תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), תשס"ו-2006

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – השק' משותפות בנאמנות

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השק' משותפות בנאמנות

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – נאמנות – השק' משותפות בנאמנות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

עמלת הפצה

Go

2

סעיף 3

גובה עמלת ההפצה

Go

3

סעיף 4

סיווג קרנות

Go

3

סעיף 5

יחידות שלא תגבה בשלן עמלה

Go

3

סעיף 6

תחילה

Go

3

סעיף 7

הוראת מעבר

Go

3


תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), תשס"ו-2006*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26, 42(ה), 72(א), 82(ג) ו-131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "איגרות חוב" – למעט איגרות חוב הניתנות למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים;

תק' תשס"ח-2007

          "דרגת חשיפה מרבית למניות" – כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007 (להלן – תקנות הסיווג);

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

הוספת הגדרת "דרגת חשיפה מרבית למניות"

          "חברה מדרגת" – חברה שעיסוקה דירוג חוב לפי כושר הפירעון של מי שהוציא את איגרות החוב, שאישר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר על פי סעיף 41א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964;

תק' תשס"ח-2007

          "חשיפה למניות" – (נמחקה);

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

מחיקת הגדרת "חשיפה למניות"

הנוסח הקודם:

"חשיפה למניות" – שווי מניות המוחזקות בקרן, בצירוף שווי הנכסים וההתחייבויות שהפעילות בנגזרי מניות שקולה להם, הנקבע בדרך המקובלת למדידתו;

          "יום התחילה" – כאמור בתקנה 6;

תק' תשס"ח-2007

          "מניות" – (נמחקה);

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

מחיקת הגדרת "מניות"

הנוסח הקודם:

"מניות" – לרבות כתבי אופציה, וכן נכסים שתכליתם להביא להשגת תוצאות הדומות לתוצאות השקעה במניות או לשינויים במדדי מניות או לתוצאות הנמצאות במתאם שלילי לתוצאות האמורות, ולמעט איגרות חוב הניתנות למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים;

          "מפיץ" – מפיץ שאינו משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;

תק' תשס"ח-2007 תק' תשע"ג-2013

          "סוג הקרן" – קרן מסוג 1, קרן מסוג 3 או קרן מסוג 4, לפי הענין;

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

"סוג הקרן" – קרן מסוג 1, קרן מסוג 2 או קרן מסוג 3, קרן מסוג 3 או קרן מסוג 4 לפי הענין;

מיום 5.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7236 מיום 4.4.2013 עמ' 900

"סוג הקרן" – קרן מסוג 1, קרן מסוג 2, קרן מסוג 3 או קרן מסוג 4 לפי הענין;

תק' תשע"ו-2016

          "קרן חוץ" ו"יחידה של קרן חוץ" – כהגדרתן בסעיף 113א לחוק;

מיום 30.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7653 מיום 5.5.2016 עמ' 1097

הוספת הגדרת ""קרן חוץ" ו"יחידה של קרן חוץ""

תק' תשס"ח-2007

          "פעילות בנגזרי מניות" – (נמחקה);

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

מחיקת הגדרת "פעילות בנגזרי מניות"

הנוסח הקודם:

"פעילות בנגזרי מניות" – החזקה ויצירה של אופציות וחוזים עתידיים ומכירה בחסר של ניירות ערך, שתכליתן להביא להשגת תוצאות הדומות לתוצאות השקעה במניות או לשינויים במדדי מניות, או הנמצאות במתאם שלילי לתוצאות האמורות;

תק' תשס"ח-2007

          "קרן מחקה" – כהגדרתה בתקנות הסיווג;

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

הוספת הגדרת "קרן מחקה"

תק' תשס"ח-2007

          "קרן מסוג 1" – קרן שדרגת החשיפה המרבית שלה למניות היא 1 ושלפי מדיניות ההשקעות שלה מתחייב מנהל הקרן להשקיע 85 אחוזים לפחות מהשווי הנקי של נכסיה באחד או יותר מאלה:

תק' תשס"ח-2007

(1)   איגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות;

תק' תשס"ח-2007

(2)   איגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים;

(3)   פיקדונות;

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

"קרן מסוג 1" – קרן שלפי קרן שדרגת החשיפה המרבית שלה למניות היא 1 ושלפי מדיניות ההשקעות שלה מתחייב מנהל הקרן להשקיע 85 אחוזים לפחות מהשווי הנקי של נכסיה באחד או יותר מאלה:

(1) איגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה מיום רכישתן לקרן עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות;

(2) איגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה מיום רכישתן לקרן עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים;

(3) פיקדונות,

אך למעט קרן כאמור שלפי מדיניות ההשקעות שלה עשוי שיעור החשיפה שלה למניות להיות גבוה, בערכו המוחלט, מעשרה אחוזים;

תק' תשע"ג-2013

          "קרן מסוג 2" – (נמחקה);

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

החלפת הגדרת "קרן מסוג 2"

הנוסח הקודם:

"קרן מסוג 2" – קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה שיעור החשיפה שלה למניות עשוי להיות גבוה, בערכו המוחלט, מחמישים אחוזים;

מיום 5.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7236 מיום 4.4.2013 עמ' 900

מחיקת הגדרת "קרן מסוג 2"

הנוסח הקודם:

"קרן מסוג 2" – קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה, דרגת החשיפה המרבית שלה למניות גבוהה מ-3;

תק' תשע"ו-2016

          "קרן מסוג 3" – קרן חוץ וכן קרן שאינה קרן מסוג (1) או קרן מסוג (4);

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

החלפת הגדרת "קרן מסוג 3"

הנוסח הקודם:

"קרן מסוג 3" – קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה אינה קרן מסוג 1 ואינה קרן מסוג 2;

מיום 5.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7236 מיום 4.4.2013 עמ' 900

"קרן מסוג 3" – קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה אינה קרן מסוג 1, קרן מסוג 2 או קרן מסוג 4;

מיום 30.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7653 מיום 5.5.2016 עמ' 1098

החלפת הגדרת "קרן מסוג 3"

הנוסח הקודם:

"קרן מסוג 3" – קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה אינה קרן מסוג 1 או קרן מסוג 4;

תק' תשס"ח-2007

          "קרן מסוג 4" – קרן כספית, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994;

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

הוספת הגדרת "קרן מסוג 4"

תק' תשס"ח-2007

          "שיעור חשיפה למניות" – (נמחקה).

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

מחיקת הגדרת "שיעור חשיפה למניות"

הנוסח הקודם:

"שיעור חשיפה למניות" – שיעור החשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

עמלת הפצה

2.       (א)  מנהל קרן רשאי לשלם למפיץ עמלה כאמור בתקנה 3, בשל יחידות של קרן בניהול מנהל הקרן המוחזקות באמצעות המפיץ (להלן – עמלת הפצה), ובלבד שאותו מפיץ אישר כי הוא יסכים להתקשר עם כל מנהל קרן אחר שביקש להתקשר עמו בהסכם לתשלום עמלת הפצה בשיעור ובתנאי תשלום זהים, ובעבור שירות זהה.

תק' תשע"ו-2016

          (א1) מנהל קרן חוץ רשאי לשלם למפיץ עמלה כאמור בתקנה 3, בשל יחידות של קרן חוץ שהרשות אישרה את הצעתן לציבור לפי סעיף 113ב(א) לחוק.

תק' תשע"ו-2016

          (ב)  לא התקשר מנהל הקרן או מנהל קרן החוץ בהסכם בינו לבין המפיץ על תשלום עמלת הפצה, בשל קרן שבניהולו – כאמור בתקנת משנה (א) או בשל קרן חוץ שבניהולו – כאמור בתקנת משנה (א1) –

(1)   רשאי המפיץ לגבות מבעל יחידה עמלה בסכום עמלת ההפצה שהיה רשאי לגבות ממנהל הקרן או ממנהל קרן החוץ אילו הוסכם על כך ביניהם, או בסכום נמוך ממנו;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), אם הקרן קרן כאמור בתקנה 5(3) או (5), רשאי המפיץ לגבות עמלה מרוכש יחידה או ממי שמוכר אותה, אך ורק בשל ביצוע העסקה;

(3)   עמלה שגובה מפיץ לפי פסקה (1) או (2) לא תשתנה עקב כך שמנהלי קרנות שונים שלא התקשרו עמו בהסכם לתשלום עמלת הפצה הנפיקו את היחידות, או עקב כך שהקרן היא קרן חוץ.

          (ג)   אין באמור בתקנה זו כדי למנוע ממפיץ לגבות עמלה אחרת מבעל יחידה בשל רכישת היחידה, החזקתה או פדיונה, ובלבד שלא תשתנה עקב כך שהיחידות הונפקו על ידי מנהלי קרנות שונים.

תק' תשע"ו-2016

          (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (ג), התקשר מנהל קרן בהסכם בינו לבין המפיץ על תשלום עמלת הפצה כאמור בתקנת משנה (א) בשל קרן מסוג 4 שבניהולו, לא יגבה המפיץ כל עמלה מבעל יחידה בשל רכישת היחידה, החזקתה או פדיונה.

מיום 30.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7653 מיום 5.5.2016 עמ' 1098

(א1) מנהל קרן חוץ רשאי לשלם למפיץ עמלה כאמור בתקנה 3, בשל יחידות של קרן חוץ שהרשות אישרה את הצעתן לציבור לפי סעיף 113ב(א) לחוק.

(ב) לא הוסכם בין מנהל הקרן לבין המפיץ על תשלום עמלת הפצה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המפיץ לגבות מרוכש יחידה עמלה בסכום עמלת ההפצה שהיה רשאי לגבות ממנהל הקרן אילו הוסכם על כך בינם, או בסכום הנמוך ממנו, ובלבד שהעמלה לא תשתנה עקב כך שהיחידות הונפקו על ידי מנהלי קרנות שונים שלא הוסכם בינם לבין המפיץ על תשלום עמלת הפצה.

(ב) לא התקשר מנהל הקרן או מנהל קרן החוץ בהסכם בינו לבין המפיץ על תשלום עמלת הפצה, בשל קרן שבניהולו – כאמור בתקנת משנה (א) או בשל קרן חוץ שבניהולו – כאמור בתקנת משנה (א1) –

(1) רשאי המפיץ לגבות מבעל יחידה עמלה בסכום עמלת ההפצה שהיה רשאי לגבות ממנהל הקרן או ממנהל קרן החוץ אילו הוסכם על כך ביניהם, או בסכום נמוך ממנו;

(2) על אף האמור בפסקה (1), אם הקרן קרן כאמור בתקנה 5(3) או (5), רשאי המפיץ לגבות עמלה מרוכש יחידה או ממי שמוכר אותה, אך ורק בשל ביצוע העסקה;

(3) עמלה שגובה מפיץ לפי פסקה (1) או (2) לא תשתנה עקב כך שמנהלי קרנות שונים שלא התקשרו עמו בהסכם לתשלום עמלת הפצה הנפיקו את היחידות, או עקב כך שהקרן היא קרן חוץ.

(ג) אין באמור בתקנה זו כדי למנוע ממפיץ לגבות עמלה אחרת מבעל יחידה בשל רכישת היחידה, החזקתה או פדיונה, ובלבד שלא תשתנה עקב כך שהיחידות הונפקו על ידי מנהלי קרנות שונים.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), התקשר מנהל קרן בהסכם בינו לבין המפיץ על תשלום עמלת הפצה כאמור בתקנת משנה (א) בשל קרן מסוג 4 שבניהולו, לא יגבה המפיץ כל עמלה מבעל יחידה בשל רכישת היחידה, החזקתה או פדיונה.

גובה עמלת ההפצה תק' תשע"ג-2013

3.       מפיץ לא יגבה ומנהל קרן לא ישלם עמלת הפצה, בעד כל יום שבו מוחזקת יחידה של קרן שבניהולו של מנהל הקרן באמצעות המפיץ, בסכום העולה על מחיר הפדיון של היחידה שפורסם לאותו יום, ואם לא פורסם מחיר פדיון לאותו יום – מחיר הפדיון שפורסם לאחרונה לפני אותו יום, כשהוא מוכפל באחד מאלה, לפי סוג הקרן כפי שצוין בתשקיף הקרן או בדוח שיש להגיש כאמור בתקנה 4 או 7:

(1)  בקרן מסוג 1 – 0.2%/365;

(2)  (נמחקה);

(3)  בקרן מסוג 3 – 0.35%/365 ;

תק' תשס"ח-2007

(4)  בקרן מסוג 4 – 0.1%/365.

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

הוספת פסקה 3(4)

מיום 5.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7236 מיום 4.4.2013 עמ' 900

(1) בקרן מסוג 1 – 0.25%/365 0.2%.365;

(2) בקרן מסוג 2 – 0.8%/365;

(3) בקרן מסוג 3 – 0.4%/365 0.35%/365;

(4) בקרן מסוג 4 – 365/0.125% 0.1%.365.

סיווג קרנות

4.       מנהל קרן יציין בתשקיף קרן שבניהולו את סוג הקרן; שונתה מדיניות ההשקעות של הקרן באופן המביא לשינוי בסוג הקרן, יציין מנהל הקרן בדוח שיגיש לפי סעיף 61 לחוק בדבר שינוי מדיניות ההשקעות גם את סוג הקרן החדש.

יחידות שלא תגבה בשלן עמלה

5.       מפיץ לא יגבה עמלת הפצה בשל יחידות אלה:

(1)  יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקים בעבור לקוח הקשור עמו בהסכם לניהול תיק השקעות כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק, ואולם מפיץ שאין לו החזקה כלשהי במנהל קרן, רשאי לגבות עמלת הפצה בשל יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקים הנשלט על ידו בעבור לקוח הקשור עם מנהל התיקים בהסכם לניהול תיק השקעות;

(2)  יחידות שנרכשו בידי בעל יחידה לפני יום התחילה, ויראו פדיון של יחידות בידי בעל היחידה, שנעשה לאחר יום התחילה, כאילו נעשה תחילה מתוך יחידות שנרכשו לפני יום התחילה, ואולם מפיץ רשאי לגבות עמלת הפצה בשל יחידות של קרן שרכש בעל יחידה לפני יום התחילה, אם הקרן נוהלה ביום ה' בתמוז התשס"ה (10 באוגוסט 2005) בידי מנהל קרן אשר נשלט באותו מועד בידי אותו מפיץ או בידי חברה אשר שלטה באותו מפיץ, ובמועד גביית העמלה מנוהלת בידי מנהל קרן אשר קשור עם המפיץ בהסכם הפצה;

תק' תשע"ו-2016

(3)  יחידות של קרן או של קרן חוץ הרשומות למסחר בבורסה;

תק' תשס"ח-2007

(4)  יחידות של קרן המוחזקות בקרן;

תק' תשס"ח-2007 תק' תש"ע-2009

(5)  יחידות של קרן מחקה;

תק' תשס"ח-2007

(6)  יחידות המוחזקות בקופת גמל בניהול אישי, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

מיום 31.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 164

הוספת פסקאות 5(4), 5(5), 5(6)

מיום 9.1.2010

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6834 מיום 10.12.2009 עמ' 234

(5) יחידות של קרן מחקה שהיא קרן מסוג 2;

מיום 30.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7653 מיום 5.5.2016 עמ' 1098

החלפת פסקה 5(3)

הנוסח הקודם:

(3) יחידות של קרן הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב;

תחילה

6.       תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בניסן התשס"ו (1 באפריל 2006).

הוראת מעבר

7.       מנהל הקרן יגיש לרשות ולבורסה, עד יום התחילה, דוח ובו יפרט את סוג הקרן של כל קרן שבניהולו.

ט' בשבט התשס"ו (7 בפברואר 2006)                                אהוד אולמרט

                                                                                                               שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ו מס' 6464 מיום 26.2.2006 עמ' 494.

תוקנו ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 163 – תק' תשס"ח-2007; תחילתן ביום 31.12.2007.

ק"ת תש"ע מס' 6834 מיום 10.12.2009 עמ' 234 – תק' תש"ע-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ג מס' 7236 מיום 4.4.2013 עמ' 900 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ו מס' 7653 מיום 5.5.2016 עמ' 1097 – תק' תשע"ו-2016; תחילתן ביום 30.9.2016.