נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם),
תשמ"ג-1982

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – סחר

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח – כלי תחבורה

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: הוראות כלליות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

 

פרק שני: רשיונות

Go

5

סעיף 2

חובת רשיון

Go

5

סעיף 3

בקשה לרשיון

Go

5

סעיף 4

מתן רשיון ייצור

Go

5

סעיף 5

מתן רשיון סחר

Go

5

סעיף 6

פטור

Go

5

סעיף 7

תוקף רשיון, ביטולו ותנאים

Go

5

סעיף 8

העברת רשיון

Go

5

סעיף 9

אגרת רשיון

Go

6

סעיף 10

הצגת רשיון

Go

6

 

פרק שלישי: ייצור

Go

6

סעיף 11

תכנית ייצור

Go

6

סעיף 12

הפסקת ייצור

Go

6

 

פרק רביעי: הסחר במוצרי תעבורה

Go

6

סעיף 13

סחר במוצרי תעבורה

Go

6

סעיף 13א

אחריות למוצרי תעבורה

Go

6

סעיף 14

סימון מוצר תעבורה

Go

6

 

פרק חמישי: מחירי מוצרי תעבורה

Go

6

סעיף 15

הגדרות

Go

6

סעיף 16

חובת מתן חשבונית

Go

7

סעיף 17

מחירון מכירה במחיר לצרכן

Go

7

סעיף 18

קביעת מחיר לצרכן בידי הרשות

Go

8

סעיף 19

שמירת חשבונית

Go

8

סעיף 19א

אחריות העוסק

Go

8

 

פרק ששי: שונות

Go

8

סעיף 20

רשות מבצעת

Go

8

סעיף 21

רישום הצהרות ודינים וחשבונות

Go

8

סעיף 22

הוראות הרשות

Go

8

סעיף 23

הוראות שילוט

Go

8

סעיף 24

שמירת דינים

Go

8

סעיף 25

ביטול

Go

8

סעיף 26

הוראות מעבר

Go

8

סעיף 27

תחילה

Go

8

 

תוספת ראשונה

Go

8

 

תוספת שניה

Go

9

 


צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם),
תשמ"ג-1982
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6, 15, 42 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: הוראות כלליות

הגדרות

1.       בצו זה –

          "הרשות" – מנהל האגף לרכב ולשירותים תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא אצל לו את סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן;

          "הרשות המוסמכת" – הרשות המוסמכת במשרד התחבורה, כמשמעותה בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979;

          "הוראות נוהל" – הוראות נוהל לייצור וליבוא של מוצרי תעבורה שמוציאה הרשות, המופקדות לעיון באגף הרכב ושירותי תחזוקה, במשרד התחבורה בתל-אביב;

צו תשמ"ז-1987

          "יצרן" – אדם העוסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בייצור מוצרי תעבורה או הרכבתם מחלקים או ממכללים, בין מייצור מקומי ובין מיובאים;

מיום 26.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 355

"יצרן" – אדם העוסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בייצור מוצרי תעבורה, חידושם או הרכבתם מחלקים או ממכללים, בין מייצור מקומי ובין מיובאים;

צו תשמ"ז-1987 צו (מס' 3)  תשמ"ז-1987

          "ייצור" – ייצור מוצרי תעבורה, הרכבתם, שינויים מבחינת הטיב, האיכות, הצורה, או מכל בחינה אחרת, ולרבות אריזתם או מזיגתם, שיפוץ מוצרי תעבורה;

מיום 26.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 355

"ייצור" – ייצור וחידוש מוצרי תעבורה, הרכבתם, שינויים מבחינת הטיב, האיכות, הצורה, או מכל בחינה אחרת, ולרבות אריזתם או מזיגתם;

 

מיום 23.7.1987

צו (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1153

"ייצור" – ייצור מוצרי תעבורה, הרכבתם, שינויים מבחינת הטיב, האיכות, הצורה, או מכל בחינה אחרת, ולרבות אריזתם או מזיגתם, שיפוץ מוצרי תעבורה;

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          "מוצר תעבורה" – מכלל, מכשיר, חלק, חלק חילוף, לרבות חומר נוזלי או מוצק המשמש או היכול לשמש לתיקונו או להחזקתו של רכב, וכן אבזר המשמש או היכול לשמש להבטחת פעילותו התקינה של הרכב, או לבטיחותו או לנוחיותו של המשתמש בו, לרבות כל מוצר המתחייב על פי דין להיות חלק מציוד הרכב;

מיום 3.6.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1689

"מוצר תעבורה" – מכלל, מכשיר, חלק, חלק חילוף, לרבות חומר נוזלי או מוצק המשמש או היכול לשמש לתיקונו או להחזקתו של רכב, וכן אבזר המשמש או היכול לשמש להבטחת פעילותו התקינה של הרכב, או לבטיחותו או לנוחיותו של המשתמש בו, לרבות כל מוצר המתחייב על פי דין להיות חלק מציוד הרכב;

צו תשמ"ז-1987

          "מוצר תעבורה מקורי" – מוצר תעבורה שהתקיימו בו אחד מאלה:

(1)   הוא ארוז באריזה של יצרן הרכב הנושאת את שם היצרן וסימנו המסחרי;

(2)   יצרן הרכב סימן אותו או את אריזתו במספר ואותו מספר מופיע בקטלוג של יצרן הרכב;

(3)   ניתן לזיהוי בקטלוג של יצרן הרכב;

מיום 26.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 355

הוספת הגדרת "מוצר תעבורה מקורי"

צו תשמ"ז-1987

          "מוצר תעבורה חליפי" – מוצר תעבורה לא מקורי;

מיום 26.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 355

הוספת הגדרת "מוצר תעבורה חליפי"

צו תשמ"ז-1987

          "מוצר תעבורה משופץ" – מוצר תעבורה משומש שעובד, נבדק והוכשר לשימוש ברכב;

מיום 26.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 355

הוספת הגדרת "מוצר תעבורה משופץ"

          "סחר במוצר תעבורה" – מכירה וקניה של מוצר תעבורה בידי עוסק, בין אם מוצר התעבורה מיובא ובין אם הוא מיוצר בישראל;

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          "עוסק" – מי שעיסוקו במכירת מוצרי תעבורה, תיקוני רכב או במתן שירותים לרכב;

מיום 3.6.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1689

החלפת הגדרת "עוסק"

הנוסח הקודם:

"עוסק" – מי שעיסוקו במכירת מוצרי תעבורה, בין ברשיון לפי סעיף 5 ובין שקיבל פטור מרשיון לפי סעיף 6;

          "רשיון" – רשיון לייצור מוצרי תעבורה או לסחר בהם;

          "רשיון מפעל" – כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970;

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          "תכנית ייצור" – אלה, כולם או מקצתם:

(1)   תיאורו של המוצר, נתוניו ומפרטי הייצור שלו, לרבות נתונים על משקלו, מידותיו וגבולות סבילותו;

(2)   שרטוטים וחישובים המאפשרים זיהוי כל חלק של המוצר והרכבתו למכלל שלם;

(3)   פרטים הנוגעים לעיבוד ולייצור החמרים של המוצר לרבות חלקים ומכללים שלו;

(4)   תהליך הייצור וההרכבה של המוצר;

(5)   סימונו של המוצר;

(6)   פרטים על כמות הייצור השנתית המשוערת של המוצר.

מיום 3.6.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1689

"תכנית ייצור" – כל אחד מאלה אלה, כולם או מקצתם:

פרק שני: רשיונות

חובת רשיון

2.       לא יעסוק אדם בייצור מוצרי תעבורה או בסחר במוצרי תעבורה אלא על פי רשיון מאת הרשות ובהתאם לתנאי הרשיון.

בקשה לרשיון

3.       (א)  בקשה לרשיון תוגש לרשות בטופס שקבעה ושניתן להשיגו באגף הרכב ושירותי תחזוקה של משרד התחבורה.

          (ב)  מבקש הרשיון ישיב תשובות מלאות ונכונות על כל שאלה שבטופס ועל שאלות נוספות לענין הבקשה, לדרישת הרשות.

          (ג)   מבקש הרשיון ימציא לרשות מסמכים ופרטים נוספים, כפי שיידרש.

מתן רשיון ייצור

4.       הרשות תיתן רשיון ייצור למבקש אשר הוכיח להנחת דעתה כי –

(1)  ברשותו ציוד מתאים לייצור;

(2)  ברשותו מקום ומבנה מתאימים לייצור ולאחסון;

(3)  הוא מעסיק ועומד לרשותו בלבד מנהל מקצועי שהוכיח להנחת דעת הרשות שיש לו ידע ונסיון בייצור;

(4)  מוצרי התעבורה עומדים בתקן לאומי זר או בינלאומי, תקן ישראלי או במפרט שפרסם מכון התקנים הישראלי, או בכל דרישת אחרת שקבעה הרשות;

(5)  הוא מקיים פיקוח הנדסי על איכות הייצור כפי שנקבע בהוראות נוהל.

מתן רשיון סחר

5.       הרשות תיתן רשיון לסחר במוצרי תעבורה למבקש אשר הוכיח להנחת דעתה כי –

(1)  לרשותו מקום ומבנה מתאימים לאחסונם ולשיווקם של מוצרי תעבורה;

(2)  לרשותו ציוד הדרוש לשיווק מוצרי תעבורה;

(3)  הוא מעסיק ועומד לרשותו בלבד, מנהל מקצועי שהוכיח להנחת דעת הרשות שיש לו ידע ונסיון בסחר במוצרי תעבורה.

פטור צו תשמ"ז-1987

6.       (א)  (1)   מי שבידו רשיון למפעל, פטור מחובת רשיון ייצור לפי סעיף 4 לגבי שיפוצם של מכללי רכב ששופצו לפי הוראות יצרן הרכב, ובלבד שהשתמש בתהליך השיפוץ במוצרי תעבורה שיובאו או יוצרו לפי הוראות צו זה;

(2)   מי שניתן לו רשיון למפעל פטור מחובת רשיון סחר לפי סעיף 5 לגבי מכירתם של מוצרי תעבורה המשמשים בפעולת תיקון והחזקה המבוצעות במפעלו;

(3)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2) רשאית הרשות לחייב מי שבידו רשיון למפעל בקבלת רשיון לפי הוראות סעיפים 4 ו-5 כולם או מקצתם, לגבי ייצור מוצרי תעבורה, או סוג של מוצרי תעבורה, או סחר בהם.

          (ב)  הרשות רשאית לפטור מבקש מהוראות סעיפים 4 ו-5 כולם או מקצתם, ולקבוע במקומם הוראות אחרות.

מיום 26.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 355

החלפת פסקה 6(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) מי שבידו רשיון למפעל, פטור מחובת רשיון ייצור לפי סעיף 4 לגבי שיפוצם וחידושם של מכללי רכב, ובלבד שהשתמש בתהליך החידוש או השיפוץ במוצרי תעבורה שיובאו או יוצרו לפי הוראות צו זה;

תוקף רשיון, ביטולו ותנאים צו תשע"א-2011

7.       (א)  תקפו של רשיון הוא לתקופה שלא תעלה על שנתיים; הרשות רשאית לחדש רשיון או לסרב לחדשו.

          (ב)  הרשות רשאית לבטל רשיון, להתלותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם, לבטלם או לשנותם.

מיום 26.9.2011

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7035 מיום 26.9.2011 עמ' 1422

(א) תקפו של רשיון הוא לתקופה שלא תעלה על שנה אחת שנתיים; הרשות רשאית לחדש רשיון או לסרב לחדשו.

העברת רשיון

8.       (א)  לא יעביר אדם רשיון לאחר בכל דרך שהיא ולא יעשה בו שום עסקה, אלא בהיתר בכתב מאת הרשות ובהתאם לתנאי ההיתר.

          (ב)  ניתן רשיון לתאגיד, לא ייעשה כל שינוי בתאגיד על ידי תוספת חבר או שותף או על ידי החלפתם של חברים או שותפים או על ידי העברת השליטה בתאגיד או על ידי ביטול מניות, העברתן או הקצאתן מחדש, בין שאלה נעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין שנעשו עם מי שאינו חברה התאגיד – אלא בהסכמה בכתב ומראש מאת הרשות.

          (ג)   ניתן רשיון לתאגיד שהשליטה בו בידי תאגיד אחר או היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר, יחולו הוראות סעיף קטן (ב) גם על התאגיד האחר.

אגרת רשיון

9.       (א)  בעד מתן רשיון או חידושו תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

צו תשס"ג-2002

          (ב)  סכום האגרה שבתוספת הראשונה ישתנה ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש פברואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

צו תשס"ג-2002

          (ג)   המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה לפי סעיף קטן (ב).

מיום 14.10.2002

צו תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 78

(ב) סכום האגרה האמור יותאם פעמיים בשנה לעליה במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויעוגל לשקל הקרוב, כמפורט להלן:

(1) ב-1 באפריל – לפי עליית המדד שפורסם לחודש ינואר שקדם לו לעומת המדד שפורסם לחודש יולי בשנה שקדמה;

(2) ב-1 באוקטובר – לפי עליית המדד שפורסם לחודש יולי שקדם לו לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר אותה שנה.

(ב) סכום האגרה שבתוספת הראשונה ישתנה ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש פברואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

(ג) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה לפי סעיף קטן (ב).

הצגת רשיון צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

10.    בעל רשיון יחזיק את רשיונו במקום עסקו, במקום הנראה לעין, ויציגו לרשות, לנציגה או לכל שוטר, לפי דרישתם.

מיום 3.6.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1689

10. בעל רשיון יחזיק את רשיונו במקום עסקו, במקום הנראה לעין, ויציגו לרשות, לנציגה או לכל שוטר, לפי דרישתם.

פרק שלישי: ייצור

תכנית ייצור

11.    בעל רשיון ייצור חייב להגיש לרשות, לפי דרישתה, תכנית ייצור לגבי כל מוצר כפי שדרשה.

הפסקת ייצור

12.    (א)  דרשה הרשות להגיש תכנית ייצור ובעל רשיון לא הגישה או הגיש תכנית שאינה על פי דרישת הרשות, רשאית היא להורות על הפסקת הייצור.

          (ב)  הורתה הרשות על הפסקת הייצור, יפסיק היצרן את הייצור במועד ובתנאים שהורתה.

פרק רביעי: הסחר במוצרי תעבורה

סחר במוצרי תעבורה

13.    לא ימכור אדם, לא ייבא, לא יוציא מבית המכס, לא יציג למכירה ולא ירשה לאחר למכור או להציג למכירה מוצר תעבורה אלא אם נתקיים בו אחד מאלה:

צו תשמ"ז-1987

(1)  הוא מיוצר לפי הוראות צו זה, בתנאי איכות, בתקן, מפרט הוא הוראות נוהל שקבעה הרשות או שנקבעו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

(2)  הוא מיובא על פי הוראות פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ובאישור הרשות המוסמכת ועומד בתנאי האיכות כפי שקבעה הרשות בהוראות נוהל;

צו תשנ"ב-1991

(3)  אם הוא מוצר תעבורה חליפי – הוא מתאים במבנהו ובמידותיו למוצר תעבורה מקורי זהה.

מיום 3.6.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1689

(2) הוא מיובא על פי הוראות פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ובאישור הרשות המוסמכת ועומד בתנאי האיכות כפי שקבעה הרשות בהוראות נוהל.

 

מיום 26.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 355

החלפת פסקה 13(1)

הנוסח הקודם:

(1) הוא מיוצר לפי הוראות צו זה, ועומד בתנאי האיכות שקבעה הרשות בהוראות נוהל;

 

מיום 28.11.1991

צו תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 459

הוספת פסקה 13(3)

אחריות למוצרי תעבורה צו תשנ"ב-1991

13א.  לא ימכור עוסק ולא ירשה לאחר למכור מוצר תעבורה אלא אם כן נתן לקונה בעת המכירה אחריות לפעילותו התקינה של המוצר, לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים או לנסיעה של 6000 ק"מ, לפי המוקדם.

מיום 28.11.1991

צו תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 459

הוספת סעיף 13א

סימון מוצר תעבורה

14.    (א)  לא ימכור אדם, לא יציג למכירה ולא ירשה לאחר למכור או להציג למכירה מוצר תעבורה, אלא אם שם היצרן, מענו וסמלו המסחרי טבועים, חרוטים, יצוקים או מודפסים על המוצר או על אריזתו באותיות ברורות הניתנות לקריאה בנקל; היה המוצר מחודש או משופץ, יסומנו המוצר או אריזתו במלים "מחודש" או "משופץ", לפי הענין, בשפה העברית, אם לא הורתה הרשות אחרת.

          (ב)  הרשות רשאית לתת פטור מחובת סימון כאמור בסעיף קטן (א) בתנאים שתורה.

פרק חמישי: מחירי מוצרי תעבורה

הגדרות

15.    בפרק זה –

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          "השער היציג" – השער היציג שפרסם בנק ישראל התקף בעת הוצאת החשבונית;

מיום 3.6.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1690

החלפת הגדרת "השער היציג"

הנוסח הקודם:

"השער היציג" – השער היציג שפרסם בנק ישראל ביום ה' שקדם לשבוע שבו הוצאה החשבונית, בתוספת 0.25%, ואם לא פרסם בנק ישראל שער יציג ביום ה' האמור, יבוא במקומו השער היציג האחרון שפרסם בנק ישראל לפניו; אולם אם לאחר יום ה' בשבוע ועד ליום הוצאת החשבונית חל שינוי בשער היציג בשיעור של 2% לפחות, יחושב השער הגבוה ביותר שפרסם כאמור;

          "מחיר פו"ב" – המחיר הסיטוני במטבע חוץ, ששולם לספק מוצרי תעבורה בחוץ לארץ, כמצויין בחשבונית הספק שאישרה הרשות המוסמכת והכולל הוצאות האריזה, הביטוח וההובלה עד לסיפון האוניה או המטוס בנמל המוצא, או המחיר במטבע חוץ, שנקבע למוצר תעבורה במחירון היצרן בחוץ לארץ, לאחר הפחתה של כל הנחה שניתנה ליבואן בעת הרכישה ושהוכחה לרשות המוסמכת;

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          "מחיר לצרכן" – המחיר המרבי של מוצר תעבורה:

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

(1)   כשהוא מיובא, הנמוך מבין אלה ולמעט מס ערך מוסף –

(א)   מחיר פו"ב, כפול מקדם שנקבע בתוספת השניה מחושב במטבע ישראלי לפי השער היציג;

(ב)   המחיר שקבע היבואן למוצר;

(ג)    המחיר שקבעה הרשות;

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

(2)   כשהוא מתוצרת מקומית – מחיר המוצר כולל כל מס, אגרה או תשלום חובה אחר החלים על המוצר, למעט מס ערך מוסף שקבע יצרן מוצר התעבורה במחירון, או המחיר שקבעה הרשות;

(3)   כשהוא משומש – עד 50% מן המחיר לצרכן למוצר כאמור בפסקה (1);

מיום 3.6.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1690

"מחיר לצרכן" – מחיר מוצר תעבורה המחיר המרבי של מוצר תעבורה:

(1) הנמוך מבין אלה כשהוא מיובא כשהוא מיובא, הנמוך מבין אלה ולמעט מס ערך מוסף

(א) מחיר פו"ב, כפול מקדם שנקבע בתוספת השניה מחושב במטבע ישראלי לפי השער היציג;

(ב) המחיר שקבע היבואן למוצר;

(ג) המחיר שקבעה הרשות;

(2) כשהוא מתוצרת מקומית – מחיר המוצר כולל כל מס, אגרה או תשלום חובה אחר החלים על המוצר, למעט מס ערך מוסף שקבע יצרן מוצר התעבורה במחירון, או המחיר שקבעה הרשות;

(3) כשהוא משומש – עד 50% מן המחיר לצרכן למוצר כאמור בפסקה (1);

          "מספר קטלוגי" – מספר זיהוי של מוצר התעבורה שקבעו היצרן או היבואן.

חובת מתן חשבונית

16.    (א)  (1)   לא יעביר עוסק את הבעלות או החזקה במוצר תעבורה לידי קונה אלא אם נתן לו, בעת העברתו, חשבונית שבה צויין שמו של מוצר התעבורה, מספרו הקטלוגי ומחירו לצרכן;

(2)   המחיר לצרכן יירשם בחשבונית, בעמוד ה"מחיר לצרכן" בנפקד מתשלומים אחרים, אם ישנם; לא ציין המוכר בחשבונית את המחיר לצרכן בנפרד כאמור, ייחשב המחיר הנקוב בחשבונית כמחיר לצרכן של מוצר התעבורה.

          (ב)  עוסק המוכר מוצר תעבורה שלא שווק בידי יצרן הרכב יציין בחשבונית את שם יצרן המוצר ליד מספרו הקטלוגי.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי העוסק לציין בחשבונית במקום מספר הקטלוגי של מוצר התעבורה את הפרטים שלהלן:

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

(1)   תוצר, דגם ושנת ייצור של הרכב שלו מיועד המוצר;

(2)   שם יצרן המוצר או המלים "יצרן לא ידוע";

(3)   סיווג המוצר לפי אחת מאלה:

(א)   מקורי (המשווק כחלק חילוף חדש בידי יצרן הרכב);

(ב)   חליפי (מוצר חדש שאיננו מקורי);

(ג)    משופץ;

(ד)   משומש.

          (ד)  עוסק שקנה מוצר תעבורה לצורך מכירתו לצרכן, לא יקבל את הבעלות או החזקה בו אלא אם קיבל מהמוכר חשבונית שבה צויינו הפרטים כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג).

          (ה)  עוסק שקנה מוצר תעבורה לצורך מכירתו לאחר, ובידו חשבונית שהמחיר לצרכן הנקוב בה מתאים למחירון שהיה בתוקף ביום הוצאת החשבונית, וחלפו למעלה מ-60 ימים מיום הוצאתה, רשאי להוסיף בעת מכירת המוצר, על המחיר לצרכן בחשבונית האמורה, תוספת לפי השיעור שבו עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הרכישה ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום המכירה, ובלבד שהוכיח לרשות כי היצרן או היבואן של המוצר הפסיקו את פעילותם ואין אפשרות לעדכן את מחיר המוצר.

מיום 3.6.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1690

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי העוסק לציין בחשבונית במקום מספר הקטלוגי של מוצר התעבורה את הפרטים שלהלן:

(1) תואר תוצר, דגם ושנת ייצור של הרכב שלו מיועד המוצר;

מחירון מכירה במחיר לצרכן צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

17.    (א)  לא ימכור אדם מוצר תעבורה במחיר העולה על המחיר לצרכן ולא ירשום בחשבונית מחיר העולה על "המחיר לצרכן".

          (ב)  (1)   לא ימכור יצרן או יבואן מוצר תעבורה אלא אם ציין במחירון את מחירו לצרכן;

(2)   הרשות רשאית לקבוע את הפרטים שעל היצרן או היבואן לציין במחירון ולקבוע מועדים לעדכונו;

צו תש"ן-1990

(3)   היצרן או היבואן יציג, וכן ימכור על פי דרישה, את המחירון של כל מוצרי התעבורה אותם הוא מייצר או מייבא.

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          (ג)   הרשות רשאית לדרוש מיצרן או יבואן של מוצר תעבורה להמציא לה כל מחירון שהוציא לענין מוצרי תעבורה שהוא מייצר או מייבא, ולמסור לה כל פרט הנוגע למחירים שקבע, במועד שקבעה הרשות. נדרש יבואן או יצרן כאמור, ימלא אחר הדרישה במועד שקבעה הרשות.

          (ד)  יצרן או יבואן שהוציא מחירון ישמור אותו, או העתק ממנו, עד תום שנים עשר חדשים מיום החלפתו במחירון חדש.

מיום 3.6.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1690

(א) לא ימכור אדם מוצר תעבורה במחיר העולה על המחיר לצרכן ולא ירשום בחשבונית מחיר העולה על "המחיר לצרכן".

(ב) (1) לא ימכור יצרן או יבואן מוצר תעבורה אלא אם ציין במחירון את מחירו לצרכן;

(2) הרשות רשאית לקבוע את הפרטים שעל היצרן או היבואן לציין במחירון ולקבוע מועדים לעדכונו;

(3) היצרן או היבואן יציג את המחירון לפי דרישה.

(ג) הרשות רשאית לדרוש מיצרן או יבואן של מוצר תעבורה להמציא לה כל מחירון שהוציא לענין מוצרי תעבורה שהוא מייצר או מייבא, ולמסור לה כל פרט הנוגע למחירים שקבע, במועד שקבעה הרשות. נדרש יבואן או יצרן כאמור, ימלא אחר הדרישה במועד שקבעה הרשות.

 

מיום 16.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 975

החלפת פסקה 17(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) היצרן או היבואן יציג את המחירון לפי דרישה.

קביעת מחיר לצרכן בידי הרשות

18.    (א)  נמכר מוצר תעבורה ולא ניתנה לקונה חשבונית לפי סעיף 16 או החשבונית שניתנה לקוייה בפרט כלשהו, או נדרש מוכר להוכיח כיצד קבע את המחיר ולא עשה זאת, יהיה מחירו לצרכן של המוצר המחיר שקבעה הרשות.

          (ב)  הרשות תקבע את המחיר לצרכן של מוצר התעבורה לפי מחירו הנמוך ביותר לצרכן של מוצר דומה ביום המכירה כאמור.

שמירת חשבונית צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

19.    (א)  עוסק שקיבל חשבונית לפי צו זה, ישמור אותה או העתק ממנה עד תום שנים עשר חדשים מיום שרכש את מוצר התעבורה וכן יציג את החשבונית או העתק ממנה לרשות, לפי דרישתה.

צו (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          (ב)  לא שמר עוסק את החשבונית או שעברו שנים עשר חדשים מיום שמכר את המוצר, ייקבע המחיר לצרכן כאמור בסעיף 18.

מיום 3.6.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1690

19. (א) עוסק שקיבל חשבונית לפי צו זה, ישמור אותה או העתק ממנה עד תום שנים עשר חדשים מיום שרכש את מוצר התעבורה וכן יציג את החשבונית או העתק ממנה לרשות, לפי דרישתה.

(ב) לא שמר עוסק את החשבונית או שעברו שנים עשר חדשים מיום שמכר את המוצר, ייקבע המחיר לצרכן כאמור בסעיף 18.

אחריות העוסק צו תשמ"ז-1987

19א.  עוסק אחראי לכל פגם במוצר תעבורה שנמכר על ידו בהתאם לתנאי האחריות שקבע היצרן.

מיום 26.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 356

הוספת סעיף 19א

פרק ששי: שונות

רשות מבצעת

20.    הרשות ממונה על ביצוע צו זה והיא רשאית ליתן כל הוראה אשר לדעתה יש בה צורך לביצועו.

רישום הצהרות ודינים וחשבונות

21.    (א)  הרשות רשאית לדרוש מכל בעל רשיון לנהל רישומים, פנקסים, הצהרות או דינים וחשבונות על גבי הטופס שהיא תקבע.

          (ב)  מי שנדרש לנהל רישומים או פנקסים או למסור הצהרות או דינים וחשבונות, ירשום פרטים מלאים ונכונים, וישיב תשובות מלאות ונכונות על כל שאלה שבטופס ועל כל שאלה אחרת של הרשות, תוך הזמן שתורה.

הוראות הרשות

22.    עוסק שברשותו מוצרי תעבורה חייב למלא אחר כל הוראה שנתנה הרשות מזמן לזמן לענין שימושם, עיבודם, שמירתם, יבואם, מחירם, העברתם, הובלתם, חלוקתם ומכירתם של מוצרי תעבורה.

הוראות שילוט

23.    מי שיש לו רשיון על פי צו זה יציג במקום עסקו או במפעל, במקום שהורתה הרשות, שלט מתאים שבו יצויין שם בעל הרשיון ומענו ושם המנהל המקצועי ומענו.

שמירת דינים

24.    האמור בצו זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין.

ביטול

25.    בטלים –

(1)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור וסחר במוצרי תעבורה), התשכ"ה-1965;

(2)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי מוצרי תעבורה), התשל"ו-1976.

הוראות מעבר

26.    מי שביום תחילתו של צו זה היה בעל רשיון תקף שניתן לפי אחד הצווים המפורטים בסעיף 25, יראו אותו כמי שניתן לו רשיון לפי סעיף 2 ובתנאים המותנים באותו רשיון.

תחילה

27.    תחילתו של צו זה 60 יום מיום פרסומו.

 

צו תשמ"ט-1988 צו תשנ"ד-1994 הודעה תשפ"ב-2022

תוספת ראשונה

(סעיף 9)

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 381 שקלים חדשים.

מיום 1.4.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 771

החלפת תוספת ראשונה

הנוסח הקודם:

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, רשיון לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 900 שקלים.

 

מיום 12.12.1988

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5152 מיום 12.12.1988 עמ' 243

החלפת תוספת ראשונה

הנוסח הקודם:

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, רשיון לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 53 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5226 מיום 2.11.1989 עמ' 42

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, רשיון לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 80 94 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5395 מיום 29.10.1991 עמ' 397

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, רשיון לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 94 135 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5432 מיום 1.4.1992 עמ' 945

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 135 141 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1992

הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5471 מיום 15.9.1992 עמ' 1531

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 141 148שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5512 מיום 30.3.1993 עמ' 715

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 148 156 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5547 מיום 23.9.1993 עמ' 7

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 156 163 שקלים חדשים.

 

מיום 27.1.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 607

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 163 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5590 מיום 5.4.1994 עמ' 767

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 163 172 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1994

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5627 מיום 29.9.1994 עמ' 43

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 172 185 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5673 מיום 30.3.1995 עמ' 1322

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 185 196 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1995

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5708 מיום 5.10.1995 עמ' 31

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 196 201 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5743 מיום 11.4.1996 עמ' 744

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 201 213 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1996

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5784 מיום 19.9.1996 עמ' 14

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 213 227 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5819 מיום 20.3.1997 עמ' 497

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 227 235 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5850 מיום 11.9.1997 עמ' 1151

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 235 248 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5894 מיום 27.4.1998 עמ' 668

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 248 251 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5927 מיום 17.9.1998 עמ' 1352

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 251 255 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5964 מיום 12.4.1999 עמ' 575

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 255 270 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5996 מיום 29.8.1999 עמ' 1152

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 270 271 שקלים חדשים.

 

מיום 1.5.2000

הודעה תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6035 מיום 18.5.2000 עמ' 602

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 271 274 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2000

הודעה תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6060 מיום 2.10.2000 עמ' 7

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 274 277 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2001

הודעה (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1057

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 277 279 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6160 מיום 25.3.2002 עמ' 586

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 279 282 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 45

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 282 298 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 623

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 298 306 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6659 מיום 30.3.2008 עמ' 683

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 306 317 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6765 מיום 12.3.2009 עמ' 643

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 317 327 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6880 מיום 25.3.2010 עמ' 985

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 327 339 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6992 מיום 4.4.2011 עמ' 900

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 339 351 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7109 מיום 16.4.2012 עמ' 1031

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 351 358 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7231 מיום 12.3.2013 עמ' 872

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 358 364 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7358 מיום 24.3.2014 עמ' 984

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 364 369 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7629 מיום 10.3.2016 עמ' 826

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 369 365 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7972 מיום 26.3.2018 עמ' 1175

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.4.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8193 מיום 24.3.2019 עמ' 3048

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 365 370 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8373 מיום 10.3.2020 עמ' 721

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 370 371 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2735

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 371 369 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10087 מיום 4.4.2022 עמ' 2538

בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 369 381 שקלים חדשים.

 

תוספת שניה

(סעיף 15)

1.    (א)  מקדם של 3.03 לצמיגים ואבובים.

(ב)  מקדם של 2.88 למוצרי תעבורה פטורים ממס קניה.

צו תשמ"ד-1983

(ג)   מקדם של 4.80 למוצרי תעבורה החייבים במס קניה.

מיום 12.9.1983

צו תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4529 מיום 12.9.1983 עמ' 23

(ג) מקדם של 4.41 מקדם של 4.80 למוצרי תעבורה החייבים במס קניה.

צו תשמ"ה-1984

2.    הוכיח היבואן לרשות, להנחת דעתה, כי הוצאותיו על הובלה ימית של מוצר תעבורה עלו על 20% ממחיר המוצר פו"ב, יחולו מקדמים אלה:

(1)  למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(א) – 3.03;

(2)  למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(ב) – 3.15;

צו תשמ"ד-1983

(3)  למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(ג) – 5.22.

מיום 12.9.1983

צו תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4529 מיום 12.9.1983 עמ' 23

(3) למוצר תעבורה כאמור בסעיף 1(ג) – 4.80 5.22.

 

מיום 4.12.1984

צו תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4735 מיום 4.12.1984 עמ' 384

2. הוכיח היבואן לרשות, להנחת דעתה, כי הוצאותיו על הובלה ימית של מוצר תעבורה עלו על 2% 20% ממחיר המוצר פו"ב, יחולו מקדמים אלה:

3.    יבואן של מוצרי תעבורה רשאי להוסיף למחיר לצרכן שנקבע לפי סעיפים 1 ו-2 תוספת בשיעור של 15%, ובלבד שהוכיח להנחת דעתה של הרשות כי –

(1)  חלה עליו חובה לספק מוצרי תעבורה לרכב שהוא מייבא, כמפורט בסעיף 11 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978;

(2)  מוצרי התעבורה סופקו לו ישירות מאת יצרן הרכב עם חשבונית של היצרן.

צו תשמ"ג-1983

4.    יבואן של מוצרי תעבורה אשר עליהם חלה חובת הפקדה לפי צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ג-1983, יהיה רשאי להוסיף למחיר לצרכן שנקבע לפי סעיפים 1, 2 ו-3 תוספת בשיעור של 9%.

מיום 1.7.1983

צו תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4508 מיום 1.7.1983 עמ' 1634

הוספת סעיף 4

 

 

כ"ד באדר התשמ"ג (9 במרס 1983)                                     חיים קורפו

                                                                                                             שר התחבורה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשמ"ג מס' 4482 מיום 10.4.1982 עמ' 1090.

תוקן ק"ת תשמ"ג מס' 4508 מיום 1.7.1983 עמ' 1634 – צו תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4529 מיום 12.9.1983 עמ' 23 – צו תשמ"ד-1983. מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1689 – צו (מס' 2) תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4735 מיום 4.12.1984 עמ' 384 – צו תשמ"ה-1984. מס' 4784 מיום 29.3.1985 עמ' 985 – הוראת שעה; תוקפה מיום 5.2.1985 עד יום 30.9.1985 (תוקנה מס' 4795 מיום 19.4.1985 עמ' 1149 – הוראת שעה (תיקון מס' 1) תשמ"ה-1985. מס' 4804 מיום 20.5.1985 עמ' 1272 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשמ"ה-1985. בוטל מס' 4822 מיום 23.6.1985 עמ' 1503 – הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשמ"ה-1985; תחילתו ביום 11.6.1985).

ק"ת תשמ"ז: מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 355 – צו תשמ"ז-1987. מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 771 – צו (מס' 2) תשמ"ז-1987. מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1153 – צו (מס' 3) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5152 מיום 12.12.1988 עמ' 243 – צו תשמ"ט-1988.

ק"ת תש"ן מס' 5226 מיום 2.11.1989 עמ' 42 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.10.1989. מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 975 – צו תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"ב מס' 5395 מיום 29.10.1991 עמ' 397 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991. מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 459 – צו תשנ"ב-1991. מס' 5432 מיום 1.4.1992 עמ' 945 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.4.1992. מס' 5471 מיום 15.9.1992 עמ' 1530 – הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.10.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5512 מיום 30.3.1993 עמ' 715 – הודעה תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5547 מיום 23.9.1993 עמ' 7 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 1.10.1993. מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 606 – צו תשנ"ד-1994. מס' 5590 מיום 5.4.1994 עמ' 767 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.4.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5627 מיום 29.9.1994 עמ' 42 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.10.1994. מס' 5673 מיום 30.3.1995 עמ' 1322 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.4.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5708 מיום 5.10.1995 עמ' 31 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.10.1995. מס' 5743 מיום 11.4.1996 עמ' 744 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.4.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5784 מיום 19.9.1996 עמ' 14 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.10.1996. מס' 5819 מיום 20.3.1997 עמ' 496 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997. מס' 5850 מיום 11.9.1997 עמ' 1151 – הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5894 מיום 27.4.1998 עמ' 667 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.4.1998. מס' 5927 מיום 17.9.1998 עמ' 1352 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.10.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5964 מיום 12.4.1999 עמ' 575 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.4.1999. מס' 5996 מיום 29.8.1999 עמ' 1152 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.10.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6035 מיום 18.5.2000 עמ' 602 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.5.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6060 מיום 2.10.2000 עמ' 6 – הודעה תשס"א-2000; תחילתה ביום 1.10.2000. מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1056 – הודעה (מס' 2) תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.10.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6160 מיום 25.3.2002 עמ' 586 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.4.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 45 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002. מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 78 – צו תשס"ג-2002; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 623 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.4.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6659 מיום 30.3.2008 עמ' 683 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.4.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6765 מיום 12.3.2009 עמ' 643 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.4.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6880 מיום 25.3.2010 עמ' 985 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.4.2010.

ק"ת תשע"א: מס' 6992 מיום 4.4.2011 עמ' 899 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.4.2011. מס' 7035 מיום 26.9.2011 עמ' 1422 – צו תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7109 מיום 16.4.2012 עמ' 1030 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.4.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7231 מיום 12.3.2013 עמ' 872 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.4.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7358 מיום 24.3.2014 עמ' 984 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.4.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7629 מיום 10.3.2016 עמ' 826 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.4.2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7972 מיום 26.3.2018 עמ' 1175 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.4.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8193 מיום 24.3.2019 עמ' 3048 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.4.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8373 מיום 10.3.2020 עמ' 721 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.4.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2735 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.4.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 10087 מיום 4.4.2022 עמ' 2538 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.4.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות