נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), תשס"ז-2006

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – גז

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – תשתיות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תחולת תקנות רישוי בנייה

Go

2

סעיף 3

הגשת הבקשה להיתר

Go

2

סעיף 3א

בקשה להיתר שלא נחתמה

Go

3

סעיף 3ב

התנגדות לבקשה

Go

3

סעיף 3ג

סייג לעניין מועד מתן ההיתר

Go

3

סעיף 4

עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה

Go

3

סעיף 5

נספחים לבקשת היתר

Go

3

סעיף 7

מפת איתור

Go

3

סעיף 8

תכניות בניה

Go

4

סעיף 9

חזית לצד הרחוב

Go

4

סעיף 10

אופן הגשת נספחים

Go

4

סעיף 11

נספחים שונים להבהרת הבקשה

Go

4

סעיף 12

נספחים במספר ובקנה מידה שונים

Go

4

סעיף 14

מתן היתר ותנאיו

Go

4

סעיף 14א

הודעה מגוף בודק

Go

4

סעיף 15

היתר ועותקיו

Go

4

סעיף 16

תחולת התוספת השניה לתקנות בקשה להיתר

Go

4

סעיף 17

אגרות

Go

4

סעיף 18

תוקפו של היתר

Go

5

סעיף 19

תעודת גמר

Go

5

תוספת

Go

5


תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), תשס"ז-2006*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 119ו(ב) ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבניה), וסעיף 26(ב) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – חוק הגז הטבעי), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אחראי לביקורת" – אחראי לביקורת על ביצוע העבודה;

          "אחראי להקמת מיתקן גז" – מי שבעל הרישיון או צרכן גז טבעי מינה לאחראי להקמת מיתקן הגז;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

"אחראי להקמת מיתקן גז" – מי שבעל הרישיון או צרכן גז טבעי מינה לאחראי להקמת מיתקן הגז;

          "בעל היתר" – מי שעל שמו הוצא היתר;

          "בעל נכס" – בעל זכות במקרקעין כמשמעותו בתקנה 36(ו) לתקנות רישוי בנייה;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

החלפת הגדרת "בעל נכס"

הנוסח הקודם:

"בעל נכס" – בעל זכות בנכס כמשמעו בתקנה 2א לתקנות בקשה להיתר;

          "בקשה להיתר" – בקשה להיתר להקמת מיתקן גז הערוכה לפי תקנות אלה, לרבות נספחיה;

          "גז טבעי" – כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי;

          "המבקש" – כמשמעותו בתקנה 3(א);

          "היתר" – היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה;

          "מהנדס" – מהנדס הוועדה המקומית כמשמעו בסעיף 20 לחוק התכנון והבניה;

          "חוק הגז בטיחות ורישוי" – חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

הוספת הגדרת "חוק הגז בטיחות ורישוי"

          "מיתקן גז" – מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד כמשמעותו בסעיף 26 לחוק הגז הטבעי ועד מונה הצרכן;

          "מיתקן גז לצריכה עצמית" – מיתקן גז לצריכה של צרכן הגז המחבר בין מונה כמשמעו בסעיף 37(א) לחוק הגז הטבעי לבין מיתקנים בחצריו של הצרכן;

          "מנהל עבודה" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

מחיקת הגדרת "מנהל עבודה"

הנוסח הקודם:

"מנהל עבודה" – מי שממלא את התפקיד של מנהל עבודה באתר הבניה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988;

          "מפה מצבית" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

מחיקת הגדרת "מפה מצבית"

הנוסח הקודם:

"מפה מצבית" – מפה שמסומן בה בקנה מידה שטח קרקע מוגדר וכל הנמצא בו;

          "מפת איתור עבודה" – כמשמעה בתקנה 7;

          "מיתקני תשתית" – דרכים ומסילות ברזל לסוגיהן, קווי תשתית ובכלל זה קווי חשמל, קווי גז פחמימני מעובה, כימיקלים ודלק לסוגיהם, חומרים מסוכנים, קווי תקשורת, קווי מים, קווי ביוב וניקוז ומיתקנים המשרתים אותם;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

הוספת הגדרת "מיתקני תשתית"

          "מפת מדידה" – מפת מדידה להיתר כמשמעותה בתקנות רישוי בנייה;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

הוספת הגדרת "מפת מדידה"

          "מפרט" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

מחיקת הגדרת "מפרט"

הנוסח הקודם:

"מפרט" – כמשמעו בסעיף 24 לחוק הגז הטבעי שאישר המנהל והממונה כהגדרתם בחוק האמור והערוך לפי תקנות אלה;

          "מתכנן מחוז" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

מחיקת הגדרת "מתכנן מחוז"

הנוסח הקודם:

"מתכנן מחוז" – כמשמעו בסעיף 8 לחוק התכנון והבניה;

          "מתכנן מיתקן גז" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

מחיקת הגדרת "מתכנן מיתקן גז"

הנוסח הקודם:

"מתכנן מיתקן גז" – מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת לפי תקנות המהנדסים ושחתם על הבקשה להיתר ועל נספחיה כאחראי לתכנון מיתקן גז נושא הבקשה ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו;

          "נכס" – הנכס שלגביו, מבוקש או ניתן היתר;

          "עבודה" – עבודה בנכס או השימוש בו הטעונים היתר;

          "עורך הבקשה" – מי שחתום על הבקשה להיתר ועל נספחיה, כעורכם, או הבא במקומו, הכל כמפורט בתקנות אלה ובטופס 1 לתוספת;

          "צרכן גז טבעי" – כמשמעותו בחוק משק הגז הטבעי;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

הוספת הגדרת "צרכן גז טבעי"

          "רשות הרישוי" – רשות הרישוי המקומית כמשמעותה בסעיף 30 לחוק התכנון והבניה;

          "שירות התגוננות אזרחית" – כמשמעה בסעיף 2 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

          "תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבניה וכן תכנית עבודה כהגדרתה בסעיף 25(א) לחוק הגז הטבעי;

          "תכנית בניה" – כמשמעותה בתקנה 8;

          "תכנית הנדסית" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

מחיקת הגדרת "תכנית הנדסית"

הנוסח הקודם:

"תכנית הנדסית" – כמשמעה בסעיף 24(ב) לחוק משק הגז הטבעי;

          "תקנות בקשה להיתר" – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

          "תקנות המהנדסים" – תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967;

          "תקנות רישוי בנייה" – תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

הוספת הגדרת "תקנות רישוי בנייה"

תחולת תקנות רישוי בנייה

2.       (א)  תקנות רישוי בנייה לא יחולו על הקמה של מיתקן גז, אלא אם כן הוחלו במפורש בתקנות אלה.

          (ב)  לכל מונח שלא הוגדר בתקנות אלה, תהיה המשמעות שיש לו בתקנות רישוי בנייה זולת אם משתמע אחרת.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

תחולת תקנות בקשה להיתר רישוי בנייה

2. (א) תקנות בקשה להיתר רישוי בנייה לא יחולו על הקמה של מיתקן גז, אלא אם כן הוחלו במפורש בתקנות אלה.

(ב) לכל מונח שלא הוגדר בתקנות אלה, תהיה המשמעות שיש לו בתקנות בקשה להיתר רישוי בנייה זולת אם משתמע אחרת.

הגשת הבקשה להיתר

3.       (א)  בקשה להיתר תוגש לרשות הרישוי בידי אחד מאלה:

(1)   מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לצורך זה;

(2)   בעל רישיון כהגדרתו בחוק הגז הטבעי;

(3)   צרכן גז טבעי לגבי מיתקן גז לצריכה עצמית.

          (ב)  בקשה להיתר תוגש לפי טופס 1 בתוספת.

          (ג)   על הבקשה להיתר כאמור בתקנת משנה (ב) יחתמו אלה:

(1)   המבקש;

(2)   עורך הבקשה;

(3)   מתכנן מיתקן גז;

(3א) מתכנן שלד הבניין, אם ישנו, למעט לעניין קו גז תת-קרקעי;

(4)   האחראי להקמת מיתקן גז;

(5)   בעל הנכס, אלא אם כן נשלחה הודעה כאמור בתקנה 3א(א);

(6)   האחראי לביקורת.

          (ד)  חתימותיהם של האחראי להקמת מיתקן גז ושל האחראי לביקורת כאמור בתקנת משנה (ג)(4) ו-(6), יכול שיימסרו לרשות הרישוי לאחר הגשת בקשה להיתר, אך לא יאוחר ממועד תחילת העבודה נושא ההיתר.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118

(ב) בקשה להיתר תוגש בשלושה עותקים, לפי טופס 1 בתוספת, בצירוף מפרט, שיוגש בחמישה עותקים.

(ג) על הבקשה להיתר ומפרט כאמור בתקנת משנה (ב) יחתמו אלה:

(1) המבקש;

(2) עורך הבקשה;

(3) מתכנן מיתקן גז – לענין החישובים הסטטיים והקונסטרוקציה במיתקן;

(3א) מתכנן שלד הבניין, אם ישנו, למעט לעניין קו גז תת-קרקעי;

(4) האחראי להקמת מיתקן גז;

(5) בעל הנכס, אלא אם כן נשלחה הודעה כאמור בתקנה 3א(א);

(6) האחראי לביקורת.

בקשה להיתר שלא נחתמה

3א.     (א)  על בקשה להיתר שלא נחתמה בידי בעל נכס יחולו הוראות אלה:

(1)   מבקש ההיתר ימציא הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי הנכס, ויגיש לרשות הרישוי הוכחות על המצאת ההודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי הנכס;

(2)   בהודעה בדבר הגשת בקשה להיתר, יצוינו התכנית שמכוחה הוגשה הבקשה ומשרדי רשות הרישוי שבהם ניתן לעיין בבקשה, ויצורף לה צילום אוויר בקנה מידה של 1:1,000 של אותו הנכס, אשר סומנו עליו מיקומו של מיתקן גז, רצועות צינור ותחום המגבלות הנובעות מהם;

(3)   בהעדר מענו של בעל נכס, על המבקש לצרף תצהיר שיפרט בו כי מענו של בעל הנכס אינו ידוע לו וכי עשה מאמץ סביר להשיגו; המבקש יפרסם את דבר הגשת הבקשה להיתר בעיתון יומי לפי הוראות סעיף 1א לחוק ויצרף את עותק הפרסום לבקשה להיתר.

          (ב)  בתקנה זו, "בעל נכס" – לרבות בעל מיתקן תשתית, אם מיתקן התשתית מצוי בתחום הבקשה, ומיקום המיתקן סומן במפרט שאושר לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 119

הוספת תקנה 3א

התנגדות לבקשה

3ב.     (א)  מי שקיבל הודעה לפי תקנה 3א(א) רשאי להגיש לרשות הרישוי התנגדות לבקשה להיתר בתוך 20 ימים מיום שהומצאה לו הודעה על הגשתה או מיום הפרסום האמור בתקנה 3א(א)(3), לפי המאוחר.

          (ב)  החלטת רשות הרישוי בהתנגדות תתקבל על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק, התקנות שלפיו והתכניות החלות על הנכס.

          (ג)   רשות הרישוי תשלח למתנגד ולמבקש הודעה בדבר החלטתה.

          (ד)  החליטה רשות הרישוי לדחות את ההתנגדות כאמור בתקנת משנה (א), לא תיתן את ההיתר אלא לאחר שחלפו 30 ימים מיום משלוח ההודעה למתנגד ולמבקש, כאמור בתקנת משנה (ג).

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 119

הוספת תקנה 3ב

סייג לעניין מועד מתן ההיתר

3ג.     לא יינתן היתר שחלה עליו תקנה 3א אלא לאחר תום 25 ימים מיום שהומצאה הודעה בדבר הגשת הבקשה כאמור בתקנה האמורה.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 119

הוספת תקנה 3ג

עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה

4.       עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה יהיו כאמור בתקנות 27 ו-28 וחלק י"א לתקנות רישוי בנייה, והתקנות האמורות יחולו, בשינויים המחויבים, על הבקשה להיתר.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 120

4. עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה יהיו כאמור בתקנות 2ד עד 2ט לתקנות בקשה להיתר בתקנות 27 ו-28 וחלק י"א לתקנות רישוי בנייה, והתקנות האמורות יחולו, בשינויים המחויבים, על הבקשה להיתר.

נספחים לבקשת היתר

5.       (א)  לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה:

(1)   מפת מדידה;

(2)   מפת איתור העבודה;

(3)   תשריט סכמתי של מיתקן הגז;

(4)   תכניות בניה;

(5)   לבקשה להיתר, למעט היתר למיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב לחוק הגז בטיחות ורישוי – מפרט שאושר לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי.

          (ב)  הנספחים האמורים בתקנת משנה (א) ייחתמו בידי המבקש, עורך הבקשה ומתכנן מיתקן גז.

          (ג)   במיתקן גז שלא סומן בתכנית עבודה יכלול המפרט לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי סימון מפורט של מיקום מיתקן הגז.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 120

5. (א) לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה:

(1) מפה מצבית מפת מדידה;

(2) מפת איתור העבודה;

(3) תשריט סכמתי של מיתקן הגז;

(4) תכניות בניה;

(5) לבקשה להיתר, למעט היתר למיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב לחוק הגז בטיחות ורישוי – מפרט שאושר לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי.

(ב) הנספחים האמורים בתקנת משנה (א) ייחתמו בידי המבקש, עורך הבקשה ומתכנן מיתקן גז.

(ג) במיתקן גז שלא סומן בתכנית עבודה יכלול המפרט לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי סימון מפורט של מיקום מיתקן הגז.

6.       (בוטלה).

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 120

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

מפה מצבית

6. מפה מצבית תיערך כאמור בתקנה 4 לתקנות בקשה להיתר, והתקנה האמורה תחול, בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר.

מפת איתור

7.       (א)  מפת האיתור תיערך בקנה מידה של מפת המדידה ויצוינו בה הפרטים המפורטים להלן, בין הנמצאים בנכס ובין שמבקשים להקימם במסגרת הבקשה:

(1)   בניינים ודרכי הגישה אליהם;

(2)   מיתקן גז לרבות המגבלות הנובעות ממנו;

(3)   דרכי הגישה למיתקן הגז;

(4)   כניסות ויציאות של מיתקן גז;

(5)   חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;

(6)   קווי אספקת מים, קידוחי מים ואזורי מגן כהגדרתם בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ"ה-1995;

(7)   כל מיתקני התשתית הנמצאים בתחום הבקשה, לרבות מיתקני תשתית שטרם הוקמו אך אושרו בתכנית לפי החוק;

(8)   ארובה וגובהה;

(9)   גדרות;

(10)  תיאור התנאים הפיסיים של השטח שבתחום הבקשה.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א)(7), פנה עורך הבקשה לבעל מיתקן תשתית בבקשה לקבל מידע לפי תקנת המשנה האמורה לעניין מיתקני תשתית שאין לגביהם פרטים בתכנית, ולא קיבל את תגובתו, לא תחול עליו החובה לציין מידע כאמור במפת איתור העבודה, ובלבד שפנייה כאמור תהיה לכתובת הגוף הרשומה אצל רשם החברות, ולעניין גוף שאינו נדרש לפי דין לרישום ברשם החברות – למשרדיו הראשיים; עורך הבקשה יציין בבקשה כי פנה לבעלי מיתקני תשתית כאמור ולא קיבל את תגובתם.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 120

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

מפת איתור העבודה

7. מפת איתור העבודה תיערך בקנה מידה 1:250, ובה יצוינו הפרטים שלהלן, בין אם הם נמצאים בנכס ובין אם מבקשים להקימם במסגרת הבקשה:

(1) בנינים ודרכי הגישה אליהם;

(2) מיתקן הגז;

(3) דרכי גישה למיתקן הגז;

(4) כניסות ויציאות של מיתקן הגז;

(5) חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;

(6) קווי אספקת מים;

(7) חיבור לביוב ציבורי;

(8) בורות רקב, בורות חלחול או חפירי חלחול, אם קיימים;

(9) מכלי גז וצנרת לאספקת גז שאינם של מיתקן הגז;

(10) ארובה גבוהה;

(11) מיתקן חימום להסקה מרכזית על ידי דלק נוזלי שאינו של מיתקן הגז;

(12) דרכי ניקוז הנכס;

(13) קווים ועמודים של חשמל וטלפון וקווי טלוויזיה בכבלים;

(14) גדרות;

(15) תיאור התנאים הפיזיים של הנכס.

תכניות בניה

8.       תכניות בניה ייערכו בקנה מידה 1:250 ויכללו את תכניות התנוחה והחתכים של מיתקן הגז.

חזית לצד הרחוב

9.       לבקשת המהנדס רשאית רשות הרישוי לדרוש כי תכנית בנייה של חזית בניין לצד הרחוב שלאורכו מוקם מיתקן הגז, תיערך כאמור בפרט 2(ג) לתוספת לתקנות רישוי בנייה, והוראות הפרט האמור יחולו על הבקשה להיתר, בשינויים המחויבים.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 121

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

חזית לצד הרחוב

9. לבקשת המהנדס רשאית רשות הרישוי לדרוש כי תכנית בניה של חזית בנין לצד הרחוב שלאורכו מוקם מיתקן הגז, תיערך כאמור בתקנה 8 לתקנות בקשה להיתר, והוראות התקנה האמורה יחולו על הבקשה להיתר, בשינויים המחויבים.

אופן הגשת נספחים

10.    הגשת הנספחים לבקשה להיתר, תיעשה לפי התוספת לתקנות רישוי בנייה, והתוספת האמורה תחול על הבקשה להיתר, בשינויים ובהתאמות המחויבים לצורך תכנון מיתקן גז, כפי שיורה המהנדס.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 121

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

אופן הגשת נספחים

10. הגשת הנספחים לבקשה להיתר, תיעשה לפי תקנה 9 לתקנות בקשה להיתר, והתקנה האמורה תחול על הבקשה להיתר, בשינויים ובהתאמות המחויבים לצורך תכנון מיתקן גז, כפי שיורה המהנדס.

נספחים שונים להבהרת הבקשה

11.    המבקש יגיש לרשות הרישוי, לפי בקשתה בכתב, נספחים נוספים הדרושים, לדעתה, להבהרת הבקשה להיתר או לבדיקתה.

נספחים במספר ובקנה מידה שונים

12.    ראה מהנדס הוועדה כי תנאי השטח או מיתקן הגז מחייבים זאת, רשאי הוא, מנימוקים מיוחדים שיירשמו –

(1)  להתיר הגשת נספחים לבקשה במספר ובקנה מידה שונים מהקבוע בתקנות אלה;

(2)  להוסיף או לגרוע מהפרטים הנדרשים בכל אחד מהנספחים וכן מהנספחים עצמם.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 121

12. ראה מהנדס הוועדה כי תנאי השטח או מיתקן הגז מחייבים זאת, רשאי הוא, על דעת יושב ראש רשות הרישוי ומנימוקים מיוחדים שיירשמו –

13.    (בוטל).

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 121

ביטול תקנה 13

הנוסח הקודם:

בדיקת הבקשה

13. (א) הוגשה בקשה להיתר לרשות הרישוי והיא תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה, את התקנות האלה ואת התכניות החלות על הנכס, יאשר המהנדס בכתב את הדבר.

(ב) בבקשה להיתר שאינה תואמת את ההוראות כאמור בתקנת משנה (א), יפרט המהנדס את מהותה ומידתה של הסטיה ויחווה את דעתו בכתב לרבות לענין הגדרת הבקשה כסטיה ניכרת על פי סעיף 151 לחוק התכנון והבניה.

מתן היתר ותנאיו

14.    רשות רישוי רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו או לבטל מתן היתר עקב מתן פרטים בלתי נכונים, וכן להתנות בו תנאים לצורך המיתקן או להקמתו, בין השאר, בענינים אלה:

(1)  חומרי בניה לביצוע העבודה ודליקותם של חומרים אלה;

(2)  מראהו החיצוני של מיתקן הגז המוצע והתאמתו לסביבתו;

(3)  מילויים וחפירות;

(4)  התאמת מפלסי הנכס למערכת הדרכים והניקוז ולעיצוב הנוף והסביבה;

(5)  עבודות פיתוח מסביב למיתקן הגז המוצע הנדרשות לצורך המיתקן או להקמתו, כמפורט להלן:

(א)   סלילת מדרכות ושבילים, בניית קירות תומכים וגדרות;

(ב)   נטיעת עצים וצמחים מסוימים ושמירה על עצים וצמחים מסוימים שבנמצא;

(6)  הריסתו של בנין, כולו או חלקו, שיש לו קשר עם העבודה המבוצעת;

(7)  מערכות תאורה, ביוב וניקוז, אספקת מים, צנרת חומרים מסוכנים, טלפון, חשמל, גז, מיתקנים לאצירת אשפה ואמצעי בטיחות אש והצלה כהגדרתם בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

(8)  (נמחקה);

(9)  נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור הרחב ולהגנת העובדים במיתקן הגז במהלך הבניה ולאחריה;

(10) מניעת הפרעה במהלך העבודה לתנועת כלי רכב והולכי רגל בדרך ציבורית;

(11) נקיטת אמצעים למניעת הנחת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על דרך ציבורית במהלך העבודה ולסילוקם מסביבת הנכס לאחר השלמתה, וכן תנאים לפינוי פסולת בנין במהלך העבודה ובסיומה והשבת השטח לקדמותו.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 121

14. רשות רישוי רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו או לבטל מתן היתר עקב מתן פרטים בלתי נכונים, וכן להתנות בו תנאים לצורך המיתקן או להקמתו, בין השאר, בענינים אלה:

(1) חומרי בניה לביצוע העבודה ודליקותם של חומרים אלה;

(2) מראהו החיצוני של מיתקן הגז המוצע והתאמתו לסביבתו;

(3) מילויים וחפירות;

(4) התאמת מפלסי הנכס למערכת הדרכים והניקוז ולעיצוב הנוף והסביבה;

(5) עבודות פיתוח מסביב למיתקן הגז המוצע הנדרשות לצורך המיתקן או להקמתו, כמפורט להלן:

(א) סלילת מדרכות ושבילים, בניית קירות תומכים וגדרות;

(ב) נטיעת עצים וצמחים מסוימים ושמירה על עצים וצמחים מסוימים שבנמצא;

(6) הריסתו של בנין, כולו או חלקו, שיש לו קשר עם העבודה המבוצעת;

(7) מערכות תאורה, ביוב וניקוז, אספקת מים, צנרת חומרים מסוכנים, טלפון, חשמל, גז, מיתקנים לאצירת אשפה ומיתקנים לבטיחות אש ואמצעי בטיחות אש והצלה כהגדרתם בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

(8) מקומות חניה וגישה אליהם;

(9) נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור הרחב ולהגנת העובדים במיתקן הגז במהלך הבניה ולאחריה;

(10) מניעת הפרעה במהלך העבודה לתנועת כלי רכב והולכי רגל בדרך ציבורית;

(11) נקיטת אמצעים למניעת הנחת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על דרך ציבורית במהלך העבודה ולסילוקם מסביבת הנכס לאחר השלמתה, וכן תנאים לפינוי פסולת בנין במהלך העבודה ובסיומה והשבת השטח לקדמותו.

הודעה מגוף בודק

14א.  לא יינתן היתר לפי תקנות אלה להקמת מיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב בחוק הגז בטיחות ורישוי, אלא אם כן הוגשה לרשות הרישוי הודעה בכתב מאת גוף בודק כמשמעותו בחוק הגז בטיחות ורישוי, כי המיתקן המתואר בבקשה להיתר תואם את הנדרש על פי תקן כהגדרתו בסעיף האמור, לשלב התכנון.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 121

הוספת תקנה 14א

היתר ועותקיו

15.    (א)  היתר ייערך לפי טופס 2 שבתוספת וייחתם בידי רשות הרישוי.

          (ב)  להיתר יצורף עותק מכל נספח לבקשה, חתום בידי רשות הרישוי.

          (ג)   עותקים של ההיתר יישמרו במשרדי הוועדה המקומית ויהיו פתוחים לעיון הציבור; עותק נוסף של ההיתר יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה ויוצג לאדם שהרשה לכך מתכנן המחוז, המהנדס, רשות הבריאות, שירות ההתגוננות האזרחית, שוטר, או כבאי, לפי בקשתו.

          (ד)  (בוטלה).

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 121

ביטול תקנת משנה 15(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) בעל ההיתר ימציא לבעל הנכס העתק מההיתר, שניתן לו לגבי אותו נכס, סמוך לאחר מתן ההיתר.

תחולת התוספת השניה לתקנות בקשה להיתר

16.    (א)  היתר להקמת מיתקן גז יינתן בהתאם להוראות המפורטות בתוספת שניה לתקנות בקשה להיתר וכל היתר להקמת מיתקן גז כאמור יותנה בכך שהעבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות, בשינויים המחויבים, כפי שיאשר המהנדס, לאחר שמצא כי השינוי דרוש להקמת מיתקן הגז ואין בו פגיעה בבטיחות.

          (ב)  מתן היתר להקמת מיתקן גז לפי תקנות אלה אינו בא להסיר אחריות מהמבקש, מעורך הבקשה, ממתכנן מיתקן גז, מהאחראי להקמת מיתקן גז ומהאחראי לביקורת, בשל נזקים שייגרמו כתוצאה מאי–קיום ההוראות המפורטות בתוספת השניה לתקנות בקשה להיתר, בשינויים שאישר המהנדס, לפי תקנת משנה (א).

אגרות

17.    בעד מתן היתר להקמת מיתקן גז ישולמו לרשות הרישוי האגרות המפורטות בתוספת השלישית לתקנות בקשה להיתר.

תוקפו של היתר

18.    (א)  תוקפו של היתר להקמת מיתקן גז הוא שלוש שנים מיום הוצאתו, ואולם רשות הרישוי רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתת היתר לחמש שנים, אם שוכנעה כי היקפו או מורכבותו של ההיתר מחייבים זאת.

          (ב)  החלטת רשות הרישוי בענין היתר תיחשב כבטלה בתום שנתיים מהיום שבו נמסרה למבקש הודעה על אישור הבקשה אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר.

          (ג)   תוקפו של ההיתר יפקע אם העבודה הופסקה לתקופה העולה על שנה.

          (ד)  הוחל בעבודה לפי ההיתר אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של ההיתר, תחדש רשות הרישוי את ההיתר על פי בקשת בעל היתר, מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לענין זה, בתנאי שאין מניעה בדין לחדשו.

          (ה)  לא הוחל בעבודה בתוך שנה מיום הוצאת ההיתר – בטל ההיתר, אך רשאית רשות הרישוי, לפי שיקול דעתה, ולפי בקשת בעל ההיתר, המדינה או מי מטעמה, לחדשו.

          (ו)   תוקפו של היתר מחודש לפי תקנת משנה (ד) או (ה) הוא לשנה.

          (ז)   לא יחודש היתר יותר מפעמיים אלא אם כן שוכנעה רשות הרישוי שאופייה המיוחד של הבניה מחייב חידוש נוסף להיתר.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 121

(ב) החלטת רשות הרישוי בענין היתר תיחשב כבטלה בתום שנה שנתיים מהיום שבו נמסרה למבקש הודעה על אישור הבקשה אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר.

תעודת גמר

19.    חלק ט' לתקנות רישוי בנייה יחול על בקשה להיתר, בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר, ובמקום "מתכנן שלד הבנין" יראו כאילו נאמר "מתכנן מיתקן גז לענין הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים במיתקני הגז וכן האחראי להקמת מיתקן הגז, בהתאם לחלוקת תחומי פעולתם"; בקשה לתעודת גמר ותעודת גמר ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, בהתאמה.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 121

19. תקנה 21 לתקנות בקשה להיתר, תחול בשינויים המחויבים חלק ט' לתקנות רישוי בנייה יחול על בקשה להיתר, בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר, ובמקום "מתכנן שלד הבנין" יראו כאילו נאמר "מתכנן מיתקן גז לענין הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים במיתקני הגז וכן האחראי להקמת מיתקן הגז, בהתאם לחלוקת תחומי פעולתם"; בקשה לתעודת גמר ותעודת גמר ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, בהתאמה.

תוספת

טופס 1

(תקנה 3(ב))

[בקשה להיתר להקמת מיתקן גז]

טופס 2

(תקנה 15(א))

היתר

תיק מס'      

גוש:       חלקה:       ח"ח:       מגרש:      

תכנית מיתאר ארצית:      

מס' תכנית מיתאר מקומית או מפורטת      

רשות הרישוי המקומית      

היתר מס':      

רשות מקומית       שכונה:       רח'       מס'      

שם

ת"ז/מס' תאגיד

מען

טל'/פקס'/דואר אלקטרוני

בעל ההיתר

ט.

פ.

ד.

בעל הזכות בנכס

ט.

פ.

ד.

עורך ראשי של הבקשה

ט.

פ.

ד.

אחראי להקמת מיתקן הגז

ט.

פ.

ד.

מתכנן שלד הבניין

ט.

פ.

ד.

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור רשות הרישוי.

על פי אישור רשות הרישוי האמורה      

מיום      

מותר:      

בתנאי שהעבודות האמורות יבוצעו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, ובהתאם לנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה וימולאו התנאים המיוחדים האלה:      

להלן חישוב שיעור אגרת הבניה:

תיאור העבודה

כמות

יחידת המדידה

מחיר

סך הכל

אג'

אג'

סך כל אגרת הבניה

פיקדון שולם ביום       לפי קבלה מס'      

יתרת אגרת בניה שולמה ביום       לפי קבלה מס'      

תאריך נתינת ההיתר      

היתר זה יפקע תוקפו בתום שלוש /       (עד חמש) שנים.

                                                                      ______________

                                                                          חתימת המהנדס

                                                             ______________________

                                                           חתימת יו"ר הוועדה המקומית או יו"ר

                                                             ועדת המשנה של הוועדה המקומית

5129371

54678313חותמת רשות הרישוי

לוט: עותק אחד של הנספחים חתומים ומאושרים בידי

לפי תקנה 15(ג) לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, עותק אחד של ההיתר על נספחיו חתום ומאושר, יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה במשך כל זמן ביצוע העבודה, ויוצג לפי דרישה למי שהרשה לו מתכנן המחוז, המהנדס, רשות הבריאות, שירות התגוננות אזרחית, לשוטר או לכבאי.

טופס 3

(תקנה 19)

[בקשה לתעודת גמר]

טופס 4

(תקנה 19)

תעודת גמר

מס'       

תיק מס'       

גוש       חלקה       ח"ח      

מגרש      

היתר מס'       

מיום       

רשות הרישוי      

בתוקף סמכותי לפי תקנה 19 לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, אני מאשר בזה, על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות,  הנמצא בתחום הרשות המקומית שכונה       רחוב       מס'        לפי תנאי ההיתר, למעט התנאים המפורטים להלן שקיומם נדחה בהחלטתם של יושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס כאחד עד תאריך       וכי מותר להשתמש במיתקן למטרות המפורטות בהיתר.

אלה התנאים של ההיתר שקיומם נדחה:

מהות התנאי

מועד אחרון לקיום התנאי

מועד החלטת יושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס על הדחיה

1.

2.

3.

5129371

54678313

                  __________________                           תאריך

                           חתימת המהנדס

1.    עותק החישובים הסטטיים שמור ב     

2.    מס' רישום       בתיק מס'       בפילם מס'      

3.    עותק מתכנית הקונסטרוקציה שמור אצל מתכנן המיתקן      

מענו       מס' טלפון      

י"ט באב התשס"ו (13 באוגוסט 2006)

                                                                             רוני בר-און

                                                                                                   שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6525 מיום 4.10.2006 עמ' 97.

תוקנו ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 118 – תק' תשע"ז-2016; ר' תקנה 19 לענין תחולה.

19. תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שתוגש מיום פרסומן או לאחריו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות