תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), תשס"ז-2007

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – פחת

מסים – עידוד התעשיה

מסים – מס הכנסה – אינפלציה – תיאומים בשל אינפלציה

משפט פרטי וכלכלה – תעשיה – עידוד התעשיה (מסים)

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

הפחתת מחזור בסיס

סעיף 2

3

Go

מפעל קשור

סעיף 3

4

Go

הפחתת מחזור בסיס של הרחבה קודמת

סעיף 4

4

Go

תחילה ותחולה

סעיף 5


תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), תשס"ז-2007*

          בתוקף סמכותנו לפי סעיף 74(ה) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "דיני הפחת" – כל אחד מאלה:

תק' תשס"ט-2009

(1)   הוראות לפי פקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) המתירות ניכוי בעד פחת או הפחתה;

(2)   הוראות המתירות ניכוי בעד פחת לפי חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985;

(3)   הוראות המתירות ניכוי בעד פחת לפי החוק;

(4)   הוראות המתירות הפחתה לפי חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969;

מיום 2.9.2007

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 355

"דיני הפחת" – כל אחד מאלה:

(1) הוראות לפי הפקודה פקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) המתירות ניכוי בעד פחת או הפחתה;

תק' תשס"ט-2009

          "הוצאות מחקר ופיתוח" – הוצאות, כולל הוצאות הון, אשר הוצאו למחקר מדעי לצורך קידומו או פיתוחו של מפעל בתחומי התעשיה ושאושרו בידי מי שהסמיך שר התעשיה המסחר והתעסוקה לעניין סעיף 20א לפקודה, למעט אם הוצאו בעבור אחר, בניכוי סכומים ששימשו לרכישת נכס המשמש לפעולות מחקר ופיתוח, ובתוספת הפחת לפי דיני הפחת שנוכה בשל נכס כאמור, כל עוד הוא משמש לפעילות האמורה;

מיום 2.9.2007

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 355

"הוצאות מחקר ופיתוח" – כהגדרתן בחוק לעידוד מחקר ופיתוח הוצאות, כולל הוצאות הון, אשר הוצאו למחקר מדעי לצורך קידומו או פיתוחו של מפעל בתחומי התעשיה ושאושרו בידי מי שהסמיך שר התעשיה המסחר והתעסוקה לעניין סעיף 20א לפקודה, למעט אם הוצאו בעבור אחר, בניכוי סכומים ששימשו לרכישת נכס המשמש לפעולות מחקר ופיתוח, ובתוספת הפחת לפי דיני הפחת שנוכה בשל נכס כאמור, כל עוד הוא משמש לפעילות האמורה;

תק' תשס"ט-2009

          "חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – (נמחקה);

מיום 2.9.2007

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 355

מחיקת הגדרת "חוק לעידוד מחקר ופיתוח"

הנוסח הקודם:

"חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984;

          "מחיר מקורי מתואם" – המחיר המקורי כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, כשהוא מתואם מיום הרכישה של הנכס עד תום שנת המס שקדמה לתקופת ההשקעה;

          "מפעל מאושר" – מפעל מאושר ששנת ההפעלה שלו היא שנת המס 2005 או לאחריה;

          "מפעל קשור" – אחד מאלה:

(1)   מפעל שהוא בבעלות חברה שבבעלותה מפעל אחר באותו תחום;

(2)   מפעל שהוא בבעלות חברה שבעל השליטה בה הוא גם בעל שליטה בחברה אחרת שבבעלותה מפעל אחר באותו תחום;

ובלבד שלא מתקיימים במפעל האמור להנחת דעתו של פקיד השומה כל התנאים הקבועים בפסקה (א) של ההגדרה "מפעל קשור" בסעיף 51 לחוק;

לעניין הגדרה זו, "בעל שליטה" ו"יחד עם אחר" – כהגדרתם בהגדרה "מפעל קשור" בסעיף 51 לחוק;

          "מפעל תעשייתי" – כהגדרתו בסעיף 51 לחוק;

          "נכסים יצרניים" – כהגדרתם בסעיף 51 לחוק;

          "נכסים מקוריים" – נכסים יצרניים, למעט בניינים, שהיו למפעל בתום שנת המס שקדמה לתקופת ההשקעה, שלגביהם זכאי היה המפעל לתבוע ניכוי בעד פחת בשנת המס הראשונה של תקופת ההשקעה, אילו היה נתבע בשל הנכס פחת מיום רכישתו, לפי תקנות מס הכנסה (פחת), 1941;

          "פעילות ייצורית" – כהגדרתה בהגדרה "מפעל תעשייתי" שבסעיף 51 לחוק;

          "ראש המינהל למחקר ולפיתוח תעשייתי" – כהגדרתו בסעיף 18א לחוק;

          "שירותי מחקר ופיתוח" – מחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ולפיתוח תעשייתי;

          "שנת המס להשוואה" – אחת מאלה, לפי הענין:

(1)   היתה למפעל הכנסה בכל אחת משמונה שנות המס המסתיימות בשנה הקובעת – שנת המס שקדמה בחמש שנים לשנה הקובעת;

(2)   לא היתה למפעל הכנסה בתקופה האמורה בפסקה (1) והיתה לו הכנסה בכל אחת מחמש שנות המס המסתיימות בשנה הקובעת – שנת המס שקדמה בשלוש שנים לשנה הקובעת;

(3)   לא התקיימו במפעל התנאים של פסקאות (1) או (2) – שנת המס שקדמה בשנתיים לשנה הקובעת;

          "תקופת ההשקעה" – תקופה של חמש שנים המסתיימת בתום השנה הקובעת.

הפחתת מחזור בסיס

2.       מפעל מאושר ומפעל מוטב רשאים להפחית את מחזור הבסיס בשיעור של 10% לכל שנת מס החל בשנה הקובעת, ובלבד שבשנה הקובעת התקיימו כל התנאים שלהלן ושבשנת המס התקיימו התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו-(2):

(1)  הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל בשנת המס, לפני שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח, לא פחתו מ-7 אחוזים ממחזורו בשנת המס, או שהוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל בשנת המס ובשנה שקדמה לה, לפני שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח, לא פחתו מ-7 אחוזים מסך מחזורו בשנת המס ובשנה שקדמה לה;

(2)  20 אחוזים לפחות מכלל העובדים בחברה שהיא בעלת המפעל בשנת המס או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשנה שקדמה לה, הם בעלי תואר אקדמי בתחומי ההנדסה, המחשבים, מדעי הטבע או המדעים המדויקים, העובדים במפעל בתחום השכלתם האקדמית כאמור; לענין זה יחושב עובד במשרה חלקית או עובד שעבד בחלק משנת המס בלבד, באופן יחסי, לפי היקף המשרה או תקופת עבודתו באותה שנה, לפי הענין, וחישוב הממוצע ייעשה לפי חישוב סך כל העובדים בעלי תואר אקדמי כאמור באותן שתי שנים, מחולק בסך כל העובדים בחברה בשנים כאמור;

(3)  התקיים במפעל אחד משני אלה:

(א)   מחזור המפעל בשנה הקובעת ממכירת מוצרים שיוצרו בו בשנת המס להשוואה, לא עלה על 50% ממחזורו באותה שנה או שמחזור המפעל בשנה שלאחר השנה הקובעת ממכירת מוצרים שיוצרו בו בשנת המס הראשונה שלאחר שנת המס להשוואה, לא עלה על 50% ממחזורו באותה השנה;

(ב)   לגבי מפעל –

(1)   שהיתה לו הכנסה בכל אחת משמונה שנות המס המסתיימות בשנה הקובעת – השקעת המפעל ברכישת נכסים יצרניים, למעט השקעה בבניינים, שנעשתה בתקופת ההשקעה, היתה בסכום השווה ל-50% לפחות מהמחיר המקורי המתואם של הנכסים המקוריים;

(2)   שלא היתה לו הכנסה בכל אחת משמונה שנות המס המסתיימות בשנה הקובעת והיתה לו הכנסה בכל אחת מחמש שנות המס המסתיימות בשנה הקובעת – ההשקעה המזערית המזכה המסתיימת בשנה הקובעת לא פחתה מ-75% מההשקעה ברכישת נכסים יצרניים, למעט בבניינים, מיום הקמת המפעל עד תום שנת המס שקדמה לשנה שבה החלה ההשקעה המזערית המזכה;

(3)   שלא התקיימו בו התנאים הנקובים ברישה של פסקאות משנה (1) או (2) – ההשקעה המזערית המזכה המסתיימת בשנה הקובעת לא פחתה מההשקעה ברכישת נכסים יצרניים, למעט בבנינים, מיום הקמת המפעל עד תום שנת המס שקדמה לשנה שבה החלה ההשקעה המזערית המזכה.

מפעל קשור

3.       (א)  היה למפעל מאושר או למפעל מוטב מפעל קשור, יראו, לענין התקיימות התנאים הקבועים בתקנה 2, את המפעל הקשור ואת המפעל המאושר או המפעל המוטב, לפי הענין, כמפעל אחד, ולענין תקנה 2(2) יראו את שתי החברות כחברה אחת.

          (ב)  לענין תקנת משנה (א), יראו גם מפעל תעשייתי שתושב חוץ הוא בעליו היחידי, במישרין או בעקיפין (להלן – מפעל המו"פ), כמפעל קשור של מפעל תעשייתי אחר, אם מתקיימים כל אלה:

(1)   המפעל התעשייתי האחר הוא מפעל מוטב או מפעל מאושר;

(2)   המפעל התעשייתי האחר הוא בבעלותו המלאה, במישרין או בעקיפין, של תושב החוץ שהוא בעליו היחידי, במישרין או בעקיפין, של מפעל המו"פ;

(3)   מפעל המו"פ נותן לתושב החוץ שירותי מחקר ופיתוח לצורכי הפעילות הייצורית של המפעל התעשייתי האחר, הכל כפי שאישר לענין זה ראש המינהל לפיתוח ומחקר תעשייתי.

          (ג)   לענין התקיימות התנאים הקבועים בתקנה 2, יראו את הוצאות המחקר ופיתוח של מפעל המו"פ בעבור תושב החוץ, כהוצאות מחקר ופיתוח.

          (ד)  היה חלק ממפעל המו"פ נותן שירותי מחקר ופיתוח כאמור, יראו את החלק האמור בלבד כמפעל קשור למפעל התעשייתי האחר, והוראות תקנה זו יחולו בשינויים המתחייבים.

          (ה)  על מפעל המו"פ לא יחולו תקנות אלה, אם מתקיימים בו תנאי תקנה זו בלבד.

הפחתת מחזור בסיס של הרחבה קודמת

4.       הפחתת מחזור הבסיס כאמור בתקנה 2, תחול לגבי מחזור הבסיס של ההרחבה שלגביה התקיימו התנאים הקבועים בתקנה 2 ולגבי כל מחזורי הבסיס של ההרחבות שקדמו לאותה הרחבה, ובלבד שהשנה הקובעת שלהן לא קדמה לשנת המס 1996.

תחילה ותחולה

5.       תקנות אלה יחולו על מפעל מוטב בשנת המס 2004 ואילך ועל מפעל מאושר בשנת המס 2005 ואילך, ואולם מפעל מאושר ששנת ההפעלה של ההרחבה בו היא שנת המס 2004 או לפניה ויש בידיו אישור מהמנהלה להפחתת מחזור הבסיס לגבי אותה הרחבה, רשאי להפחית את מחזור הבסיס כאמור בתקנה 2, החל בשנת המס 2005, ואם בשנת המס 2005 או לאחריה התקיימו בהרחבה התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו-(2) של תקנה 2.

ט"ז באב התשס"ז (31 ביולי 2007)          רוני בר-און                        אלי ישי

                                                                            שר האוצר                 שר התעשיה המסחר והתעסוקה* פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1142.

תוקנו ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 355 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן ביום 2.9.2007 ור' תקנה 2 לענין תחולה.