נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, תשס"ו-2006

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות – עסקאות בנכסים פיננסיים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תוקף הוראות לסיום מוקדם בעת חדלות פירעון

Go

3

סעיף 3

ויתור על נכס מכביד

Go

3

סעיף 4

סיווג עסקת מכר חוזר בניירות ערך והעברה לתיחום חשיפה

Go

3

סעיף 5

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 6

תיקון פקודת מס הכנסה   מס 150

Go

3


חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, תשס"ו-2006*

הגדרות

1.       בחוק זה –

(תיקון מס' 4) תשע"ח-2018

          "בעל תפקיד" – כונס נכסים שמונה לפי פקודת החברות או נאמן שמונה לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי;

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 508 (ה"ח 582)

"בעל תפקיד" – כונס נכסים או מפרק, לרבות מפרק זמני, שמונו לפי פקודת החברות, וכן בעל תפקיד שמונה לפי סעיף 350 הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 414 (ה"ח 1027)

החלפת הגדרת "בעל תפקיד"

הנוסח הקודם:

"בעל תפקיד" – כונס נכסים או מפרק, לרבות מפרק זמני, שמונו לפי פקודת החברות, וכן בעל תפקיד שמונה לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

          "הוראות לסיום מוקדם", בהסכם מסגרת – ההוראות כמפורט להלן:

(1)   הוראה הקובעת כי הסכם המסגרת מהווה הסכם אחד לגבי כל העסקאות הכלולות בו;

(2)   הוראה הקובעת תנאים שבהתקיימם יבואו כל העסקאות הכלולות בהסכם המסגרת לכדי סיום מוקדם או שבהתקיימם רשאי צד להסכם להביא לסיום מוקדם של כל העסקאות כאמור;

(3)   הוראה הקובעת כי בעת סיום מוקדם של העסקאות הכלולות בהסכם המסגרת, כאמור בפסקה (2), שווי ההתחייבויות או הזכויות של צד אחד להסכם כלפי הצד האחר יהיה שווי התחייבויותיו או זכויותיו, בניכוי ההתחייבויות או הזכויות של הצד האחר כלפיו;

(4)   הוראה הקובעת דרכים לחישוב שווי הוגן של התחייבויות וזכויות הצדדים להסכם המסגרת, בעת סיום מוקדם של העסקאות הכלולות בו, כאמור בפסקאות (2) ו-(3), לרבות בדרך של הערכת שוויין של עסקאות חלופיות בשוק שבו מתנהלות עסקאות כאמור, ובלבד שדרכים אלה מבוססות על כללים מסחריים מקובלים להערכת התחייבויות וזכויות הצדדים בשוק כאמור;

(5)   הוראה הקובעת את אופן חישוב ההמרה של כל ערך שחושב לפי פסקה (4) למטבע מסוים;

(תיקון מס' 2) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4) תשע"ח-2018

          "הליכי חדלות פירעון" – הליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי או הליכי כינוס נכסים, לפי פקודת החברות;

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 508 (ה"ח 582)

"הליכי חדלות פירעון" – הליכי פירוק או כינוס נכסים, לפי פקודת החברות, או הליכים לפי סעיף 350 הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 414 (ה"ח 1027)

"הליכי חדלות פירעון" – הליכי פירוק או הליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי או הליכי כינוס נכסים, לפי פקודת החברות, או הליכים לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

          "הסכם מסגרת" – הסכם, לרבות התקשרות בין מסלקה לבין חבר מסלקה בין בעבור עצמו ובין בעבור אחר, במסגרת כללי מסלקה, המסדיר מספר עסקאות בנגזרים או עסקאות מכר חוזר בניירות ערך, והכולל את כל ההוראות המפורטות בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "הוראות לסיום מוקדם", ביחס לעסקאות אלה, ובלבד שהצדדים להסכם כאמור הם תאגידים ולפחות אחד מהם הוא מוסד פיננסי או מדינת ישראל;

          "העברה לתיחום חשיפה" – העברת כספים או ניירות ערך (בחוק זה – הנכס המועבר) מאחד הצדדים להסכם מסגרת (בהגדרה זו – המעביר) לצד אחר לאותו הסכם (בהגדרה זו – הנעבר), לפי הוראות ההסכם, במועד שנקבע בהסכם או בהתקיימות תנאים שנקבעו בהסכם, המתבצעת לצורך תיחום גובה החשיפה של הנעבר, ואשר אינה מהווה פירעון מוקדם של התחייבות כלשהי של המעביר כלפי הנעבר על פי ההסכם, ובלבד שהנעבר רשאי לעשות בנכס המועבר כל עסקה, לרבות מכירתם לאחר; בהגדרה זו, "חשיפה" – סכום שיהיה על המעביר להעביר לנעבר, במועד סיום העסקאות לפי ההסכם או במועד סיומן המוקדם של כל העסקאות כאמור בפסקה (2) להגדרה "הוראות לסיום מוקדם", ואולם לענין זה רשאים הצדדים לקבוע דרכים לחישוב שווי הוגן של התחייבויות וזכויות הצדדים, השונות מהדרכים שנקבעו לענין סיומו המוקדם בפועל של ההסכם כאמור בפסקה (4) להגדרה "הוראות לסיום מוקדם", ובלבד שדרכים שונות אלה מבוססות על כללים מסחריים מקובלים להערכת התחייבויות וזכויות הצדדים בשוק שבו מתנהלות עסקאות כאמור;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2017

          "חבר מסלקה" – כהגדרתו בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 696 (ה"ח 1062)

הוספת הגדרת "חבר מסלקה"

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

          "חוק השקעות משותפות בנאמנות" – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(תיקון מס' 4) תשע"ח-2018

          "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 414 (ה"ח 1027)

הוספת הגדרת "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי"

          "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

          "כללי מסלקה" – הוראות שנקבעו בידי מסלקה, המסדירות את היחסים שבין המסלקה לבין חברי המסלקה, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של בורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

          "מוסד פיננסי" – כל אחד מאלה:

(1)   תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לרבות תאגיד עזר כהגדרתו בחוק כאמור;

(2)   מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

(3)   בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי"ד-1954;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2017

(4)   חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

(5)   חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

(6)   מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות;

(7)   גוף דומה לגופים המפורטים בפסקאות (1) עד (6), שהתאגד מחוץ לישראל והמפוקח בידי הרשויות המוסמכות לענין זה במדינה שבה התאגד;

(8)   גופים נוספים שקיים לגביהם פיקוח על פי דין, שקבע שר האוצר, בצו, בהסכמת שר המשפטים;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 696 (ה"ח 1062)

(4) חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

          "מכשיר פיננסי" – "נכס פיננסי", "התחייבות פיננסית" או "מכשיר הוני" כמשמעותם לפי כללי חשבונאות מקובלים;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2017

          "מסלקה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 696 (ה"ח 1062)

החלפת הגדרת ""מסלקה" ו"חבר מסלקה"" בהגדרת "מסלקה"

הנוסח הקודם:

"מסלקה" ו"חבר מסלקה" – כהגדרתם בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;

          "נגזר" – מכשיר פיננסי שערכו נגזר מערכו של נכס בסיס, וכן חוזה עתידי ואופציה כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, מסוג שמוסדות פיננסיים מתקשרים לגביו במהלך העסקים הרגיל ושקיים שוק שבמסגרתו ניתן לקבוע את שוויו;

          "נכס בסיס" – לרבות מטבע, הלוואה, התחייבות לתשלום, ריבית, שער חליפין, מוצרים ושירותים הנסחרים בשוקי סחורות (Commodities), ניירות ערך הנסחרים בישראל או מחוץ לישראל, מדדי מחירים ומדדי ניירות ערך;

          "עסקת מכר חוזר בניירות ערך" – עסקה שהצדדים לה הם תאגידים ולפחות אחד מהם הוא מוסד פיננסי או מדינת ישראל, שבה מעביר צד לעסקה (בהגדרה זו – המעביר) לצד אחר לעסקה (בהגדרה זו – הנעבר) ניירות ערך, בתמורה, ושלפיה –

(1)   הנעבר רשאי לעשות בניירות הערך כל עסקה, לרבות מכירתם לאחר;

(2)   בתום תקופה שהוסכמה מראש, או בהתקיים תנאי שנקבע מראש, יעביר הנעבר למעביר ניירות ערך מאותו סוג, או את ניירות הערך שהועברו לו במסגרת אותה עסקה, ככל שנותרו בידו, או מוקנית לנעבר או למעביר זכות להעביר או לקבל, לפי הענין, ניירות ערך כאמור, והכל תמורת סכום שנקבע מראש או על פי שיטת חישוב שנקבעה מראש;

          "נייר ערך", לענין ההגדרה "עסקת מכר חוזר בניירות ערך" – כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

(1)   התחייבות או תעודה, שאינה ניתנת להמרה למניות, הרשומה למסחר בשוק מוסדר כהגדרתו בחוק ניירות ערך, שמנפיק תאגיד, בסדרה, והמקנה זכות לתבוע מהתאגיד כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי מסוים ואינה מקנה זכות חברות או השתתפות בתאגיד;

(2)   התחייבות או תעודה כאמור בפסקה (1) שמנפיקה הממשלה;

(3)   נייר ערך כהגדרתו בחוק החברות, שקבע שר האוצר, בצו;

מיום 18.3.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 264 (ה"ח 334)

(1) התחייבות או תעודה, שאינה ניתנת להמרה למניות, הרשומה למסחר בשוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות כהגדרתו בחוק ניירות ערך, שמנפיק תאגיד, בסדרה, והמקנה זכות לתבוע מהתאגיד כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי מסוים ואינה מקנה זכות חברות או השתתפות בתאגיד;

          "פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.

תוקף הוראות לסיום מוקדם בעת חדלות פירעון

2.       הוראות לסיום מוקדם בהסכם מסגרת, לרבות הוראה הקובעת כי העסקאות הכלולות בהסכם יבואו לכדי סיום מוקדם עקב קיומם של הליכי חדלות פירעון כלפי צד להסכם, יהיו תקפות על אף קיומם של הליכי חדלות פירעון; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לענין מועד הגשת תביעות חוב והמועד להערכת שוויין.

ויתור על נכס מכביד (תיקון מס' 4) תשע"ח-2018

3.       בעל תפקיד אינו רשאי לוותר על חלק מהעסקאות הכלולות בהסכם מסגרת, מכוח סמכותו לוותר על נכס מכביד לפי כל דין, לרבות לפי סעיפים 67 או 96 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 414 (ה"ח 1027)

3. בעל תפקיד אינו רשאי לוותר על חלק מהעסקאות הכלולות בהסכם מסגרת, מכוח סמכותו לוותר על נכס מכביד לפי כל דין, לרבות לפי סעיפים 360 עד 365 לפקודת החברות סעיפים 67 או 96 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

סיווג עסקת מכר חוזר בניירות ערך והעברה לתיחום חשיפה

4.       (א)  עסקת מכר חוזר בניירות ערך והעברה לתיחום חשיפה ייחשבו לכל דבר וענין כעסקאות מכר, ולא יחולו עליהן הוראות חוק המשכון, התשכ"ז-1967, וזאת אף אם נותרו בידי מעביר ניירות הערך או הנכס המועבר זכויות כלשהן בניירות הערך או בנכס המועבר לאחר העברתן, והכל אם לא קבעו הצדדים מפורשות אחרת בהסכם שמכוחו נוצרו העסקה או ההעברה כאמור.

          (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסיווגה של עסקת מכר חוזר, שחוק זה אינו חל עליה, כעסקת מכר בהתאם להוראות כל דין.

ביצוע ותקנות

5.       שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תיקון פקודת מס הכנסה – מס' 150

6.       בפקודת מס הכנסה, בסעיף 101א(א), אחרי פסקה (12) יבוא:

"(13) תנאים ונסיבות שבהתקיימם יראו עסקת מכר חוזר בניירות ערך או העברה לתיחום חשיפה, כהגדרתן בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006, על אף הוראות סעיף 4 לחוק האמור, כהלוואה, ולא כמכירת ניירות ערך.

                                               אהוד אולמרט                                        ציפי לבני

                                                   ממלא מקום ראש הממשלה                                        שרת המשפטים

                      משה קצב                                        ראובן ריבלין

                          נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 286 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 229 עמ' 222).

תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 260 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 334 עמ' 4) – תיקון מס' 1 בסעיף 25 לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 35), תשס"ח-2008.

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 508 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 582 עמ' 630) – תיקון מס' 2 בסעיף 23 לחוק החברות (תיקון מס' 19), תשע"ב-2012; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 696 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1062 עמ' 1160) – תיקון מס' 3 בסעיף 36 לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 63), תשע"ז-2017; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 414 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1027 עמ' 604) – תיקון מס' 4 בסעיף 370 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018; תחילתו 18 חודשים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות