Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), תשס"ז-2007

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – פחת

מסים – מס הכנסה – אינפלציה – תיאומים בשל אינפלציה

מסים – עידוד התעשיה

משפט פרטי וכלכלה – תעשיה – עידוד התעשיה (מסים)

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

התקיימות התנאי

Go

2

סעיף 2א

אישור על ידי המפעל האחר

Go

2

סעיף 3

תחולה

Go

2


תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), תשס"ז-2007*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיף 18א(ג)(2) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "דיני הפחת" – כל אחת מאלה:

(1)   הוראות לפי הפקודה המתירות ניכוי בעד פחת או הפחתה;

(2)   הוראות המתירות ניכוי בעד פחת לפי חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985;

(3)   הוראות המתירות ניכוי בעד פחת לפי החוק;

(4)   הוראות המתירות הפחתה לפי חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969;

           "הוצאות מחקר ופיתוח" – הוצאות, כולל הוצאות הון, אשר הוצאו למחקר מדעי לצורך קידומו או פיתוחו של מפעל בתחומי התעשיה ושאושרו בידי מי שהסמיך שר התעשיה המסחר והתעסוקה לעניין סעיף 20א לפקודה, למעט אם הוצאו בעבור אחר, בניכוי סכומים ששימשו לרכישת נכס המשמש לפעולות מחקר ופיתוח ובתוספת הפחת לפי דיני הפחת שנוכה בשל נכסים כאמור, כל עוד הם משמשים לפעילות האמורה; לענין זה "נכס" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;

מיום 30.4.2007

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 355

"הוצאות מחקר ופיתוח" – כהגדרתן בחוק לעידוד מחקר ופיתוח הוצאות, כולל הוצאות הון, אשר הוצאו למחקר מדעי לצורך קידומו או פיתוחו של מפעל בתחומי התעשיה ושאושרו בידי מי שהסמיך שר התעשיה המסחר והתעסוקה לעניין סעיף 20א לפקודה, למעט אם הוצאו בעבור אחר, בניכוי סכומים ששימשו לרכישת נכס המשמש לפעולות מחקר ופיתוח ובתוספת הפחת לפי דיני הפחת שנוכה בשל נכסים כאמור, כל עוד הם משמשים לפעילות האמורה; לענין זה "נכס" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;

           "חברה" – כהגדרתה בפקודה;

           "חברת מחקר ופיתוח" – חברה שהיא בעלת מפעל שהתקיימו בו שני אלה:

(1)   הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל בשנת המס, לפני שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח, לא פחתו מ-7 אחוזים ממחזורו בשנת המס, או שהוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל בשנת המס ובשנה שקדמה לה, לפני שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח, לא פחתו מ-7 אחוזים ממחזורו בשנת המס ובשנה שקדמה לה;

(2)   20 אחוזים לפחות מכלל העובדים בחברה שהיא בעלת המפעל בשנת המס או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשנה שקדמה לה, הם בעלי תואר אקדמי בתחומי הנדסה, מחשבים, מדעי הטבע או המדעים המדויקים, העובדים במפעל בתחום שבו יש להם תואר כאמור; לענין זה יחושב עובד במשרה חלקית או עובד שעבד בחלק משנת המס בלבד, באופן יחסי, לפי היקף המשרה או תקופת עבודתו באותה שנה, לפי הענין, וחישוב הממוצע יחושב לפי חישוב סך כל העובדים בעלי תואר אקדמי כאמור באותן שתי שנים, מחולק בסך כל העובדים בחברה בשנים כאמור;

           "מוצר סופי" – מוצר שמייצר מפעל אחר בישראל והמוכר אותו או תוכנה שפיתח מפעל אחר בישראל ונתן לגביה זכות שימוש;

           "מחזור" – כהגדרתו בסעיף 74 לחוק;

           "מכירות בשוק מסוים" – היקף מכירות הרכיב למפעל אחר, כשהוא מוכפל בשיעור המכירות של המוצר הסופי בשוק מסוים, בתוספת הכנסה ממכירות המפעל במישרין באותו שוק; לענין זה יראו כהכנסה ממכירות המפעל את ההכנסות המנויות בסעיף 18א(ד) לחוק, לפי התנאים ואופן החישוב שנקבעו בסעיף האמור;

           "מפעל" – מפעל תעשייתי המוכר רכיב למפעל אחר;

           "מפעל אחר" – מפעל תעשייתי אחר, כהגדרתו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק;

           "נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי כמשמעותם בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות), או חשב הכספים;

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1230

הוספת הגדרת "נושא משרה"

           "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1230

הוספת הגדרת "קרוב"

           "רואה חשבון מבקר" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1230

הוספת הגדרת "רואה חשבון מבקר"

           "רכיב" – מוצר שמכר מפעל למפעל אחר או תוכנה שהמפעל נתן לגביה זכות שימוש למפעל האחר, המהווים מרכיב במוצר הסופי;

           "שיעור המכירות של המוצר הסופי בשוק מסוים" – סך כל ההכנסות ממכירות המוצר הסופי או ממתן זכות שימוש בו, לפי הענין, שהרכיב מותקן בו או משמש בו בפועל, או שהרכיב יכול להיות מותקן בו או לשמש בו כאמור, בשוק מסוים, כשהוא מחולק בסך כל ההכנסות ממכירת המוצר הסופי.

התקיימות התנאי

2.       (א)  יראו מפעל כמפעל שמתקיימים בו התנאים כאמור בסעיף 18א(ג)(2) לחוק, אם נתקיים בו אחד אלה:

(1)   אם הוא מפעל באזור פיתוח א', מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 75 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-25 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק;

(2)   אם הוא מפעל באזור פיתוח ב', מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 50 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-50 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-15 מיליון שקלים חדשים;

(3)   אם הוא מפעל באזור אחר, מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 50 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-50 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-15 מיליון שקלים חדשים;

(4)   אם המפעל הוא בבעלות חברת מחקר ופיתוח באזור פיתוח ב' או באזור אחר, שלא התקיימו לגביו פסקאות (2) או (3), מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 65 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-35 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת מס הן מכירות בשוק מסויים, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-20 מיליון שקלים חדשים;

והכול בתנאי שניתן אישור של נושא משרה של המפעל האחר או של רואה חשבון מבקר שלו בדבר סכום עלות הרכיב שנרכש מהמפעל ושיעור המכירות של המוצר הסופי בכל אחד מהשווקים שבהם הוא נמכר, וכן אישור של רואה החשבון המבקר של המפעל בדבר סכום עלות הרכיב שנמכר למפעל האחר; ואולם היתה החברה בעלת המפעל האחר קרוב של החברה בעלת המפעל, יינתנו האישורים כאמור בידי רואי החשבון המבקרים של המפעלים האמורים בלבד.

           (ב)  בבדיקת התקיימות התנאים המפורטים בתקנת משנה (א), יחולו הוראות סעיף 18א(ד) לחוק, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2012

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7297 מיום 24.10.2013 עמ' 72

(א) יראו מפעל כמפעל שמתקיימים בו התנאים כאמור בסעיף 18א(ג)(2) לחוק, אם נתקיים בו אחד אלה:

(1) אם הוא מפעל באזור פיתוח א', מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 75 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-25 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים, המונה 12 מיליון תושבים לפחות כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק;

(2) אם הוא מפעל באזור פיתוח ב', מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 50 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-50 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים, המונה 12 מיליון תושבים לפחות כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-15 מיליון שקלים חדשים;

(3) אם הוא מפעל באזור אחר, מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 50 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-50 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-20 מיליון שקלים חדשים;

(4) אם המפעל הוא בבעלות חברת מחקר ופיתוח באזור פיתוח ב' או באזור אחר, שלא התקיימו לגביו פסקאות (2) או (3), מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 65 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-35 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת מס הן מכירות בשוק מסויים, המונה 12 מיליון תושבים לפחות כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-20 מיליון שקלים חדשים;

והכל בתנאי שניתן אישור רואה חשבון של המפעל האחר בדבר שיעור המכירות של המוצר הסופי בכל אחד מהשווקים שבהם הוא נמכר.

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1230

(א) יראו מפעל כמפעל שמתקיימים בו התנאים כאמור בסעיף 18א(ג)(2) לחוק, אם נתקיים בו אחד אלה:

(1) אם הוא מפעל באזור פיתוח א', מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 75 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-25 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק;

(2) אם הוא מפעל באזור פיתוח ב', מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 50 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-50 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-15 מיליון שקלים חדשים;

(3) אם הוא מפעל באזור אחר, מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 50 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-50 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-20 מיליון שקלים חדשים מ-15 מיליון שקלים חדשים;

(4) אם המפעל הוא בבעלות חברת מחקר ופיתוח באזור פיתוח ב' או באזור אחר, שלא התקיימו לגביו פסקאות (2) או (3), מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 65 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-35 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת מס הן מכירות בשוק מסויים, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-20 מיליון שקלים חדשים;

והכל בתנאי שניתן אישור רואה חשבון של המפעל האחר בדבר שיעור המכירות של המוצר הסופי בכל אחד מהשווקים שבהם הוא נמכר והכול בתנאי שניתן אישור של נושא משרה של המפעל האחר או של רואה חשבון מבקר שלו בדבר סכום עלות הרכיב שנרכש מהמפעל ושיעור המכירות של המוצר הסופי בכל אחד מהשווקים שבהם הוא נמכר, וכן אישור של רואה החשבון המבקר של המפעל בדבר סכום עלות הרכיב שנמכר למפעל האחר; ואולם היתה החברה בעלת המפעל האחר קרוב של החברה בעלת המפעל, יינתנו האישורים כאמור בידי רואי החשבון המבקרים של המפעלים האמורים בלבד.

אישור על ידי המפעל האחר

2א.     (א)  חברה בעלת מפעל, שמתקיימים בה התנאים שבתקנה 2, רשאית לבקש בכתב אישור מהחברה בעלת המפעל האחר בעד שנת המס הקודמת, וזאת לא יאוחר מתום שנת המס העוקבת.

           (ב)  ביקשה חברה בעלת מפעל אישור כאמור בתקנת משנה (א), תמציא החברה בעלת המפעל האחר לחברה בעלת המפעל את האישור בתוך 120 ימים מהמועד שבו התקבלה הבקשה או עד ליום 1 בספטמבר של שנת המס העוקבת, המאוחר מביניהם.

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1230

הוספת תקנה 2א

תחולה

3.       תקנות אלה יחולו בשנת המס 2004 ואילך על מפעל או על הרחבת מפעל, לפי הענין, שאושרה לגביו תכנית ביום כ"א באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005) או אחריו, ועל מפעל מועדף או על מפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי כהגדרתם בסעיף 51 לחוק.

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1230

3. תקנות אלה יחולו בשנת המס 2004 ואילך על מפעל או על הרחבת מפעל, לפי הענין, שאושרה לגביו תכנית ביום כ"א באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005) או אחריו, ועל מפעל מוטב כהגדרתו בסעיף 51 לחוק ועל מפעל מועדף או על מפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי כהגדרתם בסעיף 51 לחוק.

ו' בניסן התשס"ז (25 במרס 2007)        אברהם הירשזון                      אלי ישי

                                                                                שר האוצר                 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6582 מיום 30.4.2007 עמ' 748.

תוקנו ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 355 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן ביום 30.4.2007 ור' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ד מס' 7297 מיום 24.10.2013 עמ' 72 – תק' תשע"ד-2013; תחילתן ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1230 – תק' תשע"ז-2017; ר' תקנה 5 לענין הוראת מעבר.

5. חברה בעלת מפעל רשאית לבקש ולהגיש אישור כאמור בתקנה 2א(א) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה גם לשנת המס 2014 עד 2016.