נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), תשמ"ז-1986

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

איסור ייצור ומכירה

סעיף 2

2

Go

סייג לתחולה

סעיף 3

2

Go

שמירת דינים

סעיף 4

2

Go

ביטול

סעיף 5

2

Go

תחילה תט תשמז 1987

סעיף 6


צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), תשמ"ז-1986*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "צעצוע" – חפץ או מערכת חפצים שנועדו למשחק, לשעשוע ולבילוי;

           "צעצוע מסוכן" – צעצוע אשר השימוש המקובל בו עלול לגרום למשתמש בו או לבני אדם אחרים נזק גופני, או לסכן את בריאותם או לגרום להם הטרדה, לרבות צעצוע הפולט אש, צעצוע נפיץ הגורם להתפוצצות, צעצוע שנועד לגרום לגירוי, דימוע או עיטוש וצעצוע אשר הוא חיקוי של כלי יריה או הנראה ככלי יריה כמשמעותו בחוק כלי היריה, התש"ט-1949.

איסור ייצור ומכירה

2.       לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ימכור, לא יחזיק ולא יעביר לאחר צעצוע מסוכן בכל דרך מדרכי ההעברה, במהלך עסקו.

סייג לתחולה

3.       צו זה לא יחול על צעצוע העומד בדרישות תקן רשמי ת"י 562 – צעצועים: דרישות בטיחות, על פי תעודת בדיקה שניתנה מאת מעבדה מאושרת כמשמעותה בחוק התקנים, התשי"ט-1959.

שמירת דינים

4.       צו זה לא יגרע מהוראות כל דין.

ביטול

5.       צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (צעצועים), התשל"ו-1976 – בטל.

תחילה ת"ט תשמ"ז-1987

6.       תחילתו של צו זה ביום ב' בשבט התשמ"ז (1 בפברואר 1987).

מיום 3.3.1987

ת"ט תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5012 מיום 3.3.1987 עמ' 572

6. תחילתו של צו זה ביום ב' בשבט התשמ"ז (1 בפברואר 1986) (1 בפברואר 1987).

י' בתשרי התשמ"ז (15 באוקטובר 1986)                      אריאל שרון

                                                                                                 שר התעשיה והמסחר* פורסם ק"ת תשמ"ז מס' 4993 מיום 31.12.1986 עמ' 268.

ת"ט ק"ת תשמ"ז מס' 5012 מיום 3.3.1987 עמ' 572.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות