חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – מרשם אוכלוסין – שינוי כתובת

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הודעה על כתובת למשלוח דואר

Go

2

סעיף 2א

כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין

Go

2

סעיף 3

חובת רשות

Go

2

סעיף 4

משלוח דואר לאחר עדכון כתובת

Go

2

סעיף 5

שמירת דינים

Go

2

סעיף 6

שינוי התוספת

Go

2

סעיף 7

ביצוע ותקנות

Go

2

סעיף 9

תחילה

Go

3

 


חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005*

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "חוק המרשם" – חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(תיקון מס' 1) תשע"ב-2012

          "עדכון כתובת" – רישום כתובת למשלוח דואר או שינויו, לפי הוראות סעיף 2 או רישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין או שינויו, לפי הוראות סעיף 2א;

מיום 7.6.2012

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ב מס' 2333 מיום 23.1.2012 עמ' 142 (ה"ח 388)

"עדכון כתובת" – רישום כתובת למשלוח דואר או שינויו, לפי הוראות סעיף 2 או רישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין או שינויו, לפי הוראות סעיף 2א;

          "פקיד הרישום" – כמשמעותו בסעיף 4 לחוק המרשם;

          "רשות" – רשות המנויה בתוספת;

          "תושב" – כהגדרתו בחוק המרשם;

          "השר" – שר הפנים.

הודעה על כתובת למשלוח דואר

2.       (א)  תושב רשאי למסור לפקיד הרישום הודעה על כתובת למשלוח דואר; חל שינוי בכתובת למשלוח דואר של תושב, חייב הוא למסור לפקיד הרישום הודעה על כך בתוך שלושים ימים מיום השינוי; היה בחסותו קטין או בגיר שאינו מסוגל למסור הודעה, ימסור התושב הודעה כאמור בעבורו.

          (ב)  תושב שלא מסר לפקיד הרישום הודעה על כתובת למשלוח דואר, יראו את המען שנרשם במרשם האוכלוסין ככתובתו למשלוח דואר.

כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקון מס' 1) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022

2א.     (א)  הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלוסין או את כתובתו למשלוח דואר לפי סעיף 2, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

          (ב)  הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ירשום פקיד הרישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, בכפוף להוראות סעיף 18(ד) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

          (ג)   נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף זה, יהיה משלוח דואר על ידי רשות להורה בעניין ילדו הקטין למען הרשום של הקטין או לכתובתו למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין וכן לכתובת הנוספת כאמור.

מיום 7.6.2012

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ב מס' 2333 מיום 23.1.2012 עמ' 142 (ה"ח 388)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 27.1.2023

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"ב מס' 2980 מיום 27.6.2022 עמ' 883 (ה"ח 1443)

(א) הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלוסין או את כתובתו האוכלוסין, את כתובתו למשלוח דואר לפי סעיף 2 או את מענו הדיגיטלי, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין; לעניין זה, "מען דיגיטלי" – כהגדרתו בחוק המרשם.

חובת רשות (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022

3.       רשות תפנה לשר או למי שהוא הסמיך לכך לענין זה[1], אחת לחודש, לקבלת רשימת עדכוני הכתובות מהחודש שקדם לפניה, והשר יעביר לרשות את הרשימה בתוך 14 ימים.

מיום 27.1.2023

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"ב מס' 2980 מיום 27.6.2022 עמ' 883 (ה"ח 1443)

3. רשות תפנה לשר או למי שהוא הסמיך לכך לענין זה, אחת לחודש, לקבלת רשימת עדכוני הכתובות מהחודש שקדם לפניה, והשר יעביר לרשות את הרשימה בתוך 14 ימים; ואולם, הייתה הכתובת מען דיגיטלי כהגדרתו בחוק המרשם, תועבר הכתובת לשם שליחת מסר בהתאם להוראות חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח-2018, בלבד.

משלוח דואר לאחר עדכון כתובת (תיקון מס' 1) תשע"ב-2012

4.       שלחה רשות מסמך בדואר לאחר שחלפו 50 ימים מיום עדכון הכתובת, לכתובת למשלוח דואר קודמת של אדם, יראו את המסמך כאילו לא הגיע ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת; לעניין זה, "כתובת למשלוח דואר" – לרבות כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בסעיף 2א.

מיום 7.6.2012

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ב מס' 2333 מיום 23.1.2012 עמ' 143 (ה"ח 388)

4. שלחה רשות מסמך בדואר לאחר שחלפו 50 ימים מיום עדכון הכתובת, לכתובת למשלוח דואר קודמת של אדם, יראו את המסמך כאילו לא הגיע ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת; לעניין זה, "כתובת למשלוח דואר" – לרבות כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בסעיף 2א.

שמירת דינים

5.       אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק המרשם.

שינוי התוספת

6.       השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת, גם לבקשת גוף המעוניין להיכלל בה.

ביצוע ותקנות

7.       השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לענין קביעת סוגי הגופים שרשאים לבקש להיכלל בתוספת.

תיקון חוק מרשם האוכלוסין – מס' 8

8.       בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, בסעיף 2(א), אחרי פסקה (11) יבוא:

"(11א)    כתובת למשלוח דואר כמשמעותה בחוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005, ככל שנמסרה על כך הודעה;".

תחילה

9.       תחילתו של חוק זה ביום ג' בשבט התשס"ו (1 בפברואר 2006).

 

תוספת

(סעיף 1)

1.    רשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה.

2.    המוסד לביטוח לאומי.

3.    רשות המסים בישראל.

4.    עיריות ומועצות מקומיות.

 

 

                                                 אריאל שרון                                      אופיר פז-פינס

                                                             ראש הממשלה                                                     שר הפנים

                      משה קצב                                        ראובן ריבלין

                          נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ה מס' 2029 מיום 6.9.2005 עמ' 998 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 91 עמ' 220).

תוקן ס"ח תשע"ב מס' 2333 מיום 23.1.2012 עמ' 142 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 388 עמ' 178) – תיקון מס' 1 בסעיף 3 לחוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2012; תחילתו ארבעה חודשים וחצי מיום פרסומו.

ס"ח תשפ"ב מס' 2980 מיום 27.6.2022 עמ' 883 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1443 עמ' 840) – תיקון מס' 2 בסעיף 11 לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), תשפ"ב-2022; ר' סעיפים 19, 20, 26 לענין תחילה, תחולה, והוראת שעה.

[1] ר' י"פ תשס"ז מס' 5621 מיום 30.1.2007 עמ' 1333.