נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון" למחוזות תל-אביב והמרכז), תשנ"ח-1998

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

2

Go

הקמת ועדה משותפת

סעיף 1

2

Go

תחום הועדה המשותפת

סעיף 2

2

Go

הרכב הועדה המשותפת

סעיף 3

2

Go

סמכויות הועדה המשותפת

סעיף 4

3

Go

הגבלת סמכויות מוסדות התכנון

סעיף 5

3

Go

הגבלת תוקף

סעיף 6

3

Go

ביטול

סעיף 7


צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון" למחוזות תל-אביב והמרכז), תשנ"ח-1998*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו-39 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב ומחוז המרכז ועם הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון והדרים, אני מצווה לאמור:

הקמת ועדה משותפת

1.    מוקמת בזה ועדה מחוזית משותפת לתכנון ולבניה "מתחם תעש השרון" במרחבי התכנון של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב והועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז (להלן – הועדה המשותפת).

תחום הועדה המשותפת צו תשס"ז-2006

2.    תחום הועדה המשותפת יהיה בחלק מתחומן של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון, הוד השרון ודרום השרון בשטח המותחם במפה החתומה בידי ביום י"ד באייר התשנ"ח (10 במאי 1998), אשר עותק ממנה נמצא במזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה, במזכירות הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב ומחוז המרכז ובמזכירות הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון, הוד השרון ודרום השרון (להלן – השטח).

מיום 1.11.2006

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 190

2. תחום הועדה המשותפת יהיה בחלק מתחומן של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון, והדרים הוד השרון ודרום השרון בשטח המותחם במפה החתומה בידי ביום י"ד באייר התשנ"ח (10 במאי 1998), אשר עותק ממנה נמצא במזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה, במזכירות הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב ומחוז המרכז ובמזכירות הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון והדרים הוד השרון ודרום השרון (להלן – השטח).

הרכב הועדה המשותפת

3.    הרכב הועדה המשותפת יהיה:

צו תשע"ח-2018

(1)  נציג שר האוצר – יושב ראש;

צו תשע"ח-2018

(2)  נציג שר הפנים;

(3)  נציג שר הביטחון;

(4)  נציג שר הבריאות;

(5)  נציג השר לאיכות הסביבה;

(6)  נציג שר הבינוי והשיכון;

(7)  נציג שר המשפטים;

(8)  נציג ראש הממשלה;

(9)  נציג שר התחבורה;

(10) נציג מינהל מקרקעי ישראל;

(11) יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב או נציגו;

(12) יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז או נציגו;

(13) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה;

(14) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון;

צו תשס"ז-2006

(15) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון;

צו תשס"ז-2006

(16) נציג הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון.

מיום 1.11.2006

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 190

(15) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים. הוד השרון;

(16) נציג הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון.

מיום 26.7.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8048 מיום 26.7.2018 עמ' 2560

(1) נציג שר הפנים שר האוצר – יושב ראש;

(2) נציג שר האוצר שר הפנים;

סמכויות הועדה המשותפת

4.    לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מחוזית לפי החוק לענין תכניות מיתאר מחוזיות, תכניות מיתאר מקומיות ותכניות מפורטות, כמשמעותן בחוק, שיחולו על השטח או על חלק ממנו (להלן – התכניות).

הגבלת סמכויות מוסדות התכנון

5.    עד לאישור התכניות לא יפעילו הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה במחוזות תל-אביב והמרכז את סמכויותיהן בכל הנוגע לאישור תכניות בשטח.

הגבלת תוקף

6.    צו זה יעמוד בתוקפו עד לאישורן של התכניות המאפשרות הוצאת היתרי בניה בשטח.

ביטול

7.    צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון" למחוזות תל-אביב והמרכז), התשנ"ה-1994 – בטל.

י"ד באייר התשנ"ח (10 במאי 1998)                       אליהו סויסה

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשנ"ח מס' 5915 מיום 3.8.1998 עמ' 1083.

תוקן ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 190 – צו תשס"ז-2006.

ק"ת תשע"ח מס' 8048 מיום 26.7.2018 עמ' 2559 – צו תשע"ח-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות