נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז-2007

 

 

בריאות – שרותי רווחה – ניצולי שואה

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – ניצולי שואה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

החלטה בדבר זכאות

Go

4

סעיף 3

תגמולים והטבות לנרדפים

Go

4

סעיף 3א

מענק שנתי לניצול שואה נזקק

Go

5

סעיף 3ב

מענק רבעוני לניצול שואה שמקבל קצבה חודשית בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים

Go

5

סעיף 4

מענק הטבות שנתי לניצול שואה שאינו מקבל קצבה חודשית

Go

5

סעיף 5א

הוראה מיוחדת לעניין הטבות לניצול שואה שמתקיימים בו תנאים מסוימים

Go

6

סעיף 6

ערר וערעור

Go

6

סעיף 6א

תקופת הזכאות

Go

7

סעיף 8

איסור העברה, ערבות ועיקול

Go

7

סעיף 8א

הוראות מיוחדות לענין תשלום

Go

7

סעיף 9

הגבלת שכר טרחה

Go

7

סעיף 10

ביצוע ותקנות

Go

8

סעיף 10א

חובת דיווח לכנסת   הוראת שעה

Go

8

סעיף 11

תחילה ותחולה

Go

8

סעיף 12

הוראת שעה

Go

8

 

(תיקון מס' 2) תשס"ח-2008


חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז-2007*

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 236 (ה"ח 358)

חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, תשס"ז-2007

הגדרות

1.       בחוק זה –

(תיקון מס' 2) תשס"ח-2008

           "ניצול שואה נזקק" – (נמחקה);

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 236 (ה"ח 358)

מחיקת הגדרת "ניצול שואה נזקק"

הנוסח הקודם:

"ניצול שואה נזקק" – אדם הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;

(2) מתקיים בו אחד מאלה:

(א) הוא קיבל תשלום לפי ההסכם שנחתם ביום י"ב בתשרי התשנ"ג (9 באוקטובר 1992) בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה;

(ב) הוא קיבל תגמול לפי החוק הגרמני להקמת קרן "זיכרון, אחריות ועתיד" מיום א' באב התש"ס (2 באוגוסט 2000), למעט יורש של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי החוק האמור;

(3) הוא אינו זכאי לגמלה חודשית מהרפובליקה הפדרלית של גרמניה בשל רדיפות הנאצים, למעט תשלום כאמור בפסקה (2)(א);

(4) הוא אינו זכאי לתגמולים או להטבות לפי כל אחד מהחוקים האלה:

(א) חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(ב) חוק נכי רדיפות הנאצים;

(ג) חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;

(ד) חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000;

(תיקון מס' 2) תשס"ח-2008

           "הטבה" – (נמחקה);

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 236 (ה"ח 358)

מחיקת הגדרת "הטבה"

הנוסח הקודם:

"הטבה" – לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום או מאגרה, או אגרה מופחתת;

(תיקון מס' 2) תשס"ח-2008

           "ההסכם עם גרמניה" – ההסכם שנחתם ביום י"ב בתשרי התשנ"ג (9 באוקטובר 1992), בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה[1];

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 236 (ה"ח 358)

הוספת הגדרת "ההסכם עם גרמניה"

           "השכרה ציבורית" – כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998;

           "חוק נכי רדיפות הנאצים" – חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           "המועד הקובע" – יום ג' בסיוון התשע"ד (1 ביוני 2014);

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 562 (ה"ח 866)

הוספת הגדרת "המועד הקובע"

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           "מחוסר דיור" – (נמחקה);

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 562 (ה"ח 866)

מחיקת הגדרת "מחוסר דיור"

הנוסח הקודם:

"מחוסר דיור" – מי שאין ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו דירה או חלק בדירה והוא אינו מתגורר בדיור ציבורי;

(תיקון מס' 2) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 10) תשע"ח-2017

           "מענק שנתי לפי חוק זה" – מענק הטבות שנתי לפי סעיפים 3א, 4 או 5א(ב)(2);

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 237 (ה"ח 358)

הוספת הגדרת "מענק שנתי לפי חוק זה"

 

מיום 1.2.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 291 (ה"ח 811)

(1) קצובת הבראה ונופש לפי סעיפים 3(ב)(2) או 4(1), ולגבי ניצול שואה נזקק כמשמעותו בסעיף 5(א) – בתוספת מענק הטבות לפי סעיף 5(א)(1) בתוספת מענק הטבות לפי סעיף 3(ב)(5);

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 562 (ה"ח 866)

"מענק שנתי לפי חוק זה" – אחד מאלה:

(1) קצובת הבראה ונופש לפי סעיפים 3(ב)(2) או 4(1), בתוספת מענק הטבות לפי סעיף 3(ב)(5);

(2) מענק הטבות לפי סעיף 5א(ב)(2);

מענק הטבות שנתי לפי סעיפים 4 או 5א(ב)(2);

 

מיום 1.1.2018

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 71 (ה"ח 1181)

"מענק שנתי לפי חוק זה" – מענק הטבות שנתי לפי סעיפים 3א, 4 או 5א(ב)(2);

 

 

(תיקון מס' 10) תשע"ח-2017

           "ניצול שואה נזקק" – מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוא מקבל תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(2)   הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה), וכן אחד מאלה:

(א)   תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(ב)   גמלה המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG);

(ג)    קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם;

מיום 1.1.2018

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 71 (ה"ח 1181)

הוספת הגדרת "ניצול שואה נזקק"

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           "מענק שנתי לפי דין אחר" – (נמחקה);

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 237 (ה"ח 358)

הוספת הגדרת "מענק שנתי לפי דין אחר"

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 562 (ה"ח 866)

מחיקת הגדרת "מענק שנתי לפי דין אחר"

הנוסח הקודם:

"מענק שנתי לפי דין אחר" – מענק הטבות לפי סעיף 6 לחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000, או מענק הטבות לפי סעיף 17א לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;

(תיקון מס' 2) תשס"ח-2008

           "קצבה בשל רדיפות הנאצים" – אחת מאלה:

(1)   קצבה חודשית המשולמת על ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בשל רדיפות הנאצים, בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים (BEG)[2];

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(3)   קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם למעט קצבה שקבע שר האוצר, בצו, בסכום שאינו עולה על הסכום האמור בסעיף 4(א1) לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(4)   תגמול חודשי המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים;

(5)   תגמול חודשי המשולם מכוח פרק א' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001;

(6)   קצבה חודשית אחרת המשולמת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם, שקבע השר באישור ועדת העליה הקליטה והתפוצות של הכנסת;

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 237 (ה"ח 358)

הוספת הגדרת "קצבה בשל רדיפות הנאצים"

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 562 (ה"ח 866)

(2) קצבה חודשית המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה;

(3) קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם למעט קצבה שקבע שר האוצר, בצו, בסכום שאינו עולה על הסכום האמור בסעיף 4(א1) לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           "קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה" – לרבות קצבה כאמור המשולמת מראש בעד שלושה חודשים, כשהיא מחולקת ב-3;

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 562 (ה"ח 866)

הוספת הגדרת "קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה"

           "הרשות המוסמכת" – כמשמעותה בסעיף 2 לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(תיקון מס' 2) תשס"ח-2008

           "תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות" – אחד מאלה:

(1)   תגמול חד-פעמי לפי סעיף 11(1)(1) לחוק הגרמני להקמת קרן "זיכרון, אחריות ועתיד" מיום א' באב התש"ס (2 באוגוסט 2000) (להלן – החוק הגרמני להקמת הקרן)2;

(2)   תגמול חד-פעמי לפי סעיף 2(1)(2) לחוק האוסטרי להקמת הקרן "לפיוס, שלום ושיתוף פעולה" מיום ט"ז בתמוז התש"ס (19 ביולי 2000) (להלן – החוק האוסטרי להקמת הקרן)2;

(3)   תגמול חד-פעמי ששולם בידי ועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה, במימון הקרן האמורה בפסקה (2), לניצול שואה שעבד בעבודת פרך;

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 237 (ה"ח 358)

הוספת הגדרת "תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות"

(תיקון מס' 2) תשס"ח-2008

           "הוועדה" – ועדת העליה הקליטה והתפוצות של הכנסת;

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 237 (ה"ח 358)

הוספת הגדרת "הוועדה"

           "השר" – שר האוצר[3].

החלטה בדבר זכאות (תיקון מס' 2) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014 (תיקון מס' 10) תשע"ח-2017

2.       (א)  הוגשה בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי סעיפים 3א, 3ב, 4 או 5א, תחליט הרשות המוסמכת אם מתקיימים במבקש תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי אותם סעיפים.

 

 

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 10) תשע"ח-2017

           (ב)  לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) יצורף טופס ויתור על סודיות לגבי מידע הנוגע להתקיימות תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 3א, 3ב. 4 או 5א, והסכמה לקבלת מידע כאמור המצוי בידי כל גוף הנמצא בישראל או במדינת חוץ, בנוסח שעליו תורה הרשות המוסמכת.

(תיקון מס' 10) תשע"ח-2017

           (ב1)        על אף האמור בסעיף קטן (א), ניצול שואה נזקק כמפורט להלן זכאי למענק שנתי לפי הוראות סעיף 3א בלא צורך בהגשת בקשה לרשות המוסמכת כאמור בסעיף קטן (א):

(1)   מי שמקבל תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(2)   מי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, וכן תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים.

(תיקון מס' 10) תשע"ח-2017

           (ב2)        לצורך בדיקת זכאותם של מקבלי תשלומים המנויים בפסקאות (2)(א) עד (ג) להגדרה "ניצול שואה נזקק" (בסעיף קטן זה – מקבלי הגמלאות) למענק שנתי, ימסור המוסד לביטוח לאומי לרשות המוסמכת חיווי על היותו של מקבל גמלה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה, על בסיס רשימה עדכנית הכוללת את מספר זהותם ושמם של מקבלי גמלאות שהרשות המוסמכת תעביר למוסד לביטוח לאומי אחת לחודש; העברת המידע בין הגופים תיעשה תוך שימוש באמצעי אבטחת מידע בתהליך מסירתו כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה בשלמות המידע, לחשיפתו, להעתקתו או לשימוש בו בלא רשות כדין.

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           (ג)   על בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי סעיף 3 יחולו ההוראות לפי סעיף 6 לחוק נכי רדיפות הנאצים, בשינויים המחויבים, ויראו את החלטת הרשות המוסמכת בבקשה כאמור כהחלטה לפי סעיף 7 לחוק נכי רדיפות הנאצים, לכל עניין, לרבות לעניין הליכי ערר וערעור.

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 238 (ה"ח 358)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

בקשה לרשות המוסמכת

2. הוגשה בקשה לרשות המוסמכת, תחליט הרשות המוסמכת אם מתקיימים במבקש כל התנאים שבפסקאות (1) עד (4) להגדרה ניצול שואה נזקק שבסעיף 1.

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 562 (ה"ח 866)

2. (א) הוגשה בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי חוק זה לפי סעיפים 4 או 5א, תחליט הרשות המוסמכת אם מתקיימים במבקש תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 3, 4, 5 או 5א לפי אותם סעיפים.

(ב) לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) יצורף טופס ויתור על סודיות לגבי מידע הנוגע להתקיימות תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 3, 4, 5 או 5א סעיפים 4 או 5א, והסכמה לקבלת מידע כאמור המצוי בידי כל גוף הנמצא בישראל או במדינת חוץ, בנוסח שעליו תורה הרשות המוסמכת.

(ג) על בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי סעיף 3 יחולו ההוראות לפי סעיף 6 לחוק נכי רדיפות הנאצים, בשינויים המחויבים, ויראו את החלטת הרשות המוסמכת בבקשה כאמור כהחלטה לפי סעיף 7 לחוק נכי רדיפות הנאצים, לכל עניין, לרבות לעניין הליכי ערר וערעור.

 

מיום 1.1.2018

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 71 (ה"ח 1181)

(א) הוגשה בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי סעיפים 4 או 5א 3א, 4 או 5א, תחליט הרשות המוסמכת אם מתקיימים במבקש תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי אותם סעיפים.

(ב) לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) יצורף טופס ויתור על סודיות לגבי מידע הנוגע להתקיימות תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 4 או 5א 3א, 4 או 5א, והסכמה לקבלת מידע כאמור המצוי בידי כל גוף הנמצא בישראל או במדינת חוץ, בנוסח שעליו תורה הרשות המוסמכת.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), ניצול שואה נזקק כמפורט להלן זכאי למענק שנתי לפי הוראות סעיף 3א בלא צורך בהגשת בקשה לרשות המוסמכת כאמור בסעיף קטן (א):

(1) מי שמקבל תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(2) מי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, וכן תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים.

(ב2) לצורך בדיקת זכאותם של מקבלי תשלומים המנויים בפסקאות (2)(א) עד (ג) להגדרה "ניצול שואה נזקק" (בסעיף קטן זה – מקבלי הגמלאות) למענק שנתי, ימסור המוסד לביטוח לאומי לרשות המוסמכת חיווי על היותו של מקבל גמלה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה, על בסיס רשימה עדכנית הכוללת את מספר זהותם ושמם של מקבלי גמלאות שהרשות המוסמכת תעביר למוסד לביטוח לאומי אחת לחודש; העברת המידע בין הגופים תיעשה תוך שימוש באמצעי אבטחת מידע בתהליך מסירתו כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה בשלמות המידע, לחשיפתו, להעתקתו או לשימוש בו בלא רשות כדין.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 538 (ה"ח 1196)

(א) הוגשה בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי סעיפים 3א, 4 3א, 3ב, 4 או 5א, תחליט הרשות המוסמכת אם מתקיימים במבקש תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי אותם סעיפים.

(ב) לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) יצורף טופס ויתור על סודיות לגבי מידע הנוגע להתקיימות תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 3א, 4 3א, 3ב, 4 או 5א, והסכמה לקבלת מידע כאמור המצוי בידי כל גוף הנמצא בישראל או במדינת חוץ, בנוסח שעליו תורה הרשות המוסמכת.

תגמולים והטבות לנרדפים (תיקון מס' 2) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014

3.       (א)  בסעיף זה, "נרדף" – אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוא קיבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות, או שהתקיים בו אחד מאלה:

(א)   היה זכאי לתגמול כאמור בפסקאות (1) או (2) להגדרה "תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות", אם היה מגיש בקשה לקבלת התגמול עד המועד האחרון שנקבע לכך בחוקים המנויים באותן פסקאות;

(ב)   הוא שהה במחנה או בגטו, שהוכר לפי ההסכם עם גרמניה ולא הוכר לפי סעיף 11(1)(1) לחוק הגרמני להקמת הקרן או לפי סעיף 2(1)(2) לחוק האוסטרי להקמת הקרן;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(2)   הוא מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(3)   (נמחקה);

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(4)   (נמחקה).

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           (ב)  (1)   נרדף שאילולא התקיים בו האמור בפסקת משנה (א) או (ב) שלהלן היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יהיה זכאי לתגמולים ולהטבות כאילו היה נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ובלבד שאינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים והוא לא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה במועד הקובע:

(א)   הוא עלה לישראל ביום כ"ב בתשרי התשי"ד (1 באוקטובר 1953) או לאחריו, או ביום כ"ט באדר ב' התשי"ז (1 באפריל 1957) לא היה או לא נשאר לאחריו אזרח ותושב ישראל;

(ב)   ההסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה מיום כ' באלול התשי"ב (10 בספטמבר 1952) ומכתב מס' 1א שבו, לא שללו את זכותו לתבוע בשל נכותו את הרפובליקה הפדרלית של גרמניה;

(2)   כל ההוראות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים החלות בעניינו של מי שמבקש לקבל תגמולים לפי החוק האמור יחולו גם בעניינו של נרדף המבקש לקבל תגמולים לפי הוראות פסקה (1), וכל ההוראות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ולפי כל חוק אחר החלות בעניינו של מי שהוכר כזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים יחולו גם בעניינו של נרדף שהוכר כזכאי לתגמולים לפי הוראות פסקה (1) כאילו היה נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים;

(3)   כל זכות או הטבה הניתנת לנכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח כל דין או הסדר או על ידי גוף ציבורי לפיל הסכם או נוהג, תינתן, על פי אותם הסדרים ותנאים, גם לנרדף שהוכר כזכאי לתגמולים לפי הוראות פסקה (1); לעניין זה, "גוף ציבורי" – הממשלה, וכן גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           (ג)   מי שהוכר לפי סעיף זה כזכאי לתגמולים ולהטבות והוא מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה שקבע שר האוצר כאמור בפסקה (3) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים", או שקיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה במועד הקובע, ישולמו לו התגמולים האמורים בניכוי סכום השווה לסכום הקצבה האמורה; לעניין סעיף קטן זה תחושב קצבה המשולמת במטבע זר לפי השער היציג של אותו מטבע הידוע ב-1 בחודש הקלנדרי שבעדו שולמה הקצבה, ואם הקצבה משולמת מראש בעד תקופה העולה על חודש – לפי השער היציג של אותו מטבע הידוע ב-1 בחודש הקלנדרי הראשון באותה תקופה.

(תיקון מס' 8) תשע"ז-2016

           (ד)  הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על מי שזכאי לתגמול המשולם לפי הוראות סעיפים 4א או 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים.

מיום 1.4.2008

פסקה 3(ב)(2) מיום 1.1.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 238 (ה"ח 358)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

דיור ציבורי

3. (א) ניצול שואה נזקק, הזכאי ממשרד הבינוי והשיכון לסיוע בתשלום שכר דירה, זכאי לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.

(ב) שר הבינוי והשיכון, בהסכמת השר, יקבע הוראות בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לניצולי שואה נזקקים מחוסרי דיור.

 

מיום 1.2.2014

פסקה 3(ב)(1) מיום 1.3.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 291 (ה"ח 811)

(ב) ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:

(1) קצבה חודשית מאוצר המדינה בסכום של 1,000 שקלים חדשים 1,850 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן במועדים ובשיעורים שבהם מעודכן התגמול האמור בסעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים; בפסקה זו, "עדכון" – עדכון הנובע משינוי במדד או משינוי במשכורת כאמור בהגדרה "השכר הקובע" בסעיף 1(א) לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(2) קצובת הבראה ונופש בעד שבעה ימים בסכום שיקבע השר; הקצובה לפי פסקה זו תשולם מאוצר המדינה ב-1 בינואר בחודש ינואר של כל שנה;

(3) הנחה בארנונה בשיעורים ולפי הכללים והתנאים שבהם היא ניתנת למקבל תגמול חודשי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ברשות המקומית שבה מתגורר הזכאי;

(4) פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965; הפטור לפי פסקה זו יינתן גם אם הזכאות היא רק של אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה;

(5) מענק הטבות בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה בחודש ינואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב-1 בדצמבר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בדצמבר 2007.

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 562 (ה"ח 866)

הטבות לניצול שואה ששהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך תגמולים והטבות לנרדפים

3. (א) אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, שמתקיימים בו כל אלה, זכאי להטבות המפורטות בסעיף קטן (ב) בסעיף זה, "נרדף" – אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא קיבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות, או שהתקיים בו אחד מאלה:

(א) היה זכאי לתגמול כאמור בפסקאות (1) או (2) להגדרה "תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות", אם היה מגיש בקשה לקבלת התגמול עד המועד האחרון שנקבע לכך בחוקים המנויים באותן פסקאות;

(ב) הוא שהה במחנה או בגטו, שהוכר לפי ההסכם עם גרמניה ולא הוכר לפי סעיף 11(1)(1) לחוק הגרמני להקמת הקרן או לפי סעיף 2(1)(2) לחוק האוסטרי להקמת הקרן;

(2) הוא אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, והוא לא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה ביום תחילתו של חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 (להלן – יום תחילת התיקון);

(2) הוא מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה;

(3) הוא אינו מקבל קצבה שהיא אחת מאלה:

(א) תגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(ב) קצבה חודשית אחרת המשתלמת מאוצר המדינה, שקבע השר באישור הוועדה;

(4) הכנסתו ושווי רכושו אינם עולים על ההכנסה ושווי הרכוש השוללים את הזכאות לתשלום קצבה לפי ההסכם עם גרמניה.

(ב) ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:

(1) קצבה חודשית מאוצר המדינה בסכום של 1,850 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן במועדים ובשיעורים שבהם מעודכן התגמול האמור בסעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים; בפסקה זו, "עדכון" – עדכון הנובע משינוי במדד או משינוי במשכורת כאמור בהגדרה "השכר הקובע" בסעיף 1(א) לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(2) קצובת הבראה ונופש בעד שבעה ימים בסכום שיקבע השר; הקצובה לפי פסקה זו תשולם מאוצר המדינה בחודש ינואר של כל שנה;

(3) הנחה בארנונה בשיעורים ולפי הכללים והתנאים שבהם היא ניתנת למקבל תגמול חודשי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ברשות המקומית שבה מתגורר הזכאי;

(4) פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965; הפטור לפי פסקה זו יינתן גם אם הזכאות היא רק של אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה;

(5) מענק הטבות בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה בחודש ינואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב-1 בדצמבר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בדצמבר 2007.

(ב) (1) נרדף שאילולא התקיים בו האמור בפסקת משנה (א) או (ב) שלהלן היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יהיה זכאי לתגמולים ולהטבות כאילו היה נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ובלבד שאינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים והוא לא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה במועד הקובע:

(א) הוא עלה לישראל ביום כ"ב בתשרי התשי"ד (1 באוקטובר 1953) או לאחריו, או ביום כ"ט באדר ב' התשי"ז (1 באפריל 1957) לא היה או לא נשאר לאחריו אזרח ותושב ישראל;

(ב) ההסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה מיום כ' באלול התשי"ב (10 בספטמבר 1952) ומכתב מס' 1א שבו, לא שללו את זכותו לתבוע בשל נכותו את הרפובליקה הפדרלית של גרמניה;

(2) כל ההוראות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים החלות בעניינו של מי שמבקש לקבל תגמולים לפי החוק האמור יחולו גם בעניינו של נרדף המבקש לקבל תגמולים לפי הוראות פסקה (1), וכל ההוראות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ולפי כל חוק אחר החלות בעניינו של מי שהוכר כזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים יחולו גם בעניינו של נרדף שהוכר כזכאי לתגמולים לפי הוראות פסקה (1) כאילו היה נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים;

(3) כל זכות או הטבה הניתנת לנכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח כל דין או הסדר או על ידי גוף ציבורי לפיל הסכם או נוהג, תינתן, על פי אותם הסדרים ותנאים, גם לנרדף שהוכר כזכאי לתגמולים לפי הוראות פסקה (1); לעניין זה, "גוף ציבורי" – הממשלה, וכן גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

(ג) מי שהוכר לפי סעיף זה כזכאי לתגמולים ולהטבות והוא מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה שקבע שר האוצר כאמור בפסקה (3) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים", או שקיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה במועד הקובע, ישולמו לו התגמולים האמורים בניכוי סכום השווה לסכום הקצבה האמורה; לעניין סעיף קטן זה תחושב קצבה המשולמת במטבע זר לפי השער היציג של אותו מטבע הידוע ב-1 בחודש הקלנדרי שבעדו שולמה הקצבה, ואם הקצבה משולמת מראש בעד תקופה העולה על חודש – לפי השער היציג של אותו מטבע הידוע ב-1 בחודש הקלנדרי הראשון באותה תקופה.

 

מיום 1.9.2016

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2583 מיום 2.11.2016 עמ' 2 (ה"ח 656)

הוספת סעיף קטן 3(ד)

מענק שנתי לניצול שואה נזקק (תיקון מס' 10) תשע"ח-2017

3א.     ניצול שואה נזקק זכאי למענק שנתי בסכום של 11,000 שקלים חדשים, שישולם בתשלום אחד בחודש ינואר.

מיום 1.1.2018

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 72 (ה"ח 1181)

הוספת סעיף 3א

מענק רבעוני לניצול שואה שמקבל קצבה חודשית בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

3ב.     (א)  אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל שמקבל קצבה חודשית כאמור בפסקה (1) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" לשם פיצוי בשל נזקי בריאות, ואינו מקבל קצבה חודשית נוספת בשל רדיפתו מכל מקור אחר, זכאי למענק רבעוני בסכום של 2,500 שקלים חדשים שישולם בחודש ינואר, בחודש אפריל, בחודש יולי ובחודש אוקטובר של כל שנה (להלן – המענק הרבעוני).

           (ב)  סכום המענק הרבעוני יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018);

           "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

מיום 1.4.2018

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 538 (ה"ח 1196)

הוספת סעיף 3ב

מענק הטבות שנתי לניצול שואה שאינו מקבל קצבה חודשית (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014 (תיקון מס' 12) תשפ"ב-2021

4.       (א)  אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל ומתקיים לגביו האמור בפסקאות (1) ו-(2), זכאי למענק הטבות שנתי כמפורט בסעיף קטן (ג):

(1)   אילולא התקיים בו האמור בפסקאות משנה (א) או (ב) היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים:

(א)   הוא עלה לישראל ביום כ"ב בתשרי התשי"ד (1 באוקטובר 1953) או לאחריו, או ביום כ"ט באדר ב' התשי"ז (1 באפריל 1957) לא היה או לא נשאר לאחריו אזרח ותושב ישראל;

(ב)   ההסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה מיום כ' באלול התשי"ב (10 בספטמבר 1952) ומכתב מס' 1א שבו לא שללו את זכותו לתבוע בשל נכותו את הרפובליקה הפדרלית של גרמניה;

(2)   הוא אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, בסכום חודשי העולה על 1,000 שקלים חדשים, או שאינו מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה מכוח סעיף 3.

           (ב)  לצורך בדיקת זכאות למענק הטבות שנתי לפי סעיף זה לא תיבדק קיומה של נכות כהגדרתה בחוק נכי רדיפות הנאצים.

(תיקון מס' 12) תשפ"ב-2021

           (ג)   מענק ההטבות השנתי שלו זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יהיה בסכום של 6,500 שקלים חדשים, והוא ישולם מאוצר המדינה עד 10 בפברואר של כל שנה.

           (ד)  הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בדצמבר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ט' בכסלו התשע"ה (1 בדצמבר 2014);

           "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

מיום 1.4.2008

פסקה 4(1) מיום 1.1.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 239 (ה"ח 358)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

אגרת מקלט טלוויזיה

4. (א) ניצול שואה נזקק פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965.

(ב) הפטור לפי סעיף זה יינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה, הוא ניצול שואה נזקק.

 

מיום 1.2.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 292 (ה"ח 811)

הוספת פסקה 4(4)

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 563 (ה"ח 866)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

הטבות לניצולי שואה המקבל קצבה לפי ההסכם עם גרמניה

4. אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, המקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה זכאי להטבות כמפורט להלן, ובלבד שאינו מקבל קצבה כאמור בפסקאות (4) ו-(5) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" או קצבה אחרת בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם, שקבע השר באישור הוועדה, ולא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה ביום תחילת התיקון:

(1) קצובת הבראה ונופש כאמור בסעיף 3(ב)(2);

(2) הנחה בארנונה כאמור בסעיף 3(ב)(3);

(3) פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה, כאמור בסעיף 3(ב)(4);

(4) מענק הטבות כאמור בסעיף 3(ב)(5).

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 317 (ה"ח 1083)

(ג) מענק ההטבות השנתי שלו זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יהיה בסכום של 3,600 שקלים חדשים 3,960 שקלים חדשים, והוא ישולם מאוצר המדינה עד 10 בפברואר של כל שנה.

 

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 12

ס"ח תשפ"ב מס' 2932 מיום 15.11.2021 עמ' 75 (ה"ח 1443)

(א) אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל ומתקיים לגביו האמור בפסקאות (1) ו-(2), זכאי למענק הטבות שנתי כמפורט בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ג):

(ג) מענק ההטבות השנתי שלו זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יהיה בסכום של 3,960 שקלים חדשים 6,500 שקלים חדשים, והוא ישולם מאוצר המדינה עד 10 בפברואר של כל שנה.

(תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014

5.       (בוטל).

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 239 (ה"ח 358)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

מענק הטבות

5. (א) ניצול שואה נזקק זכאי, אחת לשנה, למענק הטבות בסכום השווה ל-15% מהשכר הממוצע המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (בחוק זה – מענק הטבות).

(ב) משרד האוצר ישלם את מענק ההטבות לניצול שואה נזקק, הזכאי למענק הטבות, בחודש אוגוסט של כל שנה.

 

מיום 1.1.2008 עד יום 31.12.2008

הוראת שעה

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 243 (ה"ח 358)

(א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 3 ו-4, הזכאי להטבות לפי אחד מהסעיפים האמורים, אשר מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (בסעיף זה – ניצול שואה נזקק), זכאי גם להטבות כמפורט להלן:

(1) מענק הטבות בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה ב-1 בינואר של כל שנה ב-1 באפריל 2008; הסכום האמור יעודכן ב-1 בדצמבר של כל שנה לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני ה-1 בדצמבר של השנה הקודמת;

 

מיום 1.2.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 292 (ה"ח 811)

(א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 3 ו-4, הזכאי להטבות לפי אחד מהסעיפים האמורים, אשר מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (בסעיף זה – ניצול שואה נזקק), זכאי גם להטבות כמפורט להלן: ואשר זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, זכאי גם לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.

(1) מענק הטבות בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה ב-1 באפריל 2008; הסכום האמור יעודכן ב-1 בדצמבר של כל שנה לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני ה-1 בדצמבר של השנה הקודמת;

(2) אם הוא זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון – תוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 564 (ה"ח 866)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

הטבות לניצול שואה נזקק

5. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 3 ו-4, הזכאי להטבות לפי אחד מהסעיפים האמורים, אשר מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (בסעיף זה – ניצול שואה נזקק), ואשר זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, זכאי גם לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.

(ב) שר הבינוי והשיכון, בהסכמת השר, יקבע הוראות, במסגרת שטח הפעולה של משרדו, בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לניצולי שואה נזקקים מחוסרי דיור, וכן לזכאים כאמור בסעיף 5א.

(ג) השר לקליטת העליה, בהסכמת השר, יקבע הוראות, במסגרת שטח הפעולה של משרדו, בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לניצולי שואה נזקקים מחוסרי דיור, וכן לזכאים כאמור בסעיף 5א.

הוראה מיוחדת לעניין הטבות לניצול שואה שמתקיימים בו תנאים מסוימים (תיקון מס' 2)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

5א.     (א)  אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, ומתקיימים בו כל אלה, זכאי להטבות המפורטות בסעיף קטן (ב):

(1)   הוא קיבל תגמול חד-פעמי לפי החוק הגרמני להקמת הקרן, למעט יורש של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי החוק האמור;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(2)   הוא אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, קצבה לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה מכוח סעיף 3, ולא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה ביום תחילתו של חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008;

(3)   הוא אינו מקבל תגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           (ב)  ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:

(תיקון מס' 6) תשע"ד-2014

(1)   (נמחקה);

(2)   מענק הטבות שנתי בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה עד 10 בפברואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב-1 בדצמבר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בדצמבר 2007;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

(3)   תוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, למי שזכאי לסיוע כאמור.

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 240 (ה"ח 358)

הוספת סעיף 5א

 

מיום 1.2.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 292 (ה"ח 811)

(ב) ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:

(1) פטור מתשלומי אגרה כאמור בסעיף 3(ב)(4);

(2) מענק הטבות כאמור בסעיף 5(א)(1) בסעיף 3(ב)(5);

(3) סיוע בשכר דירה כאמור בסעיף 5(א)(2) בסעיף 5(א).

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 564 (ה"ח 866)

5א. (א) אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, שאינו זכאי להטבות הקבועות בסעיף 3 או 4, וזכאי הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, ומתקיימים בו כל אלה, זכאי להטבות המפורטות בסעיף קטן (ב):

(1) הוא קיבל תגמול חד-פעמי לפי החוק הגרמני להקמת הקרן, למעט יורש של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי החוק האמור;

(2) הוא אינו מקבל קצבה כאמור בפסקאות (1), (2), (4) או (5) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים", והוא לא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה ביום תחילת התיקון;

(2) הוא אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, קצבה לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה מכוח סעיף 3, ולא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה ביום תחילתו של חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008;

(3) הוא אינו מקבל תגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.

(ב) ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:

(1) פטור מתשלומי אגרה כאמור בסעיף 3(ב)(4);

(2) מענק הטבות כאמור בסעיף 3(ב)(5);

(3) סיוע בשכר דירה כאמור בסעיף 5(א).

(ב) ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:

(1) פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965; הפטור לפי פסקה זו יינתן גם אם הזכאות היא רק של אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה;

(2) מענק הטבות שנתי בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה עד 10 בפברואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב-1 בדצמבר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בדצמבר 2007;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

(3) תוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, למי שזכאי לסיוע כאמור.

 

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 6 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(ב) ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:

(1) פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965; הפטור לפי פסקה זו יינתן גם אם הזכאות היא רק של אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה;

ערר וערעור (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

6.       (א)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 2(א), רשאי לערור עליה לפני ועדת עררים, כמשמעותה בסעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה ועדת עררים רשאית להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים.

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           (ב)  על החלטתה של ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בדן יחיד.

           (ג)   על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון, אם נתקבלה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון.

           (ד)  סדרי הדין שנקבעו לפי סעיפים 17 ו-17א לחוק נכי רדיפות הנאצים יחולו, בשינויים המחויבים, על ערר וערעור כאמור בסעיף זה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 565 (ה"ח 866)

(א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 2 2(א), רשאי לערור עליה לפני ועדת עררים, כמשמעותה בסעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, בתוך 45 ימים 60 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה ועדת עררים רשאית להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים.

(ב) על החלטתה של ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים 60 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בדן יחיד.

תקופת הזכאות (תיקון מס' 2) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014 (תיקון מס' 6)  תשע"ד-2014 (תיקון מס' 10) תשע"ח-2017 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

6א.     (א)  מי שהוחלט לגביו לפי סעיף 2(א) כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 3ב, 4 או 5א, זכאי להטבות אלה בעד התקופה שבה מתקיימים בו התנאים האמורים, החל ב-1 בחודש שבו הגיש את הבקשה לפי סעיף 2(א), ולגבי מענק שנתי לפי חוק זה – החל ב-1 בינואר של השנה שבה הגיש את הבקשה.

 

 

(תיקון מס' 10) תשע"ח-2017

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), ניצול שואה נזקק שמתקיים בו אחד מהתנאים שלהלן זכאי למענק שנתי לפי הוראות סעיף 3א, החל ב-1 בינואר בשנה שבה מתקיים לגביו אחד מתנאים אלה:

(1)   הוא מקבל תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(2)   הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, וכן תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים.

(תיקון מס' 10) תשע"ח-2017

           (ג)   מי שזכאי למענק שנתי לפי חוק זה, יהיה זכאי למלוא המענק כאמור אף אם חדלו להתקיים לגביו תנאי הזכאות למענק במהלך אותה שנה.

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 240 (ה"ח 358)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 565 (ה"ח 866)

6א. מי שהוחלט לגביו לפי סעיף 2 סעיף 2(א) כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 3, 4, 5 או 5א סעיפים 4 או 5א, זכאי להטבות אלה בעד התקופה שבה מתקיימים בו התנאים האמורים, החל ב-1 בחודש שבו הגיש את הבקשה לפי סעיף 2 סעיף 2(א), ולגבי מענק שנתי לפי חוק זה, הנחה בארנונה כאמור בסעיפים 3(ב)(3) או 4(2), ופטור פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה כאמור בסעיפים 3(ב)(4), 4(3) או 5א(ב)(1) בסעיף 5א(ב)(1) – החל ב-1 בינואר של השנה שבה הגיש את הבקשה.

 

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 6 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

6א. מי שהוחלט לגביו לפי סעיף 2(א) כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 4 או 5א, זכאי להטבות אלה בעד התקופה שבה מתקיימים בו התנאים האמורים, החל ב-1 בחודש שבו הגיש את הבקשה לפי סעיף 2(א), ולגבי מענק שנתי לפי חוק זה, פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה כאמור בסעיף 5א(ב)(1) – החל ב-1 בינואר של השנה שבה הגיש את הבקשה.

 

מיום 1.1.2018

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 72 (ה"ח 1181)

6א. (א) מי שהוחלט לגביו לפי סעיף 2(א) כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 4 או 5א, זכאי להטבות אלה בעד התקופה שבה מתקיימים בו התנאים האמורים, החל ב-1 בחודש שבו הגיש את הבקשה לפי סעיף 2(א), ולגבי מענק שנתי לפי חוק זה – החל ב-1 בינואר של השנה שבה הגיש את הבקשה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ניצול שואה נזקק שמתקיים בו אחד מהתנאים שלהלן זכאי למענק שנתי לפי הוראות סעיף 3א, החל ב-1 בינואר בשנה שבה מתקיים לגביו אחד מתנאים אלה:

(1) הוא מקבל תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(2) הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, וכן תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים.

(ג) מי שזכאי למענק שנתי לפי חוק זה, יהיה זכאי למלוא המענק כאמור אף אם חדלו להתקיים לגביו תנאי הזכאות למענק במהלך אותה שנה.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 538 (ה"ח 1196)

(א) מי שהוחלט לגביו לפי סעיף 2(א) כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 4 סעיפים 3ב, 4 או 5א, זכאי להטבות אלה בעד התקופה שבה מתקיימים בו התנאים האמורים, החל ב-1 בחודש שבו הגיש את הבקשה לפי סעיף 2(א), ולגבי מענק שנתי לפי חוק זה – החל ב-1 בינואר של השנה שבה הגיש את הבקשה.

(תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014

7.       (בוטל).

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 240 (ה"ח 358)

7. (א) ניצול שואה נזקק הזכאי להטבה לפי חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין או הסכם אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן; בסעיף קטן זה, "הטבה" – הנחה בארנונה לפי סעיפים 3(ב)(3) או 4(2), או סיוע בתשלום שכר דירה לפי סעיפים 5(א)(2) או 5א(ב)(3).

(ב) הזכאי למענק שנתי לפי חוק זה ולמענק שנתי לפי דין אחר, זכאי רק לאחד מן המענקים האמורים, לפי הגבוה מביניהם.

 

מיום 1.2.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 292 (ה"ח 811)

(א) הזכאי להטבה לפי חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין או הסכם אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן; בסעיף קטן זה, "הטבה" – הנחה בארנונה לפי סעיפים 3(ב)(3) או 4(2), או סיוע בתשלום שכר דירה לפי סעיפים 5(א)(2) 5(א) או 5א(ב)(3).

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 565 (ה"ח 866)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

מניעת כפל הטבות

7. (א) הזכאי להטבה לפי חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין או הסכם אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן; בסעיף קטן זה, "הטבה" – הנחה בארנונה לפי סעיפים 3(ב)(3) או 4(2), או סיוע בתשלום שכר דירה לפי סעיפים 5(א) או 5א(ב)(3).

(ב) הזכאי למענק שנתי לפי חוק זה ולמענק שנתי לפי דין אחר, זכאי רק לאחד מן המענקים האמורים, לפי הגבוה מביניהם.

איסור העברה, ערבות ועיקול (תיקון מס' 2)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

8.       (א)  זכות להטבה אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך; בסעיף זה, "הטבה" – מענק רבעוני או מענק שנתי לפי חוק זה.

 

(תיקון מס' 2)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 3) תשע"ב-2012

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על הטבה ששולמה באמצעות תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (בסעיף זה – החברה), במשך שלושים ימים מיום ששולמה, ואולם רשאים התאגיד הבנקאי או החברה, לפי הענין, לנכות מן ההטבה כל סכום שנתנו לזכאי לה על חשבון ההטבה.

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 241 (ה"ח 358)

חיסיון מענק הטבות איסור העברה, ערבות ועיקול

8. (א) זכות למענק הטבות זכות להטבה אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך; בסעיף זה, "הטבה" – קצבה לפי סעיף 3(ב)(1) ומענק שנתי לפי חוק זה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על מענק הטבות ששולם הטבה ששולמה באמצעות תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (בסעיף זה – החברה), במשך שלושים ימים מיום ששולם מיום ששולמה, ואולם רשאים התאגיד הבנקאי או החברה, לפי הענין, לנכות ממענק ההטבות מן ההטבה כל סכום שנתנו לניצול השואה הנזקק על חשבון מענק ההטבות לזכאי לה על חשבון ההטבה.

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 565 (ה"ח 866)

(א) זכות להטבה אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך; בסעיף זה, "הטבה" – קצבה לפי סעיף 3(ב)(1) ומענק מענק שנתי לפי חוק זה.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 539 (ה"ח 1196)

(א) זכות להטבה אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך; בסעיף זה, "הטבה" – מענק רבעוני או מענק שנתי לפי חוק זה.

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 583 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 3 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על הטבה ששולמה באמצעות תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לחוק החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (בסעיף זה – החברה החברה הבת), במשך שלושים ימים מיום ששולמה, ואולם רשאים התאגיד הבנקאי או החברה החברה הבת, לפי הענין, לנכות מן ההטבה כל סכום שנתנו לזכאי לה על חשבון ההטבה.

הוראות מיוחדות לענין תשלום (תיקון מס' 1)  תשס"ז-2007 (תיקון מס' 2)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

8א.     (א)  קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה, או מענק רבעוני ומענק שנתי לפי חוק זה, לא ייחשבו כהכנסה –

(1)   לענין פקודת מס הכנסה, או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים, לפי כל דין;

(2)   לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(3)   לענין שכר דירה בהשכרה ציבורית;

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

(4)   לעניין תגמול לפי הכנסה ותגמול מוגדל לפי הכנסה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           (ב)  מענק שנתי לפי חוק זה לא ייחשב כהטבה באותו עניין שבתחומי ההטבות –

(1)   לעניין סעיף 17ה לחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;

(2)   לעניין סעיף 8 לחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000;

(3)   לעניין סעיף 10 לחוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א-2001.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 375 (ה"ח 143)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 241 (ה"ח 358)

8א. תשלום כאמור בפסקת משנה (2)(א) להגדרה "ניצול שואה נזקק" לא ייחשב כהכנסה קצבה לפי סעיף 3(ב)(1), קצבה המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה ומענק שנתי לפי חוק זה, לא ייחשבו כהכנסה

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 565 (ה"ח 866)

8א. (א) קצבה לפי סעיף 3(ב)(1), קצבה המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה ומענק שנתי לפי חוק זה, לא ייחשבו כהכנסה –

(1) לענין פקודת מס הכנסה, או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים, לפי כל דין;

(2) לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(3) לענין שכר דירה בהשכרה ציבורית.

(ב) מענק שנתי לפי חוק זה לא ייחשב כהטבה באותו עניין שבתחומי ההטבות –

(1) לעניין סעיף 17ה לחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;

(2) לעניין סעיף 8 לחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000;

(3) לעניין סעיף 10 לחוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א-2001.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 539 (ה"ח 1196)

(א) קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה ומענק שנתי גרמניה, או מענק רבעוני ומענק שנתי לפי חוק זה, לא ייחשבו כהכנסה –

(1) לענין פקודת מס הכנסה, או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים, לפי כל דין;

(2) לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(3) לענין שכר דירה בהשכרה ציבורית;

(4) לעניין תגמול לפי הכנסה ותגמול מוגדל לפי הכנסה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.

הגבלת שכר טרחה

9.       (א)  שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לקבוע, בצו, שיעורים מרביים לשכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בבקשה לרשות המוסמכת, לפי חוק זה.

           (ב)  לא יידרש אדם, על אף האמור בכל הסכם, לשלם שכר טרחה בעד הטיפול בבקשה כאמור בסעיף קטן (א) בסכום העולה על השיעורים שנקבעו לפי אותו סעיף קטן; שילם אדם בעד הטיפול בבקשה כאמור שכר טרחה בסכום העולה על השיעורים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא לתבוע את החזרת הסכום העודף.

(תיקון מס' 7) תשע"ו-2016

           (ג)   הוראות סעיפים 22ב1 עד 22ב3 לחוק נכי רדיפות הנאצים יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין טיפול בבקשה לרשות המוסמכת לפי חוק זה.

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 712 (ה"ח 1019)

הוספת סעיף קטן 9(ג)

ביצוע ותקנות

10.     השר ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

חובת דיווח לכנסת – הוראת שעה (תיקון מס' 2)  תשס"ח-2008

10א.   (א)  השר ידווח בכתב, מדי חצי שנה, לוועדה, על יישומו של חוק זה, ועל יישום החלטת הממשלה מס' 2534 מיום כ"ג בחשוון התשס"ח (4 בנובמבר 2007) והחלטת הממשלה מס' 2941 מיום ו' בשבט התשס"ח (13 בינואר 2008).

           (ב)  דיווח ראשון כאמור בסעיף קטן (א) יימסר לוועדה עד ליום י"ב בתמוז התשס"ח (15 ביולי 2008).

           (ג)   סעיף זה יעמוד בתוקפו עד תום שנתיים מיום הדיווח הראשון כאמור בסעיף קטן (ב).

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 241 (ה"ח 358)

הוספת סעיף 10א

תחילה ותחולה

11.     (א)  תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) (בחוק זה – יום התחילה), ואולם לא תשולם ולא תינתן הטבה לפי חוק זה בעד התקופה שקדמה ליום התחילה.

(תיקון מס' 2)  תשס"ח-2008

           (ב)  (בוטל).

מיום 1.4.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 241 (ה"ח 358)

ביטול סעיף קטן 11(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) אדם שהוכר כניצול שואה נזקק, זכאי להטבות לפי הוראות חוק זה בעד התקופה שבה הוא ניצול שואה נזקק, החל ב-1 בחודש שבו הגיש את הבקשה לרשות המוסמכת לפי סעיף 2.

הוראת שעה

12.     בתקופה שמיום התחילה ועד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) ייקרא סעיף
5(א) כך שבמקום "15%" יבוא "7.5%".

 

 

                                      אהוד אולמרט                                    אברהם הירשזון

                                                   ראש הממשלה                                                        שר האוצר

            משה קצב                                          דליה איציק

               נשיא המדינה                                                  יושבת ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ז מס' 2076 מיום 4.1.2007 עמ' 47 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 105 עמ' 71).

תוקן ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 375 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 143 עמ' 139) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 236 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 358 עמ' 346) – תיקון מס' 2 בסעיף 4 לחוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.4.2008 ור' סעיף 5 לענין תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה.

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 583 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 664 עמ' 402) – תיקון מס' 3 בסעיף 53 לחוק הדואר (תיקון מס' 11), תשע"ב-2012; תחילתו ביום 31.7.2022. תוקן ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564 – צו תשע"ג-2013 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585 – צו תשע"ד-2014 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1570 – צו (מס' 2) תשע"ד-2014 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832 – צו תשע"ה-2015 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683 – צו תשע"ו-2016 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704 – צו (מס' 2) תשע"ו-2016 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643 – צו תשע"ז-2017 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386 – צו (מס' 2) תשע"ז-2017 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898 – צו תשע"ח-2018 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584 – צו (מס' 2) תשע"ח-2018 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912 – צו תשע"ט-2019 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520 – צו (מס' 2) תשע"ט-2019 (דחיית היום הקובע). ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454 – צו תש"ף-2020 (דחיית היום הקובע). ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822 – צו (מס' 2) תש"ף-2020 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764 – צו תשפ"א-2021 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830 – צו (מס' 2) תשפ"א-2021 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864 – צו תשפ"ב-2022 (דחיית היום הקובע). ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1448 עמ' 2) – תיקון מס' 3 (תיקון) תשפ"ב-2022 בסעיף 59(7) לחוק הדואר (תיקון מס' 13), תשפ"ב-2022; תחילתו חודש מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 291 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 811 עמ' 56) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 7 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

7. (א) תחילתו של חוק זה ביום א' באדר א' התשע"ד (1 בפברואר 2014) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על מענק הטבות וקצובת הבראה כמשמעותם בחוק העיקרי, המשולמים בעד שנת 2014 ואילך; ואולם מענק הטבות לשנת 2014 ישולם בחודש פברואר 2014.

 (ב) מי שקיבל מענק הטבות לשנת 2014 לפי סעיף 5(א)(1) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, לא ישולם לו מענק הטבות לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה בעד אותה תקופה.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 3(ב)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2(1) לחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומו של חוק זה, והוא יחול על קצבה המשולמת בעד החודש האמור ואילך.

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), מיש הרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק העיקרי הכירה בזכאותו לקבלת הטבות לפי סעיפים 3 או 4 לחוק העיקרי בעד שנת 2013, יהיה זכאי לקבל מענק הטבות לפי סעיף 3(ב)(5) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2(3) לחוק זה, בעד שנת 2013, ובלבד שלא קיבל מענק הטבות כאמור בסעיף 5(א)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, בעד אותה שנה; מענק הטבות בעד שנת 2013 ישולם לזכאי לפי סעיף קטן זה עד תום החודש שלאחר החודש שבו חל יום פרסומו של חוק זה או שבו הכירה הרשות המוסמכת בזכאותו, לפי המאוחר.

ס"ח תשע"ד מס' 2454 מיום 12.6.2014 עמ' 562 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 866 עמ' 558) – תיקון מס' 5; ר' סעיפים 13, 14 לענין תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה. תוקן ס"ח תשע"ז מס' 2583 מיום 2.11.2016 עמ' 2 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 656 עמ' 181) – תיקון מס' 5 (תיקון) תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.9.2016. ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 428 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1046 עמ' 1052) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2) תשע"ז-2017 בסעיף 40 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 192), תשע"ז-2017; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו. ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 538 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 598) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3) בסעיף 39 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.4.2018 ור' סעיף 40 לענין הוראת מעבר.

13. (א) בסעיף זה –

  "גוף ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 3(ב)(3) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה;

  "גמלת הבטחת הכנסה" – גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, או גמלת השלמת הכנסה לפי סעיף 9 להסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות שנערך מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי להסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי;

  "הטבה נלווית" – הטבה או מענק, שאינם תשלום גמלה חודשית, הניתנים למקבל גמלת הבטחת הכנסה מכוח כל דין או הסדר או על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג;

  "חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

  "חוק הבטחת הכנסה" – חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

  "חוק נכי רדיפות הנאצים" – חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957;

  "היום הקובע" – א' בניסן התשע"ד (1 באפריל 2014);

  "הרשות המוסמכת" – כהגדרתה בחוק העיקרי.

 (ב) תחילתו של חוק זה ביום ג' בסיוון התשע"ד (1 ביוני 2014) (להלן – יום התחילה).

 (ג) לא ישולמו ולא יינתנו תשלום או הטבה לפי חוק זה בעד התקופה שקדמה ליום התחילה.

 (ד) (1) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), החל ביום הקובע יראו את המנויים להלן כאילו מתקיימים לגביהם התנאים לפי סעיף 3 לחוק נכי רדיפות הנאצים, בלא צורך בהגשת בקשה כאמור בסעיף 2(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2(3) לחוק זה, והם יהיו זכאים, החל ביום הקובע, לתגמול בשיעור התגמול העיקרי לנכה שנדרגת נכותו היא 25% כמשמעותו בחוק נכי רדיפות הנאצים:

   (א) מי שערב יום התחילה היה מוכר בידי הרשות המוסמכת כזכאי להטבות לפי סעיפים 3 או 4 לחוק העיקרי כנוסחם ערב יום התחילה;

   (ב) מי שערב יום התחילה הגיש בקשה להכרה כזכאי כאמור והוכר בידי הרשות המוסמכת כזכאי להטבות לפי סעיף 3 לחוק העיקרי כנוסחו לאחר יום התחילה.

  (2) על אף האמור בפסקה (1), זכאי כאמור באותה פסקה שלפני יום התחילה שולמו או ניתנו לו תגמול או הטבה לפי החוק העיקרי, כנוסחו לפני יום התחילה, יהיה זכאי בעד התקופה שבעדה שולמו או ניתנו לו התגמול או ההטבה, רק להפרש שבו עולים תגמול או הטבה מאותה סוג לפי סעיף 3 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, על התגמול או ההטבה ששולמו או ניתנו לו.

 (ה) (1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד), יראו את מי שמתקיים בו האמור בפסקה (1) של אותו סעיף קטן ושולמה לו ערב יום התחילה גמלת הבטחת הכנסה, כאילו מתקיימות לגביו הוראות סעיפים 4א או 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, לפי דרגת נכותו, בלא צורך בהגשת בקשה, החל במועד הנקוב בהודעה בעניין זה שתמסור לו הרשות המוסמכת, ולא יאוחר מיום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014); ממועד זה יהיה זכאי אדם כאמור, במקום גמלת הבטחת ההכנסה ששולמה לו, לתגמולים כאמור באותם סעיפים, ואולם –

   (א) חישוב ההכנסה הנוספת ייעשה לפי סעיפים 9(א)(1) עד (3), 10 ו-12ב לחוק הבטחת הכנסה, ובלבד שקצבה לפי ההסכם עם גרמניה כהגדרתה בחוק העיקרי תובא בחשבון;

   (ב) מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (ד)(1) וערב יום התחילה יהיה זכאי להטבה נלווית בשל היותו מקבל גמלת הבטחת הכנסה, יוסיף להיות זכאי להטבה נלווית שניתנה לו לפני יום התחילה, אלא אם כן חדלה הזכאות להטבה הנלווית לפי ההוראות שמכוחן ניתנה; מי שזכאי להטבה נלווית, ובאותו עניין שבתחומי ההטבה הנלווית הוא זכאי להטבה מכוח דין או הסדר אחר, יהיה זכאי להטבה בשיעור הגבוה מביניהן;

  (2) המוסד לביטוח לאומי ימסור לרשות המוסמכת את המידע לשם חישוב ההכנסה לפי פסקה (1); על אף האמור בסעיף 384א לחוק הביטוח הלאומי, רשאי המוסד לביטוח לאומי להעביר לרשות המוסמכת, לשם חישוב ההכנסה כאמור, גם מידע שהתקבל לפי אותו סעיף, ובלבד שלא יימסר מידע כאמור אלא אם כן הוא נדרש לתכלית האמורה ובמידה שנדרש; הרשות המוסמכת לא תעשה במידע שהתקבל כל שימוש אלא לצורך חישוב ההכנסה לפי פסקה (1) ולא תעבירו לאחר.

 (ה1) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ג), מי שערב יום התחילה היה מוכר בידי הרשות המוסמכת כזכאי להטבות לפי סעיפים 3 או 4 לחוק העיקרי כנוסחם ערב יום התחילה, ונפטר ערב יום התחילה, יחולו על בן זוגו, הוראות סעיף 11א לחוק נכי רדיפות הנאצים, כאילו נפטר לאחר יום התחילה, ובלבד שבן הזוג הוא אזרח ותושב ישראל;

  (2) לשם קבלת התגמול לפי פסקה (1), יגיש בן זוג של ניצול שואה שנפטר לפני יום התחילה כאמור באותה פסקה, לרשות המוסמכת, בקשה לקבלת אותו תגמול; החליטה הרשות המוסמכת כי מתקיימים בבן זוג כאמור התנאים לזכאות לקבלת התגמול לפי אותה פסקה, יהיה זכאי הוא לקבלת התגמול החל ב-1 בחודש שבו הגיש את הבקשה.

 (ו) מי שערב יום התחילה קיבל הטבה לפי סעיף 5 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, לא יחדל לקבלה רק בשל ההכרה בו כזכאי לתגמולים ולהטבות לפי סעיף 3 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, מכוח סעיף קטן (ד)(1), אלא אם כן חדלה להתקיים לגביו הזכאות להטבה כאמור לפי הוראות הדין או ההסדר שמכוחם ניתנה.

 (ז) מי שערב יום התחילה קיבל גמלה כמפורט להלן, בשל האמור בסעיף 8א(2) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, לא יחדל לקבלה רק בשל ההכרה בו כזכאי לתגמולים ולהטבות לפי סעיף 3 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, מכוח סעיף קטן (ד)(1), אלא אם כן חדלה להתקיים לגביו הזכאות לגמלה כאמור לפי הוראות הדין או ההסדר שמכוחם ניתנה:

  (1) גמלת זקנה מיוחדת וגמלת שאירים מיוחדים לפי סעיפים 5 ו-6 להסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות שנערך מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;

  (1) גמלאות לפי סעיפים 5 ו-6 להסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי;

  (2) קצבת שאירים לאלמן לפי סעיף 252 לחוק הביטוח הלאומי;

  (3) גמלה אחרת שקבע שר האוצר בצו.

 (ח) מי שערב יום התחילה קיבל הטבה לעניין שכר דירה בהשכרה ציבורית בשל האמור בסעיף 8א(3) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, לא יחדל לקבלה רק בשל ההכרה בו כזכאי לתגמולים ולהטבות לפי סעיף 3 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, מכוח סעיף קטן (ד)(1), אלא אם כן חדלה להתקיים לגביו הזכאות להטבה כאמור לפי הוראות הדין או ההסדר שמכוחם ניתנה.

 (ט) הוראות סעיף 224 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 12 לחוק זה, יחולו על גמלת סיעוד הניתנת בעד יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) ואילך.

 (י) תגמולים המגיעים לפי סעיף 3 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לרבות מכוח סעיף זה, בעד התקופה שמהיום הקובע עד יום ב' בתמוז התשע"ד (30 ביוני 2014), ישולמו לא יאוחר מיום ה' באב התשע"ד (1 באוגוסט 2014).

14. מענק הטבות שנתי לשנת 2014 לפי סעיף 4(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, ישולם עד לתום השנה האמורה למי שהוכיח עד אותו מועד כי התקיימו בו תנאי הסעיף האמור.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 6 בסעיף 146 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 15.5.2017. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 6 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 6 (תיקון מס' 2) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 6 (תיקון מס' 3) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017.

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 712 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1019 עמ' 520) – תיקון מס' 7 בסעיף 7 לחוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 22), תשע"ו-2016; ר' סעיף 8 לענין תחולה.

8. (א) הוראות סעיפים 1 ו-2 ו-4 עד 7 לחוק זה יחולו גם על הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), אלא אם כן ניתן פסק דין בעניין שכר הטרחה לפני יום התחילה או ששולם שכר טרחה לפי ההסכם לפני יום התחילה; ואולם לעניין הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום התחילה יקראו את סעיף 22א(ה) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, כך שבמקום הסכומים הנקובים בו יבוא "473 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף".

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיפים 22א(ב) ו-22ב3(2) ו-(3) לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, יחולו רק על הסכם שכר טרחה שנכרת החל ביום התחילה ואילך.

 (ג) הוראת סעיף 22(ג) לחוק העיקרי כנוסחה בחוק זה תחול רק על הסכם שכר טרחה שנכרת החל ביום התחילה ואילך.

ס"ח תשע"ז מס' 2583 מיום 2.11.2016 עמ' 2 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 656 עמ' 181) – תיקון מס' 8; תחילתו ביום 1.9.2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 317 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 9 בסעיף 157 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 71 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1181 עמ' 180) – תיקון מס' 10 בסעיף 3 לחוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה), תשע"ח-2017; תחילתו ביום 1.1.2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 538 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 598) – תיקון מס' 11 בסעיף 41 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018; ר' סעיף 42 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

42. (א) תחילתו של סעיף 3ב לחוק ההטבות, כנוסחו בחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה).

 (ב) לא ישולם ולא יינתן מענק רבעוני לפי חוק זה בעד התקופה שקדמה ליום התחילה.

 (ג) על אף האמור בסעיף 2(א) לחוק ההטבות, כנוסחו בחוק זה, ניצול שואה שערב יום התחילה קיבל מהרשות המוסמכת הטבה לפי כל דין, בשל כך שהוא מקבל קצבה חודשית כאמור בפסקה (1) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" שבחוק ההטבות, זכאי לקבל מענק רבעוני לפי הוראות סעיף 3ב לחוק ההטבות, כנוסחו בחוק זה, בלא צורך בהגשת בקשה לרשות המוסמכת, החל ביום התחילה, ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים לקבלת המענק לפי אותו סעיף וכל עוד מתקיימים לגביו אותם תנאים.

 (ד) על אף האמור בסעיף 3ב(א) לחוק ההטבות, כנוסחו בחוק זה, בעד שנת 2018 ישולמו לפי אותו סעיף, למי שהוראות סעיף קטן (ג) חלות עליו, שלושה מענקים רבעוניים, עד תום חודש אוקטובר 2018.

ס"ח תשפ"ב מס' 2932 מיום 15.11.2021 עמ' 75 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1443 עמ' 1290) – תיקון מס' 12 בסעיף 28 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקת להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 1.1.2022.

[1] העתק ההסכם מופקד בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר וכל אדם רשאי לעיין בו.

[2] העתק החוק מופקד בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר וכל אדם רשאי לעיין בו.

[3] ר' העברת סמכויות לשרה לשוויון חברתי: י"פ תש"ף מס' 8964 מיום 6.7.2020 עמ' 7022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות