נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), תשס"ו-2006

 

 

עבודה – איסור עיסוק – רישוי

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – גז

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – גז

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור עיסוק

Go

3

סעיף 3

עבודות גפ"מ הטעונות הסמכה

Go

3

סעיף 4

סוגי רישיונות

Go

4

סעיף 5

תנאים למתן רישיון

Go

4

סעיף 6

בקשת רישיון

Go

5

סעיף 7

בקשה לחידוש רישיון

Go

6

סעיף 8

אגרות

Go

6

סעיף 8א

פטור

Go

6

סעיף 9

סמכויות בעלי רישיון

Go

6

סעיף 10

בדיקת התקנות גפ"מ

Go

7

סעיף 11

רענון

Go

8

סעיף 11א

חתימה וחותמת

Go

8

סעיף 11ב

חובת הצגת רישיון

Go

8

סעיף 12

תחילה

Go

8

סעיף 13

הוראות מעבר

Go

8

 

תוספת ראשונה

Go

9

 

תוספת ראשונה א'

Go

9

 

תוספת שנייה

Go

9

 

תוספת שנייה א'

Go

10

 

תוספת שלישית

Go

11

 


תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), תשס"ו-2006*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 11, 15(א), 18, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – החוק), בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ולענין תקנה 8 – באישור שר האוצר, לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשע"ט-2018

          "אירוע גפ"מ" – דליפה לא מבוקרת של גפ"מ ממיתקן גז, או חשש לדליפה כאמור וכן שריפה של מיתקן הגז או התמוטטות של מבנה על המיתקן;

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

הוספת הגדרת "אירוע גפ"מ"

תק' תשע"א-2011 תק' תשע"ט-2018

          "אישור התמחות" – (נמחקה);

מיום 14.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1256

"אישור התמחות" – אישור בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) או (2) בנוסח שאישר המנהל הכולל את פרטי המאמן וכן את תום ההתמחות;

 

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

מחיקת הגדרת "אישור התמחות"

הנוסח הקודם:

"אישור התמחות" – אישור בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) או (2) בנוסח שאישר המנהל הכולל את פרטי המאמן וכן את תום ההתמחות;

          "בדיקה" – בדיקת התאמתה של מערכת גפ"מ לדרישות התקן ת"י 158, או תקן אחר שאישר המנהל, או בדיקת התאמת מערכת גפ"מ לתכניות;

          "גפ"מ" – גז פחמימני מעובה, כהגדרתו בחוק;

          "האגף להכשרה" – האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

          "המנהל" – מי שמונה לפי סעיף 3(ב) לחוק למנהל עניני גז פחמימני מעובה;

          "מאגר" – מכל גפ"מ, מיטלטל או נייח, או כמה מכלים המחוברים ביניהם והמחוברים למערכת גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

          "מיתקן גפ"מ" – מיתקן גז לגפ"מ, למעט מכשיר צורך גפ"מ;

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

"מיתקן גפ"מ" – מיתקן גז לגפ"מ, למעט מכשיר צורך גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

          "מיתקן גפ"מ מיוחד" – אחד מאלה:

(1)   מיתקן גפ"מ שקיבולו המרבי עולה על 1,500 טון גפ"מ;

(2)   מיתקן גפ"מ המשמש להטענת גפ"מ לאונייה או לרכבת או לפריקתו מאונייה או מרכבת;

(3)   מיתקן גפ"מ המשמש להולכת גפ"מ במצב נוזלי בין מיתקני אחסון גפ"מ, שאינו בתחום מיתקן גפ"מ אחד;

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

הוספת הגדרת "מיתקן גפ"מ מיוחד"

          "מיתקן מילוי" – אתר שמתבצעת בו פעילות אחסון של גפ"מ בצובר או מילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים, וכל פעילות אחרת הכרוכה בכך, לרבות מילוי ופריקת מכליות גפ"מ והולכת גפ"מ בצנרת, והכל שלא לצריכה עצמית;

          "מכל נייח" – כהגדרתו בתקן ישראלי ת"י 158 חלק 1;

תק' תשע"א-2011 תק' תשע"ט-2018

          "מכל מיטלטל" – מכל להובלה ואחסנה של גפ"מ, שחל עליו תקן ישראל ת"י 70 או ת"י 844;

מיום 14.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1256

"מכל מיטלטל" – מכל להובלה ואחסנה של גפ"מ, כהגדרתו בתקן ישראל ת"י 70 או ת"י 1493;

 

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

"מכל מיטלטל" – מכל להובלה ואחסנה של גפ"מ, כהגדרתו בתקן שחל עליו תקן ישראל ת"י 70 או ת"י 844;

          "מכלית כביש" – רכב להובלת גפ"מ בצובר;

תק' תשע"ט-2018

          "מכשיר צורך גפ"מ" – כל מכשיר או מכונה שבהם מתבצעת שריפה של גפ"מ או נעשה שימוש בגפ"מ בתהליך ייצור, ובלבד שהגפ"מ אינו משמש כחומר זינה בתהליך ייצור כימי;

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

"מכשיר צורך גפ"מ" – כל מכשיר או מכונה שבהם מתבצעת שריפה של גפ"מ או נעשה שימוש בגפ"מ בתהליך ייצור, ובלבד שהגפ"מ אינו משמש כחומר זינה בתהליך ייצור כימי;

תק' תשע"ט-2018

          "מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי" – מכשיר צורך גפ"מ המיועד לשימוש ביתי ומשמש צרכן גז ביתי;

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

הוספת הגדרת "מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי"

תק' תשע"ט-2018

          "מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי" – מכשיר צורך גפ"מ שאינו מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי;

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

הוספת הגדרת "מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי"

          "מערכת גפ"מ" – צנרת גפ"מ וכל אבזר, לרבות שסתומים, ברזים, וסתים, אמצעי בקרה ואמצעי מדידה, הקשורים למכשירים צורכי גפ"מ, למקור הספקת גפ"מ או למכלי גפ"מ, בין מכלים מיטלטלים ובין נייחים, לצריכה עצמית או שלא לצריכה עצמית;

תק' תשע"ט-2018

          "מערכת גפ"מ במצב נוזלי" – חלק ממיתקן גפ"מ שנמצא בלחץ הגז במכל או בלחץ גבוה יותר, ובו גפ"מ במצב נוזלי או אמצעים לאיוד של גפ"מ נוזלי למצב גזי;

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

הוספת הגדרת "מערכת גפ"מ במצב נוזלי"

          "מערכת גפ"מ מרכזית" – מערכת גפ"מ הקשורה למקור הספקה אחד שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכנים או יותר;

תק' תשע"א-2011

          "המפקח על משקלות ומידות" – כמשמעותו בפקודת המשקלות והמידות (להלן – פקודת המשקלות והמידות);

מיום 14.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1256

הוספת הגדרת "המפקח על משקלות ומידות"

          "עבודת גפ"מ" – עבודת גז בגפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

          "צרכן גז ביתי" – צרכן גז הרוכש גז לשימוש ביתי;

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

הוספת הגדרת "צרכן גז ביתי"

          "קיבול מרבי כולל" – משקל גפ"מ שניתן לאחסנו במכל, ב-90% מנפחו הכולל, והמחושב לפי מסה סגולית 0.56 ק"ג לליטר;

          "רישיון" – רישיון לעבודת גפ"מ לפי תקנות אלה, לפי הטופס שבתוספת הראשונה;

תק' תשע"ט-2018

          "תחזוקה" – בדיקה תקופתית לפי ת"י, תיקון והחלפה של חלקים פגומים או כוונון לצורך פעילותם התקינה של מערכת גפ"מ או מכשיר צורך גפ"מ;

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26

"תחזוקה" – בדיקה תקופתית לפי ת"י, תיקון והחלפה של חלקים פגומים או כוונון לצורך פעילותם התקינה של מערכת גפ"מ או מכשיר צורך גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

          "ת"י או תקן" – תקן ישראלי כשמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, אחד מאלה:

(1)   תקן ישראלי 158 – "מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ)" על חלקיו;

(2)   תקן ישראלי 70 – "מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ")";

תק' תשע"א-2011

(3)   (נמחקה);

תק' תשע"ט-2018

(4)   תקן ישראלי 844 – מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ);

מיום 14.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1256

מחיקת פסקה (3) להגדרת "ת"י"

הנוסח הקודם:

(3) תקן ישראלי 1493 – "מכלי פלדה מרותחים ניידים לגפ"מ: קיבול 110 עד 460 ליטר מים"; שהופקד לעיון הציבור בספריית מכון התקנים, רח' חיים לבנון 42 , תל אביב, ובמשרדי אגף הבטיחות, מנהל הגז במשרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 234 , ירושלים;

 

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 27

"ת"י או תקן" – תקן ישראלי כשמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, אחד מאלה:

(1) תקן ישראלי 158 – "מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ)" על חלקיו;

(2) תקן ישראלי 70 – "מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ")";

(3) (נמחקה);

(4) תקן ישראלי 844 – מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ);

תק' תשע"ט-2018

          "תכנית" – תכנית ביצוע הנדסית של מיתקן גפ"ם, שהוכנה על ידי מי שמוסמך לכך לפי תקנה 9.

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 27

"תכנית" – תכנית ביצוע הנדסית של מיתקן גפ"ם, שהוכן שהוכנה על ידי מי שמוסמך לכך לפי תקנה 9.

איסור עיסוק

2.    (א)  לא יעסוק אדם בעבודת גפ"מ אלא אם כן הוא בעל רישיון לפי תקנות אלה.

תק' תשע"ט-2018

          (ב)  (בוטלה).

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 27

ביטול תקנת משנה 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לא יעסוק בעל רישיון בהתקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ אלא אם כן הוא בעל הסמכה לפי תקנה 3(ג).

עבודות גפ"מ הטעונות הסמכה

3.    (א)  על אף האמור בתקנה 2, עבודות גפ"מ המפורטות להלן אינן טעונות רישיון לפי תקנות אלה:

(1)   הובלת גפ"מ במכליות כביש ובמכלים מיטלטלים;

(2)   חיבור מכלים מיטלטלים למיתקן גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

(3)   מילוי גפ"מ במכלים נייחים ומילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים במיתקן מילוי;

(4)   הפעלת מערכות גפ"מ במיתקן מילוי;

(5)   הולכת גפ"מ בין מיתקני מילוי;

תק' תשע"ט-2018

(6)   תחזוקה של מכשירים צורכי גפ"מ, חיבורם למערכת גפ"מ, וניתוקם ממערכת כאמור, למעט התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי;

תק' תשע"א-2011

(7)   לעניין מיתקן לתדלוק רכב בגפ"מ – אימות דיוק, אימות דיוק מחדש וביקורת, כהגדרתם בפקודת המשקלות והמידות ואישור דגם כמשמעותו בתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-1963;

תק' תשע"א-2011

(8)   נטילת דגימת גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

(9)   ניתוק מיתקן גז ממערכת גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

(10)  חיבור של מכשיר צורך גפ"מ למערכת גפ"מ או ניתוקו ממערכת כאמור באמצעות מחבר לניתוק מהיר הכולל שסתום סגירה אוטומטי;

תק' תשע"ט-2018

(11)  ביצוע בדיקה תקופתית לפי ת"י 158 חלק 4 למערכת גפ"מ קבועה עם מאגר נפרד המשמשת צרכן גז ביתי, או בדיקה תקופתית כאמור למערכת גפ"מ מרכזית קבועה – בחלק מיתקן הגז הנמצא בדירת צרכן גז ביתי מברז הניתוק הראשי של הדירה.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) –

תק' תשע"ט-2018

(1)   עבודת גפ"מ כמפורט בפסקאות (1) עד (5) טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז במסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו שיאושרו על ידי המנהל או מי שהוא הסמיך לכך;

(2)   עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (7) טעונה הגשרה והסמכה על ידי המפקח על המשקלות והמידות;

תק' תשע"ט-2018

(3)   עבודת גפ"מ כמפורט בפסקאות (8) ו-(9) טעונה הגשרה לפי תכנית שתאושר על ידי המנהל או מי שהוא הסמיכו;

תק' תשע"ט-2018

(4)   עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (10) תיעשה על פי הוראות כתובות של ספק הגז או ספק המכשיר צורך הגפ"מ שאושרו על ידי מתכנן גפ"מ.

תק' תשע"ט-2018

          (ג)   לגבי עבודת גפ"מ כאמור בתקנת משנה (א)(6), נחוצה הכשרה והסמכה של העוסק בה על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לענין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ (להלן – המסמיך), על פי נהלים כתובים של המסמיך, ותכלול הכשרה בסיסית בתחום הגפ"מ והמכשיר צורך הגפ"מ מהסוג הנוגע לעניין על פי תכנית שתאושר על ידי המנהל וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

תק' תשע"ט-2018

          (ד)  עבודת גפ"מ כמפורט בתקנת משנה (א)(11), טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו, שיאשר המנהל או מי שהוא הסמיך לכך וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

מיום 14.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1257

(א) על אף האמור בתקנה 2, עבודות גפ"מ המפורטות להלן אינן טעונות רישיון לפי תקנות אלה:

(1) הובלת גפ"מ במכליות כביש ובמכלים מיטלטלים;

(2) חיבור מכלים מיטלטלים למיתקן גפ"מ;

(3) מילוי גפ"מ במכלים נייחים;

(4) הפעלת מערכות גפ"מ במיתקן מילוי;

(5) הולכת גפ"מ בין מיתקני מילוי;

(6) תחזוקה של מכשירים צורכי גפ"מ, למעט חיבורם למערכת הספקת גז;

(7) לעניין מיתקן לתדלוק רכב בגפ"מ – אימות דיוק, אימות דיוק מחדש וביקורת, כהגדרתם בפקודת המשקלות והמידות ואישור דגם כמשמעותו בתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-1963;

(8) נטילת דגימת גפ"מ.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), עבודת גפ"מ כמפורט בה, למעט בפסקה (6), טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקאות (1) עד (5) טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז במסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו;

(2) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (7) טעונה הגשרה והסמכה על ידי המפקח על המשקלות והמידות;

(3) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (8) טעונה הגשרה לפי תכנית שתאושר על ידי המנהל ותיעשה בנוכחות מתקין גפ"מ רמה 2 לפחות.

 

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 27

3. (א) על אף האמור בתקנה 2, עבודות גפ"מ המפורטות להלן אינן טעונות רישיון לפי תקנות אלה:

(1) הובלת גפ"מ במכליות כביש ובמכלים מיטלטלים;

(2) חיבור מכלים מיטלטלים למיתקן גפ"מ;

(3) מילוי גפ"מ במכלים נייחים ומילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים במיתקן מילוי;

(4) הפעלת מערכות גפ"מ במיתקן מילוי;

(5) הולכת גפ"מ בין מיתקני מילוי;

(6) תחזוקה של מכשירים צורכי גפ"מ, למעט חיבורם למערכת הספקת גז חיבורם למערכת גפ"מ, וניתוקם ממערכת כאמור, למעט התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי;

(7) לעניין מיתקן לתדלוק רכב בגפ"מ – אימות דיוק, אימות דיוק מחדש וביקורת, כהגדרתם בפקודת המשקלות והמידות ואישור דגם כמשמעותו בתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-1963;

(8) נטילת דגימת גפ"מ;

(9) ניתוק מיתקן גז ממערכת גפ"מ;

(10) חיבור של מכשיר צורך גפ"מ למערכת גפ"מ או ניתוקו ממערכת כאמור באמצעות מחבר לניתוק מהיר הכולל שסתום סגירה אוטומטי;

(11) ביצוע בדיקה תקופתית לפי ת"י 158 חלק 4 למערכת גפ"מ קבועה עם מאגר נפרד המשמשת צרכן גז ביתי, או בדיקה תקופתית כאמור למערכת גפ"מ מרכזית קבועה – בחלק מיתקן הגז הנמצא בדירת צרכן גז ביתי מברז הניתוק הראשי של הדירה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקאות (1) עד (5) טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז במסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו שיאושרו על ידי המנהל או מי שהוא הסמיך לכך;

(2) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (7) טעונה הגשרה והסמכה על ידי המפקח על המשקלות והמידות;

(3) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (8) בפסקאות (8) ו-(9) טעונה הגשרה לפי תכנית שתאושר על ידי המנהל ותיעשה בנוכחות מתקין גפ"מ רמה 2 לפחות או מי שהוא הסמיכו;

(4) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (10) תיעשה על פי הוראות כתובות של ספק הגז או ספק המכשיר צורך הגפ"מ שאושרו על ידי מתכנן גפ"מ.

(ג) לגבי עבודת גפ"מ כאמור בתקנת משנה (א)(6), נחוצה הכשרה והסמכה של העוסק בה על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לענין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ (להלן – המסמיך), על פי נהלים כתובים של המסמיך, ותכלול הכשרה בסיסית בתחום הגפ"מ והמכשיר צורך הגפ"מ מהסוג הנוגע לעניין על פי תכנית שתאושר על ידי המנהל וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

(ד) עבודת גפ"מ כמפורט בתקנת משנה (א)(11), טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו, שיאשר המנהל או מי שהוא הסמיך לכך וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

סוגי רישיונות

4.    רישיון לעבודת גפ"מ יהיה מסוג כמפורט להלן:

(1)  מתקין גפ"מ רמה 1;

(2)  מתקין גפ"מ רמה 2;

(3)  מתכנן גפ"מ;

(4)  מתכנן גפ"מ בכיר;

תק' תשע"ט-2018

(5)  מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים.

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 28

הוספת פסקה 4(5)

תנאים למתן רישיון

5.    (א)  מי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק עומד בתנאים המפורטים להלן, רשאי המנהל להעניק לו רישיון לעסוק בעבודת גפ"מ, כמפורט להלן:

תק' תשע"ט-2018

(1)   מתקין גפ"מ רמה 1 – אם מתקיימים בו שני אלה:

(א)   התמחה בעבודות גפ"מ המפורטות בתקנה 9(א), במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון במשך שלוש שנים לפחות;

(ב)   קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו (להלן – מנהל האגף) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1;

תק' תשע"ט-2018

(2)   מתקין גפ"מ רמה 2 – אם מתקיימים בו כל אלה:

(א)   עסק כבעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות;

(ב)   התמחה בעיסוק בעבודות גפ"מ המפורטות בתקנה 9(ב), במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;

(ג)    קיבל מאת מנהל האגף תעודת מתקין גפ"מ רמה 2;

תק' תשע"ט-2018

(3)   מתכנן גפ"מ – אם מתקיימים בו שני אלה:

(א)   עסק בתחום תכנון של מערכות גפ"מ, ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך שנה לפחות, סך הכול 1,440 שעות לפחות, בפיקוח מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן גפ"מ שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;

(ב)   הוא הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 (להלן – הנדסאי), שעסק בתחום לימודיו במשך 5 שנים לפחות, או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן – מהנדס), באחד מתחומים מקצועיים אלה:

(1)   הנדסת מכונות;

(2)   הנדסה כימית;

(3)   הנדסה חקלאית;

(4)   אווירונאוטיקה;

(5)   הנדסת גז (תואר מחוץ לארץ שמכירה בו המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958);

(6)   תחומים אחרים מאלה המנויים בפסקאות משנה (1) עד (5), ובלבד שהוא בעל תואר מוכר כמהנדס או כהנדסאי והמנהל, נציג משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ונציג אקדמיה אישרו כי הכשרתו כמהנדס או כהנדסאי מתאימה לדרישות העיסוק כמתכנן גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

(4)   מתכנן גפ"מ בכיר – אם מתקיימים בו שני אלה:

(א)   הוא מהנדס באחד מהתחומים שפורטו בפסקה (3)(ב);

(ב)   הוא מתכנן גפ"מ שעסק בתחום תכנון של מערכות גפ"מ ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך 5 שנים לפחות;

תק' תשע"ט-2018

(5)   מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים – אם הוא מהנדס שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא בעל ניסיון וידע מקצועי בתכנון מיתקן גפ"מ מהסוג שלגביו מבוקש הרישיון.

תק' תשע"א-2011 תק' תשע"ט-2018

          (ב)  תעודת מתקין גפ"מ רמה 1 ומתקין גפ"מ רמה 2, לפי הענין, תינתן למי שסיים קורס להכשרה מקצועית בגפ"מ של האגף להכשרה, או בפיקוחו, ועמד בהצלחה בבחינות שעורכת, מטעם המנהל, מחלקת הבחינות של האגף להכשרה, לפי תכנית בחינות, תנאי קבלה וסדרים של האגף, שנקבעו בהתייעצות עם המנהל.

תק' תשע"ט-2018

          (ג)   המבקש להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למנהל ויצרף אליה אישור על קבלה להתמחות ופיקוח לפי הטופס שבתוספת הראשונה א', חתום בידי מאמן.

תק' תשע"ט-2018

          (ד)  המאמן לא יאמן יותר מארבעה מתמחים באותה עת.

תק' תשע"ט-2018

          (ה)  המאמן ינהל לכל אחד מהמתמחים יומן עבודה מפורט שדוגמתו בטופס 1 בתוספת השנייה א'.

מיום 14.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1257

(ב) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1 ומתקין גפ"מ רמה 2, לפי הענין, תינתן למי שעמד בהצלחה בבחינות שעורכת, מטעם המנהל, מחלקת הבחינות של האגף להכשרה, בתום תקופת ההתמחות, לפי תכנית בחינות, תנאי קבלה וסדרים של האגף, שנקבעו בהתייעצות עם המנהל.

 

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 28

5. (א) מי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק עומד בתנאים המפורטים להלן, רשאי המנהל להעניק לו רישיון לעסוק בעבודת גפ"מ, כמפורט להלן:

(1) מתקין גפ"מ רמה 1 – אם קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו (להלן – מנהל האגף) תעודת מתקין גז רמה 1, והתמחה בעיסוק בעבודת גפ"מ בפיקוח מתקין גפ"מ רמה 2 במשך שישה חודשים לפחות לפני מתן הרישיון;

(2) מתקין גפ"מ רמה 2 – אם קיבל מאת מנהל האגף, תעודת מתקין גפ"מ רמה 2 והתמחה בעיסוק בעבודת גפ"מ כמתקין גפ"מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות לפני מתן הרישיון;

(3) מתכנן גפ"מ – אם עסק בתחום תכנון פיקוח או ביצוע של מערכות גפ"מ, במשך שנה לפחות, והוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כשמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, באחד מתחומים מקצועיים אלה:

(א) הנדסת מכונות;

(ב) הנדסה כימית;

(ג) הנדסה חקלאית;

(ד) אווירונאוטיקה;

(ה) הנדסת גז (תואר מחו"ל שמכירה בו המועצה להשכלה גבוהה כשמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958);

(ו) מי שהוא בעל תואר מוכר כמהנדס בתחומים אחרים והמנהל, באישור השר, אישר כי הכשרתו כמהנדס מתאימה לדרישות העיסוק כמתכנן גפ"מ;

(4) מתכנן גפ"מ בכיר – אם הוא מתכנן גפ"מ שעסק בתחום תכנון, פיקוח או ביצוע של מערכות גפ"מ במשך 5 שנים לפחות.

(1) מתקין גפ"מ רמה 1 – אם מתקיימים בו שני אלה:

(א) התמחה בעבודות גפ"מ המפורטות בתקנה 9(א), במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון במשך שלוש שנים לפחות;

(ב) קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו (להלן – מנהל האגף) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1;

(2) מתקין גפ"מ רמה 2 – אם מתקיימים בו כל אלה:

(א) עסק כבעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות;

(ב) התמחה בעיסוק בעבודות גפ"מ המפורטות בתקנה 9(ב), במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;

(ג) קיבל מאת מנהל האגף תעודת מתקין גפ"מ רמה 2;

(3) מתכנן גפ"מ – אם מתקיימים בו שני אלה:

(א) עסק בתחום תכנון של מערכות גפ"מ, ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך שנה לפחות, סך הכול 1,440 שעות לפחות, בפיקוח מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן גפ"מ שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;

(ב) הוא הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 (להלן – הנדסאי), שעסק בתחום לימודיו במשך 5 שנים לפחות, או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן – מהנדס), באחד מתחומים מקצועיים אלה:

(1) הנדסת מכונות;

(2) הנדסה כימית;

(3) הנדסה חקלאית;

(4) אווירונאוטיקה;

(5) הנדסת גז (תואר מחוץ לארץ שמכירה בו המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958);

(6) תחומים אחרים מאלה המנויים בפסקאות משנה (1) עד (5), ובלבד שהוא בעל תואר מוכר כמהנדס או כהנדסאי והמנהל, נציג משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ונציג אקדמיה אישרו כי הכשרתו כמהנדס או כהנדסאי מתאימה לדרישות העיסוק כמתכנן גפ"מ;

(4) מתכנן גפ"מ בכיר – אם מתקיימים בו שני אלה:

(א) הוא מהנדס באחד מהתחומים שפורטו בפסקה (3)(ב);

(ב) הוא מתכנן גפ"מ שעסק בתחום תכנון של מערכות גפ"מ ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך 5 שנים לפחות;

(5) מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים – אם הוא מהנדס שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא בעל ניסיון וידע מקצועי בתכנון מיתקן גפ"מ מהסוג שלגביו מבוקש הרישיון.

(ב) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1 ומתקין גפ"מ רמה 2, לפי הענין, תינתן למי שעמד בהצלחה תינתן למי שסיים קורס להכשרה מקצועית בגפ"מ של האגף להכשרה, או בפיקוחו, ועמד בהצלחה בבחינות שעורכת, מטעם המנהל, מחלקת הבחינות של האגף להכשרה, בתום תקופת ההתמחות, לפי תכנית בחינות, תנאי קבלה וסדרים של האגף, שנקבעו בהתייעצות עם המנהל.

(ג) המבקש להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למנהל ויצרף אליה אישור על קבלה להתמחות ופיקוח לפי הטופס שבתוספת הראשונה א', חתום בידי מאמן.

(ד) המאמן לא יאמן יותר מארבעה מתמחים באותה עת.

(ה) המאמן ינהל לכל אחד מהמתמחים יומן עבודה מפורט שדוגמתו בטופס 1 בתוספת השנייה א'.

בקשת רישיון תק' תשע"א-2011

6.    (א)  מבקש רישיון יגיש למנהל בקשה, בשני עותקים לפי הטופס שבתוספת השניה (להלן – הבקשה), שיצורפו לה כל אלה:

(1)   תעודת מתקין גז, או אישור או רישיון אחר לביצוע עבודות גפ"מ שניתן על פי דין;

(2)   הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לו; כשמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן – המרשם הפלילי);

(3)   אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;

תק' תשע"ט-2018

(4)   אישור סיום התמחות בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) ו-(2), לפי טופס 2 שבתוספת השנייה א', בצירוף יומן עבודה מפורט לפי טופס 1 שבתוספת השנייה א';

תק' תשע"ט-2018

(5)   אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;

תק' תשע"ט-2018

(6)   צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון;

תק' תשע"ט-2018

(7)   תמונת פספורט של מבקש הרישיון.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לדרוש ממבקש הרישיון ומהמאמן ביאורים בקשר למסמכים שבתקנות משנה (א) ופרטים נוספים, בין בעל פה ובין בכתב, לצורך החלטה בבקשה.

תק' תשע"ט-2018

          (ג)   בקשה לקבלת רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 תוגש בתוך שנתיים מתום תקופת ההתמחות.

מיום 14.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1257

6. (א) מבקש רישיון יגיש למנהל בקשה, בשני עותקים לפי הטופס שבתוספת השניה (להלן – הבקשה), שיצורפו לה כל אלה:

(1) תעודת מתקין גז, או אישור או רישיון אחר לביצוע עבודות גפ"מ שניתן על פי דין;

(2) הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לו; כשמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן – המרשם הפלילי);

(3) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;

(4) אישור התמחות.

(ב) המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לדרוש ממבקש הרישיון ומהמאמן ביאורים בקשר למסמכים שבתקנות משנה (א) ופרטים נוספים, בין בעל פה ובין בכתב, לצורך החלטה בבקשה.

 

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 29

6. (א) מבקש רישיון יגיש למנהל בקשה, בשני עותקים לפי הטופס שבתוספת השניה (להלן – הבקשה), שיצורפו לה כל אלה:

(1) תעודת מתקין גז, או אישור או רישיון אחר לביצוע עבודות גפ"מ שניתן על פי דין;

(2) הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לו; כשמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן – המרשם הפלילי);

(3) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;

(4) אישור התמחות.

(4) אישור סיום התמחות בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) ו-(2), לפי טופס 2 שבתוספת השנייה א', בצירוף יומן עבודה מפורט לפי טופס 1 שבתוספת השנייה א';

(5) אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;

(6) צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון;

(7) תמונת פספורט של מבקש הרישיון.

(ב) המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לדרוש ממבקש הרישיון ומהמאמן ביאורים בקשר למסמכים שבתקנות משנה (א) ופרטים נוספים, בין בעל פה ובין בכתב, לצורך החלטה בבקשה.

(ג) בקשה לקבלת רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 תוגש בתוך שנתיים מתום תקופת ההתמחות.

בקשה לחידוש רישיון

7.    (א)  המבקש לחדש רישיון יגיש למנהל בקשה כאמור בתקנה 6 בצירוף:

(1)   אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;

(2)   הצהרה בכתב כי עסק בפועל בעבודות גפ"מ בתקופת הרישיון;

תק' תשע"ט-2018

(3)   אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;

תק' תשע"ט-2018

(4)   אישור השתתפות בקורס רענון לפי תקנה 11;

תק' תשע"ט-2018

(5)   צילום תעודת זהות;

תק' תשע"ט-2018

(6)   תמונת פספורט.

          (ב)  הבקשה לחידוש רישיון תוגש לא יאוחר מ-60 ימים לפני תום תוקף הרישיון.

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 30

(א) המבקש לחדש רישיון יגיש למנהל בקשה כאמור בתקנה 6 בצירוף:

(1) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;

(2) הצהרה בכתב כי עסק בפועל בעבודות גפ"מ בתקופת הרישיון;

(3) אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;

(4) אישור השתתפות בקורס רענון לפי תקנה 11;

(5) צילום תעודת זהות;

(6) תמונת פספורט.

אגרות

8.    (א)  בעד בחינה לפי תקנה 5(ב) תשולם אגרה כמפורט בתוספת השלישית.

          (ב)  בעד מתן רישיון או חידושו לאחר שפקע תוקפו או שבוטל לפי סעיף 17 לחוק, לפי הענין, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השלישית.

          (ג)   סכומי האגרה שבתוספת השלישית ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש יוני 2005.

          (ד)  סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ג) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

תק' תשע"ט-2018

          (ה)  מנהל מינהל הדלק יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האנרגיה את סכומי האגרה כפי שהשתנו לפי תקנה זו.

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 30

הוספת תקנת משנה 8(ה)

פטור תק' תשע"ט-2018

8א.     עובד המדינה שהרישיון דרוש לו לצורך מילוי תפקידו, פטור מהחובה לצרף לבקשתו אישור על כיסוי ביטוחי לפי תקנות 6(א)(3) ו-7(א)(1).

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 30

הוספת תקנה 8א

סמכויות בעלי רישיון

9.    (א)  בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:

תק' תשע"ט-2018

(1)   תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ המשמש לאספקת גפ"מ ליחידת דיור בודדת, ובכלל אלה מערכת גפ"מ דירתית הקשורה למערכת גפ"מ מרכזית, עד לברז המחבר למערכת מרכזית;

תק' תשע"ט-2018

(2)   התקנה של מאגר ומערכת גפ"מ מרכזית בבנין מגורים בודד הכולל יותר מיחידת דיור אחת, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה, לפי הענין, לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

תק' תשע"ט-2018

(3)   התקנה של מאגר ומערכת גפ"מ לשימוש שאינו אחד השימושים המפורטים בפסקאות משנה (1) ו-(2), בקיבול מרבי כולל עד 1,000 ק"ג גפ"מ, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

תק' תשע"ט-2018

(4)   תחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ כאמור בפסקאות (2) ו-(3), על פי נוהל של ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, שיאשר מתכנן גפ"מ, למעט תחזוקה של מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

תק' תשע"ט-2018

(5)   חיבור של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי למערכת גפ"מ ביתית וניתוקו ממערכת כאמור, תחזוקת כיריים צורכי גפ"מ המיועדים לשימוש ביתי ומשמשים צרכן גז ביתי;

תק' תשע"ט-2018

(6)   התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי, ובלבד שבעל הרישיון הוסמך לכך על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לעניין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ, על פי תכנית וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

          (ב)  בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:

(1)   כל עבודות גפ"מ שבסמכות מתקין גפ"מ רמה 1;

תק' תשע"ט-2018

(2)   תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית במגורים, מסחר, תעשיה וחקלאות, ובלבד שהקיבול המרבי הכולל של המאגר אינו עולה על 10 טון גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

(3)   התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון גפ"מ, מיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית ומיתקן גפ"מ מיוחד, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ"מ, מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, לפי העניין;

תק' תשע"ט-2018

(4)   תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מחסן עזר.

תק' תשע"ט-2018

          (ג)   בעל רישיון מתכנן גפ"מ רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 20 טון גפ"מ, ומיתקן גפ"מ שאינו לצריכה עצמית, שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 10 טון או מחסן גפ"מ ולתכנן תחזוקה של מיתקן או מחסן כאמור, ובלבד שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד.

תק' תשע"ט-2018

          (ד)  בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן כל מיתקן גפ"מ שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד, לתכנן תחזוקת מיתקן גפ"מ מכל סוג ולבדוק כל מיתקן גפ"מ למעט בדיקת התאמת מיתקן גפ"מ מיוחד לתכניות.

תק' תשע"ט-2018

          (ה)  בעל רישיון מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, רשאי לתכנן התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ מיוחד שלגביו ניתן לו רישיון מאת המנהל, ולבדוק מיתקן כאמור.

תק' תשע"ט-2018

          (ו)   בתקנה זו, "מחסן גפ"מ", "מחסן עזר" – כהגדרתם בצו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר), התשנ"ב-1992.

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 30

9. (א) בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:

(1) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ ביחידת המשמש לאספקת גפ"מ ליחידת דיור בודדת, ובכלל אלה מערכת גפ"מ דירתית הקשורה למערכת גפ"מ מרכזית, עד לברז המחבר למערכת מרכזית;

(2) התקנה ותחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ מרכזית בבנין מגורים בודד הכולל יותר מיחידת דיור אחת, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה, לפי הענין, לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ומערכת שבה הגפ"מ במצב נוזלי ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

(3) התקנה ותחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ לשימוש שאינו אחד השימושים המפורטים בתקנת משנה (א) בפסקאות משנה (1) ו-(2), בקיבול מרבי כולל עד 500 ק"ג 1,000 ק"ג גפ"מ, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה ותחזוקה של מכל נייח ושל מערכת שבה גפ"מ במצב נוזלי ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

(4) תחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ כאמור בפסקאות (2) ו-(3), על פי נוהל של ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, שיאשר מתכנן גפ"מ, למעט תחזוקה של מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

(5) חיבור של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי למערכת גפ"מ ביתית וניתוקו ממערכת כאמור, תחזוקת כיריים צורכי גפ"מ המיועדים לשימוש ביתי ומשמשים צרכן גז ביתי;

(6) התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי, ובלבד שבעל הרישיון הוסמך לכך על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לעניין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ, על פי תכנית וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

(ב) בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:

(1) כל עבודות גפ"מ שבסמכות מתקין גפ"מ רמה 1;

(2) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית במגורים, מסחר, תעשיה וחקלאות, ובלבד שהקיבול המרבי הכולל של המאגר אינו עולה על 10 טון גפ"מ;

(3) התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון ומיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ"מ או בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר, לפי הענין גפ"מ, מיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית ומיתקן גפ"מ מיוחד, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ"מ, מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, לפי העניין;

(4) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מחסן עזר.

(ג) בעל רישיון מתכנן גפ"מ רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 20 טון גפ"מ, ומיתקן גפ"מ שאינו לצריכה עצמית, שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 10 טון או מחסן גפ"מ ולתכנן תחזוקה של מיתקן או מחסן כאמור, ובלבד שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד.

(ד) בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ מכל סוג.

(ד) בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן כל מיתקן גפ"מ שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד, לתכנן תחזוקת מיתקן גפ"מ מכל סוג ולבדוק כל מיתקן גפ"מ למעט בדיקת התאמת מיתקן גפ"מ מיוחד לתכניות.

(ה) בעל רישיון מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, רשאי לתכנן התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ מיוחד שלגביו ניתן לו רישיון מאת המנהל, ולבדוק מיתקן כאמור.

(ו) בתקנה זו, "מחסן גפ"מ", "מחסן עזר" – כהגדרתם בצו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר), התשנ"ב-1992.

בדיקת התקנות גפ"מ תק' תשע"ט-2018

10.  (א)  בלי לגרוע מהוראות תקנה 9, המתקין או המתחזק מיתקן גפ"מ יבצע את הבדיקות המתחייבות לפי התקן הנוגע לאותו סוג מיתקן.

תק' תשע"ט-2018

          (ב)  לפני הפעלה ראשונית של מיתקן גפ"מ חדש או מיתקן גפ"מ שנעשה בו שינוי מהותי, בעל רישיון הרשאי לתכנן מיתקן כאמור, יבדוק את המיתקן, ויאשר את הפעלתו רק לאחר שווידא כי המיתקן מתאים לדרישות התקן ולתכנית; כמו כן יוודא בעל רישיון כאמור כי בידי ספק הגז המספק גז למיתקן יש הוראות שימוש במיתקן הכוללות הוראות בעניין פעולה במקרה של אירוע גפ"מ, תחזוקה ובדיקות תקופתיות של המיתקן.

תק' תשע"ט-2018

          (ג)   בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), ומהדרישות לפי התקן –

(1)   בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית חדשה, מכל נייח או מיתקן גפ"מ חדש של שלושה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונה של המיתקן כאמור;

(2)   בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית, מכל נייח או מיתקן גפ"מ של חמישה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, שנעשה בהם שינוי מהותי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתקין גפ"מ רמה 2, או מתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שרשאי לפי תקנה 9 לתכנון מיתקן כאמור, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונית של המיתקן כאמור.

תק' תשע"ט-2018

          (ד)  בתקנה זו –

          "מעבדה מאושרת", "תעודת בדיקה" – כמשמעותם בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953;

          "שינוי מהותי" – שינוי בכל אחד מאלה:

(1)   מיקום המכל הנייח, המכלים המיטלטלים או המאייד;

(2)   הגדלת קיבולת המכל הנייח או הוספת מכלים מיטלטלים;

(3)   הוספת מאייד, שינוי דגם המאייד או ההספק הרשום על המאייד;

(4)   תוואי צנרת הגפ"מ, קוטרה או סוגה, למעט חלק הצנרת שנמצא בתוך דירת צרכן גז ביתי.

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 31

10. (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 9, המתקין או המתחזק מיתקן גפ"מ יבצע את הבדיקות המתחייבות לפי התקן הנוגע לאותו סוג התקנה מיתקן.

(ב) המתכנן מיתקן גפ"מ יבדוק את התאמת הביצוע לתכניות.

(ב) לפני הפעלה ראשונית של מיתקן גפ"מ חדש או מיתקן גפ"מ שנעשה בו שינוי מהותי, בעל רישיון הרשאי לתכנן מיתקן כאמור, יבדוק את המיתקן, ויאשר את הפעלתו רק לאחר שווידא כי המיתקן מתאים לדרישות התקן ולתכנית; כמו כן יוודא בעל רישיון כאמור כי בידי ספק הגז המספק גז למיתקן יש הוראות שימוש במיתקן הכוללות הוראות בעניין פעולה במקרה של אירוע גפ"מ, תחזוקה ובדיקות תקופתיות של המיתקן.

(ג) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), ומהדרישות לפי התקן –

(1) בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית חדשה, מכל נייח או מיתקן גפ"מ חדש של שלושה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונה של המיתקן כאמור;

(2) בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית, מכל נייח או מיתקן גפ"מ של חמישה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, שנעשה בהם שינוי מהותי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתקין גפ"מ רמה 2, או מתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שרשאי לפי תקנה 9 לתכנון מיתקן כאמור, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונית של המיתקן כאמור.

(ד) בתקנה זו –

"מעבדה מאושרת", "תעודת בדיקה" – כמשמעותם בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953;

"שינוי מהותי" – שינוי בכל אחד מאלה:

(1) מיקום המכל הנייח, המכלים המיטלטלים או המאייד;

(2) הגדלת קיבולת המכל הנייח או הוספת מכלים מיטלטלים;

(3) הוספת מאייד, שינוי דגם המאייד או ההספק הרשום על המאייד;

(4) תוואי צנרת הגפ"מ, קוטרה או סוגה, למעט חלק הצנרת שנמצא בתוך דירת צרכן גז ביתי.

רענון

11.    בעל רישיון ישתתף, אחת לשנתיים, בקורס רענון שאישר המנהל בהיקף של שמונה שעות הדרכה לפחות, או במתכונת ותדירות אחרים שאישר המנהל.

חתימה וחותמת תק' תשע"ט-2018

11א.  בעל רישיון יחתום בציון שמו המלא, מספר רישיונו וכן סוג הרישיון על כל מסמך לפי תקנות אלה וכל מסמך הנוגע לעבודת גפ"מ שביצע.

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 32

הוספת תקנה 11א

חובת הצגת רישיון תק' תשע"ט-2018

11ב.  (א)  לא יבצע אדם עבודת גפ"מ אלא אם כן נמצא אתו רישיון תקף או תעודת הסמכה, לפי העניין.

          (ב)  בעל רישיון או הסמכה חייב להציג רישיון תקף או את תעודת הסמכתו, לפי העניין, לפי דרישת מקבל השירות.

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 32

הוספת תקנה 11ב

תחילה

12.  תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

הוראות מעבר תק' תשע"א-2011

13.  (א)  מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, רשאי לעסוק בעבודת גפ"מ במשך שנה מיום פרסומן, ובלבד שהגיש בקשה לפי תקנה 6 בתוך שישה חודשים מיום הפרסום.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  על אף האמור בתקנה 5(א)(3) ו-(4) –

(1)   המנהל רשאי להעניק רישיון מתכנן גפ"מ למי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק, הגיש בקשה לפי תקנה 6, לא יאוחר מיום ג' בטבת התשע"ב (29 בדצמבר 2011), והתקיימו לגביו כל אלה:

(א)   ערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 2;

(ב)   הוא עסק בתחום תכנון מיתקני גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון או בתכנון מיתקני גפ"מ שלא לצריכה עצמית, במשך 5 שנים לפחות קודם לתחילתן של תקנות אלה;

(ג)    הוא הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל בידי האגף להכשרה, באחד מהתחומים המקצועיים המפורטים בתקנה 5(א)(3);

(2)   המנהל רשאי להעניק רישיון מתכנן גפ"מ בכיר שיוגבל לעיסוק בעבודות גפ"מ במיתקני גפ"מ שקיבולם המרבי הכולל אינו עולה על 150 טון, למי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק, הגיש בקשה לפי תקנה 6, לא יאוחר מיום ג' בטבת התשע"ב (29 בדצמבר 2011), והתקיימו לגביו כל אלה:

(א)   ערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 2;

(ב)   הוא עסק בתחום תכנון מיתקני גפ"מ לצריכה עצמית בקיבול מרבי כולל העולה על 20 טון או בתכנון מיתקני גפ"מ שלא לצריכה עצמית בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון, במשך 10 שנים לפחות קודם לתחילתן של תקנות אלה;

(ג)    הוא הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל בידי האגף להכשרה, באחד מהתחומים המקצועיים המפורטים בתקנה 5(א)(3);

(3)   על אף האמור בפסקאות (1)(ב) ו-(2)(ב) בתקנת משנה (ב), לעניין התקופות המנויות באותן פסקאות, תובא בחשבון גם השנה שמיום פרסומן של תקנות אלה בהתאם לאמור בתקנת משנה (א).

מיום 14.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1257

13. (א) מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, רשאי לעסוק בעבודת גפ"מ במשך שנה מיום פרסומן, ובלבד שהגיש בקשה לפי תקנה 6 בתוך שישה חודשים מיום הפרסום.

(ב) על אף האמור בתקנה 5(א)(3) ו-(4) –

(1) המנהל רשאי להעניק רישיון מתכנן גפ"מ למי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק, הגיש בקשה לפי תקנה 6, לא יאוחר מיום ג' בטבת התשע"ב (29 בדצמבר 2011), והתקיימו לגביו כל אלה:

(א) ערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 2;

(ב) הוא עסק בתחום תכנון מיתקני גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון או בתכנון מיתקני גפ"מ שלא לצריכה עצמית, במשך 5 שנים לפחות קודם לתחילתן של תקנות אלה;

(ג) הוא הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל בידי האגף להכשרה, באחד מהתחומים המקצועיים המפורטים בתקנה 5(א)(3);

(2) המנהל רשאי להעניק רישיון מתכנן גפ"מ בכיר שיוגבל לעיסוק בעבודות גפ"מ במיתקני גפ"מ שקיבולם המרבי הכולל אינו עולה על 150 טון, למי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק, הגיש בקשה לפי תקנה 6, לא יאוחר מיום ג' בטבת התשע"ב (29 בדצמבר 2011), והתקיימו לגביו כל אלה:

(א) ערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 2;

(ב) הוא עסק בתחום תכנון מיתקני גפ"מ לצריכה עצמית בקיבול מרבי כולל העולה על 20 טון או בתכנון מיתקני גפ"מ שלא לצריכה עצמית בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון, במשך 10 שנים לפחות קודם לתחילתן של תקנות אלה;

(ג) הוא הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל בידי האגף להכשרה, באחד מהתחומים המקצועיים המפורטים בתקנה 5(א)(3);

(3) על אף האמור בפסקאות (1)(ב) ו-(2)(ב) בתקנת משנה (ב), לעניין התקופות המנויות באותן פסקאות, תובא בחשבון גם השנה שמיום פרסומן של תקנות אלה בהתאם לאמור בתקנת משנה (א).

 

תק' תשע"ט-2018

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ

רישיון יהיה תעודה שגודלה כ-5 ס"מ על 8 ס"מ, הנושאת את תמונת בעל הרישיון וכוללת את הפרטים האלה:

(1)      שם מלא של בעל הרישיון;

(2)      מספר הרישיון;

(3)      תאריך לידה של בעל הרישיון;

(4)      מספר הזהות של בעל הרישיון;

(5)      תוקף הרישיון;

(6)      סוג הרישיון.

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 32

החלפת תוספת ראשונה

 

תק' תשע"ט-2018

תוספת ראשונה א'

(תקנה 5(ג))

אישור על קבלה להתמחות ופיקוח

אני, בעל מס' זהות      , בעל רישיון לעיסוק בעבודות גפ"מ מסוג       שמספרו      , מצהיר בזה כי:

1.        אני עצמאי/מועסק על ידי אחר ששמו       ומענו       בכתובת      ;

2.        קיבלתי את       בעל מס' זהות       כמתמחה לתקופה של       חודשים       שעות בחודש לפחות, בהתאם לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006;

3.        כל עוד       יהיה בשירותי, הוא יעבוד אך ורק בפיקוחי;

תאריך       שם המאמן       סוג הרישיון לעיסוק בעבודות גפ"מ      

 

מס' רישיון       חתימה ______________

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 33

הוספת תוספת ראשונה א'

 

תק' תשע"ט-2018

תוספת שנייה

(תקנות 6 ו-7)

בקשה לקבלת/חידוש רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 33

החלפת תוספת שניה

פרטי המבקש:

שם מלא       מס' זהות      

מען       דואר אלקטרוני      

טלפון       פקס'       טלפון נייד      

סוג הרישיון המבוקש (סמן X במקום המתאים):

 

סוג הרישיון

רישיון חדש

חידוש רישיון

מתקין גפ"מ רמה 1

 

 

מתקין גפ"מ רמה 2

 

 

מתכנן גפ"מ

 

 

מתכנן גפ"מ בכיר

 

 

מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים

 

 

מסמכים מצורפים:

המסמך

רישיון חדש

חידוש רישיון

צילום תעודת זהות (כולל ספח)

אישור השכלה (תעודת מתקין גז מטעם האגף להכשרה, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והטכנאים, לפי העניין)

 

אישור התמחות

 

אישור על כיסוי ביטוחי

אישור השתתפות בקורס רענון

 

אישור תשלום אגרה

תמונת פספורט עדכנית

הצהרה בכתב בנוגע לעיסוק בפועל בעבודות גפ"מ בתקופת הרישיון

 

הצהרת המבקש:

אני החתום מטה מצהיר בזה כי –

(1)      אני מכיר את כל הוראות תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי עוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006, הוראות חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989, וכן כל חיקוק אחר בדבר בטיחות בתחום הגפ"מ, והתקנים הקשורים לעבודות גפ"מ שבתחום סמכות הרישיון שאני מבקש, ואקפיד למלא אחריהם;

(2)      אני מסכים כי המנהל יבקש ויקבל מן המרשם הפלילי במשטרה כל רישום פלילי הנוגע לי.

 

תאריך       שם מלא       חתימה __________________

 

תק' תשע"ט-2018

תוספת שנייה א'

(תקנות 5(ה) ו-6(א)(4))

טופס 1

תאריך

מקום

פירוט העבודה

משך העבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

יומן עבודה

אני מצהיר על נכונות הפרטים הרשומים ביומן עבודה זה.

 

תאריך       חתימת המתמחה __________________

אני מאשר את נכונות יומן עבודה זה

תאריך       שם המאמן       מס' רישיון       סוג הרישיון      

 

חתימה + חותמת _____________________

 

טופס 2

אישור סיום התמחות

אני הח"מ       מס' זהות       מאשר בזה, כי מר/גב'       מס' זהות       עבד/ה בפיקוחי מיום       עד יום      , בסך הכול       שעות, וכי בתקופה זו עסק בעבודות גפ"מ האלה:

(1)           

(2)           

(3)           

(4)           

אני מאשר כי במהלך תקופת התמחות זו לא אימנתי יותר מארבעה מתמחים בו בזמן.

תאריך       שם המאמן       מס' רישיון       סוג הרישיון      

 

חתימה + חותמת _____________________

מיום 16.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 34

הוספת תוספת שנייה א'

 

הודעה תשפ"א-2021

תוספת שלישית

(תקנה 8)

אגרות

בעד –                                                                                      בשקלים חדשים

1.    בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות                                           140

2.    בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות                                          140

3.    מתן רישיון                                                                               185

4.    חידוש רישיון שפג תוקפו                                                           148

5.    חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו        308

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1088

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 114 140

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 114 140

3. מתן רישיון 150 185

4. חידוש רישיון שפג תוקפו 120 148

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו 250 308

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7586 מיום 24.12.2015 עמ' 348

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 140 139

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 140 139

3. מתן רישיון 185 183

4. חידוש רישיון שפג תוקפו 148 146

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו 308 305

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 485

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 139

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 139

3. מתן רישיון 183

4. חידוש רישיון שפג תוקפו 146

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו 305 304

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7917 מיום 1.1.2018 עמ' 732

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 139 141

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 139 141

3. מתן רישיון 183 185

4. חידוש רישיון שפג תוקפו 146 148

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו 304 308

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1669

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 141

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 141

3. מתן רישיון 185

4. חידוש רישיון שפג תוקפו 148

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו 308 309

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 266

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 141

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 141

3. מתן רישיון 185 186

4. חידוש רישיון שפג תוקפו 148 149

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו 309 310

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9063 מיום 5.1.2021 עמ' 1406

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 141 140

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 141 140

3. מתן רישיון 186 185

4. חידוש רישיון שפג תוקפו 149 148

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו 310 308

 

 

כ"ז בניסן התשס"ו (25 באפריל 2006)

                                                                                       רוני בר-און

                                                                                                     שר התשתיות הלאומיות

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ו מס' 6478 מיום 27.4.2006 עמ' 735.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1256 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1088 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7586 מיום 24.12.2015 עמ' 348 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 485 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7917 מיום 1.1.2018 עמ' 732 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8071 מיום 16.9.2018 עמ' 26 – תק' תשע"ט-2018; תחילתן 4 חודשים מיום פרסומן ור' תקנה 16 לענין הוראת מעבר.

16. (א) מי שהחל בהתמחות ערב יום התחילה רשאי להמשיך במסלול ההתמחות שחל עליו ערב יום התחילה, ובלבד שעד יום התחילה הגיש בקשה לפי תקנה 5(ג) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה.

 (ב) מי שהחל בתכנון של מיתקן גפ"מ מיוחד, כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה, ערב יום התחילה, רשאי להמשיך בתכנון המיתקן, ובלבד שהמנהל אישר את הקמת המיתקן לפי החוק, ערב יום התחילה.

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1668 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 366 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9063 מיום 5.1.2021 עמ' 1405 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות