נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק), תשס"ז-2007

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – ערעור וערר

תוכן ענינים

1

Go

הגדרות

סעיף 1

1

Go

פטור מאגרה

סעיף 2

1

Go

בקשה לפטור מאגרה

סעיף 3

1

Go

ביטול

סעיף 4

1

Go

תחילה ותחולה

סעיף 5


תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק), תשס"ז-2007*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 198(ה1)(1) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "אגרה" – אגרה בעד הגשת ערר, המשולמת לאוצר המדינה לפי סעיף 198(ה1)(1) לחוק;

           "ערר" – ערר המוגש לוועדת הערר לפי סעיף 198 לחוק.

פטור מאגרה

2.       פטור מאגרה לפי סעיף 198(ה1) לחוק יינתן לעורר שהוא אחד מאלה ובלבד שוועדת הערר החליטה שהערר שהגיש מגלה עילה לכאורה:

(1)  זכאי להנחה בשיעור של 50% לפחות מסכום הארנונה הכללית, בהתאם לתקנה 2(8) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות ההסדרים);

(2)  נזקק כהגדרתו בתקנה 7 לתקנות ההסדרים.

בקשה לפטור מאגרה

3.       מגיש ערר שמתקיים בו האמור בתקנה 2(1) או (2) יצרף לכתב הערר בקשה לפטור מאגרה וראיות מאת הרשות המקומית שבה הוא מתגורר, בדבר היותו זכאי או נזקק כאמור בתקנה 2.

ביטול

4.       תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק) (הוראת שעה), התשס"ז-2007.

תחילה ותחולה

5.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן והן יחולו על ערר שהוגש לוועדת הערר ביום התחילה או לאחריו.

י"ח בתמוז התשס"ז (4 ביולי 2007)                             רוני בר-און

                                                                                                         שר הפנים

           אני מסכים.

                                      אהוד אולמרט

                                            ממלא מקום שר האוצר* פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6603 מיום 19.7.2007 עמ' 1043.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות