נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכ"א-1961

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – איגודי ערים – שירותי כבאות

בטחון – כבאות – כבאות באיגודי ערים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

הקמת איגודים

Go

3

סעיף 3

תפקידי האיגוד

Go

3

סעיף 4

סמכויות האיגוד

Go

3

סעיף 5

הרכב המועצה

Go

4

סעיף 6

תקופת כהונתה של המועצה

Go

4

סעיף 7

ישיבות המועצה

Go

4

סעיף 8

סמכויות המועצה

Go

4

סעיף 9

חברות במועצה

Go

4

סעיף 10

התפטרות חבר המועצה

Go

4

סעיף 11

העדר חבר מישיבות המועצה

Go

4

סעיף 12

מילוי מקומות פנויים

Go

4

סעיף 14

בחירת יושב ראש המועצה וסגניו

Go

4

סעיף 15

כהונת יושב ראש וסגניו

Go

4

סעיף 16

היושב ראש ממונה על ביצוע החלטות המועצה

Go

5

סעיף 17

דין וחשבון של האיגוד

Go

5

סעיף 18

העברת תפקידים וסמכויות של יושב ראש

Go

5

סעיף 19

משכורת היושב ראש וסגניו

Go

5

סעיף 20

ועדות

Go

5

סעיף 21

הרכב הועדה

Go

5

סעיף 22

יושב ראש של ועדה

Go

5

סעיף 23

סמכויות הועדות וסדרי עבודתן

Go

5

סעיף 24

עובדים

Go

5

סעיף 25

חוזים

Go

6

סעיף 26

ועדת הצעות ומכרזים

Go

6

סעיף 27

מכרזים

Go

6

סעיף 28

חבר המועצה או חבר ועדה או עובד המעונין בחוזה

Go

6

סעיף 29

קופת האיגוד

Go

6

סעיף 30

בטחון קופת האיגוד

Go

6

סעיף 31

הנהלת חשבונות

Go

6

סעיף 32

רואה חשבון

Go

7

סעיף 33

התחייבות האיגוד

Go

7

סעיף 34

גישה לספרי המועצה

Go

7

סעיף 35

המצאת ידיעות לרואה החשבון

Go

7

סעיף 36

משפטים

Go

7

סעיף 37

בירור חילוקי דעות

Go

7

סעיף 38

השם

Go

7


צו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכ"א-1961*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, וסעיף 13 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.       בצו זה –

           "איגוד" – כל אחד מאיגודי הערים המוקמים לפי צו זה;

           "המועצה" – מועצת האיגוד;

           "רשות מקומית" – רשות מקומית המאוגדת באיגוד;

           "השר" – שר הפנים.

פרק שני: ייסוד האיגוד, תפקידיו וסמכויותיו

הקמת איגודים

2.       מוקמים בזה איגודי ערים שנוקבו בתוספת בטור א', שתחומו של כל אחד מהם כולל את שטחן של הרשויות המקומיות שצויינו לצדו בטור ב'.

תפקידי האיגוד

3.       תפקידי האיגוד הן מתן שירותי כבאות, ניהולם והחזקתם בהתאם לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ולפעול כרשות כבאות לפי החוק האמור.

סמכויות האיגוד

4.       לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי כל חיקוק והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה. לצורך זה בכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב"עיריה", ב"מועצה מקומית" או ב"רשות מקומית", יראו כאילו מדובר ב"איגוד" וכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב"ראש עיריה", ב"ראש מועצה מקומית" או ב"ראש רשות מקומית", יראו כאילו מדובר ב"יושב ראש המועצה".

פרק שלישי: המועצה

הרכב המועצה צו (מס' 2)  תש"ע-2010

5.       המועצה תהיה מורכבת  מנציגי הרשויות המקומיות. כל רשות מקומית תקבע את נציגיה במספר הנקוב בתוספת בטור ג' לצד שמה.

מיום 23.6.2010

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6900 מיום 23.6.2010 עמ' 1269

5. המועצה תהיה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות. כל רשות מקומית תקבע את נציגיה במספר הנקוב בתוספת בטור ג' לצד שמה, ובאופן שאחד מהם, לפחות, יהיה חבר המועצה של הרשות המקומית.

תקופת כהונתה של המועצה

6.       (א)  תקופת כהונתה של המועצה היא שתי שנים.

           (ב)  מועצה קיימת תמשיך בתפקידה, אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף קטן (א), כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.

ישיבות המועצה

7.       (א)  המועצה תתכנס לישיבתה הראשונה על ידי השר או מי שהוסמך על ידיו לצורך סעיף קטן זה – לא יאוחר מ-14 יום מהיום שבו נקבעו רוב חבריה, והוא יהיה היושב ראש בה עד שייבחר יושב ראש המועצה.

           (ב)  יושב ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבת המועצה, ובלבד שהישיבה תתקיים לפחות אחת לשלושה חדשים.

           (ג)   יושב ראש המועצה יכנס ישיבת המועצה, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש לפחות מחבריה. לא כינס יושב ראש המועצה ישיבת המועצה תוך ארבעה עשר יום מיום הגשת הדרישה כאמור, רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה לכנס ישיבת מועצה ולדון בסדר היום הנדרש. בישיבת המועצה שכונסה כאמור, ישב ראש חבר המועצה שחתם ראשון על הדרישה, ואם נעדר – מי שייבחר לכך על ידי המועצה.

צו תשכ"ג-1963 צו תש"ע-2009

           (ד)  רוב חברי המועצה בהרכבה המלא מהווים מנין חוקי בישיבותיה, ואולם אם לא היה מניין חוקי בישיבת המועצה, בחלוף חצי שעה ממועד הישיבה שזומנה, יהווה שליש מחברי המועצה מניין חוקי; לא נכחו שליש מחברי המועצה בתום מחצית השעה כאמור, תידחה הישיבה בשבוע, לאותו יום ולאותה שעה, ובמועד זה יהוו שלושה מחברי המועצה מניין חוקי; לא נכחו שלושה מחברי המועצה בתום מחצית השעה ובמועצה שבה 17 חברים או יותר, אם לא נכחו חמישה מחברי המועצה בתום מחצית השעה, תידחה הישיבה בשבוע, לאותו יום ולאותה השעה, ובמועד זה יהווה כל מספר חברי המועצה מניין חוקי.

צו תש"ע-2009

           (ד1) משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיף קטן (ד), יהא המשך הישיבה כדין כל עוד משתתפים בה שלושה או חמישה מחברי המועצה, לפי העניין, סעיף קטן זה לא יחול על ישיבה נדחית לפי הסיפה של סעיף קטן (ד).

           (ה)  המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.

מיום 31.1.1963

צו תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1411 מיום 31.1.1963 עמ' 940

החלפת סעיף קטן 7(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.

מיום 29.12.2009

צו תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6830 מיום 29.11.2009 עמ' 139

(ד) רוב חברי המועצה בהרכבה המלא מהווים מנין חוקי בישיבותיה, ואולם אם לא היה מניין חוקי בישיבת המועצה, בחלוף חצי שעה ממועד הישיבה שזומנה, יהווה שליש מחברי המועצה מניין חוקי; לא נכחו שליש מחברי המועצה בתום מחצית השעה כאמור, תידחה הישיבה בשבוע, לאותו יום ולאותה שעה, ובמועד זה יהוו שלושה מחברי המועצה מניין חוקי; לא נכחו שלושה מחברי המועצה בתום מחצית השעה ובמועצה שבה 17 חברים או יותר, אם לא נכחו חמישה מחברי המועצה בתום מחצית השעה, תידחה הישיבה בשבוע, לאותו יום ולאותה השעה, ובמועד זה יהווה כל מספר חברי המועצה מניין חוקי.

(ד1) משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיף קטן (ד), יהא המשך הישיבה כדין כל עוד משתתפים בה שלושה או חמישה מחברי המועצה, לפי העניין, סעיף קטן זה לא יחול על ישיבה נדחית לפי הסיפה של סעיף קטן (ד).

סמכויות המועצה

8.       בידי המועצה יהיו כל הסמכויות והתפקידים הנתונים לאיגוד.

חברות במועצה

9.       רשות מקומית רשאית לבטל את חברות נציגה במועצה ולבחור אחר במקומו; לביטול ולבחירה כאמור יהיה תוקף מיום מתן הודעה בכתב ליושב ראש המועצה.

התפטרות חבר המועצה

10.     חבר המועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקומית שבחרה אותו עם העתק ליושב ראש המועצה; להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן ההודעה לראש הרשות המקומית.

העדר חבר מישיבות המועצה

11.     חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה תשעה חדשים רצופים או משלוש ישיבות רצופות – אם היו בתשעה חדשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר במועצה מלבד אם נעדר מסיבות מחלה או שירות בצבא-הגנה לישראל או ברשות המועצה. על חדילה כאמור יודיע יושב ראש המועצה בכתב לרשות המקומית שמטעמה כיהן לפני החדילה.

מילוי מקומות פנויים צו תשכ"ג-1963

12.     (א)  חדל חבר מועצה מלכהן, תבחר הרשות המקומית חבר אחר במקומו.

           (ב)  אי מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה, או לגרוע מהן באיזה אופן שהוא.

מיום 31.1.1963

צו תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1411 מיום 31.1.1963 עמ' 940

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

12. (א) חדל חבר מועצה מלכהן, תבחר הרשות המקומית חבר אחר במקומו. לא בחרה הרשות המקומית חבר אחר תוך ששים יום מיום שבו חדל החבר מלכהן, תודיע על כך המועצה לשר והשר יתרה ברשות המקומית. לא שעתה הרשות המקומית להתראה, רשאי השר למנות חבר חדש מבין חברי מועצתה או עובדיה של אותה רשות מקומית; ואם אותו אדם אינו מסכים למינוי, רשאי השר למנות חבר חדש מבין בעלי זכות להיבחר כחבר המועצה של אותה רשות מקומית.

(ב) אי מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה, או לגרוע מהן באיזה אופן שהוא ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר חבריה.

צו תשכ"ג-1963

13.     (בוטל).

מיום 31.1.1963

צו תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1411 מיום 31.1.1963 עמ' 940

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

סמכויות השר

13. נראה לשר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין, יוכל לצוות על המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שיקבע בצו. לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד שנקבע בו, יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם מקופת האיגוד.

פרק רביעי: יושב ראש המועצה וסגניו

בחירת יושב ראש המועצה וסגניו

14.     (א)  המועצה תבחר, בישיבתה הראשונה, באחד מחבריה ליושב ראש המועצה.

           (ב)  המועצה תבחר מבין חבריה לפחות סגן אחד ליושב ראש המועצה.

כהונת יושב ראש וסגניו

15.     (א)  נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או חדל לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו –

(1)   סגן היושב ראש – אם יש סגן אחד בלבד;

(2)   אותו הסגן שהמועצה תמנהו לכך – אם יש יותר מסגן אחד;

(3)   אותו חבר המועצה שהיא תמנהו לכך – אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.

           (ב)  יושב ראש המועצה או סגנו חדלו מלכהן באחד משלושה מקרים אלה:

(1)   אם חדלו להיות חברים במועצה;

(2)   אם התפטרו על ידי מתן הודעה בכתב למועצה;

(3)   אם הועברו מכהונתם על ידי המועצה.

           (ג)   החלטת המועצה להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה מכהונתם לא תהיה בת-תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; אולם אם ההעברה מכהונתם היא מסיבת הרשעה לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.

           (ד)  חדלו יושב ראש המועצה או סגנו היחיד לכהן או שהועברו מכהונתם, תבחר המועצה במקומם ביושב ראש או בסגן אחר מבין חבריה, תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומם, בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה, על ידי מזכיר המועצה ושתנוהל על ידיו.

היושב ראש ממונה על ביצוע החלטות המועצה

16.     יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה של המועצה תהא בהתאם לתקציב.

דין וחשבון של האיגוד

17.     (א)  יושב ראש המועצה חייב, אחרי האחד באפריל של כל שנה, ולא יאוחר משלושה חדשים מתום שנת הכספים, להכין דין וחשבון מפורט על עניני האיגוד במשך השנה שחלפה.

           (ב)  הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו, בתיקונים או שלא בתיקונים, ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשר ולפחות העתק אחד לכל רשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.

           (ג)   האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניו.

העברת תפקידים וסמכויות של יושב ראש

18.     (א)  סגן יושב ראש המועצה רשאי למלא את התפקידים ולשמש בסמכויות של יושב ראש המועצה, אם הועברו אליו על ידי ראש המועצה באישור המועצה.

           (ב)  חבר אחר של המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה ולשמש בסמכות מסמכויותיו לענין מסויים אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה באישור המועצה.

משכורת היושב ראש וסגניו

19.     יושב ראש המועצה או סגנו, וחבר אחר הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 18, רשאי, באישור השר, לקבל מקופת האיגוד משכורת בשיעור שיקבע השר.

פרק חמישי: ועדות ועובדים

ועדות

20.     כפוף לאמור בסעיף 12 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה בענינים או במקרים מסויימים ככל שתטיל עליהן המועצה.

הרכב הועדה

21.     לפחות מחצית מחברי כל ועדה יהיו חברי המועצה, פרט לועדה כאמור בסעיף 12 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959.

יושב ראש של ועדה

22.     יושב ראש של ועדה ייבחר על ידי המועצה.

סמכויות הועדות וסדרי עבודתן

23.     (א)  המלצותיה של הועדה טעונות אישור המועצה.

           (ב)  המועצה, בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המשתתפים בהצבעה, רשאית להעביר ענין מסויים לועדה להחלטתה הסופית.

           (ג)   ועדה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

עובדים

24.     (א)  האיגוד רשאי להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם, סמכויותיהם, וכן לקבוע, באישור השר, את משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם; כן רשאי הוא, מסיבה מספקת, להפסיק עבודתם של עובדים או לפטרם על פי החלטה של רוב חברי המועצה.

           (ב)  המועצה תמנה גזבר ומזכיר.

פרק ששי: חוזים והצעות

חוזים

25.     (א)  יושב ראש המועצה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה בלי להיזקק להחלטת המועצה, אם נתקיימו שלושה אלה:

(1)   שוויו של נושא החוזה אינו עולה על אלף לירות;

(2)   ההוצאה הכרוכה בחוזה – אם כרוכה בו הוצאה – מיועדת לה הקצבה מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה;

(3)   קוימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.

           (ב)  כל חוזה אחר טעון החלטת המועצה. אם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר.

           (ג)   כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.

צו תשכ"ג-1963

           (ד)  (בוטל).

מיום 31.1.1963

צו תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1411 מיום 31.1.1963 עמ' 940

ביטול סעיף קטן 25(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות על ידי רשות מקומית בקשר לענינים הנתונים במסגרת תפקידי האיגוד, יראו אותו כאילו נעשה על ידי האיגוד, אם המועצה החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך; ואז בכל מקום בחוזה האמור בו מדובר ב"רשות מקומית" יראו כאילו מדובר בו ב"איגוד".

ועדת הצעות ומכרזים

26.     למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.

מכרזים

27.     (א)  בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב) לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבי.

           (ב)  צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, וכן סוגי החוזים, שהאיגוד יהיה רשאי להתקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכלל, יהיו לפי האמור בתקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תש"ך-1959, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

חבר המועצה או חבר ועדה או עובד המעונין בחוזה

28.     (א)  חבר מועצה או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו או באופן אחר, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים –

(1)   יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה תדון בו;

(2)   לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

           (ב)  לא יהיה לעובד האיגוד, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושביו ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי האיגוד.

           (ג)   הוראות הסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) אינן חלות על חבר מועצה או ועדה או עובד המועצה מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותם סעיפים קטנים, זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5%.

           (ד)  העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

פרק שביעי: כספים

קופת האיגוד

29.     (א)  כל הכספים המתקבלים על ידי האיגוד או בשמו מהווים קופת האיגוד.

           (ב)  קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציאו כדין.

בטחון קופת האיגוד

30.     (א)  גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד.

           (ב)  כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של האיגוד.

פרק שמיני: חשבונות

הנהלת חשבונות

31.     המועצה חייבת לנהל, בצורה שיורה עליה השר, או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה, חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידי האיגוד או בשמו; חשבון זה יהא פתוח לעיון חברי המועצה.

רואה חשבון

32.     גזבר המועצה יגיש תוך 30 יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה לרואה חשבון שיתמנה על ידי השר.

פרק תשיעי: הוראות שונות

התחייבות האיגוד

33.     חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת לא יחייבו את האיגוד –

(1)  כשיש בהם התחייבות כספית מטעם האיגוד, אלא אם נחתמו על ידי יושב ראש המועצה וגזבר האיגוד;

(2)  כשאין בהם התחייבות כספית כאמור, אלא אם נחתמו על ידי יושב ראש המועצה ומזכיר האיגוד.

גישה לספרי המועצה

34.     ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה, והוא רשאי להגין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או נייר כאמור ממשרדי המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

המצאת ידיעות לרואה החשבון

35.     רואה החשבון כאמור בסעיף 32 רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו ידיעות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה ועל יושב ראש המועצה למלא אחרי הדרישות תוך זמן מתאים.

משפטים

36.     האיגוד רשאי להגיש תביעה, או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל דין בכל משפט או בכל הליך משפטי בקשר לתפקידיו ולעניניו, או אם הדבר נראה לו כדרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו ומפעליו בקשר לתפקידיהם. לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר המועצה או של כל עובד, הן באופן כללי והן לענין מיוחד.

בירור חילוקי דעות

37.     נתגלעו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, ובין האיגוד, או בין הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניני האיגוד, יביאו יושב המועצה או כל רשות מקומית את חילוקי הדעות לפני השר, והשר או מי שימונה על ידיו לכך, יכריע בהן. הכרעה זו תהא סופית.

השם

38.     לצו זה ייקרא "צו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכ"א-1961".

תוספת

                              טור א'                                                                טור ב'                                  טור ג'

                           שם האיגוד                                                   הרשויות המקומיות                 מספר החברים

צו תשס"ה-2005

(א)     איגוד ערים אזור באר-שבע          עירית באר-שבע                                  11

(שירותי כבאות)                         עירית אופקים                                      2

עירית דימונה                                       3

עירית ערד                                           2

עירית רהט                                          3

המועצה המקומית ירוחם                       1

המועצה המקומית נתיבות                      2

המועצה המקומית מצפה רמון                1

המועצה המקומית חורה                        1

המועצה המקומית כסיפה                       1

המועצה המקומית להבים                       1

המועצה המקומית התעשייתית רמת

חובב                                                  1

המועצה המקומית מיתר                         1

המועצה המקומית עומר                        1

המועצה המקומית שגב שלום                 1

המועצה המקומית תל שבע                    1

המועצה המקומית לקיה                         1

המועצה המקומית ערערה בנגב              1

המועצה האזורית הערבה התיכונה          1

המועצה האזורית אשכול                       1

המועצה האזורית בני-שמעון                  1

המועצה האזורית מרחבים                      1

המועצה האזורית שדות נגב                   1

המועצה האזורית רמת נגב                     1

המועצה האזורית תמר                           1

המועצה האזורית אבו בסמה                  1

מיום 25.9.1969

צו תש"ל-1969

ק"ת תש"ל מס' 2456 מיום 25.9.1969 עמ' 114

(א) איגוד ערים אזור באר-שבע עירית באר-שבע 2

(שירותי כבאות) המועצה המקומית אפקים 1

המועצה המקומית דימונה 1

המועצה המקומית כפר-ירוחם 1

המועצה המקומית נתיבות 1

המועצה האזורית בני-שמעון 1

המועצה האזורית חבל-מעון 1

המועצה האזורית מרחבים 1

המועצה האזורית עזתה 1

המועצה האזורית רמת-נגב 1

המועצה האזורית שלחים 1

המועצה האזורית תמר 1

המועצה המקומית ירוחם 1

המועצה המקומית מצפה רמון 1

המועצה המקומית ערד 1

מיום 19.10.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6422 מיום 19.9.2005 עמ' 975

החלפת פרט (א)

הנוסח הקודם:

(א) איגוד ערים אזור באר-שבע עירית באר-שבע 2

(שירותי כבאות) המועצה המקומית אפקים 1

המועצה המקומית דימונה 1

המועצה המקומית נתיבות 1

המועצה האזורית בני-שמעון 1

המועצה האזורית חבל-מעון 1

המועצה האזורית מרחבים 1

המועצה האזורית עזתה 1

המועצה האזורית רמת-נגב 1

המועצה האזורית תמר 1

המועצה המקומית ירוחם 1

המועצה המקומית מצפה רמון 1

המועצה המקומית ערד 1

צו תשס"ד-2004

 (ב)    איגוד ערים אזור אשקלון             עירית אשקלון                                     5

(שירותי כבאות)                         עירית אשדוד                                       3

עירית קרית-גת                                    2

עירית קרית-מלאכי                               1

עירית שדרות                                       1

המועצה האזורית באר-טוביה                 1

המועצה האזורית חוף-אשקלון               1

המועצה האזורית יואב                          1

המועצה האזורית לכיש                         1

המועצה האזורית שפיר                         1

המועצה האזורית שער-הנגב                  1

מיום 25.9.1969

צו תש"ל-1969

ק"ת תש"ל מס' 2456 מיום 25.9.1969 עמ' 114

 (ב) איגוד ערים אזור אשקלון עירית אשקלון 2

(שירותי כבאות) המועצה המקומית עירית אשדוד 1

המועצה המקומית קרית-גת 1

המועצה המקומית קרית-מלאכי 1

המועצה המקומית שדרות 1

המועצה האזורית באר-טוביה 1

המועצה האזורית חוף-אשקלון 1

המועצה האזורית יואב 1

המועצה האזורית לכיש 1

המועצה האזורית שער-הנגב 1

המועצה האזורית שפיר 1

מיום 25.3.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6287 מיום 25.1.2004 עמ' 177

החלפת פרט (ב)

הנוסח הקודם:

(ב) איגוד ערים אזור אשקלון עירית אשקלון 2

(שירותי כבאות) עירית אשדוד 1

המועצה המקומית קרית-גת 1

המועצה המקומית קרית-מלאכי 1

המועצה המקומית שדרות 1

המועצה האזורית באר-טוביה 1

המועצה האזורית חוף-אשקלון 1

המועצה האזורית יואב 1

המועצה האזורית לכיש 1

המועצה האזורית שער-הנגב 1

המועצה האזורית שפיר 1

צו תשס"ז-2007

(ג)      איגוד ערים אזור בית-שמש          עירית בית שמש                                   5

(שירותי כבאות)                         המועצה המקומית אבו גוש                    1

המועצה המקומית קרית יערים                1

המועצה האזורית מבשרת ציון                2

המועצה האזורית מטה יהודה                 3

מיום 25.9.1969

צו תש"ל-1969

ק"ת תש"ל מס' 2456 מיום 25.9.1969 עמ' 114

החלפת סעיף (ג)

הנוסח הקודם:

(ג) איגוד ערים אזור בית-שמש המועצה המקומית בית-שמש 2

(שירותי כבאות) המועצה האזורית אבן-העזר 1

המועצה האזורית גיזו 1

המועצה האזורית האלה 1

המועצה האזורית הרי-יהודה 1

מיום 29.5.1977

צו (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3717 מיום 29.5.1977 עמ' 1800

(ג) איגוד ערים אזור בית-שמש המועצה המקומית בית שמש 2 3

(שירותי כבאות) המועצה המקומית מבשרת ציון 2

המועצה האזורית מטה-יהודה 4 5

המועצה האזורית מטה-יהודה 4

המועצה המקומית אבו-גוש 1

מיום 7.3.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6559 מיום 5.2.2007 עמ' 534

החלפת פרט (ג)

הנוסח הקודם:

(ג) איגוד ערים אזור בית-שמש המועצה המקומית בית שמש 3

(שירותי כבאות) המועצה המקומית מבשרת ציון 2

המועצה האזורית מטה-יהודה 5

המועצה האזורית מטה-יהודה 4

צו (מס' 2)  תשס"ז-2007

(ד)     איגוד ערים אזור רחובות              עירית רחובות                                      6

(שירותי כבאות)                         עירית יבנה                                          2

עירית נס ציונה                                    2

המועצה המקומית גדרה                        1

המועצה המקומית גן-יבנה                     1

המועצה המקומית מזכרת-בתיה              1

המועצה המקומית קרית עקרון               1

המועצה המקומית בני עי"ש                   1

המועצה האזורית ברנר                          1

המועצה האזורית גדרות                        1

המועצה האזורית חבל יבנה                   1

המועצה האזורית נחל שורק                   1

מיום 10.7.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2416 מיום 10.7.1969 עמ' 1780

(ד) איגוד ערים אזור רחובות עירית רחובות 3

(שירותי כבאות) המועצה המקומית גדרה 1

המועצה המקומית גן-יבנה 1

המועצה המקומית מזכרת-בתיה 1

המועצה המקומית נס-ציונה 2

המועצה האזורית ברנר 1

המועצה האזורית גדרות 1

המועצה האזורית גן-רוה 1

המועצה האזורית חבל-יבנה 1

המועצה האזורית נחל-שורק 1

מיום 7.3.2007

צו (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6559 מיום 5.2.2007 עמ' 534

ת"ט תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6566 מיום 15.2.2007 עמ' 596

החלפת פרט (ד)

הנוסח הקודם:

(ד) איגוד ערים אזור רחובות עירית רחובות 3

(שירותי כבאות) המועצה המקומית גדרה 1

המועצה המקומית גן-יבנה 1

המועצה המקומית מזכרת-בתיה 1

המועצה המקומית נס-ציונה 2

המועצה האזורית ברנר 1

המועצה האזורית גדרות 1

המועצה האזורית חבל-יבנה 1

המועצה האזורית נחל-שורק 1

צו (מס' 2)  תשס"ח-2008

 (ה)    איגוד ערים אזור ראשון לציון       עיריית ראשון לציון                              5

(שירותי כבאות)                         המועצה המקומית בית דגן                     1

המועצה האזורית גן רווה                      1

מיום 10.7.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2416 מיום 10.7.1969 עמ' 1780

(ה) איגוד ערים אזור ראשון-לציון עירית ראשון-לציון 3

(שירותי כבאות) המועצה המקומית בית-דגן 1

המועצה המקומית נחלת-יהודה 2

המועצה האזורית גן-רוה 1

מיום 14.2.2008

צו (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6641 מיום 15.1.2008 עמ' 401

החלפת פרט (ה)

הנוסח הקודם:

(ה) איגוד ערים אזור ראשון-לציון עירית ראשון-לציון 3

(שירותי כבאות) המועצה המקומית בית-דגן 1

המועצה המקומית נחלת-יהודה 2

המועצה האזורית גן-רוה 1

צו (מס' 5)  תשס"ח-2008

 (ו)     איגוד ערים אזור איילון                עיריית לוד                                          2

(שירותי כבאות)                         עיריית רמלה                                        2

המועצה המקומית באר יעקב                  1

המועצה המקומית שהם                         1

עיריית מודיעין-מכבים-רעות                  2

המועצה האזורית גזר                            1

המועצה האזורית עמק לוד                     1

המועצה האזורית חבל מודיעין (בשטח המתוחם בכחול במפה שמספרה 001 החתומה ביד שר הפנים ביום י"ב באב התשס"ח (13 באוגוסט 2008) והמונחת לעיון הציבור בנסיבות הכבאות וההצלה)                                             1

מיום 10.7.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2416 מיום 10.7.1969 עמ' 1780

(ו) איגוד ערים אזור אילון עירית לוד 2

(שירותי כבאות) עירית רמלה 2

המועצה המקומית באר-יעקב 1

המועצה האזורית מחנה-ישראל 1

המועצה האזורית גזר 1

המועצה האזורית מודיעים 1

המועצה האזורית עמק-לוד 1

מיום 26.10.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5785 מיום 26.9.1996 עמ' 18

(ו) איגוד ערים אזור אילון עירית לוד 2

(שירותי כבאות) עירית רמלה 2

המועצה המקומית באר-יעקב 1

המועצה האזורית גזר 1

המועצה האזורית מודיעים 1

המועצה האזורית עמק-לוד 1

המועצה המקומית מודיעין 1

המועצה המקומית שוהם 1

המועצה המקומית מכבים-רעות 1

מיום 9.10.2008

צו (מס' 5) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6709 מיום 9.9.2008 עמ' 1378

החלפת פרט (ו)

הנוסח הקודם:

(ו) איגוד ערים אזור אילון עירית לוד 2

(שירותי כבאות) עירית רמלה 2

המועצה המקומית באר-יעקב 1

המועצה האזורית גזר 1

המועצה האזורית מודיעים 1

המועצה האזורית עמק-לוד 1

המועצה המקומית מודיעין 1

המועצה המקומית שוהם 1

המועצה המקומית מכבים-רעות 1

צו (מס' 5)  תשס"ח-2008

(ז)      איגוד ערים אזור נתניה                עיריית נתניה                                        6

(שירותי כבאות)                         המועצה המקומית אבן יהודה                 1

המועצה המקומית כפר יונה                   1

המועצה המקומית פרדסיה                     1

המועצה המקומית צורן – קדימה            1

המועצה המקומית אליכין                       1

המועצה המקומית זמר                          1

המועצה האזורית לב השרון (בשטח המתוחם בכחול במפה שמספרה 002 החתומה ביד שר הפנים ביום י"ב באב התשס"ח (13 באוגוסט 2008) והמונחת לעיון הציבור בנציבות הכבאות וההצלה)

המועצה האזורית חוף השרון                 1

המועצה האזורית עמק חפר                    1

מיום 24.9.1976

צו תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3593 מיום 24.9.1976 עמ' 2766

(ז) איגוד ערים אזור נתניה עירית נתניה 4

(שירותי כבאות) המועצה המקומית אבן-יהודה 1

המועצה המקומית בית-יצחק 1

המועצה המקומית כפר-יונה 1

המועצה המקומית פרדסיה 1

המועצה המקומית קדימה 1

המועצה האזורית השרון-הצפוני 1

המועצה האזורית חוף-השרון 1

המועצה האזורית עמק-חפר 2

מיום 9.10.2008

צו (מס' 5) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6709 מיום 9.9.2008 עמ' 1378

החלפת פרט (ז)

הנוסח הקודם:

(ז) איגוד ערים אזור נתניה עירית נתניה 4

(שירותי כבאות) המועצה המקומית אבן-יהודה 1

המועצה המקומית כפר-יונה 1

המועצה המקומית פרדסיה 1

המועצה המקומית קדימה 1

המועצה האזורית השרון-הצפוני 1

המועצה האזורית חוף-השרון 1

המועצה האזורית עמק-חפר 2

צו (מס' 4)  תשס"ז-2007

(ח)     איגוד ערים אזור חולון                עירית בת ים                                        3

(שירותי כבאות)                         עירית חולון                                         4

המועצה המקומית אזור                         1

מיום 7.3.2007

צו (מס' 4) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6559 מיום 5.2.2007 עמ' 536

ת"ט תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6566 מיום 15.2.2007 עמ' 596

החלפת פרט (ח)

הנוסח הקודם:

(ח) איגוד ערים אזור חולון עירית בת-ים 2

(שירותי כבאות) עירית חולון 3

המועצה המקומית אזור 1

צו תשס"ח-2008

 (ט)    איגוד ערים אזור הרצליה             עיריית הרצליה                                     4

(שירותי כבאות)                         המועצה המקומית כפר שמריהו              1

עיריית רמת השרון                                2

מיום 18.2.1971

צו תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2666 מיום 18.2.1971 עמ' 576

(ט) איגוד ערים אזור הרצליה עירית הרצליה 4

(שירותי כבאות) המועצה המקומית גליל-ים 1

המועצה המקומית כפר-שמריהו 1

המועצה המקומית רמת-השרון 1

המועצה האזורית חוף-השרון 1

מיום 6.1.1972

צו (מס' 3) תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2794 מיום 6.1.1972 עמ' 495

(ט) איגוד ערים אזור הרצליה עירית הרצליה 4

(שירותי כבאות) המועצה המקומית גליל-ים 1

המועצה המקומית כפר-שמריהו 1

המועצה המקומית רמת-השרון 1

מיום 14.2.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6641 מיום 15.1.2008 עמ' 401

החלפת פרט (ט)

הנוסח הקודם:

(ט) איגוד ערים אזור הרצליה עירית הרצליה 4

(שירותי כבאות) המועצה המקומית כפר-שמריהו 1

המועצה המקומית רמת-השרון 1

צו תשכ"ט-1969

 (י)     איגוד ערים אזור בני-ברק            עירית בני-ברק                                     6

(שירותי כבאות)                         המועצה המקומית גבעת-שמואל             1

המועצה המקומית קרית-אונו                 1

המועצה המקומית אור-יהודה                 1

מיום 10.7.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2416 מיום 10.7.1969 עמ' 1780

(י) איגוד ערים אזור בני-ברק עירית בני-ברק 5 6

(שירותי כבאות) המועצה המקומית גבעת-שמואל 1

המועצה המקומית קרית-אונו 1

המועצה המקומית אור-יהודה 1

צו תשע"א-2011

(יא)    איגוד ערים אזור חיפה                 עיריית חיפה                                        7

(שירותי כבאות)                         עיריית טירת כרמל                                1

עיריית קרית אתא                                 1

עיריית נשר                                          1

עיריית קרית ביאליק                              1

עיריית קרית ים                                    1

עיריית קרית מוצקין                              1

מועצה מקומית קרית טבעון                   1

המועצה המקומית רכסים                       1

דלית אל כרמל                                     1

עוספיא                                               1

המועצה האזורית זבולון                        1

מיום 10.7.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2416 מיום 10.7.1969 עמ' 1780

(יא) איגוד ערים אזור חיפה עירית חיפה 5

(שירותי כבאות) המועצה המקומית טירת-הכרמל 1

המועצה המקומית כפר-אתא -

המועצה המקומית נשר -

המועצה המקומית קרית-ביאליק 1

המועצה המקומית קרית-בנימין -

המועצה המקומית קרית-חרושת -

המועצה המקומית קרית-טבעון 1

המועצה המקומית קרית-ים 1

המועצה המקומית קרית-מוצקין -

המועצה המקומית רכסים -

המועצה המקומית עתלית -

המועצה המקומית דלית-אל-כרמל -

המועצה המקומית עיספייא -

המועצה האזורית זבולון 1

המועצה האזורית חוף-הכרמל -

מיום 18.2.1971

צו תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2666 מיום 18.2.1971 עמ' 576

(יא) איגוד ערים אזור חיפה עירית חיפה 5

(שירותי כבאות) המועצה המקומית טירת-הכרמל 1

המועצה המקומית כפר-אתא עירית קריית-אתא -1

המועצה המקומית נשר -

המועצה המקומית קרית-ביאליק 1

המועצה המקומית קרית-בנימין -

המועצה המקומית קרית-חרושת -

המועצה המקומית קרית-טבעון 1

המועצה המקומית קרית-ים 1

המועצה המקומית קרית-מוצקין -

המועצה המקומית רכסים -

המועצה המקומית עתלית -

המועצה המקומית דלית-אל-כרמל -

המועצה המקומית עיספייא -

המועצה האזורית זבולון 1

מיום 4.11.1971

צו (מס' 2) תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2767 מיום 4.11.1971 עמ' 199

(יא) איגוד ערים אזור חיפה עירית חיפה 5 6

(שירותי כבאות) המועצה המקומית טירת-הכרמל 1

עירית קריית-אתא 1

המועצה המקומית נשר -

המועצה המקומית קרית-ביאליק 1

המועצה המקומית קרית-חרושת -

המועצה המקומית קרית-טבעון 1

המועצה המקומית קרית-ים 1

המועצה המקומית קרית-מוצקין -

המועצה המקומית רכסים -

המועצה המקומית עתלית -

המועצה המקומית דלית-אל-כרמל -

המועצה המקומית עיספייא -

המועצה האזורית זבולון 1

מיום 28.4.1977

צו תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3702 מיום 28.4.1977 עמ' 1500

(יא) איגוד ערים אזור חיפה עירית חיפה 6 7

(שירותי כבאות) המועצה המקומית טירת-הכרמל 1

עירית קריית-אתא 1

המועצה המקומית נשר -

המועצה המקומית קרית-ביאליק 1

המועצה המקומית קרית-חרושת -

המועצה המקומית קרית-טבעון 1

המועצה המקומית קרית-ים 1

המועצה המקומית קרית-מוצקין -

המועצה המקומית רכסים -

המועצה המקומית עתלית -

המועצה המקומית דלית-אל-כרמל -

המועצה המקומית עיספייא -

המועצה האזורית זבולון 1

המועצה המקומית נשר 1

מיום 29.6.1978

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3865 מיום 29.6.1978 עמ' 1638

ת"ט תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3878 מיום 6.8.1978 עמ' 1908

החלפת פרט (יא)

הנוסח הקודם:

(יא) איגוד ערים אזור חיפה עירית חיפה 7

(שירותי כבאות) המועצה המקומית טירת-הכרמל 1

עירית קריית-אתא 1

המועצה המקומית נשר -

המועצה המקומית קרית-ביאליק 1

המועצה המקומית קרית-חרושת -

המועצה המקומית קרית-טבעון 1

המועצה המקומית קרית-ים 1

המועצה המקומית קרית-מוצקין -

המועצה המקומית רכסים -

המועצה המקומית עתלית -

המועצה המקומית דלית-אל-כרמל -

המועצה המקומית עיספייא -

המועצה האזורית זבולון 1

המועצה המקומית נשר 1

מיום 29.4.2008

צו (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6659 מיום 30.3.2008 עמ' 675

החלפת פרט (יא)

הנוסח הקודם:

(יא) איגוד ערים אזור חיפה עירית חיפה 7

(שירותי כבאות) עירית קרית-אתא 1

עירית קרית ביאליק 1

עירית קרית ים -

עירית קרית מוצקין 1

המועצה המקומית דלית אל כרמל -

המועצה המקומית טירת-הכרמל 1

המועצה המקומית נשר 1

המועצה המקומית עוספייה -

המועצה המקומית עתלית -

המועצה המקומית קרית-חרושת -

המועצה המקומית קרית-טבעון 1

המועצה המקומית רכסים -

המועצה האזורית זבולון 1

מיום 24.4.2011

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6988 מיום 24.3.2011 עמ' 864

החלפת פרט (יא)

הנוסח הקודם:

(יא) איגוד ערים אזור חיפה עיריית חיפה 7

(שירותי כבאות) עיריית טירת כרמל 1

עיריית קרית אתא 1

עיריית נשר 1

עיריית קרית ביאליק 1

עיריית קרית ים 1

עיריית קרית מוצקין 1

המועצה המקומית קרית טבעון 1

המועצה המקומית רכסים 1

עיריית עיר כרמל 1

המועצה האזורית זבולון 1

צו תשס"ח-2008

(יב)    איגוד ערים אזור חדרה                עיריית חדרה                                        5

(שירותי כבאות)                         עיריית אור עקיבא                                1

המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה     1

המועצה המקומית זכרון יעקב                1

המועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור       1

עיריית אום אל-פחם                              2

עיריית באקה-ג'ת                                 2

המועצה המקומית כפר קרע                   1

המועצה המקומית פוריידיס                    1

המועצה האזורית מנשה                         1

המועצה האזורית אלונה                        1

המועצה האזורית חוף הכרמל                 1

המועצה המקומית בסמ"ה                      1

המועצה המקומית ג'סר א-זרקא              1

המועצה המקומית קציר-חריש                1

המועצה המקומית מעלה עירון               1

המועצה המקומית ערערה                      1

מיום 18.2.1971

צו תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2666 מיום 18.2.1971 עמ' 576

(יב) איגוד ערים אזור חדרה עירית חדרה 3

(שירותי כבאות) המועצה המקומית אור-עקיבא 1

המועצה המקומית בנימינה 1

המועצה המקומית גבעת-עדה 1

המועצה המקומית זכרון-יעקב 1

המועצה המקומית כרכור 1

המועצה המקומית פרדס-חנה 1

המועצה המקומית אום-אל-פחם 1

המועצה המקומית באקה-אל-גרביה 1

המועצה המקומית ג'ת (הכרמל) 1

המועצה המקומית כפר-קרע 1

המועצה המקומית פוריידיס 1

המועצה האזורית מנשה 1

המועצה האזורית אלונה 1

המועצה האזורית חוף-הכרמל 1

המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור 1

מיום 8.8.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6688 מיום 9.7.2008 עמ' 1112

החלפת פרט (יב)

הנוסח הקודם:

(יב) איגוד ערים אזור חדרה עירית חדרה 3

(שירותי כבאות) המועצה המקומית אור-עקיבא 1

המועצה המקומית בנימינה 1

המועצה המקומית גבעת-עדה 1

המועצה המקומית זכרון-יעקב 1

המועצה המקומית אום-אל-פחם 1

המועצה המקומית באקה-אל-גרביה 1

המועצה המקומית ג'ת (הכרמל) 1

המועצה המקומית כפר-קרע 1

המועצה המקומית פוריידיס 1

המועצה האזורית מנשה 1

המועצה האזורית אלונה 1

המועצה האזורית חוף-הכרמל 1

המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור 1

צו תשע"א-2011

(יג)     איגוד ערים אזור גליל מערבי        עיריית עכו                                          4

(שירותי כבאות)                         עיריית נהריה                                       4

עיריית שפרעם                                     3

עיריית כרמיאל                                     4

עיריית מעלות-תרשיחא                         2

עיריית סכנין                                        2

עיריית תמרה                                       2

מג'ד אל כרום                                      1

דיר אל אסד                                         1

ביענה                                                 1

המועצה המקומית שלומי                       1

המועצה המקומית בית ג'אן                    1

המועצה המקומית ביר אל מכסור            1

המועצה המקומית דיר חנא                     1

המועצה המקומית חורפיש                     1

המועצה המקומית כאבול                       1

המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג'א    1

המועצה המקומית כפר ורדים                 1

המועצה המקומית כפר יאסיף                 1

המועצה המקומית נחף                          1

המועצה המקומית מזרעה                      1

המועצה המקומית ג'דיידה מכר               2

המועצה המקומית מעיליא                      1

המועצה המקומית סאג'ור                      1

המועצה המקומית אעלבין                     1

המועצה המקומית עראבה                      2

המועצה המקומית פאסוטה                    1

המועצה המקומית פקיעין                      1

המועצה המקומית ראמה                        1

המועצה המקומית שעב                         1

המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן  1

המועצה המקומית אבו סנאן                   1

המועצה המקומית ירכא                         1

המועצה המקומית ג'וליס                       1

המועצה המקומית ינוח ג'ת                    1

המועצה האזורית מטה אשר                   2

המועצה האזורית מעלה יוסף                 1

המועצה האזורית משגב                        2

מיום 1.10.1971

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2752 מיום 1.10.1971 עמ' 52

(יג) איגוד ערים אזור עכו עירית עכו 5

(שירותי כבאות) עירית שפרעם 2

המועצה המקומית ירכא 1

המועצה המקומית כפר-יאסיף 1

המועצה המקומית איעבלין 1

המועצה המקומית ראמה 1

המועצה המקומית תמרה 1

המועצה האזורית נעמן 1

המועצה המקומית כרמיאל 1

מיום 6.7.1972

צו (מס' 4) תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2870 מיום 6.7.1972 עמ' 1388

החלפת סעיף (יג)

הנוסח הקודם:

(יג) איגוד ערים אזור עכו עירית עכו 5

(שירותי כבאות) עירית שפרעם 2

המועצה המקומית ירכא 1

המועצה המקומית כפר-יאסיף 1

המועצה המקומית איעבלין 1

המועצה המקומית ראמה 1

המועצה המקומית תמרה 1

המועצה האזורית נעמן 1

המועצה המקומית כרמיאל 1

מיום 19.10.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6422 מיום 19.9.2005 עמ' 975

החלפת פרט (יג)

הנוסח הקודם:

(יג) איגוד ערים אזור הגליל המערבי עירית עכו 3

(שירותי כבאות) עירית נהריה 3

עירית שפרעם 2

המועצה המקומית כרמיאל 1

המועצה המקומית ירכא 1

המועצה המקומית כפר-יסיף 1

המועצה המקומית איעבלין 1

המועצה המקומית ראמה 1

המועצה המקומית תמרה 1

המועצה המקומית שבי-ציון 1

המועצה המקומית מעיליא 1

המועצה המקומית פקיעין 1

המועצה המקומית שלומי 1

המועצה האזורית נעמן 1

המועצה האזורית געתון 1

המועצה האזורית מעלה הגליל 1

המועצה האזורית סולם צור 1

מיום 24.4.2011

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6988 מיום 24.3.2011 עמ' 865

החלפת פרט (יג)

הנוסח הקודם:

(יג) איגוד ערים אזור הגליל המערבי עירית עכו 4

(שירותי כבאות) עירית נהריה 4

עירית שפרעם 3

עירית כרמיאל 4

עירית מעלות-תרשיחא 2

עירית סח'נין 2

עירית תמרה 2

עירית שגור 2

המועצה המקומית שלומי 1

המועצה המקומית בית ג'אן 1

המועצה המקומית ביר אל-מכסור 1

המועצה המקומית דיר חנא 1

המועצה המקומית חורפיש 1

המועצה המקומית כאבול 1

המועצה המקומית כאוכב אבו-אלהיג'א 1

המועצה המקומית כסרא-סמיע 1

המועצה המקומית כפר ורדים 1

המועצה המקומית כפר-יאסיף 1

המועצה המקומית נחף 1

המועצה המקומית מזרעה 1

המועצה המקומית ג'דיידה-מכר 2

המועצה המקומית מעיליא 1

המועצה המקומית סאג'ור 1

המועצה המקומית אעלבין 1

המועצה המקומית עראבה 2

המועצה המקומית פאסוטה 1

המועצה המקומית פקיעין 1

המועצה המקומית ראמה 1

המועצה המקומית שעב 1

המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן 1

המועצה המקומית אבו סנאן 1

המועצה המקומית ירכא 1

המועצה המקומית ג'וליס 1

המועצה המקומית ינוח-ג'ת 1

המועצה האזורית מטה אשר 2

המועצה האזורית מעלה יוסף 1

המועצה האזורית משגב 2

צו (מס' 4)  תשל"ב-1972

(יד)    (נמחק)

מיום 6.7.1972

צו (מס' 4) תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2870 מיום 6.7.1972 עמ' 1388

מחיקת סעיף (יד)

הנוסח הקודם:

(יד) איגוד ערים אזור נהריה עירית נהריה 2

(שירותי כבאות) המועצה המקומית שבי-ציון 1

המועצה המקומית מעיליא 1

המועצה המקומית פקיעין 1

המועצה המקומית שלומי 1

המועצה האזורית געתון 1

המועצה האזורית מעלה-הגליל 1

המועצה האזורית סולם-צור 1

צו תשכ"ט-1969 צו תשל"ה-1975

 (טו)   איגוד ערים אזור יזרעאל              עירית נצרת                                         1

(שירותי כבאות)                         המועצה המקומית בית-שאן                   1

המועצה המקומית יקנעם                       1

המועצה המקומית מגדל-העמק               1

המועצה המקומית עיר-יזרעאל-עפולה     1

המועצה המקומית איכסאל                     1

המועצה המקומית טורעאן                     1

המועצה המקומית יפיע                         1

המועצה המקומית כפר-כנא                   1

המועצה המקומית משהד                       1

המועצה המקומית רמת-ישי                    1

המועצה האזורית הגלבוע                      1

המועצה האזורית בקעת בית-שאן           1

המועצה האזורית יזרעאל                       1

המועצה האזורית מגידו                         1

המועצה האזורית קישון                        1

מועצה מקומית דבוריה                          1

מועצה מקומית נצרת-עילית                   1

מועצה מקומית עין-מאהל                      1

המועצה המקומית כפר מנדא                  1

מיום 10.7.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2416 מיום 10.7.1969 עמ' 1780

(טו) איגוד ערים אזור יזרעאל עירית נצרת 1

(שירותי כבאות) המועצה המקומית בית-שאן 1

המועצה המקומית יקנעם 1

המועצה המקומית מגדל-העמק 1

המועצה המקומית עיר-יזרעאל-עפולה 1

המועצה המקומית איכסאל 1

המועצה המקומית טורעאן 1

המועצה המקומית יפיע 1

המועצה המקומית כפר-כנא 1

המועצה המקומית משהד 1

המועצה המקומית רמת-ישי 1

המועצה האזורית הגלבוע 1

המועצה האזורית בקעת בית-שאן 1

המועצה האזורית יזרעאל 1

המועצה האזורית מגידו 1

המועצה האזורית קישון 1

מועצה מקומית דבוריה 1

מועצה מקומית נצרת-עילית 1

מועצה מקומית עין-מאהל 1

מיום 31.7.1975

צו תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3378 מיום 31.7.1975 עמ' 2421

(טו) איגוד ערים אזור יזרעאל עירית נצרת 1

(שירותי כבאות) המועצה המקומית בית-שאן 1

המועצה המקומית יקנעם 1

המועצה המקומית מגדל-העמק 1

המועצה המקומית עיר-יזרעאל-עפולה 1

המועצה המקומית איכסאל 1

המועצה המקומית טורעאן 1

המועצה המקומית יפיע 1

המועצה המקומית כפר-כנא 1

המועצה המקומית משהד 1

המועצה המקומית רמת-ישי 1

המועצה האזורית הגלבוע 1

המועצה האזורית בקעת בית-שאן 1

המועצה האזורית יזרעאל 1

המועצה האזורית מגידו 1

המועצה האזורית קישון 1

מועצה מקומית דבוריה 1

מועצה מקומית נצרת-עילית 1

מועצה מקומית עין-מאהל 1

המועצה המקומית כפר מנדא 1

צו (מס' 5)  תשס"ח-2008

(טז)    איגוד ערים אזור טבריה               עיריית טבריה                                      5

(שירותי כבאות)                         המועצה המקומית יבנאל                       1

המועצה המקומית כפר תבור                  1

המועצה המקומית מגדל                        1

המועצה המקומית כפר קמה                   1

המועצה המקומית מג'אר                       2

המועצה המקומית עילבון                      1

המועצה האזורית הגליל התחתון             1

המועצה האזורית עמק הירדן                  1

מיום 9.10.2008

צו (מס' 5) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6709 מיום 9.9.2008 עמ' 1379

החלפת פרט (טז)

הנוסח הקודם:

(טז) איגוד ערים אזור טבריה עירית טבריה 3

(שירותי כבאות) המועצה המקומית כנרת 1

המועצה המקומית יבנאל 1

המועצה המקומית כפר-תבור 1

המועצה המקומית מגדל 1

המועצה המקומית מנחמיה 1

המועצה המקומית כפר-קמא 1

המועצה המקומית מג'אר 1

המועצה האזורית הגליל-התחתון 1

המועצה האזורית עמק-הירדן 2

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

(יז)     איגוד ערים אזור הגליל העליון      עירית קרית שמונה                               3

המזרחי (שירותי כבאות)              עירית צפת                                          4

המועצה המקומית יסוד המעלה               1

המועצה המקומית חצור הגלילית            1

המועצה המקומית מטולה                      1

המועצה המקומית ראש-פינה                 1

המועצה מקומית גוש-חלב                     1

המועצה המקומית בוקעאתה                  1

המועצה המקומית טובא-זנגריה              1

המועצה המקומית מג'דל שמס                1

המועצה המקומית מסעדה                      1

המועצה המקומית עג'ר                         1

המועצה המקומית עין קיניה                   1

המועצה המקומית קצרין                       1

המועצה האזורית הגליל-העליון              2

המועצה האזורית מרום-הגליל                2

המועצה האזורית גולן                           2

המועצה האזורית מבואות החרמון           1

מיום 10.7.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2416 מיום 10.7.1969 עמ' 1780

(יז) איגוד ערים אזור קרית-שמונה עירית צפת 2

(שירותי כבאות) המועצה המקומית יסוד-המעלה 1

המועצה המקומית מטולה 1

המועצה המקומית קרית-שמונה 2

המועצה המקומית ראש-פנה 1

המועצה האזורית הגליל-העליון 2

המועצה האזורית מרום-הגליל 1

מועצה מקומית גוש-חלב 1

מיום 1.10.1971

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2752 מיום 1.10.1971 עמ' 52

(יז) איגוד ערים אזור קרית-שמונה עירית צפת 2

(שירותי כבאות) איגוד ערים אזור

הגליל העליון המזרחי (שירותי

כבאות) המועצה המקומית יסוד-המעלה 1

המועצה המקומית מטולה 1

המועצה המקומית קרית-שמונה 2

המועצה המקומית ראש-פינה 1

המועצה האזורית הגליל-העליון 2

המועצה האזורית מרום-הגליל 1

מועצה מקומית גוש-חלב 1

מיום 7.3.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6559 מיום 5.2.2007 עמ' 535

ת"ט תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6566 מיום 15.2.2007 עמ' 596

החלפת פרט (יז)

הנוסח הקודם:

(יז) איגוד ערים אזור הגליל העליון עירית צפת 2

המזרחי (שירותי כבאות) המועצה המקומית יסוד-המעלה 1

המועצה המקומית מטולה 1

המועצה המקומית קרית-שמונה 2

המועצה המקומית ראש-פינה 1

המועצה האזורית הגליל-העליון 2

המועצה האזורית מרום-הגליל 1

מועצה מקומית גוש-חלב 1

צו (מס' 5)  תשס"ח-2008

 (יח)   איגוד ערים אזור פתח תקוה          עיריית פתח תקוה                                 6

(שירותי כבאות)                         עיריית יהוד – מונסון                            1

עיריית ראש העין                                  1

המועצה המקומית כפר קאסם                 1

המועצה המקומית גני תקוה                   1

המועצה המקומית כפר ברא                   1

המועצה המקומית אלעד                        1

המועצה המקומית סביון                        1

המועצה האזורית חבל מודיעין (בשטח המתוחם בכחול במפה שמספרה 003 החתומה ביד שר הפנים ביום י"ב באב התשס"ח (13 באוגוסט 2008) והמונחת לעיון הציבור בנציבות הכבאות וההצלה)                                             1

המועצה האזורית דרום השרון (בשטח המתוחם בכחול במפה שמספקה 004 החתומה ביד שר הפנים ביום י"ב באב התשס"ח (13 באוגוסט 2008) והמונחת לעיון הציבור בנציבות הכבאות וההצלה)                                             1

מיום 31.1.1963

צו תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1411 מיום 31.1.1963 עמ' 940

הוספת סעיף (יח)

מיום 9.10.2008

צו (מס' 5) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6709 מיום 9.9.2008 עמ' 1379

החלפת פרט (יח)

הנוסח הקודם:

(יח) איגוד ערים אזור פתח-תקווה עירית פתח-תקוה 6

(שירותי כבאות) המועצה המקומית גני-תקוה 1

המועצה המקומית יהוד 1

המועצה המקומית ראש-העין 1

המועצה המקומית נוה-אפרים

מונוסון 1

המועצה האזורית מפעלות אפק 1

המועצה האזורית מודיעים 1

צו תשל"ח-1978

(יט)    איגוד ערים אזור אילת - חבל        עירית אילת                                         3

אילות (שירותי כבאות)                המועצה האזורית חבל אילות                  2

מיום 4.4.1978

צו תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3834 מיום 4.4.1978 עמ' 1036

הוספת סעיף (יט)

י"ד בסיון תשכ"א (29 במאי 1961)

                                                                                   חיים משה שפירא

                                                                                                                      שר הפנים* פורסם ק"ת תשכ"א מס' 1157 מיום 6.6.1961 עמ' 1918.

תוקן ק"ת תשכ"ג מס' 1411 מיום 31.1.1963 עמ' 940 – צו תשכ"ג-1963.

ק"ת תשכ"ט מס' 2416 מיום 10.7.1969 עמ' 1780 – צו תשכ"ט-1969.

ק"ת תש"ל מס' 2456 מיום 25.9.1969 עמ' 114 – צו תש"ל-1969.

ק"ת תשל"א מס' 2666 מיום 18.2.1971 עמ' 576 – צו תשל"א-1971.

ק"ת תשלב: מס' 2752 מיום 1.10.1971 עמ' 52 – צו תשל"ב-1971; מס' 2767 מיום 4.11.1971 עמ' 199 – צו (מס' 2) תשל"ב-1971; מס' 2794 מיום 6.1.1972 עמ' 495 – צו (מס' 3) תשל"ב-1972; מס' 2870 מיום 6.7.1972 עמ' 1387 – צו (מס' 4) תשל"ב-1972.

ק"ת תשל"ה מס' 3378 מיום 31.7.975 עמ' 2421 – צו תשל"ה-1975.

ק"ת תשל"ו מס' 3593 מיום 24.9.1976 עמ' 2766 – צו תשל"ו-1976.

ק"ת תשל"ז: מס' 3702 מיום 28.4.1978 עמ' 1500 – צו תשל"ז-1977; מס' 3717 מיום 29.5.1977 עמ' 1800 – צו (מס' 2) תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח: מס' 3834 מיום 4.4.1978 עמ' 1036 – צו תשל"ח-1978; מס' 3865 מיום 29.6.1978 עמ' 1638 – צו (מס' 2) תשל"ח-1978 (ת"ט ק"ת תשל"ח מס' 3878 מיום 6.8.1978 עמ' 1908).

ק"ת תשנ"ז מס' 5785 מיום 26.9.1996 עמ' 18 – צו תשנ"ז-1996; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ד מס' 6287 מיום 25.1.2004 עמ' 177 – צו תשס"ד-2004; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ה מס' 6422 מיום 19.9.2005 עמ' 975 – צו תשס"ה-2005; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ז: מס' 6559 מיום 5.2.2007 עמ' 534 – צו תשס"ז-2007; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו; עמ' 534 – צו (מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו; עמ' 535 – צו (מס' 3) תשס"ז-2007; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו; עמ' 536 – צו (מס' 4) תשס"ז-2007; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו; ת"ט מס' 6566 מיום 15.2.2007 עמ' 596.

ק"ת תשס"ח: מס' 6641 מיום 15.1.2008 עמ' 400 – צו תשס"ח-2008; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו; עמ' 401 – צו (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו; מס' 6659 מיום 30.3.2008 עמ' 675 – צו (מס' 3) תשס"ח-2008; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו; מס' 6688 מיום 9.7.2008 עמ' 1112 – צו (מס' 4) תשס"ח-2008; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו. מס' 6709 מיום 9.9.2008 עמ' 1378 – צו (מס' 5) תשס"ח-2008; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תש"ע: מס' 6830 מיום 29.11.2009 עמ' 139 – צו תש"ע-2009; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו. מס' 6900 מיום 23.6.2010 עמ' 1269 – צו (מס' 2) תש"ע-2010.

ק"ת תשע"א מס' 6988 מיום 24.3.2011 עמ' 864 – צו תשע"א-2011; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות