נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק), תשס"ח-2007

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – דואר – שירותי דואר

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תשלומים בעד שירותי החברה

Go

5

סעיף 3

הנחות לשירותי דואר כמותי

Go

5

סעיף 4

תחילה

Go

5

 

תוספת ראשונה

Go

5

 

תוספת שניה

Go

7

 


תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק), תשס"ח-2007*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(א) ו-(ג) ו-126(א) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986, ובאישור שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' תשע"ה-2015

          "בית עסק" – (נמחקה);

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

מחיקת הגדרת "בית עסק"

הנוסח הקודם:

"בית עסק" – לרבות מען של משרד פרטי או ממשלתי, מוסד, תאגיד, בנק, בית מסחר, חנות, בית מלאכה, מפעל, בית מלון או כל בית אירוח ובכלל זה מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, וכל מקום שאינו מען מגורים פרטי;

          "חבילה" – חבילה הנשלחת בדואר חבילות ומשקלה עד 20 ק"ג;

          "כמותי בין-לאומי" – מכתבים, דברי דפוס או צרורות, לפי העניין, הנשלחים לחוץ לארץ בדרך הים והיבשה או בדרך האוויר ומתקיימים בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:

(1)   הדיוור, בכל משלוח, הוא של למעלה מ-50 מכתבים, דברי דפוס או צרורות, לפי העניין;

(2)   אופן הביול ייקבע מראש על ידי פקיד הדואר ובלבד שהמכתבים, דברי הדפוס או הצרורות, לפי העניין, לא יבוילו באמצעות בול דביק;

          "כמותי לא ממוין" – דברי דואר מסוג רגיל כמותי, למעט עלונים, חבילות ומברקים, הנשלחים בארץ ומתקיימים בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:

(1)   הדיוור הוא, בכל משלוח, של 1,000 יחידות לפחות;

(2)   אחידות במידותיהן של היחידות;

(3)   כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין קביעת התשלום;

(4)   היחידות נושאות מיקוד ובלבד ששיעור היחידות שאינן נושאות מיקוד או הנושאות מיקוד שגוי לא יעלה על 1% במשלוח;

(5)   במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית הדואר לפני הדיוור;

          "כמותי ממוין" – דברי דואר, למעט עלונים, חבילות ומברקים, הנשלחים בארץ, ומתקיימים בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:

(1)   הדיוור הוא, בכל משלוח, של יחידות בכמות מזערית כנקוב להלן לצד כל סוג:

(א)   סוג רגיל כמותי במשלוח אחד – 10,000;

(ב)   סוג חריג כמותי במשלוח אחד – 3,000;

(2)   אחידות במידותיהן של היחידות;

(3)   כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין קביעת התשלום;

תק' תשע"ג-2013

(4)   היחידות ממוינות לפי סדר רץ של קוד החלוקה, ועל פני המעטפה מופיעים קוד החלוקה והמיקוד, במקום ובאופן שנקבעו בכללים כהגדרתם בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, ובתנאי ששיעור היחידות שאינן נושאות קוד חלוקה או מיקוד או הנושאות קוד חלוקה שגוי או מיקוד שגוי, לא יעלה על 1% במשלוח;

(5)   במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית הדואר לפני הדיוור;

מיום 1.2.2013 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7218 מיום 31.1.2013 עמ' 666

החלפת פסקה (4) להגדרת "כמותי ממוין"

הנוסח הקודם:

(4) היחידות ממוינות לפי אחד מאלה:

(א) סדר רץ של המיקוד, ולעניין דברי דואר מסוג חריג כמותי שמשקלם מעל 500 גרם – סדר רץ של שתי ספרותיו הראשונות בלבד, ובתנאי ששיעור היחידות שאינן נושאות מיקוד או הנושאות מיקוד שגוי לא יעלה על 1% במשלוח;

(ב) סדר המענים שהחברה פועלת לפיו בחלוקת הדואר, בנפרד לכל אחד מיישובי היעד שבמשלוח, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(1) מניין היחידות לעניין הכמות המזערית בכל משלוח ייעשה במרוכז במקום שקבעה לכך החברה, לפני הפצתן לבתי הדואר שביישובי היעד;

(2) בתי הדואר שביישובי היעד אישרו, לפני חלוקת היחידות, את סדר המענים שלפיו מוינו;

 

מיום 1.2.2013 עד יום 28.2.2014

תק' תשע"ג-2013 הוראת שעה

ק"ת תשע"ג מס' 7218 מיום 31.1.2013 עמ' 666

החלפת פסקה (4) להגדרת "כמותי ממוין"

הנוסח:

(4) היחידות ממוינות לפי סדר רץ של קוד החלוקה, ולצדו של קוד החלוקה מצוין המיקוד, ובתנאי ששיעור היחידות שאינן נושאות קוד חלוקה או הנושאות קוד חלוקה שגוי, לא יעלה על 5% במשלוח, ושיעור היחידות שאינן נושאות מיקוד או הנושאות מיקוד שגוי, לא יעלה על 1% במשלוח;

          "כמותי רשום" – רישום דברי דואר במשלוח מרוכז, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות במען הנמען, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1)   הדיוור, בכל משלוח, הוא של 100 יחידות לפחות;

(2)   אחידות במידותיהן של היחידות;

(3)   כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין קביעת התשלום;

(4)   על דבר הדואר מודפסים או רשומים פרטי הנמען וברקוד שאישר פקיד הדואר;

(5)   המשלוח מלווה בקובץ ממוחשב של פרטי הנמענים;

תק' תשע"ה-2015

          "כמותי רשום מיוחד" – (נמחקה);

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

מחיקת הגדרת "כמותי רשום מיוחד"

הנוסח הקודם:

"כמותי רשום מיוחד" – רישום דברי דואר במשלוח מרוכז, הכולל שלושה ניסיונות מסירה במען הנמען, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1) הדיוור, בכל משלוח, הוא של 200 יחידות לפחות;

(2) אחידות במידותיהן של היחידות;

(3) כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין קביעת התשלום;

(4) על דבר הדואר מודפסים או רשומים פרטי הנמען וברקוד שאישר פקיד הדואר;

(5) המשלוח מלווה בקובץ ממוחשב של פרטי הנמענים;

          "כמותי תגוביינה" – מכתב, גלויה או איגרת שהנמען ביקש מראש לשלם את דמי הדואר בעד משלוחם ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1)   המכתב הוא מסוג רגיל יחידני, ומשקל הגלויה או האיגרת אינו עולה על 50 גרם;

תק' תשס"ח-2007

(2)   הכמות הנשלחת לנמען היא של 1,000 יחידות לפחות;

(3)   על דבר הדואר או העטיפה, בחלק העליון לאורכו בצד שמאל מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד הדואר המעיד כי דמי הדואר משולמים בידי הנמען, מספר אישור משלוח בשירות, וקווי זיהוי כפי שאישר פקיד הדואר;

תק' תשס"ח-2007

(4)   נתבקשה צבירה חודשית של דברי הדואר עם בקשת השירות; לעניין זה, תקופת הצבירה נמנית מתחילת כל חודש ועד לסיומו;

מיום 1.11.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6620 מיום 1.11.2007 עמ' 91

"כמותי תגוביינה" – מכתב, גלויה או איגרת שהנמען ביקש מראש לשלם את דמי הדואר בעד משלוחם ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1) המכתב הוא מסוג רגיל יחידני, ומשקל הגלויה או האיגרת אינו עולה על 50 גרם;

(2) הדיוור, בכל משלוח, הוא של 1,000 יחידות לפחות;

(2) הכמות הנשלחת לנמען היא של 1,000 יחידות לפחות;

(3) על דבר הדואר או העטיפה, בחלק העליון לאורכו בצד שמאל מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד הדואר המעיד כי דמי הדואר משולמים בידי הנמען, מספר אישור משלוח בשירות, וקווי זיהוי כפי שאישר פקיד הדואר;

(4) נתבקשה צבירה חודשית של דברי הדואר עם בקשת השירות; לעניין זה, תקופת הצבירה נמנית מתחילת כל חודש ועד לסיומו;

          "כתבים ואבזרים לעיוורים" – כל אחד מאלה:

(1)   חומר קריאה בכתב ברייל או בכתב בולט אחר;

(2)   גיליונות מיוחדים להדפסת חומר קריאה לעיוורים;

(3)   מפות תבליט;

(4)   מכונות כתיבה להדפסה בכתב ברייל ואבזריהן;

(5)   מסגרות ולוחות לכתיבת כתב ברייל בחרט או לכתיבה במכשיר כתיבה רגיל ואבזריהם;

(6)   עזרי לימוד לכתיבת כתב ברייל;

(7)   עזרי לימוד למתמטיקה מיוחדים לעיוורים;

(8)   תקליטים וסרטים מגנטיים לעיוורים;

(9)   שעונים ומודדי זמן עם סימני ברייל;

(10)  גלופות להדפסתם של כתבי ברייל;

(11)  מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש לעיוורים;

(12)  לוחות שרטוט מיוחדים לעיוורים;

(13)  מקלות הליכה לעיוורים;

(14)  רתמות הנחיה לכלבי נחיה לעיוורים;

תק' תשע"ג-2013

          "מיקוד" – מספר בן 7 ספרות, המייצג את המען למשלוח דבר דואר כפי שקבעה החברה;

מיום 1.2.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7218 מיום 31.1.2013 עמ' 666

הוספת הגדרת "מיקוד"

תק' תשע"ה-2015

          "מכונת ביול" – מכונה המשמשת לביול דברי דואר, הכוללת מערכת ממוחשבת לשקילת דבר הדואר, חישוב התעריף הנוגע לעניין והטבעת חותמת ביול על גבי המעטפה;

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

הוספת הגדרת "מכונת ביול"

תק' תשע"ה-2015

          "מעטפה ברכישה אוטומטית" – מעטפה מבוילת אשר נרכשה באמצעות מכונה אוטומוטית;

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

הוספת הגדרת "מעטפה ברכישה אוטומטית"

          "מרכז חלוקה" – מיתקן לחלוקת דברי דואר, שבו מותקנים תאי חלוקה אשר הוקצו לנמען על ידי החברה לצורך חלוקת דברי דואר הממוענים אליו, כחלופה לתיבת מכתבים בבית הנמען, למעט תאי דואר שבהם נתנה החברה אפשרות לנמען לקבל דברי דואר תמורת תשלום; לעניין זה – "חלוקת דברי דואר", למעט באמצעות שירות דואר נע;

תק' תשע"ה-2015

          "משלוח מבוטח" – (נמחקה);

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

מחיקת הגדרת "משלוח מבוטח"

הנוסח הקודם:

"משלוח מבוטח" – דבר דואר שלפי בקשת השולח קיימת לגביו אחריות מוגדלת של החברה ושיעור הפיצוי המרבי בעדו, בשל אבדן, גניבה או נזק שאירעו לו לאחר קבלתו למשלוח ולפני מסירתו לידי הנמען או למען המיועד למסירה, לאחר סיום הליכי הבירור לגבי גורלו, הוא כדי שוויו אך לא למעלה מ-25,000 שקלים חדשים בהתקיים תנאים אלה:

(1) ניתן לשולח אישור על קבלתו למשלוח ומסירתו טעונה אישור;

(2) בעת קבלתו למשלוח הצהיר השולח על ערכו;

(3) דמי משלוח לרבות התשלום בעד האחריות המוגדלת שולמו במלואם ובמועדם;

          "סוג חריג יחידני" – מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) ודוגמה מסחרית, שאינם מסוג רגיל יחידני;

          "סוג חריג כמותי" – מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) ודוגמה מסחרית, שאינם מסוג רגיל כמותי;

          "סוג רגיל יחידני" – מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) ודוגמה מסחרית שמתקיימים בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:

(1)   המשקל – עד 50 גרם;

(2)   העובי – עד 5 מ"מ;

(3)   האריזה – במעטפה מלבנית – מידה מזערית: 140×90 מ"מ; מידה מרבית: 237×160 מ"מ, ובלבד שבתחום המידות האלה אורכה של המעטפה הוא 1.4 לפחות מרוחבה;

(4)   המעטפה אטומה ועשויה נייר, בגוון בהיר שאינו זוהר, במשלוחים שאינם מסוג כמותי ממוין בלבד;

(5)   המעטפה סגורה על ידי קיפול החפי בגב המעטפה והדבקתו בדבק (בלא סיכה, מהדק או חפץ מתכתי אחר);

(6)   המען וכל דבר אחר הנוגע לסדרי הדיוור, רשום או מודפס על פני המעטפה במקביל לקו אורכה, במלבן הנמצא במרחק מרבי של 140 מ"מ מהצלע הימנית של המעטפה ובמרחק מזערי של 40 מ"מ מהצלע העליונה של המעטפה ו-20 מ"מ מהצלע התחתונה והימנית של המעטפה; רישום המען על גביה נעשה כאמור במדריך הדואר;

(7)   שולי הצלע העליונה באורך של 74 מ"מ מן הצד הימני של המעטפה מיועדים לביול בלבד; מותר למעטפה שמתקיימים בה התנאים האמורים שיהיה בה חלון, ובלבד –

(א)   שיש בה חלון אחד בלבד סגור בשמשה שקופה נטולת צבע, ושצלעותיו מקבילות לצלעות המעטפה;

(ב)   השמשה מודבקת במלואה בפנים המעטפה בלא גלים;

(ג)    מיקום החלון אינו חורג אל שולי המעטפה שרוחבם כלהלן: שולי הצלע העליונה – לא פחות מ-40 מ"מ; שולי שאר הצלעות – לא פחות מ-15 מ"מ;

(ד)   המען הרשום הנשקף מבעד לחלון ממוקם כאמור בתנאי האמור בפסקה (6);

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

          "סוג רגיל כמותי" – מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) ודוגמה מסחרית שמתקיימים בהם התנאים שבפסקאות (2) עד (7) בהגדרה "סוג רגיל יחידני", ושמשקלם –

(1)   לעניין משלוח כמותי ממוין או משלוח כמותי לא ממוין – עד 30 גרם;

(2)   לעניין משלוח כמותי רשום – עד 50 גרם;

מיום 17.6.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6680 מיום 15.6.2008 עמ' 1001

החלפת הגדרת "סוג רגיל כמותי"

הנוסח הקודם:

"סוג רגיל כמותי" – מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) ודוגמה מסחרית שמשקלם עד 30 גרם, ושמתקיימים בהם התנאים שבפסקאות (2) עד (7) בהגדרה "סוג רגיל יחידני";

תק' תשע"ה-2015

          "עמוד" – (נמחקה);

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

מחיקת הגדרת "עמוד"

הנוסח הקודם:

"עמוד" – עד עשרים שורות כתובות או עד מידה מרבית של 279×210 מ"מ, לפי העניין;

תק' תשע"ג-2013

          "קוד חלוקה" – מספר בן 9 ספרות המבטא את סדר חלוקת דברי הדואר בידי החברה;

מיום 1.2.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7218 מיום 31.1.2013 עמ' 666

הוספת הגדרת "קוד חלוקה"

          "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים רצופים שתחילתה באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי או באחד באוקטובר, לפי העניין;

תק' תשע"ה-2015

          "שירות ליצואן" – (נמחקה);

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

מחיקת הגדרת "שירות ליצואן"

הנוסח הקודם:

"שירות ליצואן" – סל שירותים ליצואן במשמעות "שירות ליצואן" במדריך הדואר;

תק' תשע"ה-2015

          "שירותי דואר כמותי" – כל אחד משירותים אלה: כמותי ממוין, כמותי לא ממוין, כמותי רשום, כמותי תגוביינה, כמותי בין-לאומי, ו"שירות 24" במשלוח כמותי כמפורט בפרט 5.2 שבסימן ב' בחלק א' בתוספת השניה;

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

"שירותי דואר כמותי" – כל אחד משירותים אלה: כמותי ממוין, כמותי לא ממוין, כמותי רשום, כמותי רשום מיוחד, כמותי תגוביינה, כמותי בין-לאומי, ו"שירות 24" במשלוח כמותי כמפורט בפרט 5.2 שבסימן ב' בחלק א' בתוספת השניה;

          "תגוביינה" – חבילה או דבר דואר אשר דמי הדואר בעד משלוחם משולמים בידי הנמען.

תשלומים בעד שירותי החברה תק' תשע"ה-2015 תק' תשע"ח-2018

2.       התשלום בעד שירותי החברה המפורטים בתוספות הראשונה והשניה יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו שירות; שיעור התשלום האמור אינו כולל מס ערך מוסף לפי דין.

תק' תשע"ח-2018

          (ב)  לאחר הוספת מס ערך מוסף לפי דין, התשלומים בעד שירותי החברה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות, וסכום המסתיים ב-0.05 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה; על אף האמור, סכומי התשלומים בעד שירותי דואר כמותי יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אגורה אחת, וסכום המסתיים ב-0.005 שקלים חדשים, יעוגל כלפי מעלה.

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

2. התשלום בעד שירותי החברה המפורטים בתוספות הראשונה והשניה יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו שירות; שיעור התשלום האמור אינו כולל מס ערך מוסף לפי דין.

 

מיום 16.1.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7931 מיום 16.1.2018 עמ' 850

2. (א) התשלום בעד שירותי החברה המפורטים בתוספות הראשונה והשניה יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו שירות; שיעור התשלום האמור אינו כולל מס ערך מוסף לפי דין.

(ב) לאחר הוספת מס ערך מוסף לפי דין, התשלומים בעד שירותי החברה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות, וסכום המסתיים ב-0.05 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה; על אף האמור, סכומי התשלומים בעד שירותי דואר כמותי יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אגורה אחת, וסכום המסתיים ב-0.005 שקלים חדשים, יעוגל כלפי מעלה.

הנחות לשירותי דואר כמותי

3.       על אף האמור בתקנות אלה, קיבל אדם ברבעון שירותי דואר כמותי בהיקף כספי העולה על 300,000 שקלים חדשים, לא כולל מס ערך מוסף לפי דין (בתקנה זו – הסכום המזערי), תינתן הנחה בשיעור של 10% על כל סכום המשולם בעד שירותי דואר כמותי כאמור שניתנו באותו רבעון, העולה על הסכום המזערי; לעניין זה , "שירותי דואר כמותי" – למעט לעניין משלוח דואר כמותי אשר התשלום בעדו שולם באמצעות מכונת ביול, המשמשת להחתמת חותמת דואר המהווה הוכחה לתשלום דמי דואר, אשר אינה מחוברת למערכת הממוחשבת המנוהלת בידי החברה לשם התחשבנות לעניין תשלומים בעד שירותי דואר המתבצעים באמצעות מכונות ביול.

תחילה

4.       תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בחשון התשס"ח (1 בנובמבר 2007).

 

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018 הודעה תשפ"א-2021

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

שירותים לפי סעיף 37(א) לחוק

חלק א': שירותים בארץ

                                            פרטי השירות                                                       התשלום בשקלים חדשים

1     משלוח מכתב רגיל, דבר דפוס, דוגמה מסחרית או גלויה –

    באמצעות מכונת      שלא באמצעות

            ביול                 מכונת ביול

1.1  מסוג רגיל יחידני, לרבות בשירות תגוביינה    2.00          2.16

      למרכז חלוקה    שלא למרכז חלוקה

1.2  כמותי ממוין מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה                                     0.66          1.13

1.3  כמותי לא ממוין מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה                                     1.01          1.47

1.4  כמותי תגוביינה עד 50 גרם, לכל יחידה מהיחידה הראשונה                                                   1.71

2     משלוח חבילות – בדיוור של חבילה אחת –

2.1  למען של דואר צבאי – כל חבילה               10.06

2.2  לכל מען בארץ, למעט למען כמפורט בפרט 2.1, כל חבילה שמשקלה –

2.2.1   עד 2 ק"ג                                       16.10

2.2.2   למעלה מ-2 ק"ג עד 5 ק"ג               18.80

2.2.3   למעלה מ-5 ק"ג עד 10 ק"ג              24.02

2.2.4   למעלה מ-10 ק"ג עד 20 ק"ג            30.06

חלק ב': שירותים לחוץ לארץ

          לעניין חלק זה, קבוצות התשלום לפי סיווג ארצות היעד קבועות בלוחות שבתוספת השלישית, לפי סוגי השירותים; התעריפים לכל קבוצת ארצות, מפורטים להלן לצד כל שירות.

                                      פרטי השירות                                                       התשלום בשקלים חדשים

1     משלוח מכתב בדרך הים והיבשה –

  קבוצת ארצות לפי לוח ד' שבתוספת השלישית

           1          2          3          4          5

1.1  במשלוח, למעט משלוח כאמור בפרט 1.2, לכל יחידה שמשקלה –

1.1.1   עד 100 גרם                                          3.17   3.17   3.17   3.17   3.17

1.1.2   למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם               3.95   4.11   4.62   4.52   4.18

1.2  כמותי בין-לאומי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה, שמשקלה –

1.2.1   עד 20 גרם                                            2.02   2.05    2.1     2.4    2.15

1.2.2   למעלה מ-20 גרם עד 50 גרם                  2.26   2.31   2.42   2.66    2.4

1.2.3   למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם                 2.64   2.72   2.93   3.08    2.8

1.2.4   למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם               3.59   3.73   4.19   4.11   3.79

2     משלוח צרור קטן בדרך הים והיבשה –

2.1  במשלוח, למעט משלוח כאמור בפרט 2.2, לכל יחידה שמשקלה –

2.1.1   עד 100 גרם                                          3.17   3.17   3.17   3.17   3.17

2.1.2   למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם               3.95   4.11   4.62   4.52   4.18

2.1.3   למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם               6.12   6.43   7.48   6.87   6.44

2.2  כמותי בין-לאומי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה, שמשקלה –

2.2.1   עד 20 גרם                                            2.02   2.05    2.1     2.4    2.15

2.2.2   למעלה מ-20 גרם עד 50 גרם                  2.26   2.31   2.42   2.66    2.4

2.2.3   למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם                 2.64   2.72   2.93   3.08    2.8

2.2.4   למעלה מ-100 עד 250 גרם                     3.59   3.73   4.19   4.11   3.79

2.2.5   למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם               5.56   5.85   6.80   6.24   5.85

3     משלוח איגרת אוויר עד 100 גרם –

        קבוצת ארצות לפי לוח א' שבתוספת השלישית

                           לתקנות התשלומים

           1          2          3          4          5          6

      8.27   9.03   7.43   6.46   8.27   7.04

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

החלפת תוספת ראשונה

לנוסח תוספת ראשונה ביום החלפתה והרבדים שקדמו לה

רבדים לתוספת ראשונה

 

מיום 20.3.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7966 מיום 20.3.2018 עמ' 1139

החלפת תוספת ראשונה

לנוסח תוספת ראשונה ביום החלפתה והרבדים שקדמו לה

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8137 מיום 31.12.2018 עמ' 1691

חלק א': שירותים בארץ

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

1 משלוח מכתב רגיל, דבר דפוס, דוגמה מסחרית או גלויה –

באמצעות מכונת שלא באמצעות

ביול מכונת ביול

1.1 מסוג רגיל יחידני, לרבות בשירות תגוביינה 1.98 2.00 2.14 2.17

למרכז חלוקה שלא למרכז חלוקה

1.2 כמותי ממוין מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 0.65 0.66 1.12 1.13

1.3 כמותי לא ממוין מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 1.00 1.01 1.46 1.48

1.4 כמותי תגוביינה עד 50 גרם, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 1.70 1.72

2 משלוח חבילות – בדיוור של חבילה אחת –

2.1 למען של דואר צבאי – כל חבילה 9.98 10.10

2.2 לכל מען בארץ, למעט למען כמפורט בפרט 2.1, כל חבילה שמשקלה –

2.2.1 עד 2 ק"ג 15.97 16.16

2.2.2 למעלה מ-2 ק"ג עד 5 ק"ג 18.65 18.87

2.2.3 למעלה מ-5 ק"ג עד 10 ק"ג 23.83 24.11

2.2.4 למעלה מ-10 ק"ג עד 20 ק"ג 29.82 30.18

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8323 מיום 14.1.2020 עמ' 395

חלק א': שירותים בארץ

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

1 משלוח מכתב רגיל, דבר דפוס, דוגמה מסחרית או גלויה –

באמצעות מכונת שלא באמצעות

ביול מכונת ביול

1.1 מסוג רגיל יחידני, לרבות בשירות תגוביינה 2.00 2.01 2.17

למרכז חלוקה שלא למרכז חלוקה

1.2 כמותי ממוין מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 0.66 0.67 1.13 1.14

1.3 כמותי לא ממוין מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 1.01 1.02 1.48

1.4 כמותי תגוביינה עד 50 גרם, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 1.72

2 משלוח חבילות – בדיוור של חבילה אחת –

2.1 למען של דואר צבאי – כל חבילה 10.10 10.14

2.2 לכל מען בארץ, למעט למען כמפורט בפרט 2.1, כל חבילה שמשקלה –

2.2.1 עד 2 ק"ג 16.16 16.23

2.2.2 למעלה מ-2 ק"ג עד 5 ק"ג 18.87 18.95

2.2.3 למעלה מ-5 ק"ג עד 10 ק"ג 24.11 24.21

2.2.4 למעלה מ-10 ק"ג עד 20 ק"ג 30.18 30.30

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9081 מיום 10.1.2021 עמ' 1481

חלק א': שירותים בארץ

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

1 משלוח מכתב רגיל, דבר דפוס, דוגמה מסחרית או גלויה –

באמצעות מכונת שלא באמצעות

ביול מכונת ביול

1.1 מסוג רגיל יחידני, לרבות בשירות תגוביינה 2.01 2.00 2.17 2.16

למרכז חלוקה שלא למרכז חלוקה

1.2 כמותי ממוין מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 0.67 0.66 1.14 1.13

1.3 כמותי לא ממוין מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 1.02 1.01 1.48 1.47

1.4 כמותי תגוביינה עד 50 גרם, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 1.72 1.71

2 משלוח חבילות – בדיוור של חבילה אחת –

2.1 למען של דואר צבאי – כל חבילה 10.14 10.06

2.2 לכל מען בארץ, למעט למען כמפורט בפרט 2.1, כל חבילה שמשקלה –

2.2.1 עד 2 ק"ג 16.23 16.10

2.2.2 למעלה מ-2 ק"ג עד 5 ק"ג 18.95 18.80

2.2.3 למעלה מ-5 ק"ג עד 10 ק"ג 24.21 24.02

2.2.4 למעלה מ-10 ק"ג עד 20 ק"ג 30.30 30.06

 

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018 הודעה תשפ"א-2021

תוספת שנייה

(תקנה 2)

שירותים לפי סעיף 37(ג) לחוק

חלק א': שירותים בארץ

סימן א': משלוח דברי דואר, למעט שירותים מהירים

                                            פרטי השירות                                                       התשלום בשקלים חדשים

1     משלוח מכתב רגיל, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) או דוגמה מסחרית –

1.1  מסוג חריג יחידני, לכל יחידה שמשקלה –

    באמצעות מכונת      שלא באמצעות

            ביול                 מכונת ביול

1.1.1   עד 200 גרם                                     3.34                                                     3.49

1.1.2   למעלה מ-200 גרם עד 350 גרם          6.36                                                     8.19

1.1.3   למעלה מ-350 גרם עד 500 גרם          6.67                                                     8.50

1.2  כמותי ממוין מסוג חריג כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה, שמשקלה –

      למרכז חלוקה    שלא למרכז חלוקה

1.2.1   עד 50 גרם                                       0.73                                                     1.20

1.2.2   למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם            1.51                                                     2.10

1.2.3   למעלה מ-100 גרם עד 150 גרם          1.64                                                     2.24

1.2.4   למעלה מ-150 גרם עד 200 גרם          1.77                                                     2.36

1.2.5   למעלה מ-200 גרם עד 250 גרם          1.88                                                     2.47

1.2.6   למעלה מ-250 גרם עד 300 גרם          5.74                                                     6.33

1.2.7   למעלה מ-300 גרם עד 350 גרם          5.84                                                     6.43

1.2.8   למעלה מ-350 גרם עד 400 גרם          5.94                                                     6.53

1.2.9   למעלה מ-400 גרם עד 500 גרם          6.24                                                     6.83

2     משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד                                           בלא תשלום

3     משלוח רשום של דבר דואר, למעט משלוח של כתבים ואבזרים לעיוורים כמפורט בפרט 2 –

3.1  במשלוח דבר דואר מסוג רגיל יחידני, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות בבית הנמען         10.02

3.2  במשלוח דבר דואר מסוג חריג יחידני, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות בבית הנמען, לכל יחידה שמשקלה –

3.2.1   עד 200 גרם                                   11.38

3.2.2   למעלה מ-200 גרם עד 500 גרם        12.69

3.2.3   למעלה מ-500 גרם עד 2,000 גרם     15.11

3.3  כמותי רשום מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה                                     6.56

3.4  כמותי רשום מסוג חריג כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה שמשקלה –

3.4.1   עד 200 גרם                                     7.99

3.4.2   למעלה מ-200 גרם עד 500 גרם          9.29

4     אישור מסירת דבר דואר במשלוח רשום – למעט אישור מסירה של משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים כמפורט בפרט 2 –

4.1  אישור מסירה בטופס שאישרה החברה          1.42

סימן ב': שירותים מהירים

                                            פרטי השירות                                                       התשלום בשקלים חדשים

5     משלוח דואר בשירות "דואר 24" – מהיום ליום העבודה הבא שבו מתבצעת חלוקת דואר –

5.1  במשלוח של עד 1,000 יחידות, לכל יחידה שמשקלה –

    באמצעות מכונת      שלא באמצעות

      ביול/מעטפה   מכונת ביול/מעטפה

  ברכישה אוטומטית ברכישה אוטומטית

5.1.1   עד 50 גרם                                       2.61                                                     3.65

5.1.2   למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם            2.81                                                     3.86

5.1.3   למעלה מ-100 גרם עד 350 גרם          8.99                                                    10.03

5.1.4   למעלה מ-350 גרם עד 500 גרם          9.38                                                    10.42

5.2  במשלוח כמותי של 1,001 יחידות ומעלה, במשלוח אחד, שלגביו מתקיימים התנאים הקבועים בפסקאות (2) עד (5) בהגדרה "כמותי ממוין" שבתקנה 1, לכל יחידה מהיחידה הראשונה שמשקלה –

5.2.1   עד 50 גרם                                       1.89

5.2.2   למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם            2.09

סימן ג': שירותים שונים

                                            פרטי השירות                                                       התשלום בשקלים חדשים

6     רישום בקשה להפניית דברי דואר למען אחר – ממען או מתא דואר למען או לתא דואר –

6.1   עד תום ארבעת החודשים הראשונים     בלא תשלום

6.2   מתום ארבעת החודשים הראשונים עד תום עשרה חודשים                                                  51.63

7     קובץ כתובות מעודכנות המועבר אחת לחודש לבעלי היתר למשלוח דואר כמותי                              140.99

8     מסירת חבילה או דבר דואר בשירות תגוביינה   התשלום המוטל על משלוח

החבילה או דבר הדואר

9     החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או הפנייתה למען אחר                                               התשלום המוטל על

משלוח אותה חבילה

10   מתן אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה       בלא תשלום

חלק ב': שירותים לחוץ לארץ

          לעניין חלק זה, קבוצות התשלום לפי סיווג ארצות היעד קבועות בלוחות שבתוספת השלישית, לפי סוגי השירותים. התעריפים לכל קבוצת ארצות, מפורטים להלן לצד כל שירות.

סימן א': שירותי דואר בדרך הים והיבשה

                                      פרטי השירות                                                       התשלום בשקלים חדשים

1     משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד                                           בלא תשלום

סימן ב': שירותי דואר בדרך האוויר

                                      פרטי השירות                                                       התשלום בשקלים חדשים

2     משלוח מכתב, גלויה, צרור קטן או דבר דפוס – שלא באמצעות מכונת ביול –

        קבוצת ארצות לפי לוח א' שבתוספת השלישית

                           לתקנות התשלומים

           1          2          3          4          5          6

2.1  במשלוח, למעט משלוח כאמור בפרט 2.2, לכל פריט שמשקלו –

2.1.1   עד 100 גרם                   8.27                                            9.03                                            7.43                                            6.46                                            8.27                                            7.04

2.1.2   למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם                             14.24                                            15.8                                          11.09                                            9.27                                          14.56                                               11

2.1.3   למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם                             23.52                                          26.45                                          16.34                                          13.06                                          24.39                                          16.79

2.1.4   למעלה מ-500 גרם עד 750 גרם                             35.03                                          39.69                                          22.83                                          17.72                                          36.59                                          23.95

2.1.5   למעלה מ-750 גרם עד 1,000 גרם                              46.5                                          52.89                                          29.27                                          22.33                                          48.76                                          31.06

2.1.6   למעלה מ-1,000 גרם עד 1,500 גרם                   63.65                                          72.63                                          38.87                                          29.19                                          66.95                                          41.68

2.1.7   למעלה מ-1,500 גרם עד 2,000 גרם                   86.46                                          98.88                                          51.62                                          38.28                                          91.14                                          55.77

2.1.8   על כל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם                     34.39                                          39.56                                            19.3                                          13.81                                          36.47                                          21.31

2.2  כמותי בין-לאומי, לכל פריט מהפריט הראשון, שמשקלו –

2.2.1   עד 20 גרם                      4.5                                            4.99                                            4.47                                            3.79                                            4.39                                            3.97

2.2.2   למעלה מ-20 גרם עד 50 גרם                                   5.22                                            5.81                                            4.89                                              4.1                                            5.15                                            4.42

2.2.3   למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם                              7.12                                            7.99                                            5.98                                              4.9                                            7.16                                            5.63

2.2.4   למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם                             11.82                                          13.38                                            8.67                                            6.86                                          12.14                                            8.59

2.2.5   למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם                              21.1                                          24.03                                          13.92                                          10.64                                          21.97                                          14.37

2.2.6   למעלה מ-500 גרם עד 750 גרם                             32.61                                          37.27                                          20.41                                            15.3                                          34.18                                          21.53

2.2.7   למעלה מ-750 גרם עד 1,000 גרם                             44.08                                          50.47                                          26.85                                          19.91                                          46.34                                          28.65

2.2.8   למעלה מ-1,000 גרם עד 1,500 גרם                   61.24                                          70.21                                          36.45                                          26.78                                          64.53                                          39.26

2.2.9   למעלה מ-1,500 גרם עד 2,000 גרם                   84.04                                          96.46                                            49.2                                          35.86                                          88.72                                          53.35

2.2.10 על כל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם                     34.39                                          39.56                                            19.3                                          13.81                                          36.47                                          21.31

2.3  איסוף מכתבים ודברי דואר אחרים, לבקשת הנמען, לצורך משלוחם בשירות כמותי בין-לאומי, בדרך האוויר כמפורט בפרט 2.2 בלא תשלום

3     משלוח מכתב, גלויה, צרור קטן או דבר דפוס – באמצעות מכונת ביול –

        קבוצת ארצות לפי לוח א' שבתוספת השלישית

                           לתקנות התשלומים

           1          2          3          4          5          6

3.1  במשלוח, למעט משלוח כאמור בפרט 2.2, לכל פריט שמשקלו –

3.1.1   עד 100 גרם                   6.93                                            7.69                                            6.09                                            5.12                                            6.93                                              5.7

3.1.2   למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם                             12.66                                          14.23                                            9.52                                              7.7                                          12.99                                            9.43

3.1.3   למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם                             21.94                                          24.88                                          14.77                                          11.49                                          22.82                                          15.22

3.1.4   למעלה מ-500 גרם עד 750 גרם                             33.46                                          38.12                                          21.26                                          16.15                                          35.03                                          22.38

3.1.5   למעלה מ-750 גרם עד 1,000 גרם                             44.93                                          51.32                                            27.7                                          20.76                                          47.19                                          29.49

3.1.6   למעלה מ-1,000 גרם עד 1,500 גרם                   62.08                                          71.06                                            37.3                                          27.63                                          65.38                                          40.11

3.1.7   למעלה מ-1,500 גרם עד 2,000 גרם                   84.88                                          97.31                                          50.05                                          36.71                                          89.57                                            54.2

3.1.8   על כל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם                     34.39                                          39.56                                            19.3                                          13.81                                          36.47                                          21.31

4     משלוח חבילה עד 10 חבילות במשלוח –

  קבוצת ארצות לפי לוח ב' שבתוספת השלישית

           1          2          3          4          5

4.1  עד ½ ק"ג –                                     66.29             71.19                                             56.07             57.85                                             72.39

4.2  כל ½ ק"ג נוסף או חלק ממנו              23.29             10.45                                               6.77             10.39                                             24.28

5     משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד –

        קבוצת ארצות לפי לוח ג' שבתוספת השלישית

                 1                      2                      3

לכל 500 גרם או חלק מהם בלא תשלום בלא תשלום                                                      בלא תשלום

 

סימן ג': שירותים שונים

                                      פרטי השירות                                                       התשלום בשקלים חדשים

6     רישום דבר דואר                                               7.69

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796

החלפת תוספת ראשונה

לנוסח תוספת שניה ביום החלפתה והרבדים שקדמו לה

רבדים לתוספת שניה

 

מיום 20.3.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7966 מיום 20.3.2018 עמ' 1141

החלפת תוספת שנייה

לנוסח תוספת שנייה ביום החלפתה

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8137 מיום 31.12.2018 עמ' 1693

חלק א': שירותים בארץ

סימן א': משלוח דברי דואר, למעט שירותים מהירים

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

1 משלוח מכתב רגיל, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) או דוגמה מסחרית –

1.1 מסוג חריג יחידני, לכל יחידה שמשקלה –

באמצעות מכונת שלא באמצעות

ביול מכונת ביול

1.1.1 עד 200 גרם 3.31 3.35 3.46 3.50

1.1.2 למעלה מ-200 גרם עד 350 גרם 6.31 6.38 8.12 8.22

1.1.3 למעלה מ-350 גרם עד 500 גרם 6.62 6.70 8.43 8.53

1.2 כמותי ממוין מסוג חריג כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה, שמשקלה –

למרכז חלוקה שלא למרכז חלוקה

1.2.1 עד 50 גרם 0.72 0.73 1.19 1.20

1.2.2 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 1.50 1.52 2.08 2.11

1.2.3 למעלה מ-100 גרם עד 150 גרם 1.63 1.65 2.22 2.25

1.2.4 למעלה מ-150 גרם עד 200 גרם 1.76 1.78 2.34 2.37

1.2.5 למעלה מ-200 גרם עד 250 גרם 1.86 1.89 2.45 2.48

1.2.6 למעלה מ-250 גרם עד 300 גרם 5.69 5.76 6.28 6.35

1.2.7 למעלה מ-300 גרם עד 350 גרם 5.79 5.86 6.38 6.45

1.2.8 למעלה מ-350 גרם עד 400 גרם 5.89 5.96 6.48 6.56

1.2.9 למעלה מ-400 גרם עד 500 גרם 6.19 6.26 6.78 6.86

2 משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד בלא תשלום

3 משלוח רשום של דבר דואר, למעט משלוח של כתבים ואבזרים לעיוורים כמפורט בפרט 2 –

3.1 במשלוח דבר דואר מסוג רגיל יחידני, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות בבית הנמען 9.94 10.06

3.2 במשלוח דבר דואר מסוג חריג יחידני, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות בבית הנמען, לכל יחידה שמשקלה –

3.2.1 עד 200 גרם 11.29 11.42

3.2.2 למעלה מ-200 גרם עד 500 גרם 12.59 12.74

3.2.3 למעלה מ-500 גרם עד 2,000 גרם 14.99 15.17

3.3 כמותי רשום מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 6.51 6.59

3.4 כמותי רשום מסוג חריג כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה שמשקלה –

3.4.1 עד 200 גרם 7.93 8.02

3.4.2 למעלה מ-200 גרם עד 500 גרם 9.22 9.33

4 אישור מסירת דבר דואר במשלוח רשום – למעט אישור מסירה של משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים כמפורט בפרט 2 –

4.1 אישור מסירה בטופס שאישרה החברה 1.41 1.43

סימן ב': שירותים מהירים

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

5 משלוח דואר בשירות "דואר 24" – מהיום ליום העבודה הבא שבו מתבצעת חלוקת דואר –

5.1 במשלוח של עד 1,000 יחידות, לכל יחידה שמשקלה –

באמצעות מכונת שלא באמצעות

ביול/מעטפה מכונת ביול/מעטפה

ברכישה אוטומטית ברכישה אוטומטית

5.1.1 עד 50 גרם 2.59 2.62 3.62 3.66

5.1.2 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 2.79 2.82 3.83 3.87

5.1.3 למעלה מ-100 גרם עד 350 גרם 8.92 9.02 9.95 10.07

5.1.4 למעלה מ-350 גרם עד 500 גרם 9.31 9.42 10.34 10.46

5.2 במשלוח כמותי של 1,001 יחידות ומעלה, במשלוח אחד, שלגביו מתקיימים התנאים הקבועים בפסקאות (2) עד (5) בהגדרה "כמותי ממוין" שבתקנה 1, לכל יחידה מהיחידה הראשונה שמשקלה –

5.2.1 עד 50 גרם 1.87 1.90

5.2.2 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 2.07 2.10

סימן ג': שירותים שונים

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

6 רישום בקשה להפניית דברי דואר למען אחר – ממען או מתא דואר למען או לתא דואר –

6.1 עד תום ארבעת החודשים הראשונים בלא תשלום

6.2 מתום ארבעת החודשים הראשונים עד תום עשרה חודשים 51.22 51.83

7 קובץ כתובות מעודכנות המועבר אחת לחודש לבעלי היתר למשלוח דואר כמותי 139.87 141.54

8 מסירת חבילה או דבר דואר בשירות תגוביינה התשלום המוטל על משלוח

החבילה או דבר הדואר

9 החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או הפנייתה למען אחר התשלום המוטל על

משלוח אותה חבילה

10 מתן אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה בלא תשלום

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8323 מיום 14.1.2020 עמ' 397

חלק א': שירותים בארץ

סימן א': משלוח דברי דואר, למעט שירותים מהירים

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

1 משלוח מכתב רגיל, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) או דוגמה מסחרית –

1.1 מסוג חריג יחידני, לכל יחידה שמשקלה –

באמצעות מכונת שלא באמצעות

ביול מכונת ביול

1.1.1 עד 200 גרם 3.35 3.37 3.50 3.52

1.1.2 למעלה מ-200 גרם עד 350 גרם 6.38 6.41 8.22 8.25

1.1.3 למעלה מ-350 גרם עד 500 גרם 6.70 6.72 8.53 8.57

1.2 כמותי ממוין מסוג חריג כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה, שמשקלה –

למרכז חלוקה שלא למרכז חלוקה

1.2.1 עד 50 גרם 0.73 0.74 1.20 1.21

1.2.2 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 1.52 2.11 2.12

1.2.3 למעלה מ-100 גרם עד 150 גרם 1.65 2.25 2.26

1.2.4 למעלה מ-150 גרם עד 200 גרם 1.78 2.37 2.38

1.2.5 למעלה מ-200 גרם עד 250 גרם 1.89 2.48 2.49

1.2.6 למעלה מ-250 גרם עד 300 גרם 5.76 5.79 6.35 6.38

1.2.7 למעלה מ-300 גרם עד 350 גרם 5.86 5.89 6.45 6.48

1.2.8 למעלה מ-350 גרם עד 400 גרם 5.96 5.99 6.56 6.58

1.2.9 למעלה מ-400 גרם עד 500 גרם 6.26 6.29 6.86 6.88

2 משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד בלא תשלום

3 משלוח רשום של דבר דואר, למעט משלוח של כתבים ואבזרים לעיוורים כמפורט בפרט 2 –

3.1 במשלוח דבר דואר מסוג רגיל יחידני, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות בבית הנמען 10.06 10.10

3.2 במשלוח דבר דואר מסוג חריג יחידני, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות בבית הנמען, לכל יחידה שמשקלה –

3.2.1 עד 200 גרם 11.42 11.47

3.2.2 למעלה מ-200 גרם עד 500 גרם 12.74 12.79

3.2.3 למעלה מ-500 גרם עד 2,000 גרם 15.17 15.23

3.3 כמותי רשום מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 6.59 6.61

3.4 כמותי רשום מסוג חריג כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה שמשקלה –

3.4.1 עד 200 גרם 8.02 8.05

3.4.2 למעלה מ-200 גרם עד 500 גרם 9.33 9.36

4 אישור מסירת דבר דואר במשלוח רשום – למעט אישור מסירה של משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים כמפורט בפרט 2 –

4.1 אישור מסירה בטופס שאישרה החברה 1.43

סימן ב': שירותים מהירים

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

5 משלוח דואר בשירות "דואר 24" – מהיום ליום העבודה הבא שבו מתבצעת חלוקת דואר –

5.1 במשלוח של עד 1,000 יחידות, לכל יחידה שמשקלה –

באמצעות מכונת שלא באמצעות

ביול/מעטפה מכונת ביול/מעטפה

ברכישה אוטומטית ברכישה אוטומטית

5.1.1 עד 50 גרם 2.62 2.63 3.66 3.68

5.1.2 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 2.82 2.83 3.87 3.89

5.1.3 למעלה מ-100 גרם עד 350 גרם 9.02 9.06 10.07 10.11

5.1.4 למעלה מ-350 גרם עד 500 גרם 9.42 9.45 10.46 10.50

5.2 במשלוח כמותי של 1,001 יחידות ומעלה, במשלוח אחד, שלגביו מתקיימים התנאים הקבועים בפסקאות (2) עד (5) בהגדרה "כמותי ממוין" שבתקנה 1, לכל יחידה מהיחידה הראשונה שמשקלה –

5.2.1 עד 50 גרם 1.90

5.2.2 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 2.10 2.11

סימן ג': שירותים שונים

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

6 רישום בקשה להפניית דברי דואר למען אחר – ממען או מתא דואר למען או לתא דואר –

6.1 עד תום ארבעת החודשים הראשונים בלא תשלום

6.2 מתום ארבעת החודשים הראשונים עד תום עשרה חודשים 51.83 52.04

7 קובץ כתובות מעודכנות המועבר אחת לחודש לבעלי היתר למשלוח דואר כמותי 141.54 142.12

8 מסירת חבילה או דבר דואר בשירות תגוביינה התשלום המוטל על משלוח

החבילה או דבר הדואר

9 החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או הפנייתה למען אחר התשלום המוטל על

משלוח אותה חבילה

10 מתן אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה בלא תשלום

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9081 מיום 10.1.2021 עמ' 1483

חלק א': שירותים בארץ

סימן א': משלוח דברי דואר, למעט שירותים מהירים

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

1 משלוח מכתב רגיל, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) או דוגמה מסחרית –

1.1 מסוג חריג יחידני, לכל יחידה שמשקלה –

באמצעות מכונת שלא באמצעות

ביול מכונת ביול

1.1.1 עד 200 גרם 3.37 3.34 3.52 3.49

1.1.2 למעלה מ-200 גרם עד 350 גרם 6.41 6.36 8.25 8.19

1.1.3 למעלה מ-350 גרם עד 500 גרם 6.72 6.67 8.57 8.50

1.2 כמותי ממוין מסוג חריג כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה, שמשקלה –

למרכז חלוקה שלא למרכז חלוקה

1.2.1 עד 50 גרם 0.74 0.73 1.21 1.20

1.2.2 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 1.52 1.51 2.12 2.10

1.2.3 למעלה מ-100 גרם עד 150 גרם 1.65 1.64 2.26 2.24

1.2.4 למעלה מ-150 גרם עד 200 גרם 1.78 1.77 2.38 2.36

1.2.5 למעלה מ-200 גרם עד 250 גרם 1.89 1.88 2.49 2.47

1.2.6 למעלה מ-250 גרם עד 300 גרם 5.79 5.74 6.38 6.33

1.2.7 למעלה מ-300 גרם עד 350 גרם 5.89 5.84 6.48 6.43

1.2.8 למעלה מ-350 גרם עד 400 גרם 5.99 5.94 6.58 6.53

1.2.9 למעלה מ-400 גרם עד 500 גרם 6.29 6.24 6.88 6.83

2 משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד בלא תשלום

3 משלוח רשום של דבר דואר, למעט משלוח של כתבים ואבזרים לעיוורים כמפורט בפרט 2 –

3.1 במשלוח דבר דואר מסוג רגיל יחידני, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות בבית הנמען 10.10 10.02

3.2 במשלוח דבר דואר מסוג חריג יחידני, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות בבית הנמען, לכל יחידה שמשקלה –

3.2.1 עד 200 גרם 11.47 11.38

3.2.2 למעלה מ-200 גרם עד 500 גרם 12.79 12.69

3.2.3 למעלה מ-500 גרם עד 2,000 גרם 15.23 15.11

3.3 כמותי רשום מסוג רגיל כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה 6.61 6.56

3.4 כמותי רשום מסוג חריג כמותי, לכל יחידה מהיחידה הראשונה שמשקלה –

3.4.1 עד 200 גרם 8.05 7.99

3.4.2 למעלה מ-200 גרם עד 500 גרם 9.36 9.29

4 אישור מסירת דבר דואר במשלוח רשום – למעט אישור מסירה של משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים כמפורט בפרט 2 –

4.1 אישור מסירה בטופס שאישרה החברה 1.43 1.42

סימן ב': שירותים מהירים

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

5 משלוח דואר בשירות "דואר 24" – מהיום ליום העבודה הבא שבו מתבצעת חלוקת דואר –

5.1 במשלוח של עד 1,000 יחידות, לכל יחידה שמשקלה –

באמצעות מכונת שלא באמצעות

ביול/מעטפה מכונת ביול/מעטפה

ברכישה אוטומטית ברכישה אוטומטית

5.1.1 עד 50 גרם 2.63 2.61 3.66 3.65

5.1.2 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 2.83 2.81 3.89 3.86

5.1.3 למעלה מ-100 גרם עד 350 גרם 9.06 8.99 10.11 10.03

5.1.4 למעלה מ-350 גרם עד 500 גרם 9.45 9.38 10.50 10.42

5.2 במשלוח כמותי של 1,001 יחידות ומעלה, במשלוח אחד, שלגביו מתקיימים התנאים הקבועים בפסקאות (2) עד (5) בהגדרה "כמותי ממוין" שבתקנה 1, לכל יחידה מהיחידה הראשונה שמשקלה –

5.2.1 עד 50 גרם 1.90 1.89

5.2.2 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 2.11 2.09

סימן ג': שירותים שונים

פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

6 רישום בקשה להפניית דברי דואר למען אחר – ממען או מתא דואר למען או לתא דואר –

6.1 עד תום ארבעת החודשים הראשונים בלא תשלום

6.2 מתום ארבעת החודשים הראשונים עד תום עשרה חודשים 52.04 51.63

7 קובץ כתובות מעודכנות המועבר אחת לחודש לבעלי היתר למשלוח דואר כמותי 142.12 140.99

8 מסירת חבילה או דבר דואר בשירות תגוביינה התשלום המוטל על משלוח

החבילה או דבר הדואר

9 החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או הפנייתה למען אחר התשלום המוטל על

משלוח אותה חבילה

10 מתן אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה בלא תשלום

 

תוספת שלישית

סיווג ארצות יעד לעניין שירותים לחוץ לארץ

תק' תשע"ה-2015

לוח א'

רשימת ארצות יעד וקבוצות תשלום למשלוח דברי דואר לחוץ לארץ בדרך האוויר

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

קבוצה 4

קבוצה 5

קבוצה 6

ארצות הברית

אוסטרליה

יפן

ניו זילנד

קנדה

אוסטריה

איטליה

איסלנד

אירלנד

בלגיה

בריטניה

גיברלטר

גרמניה

דנמרק

דרום אפריקה

הולנד

יוון

לוקסמבורג

מונקו

מלטה

נורבגיה

סינגפור

ספרד

פורטוגל

פינלנד

צרפת

שבדיה

שוויץ

אוזבקיסטן

אוקראינה

אזרביידז'אן

אלבניה

אסטוניה

ארמניה

בולגריה

בוסניה

בלרוס

גרוזיה

הונגריה

ירדן

לטביה

ליטא

מולדובה

מקדוניה

סלובניה

סלובקיה

סרביה

פולין

צ'כיה

קזחסטן

קירגיזיה

קפריסין

קרואטיה

רומניה

רוסיה

תורכיה

אורוגואי

אינדונזיה

אל-סלואדור

אקודור

ארגנטינה

בהאמה

בוליביה

ברזיל

ג'מאיקה

גואטמלה

הונדורס

ונצואלה

מקסיקו

פנמה

פרגואי

פרו

צ'ילי

קובה

קולומביה

קוסטה ריקה

אוגנדה

אנגולה

אריתריאה

אתיופיה

בהוטן

בוצוואנה

גאנה

גבון

גמביה

הודו

הונג קונג

וייטנאם

זימבבואה

זמביה

חוף השנהב

טייואן

טנזניה

מדגסקר

מוזמביק

מונגוליה

מצרים

מרוקו

ניגריה

ניקרגואה

נמיביה

נפאל

סנגל

פיליפינים

קונגו

קמבודיה

קניה

תאילנד

תוניס

כל שאר המדינות

 

תק' תשע"ה-2015

לוח ב'

רשימת ארצות יעד וקבוצות תשלום למשלוח יחידני של חבילות לחוץ לארץ בדרך האוויר

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

קבוצה 4

קבוצה 5

ארצות הברית

קנדה

אוזבקיסטן

אירלנד

אסטוניה

ארמניה

בלגיה

בלרוס

בריטניה

גרוזיה

גרמניה

לטביה

ליטא

מולדובה

נורבגיה

פורטוגל

פינלנד

קזחסטן

רוסיה

שוודיה

אוסטריה

אוקראינה

אזרבייז'אן

איטליה

אלבניה

בולגריה

בוסניה

דנמרק

הולנד

הונגריה

טורקיה

יוון

ירדן

סלובניה

ספרד

פולין

צ'כיה

צרפת

קרואטיה

רומניה

שוויץ

אלג'יר

אנגולה

אריתריאה

אתיופיה

בהוטן

בוצואנה

בנין

גאנה

דרום אפריקה

הודו

הונג קונג

יפן

מצרים

ניגריה

סין

סינגפור

פיליפינים

קוריאה

קניה

תאילנד

אוסטרליה

אורוגואי

אקוואדור

ארגנטינה

בהאמה

בוליביה

ברבדוס

ברזיל

מלטה

מקסיקו

ניו זילנד

פנמה

פרו

צ'ילה

קולומביה

כל שאר המדינות

 

לוח ג'

רשימות ארצות יעד וקבוצות תשלום למשלוח עיתונים וכתבים ואבזרים
לעיוורים לחוץ לארץ בדרך האוויר

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

אוסטריה

אוקראינה

אזוריים (איים)

איטליה

איסלנד

אירלנד

אלבניה

אלנד (איים)

אנדורה

אסטוניה

בולגריה

בוסניה-הרצגובינה

בלגיה

בליארים (איים)

בלרוס

בריטניה ואירלנד הצפ'

ג'רסי

גיברלטר

גרינלנד (אי)

גרמניה

גרנסי

דנמרק

הולנד

הונגריה

וטיקן

יוון

ירדן

כרתים

לוקסמבורג

לטביה

ליטא

ליכטנשטיין

מדיירה

מולדובה

מונטנגרו

מונקו

מלטה

מן (אי)

מצרים

מקדוניה

נורבגיה

סלובניה

סלובקיה

סן מרינו

ספרד

סרביה ומונטנגרו

פארו (איים)

פולין

פורטוגל

פינלנד

צ'כיה

צרפת

קורסיקה

קנרים (איים)

קפריסין

קרואטיה

רודוס

רומניה

רוס

רוסיה

שבדיה

שוויצריה

תורכיה

אוגנדה

אוזבקיסטן

אזרבאיג'ן

אינדונזיה

אל-סלוואדור

אלסקה

אנגולה

אנגילה

אנדמן

אנטיגואה וברבודה

אנטילים הולנדיים

אסנסיון

אפגניסטן

ארה"ב

ארובה

אריתריאה

ארמניה

אתיופיה

בהאמה (איים)

בהוטן

בונייר

בופוטצואנה

בוצואנה

בורונדי

בורמה

בורקינה פאסו

בליז

בנגלה-דש

בנין

ברבדוס

ברבודה

ברוניי

גיניאה (רפ')

גיניאה ביסאו

גיניאה המשוונית

גמביה

גרוזיה

גרנדה (אי)

דומיניקנה (רפ')

דומינקה

דרום אפריקה

האיטי

הודו

הוואי (איים)

הונג-קונג

הונדורס

וייטנאם

וירג'ין של ארה"ב (איים)

וירג'ין של בריטניה

זאיר

זימבבואה

זמביה

זנזיבר

חוף השנהב

טג'יקיסטן

טובגו

טוגו

טורטולה

טורקמניסטן

טורקס וקאיקוס (איים)

טיבט

טייוואן

טימור המזרחית

טנזניה

טריטוריה בריטית באוקינוס ההודי

טרינידד וטובגו (איים)

טריסטן דה קונהה (אי)

יפן

כף ורדה

לאו (לאוס)

ליבריה

לסוטו

לקדיב

מאוריציוס

מאוריתניה

מאיוט

מאלי

מדגסקר

מוזמביק

מונגוליה

מונסרט (אי)

מטסו

מיאנמר (בורמה)

מידווי (איים)

מלאווי

מלדיבים

מלזיה

מקאו

מקסיקו

מרוקו

מאטיניק (איים)

מרכז אפריקה (רפ')

נוויס

ניג'ר

ניגריה

ניו פאונדלנד

ניקובר

מיקרגואה

נמיביה

נפאל

סבא

סוואזילנד

סומליה

סיירה לאונה

סיישל (איים)

סין רפובליקה עממית

סינגפור

סיקים

סלומון

סנגל

סנט וינצנט וגרנדין

סנט כריסטוף ונוויס

סנט מרטין

סנט פייר ומיקלון

סנט קיטס

סנט תומה ופרינסיפה

סנטה הלנה

סנטה לוצ'יה

סרוואק

סרי לנקה

עומאן

פורטו ריקו

פיליפינים

פמבה

פנמה

פרינסיפה

פרננדו פו

צ'אד

צ'גוס

קאיקוס (איים)

קובה

קומורים (איים)

קונגו (רפ')

קונגו רפ' דמוקרטית (זאיר)

קוסטה ריקה

קוריאה הדרומית (רפ')

קוריאה הצפונית (רפ' ד. עממית)

קורסאו

קזחסטן

קיימן (איים)

קירגיסטן

קמבודיה

קמוי

קמרון

קנדה

קניה

רואנדה

רוגריגז (אי)

שורטלנד

תאילנד

תוניסיה

אוסטרליה

אורוגואי

אקואדור

ארגנטינה

בוגנוויל

בוליביה

בוקה

ביסמרק

בנקס וטורס

ברזיל

גואם (אי)

גויאנה

גויאנה הצרפתית

גילברט

גמבייר (איים)

הרד

וייק

וליס ופוטונה (איים)

ונואטו

ונצואלה

טהיטי

טואומוטו

טובלו

טונגה (איי פרנדלי)

טוקלאו

טורס

טסמניה

לואיוטה

לורד האו (איים)

מיקרונזיה

מקדונלד

מריאנים (איים)

מרקיז (איים)

מרשל (איים)

נאורו

נורפולק

ניו זילנד

נייו

סו לה וונט

סוסייטה

סורינם

סמואה איים של ארה"ב

סמואה

סמואה מערבית של ניו זילנד

פולינזיה הצרפתית

פוקלנד (איים)

פיג'י (איים)

פיטקרן (איים)

פפואה – גיניאה החדשה

פרגואי

פרו

פרנדלי (אי)

צ'ילה

קולומביה

קוק (איים)

קוקוס (או קילינג)

קיריבטי

קלדוניה החדשה

קרולינים (איים)

קריסמס (אוק' ההודי)

ראוניון

לוח ד'

רשימת ארצות יעד וקבוצות תשלום למשלוח דברי דואר לחוץ לארץ בדרך הים והיבשה,
לרבות דואר כמותי

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

קבוצה 4

קבוצה 5

ארה"ב

אוזבקיסטן

אוסטרליה

אוקראינה

אורוגואי

ארגנטינה

בולגריה

בלרוס

ברזיל

גאנה

דרום אפריקה

הודו

הונג קונג

חוף השנהב

טאייואן

מולדובה

סינגפור

ספרד

סרביה

פולין

פיליפינים

צקכיה

קוריאה

קזחסטן

קנדה

קפריסין

רומניה

רוסיה

תאילנד

אקוודור

אתיופיה

בוליביה

ג'יבוטי

זימבבואה

טוגו

מאוריציוס

מונוגליה

מקסיקו

מרוקו

ניגריה

סין

סרילנקה

פרו

צ'ילי

קולומביה

קמרון

קניה

אוסטריה

איטליה

אירלנד

אסטוניה

בלגיה

בריטניה

גרמניה

דנמרק

הולנד

הונגריה

יוון

יפן

לטביה

ליטא

נורבגיה

ניו זילנד

סלובקיה

פורטוגל

פינלנד

צרפת

קרואטיה

שבדיה

שוויץ

תורכיה

כל שאר המדינות

 

לוח ה'

רשימת ארצות יעד וקבוצות תשלום למשלוח שק ישיר לחוץ לארץ בדרך הים והיבשה

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

קבוצה 4

קבוצה 5

קבוצה 6

קבוצה 7

קבוצה 8

קבוצה 9

איטליה

בולגריה

טורקיה

יוון

ירדן

מולדובה

מצרים

מקדוניה

קפריסין

רומניה

אוזבקיסטן

אוסטריה

אוקראינה

אזרביידז'אן

אירלנד

אלבניה

אסטוניה

אתיופיה

בלגיה

בלרוס

בריטניה

גרוזיה

גרמניה

הולנד

הונגריה

סרביה

לוכסמבורג

לטביה

ליטא

מלטה

נורבגיה

סלובניה

סלובקיה

ספרד

פולין

פורטוגל

צ'כיה

צרפת

קניה

קרואטיה

רוסיה

שבדיה

שוויץ

תוניס

אוגנדה

איסלנד

ארה"ב

ארמניה

בוסניה

בורונגי

גאנה

דנמרק

דרום אפריקה

הודו

הונג קונג

מרוקו

ניגריה

סינגפור

סנגל

קזחסטן

רואנדה

תאילנד

אנגולה

אקואדור

בהוטן

בוצואנה

בורקינה פסו

בנגלה-דש

ברזיל

ג'יברלטר

וייטנאם

ונצואלה

זאיר

זימבבואה

זמביה

חוף השנהב

טאייואן

טג'קיסטן

טורקמניסטן

טנזניה

יפן לסוטו

מאוריציוס

מדגסקר

מוזמביק

מלאווי

מלדיבים

נמיביה

נפאל

סוואזילנד

סיישל

סין

פיליפינים

פינלנד

פרו

צפון קוריאה

קומורים

קונגו

קוריאה

קירגיסטן

קנדה

ראוניון

אורוגואי

אינדונזיה

אלג'יריה

ארגנטינה

בוליביה

בורקינה פסו

בנין

ברוניי דרוסלם

ג'יבוטי

גבון

גויאנה

גיניאה

גיניאה

ביסו

גמביה

טוגו

טריטוריה בריטית באוקינוס ההודי

לאו

ליבריה

מאוריטניה

מאלי

מונגוליה

מיאנמר

מלזיה

מקסיקו

מרכז אפריקה

ניג'ר

סבא

סיירה לאונה

סנט פייר ומיקלון

סרוואק

פנמה

פרגואי

צ'אד

צ'גוס

צ'ילי

קובה

קולומביה

קוסטה ריקה

קמבודיה

קמרון

רודריגז

אוסטרליה

אל סלואדור

אנגילה

אנטיגואה

אנטילים הולנדים

ארובה

אריתראה

בהאמה

בונייר

בליז

ברבדוס

ברמודה

ג'מאיקה

גואדלופ

גואטמלה

גויאנה הצרפתית

גרנדה

דומיניק

דומיניקנה

האיטי

טורטולה

טורקס וקאיקוס

טרינדד וטובגו

מונסרט

מונקו

נוויס

ניו זילנד

נייו

ניקרגואה

סורינם

סנט וינצנט

סנט לוצ'יה

סנט אוסטש

סנט כריסטוף

ווניס

סנט מרטין

סרי לנקה

עומאן

קורסאו

קיימן

אסנסיון

בנקס וטורס

גמבייר

וליס ופוטונה

ונואטו

טהיטי

טואמוטו

טובלו

טונגה

טוקלאו

טריסטן דה קונהה

כף ורדה

לואיוטה

מרקיז

נאורו

סו לה וונט

סוסייטה

סלומון

סמואה מערבית

סנט הלנה

פולינזיה הצרפתית

פוקלנד

פיג'י

 

אפגניסטן

הונדורס

ותיקן

טימור המזרחית

מרטיניק

סן מרינו

כל שאר המדינות

 

לוח ו'

רשימת ארצות יעד וקבוצות תשלום למשלוח חבילות לחוץ לארץ בדרך הים והיבשה

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

קבוצה 4

קבוצה 5

קבוצה 6

קבוצה 7

קבוצה 8

קבוצה 9

ארה"ב

אתיופיה

מאוריטיוס

סינגפור

תאילנד

אוסטרליה

בלרוס

לטביה

קזחסטן

בולגריה

ברזיל

טורקיה

מקסיקו

מרוקו

סין

סלובקיה

סרילנקה

פולין

פיליפינים

פרו

קפריסין

קרואטיה

אוסטריה

דרום-אפריקה

הונגריה

יוון

יפן

ספרד

צ'ילי

צ'כיה

קנדה

קניה

רומניה

שוויץ

אוקראינה

איטליה

אירלנד

אסטוניה

דנמרק

הודו

הולנד

הונג קונג

ליטא

מולדובה

ניו זילנד

קולומביה

קוריאה

אוזבקיסטן

אורוגואי

אקודור

ארגנטינה

יוגוסלביה (סרביה)

פורטוגל

רוסיה

בולביה

בריטניה

צרפת

בלגיה

גרמניה

נורבגיה

פינלנד

שבדיה

כל שאר המדינות

מיום 1.2.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 803

החלפת לוחות א', ב' בתוספת שלישית

הנוסח הקודם:

לוח א'

רשימת ארצות יעד וקבוצות תשלום למשלוח דברי דואר לחוץ לארץ בדרך האוויר,
לרבות דואר כמותי ושקים ישירים

 

לוח ב'

רשימת ארצות יעד וקבוצות תשלום למשלוח חבילות לחוץ לארץ בדרך האוויר

 

 

 

י"ט באלול התשס"ז (2 בספטמבר 2007)                   אריאל אטיאס

                                                                                                 שר התקשורת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ח מס' 6616 מיום 24.9.2007 עמ' 10.

תוקנו ק"ת תשס"ח מס' 6620 מיום 1.11.2007 עמ' 91 – תק' תשס"ח-2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6680 מיום 15.6.2008 עמ' 1001 – תק' (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 17.6.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6683 מיום 26.6.2008 עמ' 1030 – תק' (מס' 3) תשס"ח-2008 בתקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6685 מיום 1.7.2008 עמ' 1058 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6715 מיום 2.10.2008 עמ' 3 – תק' תשס"ט-2008; תחילתן ביום 2.10.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6791 מיום 1.7.2009 עמ' 1084 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.7.2009.

ק"ת תשס"ט מס' 6791 מיום 1.7.2009 עמ' 1085 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6850 מיום 31.12.2009 עמ' 535 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6902 מיום 30.6.2010 עמ' 1291 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 7011 מיום 30.6.2011 עמ' 1115 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7099 מיום 13.3.2012 עמ' 879 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 12.9.2014 ור' תקנה 2 לענין הוראת מעבר. תוקנה ק"ת תשע"ג מס' 7256 מיום 2.6.2013 עמ' 1274 – הוראת שעה (תיקון) תשע"ג-2013. ק"ת תשע"ג מס' 7286 מיום 1.9.2013 עמ' 1646 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ב מס' 7136 מיום 1.7.2012 עמ' 1363 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.7.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7150 מיום 1.8.2012 עמ' 1563 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7162 מיום 30.8.2012 עמ' 1673 – הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.9.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7218 מיום 31.1.2013 עמ' 666 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.2.2013 ור' תקנה 3 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשע"ג מס' 7255 מיום 30.5.2013 עמ' 1271 – תק' (מס' 2) תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7256 מיום 2.6.2013 עמ' 1275 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 2.6.2013. ת"ט ק"ת תשע"ג מס' 7257 מיום 4.6.2013 עמ' 1304.

ק"ת תשע"ג מס' 7267 מיום 7.7.2013 עמ' 1480 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7408 מיום 14.8.2014 עמ' 1630 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.7.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7427 מיום 23.9.2014 עמ' 1807 – הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.9.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7485 מיום 29.1.2015 עמ' 796 – תק' תשע"ה-2015; תחילתן ביום 1.2.2015 ור' תקנה 6 לענין הוראות שעה.

6. (ב) על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס"ח-2008 (להלן – תקנות ההצמדה), הסכומים שבתוספות הראשונה והשנייה לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנות אלה, לא יעודכנו בשנת 2015; על אף שהסכויים האמורים לא יעודכנו בשנת 2015, ייווסף להם מס ערך מוסף והם יעוגלו כאמור בתקנה 3 לתקנות ההצמדה.

ק"ת תשע"ז מס' 7755 מיום 1.1.2017 עמ' 478 – הוראת שעה; תוקפה בשנת 2017.

1. על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס"ח-2008, הסכומים בפרטים שבחלק ב' לתוספת הראשונה ושבחלק ב' לתוספת השנייה לתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק), התשס"ח-2007, לא יעודכנו בשנת 2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7759 מיום 5.1.2017 עמ' 514 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7931 מיום 16.1.2018 עמ' 850 – תק' תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ח מס' 7966 מיום 20.3.2018 עמ' 1138 – תק' (מס' 2) תשע"ח-2018 (החלפת התוספות הראשונה והשנייה).

ק"ת תשע"ט מס' 8130 מיום 26.12.2018 עמ' 1587 – הוראת שעה; תוקפה בשנת 2019.

1. על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס"ח-2008, הסכומים בפרטים שבחלק ב' לתוספת הראשונה ושבחלק ב' לתוספת השנייה לתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק), התשס"ח-2007, לא יעודכנו בשנת 2019.

ק"ת תש"ף מס' 8310 מיום 31.12.2019 עמ' 286 – הוראת שעה תש"ף-2019 בתקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה) (הוראת שעה), תש"ף-2019: הסכומים שבפרטים שבחלק ב' לתוספת הראשונה ושבחלק ב' לתוספת השנייה לא יעודכנו בשנת 2020.

ק"ת תשע"ט מס' 8137 מיום 31.12.2018 עמ' 1690 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8323 מיום 14.1.2020 עמ' 394 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9037 מיום 31.12.2020 עמ' 1248 – הוראת שעה תשפ"א-2020; תוקפה בשנת 2021.

1. על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס"ח-2008, הסכומים בפרטים שבחלק ב' לתוספת הראשונה ושבחלק ב' לתוספת השנייה לתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק), התשס"ח-2007, לא יעודכנו בשנת 2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9081 מיום 10.1.2021 עמ' 1480 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות