חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות),
תשכ"ב-1962

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

2

Go

חובת המדינה בסלילת רחוב או כביש

סעיף 1


חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות),
תשכ"ב-1962
*

חובת המדינה בסלילת רחוב או כביש

1.    (א)  מועצת רשות מקומית רשאית להכריז כי רחוב פלוני או כביש פלוני הם ציבוריים; הכריזה כך, יהיה דין המדינה, לענין חובת סלילתו או סלילת המדרכה שלו, על פי חוק עזר שהותקן כדין על ידי אותה רשות, כדין בעל נכס, אלא שלא תהא חייבת לשלם קנס על פי אותו חוק עזר.

           (ב)  "בעל" – לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק למעשה בהן ובין שאינו מחזיק בהם, לרבות חוכר נכסים לתקופה העולה על 10 שנים.

                                                         דוד בן-גוריון                 חיים משה שפירא

                                                                            ראש הממשלה                              שר הפנים

                    יצחק בן-צבי

                           נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 70 (ה"ח תשכ"ב מס' 497 עמ' 105).