נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), תשכ"ז-1967

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

1

סעיף 2

חובת רשיון

Go

1

סעיף 3

בקשה לרשיון

Go

1

סעיף 4

מתן רשיון

Go

1

סעיף 5

תוקף הרשיון

Go

1

סעיף 6

איסור העברת רשיון

Go

1

סעיף 7

אגרת רשיון

Go

1

סעיף 8

הצגת רשיון

Go

1

סעיף 9

ייצור רכב

Go

1

סעיף 10

תכנית ייצור

Go

1

סעיף 11

פיקוח על תהליכי הייצור

Go

1

סעיף 12

דיווח על הפיקוח

Go

1

סעיף 13

חובת סימון

Go

1

סעיף 14

איסור שיווק רכב בלתי מאושר

Go

1

סעיף 16

רשות מבצעת

Go

1

סעיף 17

רישום הצהרות ודו"חות

Go

1

סעיף 18

שמירת דינים

Go

1

סעיף 19

תחילה

Go

1

סעיף 20

השם

Go

1

סעיף 15

חובת מתן תעודת אחריות

Go

1

 

פרק ראשון: הוראות כלליות

Go

1

 

פרק שני: רשיונות

Go

1

 

פרק שלישי: ייצור רכב

Go

1

 

פרק רביעי: פיקוח על תהליכי הייצור

Go

1

 

פרק חמישי: פיקוח על שיווק רכב והסחר בו

Go

1

 

פרק ששי: שונות

Go

1

 

תוספת

Go

1

 


צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), תשכ"ז-1967*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38, 42 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: הוראות כלליות

הגדרות

1.       בצו זה –

צו תש"ל-1970

          "המפקח" – מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות אדם שהמפקח אצל לו סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן;

מיום 7.5.1970

צו תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2557 מיום 7.5.1970 עמ' 1569

החלפת הגדרת "המפקח"

הנוסח הקודם:

"המפקח" – המפקח על התעבורה, לרבות אדם שהמפקח אצל לו מסמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן;

          "רכב" ו-"רכב מנועי" – כמשמעותם בפקודת התעבורה;

          "רשיון" – רשיון לייצור רכב והרשיון להקמת מפעל לייצור או להרכבת רכב;

          "ייצור" – לרבות חידוש והרכבה מחלקים או ממכללים בין מייצור מקומי ובין מיובאים;

          "מפעל" – כל מפעל או עסק לייצור רכב.

פרק שני: רשיונות

חובת רשיון

2.       לא יקים אדם מפעל ולא יעסוק בייצוא רכב במפעל, אלא על פי רשיון מאת המפקח ובהתאם לתנאי הרשיון.

בקשה לרשיון

3.       (א)  בקשה לרשיון תוגש למפקח בטופס שהוא קבע ושאפשר להשיגו באגף התעבורה של משרד התחבורה.

          (ב)  מבקש הרשיון ישיב תשובות מלאות ונכונות על כל שאלה שבטופס ועל כל שאלה נוספת של המפקח בקשר עם הבקשה.

          (ג)   מבקש הרשיון ימציא למפקח מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים נוספים, כפי שהוא ידרוש.

מתן רשיון

4.       (א)  המפקח רשאי לתת רשיון או לחדשו, לסרב לתיתו או לחדשו, לבטלו, להתלותו, להתנות תנאים לקבלת הרשיון, לרבות תנאים בדבר אישור סדרת נסיונות של ייצור כלי רכב והמצאת חוזה התקשרות בין המפעל המקומי והמפעל המייצר בחוץ-לארץ, וכן אישור תנאי החוזה האמור, וכן לכלול ברשיון תנאים, להוסיף עליהם, לבטלם או לשנותם.

          (ב)  המפקח רשאי לסרב לתת רשיון גם אם מקום המפעל או מקום הייצור של רכב או תנאי ייצורו או ייצורו של הדגם המיוצר אינם, לדעתו, מתאימים לתכניתו לפי סעיף 3(ג), ורשאי הוא לקבוע ברשיון, בין השאר, תנאים בדבר מיקומו של מפעל ומקום ייצורו של רכב ותנאי הפיקוח על ייצורו, אופן הפיקוח וצורתו.

תוקף הרשיון

5.       (א)  תקפו של רשיון הוא לשנה מיום נתינתו, אולם המפקח רשאי לתת רשיון לתקופה העולה על שנה אם שוכנע כי הדבר דרוש לצורך השלמת הקמתו של המפעל או לצורך הייצור בו.

          (ב)  לא יינתן רשיון אלא לגבי מפעל המאוגד כתאגיד רשום כדין, אולם המפקח רשאי בנסיבות מיוחדות לפטור מפעל מהוראות סעיף זה.

          (ג)   רשיון שבוטל לפי סעיף קטן (א) או שפקע, יחזירו בעליו למפקח.

איסור העברת רשיון

6.       לא יעביר אדם רשיון לאחר בכל דרך שהיא ולא יעשה בו שום עסקה אחרת, אלא אם המפקח הסכים לכך בכתב ובהתאם לתנאים שהוא יקבע.

אגרת רשיון

7.       (א)  בעד מתן רשיון או חידושו תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

          (ב)  אגרת הרשיון לפי סעיף זה תשולם בשיעורים חדשיים בכל 15 לחודש, אולם המפקח רשאי לקבוע לגבי מפעל מסויים אופן תשלום אחר.

צו תשס"ג-2002

          (ג)   סכום האגרה שבתוספת ישתנה ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש פברואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

צו תשס"ג-2002

          (ד)  המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה לפי סעיף קטן (ג).

מיום 16.11.1982

צו תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4428 מיום 16.11.1982 עמ' 231

הוספת סעיף קטן 7(ג)

 

מיום 14.10.2002

צו תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 76

(ג) סכום האגרה האמור יותאם אחת לששה חדשים לעליה במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויעוגל לשקל הקרוב, כמפורט להלן:

(1) ב-1 באפריל של כל שנה – לפי עליית המדד שפורסם ב-15 בפברואר באותה שנה לעומת המדד שפורסם ב-15 באוגוסט בשנה שקדמה;

(2) ב-1 באוקטובר של כל שנה – לפי עליית המדד שפורסם ב-15 באוגוסט באותה שנה לעומת המדד שפורסם ב-15 בפברואר באותה שנה.

(ג) סכום האגרה שבתוספת ישתנה ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש פברואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

(ד) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה לפי סעיף קטן (ג).

הצגת רשיון

8.       רשיון שניתן לפי צו זה יוחזק על ידי בעליו במשרדו או במקום עסקו, במקום נראה לעין, ויוצג למפקח לפי דרישתו.

פרק שלישי: ייצור רכב

ייצור רכב

9.       (א)  לא ייצר אדם רכב אלא מדגם ותוצר שאושרו על ידי המפקח.

          (ב)  המפקח רשאי להורות לבעל הרשיון להעביר דוגמת הרכב לבדיקה במקום שיורה המפקח ורשאי הוא לקבוע סימון, אישור או תעודה, בדבר התאמת הרכב לתקן או לתקן רשמי או בדבר תקינותו של הרכב, כשירותו והתאמתו לתנאי הבטיחות ולתנאים אחרים שהמפקח קבע.

          (ג)   המפקח רשאי לקבוע לבעל רשיון תנאי ייצור והסדרי פיקוח ובקורת איכות הן במפעל והן מחוץ למפעל.

תכנית ייצור

10.    (א)  אדם העוסק בייצור חייב להגיש למפקח, לפי דרישתו, תכנית ייצור לגבי אותו רכב או דגם של רכב אשר תכלול כל אלה:

(1)   תיאורו של הרכב, נתוניו ומפרטי התוצרת שלו;

(2)   פרטים הנוגעים לעיבוד ולייצור החמרים של הרכב, לרבות חלקיו ומכלליו;

(3)   תהליך הייצור וההרכבה;

(4)   מידותיו ומשקלו של הרכב, לרבות המרכב, המושבים, הארגז ותא הנהג;

(5)   פרטים על כל ציוד מיוחד של הרכב;

(6)   פרטים על הספק המנוע, נפחו, מספר הבוכנות, סוג הדלק, הסרנים, הגלגלים, רוחק הסרנים, חלוקת העומס על הצירים וכל פרט הנוגע לפעולת הרכב ולקביעת מספרי המנוע והשלדה;

(7)   כל פרט אחר שיידרש על ידי המפקח.

          (ב)  אדם שנדרש על ידי המפקח להגיש תכנית ייצור לרכב, לא ייצרו ולא ימשיך בייצורו אלא לאחר שהמפקח אישר את התכנית ובתנאים שהוא אישר.

פרק רביעי: פיקוח על תהליכי הייצור

פיקוח על תהליכי הייצור

11.    (א)  המפקח רשאי בכל עת לבדוק מפעל וכן את התכנון, תהליך הייצור או ההרכבה, תהליך הבדיקה, החמרים, החלקים, המכללים והרכב המוגמר בכל שלבי תכנונו, ייצורו והרכבתו.

          (ב)  המפקח רשאי לקבוע לבעל רשיון הסדרים בדבר פיקוח על תהליכי הייצור וההרכבה של רכב בתוך המפעל, על ידי עובדי בעל הרשיון או על ידי אדם אחר שנקבע על ידי המפקח, ורשאי הוא לקבוע תכנית פיקוח על תהליכי הייצור וההרכבה, לרבות פיקוח על טיב הייצור ובקורת איכות הרכב ולרבות מינוי חוליות בקורת.

          (ג)   קבע המפקח תכנית פיקוח על פי סעיף קטן (ב), חייב בעל הרשיון לקיים את הפיקוח לפי התכנית.

דיווח על הפיקוח

12.    בעל הרשיון יגיש למפקח כל דין וחשבון וכל פרטים שיידרשו על ידו בקשר עם קיום הפיקוח.

פרק חמישי: פיקוח על שיווק רכב והסחר בו

חובת סימון

13.    (א)  לא ימכור אדם, לא יציג למכירה ולא ירשה לאחר למכור או להציג למכירה רכב המיוצר או המורכב בישראל אלא אם הרכב מסומן בשם שנקבע על ידי היצרן באישור המפקח.

          (ב)  הסימון לפי סעיף קטן (א) יהיה טבוע, חרות או יצוק על הרכב באותיות ברורות, הניתנות לקריאה בנקל.

איסור שיווק רכב בלתי מאושר

14.    (א)  המפקח רשאי לאסור שיווק רכב מסויים או סוג מסויים של רכב או דגם של רכב עד אשר יבוצעו שינויים, תיקונים והחלפות ברכב כפי שיקבע.

          (ב)  המפקח רשאי לפסול חלקים ומכללים של רכב מייצור מקומי, אשר לדעתו אינם מתאימים לרכב או שהרכבתם ברכב עלולה לפגוע בכשירות הרכב, באיכותו, בטיבו או בבטיחות התנועה בו, וכן מכל סיבה אחרת העלולה לפגוע בביצועו של צו זה.

חובת מתן תעודת אחריות

15.    לא ימכור אדם ולא ירשה לאחר למכור רכב המיוצר או המורכב בישראל אלא אם מסר לידי הקונה תעודת אחריות בטופס שאושר על ידי המפקח.

פרק ששי: שונות

רשות מבצעת

16.    המפקח יהיה רשות מבצעת לביצוע צו זה והוא רשאי לתת כל הוראות אשר לדעתו יש בהן צורך לביצועו.

רישום הצהרות ודו"חות

17.    (א)  המפקח רשאי לדרוש מבעל מפעל לנהל רישומים או פנקסים ולמסור לו הצהרות או דינים וחשבונות לפי הטופס והפרטים שהוא יורה.

          (ב)  מי שנדרש לנהל רישומים או פנקסים או למסור הצהרות או דינים וחשבונות, ירשום פרטים מלאים ונכונים, וישיב תשובות מלאות ונכונות על כל שאלה שבטופס ועל כל שאלה אחרת של המפקח, תוך הזמן שהוא יורה.

שמירת דינים

18.    האמור בצו זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין.

תחילה

19.    תחילתו של צו זה היא ביום כ' באדר ב' תשכ"ז (1 באפריל 1967).

השם

20.    לצו זה ייקרא "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), תשכ"ז-1967".

 

צו תשמ"ז-1987 הודעה תשפ"ב-2022

תוספת

(סעיף 7)

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

                                                                                                 בשקלים חדשים

(1)  בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע                                                                             192

(2)  בעד כל מרכב אוטובוס                                                                             192

מיום 17.4.1975

צו תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3323 מיום 17.4.1975 עמ' 1399

אגרת רשיון או אגרה בעד חידוש רשיון לגבי מפעל המייצר או המרכיב גרורים, מרכבים לרכב, או רכב מנועי, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר, תהיה בשיעור של 25 50 לירות לכל גרור, מרכב או רכב מנועי כאמור, המיוצר או המורכב מורכב במפעל לצורך שיווק בישראל אך לא פחות מ-1000 2,000 לירות לשנה.

 

מיום 25.12.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3452 מיום 25.12.1975 עמ' 740

אגרת רשיון או אגרה בעד חידוש רשיון לגבי מפעל המייצר או המרכיב גרורים, מרכבים לרכב, או רכב מנועי, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר, תהיה בשיעור של 50 לירות לכל גרור, מרכב או רכב מנועי כאמור, המיוצר או מורכב במפעל לצורך שיווק בישראל אך לא פחות מ-2,000 לירות לשנה.

 

מיום 1.10.1976

צו (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3593 מיום 24.9.1976 עמ' 2760

אגרת רשיון או אגרה בעד חידוש רשיון לגבי מפעל המייצר או המרכיב מרכבים לרכב, או רכב מנועי, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר, תהיה בשיעור של 50 70 לירות לכל מרכב או רכב מנועי כאמור, המיוצר או מורכב במפעל לצורך שיווק בישראל אך לא פחות מ-2,000 2600 לירות לשנה.

 

מיום 25.8.1977

צו תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3753א מיום 25.8.1977 עמ' 2476ב

אגרת רשיון או אגרה בעד חידוש רשיון לגבי מפעל המייצר או המרכיב מרכבים לרכב, או רכב מנועי, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר, תהיה בשיעור של 70 100 לירות לכל מרכב או רכב מנועי כאמור, המיוצר או מורכב במפעל לצורך שיווק בישראל, אך לא פחות מ-2600 3,700 לירות לשנה.

 

מיום 13.8.1979

צו תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4015 מיום 13.8.1979 עמ' 1720

אגרת רשיון או אגרה בעד חידוש רשיון לגבי מפעל המייצר או המרכיב מרכבים לרכב או רכב מנועי, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר, תהיה בשיעור של 100 200 לירות לכל מרכב או רכב מנועי כאמור המיוצר או מורכב במפעל לצורך שיווק בישראל, אך לא פחות מ-3,700 7,400 לירות לשנה.

 

מיום 8.12.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4187 מיום 8.12.1980 עמ' 278

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

אגרת רשיון או אגרה בעד חידוש רשיון לגבי מפעל המייצר או המרכיב מרכבים לרכב, או רכב מנועי, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר, תהיה בשיעור של 200 לירות לכל מרכב או רכב מנועי כאמור, המיוצר או מורכב במפעל לצורך שיווק בישראל, אך לא פחות מ-7,400 לירות לשנה.

 

מיום 16.11.1982

צו תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4428 מיום 16.11.1982 עמ' 231

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

אגרת רשיון או אגרה בעד חידוש רשיון של מפעל המייצר או מרכיב רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב, כאמור להלן:

בשקלים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר 70

(2) בעד כל מרכב לאוטובוס 70

(3) בעד רשיון למפעל המייצר או מרכיב גרור או נתמך כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 170

ובלבד שאגרת הרשיון לשנה למפעל לפי סעיפים (1) או (2) לא תפחת מ-2,460 שקלים.

 

מיום 1.4.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 771

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

אגרת רשיון או אגרת חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר 370

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 370

ובלבד שאגרת הרשיון לשנה למפעל לפי סעיפים (1) או (2) לא תפחת מ-13,000 שקלים.

 

מיום 12.12.1988

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5152 מיום 12.12.1988 עמ' 244

אגרת רשיון או אגרת חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר 29 40

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 29 40

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5226 מיום 2.11.1989 עמ' 41

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר 40 47

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 40 47

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 419

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר 47 67

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 47 67

 

מיום 1.4.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5432 מיום 1.4.1992 עמ' 944

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר 67 70

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 67 70

 

מיום 1.10.1992

הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5471 מיום 15.9.1992 עמ' 1532

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר 70 73

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 70 73

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5512 מיום 30.3.1993 עמ' 715

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר 73 77

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 73 77

 

מיום 1.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5547 מיום 23.9.1993 עמ' 5

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר 77 81

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 77 81

 

מיום 1.4.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5590 מיום 5.4.1994 עמ' 767

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר וקטנוע 81 86

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 81 86

 

מיום 1.10.1994

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5627 מיום 29.9.1994 עמ' 44

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 86 92

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 86 92

 

מיום 1.4.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5673 מיום 30.3.1995 עמ' 1324

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 92 98

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 92 98

 

מיום 1.10.1995

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5708 מיום 5.10.1995 עמ' 30

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 98 101

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 98 101

 

מיום 1.4.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5743 מיום 11.4.1996 עמ' 743

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 101 107

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 101 107

 

מיום 1.10.1996

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5784 מיום 19.9.1996 עמ' 14

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 107 114

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 107 114

 

מיום 1.4.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5820 מיום 31.3.1997 עמ' 516

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 114 118

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 114 118

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5850 מיום 11.9.1997 עמ' 1150

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 118 125

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 118 125

 

מיום 1.4.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5894 מיום 27.4.1998 עמ' 668

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 125 127

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 125 127

 

מיום 1.10.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5927 מיום 17.9.1998 עמ' 1351

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 127 129

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 127 129

 

מיום 1.4.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5964 מיום 12.4.1999 עמ' 576

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 129 137

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 129 137

 

מיום 1.10.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5997 מיום 1.9.1999 עמ' 1174

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 137 138

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 137 138

 

מיום 1.5.2000

הודעה תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6035 מיום 18.5.2000 עמ' 603

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 138 139

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 138 139

 

מיום 1.10.2000

הודעה תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6060 מיום 2.10.2000 עמ' 5

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 139 141

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 139 141

 

מיום 1.10.2001

הודעה (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1055

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 141 142

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 141 142

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6160 מיום 25.3.2002 עמ' 585

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 142 143

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 142 143

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 44

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 143 151

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 143 151

 

מיום 1.4.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 622

אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 151 155

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 151 155

 

מיום 1.4.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6659 מיום 30.3.2008 עמ' 682

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 155 160

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 155 160

 

מיום 1.4.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6765 מיום 12.3.2009 עמ' 642

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 160 165

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 160 165

 

מיום 1.4.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6880 מיום 25.3.2010 עמ' 983

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 165 171

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 165 171

 

מיום 1.4.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6992 מיום 4.4.2011 עמ' 899

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 171 177

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 171 177

 

מיום 1.4.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7109 מיום 16.4.2012 עמ' 1030

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 177 181

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 177 181

 

מיום 1.4.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7231 מיום 12.3.2013 עמ' 872

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 181 183

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 181 183

 

מיום 1.4.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7358 מיום 24.3.2014 עמ' 983

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 183 186

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 183 186

 

מיום 1.4.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7629 מיום 10.3.2016 עמ' 825

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 186 184

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 186 184

 

מיום 1.4.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7971 מיום 26.3.2018 עמ' 1172

[הסכומים לא השתנו]

 

מיום 1.4.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8196 מיום 26.3.2019 עמ' 3076

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 184 187

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 184 187

 

מיום 1.4.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2735

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 187 186

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 187 186

 

מיום 1.4.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10082 מיום 4.4.2022 עמ' 2496

אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 186 192

(2) בעד כל מרכב אוטובוס 186 192

 

 

י"ג בשבט תשכ"ז (24 בינואר 1967)                           משה כרמל

                                                                                                 שר התחבורה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשכ"ז מס' 2009 מיום 9.3.1967 עמ' 1616.

תוקן ק"ת תש"ל מס' 2557 מיום 7.5.1970 עמ' 1569 – צו תש"ל-1970.

ק"ת תשל"ה מס' 3323 מיום 17.4.1975 עמ' 1399 – צו תשל"ה-1975.

ק"ת תשל"ו: מס' 3452 מיום 25.12.1975 עמ' 740 – צו תשל"ו-1975. מס' 3593 מיום 24.9.1976 עמ' 2760 – צו (מס' 2) תשל"ו-1976; תחילתו ביום 1.10.1976.

ק"ת תשל"ז מס' 3753א מיום 25.8.1977 עמ' 2476ב – צו תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ט מס' 4015 מיום 13.8.1979 עמ' 1720 – צו תשל"ט-1979.

ק"ת תשמ"א מס' 4187 מיום 8.12.1980 עמ' 278 – צו תשמ"א-1980.

ק"ת תשמ"ג מס' 4428 מיום 16.11.1982 עמ' 231 – צו תשמ"ג-1982.

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 771 – צו תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5152 מיום 12.12.1988 עמ' 244 – צו תשמ"ט-1988.

ק"ת תש"ן מס' 5226 מיום 2.11.1989 עמ' 41 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.10.1989.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 419 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991. מס' 5432 מיום 1.4.1992 עמ' 944 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.4.1992. מס' 5471 מיום 15.9.1992 עמ' 1532 – הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.10.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5512 מיום 30.3.1993 עמ' 715 – הודעה תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5547 מיום 23.9.1993 עמ' 5 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 1.10.1993. מס' 5590 מיום 5.4.1994 עמ' 767 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.4.1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5627 מיום 29.9.1994 עמ' 44 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.10.1994. מס' 5673 מיום 30.3.1995 עמ' 1324 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.4.1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5708 מיום 5.10.1995 עמ' 30 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.10.1995. מס' 5743 מיום 11.4.1996 עמ' 743 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.4.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5784 מיום 19.9.1996 עמ' 14 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.10.1996. מס' 5820 מיום 31.3.1997 עמ' 516 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997. מס' 5850 מיום 11.9.1997 עמ' 1150 – הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5894 מיום 27.4.1998 עמ' 668 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.4.1998. מס' 5927 מיום 17.9.1998 עמ' 1351 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.10.1998.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5964 מיום 12.4.1999 עמ' 576 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.4.1999. מס' 5997 מיום 1.9.1999 עמ' 1174 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.10.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6035 מיום 18.5.2000 עמ' 603 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.5.2000.

ק"ת תשס"א: מס' 6060 מיום 2.10.2000 עמ' 5 – הודעה תשס"א-2000; תחילתה ביום 1.10.2000. מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1055 – הודעה (מס' 2) תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.10.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6160 מיום 25.3.2002 עמ' 584 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.4.2002.

ק"ת תשס"ג: מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 44 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002. מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 76 – צו תשס"ג-2002; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 622 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.4.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6659 מיום 30.3.2008 עמ' 682 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.4.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6765 מיום 12.3.2009 עמ' 641 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.4.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6880 מיום 25.3.2010 עמ' 983 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.4.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6992 מיום 4.4.2011 עמ' 899 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.4.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7109 מיום 16.4.2012 עמ' 1030 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.4.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7231 מיום 12.3.2013 עמ' 871 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.4.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7358 מיום 24.3.2014 עמ' 983 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.4.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7629 מיום 10.3.2016 עמ' 825 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.4.2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7971 מיום 26.3.2018 עמ' 1172 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.4.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8196 מיום 26.3.2019 עמ' 3076 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.4.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2735 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.4.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 10082 מיום 4.4.2022 עמ' 2496 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.4.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות