נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), תשס"ז-2007

דיני חוקה  – שוויון – אנשים עם מוגבלויות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

רישום בפנקס במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה

סעיף 2

2

Go

תכנית הלימודים

סעיף 3

3

Go

מוסד מוכר לביצוע תכנית הלימודים

סעיף 4

3

Go

בחינות

סעיף 5

3

Go

תעודת מקצוע

סעיף 6

3

Go

השתלמות

סעיף 7

3

Go

תחילה

סעיף 8


תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), תשס"ז-2007*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 19מא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "האגף להכשרה" – אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן – המשרד);

           "המנהל" – מי שמנהל האגף להכשרה מינה לענין תקנות אלה;

           "הרשם לענין מהנדסים ואדריכלים" ו"הרשם לענין הנדסאים" – מי שלפי סעיף 19מא(ו) לחוק מנהל את המדור למורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והטכנאים, לפי הענין;

           "ועדת המקצוע" – ועדה שחבריה הרשם לענין מהנדסים ואדריכלים – יושב ראש, הרשם לענין הנדסאים, הנציב או נציגו, חבר אקדמיה בר-סמכא שמינה השר לענין זה, נציג ארגון זכויות לאנשים עם מוגבלות שמינה השר בהתייעצות עם הנציב ונציג האגף להכשרה שמינה מנהל האגף;

           "פנקס המהנדסים והאדריכלים" ו"פנקס ההנדסאים והטכנאים" – כמשמעותם בסעיף
19מא(ו) לחוק.

רישום בפנקס במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה

2.       במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והטכנאים לפי הענין, זכאי להירשם מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1)  הרשם לענין מהנדסים ואדריכלים או הרשם לענין הנדסאים לפי הענין, קבע כי נתקיימו בו דרישות סעיף 19מא(ב)(1)(א) או (ב), לפי הענין;

(2)  הוא עמד בכל דרישות תכנית הלימודים שנקבעה לפי תקנה 3;

(3)  הוא עבר בהצלחה בחינות שערך המנהל לפי תקנה 5;

(4)  הוא בעל תעודת מקצוע שנתן המנהל לפי תקנה 6.

תכנית הלימודים

3.       (א)  תכנית הלימודים לענין תקנות אלה תכלול מרכיבים עיוניים ומעשיים, לפי הנחיות המנהל בהתייעצות עם ועדת המקצוע.

           (ב)  תכנית הלימודים תתמקד בהנגשת מבנים, תשתיות וסביבה, ואולם ייכללו בה גם שיעורי מבוא להנגשת השירות, כאמור בתקנת משנה (ג)(5).

           (ג)   תכנית הלימודים תכלול את הנושאים כמפורט להלן:

(1)   הוראות הדין הרלוונטיות לתחום הנגשת מבנים, תשתיות וסביבה;

(2)   הדרכים להנגשת מבנים, תשתיות וסביבה לסוגיהם שהחוק חל עליהם; אמצעים, התאמות טכנולוגיות ופתרונות הנדסיים בין בדרך כלל ובין לפי סוגי המבנים, התשתיות והסביבה;

(3)   סוגי המוגבלויות וצורכי האדם עם מוגבלות, עקרונות ההנגשה ודרכי יישומם הלכה למעשה;

(4)   הנעשה בתחום נגישות מבנים, תשתיות וסביבה במדינות אחרות;

(5)   תפקידיו של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ותפקידיו ושל מורשה לנגישות שירות.

           (ד)  המנהל רשאי לפטור מי שביקש זאת בכתב, מנושאים בתכנית הלימודים שהוכח להנחת דעתו כי הוא למד אותם במסגרת אחרת ואין טעם מעשי בלימודם מחדש; המנהל יפעל לענין זה על פי אמות מידה שהחליטה עליהן ועדת המקצוע, ובמקרים מיוחדים הוא יהיה רשאי גם להיוועץ בה.

מוסד מוכר לביצוע תכנית הלימודים

4.       תכנית הלימודים לענין תקנות אלה תבוצע במוסד לימודים אקדמי שהכיר בו המנהל לאחר שהוכיח את יכולתו להעבירה על פי אמות מידה שהחליטה עליהן ועדת המקצוע; ולענין הכשרת הנדסאים – ברמה אקדמית או ברמה של מוסד מוכר להכשרת הנדסאים דרך כלל (להלן – מוסד מוכר).

בחינות

5.       (א)  המנהל יערוך בחינות אחת לשנה לפחות, אך לא לפני חלוף 60 ימים ממועד פרסום מועדן באתר האינטרנט של המשרד או בדרך אחרת שיראה לנכונה.

           (ב)  תוכן הבחינות, מתכונתן והליך ההשגה על תוצאותיהן ייקבעו בהתאמה לדרישות תכנית הלימודים בהתייעצות עם ועדת המקצוע.

           (ג)   לבחינה זכאי לגשת מי שמתקיימות בו דרישות סעיף 19מא(ב)(1) לחוק והמציא אישור מאת מוסד מוכר בדבר השלמת תכנית הלימודים לפי תקנה 3.

תעודת מקצוע

6.       המנהל ייתן תעודת מקצוע למי שעבר בהצלחה את הבחינות לפי תקנה 5.

השתלמות

7.       מי שרשום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והטכנאים, יעבור מזמן לזמן, השתלמות בנושאים הנוגעים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, כפי שיורו ביחד המנהל והרשם לענין מהנדסים ואדריכלים או הרשם לענין הנדסאים, לפי הענין, באישור ועדת המקצוע; ויכול שיורו בדרך האמורה מבחן בנושאי ההשתלמות.

תחילה

8.       תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

י' בשבט התשס"ז (29 בינואר 2007)

                                                                              אליהו ישי

                                                                                       שר התעשיה המסחר והתעסוקה* פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6563 מיום 11.2.2007 עמ' 574.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות