נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב

תוכן ענינים

פרק א': הוראות כלליות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

חובת רשיון עיסוק

Go

3

סעיף 3

חובת רשיון

Go

3

סעיף 4

בקשה לרשיון

Go

3

סעיף 5

החלטת המפקח

Go

3

סעיף 6

תנאים ברשיון

Go

3

סעיף 7

תנאי ברשיון לתאגיד

Go

3

סעיף 8

ביטול רשיון

Go

4

סעיף 9

תוקף רשיון

Go

4

סעיף 10

מילוי תנאי רשיון

Go

4

סעיף 11

העברת רשיון

Go

4

סעיף 12

מתן הודעות

Go

4

סעיף 13

הצגת רשיון

Go

4

סעיף 14

החזרת רשיון

Go

4

סעיף 15

המצאת רשיון

Go

4

סעיף 16

בדיקת רכב

Go

4

סעיף 17

החזקת רשיון והצגתו

Go

4

פרק ב': משרד להסעות

Go

4

סעיף 18

עיסוק בהסעות

Go

4

סעיף 19

תנאים לקבלת רשיון למשרד להסעות

Go

4

סעיף 20

הסמכת מנהל מקצועי

Go

4

סעיף 21

שימוש בשם המשרד

Go

5

סעיף 22

עיסוקים אחרים

Go

5

פרק ג': הסעת סיור ברכב סיור וברכב מדברי

Go

5

סעיף 23

תנאים למתן רשיון להסעת סיור ברכב סיור

Go

5

סעיף 24

תנאים למתן רשיון להסעת סיור ברכב מדברי

Go

5

סעיף 25

סימון רכב להסעת סיור

Go

5

סעיף 26

סמל

Go

5

סעיף 27

איסור סימון

Go

5

סעיף 28

איסור הסעת סיור ברכב לא מסומן

Go

5

סעיף 29

איסור הסעה אלא לשם הסעת סיור

Go

6

סעיף 30

רשיון נהיגה

Go

6

פרק ד': הסעת סיור באוטובוס

Go

6

סעיף 31

בקשה לרשיון הסעת סיור באוטובוס

Go

6

סעיף 32

תנאים למתן רשיון הסעת סיור באוטובוס

Go

6

סעיף 33

סימון ושילוט

Go

6

סעיף 34

איסור הפעלת אוטובוס בקווי שירות

Go

6

פרק ה': הסעה מיוחדת באוטובוס או בטיולית

Go

6

סעיף 35

תנאים לרשיון הסעה מיוחדת באוטובוס או בטיולית

Go

6

סעיף 36

תחולת הוראות מסויימות

Go

6

פרק ו': השכרת רכב

Go

6

סעיף 37

תנאים למתן רשיון השכרה

Go

6

סעיף 38

איסור הסעת נוסעים בשכר

Go

6

סעיף 40

תנאי השכרה

Go

6

סעיף 41

הסכם השכרה

Go

7

סעיף 42

מסירת מסמכים

Go

7

סעיף 43

שימוש ברכב השכרה

Go

7

סעיף 44

רישום

Go

7

סעיף 45

הפסקת השכרה

Go

7

פרק ז': הוראות שונות

Go

7

סעיף 46

הוראות ביצוע

Go

7

סעיף 46א

מינוי ועדה מייעצת וסדרי דין

Go

7

סעיף 47

פטור

Go

8

סעיף 48

שמירת דינים

Go

8

סעיף 49

ביטול

Go

8

סעיף 50

הוראת מעבר

Go

8


צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, אני מצווה לאמור:

פרק א': הוראות כלליות

הגדרות

1.       בצו זה –

          "אוטובוס" – כמשמעות אוטובוס ציבורי בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה);

צו תשס"ז-2007

          "החכר" – השכרה לתקופה שלא תפחת משישה חודשים;

מיום 1.1.2008

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 874

צו (תיקון) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6622 מיום 12.11.2007 עמ' 107

הוספת הגדרת "החכר"

צו תשס"ז-2007

          "החכר מימון" – החכר על פי הסכם שנקבע בו כי האחריות למצבו של הרכב, לתחזוקתו ולשימוש בו הם על השוכר;

מיום 1.1.2008

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 874

צו (תיקון) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6622 מיום 12.11.2007 עמ' 107

הוספת הגדרת "החכר מימון"

          "אופנים עם מנוע עזר" – כמשמעותם בתקנות התעבורה;

          "המפקח" – המפקח על התעבורה כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה) או מי שהוא אצל לו מסמכויותיו על פי צו זה, כולן או מקצתן;

          "הסעה" – הסעת נוסעים בשכר או בתמורה אחרת ברכב סיור, ברכב מדברי, ברכב מסחרי או באוטובוס, לרבות הצעה והסכמה להסעה כאמור;

          "הסעה מיוחדת" – הסעה שבה עומדים אוטובוס או טיולית לרשות מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו;

צו תשמ"ט-1988 צו תשנ"א-1991 צו תשנ"ב-1992 צו תשס"ז-2007

          "השכרה" – השכרה לנהיגה עצמית או על ידי נהג שהועמד לרשות השוכר על ידי המשכיר של אופנוע בעל נפח מנוע עד 50 סמ"ק, רכב פרטי, רכב מסחרי ורכב מנעי המיועד למגורים (קרוואן) (להלן – רכב השכרה), לרבות השאלתו, מתן רשות שימוש בו והעמדתו לרשות אדם אחר בכל אופן שהוא, כאשר הדבר נעשה או ניתן בתמורה למעט רכב בהחכר מימון;

מיום 1.12.1988

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 194

"השכרה" – השכרה לנהיגה עצמית או על ידי נהג שהועמד לרשות השוכר על ידי המשכיר של אופנים עם מנוע עזר, רכב פרטי, רכב מסחרי ורכב מנעי המיועד למגורים (קרוואן) (להלן – רכב השכרה), לרבות השאלתו, מתן רשות שימוש בו והעמדתו לרשות אדם אחר בכל אופן שהוא, כאשר הדבר נעשה או ניתן בתמורה לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים;

מיום 6.6.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 913

"השכרה" – השכרה לנהיגה עצמית או על ידי נהג שהועמד לרשות השוכר על ידי המשכיר של אופנים עם מנוע עזר אופנוע בעל נפח מנוע עד 50 סמ"ק, רכב פרטי, רכב מסחרי ורכב מנעי המיועד למגורים (קרוואן) (להלן – רכב השכרה), לרבות השאלתו, מתן רשות שימוש בו והעמדתו לרשות אדם אחר בכל אופן שהוא, כאשר הדבר נעשה או ניתן בתמורה לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים;

מיום 16.6.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5450 מיום 16.6.1992 עמ' 1160

"השכרה" – השכרה לנהיגה עצמית או על ידי נהג שהועמד לרשות השוכר על ידי המשכיר של אופנוע בעל נפח מנוע עד 50 סמ"ק, רכב פרטי, רכב מסחרי ורכב מנעי המיועד למגורים (קרוואן) (להלן – רכב השכרה), לרבות השאלתו, מתן רשות שימוש בו והעמדתו לרשות אדם אחר בכל אופן שהוא, כאשר הדבר נעשה או ניתן בתמורה לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים למעט רכב שיש עליו הסכם של מקח אגב שכירות;

מיום 1.1.2008

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 874

צו (תיקון) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6622 מיום 12.11.2007 עמ' 107

"השכרה" – השכרה לנהיגה עצמית או על ידי נהג שהועמד לרשות השוכר על ידי המשכיר של אופנוע בעל נפח מנוע עד 50 סמ"ק, רכב פרטי, רכב מסחרי ורכב מנעי המיועד למגורים (קרוואן) (להלן – רכב השכרה), לרבות השאלתו, מתן רשות שימוש בו והעמדתו לרשות אדם אחר בכל אופן שהוא, כאשר הדבר נעשה או ניתן בתמורה למעט רכב שיש עליו הסכם של מקח אגב שכירות למעט רכב בהחכר מימון;

          "טיולית" – רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מעל 4 טון ושניתן לגביו היתר להסעת נוסעים בשכר לפי תקנה 84 לתקנות התעבורה;

          "משרד להסעות" – תאגיד העוסק לפי מטרותיו במתן שירות של הסעה מיוחדת, הסעת סיור או השכרת רכב לנהיגה עצמית, כולם או מקצתם;

          "סיור" – סיור של קבוצת נוסעים במקומות שונים, בשכר או בתמורה אחרת, בליווי והדרכה של מורה דרך שניתן לו רשיון לפי תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז-1967;

          "רכב" ו"כלי רכב" – כמשמעות רכב מנועי בפקודה;

צו תשנ"א-1991 צו תשס"ז-2007

          "רכב השכרה" – רכב המיועד להשכרה, למעט רכב המיועד להחכר מימון, ושצויין ברשיון הרכב כרכב השכרה;

מיום 6.6.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 913

הוספת הגדרת "רכב השכרה"

מיום 1.1.2008

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 874

צו (תיקון) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6622 מיום 12.11.2007 עמ' 107

"רכב השכרה" – רכב המיועד להשכרה, למעט רכב המיועד להחכר מימון, ושצויין ברשיון הרכב כרכב השכרה;

          "רכב מדברי" – רכב מנועי בעל הנעה קדמית ואחורית שיש בו סידור להפעלת כל מערכת ההילוכים למאמץ מוגבר והוא מיועד להסעת סיור;

          "רכב מסחרי" ו"רשות רישוי" – כמשמעותם בפקודה;

          "רכב סיור" – רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד שבעה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כרכב סיור;

          "רכב פרטי" – רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי כמשמעותם בתקנות התעבורה;

          "רשיון" – כל רשיון שניתן לפי צו זה.

חובת רשיון עיסוק

2.       לא יעסוק אדם בהסעת סיור, בהשכרה או בהסעה מיוחדת אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון למשרד הסעות לפי פרק ב', ובהתאם לתנאיו.

חובת רשיון

3.       (א)  לא יסיע אדם ולא יתיר לאחר להסיע הסעת סיור ברכב אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון להסעת סיור לגבי הרכב, לפי פרק ג' או ד', לפי הענין, ובהתאם לתנאיו.

          (ב)  לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע הסעה מיוחדת ברכב אל אם כן נתן לו המפקח רשיון להסעה מיוחדת לגבי הרכב האמור לפי פרק ה', ובהתאם לתנאיו.

          (ג)   לא ישכיר אדם רכב השכרה אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון השכרה לפי פרק ו', ובהתאם לתנאי הרשיון.

בקשה לרשיון

4.       (א)  בקשה לרשיון או לחידושו תוגש למפקח בטופס שניתן להשיגו במשרדי המפקח.

          (ב)  מבקש רשיון ישיב תשובות נכונות ומלאות על כל שאלה שבטופס האמור.

החלטת המפקח

5.       המפקח רשאי לתת רשיון, לסרב לתיתו, להתלותו, להתנות את נתינתו בתנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

תנאים ברשיון

6.       המפקח רשאי, בין היתר, לקבוע ברשיון תנאים בענינים אלה, כולם או מקצתם:

(1)  סוג כלי הרכב שיופעלו בהסעת סיור, בהשכרה או בהסעה מיוחדת ומספרם, מספר המושבים המזערי והמרבי שיותקנו בהם, שנת הייצור ומספר השנים המרבי שבו יופעל רכב כאמור;

(2)  משרדים, חניונים לרכב וסידורים לנוחיות הנוסעים ולצורך הסעתם באופן בטוח ויעיל;

(3)  אחריות בעל רשיון לגבי הנוסעים, החפצים והמטען של הנוסעים.

תנאי ברשיון לתאגיד

7.       ניתן רשיון לתאגיד, רשאי המפקח לקבוע בו כי לא יעשה אדם כל שינוי בתאגיד על ידי הוספת חבר או שותף, או על ידי החלפה או על ידי ביטול מניות, העברתן או הקצאתן מחדש – בין שנעשו בין חברי התאגיד בינם לבין עצמם ובין שנעשו בינם ובין מי שאינו חבר התאגיד, אלא אם כן נתן המפקח הסכמתו לכך בכתב.

ביטול רשיון

8.       הפר אדם תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו או הוראה מהוראות צו זה, רשאי המפקח לבטל את הרשיון.

תוקף רשיון

9.       תקופת תקפו של רשיון תהא כפי שיורה המפקח, ובלבד שלא תעלה על שנתיים.

מילוי תנאי רשיון

10.    בעלו, מפעילו, מנהלו וכל עובד של משרד להסעות חייב למלא אחר תנאי הרשיון שניתן למשרד להסעות.

העברת רשיון

11.    (א)  לא יעביר אדם רשיון לאחר אלא באישור בכתב מאת המפקח.

          (ב)  לא יעביר אדם לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את החזקה ברכב שניתן לגביו לרשיון לפי הוראות צו זה, למעט העברת חזקה ברכב השכרה, אלא באישור בכתב מאת המפקח.

מתן הודעות

12.    בעל רשיון יודיע למפקח אם חל שינוי בתנאים לפיהם קיבל את הרשיון, תוך חמישה עשר ימים מהיום שבו חל השינוי.

הצגת רשיון

13.    בעל רשיון למשרד להסעות יחזיק העתק מן הרשיון במקום בולט במשרדו הראשי ובכל סניף מאושר של משרדו ויציגו למפקח, לאדם שמונה לפי סעיפים 30 עד 32 לחוק, או לשוטר, לפי דרישתם.

החזרת רשיון

14.    (א)  פקע תוקף רשיון, חייב בעלו להחזירו למפקח תוך שבעה ימים מיום פקיעתו.

          (ב)  הודיע המפקח לבעל רשיון על ביטול הרשיון או על התלייתו, חייב בעל הרשיון להחזיקו למפקח תוך הזמן הנקוב בהודעה.

המצאת רשיון

15.    החליט המפקח על שינויים ברשיון או על תנאים או הגבלות בו, יודיע על כך לבעל הרשיון ובעל הרשיון ימציא את הרשיון למפקח תוך הזמן הנקוב בהודעה כדי שיירשמו בו השינוי, התנאי או ההגבלה, לפי הענין.

בדיקת רכב

16.    המפקח רשאי להורות למבקש רשיון או לבעל רשיון שהרכב שעליו מבוקש או ניתן הרשיון, יובא לבדיקה; מי שנמסרה לו הוראה כאמור חייב למלא אחריה.

החזקת רשיון והצגתו

17.    ניתן רשיון להסעת סיור או רשיון להסעה מיוחדת, ברכב סיור, רכב מדברי, אוטובוס או טיולית, חייב הנוהג בהם להחזיק את הרשיון שניתן לאותו רכב בצמוד לרשיון הרכב, ולהציגו למפקח או לשוטר לפי דרישתם.

פרק ב': משרד להסעות

עיסוק בהסעות

18.    (א)  לא יפתח אדם, לא יקים, לא יפעיל ולא ינהל משרד להסעות, אלא על פי רשיון מאת המפקח ובהתאם לתנאי הרשיון.

          (ב)  המפקח יציין ברשיון למשרד להסעות את סוג ההסעה שלגביו ניתן הרשיון.

תנאים לקבלת רשיון למשרד להסעות

19.    המפקח רשאי ליתן למבקש רשיון למשרד להסעות לאחר שהוכיח למפקח כל אלה:

(1)  הוא תאגיד הרשום בישראל;

(2)  לרשותו משרד המתאים, להנחת דעתו של המפקח, למתן שירותי הסעה לסוג הרכב שבו יבוצעו הסעות;

(3)  לרשותו מקום חניה מתאים לסוג הרכב שמפעיל משרד להסעות ולמספר כלי רכב שאישר המפקח בלא שיהווה מטרד תחבורתי, הכל לפי תנאים שקבע המפקח;

(4)  הוא מעסיק מנהל מקצועי מוסמך כאמור בסעיף 20 שעומד לרשותו בלבד;

(5)  אם הוא משרד להסעות העוסק בהסעת סיור – הוא מעסיק מומחה להסעת תיירים כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים), התשכ"ז-1967;

(6)  לרשותו מספר כלי רכב כאמור בצו זה או בהוראות המפקח לענין סוג ההסעה ברכב שהמבקש יפעיל במשרד להסעות;

(7)  ברשותו ביטוח, להנחת דעתו של המפקח, לגבי כלי הרכב לתקופת תקפו של הרשיון;

(8)  ברשותו ביטוח, להנחת דעתו של המפקח, לגבי חפצי הנוסעים ומטענם; הוראה זו לא תחול לגבי משרד להסעות העוסק בהשכרת רכב לנהיגה עצמית;

צו תשמ"ז-1987

(9)  לא נתקיים במנהלי התאגיד האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה;

(10) המבקש עומד בתנאים הנוספים שנקבעו בצו זה לגבי סוג ההסעה שהוא מתכוון להפעיל.

מיום 5.2.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 385

החלפת פסקה 19(9)

הנוסח הקודם:

(9) במנהלי התאגיד מתקיימות הוראות תקנה 15ב לתקנות התעבורה;

הסמכת מנהל מקצועי

20.    (א)  לא יסמיך המפקח אדם להיות מנהל מקצועי של משרד להסעות מיוחדות או משרד להסעת סיור באוטובוס או משרד להשכרת רכב אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו כי התקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא תושב ישראל ומלאו לו 24 שנים;

(2)   הוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 178, 182 או 187 לתקנות התעבורה, לפי הענין, והיה בעל רשיון נהיגה כאמור בתקופה של שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה;

(3)   יש לו נסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ארגוני בתחום עיסוקו של המשרד שאותו הוא מבקש לנהל;

(4)   הוא עמד בהצלחה בבחינות של קורס למנהלים מקצועיים של משרד מן הסוג אותו הוא מבקש לנהל, שתכניתו אושרה בידי המפקח, זולת אם פטר אותו המפקח מהקורס בהתחשב בהכשרתו המקצועית;

צו תשמ"ז-1987

(5)   לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה.

          (ב)  לא יוסמך אדם להיות מנהל מקצועי של משרד להסעות העוסק בהשכרת רכב לנהיגה עצמית אלא אם כן עמד בנוסף לתנאים המפורטים בסעיף קטן (א) גם בתנאים אלה:

(1)   סיים אחת עשרה שנות לימוד לפחות;

(2)   הוכיח למפקח, על פי מבחנים שקבע, ידיעת קרוא וכתוב בשפה האנגלית, במידה הדרושה לניהול משרד להסעות העוסק בהשכרת רכב לנהיגה עצמית.

מיום 5.2.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 385

החלפת פסקה 20(א)(5)

הנוסח הקודם:

(5) מתקיימות בו הוראות תקנה 15ב לתקנות התעבורה.

שימוש בשם המשרד

21.    מבלי לגרוע מהוראת כל דין לענין שמות התאגידים, משרד להסעות ישתמש בשמו המצויין ברשיון העיסוק בלבד אלא אם כן התיר המפקח שימוש בשם אחר.

עיסוקים אחרים

22.    לא יעסוק אדם ולא ירשה לאחר לקיים במשרד להסעות עסקאות שאינן קשורות בשירותי הסעה למיניהם אלא לפי הרשאה בכתב מאת המפקח ובהתאם לתנאי ההרשאה.

פרק ג': הסעת סיור ברכב סיור וברכב מדברי

תנאים למתן רשיון להסעת סיור ברכב סיור

23.    (א)  לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות להסעת סיור ברכב סיור אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך; ואלה התנאים למתן הרשיון:

(1)   ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב';

(2)   לרשותו שבעה כלי רכב לפחות שלגביהם ניתן רשיון להסעת סיור, הרשומים על שם התאגיד המבקש או על שם מורה דרך מוסמך המועסק אצלו;

(3)   גיל הרכב אינו עולה על עשר שנים, אולם לא יינתן רשיון לראשונה לרכב סיור שעברו יותר משנתיים משנת ייצורו;

(4)   בכלי הרכב כאמור מותקנים מזגני אויר.

          (ב)  המפקח רשאי לאשר למי שבידו רשיון להסעת סיור ברכב סיור, הפעלת שני אוטובוסים לכל חמישה כלי רכב סיור המופעלים על ידו שיש עליהם רשיונות בני-תוקף, ובלבד שמספר מקומות הישיבה של אוטובוס כאמור לא יעלה על ארבעה עשר ולא עברו יותר משנתיים משנת ייצורו.

תנאים למתן רשיון להסעת סיור ברכב מדברי

24.    (א)  לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות להסעת סיור ברכב מדברי אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך; ואלה התנאים למתן הרשיון:

(1)   ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב';

צו תשע"ז-2016

(2)   לרשותו ארבעה כלי רכב לפחות שלגביהם ניתן רישיון להסעת סיור, הרשומים על שם התאגיד המבקש או על שם מורה דרך מוסמך המועסק אצלו והם מסוג רכב מדברי;

(3)   הרכב מסומן בסימנים ובשלטים שקבע המפקח בתנאי הרשיון.

          (ב)  המפקח רשאי להגביל את הפעלתו של רכב מדברי כאמור למקומות ולאזורים שיקבע בתנאי הרשיון.

מיום 5.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7737 מיום 5.12.2016 עמ' 236

החלפת פסקה 24(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) בבעלותו ארבעה כלי רכב לפחות הרשומים על שם התאגיד והם מסוג רכב מדברי;

סימון רכב להסעת סיור

25.    ברכב סיור יסומנו לוחיות הזיהוי הקדמית והאחורית של הרכב במסגרת אשר –

(1)  רחבה הוא 30 מ"מ;

(2)  בחלקה העליון והתחתון 3 פסים בכל צד, צבועים בצבע תכלת וארכם 70 מ"מ כל אחד וביניהם 2 פסים לבנים שארכם 70 מ"מ כל אחד;

(3)  בשני צדדיה פס תכלת אחד שארכו 70 מ"מ;

(4)  השטח בין הפסים בחלקם העליון והתחתון לבין הפסים הצדדיים יהיה צבוע בצבע לבן.

סמל

26.    בעל רשיון לפי סעיף 24(א) –

(1)  יצבע או ידביק על שתי דלתותיו הקדמיות של הרכב, במרכזן, סמל לפי הדוגמה שלהלן:

גובה הסמל יהיה 20 ס"מ ורוחבו – 50 ס"מ; רקע הסמל יהיה אדום; אם צבע הרכב הוא אדום או דומה לו, יועברו מסביב הסמל שוליים בצבע לבן ברוחב 10 מ"מ.

(2)  ידביק על השמשה הקדמית של הרכב בצידה העליון, תווית שיצויין בה שם בעל הרשיון; רוחב התווית יהיה 5 ס"מ ואורכה – 10 ס"מ.

איסור סימון

27.    לא יסמן אדם רכב סיור בסימון ובסמל כאמור בסעיפים 25 ו-26 אלא אם כן ניתן לו על אותו רכב סיור רשיון להסעת סיור.

איסור הסעת סיור ברכב לא מסומן

28.    לא יסיע אדם ברכב סיור או ברכב מדברי בהסעת סיור, אלא אם כן הוא מסומן בסימון ובסמל כאמור בסעיפים 25 ו-26.

איסור הסעה אלא לשם הסעת סיור

29.    לא יסיע אדם ולא יתיר לאחר להסיע נוסעים ברכב סיור או ברכב מדברי שניתן עליו רשיון להסעת סיור, אלא הסעת סיור בלבד ובהתאם לתנאי הרשיון.

רשיון נהיגה

30.    לא ינהג אדם רכב סיור שניתן עליו רשיון להסעת סיור אלא אם כן בידו רשיון נהיגה תקף לנהיגת מונית והוא מורה דרך שהוסמך על פי דין.

פרק ד': הסעת סיור באוטובוס

בקשה לרשיון הסעת סיור באוטובוס

31.    בקשה לרשיון להסעת סיור באוטובוס, תוגש למפקח מאת תאגיד שהוא סוכנות נסיעות בעלת רשיון שניתן לו לפי סעיף 6 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים), התשכ"ז-1967.

תנאים למתן רשיון הסעת סיור באוטובוס

32.    לא יעסוק אדם בהסעת סיור באוטובוס ולא יפעיל שירות הסעת סיור באוטובוס אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך; ואלה התנאים למתן הרשיון:

(1)  ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב';

צו תשנ"א-1991 צו תשנ"ב-1992

(2)  לרשותו חמישה אוטובוסים לפחות שלגביהם ניתן רשיון להסעת סיור ובלבד שסך כל מקומות הישיבה בהם לא יפחת ממאה ושמונים ושגיל הרכב לא עלה על שש שנים משנת ייצורו.

מיום 6.6.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 913

(2) לרשותו חמישה אוטובוסים לפחות שלגביהם ניתן רשיון להסעת סיור ושמספר מקומות הישיבה בכל אחד מהם לא יפחת מתשעה עשר ובלבד שסך כל מקומות הישיבה בהם לא יפחת ממאה ושמונים.

מיום 16.6.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5450 מיום 16.6.1992 עמ' 1161

(2) לרשותו חמישה אוטובוסים לפחות שלגביהם ניתן רשיון להסעת סיור ובלבד שסך כל מקומות הישיבה בהם לא יפחת ממאה ושמונים ושגיל הרכב לא עלה על שש שנים משנת ייצורו.

סימון ושילוט

33.    (א)  אדם המסיע נוסעים בהסעת סיור באוטובוס יסמן את האוטובוס בסימנים ויקבע בו שלטים שקבע המפקח בתנאי הרשיון.

          (ב)  לא יסמן אדם אוטובוס כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן הוא בעל רשיון להסעת סיור או רשיון עיסוק בהסעת סיור באוטובוס.

איסור הפעלת אוטובוס בקווי שירות

34.    (א)  לא יסיע אדם ולא יתיר לאחר להסיע אוטובוס שניתן עליו רשיון להסעת סיור אלא בהסעת סיור ולא יפעיל ולא יתיר לאחר להפעיל אוטובוס כאמור בקווי שירות או בסוגי הסעה שלא בהתאם לצו זה, אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת המפקח.

          (ב)  המפקח רשאי לתת הרשאה לאדם המפעיל שירותי הסעה בקווים לפי תקנה 386 לתקנות התעבורה, להפעיל בקווי שירות אוטובוס שניתן עליו רשיון להסעת סיור או רשיון להסעה מיוחדת, הכל לפי תנאי ההרשאה שנתן המפקח, אולם לא יפעיל אדם בהסעת סיור אוטובוס המופעל בקווי שירות.

פרק ה': הסעה מיוחדת באוטובוס או בטיולית

תנאים לרשיון הסעה מיוחדת באוטובוס או בטיולית

35.    לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות להסעה מיוחדת באוטובוס או בטיולית אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך; ואלה התנאים למתן הרשיון:

(1)  ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב';

צו תשנ"א-1991 צו תשנ"ב-1992

(2)  לרשותו לפחות חמישה אוטובוסים או טיוליות שלגביהם ניתן רשיון להסעה מיוחדת ובלבד שסך כל מקומות הישיבה בהם לא יפחת ממאה ושמונים וגיל הרכב לא יעלה על שש שנים משנת ייצורו.

מיום 6.6.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 913

החלפת פסקה 35(2)

הנוסח הקודם:

(2) לרשותו חמישה אוטובוסים או חמש טיוליות לפחות שלגביהם ניתן רשיון להסעה מיוחדת ושמספר מקומות הישיבה בכל אחד מהם לא יפחת מתשעה עשר.

מיום 16.6.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5450 מיום 16.6.1992 עמ' 1161

(2) לרשותו לפחות חמישה אוטובוסים או טיוליות שלגביהם ניתן רשיון להסעה מיוחדת ובלבד שסך כל מקומות הישיבה בהם לא יפחת ממאה ושמונים וגיל הרכב לא יעלה על שש שנים משנת ייצורו.

תחולת הוראות מסויימות

36.    על שירותי הסעה מיוחדת יחולו הוראות סעיפים 34 ו-35 בשינויים המחוייבים.

פרק ו': השכרת רכב

תנאים למתן רשיון השכרה

37.    לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות של השכרת רכב אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך; ואלה התנאים למתן הרשיון:

(1)  ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב';

צו תשמ"ט-1988

(2)  בבעלותו שלושים כלי רכב לפחות ושלגביהם ניתן רשיון השכרה לפי פרק זה;

צו תשס"ז-2007

(3)  משרד ההסעות מקיים תקשורת ממוחשבת עם מאגר הנתונים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפי הנחיות רשות הרישוי כמשמעה בפקודה (להלן – רשות הרישוי).

מיום 1.12.1988

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 194

(2) בבעלותו שלושים כלי רכב לפחות הרשומים על שמו ושלגביהם ניתן רשיון השכרה לפי פרק זה.

מיום 1.1.2008

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 875

צו (תיקון) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6622 מיום 12.11.2007 עמ' 107

הוספת פסקה 37(3)

איסור הסעת נוסעים בשכר

38.    לא ישכיר אדם רכב השכרה לשם הסעת נוסעים בשכר ולא יסיע אדם נוסעים בשכר ברכב כאמור שהושכר לו.

צו תשנ"א-1991

39.    (בוטל).

מיום 6.6.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 914

ביטול סעיף 39

הנוסח הקודם:

סימון רכב השכרה

39. (א) המבקש להשכיר רכב השכרה יסמן את לוחיות הזיהוי הקדמית והאחורית של הרכב במסגרת אשר –

לגבי רכב

שאינו אופניים לגבי אופניים

עם מנוע עזר עם מנוע עזר

(1) רחבה הוא 30 מ"מ 20 מ"מ

(2) בחלקה העליון והתחתון שלושה פסים מכל צד, צבועים בצבע ירוק ואורך כל אחד מהם 70 מ"מ 40 מ"מ

(3) בשני צדדיה פס ירוק אחד שארכו 70 מ"מ 40 מ"מ

(4) השטח בין הפסים בחלקה העליון והתחתון לבין הפסים הצדדיים צבוע בצבע לבן.

(ב) לא יסמן אדם רכב פרטי בסימון כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן ניתן לו על אותו רכב רשיון השכרה.

תנאי השכרה

40.    (א)  לא ישכיר אדם רכב השכרה ולא ימסרנו לשוכר אלא אם כן נתמלאו תנאים אלה:

(1)   השוכר מחזיק ברשיון נהיגה בין-לאומי או רשיון נהיגה לאומי תקף כאמור בחלק ט' לתקנות התעבורה – אם הוא אזרח או תושב חוץ, או ברשיון נהיגה שניתן לו לפי הפקודה – אם הוא אזרח או תושב ישראל;

(2)   קיים לגבי הרכב ביטוח כאמור בסעיף 19(7);

צו תשנ"א-1991

(3)   (נמחקה).

צו תשנ"א-1991

          (ב)  (נמחק).

מיום 1.12.1988

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 194

(ב) המשכיר לא יעמיד את שירותו או את שירותו של אחר מטעמו לנהיגת הרכב המושכר.

מיום 6.6.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 914

40. (א) לא ישכיר אדם רכב השכרה ולא ימסרנו לשוכר אלא אם כן נתמלאו תנאים אלה:

(1) השוכר מחזיק ברשיון נהיגה בין-לאומי או רשיון נהיגה לאומי תקף כאמור בחלק ט' לתקנות התעבורה – אם הוא אזרח או תושב חוץ, או ברשיון נהיגה שניתן לו לפי הפקודה – אם הוא אזרח או תושב ישראל;

(2) קיים לגבי הרכב ביטוח כאמור בסעיף 19(7);

(3) הרכב מסומן כאמור בסעיף 39.

(ב) המשכיר יעמיד את שירותו או את שירותו של אחר מטעמו לנהיגת הרכב המושכר.

הסכם השכרה

41.    לא ישכיר אדם רכב השכרה ולא ימסרנו לשוכר אלא אם כן חתם השוכר הסכם שנוסחו אושר בידי המפקח; ההסכם יכלול, בין היתר, פרטים אלה:

(1)  שם השוכר;

(2)  מען השוכר בישראל, ואם הוא תושב חוץ – גם מענו מחוץ לישראל;

(3)  מספר רשיון הנהיגה של השוכר, דרגתו ותקפו;

(4)  מועד מסירת הרכב לשוכר;

(5)  תקופת השכירות;

(6)  קריאת מונה הקילומטרים וקריאת מונה הדלק בעת המסירה;

(7)  ביטוחים נוספים על ביטוח החובה לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;

(8)  מחיר השכרת הרכב, או ציון שהשכרת הרכב נעשתה על-פי שובר תשלום.

מסירת מסמכים

42.    לא ימסור המשכיר רכב לשוכר אלא אם כן מסר לשוכר תעודות אלה:

(1)  רשיון הרכב או אישור של רשות הרישוי על תוקף רשיון הרכב;

(2)  העתק מאושר של תעודת ביטוח תקפה לגבי הרכב;

(3)  הסכם השכרה.

שימוש ברכב השכרה

43.    (א)  לא ינהג אדם ברכב השכרה, אלא אם כן –

צו תשנ"א-1991

(1)   קיים לגביו ביטוח כאמור בסעיף 19(7);

צו תשנ"א-1991

(2)   נרשמו בהסכם השכרה הפרטים האמורים בסעיף 41.

          (ב)  שוכר רכב לא ישכירנו לאחר; הוראה זו לא תחול לגבי משרד להסעות שעוסק בהשכרת רכב לנהיגה עצמית.

צו תשנ"א-1991

          (ג)   הוראות סעיף קטן (א)(2) לא יחולו על עובד של משרד להשכרת רכב הנוהג ברכב השכרה של אותו המשרד.

מיום 1.12.1988

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 194

הוספת פסקה 43(א)(4)

מיום 6.6.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 914

43. (א) לא ינהג אדם ברכב השכרה, אלא אם כן –

(1) קיים לגביו ביטוח כאמור בסעיף 19(7) ו-(8);

(2) הרכב מסומן כאמור בסעיף 39;

(3) (2) נרשמו בהסכם השכרה הפרטים האמורים בסעיף 41;

(4) הוא עובד המשרד המשכיר רכב.

(ב) שוכר רכב לא ישכירנו לאחר; הוראה זו לא תחול לגבי משרד להסעות שעוסק בהשכרת רכב לנהיגה עצמית.

(ג) הוראות סעיף קטן (א)(2) לא יחולו על עובד של משרד להשכרת רכב הנוהג ברכב השכרה של אותו המשרד.

רישום צו תשס"ז-2007

44.    (א)  ברישיון הרכב של רכב השכרה, תציין רשות הרישוי את המילה "השכרה", ואולם, אם הושכר הרכב בהחכר, תציין הרשות ברישיון הרכב גם את המילה "החכר".

          (ב)  רשות הרישוי תערוך את הרישום כאמור בסעיף קטן (א) על פי הודעה מקוונת מאת חברת ההשכרה.

מיום 1.1.2008

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 875

צו (תיקון) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6622 מיום 12.11.2007 עמ' 107

החלפת סעיף 44

הנוסח הקודם:

44. ניתן על רכב רשיון השכרה, תציין רשות הרישוי ברשיון הרכב את המלה "להשכרה".

הפסקת השכרה

45.    (א)  הוגש נגד בעל רשיון השכרת רכב כתב אישום בשל עבירה על צו זה, רשאי המפקח לצוות על הפסקת מתן שירות השכרה על ידו עד לגמר בירור דינו, ועל החזרת הרשיון שברשותו למפקח.

          (ב)  ציווה המפקח כאמור בסעיף קטן (א), יפסיק המשכיר את מתן שירות ההשכרה וימציא למפקח, תוך הזמן שקבע, את הרשיון, כאמור בסעיף קטן (א).

          (ג)   זוכה בעל רשיון להשכרת רכב מן העבירה או החליטה ועדת עררים לפי סעיף 18 לחוק שהרשיון יוחזר לו, יוחזר לו הרשיון.

          (ד)  הורשע בעל רשיון להשכרת רכב בעבירה כאמור בסעיף קטן (א), ינהגו ברשיון כפי שהורה בית המשפט.

פרק ז': הוראות שונות

הוראות ביצוע

46.    המפקח רשאי לתת הוראות אשר לדעתו יש בהן צורך לביצועו של צו זה.

מינוי ועדה מייעצת וסדרי דין צו תשמ"ו-1986

46א.  (א)  המפקח ימנה ועדה מייעצת בנושאים הנוגעים לסעיפים 5, 8 ופרק ג' לצו (להלן – הועדה).

צו תשנ"א-1991

          (ב)  הועדה תהיה בת 8 נציגים כלהלן:

שני נציגי משרד התחבורה – שיהיו היושב ראש וממלא מקומו;

שני נציגי משרד התיירות;

נציג אחד של ארגון המסיעים המייצג את המספר הגדול ביותר של משרדי הסעה;

נציג אחד של ארגון מסיעי תיירים;

נציג אחד של ענף השכרת הרכב;

נציג ציבור אחד.

צו תשנ"א-1991

          (ג)   החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות הנוכחים בישיבה, ובלבד שבישיבה נכחו לפחות שלושה נציגים וביניהם אחד נציג משרד התחבורה ואחד נציג משרד התיירות; באין רוב לדעה אחת תכריע דעת היושב ראש.

          (ד)  יושב ראש הועדה יקבע את מועד הישיבות, מקומן, סדר יומן וסדרי הדיון בהן.

מיום 11.9.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4967 מיום 11.9.1986 עמ' 1399

הוספת סעיף 46א

מיום 6.6.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 914

(ב) הועדה תהיה בת 5 נציגים כלהלן:

2 נציגי משרד התחבורה – היושב ראש וממלא מקומו;

2 נציגי משרד התיירות;

נציג אחד מארגון מסיעים בעל החברים הרב ביותר (להלן – ארגון המסיעים).

(ב) הועדה תהיה בת 8 נציגים כלהלן:

שני נציגי משרד התחבורה – שיהיו היושב ראש וממלא מקומו;

שני נציגי משרד התיירות;

נציג אחד של ארגון המסיעים המייצג את המספר הגדול ביותר של משרדי הסעה;

נציג אחד של ארגון מסיעי תיירים;

נציג אחד של ענף השכרת הרכב;

נציג ציבור אחד.

(ג) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות הנוכחים בישיבה, ובלבד שבישיבה נכחו לפחות שלושה נציגים – אחד מכל משרד כאמור ונציג מארגון המסיעים שלושה נציגים וביניהם אחד נציג משרד התחבורה ואחד נציג משרד התיירות; באין רוב לדעה אחת תכריע דעת היושב ראש.

פטור

47.    המפקח רשאי לפטור מבקש מהוראות צו זה, כולן או מקצתן, אם בנסיבות הענין ראה כי מן הצדק לעשות כן, ובתנאים שקבע.

שמירת דינים

48.    האמור בצו זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין בענין הסעת תיירים או הסעות אחרות.

ביטול

49.    (א)  בטלים –

(1)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור באוטובוס), התשל"ב-1972;

(2)   צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ברכב והשכרתו), התשמ"א-1980;

(להלן בסעיף זה – הדינים הבטלים).

          (ב)  כל רשיון שניתן לפי אחד מהדינים הבטלים ושהיה לו תוקף ערב תחילתו של צו זה, יהיה בתוקף לתקופה של שנה מאותו יום ובמשך תקופה זו חייב בעל רשיון לקבל רשיון חדש לפי צו זה.

הוראת מעבר

50.    המפקח רשאי לפטור מהוראות סעיף 19 אדם שעסק לפני תחילתו של צו זה בהסעה בשכר ברכב מסחרי על פי היתר מאת רשות הרישוי, והוא רשאי להתנות את הפטור בתקנים שיקבע, ובין היתר, בפתיחת משרד להסעות תוך התקופה שיקבע.

כ"ד באדר התשמ"ה (17 במרס 1985)                         חיים קורפו

                                                                                                 שר התחבורה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשמ"ה מס' 4797 מיום 28.4.1985 עמ' 1164.

תוקן ק"ת תשמ"ו מס' 4967 מיום 11.9.1986 עמ' 1399 – צו תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 385 – צו תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 194 – צו תשמ"ט-1988.

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 913 – צו תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5450 מיום 16.6.1992 עמ' 1160 – צו תשנ"ב-1992.

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 874 – צו תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2008. תוקן ק"ת תשס"ח מס' 6622 מיום 12.11.2007 עמ' 107 – צו (תיקון) תשס"ח-2007; תחילתו ביום 1.9.2007.

ק"ת תשע"ז מס' 7737 מיום 5.12.2016 עמ' 236 – צו תשע"ז-2016.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות