נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום), תשמ"ז-1987

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – קרקע חקלאית – איחוד וחלוקה

חקלאות טבע וסביבה – חקלאות – קרקע חקלאית

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הקמת ועדה משותפת

Go

2

סעיף 3

תחום הועדה המשותפת

Go

2

סעיף 4

הרכב הועדה המשותפת

Go

2

סעיף 5

תפקידי הועדה המשותפת וסמכויותיה

Go

2

סעיף 6

שמירת סמכויות

Go

2

סעיף 7

ביטול והוראות מעבר

Go

2

סעיף 8

הגבלת תוקף ה

Go

2


צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום), תשמ"ז-1987*

מיום 12.9.1996

צו (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5783 מיום 12.9.1996 עמ' 1552

צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון חיפה, הצפון והדרום), תשמ"ז-1987

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31, 37, 38 ו-39 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, מחוז המרכז, מחוז חיפה ומחוז הצפון, והועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "קרקע חקלאית" – שטחי קרקע שהוכרזו קרקע חקלאית לפי התוספת הראשונה לחוק;

          "ישוב שיתופי" – כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958.

הקמת ועדה משותפת

2.    מוקמת בזה ועדה מחוזית משותפת לתכנון ולבניה לענין קרקע חקלאית במחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום (להלן – הועדה המשותפת).

מיום 12.9.1996

צו (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5783 מיום 12.9.1996 עמ' 1552

2. מוקמת בזה ועדה מחוזית משותפת לתכנון ולבניה לענין קרקע חקלאית במחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון הצפון והדרום (להלן – הועדה המשותפת).

תחום הועדה המשותפת

3.    תחום הועדה המשותפת יהיה תחומן של הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה ירושלים, המרכז, חיפה והצפון בשטחי קרקע חקלאית הנמצאים בתחום ישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם וכן קרקע אחרת הנמצאים בתחום ישוב שיתופי כאמור.

הרכב הועדה המשותפת

4.    הרכב הועדה המשותפת יהיה:

(1)  נציג שר הפנים – יושב ראש;

(2)  נציג מינהל מקרקעי ישראל;

(3)  נציג שר המשפטים;

(4)  נציג המוסדות המיישבים;

(5)  נציג הארגון היציג של המועצות האזוריות;

(6)  נציג אחת הועדות המחוזיות שיוחלף מפעם לפעם, וישמש כחבר הועדה המשותפת, כשהיא דנה בענין הנמצא בתחום המחוז שאת הועדה המחוזית שלה הוא מייצג.

תפקידי הועדה המשותפת וסמכויותיה

5.    לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מחוזית לפי החוק בקשר להכנה ואישור של תכניות בדבר איחוד של מגרשים לפי סימן ז' לפרק ג' לחוק ובדבר חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק, ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע, למעט –

(1)   הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 לחוק;

(2)   סימון מקומם של נחלים, תעלות ניקוז, מיתקנים לאספקת מים ומיתקנים הנדסיים הקיימים במועד אישורה של התכנית,

והכל ככל שהן נדרשות אגב הכנת תכניות כאמור, ובלבד שהמגרשים והקרקעות כאמור הם קרקע חקלאית, ונמצאים בתחום יישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם, וכן קרקע אחרת הנמצאת בתחום יישוב שיתופי כאמור.

מיום 8.8.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6188 מיום 8.8.2002 עמ' 1182

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מחוזית לפי החוק בקשר להכנה ואישור של תכניות בדבר איחוד וחלוקה של מגרשים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק ובדבר חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק, וכן תיחום שטחים לדרכים ולצרכי ציבור וקביעת יעודים ושימושים שונים אגב הכנת תכניות כאמור, ובלבד שהמגרשים והקרקעות כאמור הם קרקע חקלאית, ונמצאים בתחום ישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם, וכן קרקע אחרת הנמצאת בתחום ישוב שיתופי כאמור.

שמירת סמכויות

6.    אין בצו זה כדי לגרוע מסמכויות הועדות המחוזיות לטפל ולאשר כל תכנית בשטח שבתחום הועדה המשותפת ואשר ענינה הוא כל נושא שניתן לכלול בתכניות מיתאר או תכניות מפורטות אף אם הן בתחום הועדה המשותפת למעט תכניות כאמור בסעיף 5 שהועדה המשותפת המליצה על הפקדתן.

ביטול והוראות מעבר

7.    (1)  צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות חיפה והמרכז), התשמ"ד-1983 (להלן – הצו המקורי) – בטל וצו זה בא במקומו;

(2)  הועדות המחוזיות למחוז חיפה והמרכז ימשיכו בהליכים לאישור תכניות איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק, שהוחלט על הפקדתן עד תחילתו של הצו המקורי במחוזות חיפה והמרכז ואישור תשריטים לחלוקת קרקע לפי פרק ד' לחוק שהוחלט לאשרם בועדות האמורות עד תחילתו של הצו המקורי ולועדה המשותפת לא תהיה כל סמכות לגבי תכניות ותשריטים כאמור;

(3)  הועדות המחוזיות למחוז ירושלים ולמחוז הצפון ימשיכו בהליכים לאישור תכניות איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק שהוחלט על הפקדתן עד תחילתו של צו זה במחוזות ירושלים והצפון ואישור תשריטים לחלוקת קרקע לפי פרק ד' לחוק, שהוחלט לאשרם בועדות האמורות עד תחילתו של צו זה ולועדה המשותפת לא תהיה כל סמכות לגבי תכניות ותשריטים כאמור;

(4)  תכניות לאיחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק, אשר הוחל בהליכי התכנון בהם הועדה המשותפת לפי הצו המקורי, תמשיך הועדה המשותפת לפי צו זה בהליכים לאישורן, כאילו החלה בטיפול בהן הועדה המשותפת לפי צו זה והיא תטפל בהן מהשלב אליו הגיעה בטיפול הועדה המשותפת לפי הצו המקורי.

הגבלת תוקף ה

8.    צו זה יעמוד בתקפו עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

מיום 1.1.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5257 מיום 22.3.1990 עמ' 489

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום ג' בטבת התש"ן (31 בדצמבר 1989) עד יום י"ד בטבת התשנ"א (31 בדצמבר 1990).

מיום 1.1.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 517

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום י"ד בטבת התשנ"א (31 בדצמבר 1990) עד יום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991).

מיום 1.1.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5431 מיום 31.3.1992 עמ' 922

ת"ט תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5438 מיום 1.5.1992 עמ' 1020

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991) עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993).

מיום 1.1.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1992 עמ' 824

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993) עד יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995).

מיום 1.1.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5730 מיום 11.1.1996 עמ' 429

ת"ט תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5739 מיום 14.3.1996 עמ' 640

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995) עד יום ט' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000).

מיום 31.12.2000

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6188 מיום 8.8.2002 עמ' 1182

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום ט' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000) עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005).

מיום 31.12.2005

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 192

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

מיום 31.12.2010

צו תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7295 מיום 15.10.2013 עמ' 61

8. צו זה יעמוד בתקפו עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2010).

ה' בטבת התשמ"ז (6 בינואר 1987)                         יצחק פרץ

                                                                                              שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשמ"ז מס' 5009 מיום 23.2.1987 עמ' 520.

תוקן ק"ת תש"ן מס' 5257 מיום 22.3.1990 עמ' 489 – צו תש"ן-1990; תחילתו ביום 1.1.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 517 – צו תשנ"א-1991; תחילתו ביום 1.1.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5431 מיום 31.3.1992 עמ' 922 – צו תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.1.1992 (ת"ט מס' 5438 מיום 1.5.1992 עמ' 1020).

ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 824 – צו תשנ"ד-1994; תחילתו ביום 1.1.1994.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5730 מיום 11.1.1996 עמ' 429 – צו תשנ"ו-1996; תחילתו ביום 1.1.1996 (ת"ט מס' 5739 מיום 14.3.1996 עמ' 640). מס' 5783 מיום 12.9.1996 עמ' 1552 – צו (מס' 2) תשנ"ו-1996; ר' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשס"ב מס' 6188 מיום 8.8.2002 עמ' 1182 – צו תשס"ב-2002; ר' סעיף 3 לענין תחילה.

ק"ת תשס"ז מס' 6530 מיום 1.11.2006 עמ' 192 – צו תשס"ז-2006; תחילתו ביום 31.12.2005.

ק"ת תשע"ד מס' 7295 מיום 15.10.2013 עמ' 61 – צו תשע"ד-2013; תחילתו ביום 31.12.2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות