Nevo.co.il נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (חובת שמירה – קציר-חריש), תשס"ז-2007

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים


צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (חובת שמירה – קציר-חריש), תשס"ז-2007*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961, ולאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, אני מטיל חובת שמירה על תושבי המועצה המקומית קציר-חריש.

ד' באייר התשס"ז (22 באפריל 2007)

                                                                             רוני בר-און

                                                                                                         שר הפנים* פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6593 מיום 12.6.2007 עמ' 954.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות