Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס), תשס"ו-2006

בטחון – מגן דוד אדום

בריאות – מגן דוד אדום

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

אגרת הסעה

Go

2

סעיף 2א

אגרה מופחתת

Go

2

סעיף 3

הסכמים

Go

2

סעיף 4

תחילה והוראת שעה

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס), תשס"ו-2006*

          בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א לחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, ובהתאם לסעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה:

          "טיפול רפואי בזירת האירוע" – לרבות בדיקה לצורכי אבחון מצב רפואי, אם זו נעשתה באמצעות תשאול לבירור תסמינים, מצב רפואי ומחלות עבר, ונוספו עליה שניים מתוך אלה:

(1)   שימוש באמצעי טכנולוגי לבדיקת מדדים חיוניים, למעט מדידת חום ולרבות מדידת לחץ דם;

(2)   בדיקת חומרים בדם;

(3)   בדיקה גופנית של יותר ממערכת גוף אחת;

מיום 12.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7353 מיום 12.3.2014 עמ' 940

הוספת הגדרת "טיפול רפואי בזירת האירוע"

          "מד"א" – האגודה "מגן דוד אדום בישראל" שהוקמה לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י-1950;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "נט"ן" – ניידת טיפול נמרץ של מד"א, בין מאוישת ברופא, ובין מאוישת בפאראמדיק;

          "ניידת" – אמבולנס של מד"א;

          "הסעת חירום" – פינוי בלתי מתוכנן באמבולנס, עקב צורך רפואי פתאומי, לרבות פינוי יולדת או הזעקת אמבולנס לביצוע פינוי כאמור שהסתיימה בפינוי נפטר ולמעט הזעקת אמבולנס לביצוע פינוי כאמור שהסתיימה בלא פינוי ובלא טיפול רפואי בזירת האירוע.

מיום 17.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7212 מיום 17.1.2013 עמ' 629

החלפת הגדרת "הסעת חירום"

הנוסח הקודם:

"הסעת חירום" – הסעה בלתי מתוכננת, עקב צורך רפואי פתאומי, וכן הסעת נפטר, למעט אם האמבולנס הוזעק לכתחילה לשם הסעת נפטר, אך לרבות אזעקת אמבולנס שלא נסתייימה בפינוי עקב סירוב להתפנות או שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע.

אגרת הסעה

2.    (א)  הסעת חירום בנט"ן או בניידת אחרת של מד"א, חייבת באגרה, כמפורט בתוספת.

          (ב)  סכומי האגרה, המפורטים בתוספת, יעודכנו ב-1 בפברואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), בשלושת רבעי שיעור השינוי במדד הממוצע בשנה הקודמת ליום העדכון, לעומת המדד הממוצע בשנה שקדמה לה.

          (ג)   לא שולמה אגרה, בתוך 90 ימים מן המועד שבו ניתן השירות, יישא מקבל השירות בהפרשי הצמדה, לפי שיעור השינוי במדד הידוע במועד מתן השירות, לעומת המדד הידוע במועד התשלום, בתוספת ריבית צמודה כקבוע בתקנה 2 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור ריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003; המנהל הכללי של מד"א או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לוותר לחייב מסוים על ריבית או הפרשי הצמדה, כולם או מקצתם, אם הוכח להנחת דעתו כי לפיגור בתשלום האגרה גרמו נסיבות שלא היתה לחייב שליטה עליהן.

          (ד)  סכום שעודכן לפי תקנת משנה (ב) או שחושב לפי תקנת משנה (ג), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

אגרה מופחתת

2א.     (א)  על אף האמור בתקנה 2, אזעקת אמבולנס שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע תחויב באגרה מופחתת כמפורט בתקנת משנה (ב).

          (ב)  אגרה מופחתת –

(1)   לעניין נט"ן – אגרה בשיעור של 25% מן האגרה הנקובה בתוספת בפרט 1 בטור ב;

(2)   לעניין ניידת של מד"א שאינה נט"ן – אגרה בשיעור של 50% מן האגרה הנקובה בתוספת בפרט 1 בטור א' בשורה 1.

מיום 17.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7212 מיום 17.1.2013 עמ' 629

הוספת תקנה 2א

מיום 12.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7353 מיום 12.3.2014 עמ' 940

החלפת תקנה 2א

הנוסח הקודם:

אגרה מופחתת

2א. על אף האמור בתקנה 2, אזעקת אמבולנס שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע תחויב באגרה מופחתת; לעניין תקנה זו –

"טיפול רפואי בזירת האירוע" – לרבות בדיקה לצורכי אבחון מצב רפואי, אם זו נעשתה באמצעות תשאול לבירור תסמינים, מצב רפואי ומחלות עבר, ונוספו עליה שניים מתוך אלה:

(1) שימוש באמצעי טכנולוגי לבדיקת מדדים רפואיים חיוניים, למעט מדידת חום ולרבות בדיקת לחץ דם;

(2) בדיקת חומרים בדם;

(3) בדיקה גופנית של יותר ממערכת גוף אחת;

"אגרה מופחתת" –

(1) שימוש באמצעי טכנולוגי לבדיקת מדדים רפואיים חיוניים, למעט מדידת חום ולרבות בדיקת לחץ דם;

(2) בדיקת חומרים בדם;

(3) בדיקה גופנית של יותר ממערכת גוף אחת;

"אגרה מופחתת" –

(1) לעניין נט"ן – אגרה בשיעור של 25% מן האגרה שסכומה בטבלה שבפרט 1(ג) לתוספת הוא 611 שקלים חדשים, כעדכונו לפי תקנה 2(ב), ובכלל זה עדכונים כאמור שנעשו בעבר;

(2) לעניין ניידת של מד"א שאינה נט"ן – אגרה בשיעור של 50% מן האגרה שסכומה בטבלה שבפרט 1(ג) לתוספת הוא 305 שקלים חדשים, כעדכונו לפי תקנה 2(ב), ובכלל זה עדכונים כאמור שנעשו בעבר.

הסכמים

3.    מד"א רשאית להתקשר בהסכם למימון הסעת חירום בניידת או בנט"ן עם גוף מן המפורטים להלן, גם שלא לפי הסכומים האמורים בתקנות אלה:

(1)  תאגיד שהוא מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; לרבות הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, שהוקמה בסעיף 10 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 – להסעת נפגעי תאונת דרכים;

(2)  המוסד לביטוח לאומי – להסעת נפגעי תאונת עבודה, נפגעי פעולת איבה ויולדות;

(3)  קופת חולים – להסעת מבוטח כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

(4)  צבא ההגנה לישראל;

(5)  שירות הביטחון הכללי;

(6)  משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;

(7)  בתי חולים – להסעת מאושפזים ומטופלים במיון.

תחילה והוראת שעה

4.    (א)  תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003), והן יחולו על הסעות חירום שבוצעו מיום התחילה ואילך.

          (ב)  תקופת תשעים הימים האמורה בתקנה 2(ג) תחל ביום מתן השירות, או מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום הפרסום) לפי המאוחר; אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של מד"א להפרשי הצמדה או ריבית, לפי כל דין, בשל חוב שקדם ליום הפרסום, בעד התקופה שקדמה לו, ותשעים הימים החלים בתכוף לאחריו.

          (ג)   על אף האמור בתקנה 2(ב), בשנת 2006 יתבצע עדכון האגרות ביום ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006) ואולם עדכון אגרות הסעה למרוחקי אשפוז ייעשה ביום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006).

מיום 17.8.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6511 מיום 17.8.2006 עמ' 1116

(ג) על אף האמור בתקנה 2(ב), בשנת 2006 יתבצע עדכון האגרות ביום ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006) ואולם עדכון אגרות הסעה למרוחקי אשפוז ייעשה ביום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006).

תוספת

(תקנות 2 ו-2א)

מיום 12.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7353 מיום 12.3.2014 עמ' 940

(תקנה 2) (תקנות 2 ו-2א)

1.    אגרת הסעה בנט"ן ובניידת, למעט הסעת נפגע תאונת דרכים:

סעיף

מרחק כולל הלוך ושוב בק"מ

תשלום במזומן (ש"ח)

תשלום בהתחייבויות (ש"ח)

בין השעות 7:00 ל-19:00

בין השעות 19:00 ל-7:00

בין השעות 7:00 ל-19:00

בין השעות 19:00 ל-7:00

ניידת

נט"ן

ניידת

נט"ן

ניידת

נט"ן

ניידת

נט"ן

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

1

עד 20

377

מחיר אחיד 757

453

מחיר אחיד 907

398

מחיר אחיד 790

475

מחיר אחיד 953

2

30-21

405

488

426

510

3

40-31

570

686

599

722

4

50-41

728

872

762

919

5

60-51

886

1,064

929

1,113

6

65-61

1,016

1,223

1,064

1,278

7

70-66

1,108

1,326

1,161

1,396

8

75-71

1,182

1,416

1,244

1,491

9

80-76

1,265

1,519

1,326

1,595

10

85-81

1,333

1,600

1,402

1,682

11

90-86

1,416

1,698

1,486

1,786

12

95-91

1,511

1,812

1,586

1,903

13

100-96

1,586

1,903

1,670

1,999

14

כל 5 ק"מ נוספים או חלקם

82

96

87

99

הערה: השעה הקובעת לעניין תעריף האגרה היא שעת קבלת הקריאה במוקד.

מיום 12.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7353 מיום 12.3.2014 עמ' 940

החלפת פרט 1 לתוספת

הנוסח הקודם:

1.                                                                                                                                                           אגרת הסעה בנט"ן ובניידת, למעט הסעת נפגע תאונת דרכים:

(א)                                                                                                                                                           לתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום כ"ז בניסן התשס"ו (25 באפריל 2006):

------------

* השעה הקובעת לענין תעריף האגרה היא שעת קבלת הקריאה במוקד.

(ב)                                                                                                                                                           מיום כ"ח בניסן התשס"ו (26 באפריל 2006) עד יום י"ב באייר התשס"ז (30 באפריל 2007):

------------

* השעה הקובעת לענין תעריף האגרה היא שעת קבלת הקריאה במוקד.

(ג) החל ביום י"ג באייר התשס"ז (1 במאי 2007):

------------

* השעה הקובעת לענין תעריף האגרה היא שעת קבלת הקריאה במוקד.

(ד) על אף האמור בפרט זה, אגרת הסעה של נפגע תאונת עבודה, בנט"ן ובניידת, מיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום י"ג בסיון התשס"ד (2 ביוני 2004) היא 740 שקלים חדשים.

2.    אגרת הסעה – מרוחקי אשפוז

על אף האמור בפרט 1, אדם המתגורר ביישוב המרוחק מעל 45 ק"מ (הלוך ושוב) מבית החולים הכללי הקרוב ביותר לאותו יישוב, ומוסע בניידת מאותו יישוב לאותו בית חולים, או לבית חולים אחר – אם אישר רופא בכתב כי קיימת הצדקה רפואית מיוחדת לכך, יישא באגרה כלהלן:

(א)  בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום י"ד באלול התשס"ד (31 באוגוסט 2004):

                          תשלום במזומן (ש"ח)                                    תשלום בהתחייבות (ש"ח)

                  תעריף 1                       תעריף 2                       תעריף 1                       תעריף 2

                בין השעות                    בין השעות                    בין השעות                    בין השעות

            07:00 ל-19:00            19:00 ל-07:00            07:00 ל-19:00            19:00 ל-07:00

                586                       703                       615                       740

מיום 17.8.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6511 מיום 17.8.2006 עמ' 1116

2. אגרת הסעה – מרוחקי אשפוז

על אף האמור בפרט 1, אדם המתגורר ביישוב המרוחק מעל 45 ק"מ (הלוך ושוב) מבית החולים הכללי הקרוב ביותר לאותו יישוב, ומוסע בניידת מאותו יישוב לאותו בית חולים, או לבית חולים אחר – אם אישר רופא בכתב כי קיימת הצדקה רפואית מיוחדת לכך – יישא באגרה כלהלן:

(א) בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום כ"ז בניסן התשס"ו (25 באפריל 2006) עד יום י"ד באלול התשס"ד (31 באוגוסט 2004):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

430 515 450 540

(א1) בתקופה שמיום ט"ו באלול התשס"ד (1 בספטמבר 2004) עד יום כ"ז בניסן התשס"ו (25 באפריל 2006):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

490 590 515 620

(ב) מיום כ"ח בניסן התשס"ו (26 באפריל 2006) עד יום י"ב באייר התשס"ז (30 באפריל 2007) עד יום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

400 479 419 502

(ג) החל ביום י"ג באייר התשס"ז (1 במאי 2007):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

415 497 434 521

(ג) בתקופה שמיום ח' באב התשס"ו (2 באוגוסט 2006) עד יום י"ב באייר התשס"ז (30 באפריל 2007):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

456 549 479 577

(ד) החל ביום י"ג באייר התשס"ו (1 במאי 2007):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

473 569 497 598

מיום 12.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7353 מיום 12.3.2014 עמ' 941

החלפת פרט 2 לתוספת

הנוסח הקודם:

2. אגרת הסעה – מרוחקי אשפוז

על אף האמור בפרט 1, אדם המתגורר ביישוב המרוחק מעל 45 ק"מ (הלוך ושוב) מבית החולים הכללי הקרוב ביותר לאותו יישוב, ומוסע בניידת מאותו יישוב לאותו בית חולים, או לבית חולים אחר – אם אישר רופא בכתב כי קיימת הצדקה רפואית מיוחדת לכך – יישא באגרה כלהלן:

(א) בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום י"ד באלול התשס"ד (31 באוגוסט 2004):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

430 515 450 540

(א1) בתקופה שמיום ט"ו באלול התשס"ד (1 בספטמבר 2004) עד יום כ"ז בניסן התשס"ו (25 באפריל 2006):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

490 590 515 620

(ב) מיום כ"ח בניסן התשס"ו (26 באפריל 2006) עד יום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

400 479 419 502

(ג) בתקופה שמיום ח' באב התשס"ו (2 באוגוסט 2006) עד יום י"ב באייר התשס"ז (30 באפריל 2007):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

456 549 479 577

(ד) החל ביום י"ג באייר התשס"ו (1 במאי 2007):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

תעריף 1 תעריף 2 תעריף 1 תעריף 2

בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות

07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00 07:00 ל-19:00 19:00 ל-07:00

473 569 497 598

3.    אגרת הסעה – נפגע תאונת דרכים

אגרת הסעה של נפגע תאונת דרכים, בנט"ן ובניידת – 705 שקלים חדשים.

מיום 12.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7353 מיום 12.3.2014 עמ' 941

החלפת פרט 3 לתוספת

הנוסח הקודם:

3. אגרת הסעה – נפגע תאונת דרכים

אגרת הסעה של נפגע תאונת דרכים, בנט"ן ובניידת, החל ביום כ"ח בניסן התשס"ו (26 באפריל 2006) – 570 שקלים חדשים.

4.    אגרת הסעה – יולדות

(א)  על אף האמור בפרטים 1 ו-2, אגרת הסעת יולדות היא:

מרחק הלוך ושוב בק"מ

תשלום במזומן (ש"ח)

תשלום בהתחייבות (ש"ח

תעריף 1

תעריף 2

תעריף 1

תעריף 2

בין השעות 7:00 ל-19:00

בין השעות 19:00 ל-7:00

בין השעות 7:00 ל-19:00

בין השעות 19:00 ל-7:00

עד 20

377

453

398

475

30-21

405

488

426

509

40-31

570

686

596

722

41+

377

453

398

475

(ב)  ילדה היולדת, בעת שהוסעה באמבולנס, ייווסף לסכום האגרה, לפי פרט זה, סכום של 340 שקלים חדשים.

מיום 12.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7353 מיום 12.3.2014 עמ' 942

החלפת פרט 4 לתוספת

הנוסח הקודם:

4. אגרת הסעה – יולדות

על אף האמור בפרטים 1 ו-2, אגרת הסעת יולדות היא –

(א) מיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום כ"ז בניסן התשס"ו (25 באפריל 2006) היא כלהלן:

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

מרחק כולל הלוך בין השעות 07:00 בין השעות 19:00 בין השעות 07:00 בין השעות 19:00

ושוב בק"מ ל-19:00 ל-07:00 ל-19:00 ל-07:00

עד 20 316 380 334 397

מ-21 עד 30 339 408 357 426

מ-31 עד 40 477 575 500 604

מ-41 ומעלה 316 380 334 397

(ב) מיום כ"ח בניסן התשס"ו (26 באפריל 2006) עד יום י"ב באייר התשס"ז (30 באפריל 2007):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

מרחק כולל הלוך בין השעות 07:00 בין השעות 19:00 בין השעות 07:00 בין השעות 19:00

ושוב בק"מ ל-19:00 ל-07:00 ל-19:00 ל-07:00

עד 20 294 353 310 369

מ-21 עד 30 316 380 332 396

מ-31 עד 40 444 535 465 562

מ-41 ומעלה 294 353 310 369

(ג) החל ביום י"ג באייר התשס"ז (1 במאי 2007):

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

מרחק כולל הלוך בין השעות 07:00 בין השעות 19:00 בין השעות 07:00 בין השעות 19:00

ושוב בק"מ ל-19:00 ל-07:00 ל-19:00 ל-07:00

עד 20 305 366 322 383

מ-21 עד 30 327 394 344 411

מ-31 עד 40 461 555 483 583

מ-41 ומעלה 305 366 322 383

(ד) ילדה היולדת, בעת שהוסעה באמבולנס, ייתוסף לסכום האגרה, לפי פרט זה, סכום של 275 שקלים חדשים.

5.    אגרת הסעה – המתנה

המתנה של האמבולנס, למעלה מחצי השעה הראשונה, תחויב בתוספת לאגרה, בעד כל שעה נוספת או חלק ממנה, כלהלן:

                                תשלום במזומן (ש"ח)                                    תשלום בהתחייבות (ש"ח)

             בין השעות 07:00            בין השעות 19:00        בין השעות 07:00         בין השעות 19:00

                    ל-19:00                         ל-07:00                     ל-19:00                       ל-07:00

              ניידת           נט"ן           ניידת           נט"ן          ניידת           נט"ן           ניידת           נט"ן

            140         268         167         320         148         282         179         339

מיום 12.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7353 מיום 12.3.2014 עמ' 942

החלפת פרט 5 לתוספת

הנוסח הקודם:

5. אגרת הסעה – המתנה

המתנה של האמבולנס, למעלה מחצי השעה הראשונה, תחייב בתוספת לאגרה, בעד כל שעה נוספת או חלק ממנה, כלהלן:

תשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים

בין השעות 07:00 בין השעות 19:00 בין השעות 07:00 בין השעות 19:00

ל-19:00 ל-07:00 ל-19:00 ל-07:00

ניידת נט"ן ניידת נט"ן ניידת נט"ן ניידת נט"ן

110 210 130 250 115 220 140 265

6.    הסעת כמה נוסעים בנסיעה אחת

הוסעו בנט"ן או בניידת –

(1)  שני נוסעים בנסיעה אחת – יחויב כל אחד באגרה ששיעורה 75% מסכום האגרה הקבוע בתוספת זו, לפי העניין;

(2)  שלושה נוסעים בנסיעה אחת – יחויב כל אחד מהם באגרה ששיעורה 60% מסכום האגרה הקבוע בתוספת זו, לפי הענין;

(3)  ארבעה נוסעים ויותר – יחויב כל אחד מהם באגרה ששיעורה 50% מסכום האגרה הקבוע בתוספת זו, לפי הענין.

7.    סכום האגרה בעד הסעת חירום שבוצעה בערבי ימי מנוחה מן השעה 15.00 ובימי מנוחה ושבתון שעל פי חיקוק, הוא כסכום האגרה, בעד הסעת חירום בין השעות 19.00 ל-07.00 ; לענין זה, "ימי מנוחה" – כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

מיום 17.8.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6511 מיום 17.8.2006 עמ' 1117

הוספת פרט 7

ו' בניסן התשס"ו (4 באפריל 2006)

                                                                    יעקב אדרי           אהוד אולמרט

                                                                                      שר הבריאות                   שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ו מס' 6479 מיום 27.4.2006 עמ' 748.

תוקנו ק"ת תשס"ו מס' 6511 מיום 17.8.2006 עמ' 1116 – תק' תשס"ו-2006.

ק"ת תשע"ג מס' 7212 מיום 17.1.2013 עמ' 628 – תק' תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7353 מיום 12.3.2014 עמ' 940 – תק' תשע"ד-2014.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות