נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה),
תשס"ו-2006

עבודה – שירות התעסוקה

תוכן ענינים

2

Go

מסירת מידע לעובד זר

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה),
תשס"ו-2006
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 69ט(א)(3) לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

מסירת מידע לעובד זר

1.       בהודעה כאמור בסעיף 69ט(א) לחוק, ייכלל גם מידע כמפורט להלן:

(1)  התנאים לגביית תשלום מותר או לקבלתו בידי הלשכה הפרטית והנסיבות שבהן זכאי עובד זר להחזר תשלומים מהלשכה הפרטית;

(2)  זהות המעביד המיועד בישראל;

(3)  תקופת תוקפו של היתר ההעסקה שקיבל המעביד לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים;

(4)  תיאור התפקיד הצפוי בישראל;

(5)  אמדן של השכר הצפוי בישראל בדולר של ארצות הברית, לרבות אמדן של השכר שהעובד צפוי לקבל בכסף לאחר שינוכו ממנו הניכויים שעל פי דין המעביד חייב לנכותם מן השכר והניכויים שהמעביד רשאי לנכותם מן השכר;

(6)  זכויותיו של העובד הזר על פי הדין בישראל, כפי שמופיעות ב"זכותון לעובד הזר" שפרסם משרד התעשיה המסחר והתעסוקה באתר האינטרנט של המשרד;

(7)  לגבי עובד שחלות עליו התקנות לפי סעיף 6א לחוק עובדים זרים – הכללים, התנאים והסייגים בדבר מעבר של עובד זר בין מעבידים, אשר נקבעו בתקנות האמורות.

תחילה

2.       תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006).

כ"ז באדר התשס"ו (27 במרס 2006)

                                                                                     אהוד אולמרט

                                                                                                    שר התעשיה המסחר והתעסוקה* פורסמו ק"ת תשס"ו מס' 6481 מיום 4.5.2006 עמ' 775.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות