נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), תשס"ו-2006

רבדים בחקיקה

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יצוא

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

מטרה

סעיף 2

3

Go

רישיון יצוא

סעיף 3

3

Go

בקשה למתן רישיון

סעיף 4

3

Go

מתן רישיון

סעיף 5

3

Go

העברת הבקשה לעיון

סעיף 6

4

Go

החלטה בבקשה

סעיף 7

4

Go

ערר

סעיף 8

4

Go

פעולות הרשות

סעיף 9

4

Go

הפרות

סעיף 10

4

Go

שמירת דינים

סעיף 11

4

Go

תחילה

סעיף 12


צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), תשס"ו-2006*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

           "הסדר ואסנאר" – הסדר רב-צדדי בדבר פיקוח על הייצוא של אמצעי לחימה קונוונציונליים ופריטים וטכנולוגיה דו-שימושיים (Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies);

           "ועדת המנכ"לים" – המנהל הכללי של המשרד יחד עם המנהל הכללי של משרד הביטחון והמנהל הכללי של משרד החוץ;

צו תשס"ח-2008

           "חוק יצוא ביטחוני" – חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007;

מיום 6.3.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 600

הוספת הגדרת "חוק יצוא ביטחוני"

           "טובין" – חומרים, ציוד ומערכות ציוד לרבות רכיבים וחלקים שלהם;

           "טכנולוגיה" – מידע מסוים הדרוש לפיתוח או לייצור של כל פריט הנכלל ברשימה או לשימוש בו, למעט מידע שהוא נחלת הכלל, ומחקר מדעי בסיסי; מידע כאמור יכול שיהיה נתונים טכניים או סיוע טכני;

צו תשס"ח-2008

           "ייצוא" – הוצאה או גרם הוצאה מישראל בים, ביבשה או באוויר, לרבות העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית כהגדרתם בחוק יצוא ביטחוני;

מיום 6.3.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 600

"ייצוא" – הוצאה או גרם הוצאה מישראל בים, ביבשה או באוויר, לרבות העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית כהגדרתם בתקנות הפיקוח על המטבע (הגדרת תושב חוץ), התשנ"ח-1998 כהגדרתם בחוק יצוא ביטחוני;

           "ייצור" – לרבות הנדסת ייצור, שילוב (אינטגרציה), הרכבה, ביקורת, ניסויים ואבטחת איכות;

           "מחקר מדעי בסיסי" – עבודה ניסיונית או תאורטית שמטרתה העיקרית רכישת ידע חדש בנוגע לעקרונות היסוד של תופעות ועובדות הניתנות לצפיה, ואשר אינה מכוונת בעיקרה אל עבר מטרה או יעד מעשיים מסוימים;

           "מידע שהוא נחלת הכלל" – טכנולוגיה זמינה, בלא מגבלות על המשך הפצתה; מגבלות על זכויות יוצרים אינן מוציאות טכנולוגיה מכלל היותה נחלת הכלל;

           "משתמש סופי" – הגורם הסופי שהטובין, הטכנולוגיה או השירותים מיועדים לו;

           "נתונים טכניים" – לרבות תכניות-אב, תכניות, שרטוטים, דגמים, נוסחאות, שרטוטים הנדסיים ומפרטים, ספרי הוראות הפעלה כתובים או מתועדים על גבי מדיה מגנטית, אופטית או כל מדיה אחרת;

           "סיוע טכני" – לרבות הוראה, הכשרה, הדרכה, העברת בקיאות, ייעוץ, ולרבות העברת נתונים טכניים;

           "פיתוח" – לרבות השלבים טרם ייצור, הכוללים תכנון, חקר תכנון, ניתוחו, תפישת תכנון, הרכבה וניסוי של אבות-טיפוס, סדרות ייצור ניסיוניות ונתוני תכנון, תהליך הפיכת נתוני התכנון למוצר, תכנון תצורה, שילוב (אינטגרציה) ושרטוטי פריסה;

           "הרשות" – מנהל מינהל הכימיה ואיכות הסביבה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן – המשרד), סגנו, או מי שהמנהל הכללי של המשרד הסמיכו;

           "הרשימה" – רשימה המבוססת על רשימת הטובין והטכנולוגיות הדו-שימושיים של הסדר ואסנאר שישראל החליטה לפעול לפיה ואשר עותק שלה מופקד לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו; ראשי פרקים של הרשימה מפורטים בתוספת;

           "שימוש" – לרבות הפעלה, התקנה, תחזוקה, תיקון ושיפוץ;

           "שימוש סופי" – היישום אשר לשמו נדרשים הטובין, הטכנולוגיה או השירותים.

מטרה

2.    מטרת צו זה, היא הטלת פיקוח על הייצוא מישראל של טובין וטכנולוגיה המפורטים ברשימה ועל ייצוא מישראל של שירותים הקשורים לטובין כאמור, כחלק ממאמצי ישראל לסייע בשמירת השלום בעולם ויציבותו על ידי הגברת האחריות הבין-לאומית בייצוא טובין, טכנולוגיה ושירותים דו-שימושיים.

רישיון יצוא צו תשס"ח-2008

3.    (א)  לא ייצא אדם טובין או טכנולוגיה מן המפורטים ברשימה או שירותים הקשורים לטובין כאמור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא על פי רישיון מאת הרשות (להלן – רישיון), למעט אותם טובין, טכנולוגיה או שירותים שלגביהם יש לקבל רישיון מבין הרישיונות הקבועים בפרק ד' לחוק יצוא ביטחוני מאת הרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק האמור.

           (ב)  הרשות, בהתייעצויות עם משרד הביטחון ומשרד החוץ, רשאית לפטור מחובת רישיון, לפי מדינות ולפי סוגי טובין או טכנולוגיה מן המפורטים ברשימה או שירותים הקשורים לטובין כאמור.

מיום 6.3.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 600

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. (א) לא ייצא אדם טובין או טכנולוגיה מן המפורטים ברשימה או שירותים הקשורים לטובין כאמור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא על פי רישיון מאת הרשות (להלן – רישיון), למעט אם היו אותם טובין, טכנולוגיה או שירותים שלגביהם יש לקבל היתר או רישיון מאת משרד הביטחון מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני), התשנ"ב-1991.

(ב) הרשות, בהתייעצויות עם משרד הביטחון ומשרד החוץ, רשאית לתת פטור מחובת רישיון, לפי מדינות ולפי סוגי טובין או טכנולוגיה מן המפורטים ברשימה או שירותים הקשורים לטובין כאמור, כאשר המשתמש הסופי אינו צבא או כוח ביטחון אחר.

בקשה למתן רישיון

4.    (א)  מבקש רישיון יגיש בקשה לרשות לפי טופס שהרשות הורתה עליו המצוי באתר האינטרנט של המשרד והמעיד על השימוש הסופי ועל המשתמש הסופי בטובין, בטכנולוגיה או בשירותים, כשהוא ממולא לכל פרטיו (להלן – הבקשה).

           (ב)  הרשות רשאית לדרוש כל ידיעה, מסמך או חפץ הדרושים לה לצורך בדיקת הבקשה, לרבות מסמכים הנוגעים לשימוש סופי ומשתמש סופי, בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.

           (ג)   הרשות תשיב למבקש רישיון בתוך 20 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) או בתוך 10 ימי עבודה מיום שמולאו כל הדרישות הנוספות לפי סעיף קטן (ב), לפי המאוחר, למעט אם היא בקשה אשר עמדת משרד הביטחון ומשרד החוץ אינה נדרשת לגביה לפי סעיף 6(א); לבקשה אשר עמדת המשרדים האמורים אינה נדרשת לגביה, תשיב הרשות בתוך 5 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה או מיום שמולאו כל הדרישות הנוספות, לפי המאוחר.

           (ד)  במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, רשאית הרשות להאריך את התקופות הקבועות בסעיף קטן (ג) ב-10 ימי עבודה נוספים לכל היותר; שר הביטחון או שר החוץ רשאי, משיקולי ביטחון לאומי או יחסי חוץ של ישראל, להאריך את התקופה האמורה; על הארכת תקופות לפי סעיף קטן זה תימסר הודעה למבקש הרישיון.

           (ה)  בלי לגרוע משאר סמכויותיה על פי כל דין, רשאית הרשות לסרב לתת רישיון או להתנות בו תנאים.

           (ו)   הרשות רשאית, להתלות או לבטל את הרישיון לאחר שניתן בהתקיים אחד מאלה:

(1)   הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2)   הופר תנאי מתנאי הרישיון;

(3)   בעל הרישיון עבר על הוראה מהוראות צו זה או הוראות לפי פקודת המכס.

           (ז)   ניתן להתלות או לבטל רישיונות נוספים שבידי בעל רישיון המחזיק ביותר מרישיון אחד לפי צו זה, אם נתקיים בו אחד המפורטים בסעיף קטן (ו).

מתן רישיון

5.    רישיון יכול שיינתן למבקש מסוים לגבי טובין, טכנולוגיה ושירותים מסוימים, לסוג של טובין, טכנולוגיה ושירותים או למשגור מסוים של טובין.

העברת הבקשה לעיון

6.    (א)  הרשות תעביר את בקשת הרישיון למשרד הביטחון ולמשרד החוץ מיד עם קבלתה, זולת אם קבעה עם משרד הביטחון ומשרד החוץ סוגי בקשות אשר לגביהן אין עמדת המשרדים האמורים נדרשת.

           (ב)  משרד הביטחון ומשרד החוץ יבחנו קיומן של השלכות ביטחוניות או השלכות על מדיניות יחסי החוץ של מדינת ישראל, בהתאמה, ויודיעו כל אחד על עמדתו, בתוך 15 ימי עבודה מקבלת הבקשה לרישיון.

           (ג)   במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו תוארך התקופה כאמור בסעיף קטן (ב) ב-10 ימי עבודה נוספים לכל היותר; שר הביטחון או שר החוץ רשאי, משיקולי ביטחון לאומי או יחסי חוץ של ישראל, להאריך את התקופה האמורה.

החלטה בבקשה צו תשס"ח-2008

7.    (א)  הרשות תחליט בבקשה לאחר ששקלה את עמדת משרד הביטחון ואת עמדת משרד החוץ שקיבלה לפי סעיף 6(ב), זולת אם עמדת המשרדים האמורים אינה נדרשת לפי סעיף 6(א).

           (ב)  החלטת הרשות על מתן רישיון לעניין בקשה הנוגעת ליצוא תינתן לאחר ששקלה את עמדות משרד הביטחון ומשרד החוץ, אם ניתנו, והודיעה למשרדים האמורים על כוונתה לתת רישיון.

           (ג)   התנגדו משרד הביטחון או משרד החוץ לכוונת הרשות לתת רישיון, או חלקה הרשות על התנגדות המשרדים האמורים לכוונתה לתת רישיון, יביאו הרשות, משרד ביטחון או משרד החוץ, לפי העניין, את המחלוקת להכרעת ועדת המנכ"לים, בתוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הודעה על כוונת הרשות לתת רישיון או מיום קבלת עמדת משרד הביטחון או משרד החוץ, הכל לפי העניין.

           (ה)  ההכרעה בוועדת המנכ"לים תהיה בהסכמה; הובאה מחלוקת כאמור, לפני ועדת המנכ"לים, יוארכו התקופות הנקובות בסעיף 4(ג) ב-15 ימי עבודה נוספים גם אם כבר הוארכו לפי סעיף 4(ד); לא הכריעה ועדת המנכ"לים – תובא המחלוקת להכרעת ראש הממשלה, אשר יחליט בתוך 30 ימים מיום שהובאה לפניו מחלוקת כאמור, על הארכת תקופות לפי סעיף זה תימסר הודעה למבקש הרישיון.

מיום 6.3.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 601

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. (א) הרשות תחליט בבקשה לאחר ששקלה את עמדת משרד הביטחון ואת עמדת משרד החוץ שקיבלה לפי סעיף 6(ב), זולת אם עמדת המשרדים האמורים אינה נדרשת לפי סעיף 6(א).

(ב) החלטת הרשות על מתן רישיון לענין ייצוא כאשר המשתמש הסופי הוא צבא או כוח ביטחון אחר של מדינה, תינתן לפי עמדות משרד הביטחון ומשרד החוץ.

(ג) החלטת הרשות על מתן רישיון לענין בקשה הנוגעת ליצוא כאשר המשתמש הסופי אינו צבא או כוח ביטחון אחר של מדינה, תינתן לאחר ששקלה, את עמדות משרד הביטחון ומשרד החוץ, אם ניתנו, ותודיע למשרדים האמורים על כוונתה לתת רישיון.

(ד) התנגדו משרד הביטחון או משרד החוץ לכוונת הרשות לתת רישיון, או חלקה הרשות על התנגדות המשרדים האמורים לכוונתה לתת רישיון או שהמשרדים חלוקים בעמדותיהם לגבי בקשה הנוגעת ליצוא כאשר המשתמש הסופי הוא צבא או כוח ביטחון אחר של מדינה, יביאו הרשות, משרד ביטחון או משרד החוץ, לפי הענין, את המחלוקת להכרעת ועדת המנכ"לים, בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת הודעה על כוונת הרשות לתת רישיון או מיום קבלת עמדת משרד הביטחון או משרד החוץ הכל לפי הענין.

(ה) ההכרעה בוועדת המנכ"לים תהיה בהסכמה; הובאה מחלוקת כאמור, לפני ועדת המנכ"לים, יוארכו התקופות הנקובות בסעיף 4(ג) ב-15 ימי עבודה נוספים גם אם כבר הוארכו לפי סעיף 4(ד); לא הכריעה ועדת המנכ"לים – תובא המחלוקת להכרעת ראש הממשלה, אשר יחליט בתוך 30 ימים מיום שהובאה לפניו מחלוקת כאמור; על הארכת תקופות לפי סעיף קטן זה תימסר הודעה למבקש הרישיון.

ערר

8.    מבקש הרישיון רשאי לערור על החלטת הרשות לפני ועדת המנכ"לים בתוך 14 ימי עבודה מיום שנמסרה לו.

פעולות הרשות

9.    לביצועו של צו זה תיזום הרשות פיקוח ואכיפה לרבות ביקורות, בשיתוף עם משרד החוץ, משרד הביטחון ורשות המסים בישראל.

הפרות

10.   כל אחת מאלה יראו כפעולה בניגוד לצו פיקוח זה, כאמור בסעיף 7(א) לפקודה:

(1)  ייצוא בלא רישיון;

(2)  ייצוא בניגוד לתנאי רישיון.

שמירת דינים

11.   צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע מכוחו.

תחילה

12.   תחילתו של צו זה ב-1 בחודש הרביעי שלאחר פרסומו.

תוספת

(סעיף 1 – ההגדרה "הרשימה")

רשימת הטובין והטכנולוגיות הדו-שימושיים                         לפי המפורט בהסדר ואסנאר

חומרים מתקדמים (Advanced Materials)                               קטגוריה 1

עיבוד חומרים (Materials Processing)                                   קטגוריה 2

אלקטרוניקה (Electronics)                                                  קטגוריה 3

מחשבים (Computers)                                                        קטגוריה 4

טלקומוניקציה (Telecommunications)                                   קטגוריה 5(1)

צו תשס"ח-2008

ביטחון מידע (Information Security),

למעט פריטים המפוקחים במסגרת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל"ה-1974

חיישנים ולייזרים Sensors and "Lasers"                                קטגוריה 6

ניווט ואוויוניקה Navigation and Avionics                             קטגוריה 7

ימי Marine                                                                       קטגוריה 8

הנעה Propulsion                                                              קטגוריה 9

הגדרות Definitions

מיום 6.3.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 601

ביטחון מידע (Information Security)

פרט זה מפוקח במסגרת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל"ה-1974

ביטחון מידע (Information Security),

למעט פריטים המפוקחים במסגרת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל"ה-1974

כ"ט באב התשס"ו (23 באוגוסט 2006)

                                                                                        אליהו ישי

                                                                                                    שר התעשיה המסחר והתעסוקה* פורסם ק"ת תשס"ו מס' 6513 מיום 29.8.2006 עמ' 1139.

תוקן ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 600 – צו תשס"ח-2008.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות