלא בחברה מנהלת הנוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי, ושר האוצר קבע באישור ועדת הכספים כי בשל סיכון כאמור קיים צורך בדרישת הון עצמי, בסכומים ובתנאים שיקבע לענין זה; סיכון פיננסי שהוא במסגרת הפעילות הקיימת בקופות גמל ענפיות במועד תחילתו של חוק זה לא ייחשב כסיכון המצריך דרישת הון עצמי; הממונה, רשאי לאחר התייעצות עם הוועדה, לתת הוראות בדבר דרכי השקעת ההון העצמי הנדרש לפי פסקה זו, כולו או חלקו;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(4)   לחברה סוגי ביטוח שקבע הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע.

           (ב)  במתן רישיון חברה מנהלת יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 17 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים, ואולם, לענין חברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות, לא יחולו פסקאות (3) ו-(4) לסעיף האמור.

           (ג)   לא יסרב הממונה לתת רישיון חברה מנהלת, לחברה שמתקיימים בה התנאים המפורטים בסעיף קטן (א) אלא לאחר התייעצות עם הוועדה, ולאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הוועדה.

מיום 18.11.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 50 (ה"ח 403)

(א) הממונה רשאי לתת רישיון לעסוק בניהול קופות גמל לחברה שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא חברה כהגדרתה בחוק החברות;

(2) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל, ואולם רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר הנוגע למוצר פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שאישר הממונה, ובכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שאותו עיסוק מוסדר לפי הוראות חוק זה, חוק הפיקוח על הביטוח או חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; השר רשאי לקבוע הוראות לענין עיסוק בלעדי כאמור;

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

(3) הונה העצמי אינו קטן מסכום שקבע השר ובתנאים שקבע, ואולם, בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות, לא יידרש הון עצמי אלא בחברה מנהלת הנוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי, ושר האוצר קבע באישור ועדת הכספים של הכנסת כי בשל סיכון כאמור קיים צורך בדרישת הון עצמי, בסכומים ובתנאים שיקבע לענין זה; סיכון פיננסי שהוא במסגרת הפעילות הקיימת בקופות גמל ענפיות במועד תחילתו של חוק זה לא ייחשב כסיכון המצריך דרישת הון עצמי; השר רשאי לקבוע הוראות בדבר דרכי השקעת ההון העצמי הנדרש לפי פסקה זו, כולו או חלקו;

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1259 (ה"ח 1032)

(א) הממונה רשאי לתת רישיון לעסוק בניהול קופות גמל לחברה שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא חברה כהגדרתה בחוק החברות;

(2) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל, ואולם רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר הנוגע למוצר פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שאישר הממונה, ובכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שאותו עיסוק מוסדר לפי הוראות חוק זה, חוק הפיקוח על הביטוח או חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; השר רשאי לקבוע הוראות הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות נוספות לענין עיסוק בלעדי כאמור;

(3) הונה העצמי אינו קטן מסכום שקבע השר ובתנאים שקבע, ואולם, בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות, לא יידרש הון עצמי אלא בחברה מנהלת הנוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי, ושר האוצר קבע באישור ועדת הכספים כי בשל סיכון כאמור קיים צורך בדרישת הון עצמי, בסכומים ובתנאים שיקבע לענין זה; סיכון פיננסי שהוא במסגרת הפעילות הקיימת בקופות גמל ענפיות במועד תחילתו של חוק זה לא ייחשב כסיכון המצריך דרישת הון עצמי; השר רשאי לקבוע הממונה, רשאי לאחר התייעצות עם הוועדה, לתת הוראות בדבר דרכי השקעת ההון העצמי הנדרש לפי פסקה זו, כולו או חלקו;

(4) לחברה סוגי ביטוח שקבע השר הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע.

בקשה לרישיון

5.       (א)  חברה המבקשת לעסוק בניהול קופות גמל תגיש לממונה בקשה בכתב לרישיון חברה מנהלת בטופס שעליו יורה הממונה; לבקשה יצורפו מסמכי ההתאגדות של החברה וכן פרטים בדבר –

(1)   קופות הגמל שהחברה מבקשת לנהל והמאפיינים העיקריים שלהן;

(2)   נושאי המשרה בחברה והרקע העסקי שלהם;

(3)   בעלי השליטה בחברה, הרקע העסקי שלהם והאמצעים הכספיים העומדים לרשותם;

(4)   תכנית הפעולה של החברה לענין ניהול קופות הגמל ואופן היערכותה לניהול כאמור, לרבות לענין שיווק קופות הגמל והתקשרות עם נותני שירותים.

           (ב)  הממונה רשאי לדרוש מן החברה המבקשת נתונים ומסמכים נוספים על אלה המפורטים בסעיף קטן (א), ככל שייראה לו דרוש לשם מתן החלטה בבקשתה.

תנאים ברישיון ושינויים (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

6.       ברישיון חברה מנהלת רשאי הממונה לקבוע תנאים והגבלות, ורשאי הוא לשנותם בכל עת, ובלבד ששינוי שלא לפי בקשת החברה המנהלת ייעשה בהתייעצות עם הוועדה, לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הועדה; השר רשאי לקבוע תנאים נוספים ברישיון כאמור.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1260 (ה"ח 1032)

6. ברישיון חברה מנהלת רשאי הממונה לקבוע תנאים והגבלות, ורשאי הוא לשנותם בכל עת, ובלבד ששינוי שלא לפי בקשת החברה המנהלת ייעשה בהתייעצות עם הוועדה, לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הועדה; השר רשאי לקבוע תנאים נוספים ברישיון כאמור.

רישיון לניהול קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

7.       על אף הוראות סעיפים 4 ו-5, חברה המבקשת לנהל קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה תגיש בקשה לקבלת רישיון מבטח כאמור בסעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, ויראו את רישיון המבטח שניתן בהתאם להוראות הסעיף האמור כרישיון חברה מנהלת לגבי כל קופות הגמל שבניהולה.

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 160 (ה"ח 291)

רישיון לניהול קופת גמל לקצבה משלמת לקצבה

7. על אף הוראות סעיפים 4 ו-5, חברה המבקשת לנהל קופת גמל משלמת לקצבה תגיש בקשה לקבלת רישיון מבטח כאמור בסעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, ויראו את רישיון המבטח שניתן בהתאם להוראות הסעיף האמור כרישיון חברה מנהלת לגבי כל קופות הגמל שבניהולה.

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

רישיון לניהול קופת גמל משלמת לקצבה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה

7. על אף הוראות סעיפים 4 ו-5, חברה המבקשת לנהל קופת גמל משלמת לקצבה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה תגיש בקשה לקבלת רישיון מבטח כאמור בסעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, ויראו את רישיון המבטח שניתן בהתאם להוראות הסעיף האמור כרישיון חברה מנהלת לגבי כל קופות הגמל שבניהולה.

פקיעת רישיון וביטולו

8.       (א)  לא החלה חברה מנהלת לנהל קופת גמל עד תום התקופה שנקבעה לכך ברישיון החברה המנהלת – יפקע תוקף הרישיון.

           (ב)  על ביטול רישיון חברה מנהלת יחולו הוראות סעיפים 22 ו-23 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.

סימן ב': אמצעי שליטה בחברה מנהלת

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת

9.       (א)  לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה מנהלת, או שיעור גבוה יותר שיקבע השר בצו, אלא על פי היתר שנתן הממונה.

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           (ב)  לא ישלוט אדם בחברה מנהלת אלא על פי היתר שנתן הממונה; השר רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע תנאים למתן היתרים כאמור.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           (ב1)        מי שיש לו היתר לפי סעיף קטן (ב) לשלוט בחברה מנהלת וכן מי שיש לו היתר לפי סעיף 32(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח לשלוח במבטח בעל רישיון כאמור בסעיף 15(א1) לחוק האמור, המנהל גם קופת גמל שאינה קרן פנסיה או שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, לא יינתן לו היתר נוסף לפי סעיף קטן (ב), לשלוט בחברה מנהלת אלא על פי כללים שקבע הממונה.

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           (ג)   ההוראות לפי סימן ו' לפרק ג' בחוק הפיקוח על הביטוח החלות לענין שליטה ואמצעי שליטה במבטח יחולו, בשינויים המחויבים, לענין שליטה ואמצעי שליטה בחברה מנהלת, לרבות לענין היתר שניתן לפי סעיף קטן (א) או (ב), ואולם, לגבי מתן היתר לענין שליטה ואמצעי שליטה בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות לא יחולו פסקאות (3) ו-(4) של סעיף 17 לחוק הפיקוח על הביטוח; השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימן האמור על חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.

מיום 11.9.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 120 (ה"ח 706)

הוספת סעיף קטן 9(ב1)

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

(ב1) מי שיש לו היתר לפי סעיף קטן (ב) לשלוט בחברה מנהלת וכן מי שיש לו היתר לפי סעיף 32(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח לשלוח במבטח בעל רישיון כאמור בסעיף 15(א1) לחוק האמור, המנהל גם קופת גמל שאינה קופת גמל משלמת לקצבה קרן פנסיה או שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, לא יינתן לו היתר נוסף לפי סעיף קטן (ב), לשלוט בחברה מנהלת אלא על פי כללים שקבע המפקח.

(ג) ההוראות לפי סימן ו' לפרק ג' בחוק הפיקוח על הביטוח החלות לענין שליטה ואמצעי שליטה במבטח יחולו, בשינויים המחויבים, לענין שליטה ואמצעי שליטה בחברה מנהלת, לרבות לענין היתר שניתן לפי סעיף קטן (א) או (ב), ואולם, לגבי מתן היתר לענין שליטה ואמצעי שליטה בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות לא יחולו פסקאות (3) ו-(4) של סעיף 17 לחוק הפיקוח על הביטוח; השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימן האמור על חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1260 (ה"ח 1032)

(ב) לא ישלוט אדם בחברה מנהלת אלא על פי היתר שנתן הממונה; השר רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע תנאים למתן היתרים כאמור.

(ב1) מי שיש לו היתר לפי סעיף קטן (ב) לשלוט בחברה מנהלת וכן מי שיש לו היתר לפי סעיף 32(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח לשלוח במבטח בעל רישיון כאמור בסעיף 15(א1) לחוק האמור, המנהל גם קופת גמל שאינה קרן פנסיה או שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, לא יינתן לו היתר נוסף לפי סעיף קטן (ב), לשלוט בחברה מנהלת אלא על פי כללים שקבע המפקח הממונה.

סימן ג': אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת

אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

10.     (א)  ההוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח לענין אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח, למעט סעיף 41ה שבסימן האמור, יחולו, בשינויים המחויבים, לענין אורגנים ובעלי תפקידים כאמור בחברה מנהלת, למעט ועדת השקעות, וכן יחולו ההוראות לפי סעיף א'2 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים; השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימנים האמורים על חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) הממונה לא יתנגד למינוי ולא יורה על הפסקת כהונה של נושא משרה בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות לפי הוראות סעיף 41י לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף קטן (א), אלא אם כן אותו נושא משרה אינו עומד בתנאי הכשירות, המגבלות ואיסורי ניגוד הענינים, ככל שנקבעו כאלה לגביו בתקנות לפי סעיף 41ח או לפי סעיף
41ט לחוק האמור או לפי סעיף 11(ד) או לפי סעיף 12, לפי הענין, ובכפוף להקלות שנקבעו לפי סעיף קטן (א), ככל שנקבעו.

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 120 (ה"ח 706)

(א) ההוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח לענין אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח, למעט סעיף 41ה שבסימן האמור, יחולו, בשינויים המחויבים, לענין אורגנים ובעלי תפקידים כאמור בחברה מנהלת, למעט ועדת השקעות, וכן יחולו ההוראות לפי סעיף א'2 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים; השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימן האמור הסימנים האמורים על חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

(א) ההוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח לענין אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח, למעט סעיף 41ה שבסימן האמור, יחולו, בשינויים המחויבים, לענין אורגנים ובעלי תפקידים כאמור בחברה מנהלת, למעט ועדת השקעות, וכן יחולו ההוראות לפי סעיף א'2 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים; השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימנים האמורים על חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.

ועדת השקעות של חברה מנהלת

11.     (א)  דירקטוריון של חברה מנהלת ימנה ועדת השקעות לכל קופת גמל שבניהול החברה, ורשאי הוא למנות ועדת השקעות אחת למספר קופות גמל כאמור; רוב חברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי כשירות לכהן כדירקטורים חיצוניים (בחוק זה – נציגים חיצוניים) ורשאי הדירקטוריון למנות כחבר ועדה גם מי שאינו דירקטור בחברה המנהלת; בוועדת השקעות לקופת גמל ענפית, יכול שהנציגים החיצוניים יהיו מיעוט, ואולם מספרם לא יפחת ביותר מאחד ממספר שאר החברים בוועדה.

           (ב)  תפקידי ועדת השקעות הם:

(1)   לקבוע את מדיניות ההשקעות של קופת הגמל במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת שקבע הדירקטוריון;

(2)   לקבוע סוגי עסקאות הטעונות אישור מראש של ועדת ההשקעות טרם ביצוען, וכן שיעורי החזקה בניירות ערך מסוגים שונים הטעונים אישור כאמור טרם רכישתם;

(3)   לקבוע את נכסי הבסיס של אופציות וחוזים עתידיים שניתן לרכוש או ליצור במסגרת השקעות קופת הגמל;

(4)   לקבוע את השיעור המרבי של בטוחות שניתן להעמיד בשל עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים ובשל מכירות בחסר הנעשות במסגרת השקעות קופת הגמל;

(5)   לקבוע סוגי ניירות הערך שניתן למכור בחסר במסגרת השקעות קופת הגמל;

(6)   להנחות את בעלי התפקידים העוסקים בהשקעות קופת הגמל, ביישום מדיניות ההשקעות שנקבעה לפי פסקה (1), ולפקח עליהם, ואם קבע הדירקטוריון כי חלק מניהול השקעות קופת הגמל ייעשה שלא בידי החברה המנהלת במישרין – להנחות את הגורמים המנהלים את ההשקעות בפועל, לתת הוראות לגורמים אלה לענין יישום מדיניות ההשקעות ולקבוע את אופן הפיקוח עליהם;

(7)   לקבוע אמות מידה לבחינת יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה לפי פסקה (1);

(8)   לגבש כללים ונהלים לניהול השקעות קופת הגמל;

(9)   לקבל החלטות הנוגעות לשימוש באמצעי שליטה בתאגידים, המוחזקים בקופת הגמל;

(10)  לבצע כל תפקיד אחר שיטיל עליה הדירקטוריון או הממונה.

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           (ג)   דירקטוריון של חברה מנהלת אינו רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ועדת ההשקעות; ועדת ההשקעות אינה רשאית לאצול מסמכויותיה לאחר לרבות לוועדות משנה, למעט בענינים ובנסיבות שעליהם יורה הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה.

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           (ד)  השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:

(1)   מספר החברים בוועדת השקעות והרכבה;

(2)   תנאי כשירות לכהונה הנדרשים מחבר ועדת השקעות, לרבות מיומנות חשבונאית ופיננסית, ותנאי כשירות נוספים הנדרשים מנציג חיצוני, מיושב ראש ועדת השקעות ומממלא מקומו;

(3)   הגבלות לענין מינוי חבר ועדת השקעות, לרבות הגבלות בשל עיסוקיו האחרים;

(4)   דרך המינוי של חבר ועדת השקעות והוראות לענין הפסקה או פקיעה של כהונתו;

(5)   המנין החוקי בישיבות ועדת השקעות;

(6)   החלטות שיש לקבלן בהליך מיוחד או ברוב מיוחד;

(7)   מועדים או אירועים שבהם תתכנס ועדת השקעות.

           (ה)  הממונה רשאי להורות על דרכי עבודתה של ועדת השקעות, ככל שלא נקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ד).

           (ו)   בסעיף זה –

           "אופציה" ו"חוזה עתידי" – כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות;

           "מכירה בחסר" – מכירה של נייר ערך שאינו של המוכר;

           "נכס בסיס" – הנכס נושא ההתחייבות באופציה או בחוזה עתידי.

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

(ד) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1260 (ה"ח 1032)

(ג) דירקטוריון של חברה מנהלת אינו רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ועדת ההשקעות; ועדת ההשקעות אינה רשאית לאצול מסמכויותיה לאחר לרבות לוועדות משנה, למעט בענינים ובנסיבות שיקבע השר שעליהם יורה הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה.

מניעת ניגודי ענינים

12.     (א)  לא ימונה ולא יכהן כחבר ועדת השקעות מי שתפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר ועדת השקעות או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כחבר כאמור.

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           (ב)  השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות שמטרתן למנוע ניגוד ענינים אפשרי של חבר ועדת השקעות, לרבות הוראות לענין עיסוקים אחרים שחבר ועדת השקעות לא יהיה רשאי לעסוק בהם או פעולות שלא יהיה רשאי לבצע, וכן הצהרות ודיווחים שיידרשו ממנו.

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

(ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות שמטרתן למנוע ניגוד ענינים אפשרי של חבר ועדת השקעות, לרבות הוראות לענין עיסוקים אחרים שחבר ועדת השקעות לא יהיה רשאי לעסוק בהם או פעולות שלא יהיה רשאי לבצע, וכן הצהרות ודיווחים שיידרשו ממנו.

פרק ג': קופת גמל

סימן א': אישור קופת גמל

אישור קופת גמל (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

13.     (א)  הממונה רשאי לאשר קרן שהוגשה לגביה בקשה מאת חברה מנהלת לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, להשקעה, לחופשה או לדמי מחלה, כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, כקרן השתלמות או כקופת גמל למטרה אחרת, ובלבד –

(1)   שאישור כקופת גמל לחופשה לא יינתן אלא לגבי קרן שהוקמה לפי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

(2)   שאישור כקופת גמל אישית לדמי מחלה לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך;

(3)   שאישור כקופת גמל למטרה אחרת לא יינתן לגבי קרן המיועדת לתשלום דמי חגים, דמי תאונה, ותשלומים אחרים כיוצא באלה, אלא אם כן הקרן פעלה כדין, כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5) תשע"א-2010

(4)   שאישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

(5)   שאישור כקופת גמל מרכזית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל מרכזית לפיצויים בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2011, והתקיימו בהם התנאים המפורטים להלן, בלבד:

(א)   הפקדת הכספים היא של עמית-מעביד שהיה עמית בקופת גמל כאמור בחודש דצמבר 2007;

(ב)   הפקדת הכספים היא בשל עובדו של עמית-מעביד כאמור בפסקת משנה (א), שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל בעבור חודש דצמבר 2007.

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5) תשע"א-2010

           (ב)  נוסף על הוראות סעיף קטן (א) רשאי הממונה לאשר תכנית ביטוח, שהוגשה לגביה בקשה מאת מבטח לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה, ואולם אישור כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים לא יינתן אלא לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד.

           (ג)   (1)   אישור קופת גמל לקרן ולתכנית ביטוח יינתן להן לראשונה, בהסכמת המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה 14 (בסעיף זה – המנהל).

(2)   הממונה רשאי לתת אישור קופת גמל אחד לכמה קופות גמל בניהול אישי המנוהלות בידי אותה חברה מנהלת או בידי אותו מבטח, בתנאים שעליהם יורה, ובלבד שמתן אישור כאמור לראשונה, יינתן בהסכמת המנהל.

           (ד)  הממונה רשאי להתנות את אישור קופת הגמל בתנאים, ורשאי הוא לקבוע באישור תנאים והגבלות.

           (ה)  תקופת תוקפו של אישור קופת גמל היא שלוש שנים מיום שניתן, אלא אם כן קבע הממונה באישור תקופה קצרה יותר.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 60 (ה"ח 260)

(א) הממונה רשאי לאשר קרן שהוגשה לגביה בקשה מאת חברה מנהלת לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, לחופשה או לדמי מחלה, כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, כקרן השתלמות או כקופת גמל למטרה אחרת, ובלבד –

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 160 (ה"ח 291)

(א) הממונה רשאי לאשר קרן שהוגשה לגביה בקשה מאת חברה מנהלת לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, לחופשה או לדמי מחלה, כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, כקרן השתלמות או כקופת גמל למטרה אחרת, ובלבד –

(1) שאישור כקופת גמל לחופשה לא יינתן אלא לגבי קרן שהוקמה לפי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

(2) שאישור כקופת גמל אישית לדמי מחלה לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך;

(3) שאישור כקופת גמל למטרה אחרת לא יינתן לגבי קרן המיועדת לתשלום דמי חגים, דמי תאונה, ותשלומים אחרים כיוצא באלה, אלא אם כן הקרן פעלה כדין, כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך;

(4) שאישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד;

(5) שאישור כקופת גמל מרכזית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל מרכזית לפיצויים בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2011, והתקיימו בהם התנאים המפורטים להלן, בלבד:

(א) הפקדת הכספים היא של עמית-מעביד שהיה עמית בקופת גמל כאמור בחודש דצמבר 2007;

(ב) הפקדת הכספים היא בשל עובדו של עמית-מעביד כאמור בפסקת משנה (א), שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל בעבור חודש דצמבר 2007.

(ב) נוסף על הוראות סעיף קטן (א) רשאי הממונה לאשר תכנית ביטוח, שהוגשה לגביה בקשה מאת מבטח לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה, ואולם אישור כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים לא יינתן אלא לגבי תכנית ביטוח שאושרה כדין כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בתכנית ביטוח כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד.

מיום 18.11.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 50 (ה"ח 403)

(א) הממונה רשאי לאשר קרן שהוגשה לגביה בקשה מאת חברה מנהלת לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, לחופשה או לדמי מחלה, כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, כקרן השתלמות או כקופת גמל למטרה אחרת, ובלבד –

(1) שאישור כקופת גמל לחופשה לא יינתן אלא לגבי קרן שהוקמה לפי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

(2) שאישור כקופת גמל אישית לדמי מחלה לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך;

(3) שאישור כקופת גמל למטרה אחרת לא יינתן לגבי קרן המיועדת לתשלום דמי חגים, דמי תאונה, ותשלומים אחרים כיוצא באלה, אלא אם כן הקרן פעלה כדין, כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך;

(4) שאישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד;

(5) שאישור כקופת גמל מרכזית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל מרכזית לפיצויים בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2011, והתקיימו בהם התנאים המפורטים להלן, בלבד:

(א) הפקדת הכספים היא של עמית-מעביד שהיה עמית בקופת גמל כאמור בחודש דצמבר 2007;

(ב) הפקדת הכספים היא בשל עובדו של עמית-מעביד כאמור בפסקת משנה (א), שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל בעבור חודש דצמבר 2007.

(ב) נוסף על הוראות סעיף קטן (א) רשאי הממונה לאשר תכנית ביטוח, שהוגשה לגביה בקשה מאת מבטח לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה, ואולם אישור כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים לא יינתן אלא לגבי תכנית ביטוח שאושרה כדין כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בתכנית ביטוח כאמור לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד.

מיום 7.6.2016

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2554 מיום 7.6.2016 עמ' 885 (ה"ח 1029)

(א) הממונה רשאי לאשר קרן שהוגשה לגביה בקשה מאת חברה מנהלת לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, להשקעה, לחופשה או לדמי מחלה, כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, כקרן השתלמות או כקופת גמל למטרה אחרת, ובלבד –

בקשה לאישור

14.     (א)  בקשה לאישור קופת גמל תוגש בידי חברה מנהלת או מבטח, ותכלול את הפרטים, האישורים ומסמכים אחרים שקבע השר.

           (ב)  לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) המוגשת בידי חברה מנהלת תצורף טיוטת תקנון קופת הגמל; לבקשה כאמור המוגשת בידי מבטח תצורף תכנית הביטוח.

           (ג)   הממונה רשאי לדרוש מהמבקש נתונים ומסמכים נוספים על אלה שנקבעו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ככל שייראה לו דרוש לשם מתן החלטה בבקשה.

ביטול אישור

15.     הממונה רשאי לבטל אישור קופת גמל אם לא קוים תנאי מתנאי האישור או הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראת מינהל שניתנה מכוחו.

סימן ב': תקנון קופת גמל

תקנון קופת גמל

16.     (א)  קופת גמל תתנהל על פי תקנון שאישר לה הממונה.

(תיקון מס' 11) תשע"ה-2014

           (ב)  הוראות התקנון כפופות להוראות לפי חוק זה, ולהוראות כל דין אחר החלות על ניהול קופת גמל; הוראה בתקנון קופת גמל הסותרת הוראה לפי חוק זה או הסותרת הוראת כל דין אחר כאמור, לא ינהגו לפיה, ויראו כאילו נקבעה במקומה ההוראה לפי חוק זה או הוראת הדין, לפי העניין.

           (ג)   בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), זכויות וחובות עמיתים בקופת גמל לא ייקבעו אלא בתקנונה, וחברה מנהלת לא תקנה לעמיתי קופת גמל זכויות ולא תטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה.

(תיקון מס' 12) תשע"ה-2015

           (ג1) הממונה רשאי, לשם שמירה על ענייניהם של העמיתים, לתת הוראות בדבר זכויות וחובות של עמיתים בקופת גמל שייקבעו בתקנון קופת גמל וניסוחן; הוראות לפי סעיף קטן זה יכול שיינתנו לגבי כלל קופות הגמל, לגבי קופות גמל מסוג מסוים או לגבי קופות גמל למטרה מסוימת.

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           (ג2) על אף האמור בסעיף קטן (ג1), הוראות הממונה לפי סעיף קטן (ג1) לגבי תקנון קרן חדשה מקיפה, יאושרו על ידי שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, למעט הוראות לגבי התקנון האמור הנובעות מהתאמת התקנון להוראות לפי חוק זה או להוראות כל דין, החלות על קרן חדשה מקיפה.

           (ד)  בתקנון קופת גמל ייקבעו, בין השאר, ענינים אלה:

(1)   שם קופת הגמל;

(2)   מטרת קופת הגמל;

(3)   הגבלות על צירוף עמיתים, ככל שישנן;

(4)   מדיניות ההשקעה של קופת הגמל;

(5)   שיעור או סכום מרבי של דמי הניהול, כמשמעותם בסעיף 32(א), שתגבה החברה המנהלת ובקופת גמל ענפית – ציון כי דמי הניהול ייקבעו לפי הוצאות שהוציאה החברה המנהלת בפועל, בכפוף לשיעור או סכום מרבי שייקבע בתקנון;

(תיקון מס' 11) תשע"ה-2014

(6)   הביטוחים שבהם יבוטחו העמיתים בקופת הגמל, בין שדמי הביטוח נגבים מנכסי קופת הגמל ובין הם נגבים מתשלומים לקופת הגמל, ככל שיבוטחו; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סוגי ביטוח כאמור ותנאים לגבי ביטוחים כאמור;

(7)   ענינים נוספים שהממונה הורה לכלול בתקנון קופת גמל.

           (ה)  הממונה לא יאשר לקופת גמל שם שיש בו כדי להטעות.

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ה מס' 2481 מיום 16.12.2014 עמ' 63 (ה"ח 704)

(ב) הוראות התקנון כפופות להוראות לפי חוק זה, ולהוראות כל דין אחר החלות על ניהול קופת גמל; הוראה בתקנון קופת גמל הסותרת הוראה לפי חוק זה או הסותרת הוראת כל דין אחר כאמור, לא ינהגו לפיה, ויראו כאילו נקבעה במקומה ההוראה לפי חוק זה או הוראת הדין, לפי העניין.

(ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), זכויות וחובות עמיתים בקופת גמל לא ייקבעו אלא בתקנונה, וחברה מנהלת לא תקנה לעמיתי קופת גמל זכויות ולא תטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה.

(ד) בתקנון קופת גמל ייקבעו, בין השאר, ענינים אלה:

(1) שם קופת הגמל;

(2) מטרת קופת הגמל;

(3) הגבלות על צירוף עמיתים, ככל שישנן;

(4) מדיניות ההשקעה של קופת הגמל;

(5) שיעור או סכום מרבי של דמי הניהול, כמשמעותם בסעיף 32(א), שתגבה החברה המנהלת ובקופת גמל ענפית – ציון כי דמי הניהול ייקבעו לפי הוצאות שהוציאה החברה המנהלת בפועל, בכפוף לשיעור או סכום מרבי שייקבע בתקנון;

(6) הביטוחים שבהם יבוטחו העמיתים בקופת הגמל, בין שדמי הביטוח נגבים מנכסי קופת הגמל ובין הם נגבים מתשלומים לקופת הגמל, ככל שיבוטחו; השר רשאי לקבוע הוראות לענין סוגי ביטוחים שבהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל לעניין סוגי ביטוח כאמור ותנאים לגבי ביטוחים כאמור;

(7) ענינים נוספים שהממונה הורה לכלול בתקנון קופת גמל.

מיום 5.8.2015

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ה מס' 2499 מיום 5.8.2015 עמ' 236 (ה"ח 939)

הוספת סעיף קטן 16(ג1)

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1260 (ה"ח 1032)

הוספת סעיף קטן 16(ג2)

שינוי התקנון

17.     (א)  לא ייעשה כל שינוי בתקנון קופת גמל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה; שינוי בתקנון שלא ניתן לו אישור כאמור – בטל.

           (ב)  על שינוי בתקנון תימסר הודעה לעמיתים או תפורסם הודעה בציבור, הכל בדרך שיורה הממונה.

עיון בתקנון והמצאת עותקים ממנו

18.     (א)  תקנון קופת גמל וכל שינוי בו יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדים הראשיים של החברה המנהלת ובכל מקום שבו משווקת החברה את קופות הגמל שבניהולה.

(תיקון מס' 11) תשע"ה-2014

           (ב)  החברה המנהלת תמציא לכל עמית חדש המצטרף לקופת גמל שבניהולה, לפי בקשתו ובלא תשלום, עותק של התקנון המעודכן של הקופה.

           (ג)   הממונה רשאי לתת הוראות לענין פרסום תקנון קופת גמל, העמדתו לעיון הציבור והמצאת עותקים ממנו.

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ה מס' 2481 מיום 16.12.2014 עמ' 63 (ה"ח 704)

(ב) החברה המנהלת תמציא לכל עמית חדש המצטרף לקופת גמל שבניהולה, בלא תשלום לפי בקשתו ובלא תשלום, עותק של התקנון המעודכן של הקופה.

סימן ג': חשבונות בקופת גמל

פתיחת חשבון בקופת גמל

19.   חברה מנהלת תקבל מאדם המבקש להצטרף כעמית לקופת גמל שבניהולה ותמסור לאדם שהצטרף כעמית כאמור, נתונים ומסמכים כפי שיורה הממונה.

בחירת קופת גמל (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 12) תשע"ה-2015

20.     (א)  עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה – הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת, מסוג מסוים של קופות או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

(תיקון מס' 12) תשע"ה-2015

           (א1) נקבעה בדין או בהסכם התניה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), ולפיה שיעור ההפקדה לקופה מסוימת או לסוג מסוים של קופות או לקופה שתיבחר מתוך רשימה מסוימת של קופות, יהיה גבוה יותר משיעור ההפקדה לקופות או לסוגי קופות אחרים, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו כאמור, עד לתיקון הדין או ההסכם.

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2015

           (א2)        עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל, ולעניין פעולה בקופת גמל שמתקיים לגביה האמור בסעיף 13 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני – רשאי העובד לבחור לבצע פעולה כאמור שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ושלא בהמשך לו; מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת הגמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל.

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

           (א3)        על אף האמור בסעיף קטן (א), נקבעה בדין או בהסכם התניה שלפיה שיעור ההפקדה כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "שיעור ההפקדה" שבסעיף קטן (ד) (בסעיף קטן זה – שיעור ההפקדה) לקופת גמל מסוג מסוים עומד על שיעור מסוים משכרו של העובד וכולל תשלום של המעסיק לרכישת ביטוח מועדף בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכרו של העובד או בשיעור של 2.5% משכרו כאמור, לפי הנמוך, ושיעור ההפקדה לפי הדין או ההסכם לסוג אחר של קופת גמל עומד על שיעור נמוך יותר, לא יראו בהתניה כאמור התניה של מעסיק לגבי שיעור ההפקדה בעד עובד לסוג מסוים של קופות לפי הסעיף הקטן האמור, ובלבד שהעובד יהיה זכאי לשיעור הפקדה שלא יפחת משיעור ההפקדה כמפורט להלן:

(1)   מיום כ"ו בשבט התשע"ו (5 בפברואר 2016) עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (20 ביוני 2016) – שיעור ההפקדה למרכיב תשלומי המעסיק, כפי שנקבע בדין או בהסכם לאותו סוג של קופת גמל;

(2)   מיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) – 6.25%;

(3)   מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ואילך – 6.5%.

           (ב)  נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.

           (ג)   הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.

(תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

           (ד)  בסעיף זה –

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

           "ביטוח מועדף" – כהגדרתו בסעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2015

           "בעל רישיון", "ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני" – כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

           "קופת גמל" – לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים;

           "מסלול ברירת המחדל לפיצויים" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה;

(תיקון מס' 12) תשע"ה-2015 (תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

           "שיעור ההפקדה" – כל אחד מאלה:

(1)   שיעור מרכיב תשלומי המעסיק, לרבות השיעור המרבי של תשלומי המעסיק לרכישת ביטוח מועדף, שהעובד זכאי לו לפי הדין או ההסכם, ולמעט תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים;

(2)   שיעור תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים.

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 161 (ה"ח 291)

20. (א) עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל שאינה קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי הוראות סעיף 78ז לחוק הפיקוח על הביטוח, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה – הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם ובכפוף להוראות אלה:

(1) נקבע בדין או בהסכם כי הכספים שישלם עובד ושישלם מעביד בעדו לקופת גמל יופקדו בקופת גמל מסוימת או בקופת גמל המיועדת למטרה מסוימת, רשאי המעביד להתנות את תשלום הכספים בכך שיופקדו בקופת גמל המיועדת לאותה מטרה של קופת הגמל שנקבעה בדין או בהסכם כאמור, ואולם אם נקבע בדין או בהסכם כי על המעביד להפקיד את הכספים בקופת גמל המיועדת לאחת המטרות המפורטות להלן, רשאי העובד לבחור, לצורך הפקדת הכספים, בכפוף לפסקה (2) ובכפוף להגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, בכל קופת גמל שנועדה לאחת המטרות האמורות או בשילוב של מספר קופות גמל כאמור:

(א) תשלום תגמולים;

(ב) תשלום פיצויים;

(ג) תשלום קצבה;

(2) על אף האמור בפסקה (1), לגבי הפקדת כספים לקופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים או למרכיב הפיצויים כמשמעותו בסעיף 21, בקופת גמל לקצבה, רשאי העובד לבחור, לענין כספים אלה, בכל קופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים או שנועדה לתשלום קצבה, או בשילוב ביניהם, ובלבד שכספים אלה יופקדו למרכיב הפיצויים כאמור בקופה שבחר, ואם דרש זאת המעביד – יופקדו כספים אלה למרכיב הפיצויים באותה קופה שבחר העובד להפקדת מרכיב התגמולים בשל אותה משכורת.

(ב) נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.

(ג) הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.

(ד) בסעיף זה –

"קופת גמל" – לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים;

"מסלול ברירת המחדל לפיצויים" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה.

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 381 (ה"ח 541)

(ד) בסעיף זה –

"קופת גמל" – לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים;

"מסלול ברירת המחדל לפיצויים" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 61 (ה"ח 951)

(א2) עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל, ולעניין פעולה בקופת גמל שמתקיים לגביה האמור בסעיף 13 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני – רשאי העובד לבחור לבצע פעולה כאמור שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ושלא בהמשך לו; מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת הגמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל.

(ב) נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.

(ג) הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.

(ד) בסעיף זה –

"בעל רישיון", "ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני" – כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

"קופת גמל" – לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים;

"מסלול ברירת המחדל לפיצויים" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה.

מיום 5.2.2016

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ה מס' 2499 מיום 5.8.2015 עמ' 236 (ה"ח 939)

20. (א) עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה – הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה בקופה מסוימת, מסוג מסוים של קופות או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

(א1) נקבעה בדין או בהסכם התניה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), ולפיה שיעור ההפקדה לקופה מסוימת או לסוג מסוים של קופות או לקופה שתיבחר מתוך רשימה מסוימת של קופות, יהיה גבוה יותר משיעור ההפקדה לקופות או לסוגי קופות אחרים, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו כאמור, עד לתיקון הדין או ההסכם.

(א2) עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל, ולעניין פעולה בקופת גמל שמתקיים לגביה האמור בסעיף 13 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני – רשאי העובד לבחור לבצע פעולה כאמור שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ושלא בהמשך לו; מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת הגמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל.

(ב) נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.

(ג) הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.

(ד) בסעיף זה –

"בעל רישיון", "ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני" – כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

"קופת גמל" – לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים;

"מסלול ברירת המחדל לפיצויים" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה;

"שיעור ההפקדה" – כל אחד מאלה:

(1) שיעור מרכיב תשלומי המעסיק, לרבות השיעור המרבי של תשלומי המעסיק לרכישת ביטוח מועדף כהגדרתו בסעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה, שהעובד זכאי לו לפי הדין או ההסכם, ולמעט תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים;

(2) שיעור תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים.

מיום 5.2.2016

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ו מס' 2555 מיום 16.6.2016 עמ' 896 (ה"ח 1033)

(א3) על אף האמור בסעיף קטן (א), נקבעה בדין או בהסכם התניה שלפיה שיעור ההפקדה כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "שיעור ההפקדה" שבסעיף קטן (ד) (בסעיף קטן זה – שיעור ההפקדה) לקופת גמל מסוג מסוים עומד על שיעור מסוים משכרו של העובד וכולל תשלום של המעסיק לרכישת ביטוח מועדף בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכרו של העובד או בשיעור של 2.5% משכרו כאמור, לפי הנמוך, ושיעור ההפקדה לפי הדין או ההסכם לסוג אחר של קופת גמל עומד על שיעור נמוך יותר, לא יראו בהתניה כאמור התניה של מעסיק לגבי שיעור ההפקדה בעד עובד לסוג מסוים של קופות לפי הסעיף הקטן האמור, ובלבד שהעובד יהיה זכאי לשיעור הפקדה שלא יפחת משיעור ההפקדה כמפורט להלן:

(1) מיום כ"ו בשבט התשע"ו (5 בפברואר 2016) עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (20 ביוני 2016) – שיעור ההפקדה למרכיב תשלומי המעסיק, כפי שנקבע בדין או בהסכם לאותו סוג של קופת גמל;

(2) מיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) – 6.25%;

(3) מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ואילך – 6.5%.

(ב) נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.

(ג) הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.

(ד) בסעיף זה –

"ביטוח מועדף" – כהגדרתו בסעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה;

"בעל רישיון", "ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני" – כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

"קופת גמל" – לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים;

"מסלול ברירת המחדל לפיצויים" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה;

"שיעור ההפקדה" – כל אחד מאלה:

(1) שיעור מרכיב תשלומי המעסיק, לרבות השיעור המרבי של תשלומי המעסיק לרכישת ביטוח מועדף כהגדרתו בסעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה, שהעובד זכאי לו לפי הדין או ההסכם, ולמעט תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים;

(2) שיעור תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים.

מרכיבי חשבון קופת גמל (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 18) תשע"ז-2016

21.     הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות לענין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים לפי תשלומי המעביד, תשלומי העובד, תשלומים בעבור פיצויים ותשלומים עמית-עצמאי למרכיב חיסכון למצב אבטלה כהגדרתו בסעיף 2 לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018, ולענין קופת גמל מרכזית – לפי תשלומי עמית-מעביד בעד כל אחד מעובדיו, והוראות לענין ניהול כל אחד מהמרכיבים האמורים, לרבות הוראות לענין ייחוס רווחים והוצאות בחשבון קופת הגמל לכל אחד מהמרכיבים וניכוי תשלומים מהם.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 60 (ה"ח 260)

21. השר רשאי לקבוע הוראות לענין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים לפי תשלומי המעביד, תשלומי העובד ותשלומים עבור פיצויים, ולענין קופת גמל מרכזית – לפי תשלומי עמית-מעביד בעד כל אחד מעובדיו, והוראות לענין ניהול כל אחד מהמרכיבים האמורים, לרבות הוראות לענין ייחוס רווחים והוצאות בחשבון קופת הגמל לכל אחד מהמרכיבים וניכוי תשלומים מהם.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1260 (ה"ח 1032)

21. השר רשאי לקבוע הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות לענין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים לפי תשלומי המעביד, תשלומי העובד ותשלומים עבור פיצויים, ולענין קופת גמל מרכזית – לפי תשלומי עמית-מעביד בעד כל אחד מעובדיו, והוראות לענין ניהול כל אחד מהמרכיבים האמורים, לרבות הוראות לענין ייחוס רווחים והוצאות בחשבון קופת הגמל לכל אחד מהמרכיבים וניכוי תשלומים מהם.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 222 (ה"ח 1083)

21. הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות לענין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים לפי תשלומי המעביד, תשלומי העובד ותשלומים עבור פיצויים תשלומים בעבור פיצויים ותשלומים עמית-עצמאי למרכיב חיסכון למצב אבטלה כהגדרתו בסעיף 2 לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018, ולענין קופת גמל מרכזית – לפי תשלומי עמית-מעביד בעד כל אחד מעובדיו, והוראות לענין ניהול כל אחד מהמרכיבים האמורים, לרבות הוראות לענין ייחוס רווחים והוצאות בחשבון קופת הגמל לכל אחד מהמרכיבים וניכוי תשלומים מהם.

סימן ד': תשלומים לקופת גמל ומשיכת כספים ממנה

תשלומים לקופת גמל (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

22.     (א)  השר, באישור ועדת הכספים, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית-שכיר – גם של מעבידו, לקופת גמל, ואולם סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 70,000 שקלים חדשים בכל שנת כספים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016).

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

           (א1)[1] עמית יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) מעבר לתקרה הקבועה בסעיף קטן (א), ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1)   לפני מועד ההפקדה הוא מכר דירה שהיתה בבעלותו לפני יום ט"ז בכסלו התשע"ז (16 בדצמבר 2016) לרוכש תושב ישראל שיש לו דירה יחידה כהגדרתו בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין) או לרוכש כאמור שאין לו דירה;

(2)   החל מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד מועד מכירת הדירה כאמור בפסקה (1), הוא היה חייב במס כהגדרתו בסעיף 115 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, והגיש הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו לפי סעיף 148 לחוק האמור;

(3)   סך כל התשלומים שהפקיד לקופת גמל להשקעה, מעבר לתקרה הקבועה בסעיף קטן (א), לא עלו על 2,500,000 שקלים חדשים או על סך התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות שמתקיים בהן האמור בפסקה (1), לפי הנמוך;

(4)   הוא הציג אישור מהמנהל, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, כי התקיימו התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו-(2), ועל גובה התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות שמתקיים בהן האמור בפסקה (1).

           (ב)  השר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:

(1)   תנאים שיחולו לענין תשלומי כספים לקופת גמל לרבות תנאים שיחולו על תשלומים מעבר לסכומים או לשיעורים שיקבע;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(2)   הריבית שתגבה חברה מנהלת ממעביד, בין שהוא עמית ובין שאינו עמית, בשל איחור בהפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(3)   (נמחקה).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           (ג)   הממונה רשאי לתת הוראות בעניינים אלה:

(1)   אופן הפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל, הפרטים שעל מעביד, בין שהוא עמית ובין שאינו עמית, למסור לחברה המנהלת בעת ההפקדה והמועדים להפקדת התשלומים;

(2)   אישורים שחברה מנהלת חייבת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולעניין עמיתים-שכירים – גם למעבידיהם, לגבי הפקדת התשלומים בקופת הגמל.

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

           (ד)[2] השר, באישור ועדת הכספים, יהיה רשאי לשנות את הסכום הקבוע בסעיף קטן (א1)(3).

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 15 (ה"ח 939)

(א) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית-שכיר – גם של מעבידו, לקופת גמל.

מיום 7.6.2016

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2554 מיום 7.6.2016 עמ' 885 (ה"ח 1029)

(א) השר, באישור ועדת הכספים, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית-שכיר – גם של מעבידו, לקופת גמל, ואולם סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 70,000 שקלים חדשים בכל שנת כספים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016).

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1260 (ה"ח 1032)

(ב) השר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:

(1) תנאים שיחולו לענין תשלומי כספים לקופת גמל לרבות תנאים שיחולו על תשלומים מעבר לסכומים או לשיעורים שיקבע;

(2) אופן הפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל, הפרטים שעל מעביד, בין שהוא עמית ובין שאינו עמית, למסור לחברה המנהלת בעת ההפקדה, המועדים להפקדת התשלומים, והריבית שתגבה החברה המנהלת ממעביד כאמור בשל איחור בהפקדה;

(2) הריבית שתגבה חברה מנהלת ממעביד, בין שהוא עמית ובין שאינו עמית, בשל איחור בהפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל;

(3) אישורים שחייבת חברה מנהלת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים – גם למעבידיהם, לגבי הפקדת התשלומים בקופת הגמל.

(ג) הממונה רשאי לתת הוראות בעניינים אלה:

(1) אופן הפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל, הפרטים שעל מעביד, בין שהוא עמית ובין שאינו עמית, למסור לחברה המנהלת בעת ההפקדה והמועדים להפקדת התשלומים;

(2) אישורים שחברה מנהלת חייבת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולעניין עמיתים-שכירים – גם למעבידיהם, לגבי הפקדת התשלומים בקופת הגמל.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 313 (ה"ח 1083)

הוספת סעיפים קטנים 22(א1), (ד)

משיכה והעברה של כספים מקופת גמל (תיקון מס' 8) תשע"ב-2012

23.     (א)  משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, מחשבון אחד בקופת גמל לחשבון אחר וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד:

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

(1)   משיכה בידי עמית, עובד של עמית-מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם –

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

(א)   משיכה בידי עמית בקופת גמל או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(תיקון מס' 5) תשע"א-2010 (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

(1)   לגבי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

(2)   לגבי עובד של עמית-מעביד ולגבי עמית בקרן ותיקה – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה;

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

(א1)  (בוטלה);

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

(ב)   משיכת כספים בידי עמית מקופת גמל לקצבה, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, תיעשה רק מאלה:

(1)   ממרכיב הפיצויים;

(2)   מחשבון חדש כאמור בפסקאות (2א) או (2ב);

(3)   מקופה כאמור שאינה קרן ותיקה, ובלבד שמתקיימים בעמית כל אלה:

(א)   הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

(ב)   סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים ובקופות גמל לקצבה אחרות שאינן קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;

(ג)    לא משולמת לו קצבה מקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור – סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה ומקופות גמל לקצבה אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;

(4)   לעניין עמית שכיר – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ד בטבת התש"ס (1 בינואר 2000), ובלבד שהעמית הגיע לגיל 60 או פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו;

(5)   לעניין עמית עצמאי –

(א)   בקרן פנסיה – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997);

(ב)   בקופת ביטוח – מתוך סכומים שהופקדו לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) לפוליסה שהוצאה לפי קופת ביטוח לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997);

(6)   בהתקיים התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1) או (1א);

(תיקון מס' 4) תשס"ט-2009

(ג)    משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה:

(1)   קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה;

(2)   המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה;

(2)   העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;

(תיקון מס' 8) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

(2א) העברה של כספים ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של העמית, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהסכום האמור מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה לגבי החלק שאינו פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה האמורה; כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים לעניין סעיף זה;

(תיקון מס' 8) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

(2ב) העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של המוטב, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים;

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

(2ג)[3] העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל להשקעה, לחשבון חדש בקופת גמל להשקעה על שמו של המוטב;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

(3)   (א)   משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

(ב)   משיכה כאמור בפסקת משנה (א) תיעשה רק אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מאלה:

(1)   מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה (בפסקה זו – התקופה למתן הודעה), פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, כולם או חלקם, שייכים למעביד של העמית-השכיר או שהוא זכאי לקבלם;

(2)   מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, אסמכתה המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעביד לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן הודעה;

(3)   הומצאו לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, כל המסמכים האלה:

(א)   הודעה מאת המעביד של עמית-שכיר, בצירוף אסמכתה, שכספי פיצויים שהפקיד לקופת הגמל בעבור עמית-שכיר, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם העסקה;

(ב)   הודעה מאת העמית, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי פיצויים או חלקם שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעביד ניתנים להחזרה למעביד;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

(ג)    לא הומצא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתקופה למתן הודעה, מסמך הנדרש לקיום תנאי מהתנאים בפסקת משנה (ב)(1) עד (3), לפי העניין, ומשך עמית את כספי הפיצויים לא תהיה למעביד טענה כלפי החברה המנהלת בשל תשלום הכספים לעמית;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

(ד)    על אף האמור בפסקת משנה (ב), משיכה כאמור בפסקת משנה (א) תתאפשר גם אם מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל פסק דין הצהרתי, כאמור בפסקת משנה (ב)(1), לאחר התקופה למתן הודעה, ובלבד שהעמית-השכיר לא משך את כספי הפיצויים עד למועד שבו המציא המעביד לחברה המנהלת פסק דין הצהרתי כאמור;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

(ה)   קופת גמל תאפשר את משיכת כספי הפיצויים, כאמור בפסקה זו, בהתקיים התנאים לפי פסקה זו; אין בהוראת פסקה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסכם אחר החלים על יחסי העבודה בין העובד והמעביד.

           (ב)  השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם –

(תיקון מס' 5) תשע"א-2010 (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

(1)   רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה, ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, אלא בשל אחד מאלה:

(א)   מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;

(ב)   מצב בריאותי של ילדו;

(ג)    מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:

(1)   נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(2)   נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה ל-100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(3)   נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(4)   נקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(5)   הוא מקבל גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, ומתקיים בו האמור בסעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק האמור, ובלבד שהוא מקבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או תגמול לנזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או חוק נכי מלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(6)   נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

(ד)    (נמחקה);

(תיקון מס' 12) תשע"ה-2015 (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

(1א) רשאים עמיתים, על אף ההוראות לפי פסקה (1), למשוך כספים מקופת גמל לחיסכון ומקרן ותיקה, אם סך הכספים בחשבונותיהם באותה קופת גמל אינו עולה על 8,000 שקלים חדשים;

(2)   רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

(3)   רשאי מעביד של עמית-שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה.

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           (ב1) (בוטל).

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           (ב2)        לעניין דיני המס בלבד, יראו כספים –

(1)   מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, שנוכה מהם מס כאמור בסעיף קטן (א)(2א) ולא נמשכו בידי העמית ולא הועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור, בתום שלושה חודשים מיום ניכוי המס כאמור;

(2)   המגיעים למוטב מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, שלא נמשכו בידי המוטב ולא הועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2ב) בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של העמית, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן בתום התקופה האמורה;

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

(3)[4]  המגיעים למוטב מקופת גמל להשקעה שהועברו לחשבון בקופת גמל להשקעה על שם המוטב כאמור בסעיף קטן (א)(2ג), ככספים שהפקיד המוטב בחשבון כאמור במועד שבו הופקדו בידי העמית שנפטר;

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

(4)4  על אף האמור בפסקה (3), יראו סכומים שהופקדו לקופת גמל להשקעה, ואשר התקיימו לגביהם התנאים שבסעיף 22(א1) וחלות עליהן הוראות סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה, ככספים שהפקיד המוטב בחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2ג) בתום שלושה חודשים מהמועד שבו נפטר העמית.

(תיקון מס' 18) תשע"ז-2016

           (ב3)        (1)    השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם רשאי עמית-עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי ומקופת גמל לתגמולים, ובלבד שהתקיימו התנאים המנויים בפסקאות משנה (א) או (ב) להלן:

(א)   העמית-עצמאי הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי הוראות פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018, בעבור שנתיים לפחות מתוך שלוש שנות המס האחרונות שקדמו למועד המשיכה; משיכת כספים לפי פסקת משנה זו תהיה בפריסה לשלושה תשלומים, ואולם לעניין משיכה של עמית-עצמאי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד, והכול כפי שיקבע השר כאמור ובסכום שאינו עולה על הסכום הגבוה מבין אלה:

(1)   שלוש פעמים שכר מינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ובלבד שלא נמשכו כספים בסכום כאמור יותר מפעמיים;

(2)   הסכום הנמוך מבין אלה:

(א)   הסכום הצבור במרכיב חיסכון למצב אבטלה;

(ב)   הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה, כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל לקצבה, כעמית-עצמאי החייב בהפקדה, או במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל לקצבה כעמית-עצמאי החייב בהפקדה החל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה לפי סעיף קטן זה, לפי הנמוך;

(ב)   העמית-העצמאי הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה או לקופת גמל לתגמולים כעמית-עצמאי לפני המועד הקובע בעבור שנתיים לפחות מתוך ארבע שנות המס שקדמו למועד הקובע ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018 אילו היה אותו חוק חל עליו במועדי ההפקדה (בפסקה משנה זו – התנאים הקבועים); משיכת כספים לפי פסקת משנה זו תהיה בפריסה לשלושה תשלומים, ואולם לעניין משיכה של עמית-עצמאי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד, והכול כפי שיקבע השר כאמור ובסכום שאינו עולה על הסכום הנמוך מבין אלה:

(1)   שלוש מהסכום הצבור בקופת הגמל, במועד הקובע;

(2)   הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה, כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל כעמית-עצמאי החייב בהפקדה, לפני המועד הקובע ובהתאם לתנאים הקבועים, או במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים כאמור לפני המועד הקובע והחל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה בלא חבות מס בקופת הגמל, לפי הנמוך;

(2)   בסעיף קטן זה –

"הכנסה חייבת בהפקדה" ו"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" – כהגדרתם בסעיף 2 לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018;

"המועד הקובע" – יום תחילתו של חוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018;

"מצב אבטלה", לעניין עמית-עצמאי – מצב שבו עמית-עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, או מצב שבו הגיע העמית-עצמאי לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה;

"עמית-עצמאי שחייב בהפקדה" – עמית-עצמאי שחלה עליו חובה להפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018.

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           (ג)   הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה.

           (ד)  הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה:

(1)   אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים – גם למעבידיהם, וכן לעובדים של עמית-מעביד, לענין העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה;

(2)   פרטים, נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה, אופן העברתם והמועדים לכך.

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5) תשע"א-2010

           (ה)  בסעיף זה –

           "חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(תיקון מס' 8) תשע"ב-2012

           "מרכיב התגמולים" – המרכיבים בחשבון קופת גמל לקצבה של תשלומים שאינם מרכיב הפיצויים;

           "סכום צבירה מזערי" – 80,000 שקלים חדשים;

           "סכום קצבה מזערי" – 3,850 שקלים חדשים;

           "פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו;

           "תקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה" – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.

(תיקון מס' 5) תשע"א-2010 (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

           (ו)   (1)   הסכומים האמורים בסעיף קטן (ה) יעודכנו מדי שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008;

(2)   הסכום האמור בסעיף קטן (ב)(1א) יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 161 (ה"ח 291)

23. (א) משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד:

(1) משיכה בידי עמית, עובד של עמית-מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם –

(א) משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(1) לגבי עמית – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם פחת הסכום האמור מסכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים;

(2) לגבי עובד של עמית-מעביד – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה;

(ב) משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית, למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה;

(2) העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;

(3) משיכה או העברה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים כמשמעותו בסעיף 21 בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו.

(ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם –

(1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה;

(2) רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;

(3) רשאי מעביד של עמית-שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים כמשמעותו בסעיף 21 בקופת גמל לקצבה או להעבירם לקופת גמל אחרת.

(ג) השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה.

(ד) הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה:

(1) אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים – גם למעבידיהם, וכן לעובדים של עמית-מעביד, לענין העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה;

(2) פרטים, נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה, אופן העברתם והמועדים לכך.

(ה) בסעיף זה, "סכום קצבה מזערי" – 3,850 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה, ב-1 במרס, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 191 (ה"ח 436)

הוספת פסקת משנה 23(א)(1)(ג)

מיום 18.11.2010

פסקה 23(ב)(1) וסעיף קטן 23(ב1) מיום 1.1.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 50 (ה"ח 403)

23. (א) משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד:

(1) משיכה בידי עמית, עובד של עמית-מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם –

(א) משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(1) לגבי עמית – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם פחת הסכום האמור מסכום הקצבה המזערי ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;

(2) לגבי עובד של עמית-מעביד – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה;

(ב) משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית, למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה; הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

(2) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת אחרת ובקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;

(3) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;

(ג) משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה:

(1) קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה;

(2) המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה;

(2) העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;

(3) משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו.

(ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם –

(1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה, ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל משלמת לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, אלא בשל אחד מאלה:

(א) מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;

(ב) מצב בריאותי של ילדו;

(ג) מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:

(1) נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(2) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה ל-100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(3) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(4) נקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(5) הוא מקבל גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, ומתקיים בו האמור בסעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק האמור, ובלבד שהוא מקבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או תגמול לנזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או חוק נכי מלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(6) נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;

(ד) בהתקיים התנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (3) של סעיף קטן (א)(1)(ב), בשינויים המחויבים;

(2) רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;

(3) רשאי מעביד של עמית-שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה.

(ב1) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1)(ב), קבע השר, לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1) מועדים ותנאים שבהם רשאים עמיתים למשוך כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, שלא בדרך של קצבה או של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, בשל מצב בריאותי או כלכלי, רשאים העמיתים למשוך כספים גם מקופת גמל לא משלמת לקצבה במועדים ובתנאים כאמור.

(ג) השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה.

(ד) הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה:

(1) אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים – גם למעבידיהם, וכן לעובדים של עמית-מעביד, לענין העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה;

(2) פרטים, נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה, אופן העברתם והמועדים לכך.

(ה) בסעיף זה, -

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

"סכום צבירה מזערי" – 80,000 שקלים חדשים;

"סכום קצבה מזערי" – 3,850 שקלים חדשים;

"פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו;

"תקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה" – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.

(ו) הסכום האמור יעודכן הסכומים האמורים בסעיף קטן (ה) יעודכנו מדי שנה, ב-1 במרס, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008.

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 381 (ה"ח 541)

(א) משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד:

(1) משיכה בידי עמית, עובד של עמית-מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם –

(א) משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(1) לגבי עמית – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;

(2) לגבי עובד של עמית-מעביד – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה;

(א1) משיכת כספים בידי עמית, מקופת גמל משולמת לקצבה שאינה קרן ותיקה, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, תיעשה רק בהתקיים התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) של פסקת משנה (ב), או בהתקיים תנאים אחרים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1);

(ב) משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה; הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

(2) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת אחרת ובקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;

(3) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;

(ג) משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה:

(1) קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה;

(2) המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה;

(2) העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;

(3) משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו.

(ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם –

(1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה, ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל משלמת לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, אלא בשל אחד מאלה:

(א) מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;

(ב) מצב בריאותי של ילדו;

(ג) מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:

(1) נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(2) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה ל-100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(3) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(4) נקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(5) הוא מקבל גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, ומתקיים בו האמור בסעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק האמור, ובלבד שהוא מקבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או תגמול לנזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או חוק נכי מלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(6) נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;

(ד) בהתקיים התנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (3) של סעיף קטן (א)(1)(ב), בשינויים המחויבים;

מיום 14.5.2012

פסקה 23(א)(1)(א1) מיום 18.11.2010

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2354 מיום 14.5.2012 עמ' 362 (ה"ח 661)

23. (א) משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, מחשבון אחד בקופת גמל לחשבון אחר וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד:

(1) משיכה בידי עמית, עובד של עמית-מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם –

(א) משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(1) לגבי עמית – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;

(2) לגבי עובד של עמית-מעביד – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה;

(א1) משיכת כספים בידי עמית, מקופת גמל משולמת לקצבה שאינה קרן ותיקה, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, תיעשה רק ממרכיב הפיצויים או בהתקיים התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) של פסקת משנה (ב), או בהתקיים תנאים אחרים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1);

(ב) משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה; הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, על משיכה של כספים מחשבון חדש כאמור בפסקאות (2א) או (2ב) וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

(2) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת אחרת ובקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;

(3) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;

(ג) משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה:

(1) קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה;

(2) המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה;

(2) העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;

(2א) העברה של כספים ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לא משלמת לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על שמו של העמית, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהסכום האמור מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה לגבי החלק שאינו פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה האמורה; כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים לעניין סעיף זה;

(2ב) העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לא משלמת לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על שמו של המוטב, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים;

(3) משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו.

(ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם –

(1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה, ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל משלמת לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, אלא בשל אחד מאלה:

(א) מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;

(ב) מצב בריאותי של ילדו;

(ג) מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:

(1) נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(2) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה ל-100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(3) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(4) נקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(5) הוא מקבל גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, ומתקיים בו האמור בסעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק האמור, ובלבד שהוא מקבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או תגמול לנזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או חוק נכי מלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(6) נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;

(ד) (נמחקה);

(2) רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;

(3) רשאי מעביד של עמית-שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה.

(ב1) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1)(ב), קבע השר, לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1) מועדים ותנאים שבהם רשאים עמיתים למשוך כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, שלא בדרך של קצבה או של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, בשל מצב בריאותי או כלכלי, רשאים העמיתים למשוך כספים גם מקופת גמל לא משלמת לקצבה במועדים ובתנאים כאמור.

(ב2) לעניין דיני המס בלבד, יראו כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לא משלמת לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, שלא נמשכו בידי המוטב ולא הועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2ב), בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של העמית, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן בתום התקופה האמורה.

(ג) השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה.

(ד) הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה:

(1) אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים – גם למעבידיהם, וכן לעובדים של עמית-מעביד, לענין העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה;

(2) פרטים, נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה, אופן העברתם והמועדים לכך.

(ה) בסעיף זה –

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

"מרכיב התגמולים" – המרכיבים בחשבון קופת גמל לקצבה של תשלומים שאינם מרכיב הפיצויים;

"סכום צבירה מזערי" – 80,000 שקלים חדשים;

"סכום קצבה מזערי" – 3,850 שקלים חדשים;

"פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו;

"תקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה" – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.

(ו) הסכומים האמורים בסעיף קטן (ה) יעודכנו מדי שנה, ב-1 במרס, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008.

מיום 5.1.2014 עד יום 31.3.2015

הוראת שעה תשע"ד-2014

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 258 (ה"ח 532)

הוספת פסקה 23(ב)(1א)

הנוסח:

(1א) רשאים עמיתים, על אף הוראות סעיף קטן (א)(1)(ב), למשוך כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה באופן חד-פעמי, ורשאי שר האוצר לקבוע הוראות בדבר משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים באותם תנאים למשיכת כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה לפי פסקה זו, וכן הוראות בדבר הודעות לעמיתים בעניינים אלה; על אף האמור ברישה, תקנות לפי פסקה זו יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

מיום 5.8.2015

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ה מס' 2499 מיום 5.8.2015 עמ' 236 (ה"ח 939)

הוספת פסקה 23(ב)(1א)

מיום 5.11.2015

פסקה 23(ב)(1) וסעיף קטן 23(ב1) מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 16 (ה"ח 939)

23. (א) משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, מחשבון אחד בקופת גמל לחשבון אחר וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד:

(1) משיכה בידי עמית, עובד של עמית-מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם –

(א) משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה מקופת גמל לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(1) לגבי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;

(2) לגבי עובד של עמית-מעביד ולגבי עמית בקרן ותיקה – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה;

(א1) משיכת כספים בידי עמית, מקופת גמל משולמת לקצבה שאינה קרן ותיקה, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, תיעשה רק ממרכיב הפיצויים או בהתקיים התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) של פסקת משנה (ב), או בהתקיים תנאים אחרים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1);

(ב) משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה; הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, על משיכה של כספים מחשבון חדש כאמור בפסקאות (2א) או (2ב) וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

(2) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת אחרת ובקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;

(3) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;

(ב) משיכת כספים בידי עמית מקופת גמל לקצבה, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, תיעשה רק מאלה:

(1) ממרכיב הפיצויים;

(2) מחשבון חדש כאמור בפסקאות (2א) או (2ב);

(3) מקופה כאמור שאינה קרן ותיקה, ובלבד שמתקיימים בעמית כל אלה:

(א) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

(ב) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים ובקופות גמל לקצבה אחרות שאינן קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;

(ג) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור – סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה ומקופות גמל לקצבה אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;

(4) לעניין עמית שכיר – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ד בטבת התש"ס (1 בינואר 2000), ובלבד שהעמית הגיע לגיל 60 או פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו;

(5) לעניין עמית עצמאי –

(א) בקרן פנסיה – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997);

(ב) בקופת ביטוח – מתוך סכומים שהופקדו לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) לפוליסה שהוצאה לפי קופת ביטוח לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997);

(6) בהתקיים התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1) או (1א);

(ג) משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה:

(1) קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה;

(2) המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה;

(2) העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;

(2א) העברה של כספים ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לא משלמת לקצבה ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של העמית, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהסכום האמור מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה לגבי החלק שאינו פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה האמורה; כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים לעניין סעיף זה;

(2ב) העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לא משלמת לקצבה מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של המוטב, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים;

(3) משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו.

(ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם –

(1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה, ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל משלמת לקצבה מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, אלא בשל אחד מאלה:

(א) מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;

(ב) מצב בריאותי של ילדו;

(ג) מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:

(1) נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(2) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה ל-100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(3) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(4) נקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(5) הוא מקבל גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, ומתקיים בו האמור בסעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק האמור, ובלבד שהוא מקבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או תגמול לנזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או חוק נכי מלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(6) נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;

(ד) (נמחקה);

(1א) רשאים עמיתים, על אף ההוראות לפי פסקה (1), למשוך כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה מקופת גמל לחיסכון ומקרן ותיקה, אם סך הכספים בחשבונותיהם באותה קופת גמל אינו עולה על 8,000 שקלים חדשים;

(2) רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;

(3) רשאי מעביד של עמית-שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה.

(ב1) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1)(ב), קבע השר, לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1) מועדים ותנאים שבהם רשאים עמיתים למשוך כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, שלא בדרך של קצבה או של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, בשל מצב בריאותי או כלכלי, רשאים העמיתים למשוך כספים גם מקופת גמל לא משלמת לקצבה במועדים ובתנאים כאמור.

(ב2) לעניין דיני המס בלבד, יראו כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לא משלמת לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, שלא נמשכו בידי המוטב ולא הועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2ב), בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של העמית, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן בתום התקופה האמורה.

(ב2) לעניין דיני המס בלבד, יראו כספים –

(1) מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, שנוכה מהם מס כאמור בסעיף קטן (א)(2א) ולא נמשכו בידי העמית ולא הועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור, בתום שלושה חודשים מיום ניכוי המס כאמור;

(2) המגיעים למוטב מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, שלא נמשכו בידי המוטב ולא הועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2ב) בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של העמית, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן בתום התקופה האמורה.

(ג) השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה.

(ד) הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה:

(1) אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים – גם למעבידיהם, וכן לעובדים של עמית-מעביד, לענין העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה;

(2) פרטים, נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה, אופן העברתם והמועדים לכך.

(ה) בסעיף זה –

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

"מרכיב התגמולים" – המרכיבים בחשבון קופת גמל לקצבה של תשלומים שאינם מרכיב הפיצויים;

"סכום צבירה מזערי" – 80,000 שקלים חדשים;

"סכום קצבה מזערי" – 3,850 שקלים חדשים;

"פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו;

"תקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה" – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.

(ו) (1) הסכומים האמורים בסעיף קטן (ה) יעודכנו מדי שנה, ב-1 במרס ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008;

(2) הסכום האמור בסעיף קטן (ב)(1א) יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1260 (ה"ח 1032)

(ג) השר רשאי לקבוע הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 222 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף קטן 23(ב3)

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 314 (ה"ח 1083)

הוספת פסקאות 23(א)(2ג), 23(ב2)(3), 23(ב2)(4)

מיום 8.7.2018

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2730 מיום 8.7.2018 עמ' 730 (ה"ח 1083)

(3) (א) משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו;

(ב) משיכה כאמור בפסקת משנה (א) תיעשה רק אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מאלה:

(1) מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה (בפסקה זו – התקופה למתן הודעה), פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, כולם או חלקם, שייכים למעביד של העמית-השכיר או שהוא זכאי לקבלם;

(2) מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, אסמכתה המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעביד לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן הודעה;

(3) הומצאו לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, כל המסמכים האלה:

(א) הודעה מאת המעביד של עמית-שכיר, בצירוף אסמכתה, שכספי פיצויים שהפקיד לקופת הגמל בעבור עמית-שכיר, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם העסקה;

(ב) הודעה מאת העמית, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי פיצויים או חלקם שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעביד ניתנים להחזרה למעביד;

(ג) לא הומצא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתקופה למתן הודעה, מסמך הנדרש לקיום תנאי מהתנאים בפסקת משנה (ב)(1) עד (3), לפי העניין, ומשך עמית את כספי הפיצויים לא תהיה למעביד טענה כלפי החברה המנהלת בשל תשלום הכספים לעמית;

(ד) על אף האמור בפסקת משנה (ב), משיכה כאמור בפסקת משנה (א) תתאפשר גם אם מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל פסק דין הצהרתי, כאמור בפסקת משנה (ב)(1), לאחר התקופה למתן הודעה, ובלבד שהעמית-השכיר לא משך את כספי הפיצויים עד למועד שבו המציא המעביד לחברה המנהלת פסק דין הצהרתי כאמור;

(ה) קופת גמל תאפשר את משיכת כספי הפיצויים, כאמור בפסקה זו, בהתקיים התנאים לפי פסקה זו; אין בהוראת פסקה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסכם אחר החלים על יחסי העבודה בין העובד והמעביד.

איתור עמיתים ומוטבים (תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

24.     הממונה רשאי לתת הוראות לענין הצעדים והפעולות שעל חברה מנהלת לנקוט לשם איתור עמיתים שהקשר עמם נותק ולשם איתור מוטבים לאחר מותו של עמית; הוראות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1260 (ה"ח 1032)

24. השר רשאי לקבוע הממונה רשאי לתת הוראות לענין הצעדים והפעולות שעל חברה מנהלת לנקוט לשם איתור עמיתים שהקשר עמם נותק ולשם איתור מוטבים לאחר מותו של עמית; הוראות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015

24א.   (פקע).

מיום 1.4.2016 עד יום 31.3.2018

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 17 (ה"ח 939)

הוספת סעיף 24א

הנוסח:

איחוד חשבונות קיימים בקרן פנסיה – הוראת שעה

24א. (א) (1) לשם איתור כספים הרשומים על שם עמיתים לא פעילים בחשבונות בקרנות פנסיה והעברתם לחברות מנהלות שבהן הם עמיתים-פעילים, רשאי הממונה להורות לחברה מנהלת של קרן פנסיה (בסעיף קטן זה – חברה מנהלת) לשלוח לעמיתים בקרנות הפנסיה שבניהולה הודעה שתכלול עדכון על הכוונה להעביר את פרטי העמית כאמור בפסקה (3), במטרה להעביר את הכספים לחשבונו של העמית בקרן פנסיה שבה הוא עמית-פעיל, ועל זכותו להודיע לה שלא להעבירם כאמור בפסקה (2) (בסעיף זה – הודעת עדכון);

(2) עמית שקיבל הודעת עדכון רשאי להודיע לחברה המנהלת, בתוך 45 ימים מיום משלוח הודעת העדכון כי הוא מתנגד להעברת פרטיו לממונה (בסעיף זה – הודעת סירוב);

(3) הממונה רשאי להורות לחברה מנהלת להעביר אליו את פרטי העמיתים, לגבי עמיתים-פעילים ועמיתים לא פעילים בקרנות הפנסיה שבניהולה או לגבי חלקם, אשר לא מסרו הודעת סירוב; ואולם הממונה לא יורה להעביר אליו פרטי עמיתים לא פעילים הרשומים על שמם כספים בחשבונותיהם בקרן פנסיה, אם מלאו לעמיתים 60 שנים לפחות ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), והחשבונות שבהם רשומים על שמם אותם כספים נפתחו לפני המועד האמור;

(4) קיבל הממונה פרטים כאמור בפסקה (3), יעביר לחברה מנהלת פרטי עמיתים של עמיתים-פעילים בקרן פנסיה שניהולה של חברה מנהלת אחרת (בסעיף זה – פרטי עמיתים מועברים), ואת שמות קרנות הפנסיה שבהן אותם עמיתים הם עמיתים לא פעילים;

(5) קיבלה חברה מנהלת פרטי עמיתים מועברים, תשלח לאותם עמיתים הודעה שתכלול עדכון על שמות קרנות הפנסיה שבהן הם עמיתים לא פעילים, על הכוונה להעביר את הכספים כאמור בפסקה (7) ועל זכות העמית להודיע שאין להעביר את הכספים כאמור בפסקה (א), כולם או חלקם; ואולם לעניין עמית מועבר שהוא עמית-פעיל ביותר מקרן פנסיה אחת, יחולו הוראות אלה:

(א) כל חברה מנהלת שקיבלה פרטי עמיתים מועברים, תשלח לאותם עמיתים הודעה שתכלול עדכון על היותם עמיתים-פעילים בקרן פנסיה נוספת אחת או יותר ועל שמות קרנות הפנסיה האחרות שבהן הם עמיתים-פעילים, ועל זכותם להודיע לה כי הם בוחרים להעביר לקרן הפנסיה בניהולה את הכספים שבניהול קרנות הפנסיה האחרות;

(ב) עמית שקיבל הודעה כאמור בפסקת משנה (א) רשאי להודיע לחברה המנהלת שפנתה אליו, בתוך 90 ימים מיום משלוח ההודעה, כי הוא מבקש להעביר את הכספים כאמור בפסקה (א) לקרן הפנסיה בניהולה; הודיע העמית כאמור, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים לחשבונו בקרן הפנסיה שבה הוא עמית-פעיל בהתאם להוראות לפי סעיף 23(ב)(2), בתום התקופה האמורה;

(6) עמית שהוא עמית-פעיל בקרן פנסיה אחת בלבד וקיבל הודעה כאמור בפסקה (5) רישה, רשאי להודיע לחברה המנהלת שבה הוא עמית-פעיל, בתוך 45 ימים מיום משלוח ההודעה (בסעיף קטן זה – תקופת הבחירה), כי הוא מבקש שלא להעביר לחשבונו בקרן הפנסיה שבניהולה את הכספים הרשומים על שמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא פעיל או בחלקם;

(7) לא הודיע עמית-מועבר לחברה המנהלת כאמור בפסקה (6) עד תום תקופת הבחירה, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים האמורים באותה פסקה לחשבונו בקרן הפנסיה שבה הוא עמית-פעיל לפי הוראות לפי סעיף 23(ב)(2), בתום תקופת הבחירה, והחברה תעביר את אותם כספים כאמור, ובלבד שהעמית היה עמית-פעיל בקרן הפנסיה בתום תקופת הבחירה;

(8) העבירה חברה מנהלת בקשה להעברת כספים כאמור בפסקאות (5)(ב) ו-(7) של עמית-פעיל בקרן שניהולה, לחברה מנהלת שבה העמית הוא עמית לא פעיל (בסעיף זה – קרן מעבירה), תדחה החברה המנהלת את הבקשה שקיבלה אם בשל אותו עמית הופקד תשלום באחד לפחות מארבעת החודשים שקדמו למועד קבלת הבקשה בקרן שבה אותו עמית הוא עמית לא פעיל; לעניין זה יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של עמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;

(9) לעניין עמית שהוא עמית-פעיל בקרן חדשה מקיפה המנוהלת בידי חברה מנהלת והוא עמית לא פעיל בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית המנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, יועברו הכספים הרשומים על שמו בקרן החדשה הכללית שבה הוא עמית לא פעיל לחשבונו בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת כאמור בפסקאות (5)(ב) ו-(7), ואם אין לאותו עמית חשבון בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת – יועברו הכספים האמורים לחשבון חדש בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת; בפסקה זו, "החברה המקבלת" – החברה המנהלת שמנהלת את הקרן החדשה המקיפה שבה העמית הוא עמית-פעיל;

(10) לעניין עמית שהוא עמית-פעיל בקרן חדשה כללית המנוהלת בידי חברה מנהלת והוא עמית-פעיל בקרן חדשה מקיפה ועמית לא פעיל בקרן חדשה כללית שמנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, תדחה החברה המנהלת האחרת בקשה כאמור בפסקאות (5)(ב) ו-(7) שהעבירה אליה החברה המנהלת של הקרן שבה אותו עמית הוא עמית-פעיל בקרן החדשה הכללית;

(11)