תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (הפחתה בסכום הבסיסי), תשס"ו-2006

משפט פרטי וכלכלה – תעשיה – עידוד התעשיה (מסים)

מסים – עידוד התעשיה

תוכן ענינים

2

Go

תקופת ההפחתה

סעיף 1

2

Go

שיעור ומועד ההפחתה

סעיף 2


תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (הפחתה בסכום הבסיסי), תשס"ו-2006*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19ב(ז) ו-52 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תקופת ההפחתה

1.       התקופה שבמהלכה יופחת הסכום הבסיסי תחל בתום השנה השלישית לסיום ביצוע התכנית המאושרת ותימשך 7 שנים.

שיעור ומועד ההפחתה

2.       מועד ההפחתה הוא בסיום כל שנה בתקופה האמורה בתקנה 1, ובשיעור השווה לחלק השביעי של סכום ההפחתה.

י"ג בכסלו התשס"ו (14 בדצמבר 2005)

                                                                                     אהוד אולמרט

                                                                                                    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

                                                                                                                     ושר האוצר* פורסם ק"ת תשס"ו מס' 6475 מיום 10.4.2006 עמ' 711.