נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון"), תשנ"ח-1998

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

2

Go

הקמת ועדה משותפת

סעיף 1

2

Go

תחום הועדה המשותפת

סעיף 2

2

Go

הרכב הועדה

סעיף 3

2

Go

סמכויות הועדה

סעיף 4

2

Go

הגבלת סמכויות מוסדות התכנון

סעיף 5

2

Go

הגבלת תוקף

סעיף 6

2

Go

ביטול

סעיף 7


צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון"), תשנ"ח-1998*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו-39 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב ומחוז המרכז ועם הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון והדרים, אני מצווה לאמור:

הקמת ועדה משותפת צו תשס"ז-2006

1.    מוקמת בזה ועדה מקומית משותפת לתכנון ולבניה לענין "מתחם תעש השרון" במרחבי התכנון של הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון והוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון (להלן – הועדה המקומית המשותפת).

מיום 1.11.2006

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 191

1. מוקמת בזה ועדה מקומית משותפת לתכנון ולבניה לענין "מתחם תעש השרון" במרחבי התכנון של הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון והועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון והוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון (להלן – הועדה המקומית המשותפת).

תחום הועדה המשותפת צו תשס"ז-2006

2.    תחום הועדה המקומית המשותפת יהיה בחלק מתחומן של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון, הוד השרון ודרום השרון בשטח המותחם במפה החתומה בידי ביום י"ד באייר התשנ"ח (10 במאי 1998) (להלן – השטח), אשר עותק ממנה נמצא במזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה, במזכירות הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב ומחוז המרכז ובמזכירות הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון, הוד השרון ודרום השרון.

מיום 1.11.2006

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 191

2. תחום הועדה המקומית המשותפת יהיה בחלק מתחומן של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון והדרים הוד השרון ודרום השרון בשטח המותחם במפה החתומה בידי ביום י"ד באייר התשנ"ח (10 במאי 1998) (להלן – השטח), אשר עותק ממנה נמצא במזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה, במזכירות הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב ומחוז המרכז ובמזכירות הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון והדרים הוד השרון ודרום השרון.

הרכב הועדה

3.    הרכב הועדה המקומית המשותפת יהיה:

(1)  מתכנן מחוז תל-אביב, או נציגו – יושב ראש;

(2)  מתכנן מחוז המרכז, או נציגו;

(3)  נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון;

(4)  נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה;

צו תשס"ז-2006

(5)  נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון;

(6)  נציג ראש הממשלה;

(7)  נציג השר לאיכות הסביבה;

צו תשע"ח-2018

(8)  (נמחקה);

צו תשס"ז-2006

(9)  נציג הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון.

מיום 1.11.2006

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 191

(5) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים הוד השרון;

(6) נציג ראש הממשלה;

(7) נציג השר לאיכות הסביבה;

(8) נציג המועצה המקומית רמות השבים;

(9) נציג הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון.

מיום 26.7.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8048 מיום 26.7.2018 עמ' 2559

מחיקת פסקה 3(8)

הנוסח הקודם:

(8) נציג המועצה המקומית רמות השבים;

סמכויות הועדה

4.    לועדה המקומית המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מקומית לפי החוק לענין תכניות מיתאר מקומיות ותכניות מפורטות, כמשמעותן בחוק, שיחולו על השטח או חלק ממנו (להלן – התכניות).

הגבלת סמכויות מוסדות התכנון צו תשס"ז-2006

5.    עד לאישור התכניות לא יפעילו הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון, הוד השרון ודרום השרון את סמכויותיהן בכל הנוגע לאישור התכניות בשטח.

מיום 1.11.2006

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 191

5. עד לאישור התכניות לא יפעילו הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון והדרים הוד השרון ודרום השרון את סמכויותיהן בכל הנוגע לאישור התכניות בשטח.

הגבלת תוקף

6.    צו זה יעמוד בתוקפו עד לאישורן של התכניות המאפשרות הוצאת היתרי בניה בשטח.

ביטול

7.    צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון"), התשנ"ה-1994 – בטל.

י"ד באייר התשנ"ח (10 במאי 1998)                       אליהו סויסה

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשנ"ח מס' 5915 מיום 3.8.1998 עמ' 1084.

תוקן ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 191 – צו תשס"ז-2006.

ק"ת תשע"ח מס' 8048 מיום 26.7.2018 עמ' 2559 – צו תשע"ח-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות