נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות), תשכ"ז-1967

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק שני: תנאים להקמה ולהפעלה של מדגריה

Go

5

סעיף 2

רשיון למדגריה חדשה

Go

5

סעיף 2א

אגרה

Go

5

סעיף 3

בקשה לרשיון

Go

5

סעיף 4

תוקף רשיון

Go

6

סעיף 5

גידור מדגריה

Go

6

סעיף 6

בידוד מדגריה

Go

6

סעיף 7

מבנה מדגריה

Go

6

סעיף 8

מיתקנים במדגריה

Go

6

סעיף 9

מתן רשיון

Go

6

סעיף 10

הפעלת מדגריה חדשה

Go

6

סעיף 11

תיקונים במדגריה

Go

6

סעיף 12

ביטול רשיון

Go

6

סעיף 13

שינויים במדגריה

Go

6

סעיף 14

הכנסת שינויים

Go

7

 

פרק שלישי:

Go

7

סעיף 16

מבנה מדגריה קיימת

Go

7

סעיף 17

תחולת הוראות לגבי מדגריה קיימת צו תשל"ב 1971

Go

7

 

פרק שלישי: תיפעול מדגריה והטיפול בה

Go

7

סעיף 18

סוגי ביצים במדגריה

Go

7

סעיף 18א

סימון ביצים צו תשל"ו 1976

Go

7

סעיף 19

נקיון במדגריה

Go

7

סעיף 20

ניקוי ביצים

Go

7

סעיף 21

חובות העובדים במדגריה

Go

7

סעיף 22

יומן מדגריה

Go

8

סעיף 23

זמן רישום

Go

8

סעיף 24

איסור של רישום בלתי נכון

Go

8

סעיף 25

מקום החזקת היומן

Go

8

סעיף 26

שמירה על יומן

Go

8

 

פרק רביעי: אפרוחים

Go

8

סעיף 27

מסירת אפרוחים

Go

8

סעיף 28

תעודת מסירה

Go

8

סעיף 29

הוצאת אפרוחים

Go

9

סעיף 30

הובלת אפרוחים

Go

9

סעיף 31

מכירת אפרוחים

Go

9

סעיף 32

בדיקות והודעה על מחלות

Go

9

סעיף 33

השם

Go

9

 

תק' תשס"ה-2005


תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות), תשכ"ז-1967*

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 819

החלפת שם

הנוסח הקודם:

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), תשכ"ז-1967

תק' תשס"ה-2005

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22(א) ו-23 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, ולענין תקנה 5א, באישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 391

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957 וסעיף 20 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945, אני מצווה לאמור:

 

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 819

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957 וסעיף 20 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות תק' תשס"ה-2005

1.       בתקנות אלה –

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 819

1. בצו זה בתקנות אלה

צו תשמ"ד-1984

          "ביצים" – ביצים לדגירה של עופות כהגדרתם בפקודה;

מיום 13.9.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2550

החלפת הגדרת "ביצים"

הנוסח הקודם:

"ביצים" – ביצים לדגירה של תרנגולות, תרנגולות הודו, אווזים, ברווזים ופסיונים;

צו תשנ"ג-1993

          "גזעים קלים" – גזעי לגהורן, ניו המפשר או גזע רד או כל הצלבה שבין גזע לגהורן, ניו המפשר או גזע רד;

מיום 10.11.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5539 מיום 10.8.1993 עמ' 1059

הוספת הגדרת "גזעים קלים"

צו תשנ"ג-1993

          "גזעים כבדים" – גזעי רוק, קורניש או הצלבה ביניהם;

מיום 10.11.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5539 מיום 10.8.1993 עמ' 1059

הוספת הגדרת "גזעים כבדים"

צו תשס"ב-2002 תק' תשס"ה-2005

          "המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה כולן או מקצתן;

מיום 21.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6147 מיום 21.1.2002 עמ' 353

"המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהוא הסמיך לענין צו זה כולו או מקצתו;

 

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 819

"המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהוא הסמיך לענין צו זה תקנות אלה כולו או מקצתו;

          "מדגרה" – מיתקן המשמש להדגרת ביצים;

          "מדגריה חדשה" – מבנה בו מבוצעת פעולה להדגרת ביצים עד לבקיעת אפרוחים ושיווקם, לרבות חצר המבנה, ציוד המבנה והמיתקנים המצויים בו, אך למעט מדגריה קיימת;

תק' תשס"ה-2005

          "מדגריה קיימת" – מדגריה שהוקמה והופעלה ערב פרסומן של תקנות אלה;

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 819

"מדגריה קיימת" – מדגריה שהוקמה והופעלה ערב פרסומו של צו זה ברשומות תקנות אלה;

          "מדגריה" – מדגריה קיימת ומדגריה חדשה;

תק' תשס"ט-2009

          "סוגים של עופות" – מהעופות המפורטים בפרט "ג. עופות" בתוספת הראשונה לפקודה;

מיום 28.7.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6788 מיום 28.6.2009 עמ' 1070

החלפת הגדרת "סוגים של עופות"

הנוסח הקודם:

"סוגים של עופות" – תרנגולות, תרנגולות הודו, אווזים, ברווזים ופסיונים;

תק' תשס"ט-2009

          "הפקודה" – פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985;

מיום 28.7.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6788 מיום 28.6.2009 עמ' 1071

הוספת הגדרת "הפקודה"

תק' תשס"ה-2005

          "רשיון" – רשיון שניתן לפי תקנה 2;

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 819

"רשיון" – רשיון שניתן לפי סעיף 2 תקנה 2;

          "תאי בקיעה" – מיתקן המשמש לבקיעת אפרוחים.

צו תשל"ב-1971

פרק שני: תנאים להקמה ולהפעלה של מדגריה

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

החלפת כותרת פרק שני

הנוסח הקודם:

פרק שני: הקמת מדגריה חדשה

רשיון למדגריה חדשה צו תשל"ב-1971

2.       (א)  לא יקים אדם ולא יפעיל מדגריה אלא אם קיבל לכך רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.

צו תשל"ב-1971

          (ב)  תקפו של רשיון הוא לתקופה שנקבעה בו.

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 391

2. (א) לא יקים אדם ולא יפעיל מדגריה חדשה אלא אם קיבל לכך רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.

(ב) תקפו של רשיון הוא לתקופה שנקבעה בו.

אגרה צו תשל"ב-1971 הודעה תשפ"א-2021

2א.     בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 2,170.00 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 391

הוספת סעיף 2א

 

מיום 17.7.1975

צו תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3369 מיום 17.7.1975 עמ' 2283

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 750 1,500 לירות לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 22.2.1979

צו תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3947 מיום 22.2.1979 עמ' 734

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,500 3,000 לירות לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1980

הודעה תש"ם-1980

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1758

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 3,000 6,500 לירות לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1981

הודעה תשמ"א-1981

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1286

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 6,500 לירות 1,515 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 227

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,515 2,090 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1103

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 2,090 3,100 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 183

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 3,010 4,700 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1111

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 4,700 7,200 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 150

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 7,200 10,600 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1101

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 10,600 22,200 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2659

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 22,200 48,300 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 5.2.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 685

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 48,300 85,000 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1194

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 85,000 110,000 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1753

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 110,000 170,000 שקלים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 73

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 170,000 שקלים 210 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1525

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 210 330 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 277

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 330 350 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 705

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 350 375 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.1987

הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1137

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 375 390 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 457

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 390 410 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1049

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 410 450 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 408

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 450 480 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 871

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 480 510 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 312

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 510 550 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 518

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 550 600 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 42

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 600 650 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 425

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 650 690 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 947

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 690 740 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 302

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 740 790 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1392

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 790 860 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 752

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 860 913 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 2.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 339

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 913 988 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1123

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 988 1,046 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 480

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,046 1,124 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 294

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,124 1,218 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1394

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,218 1,297 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 611

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,297 1,379 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1232

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,379 1,456 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 395

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,456 1,575 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1017

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,575 1,658 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 11

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,658 1,755 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 656

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,755 1,780 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1131

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,780 1,860 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1222

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,860 1,920 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1586

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,920 1,980 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1268

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1595

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 1,980 2,120שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1467

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 2,120 2,130.00 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2027

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 2,130.00 2,150.00 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3341

2א. בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 2,150.00 2,170.00 שקלים חדשים לכל שנה מתקופת תקפו.

 

בקשה לרשיון

3.       (א)  בקשה לרשיון או לחידושו תוגש למנהל על גבי טופס שהוא קבע (להלן – בקשה לרשיון).

          (ב)  מגיש בקשה לרשיון ימלא את כל הפרטים שבטופס באופן מדוייק ומפורט ויתן תשובות מלאות ונכונות לשאלות שבו.

          (ג)   המנהל רשאי לדרוש ממגיש הבקשה למסור לו פרטים נוספים הדרושים לדעתו בקשר לבקשה האמורה.

          (ד)  לבקשה לרשיון יצורפו תרשים המבנה שבדעת המבקש להקים, תיאור המקום ומיפרטים של הציוד והמיתקנים.

תוקף רשיון

4.       (א)  על המבקש להשלים את בנייתה של המדגריה החדשה תוך שנה מיום קבלת הרשיון.

          (ב)  לא הושלמה הקמת מדגריה חדשה תוך שנה מיום מתן הרשיון – יפקע תקפו.

גידור מדגריה צו תשל"ב-1971

5.       (א)  מדגריה תהיה מגודרת בגדר רשת או גדר אחרת שתמנע כניסת בני אדם או בעלי חיים (להלן – הגדר).

          (ב)  על הגדר ועל שער הכניסה יותקנו שלטים שעליהם כתובות המלים "הכניסה לזרים אסורה" באותיות גדולות וברורות הניתנות לקריאה בקלות.

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 391

גידור מדגריה חדשה

5. (א) מדגריה חדשה תהיה מגודרת בגדר רשת או גדר אחרת שתמנע כניסת בני אדם או בעלי חיים (להלן – הגדר).

(ב) על הגדר ועל שער הכניסה יותקנו שלטים שעליהם כתובות המלים "הכניסה לזרים אסורה" באותיות גדולות וברורות הניתנות לקריאה בקלות.

בידוד מדגריה צו תשנ"ד-1993

6.       לא תוקם ולא תוחזק מדגריה חדשה אם נמצאים ברדיוס של 300 מטר ממנה לולים או מבנים אחרים בהם מוחזקים עופות.

מיום 28.12.1993

צו תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5568 מיום 28.12.1993 עמ' 296

6. לא תוקם ולא תוחזק מדגריה חדשה אם נמצאים ברדיוס של 500 300 מטר ממנה לולים או מבנים אחרים בהם מוחזקים עופות.

מבנה מדגריה צו תשל"ב-1971

7.       (א)  במדגריה יהיו חדרים אלה:

(1)   חדר קבלה לביצים;

צו תשמ"ד-1984

(2)   חדר אידוי שיהיה אטום ומצוייד במאוורר מכני, במיתקן להוספת לחות ובמיתקן לחימום;

(3)   חדר המדגרה;

(4)   חדר בקיעה ובו תאי בקיעה;

(5)   חדר למיון אפרוחים והחזקתם;

(6)   מחסן ציוד;

(7)   חדר לניקוי וחיטוי הציוד.

          (ב)  קירות המדגריה, הרצפות, התקרות והדלתות ייבנו מחמרים הניתנים לניקוי יסודי בקלות.

          (ג)   פתחי המדגריה יהיו מרושתים בדרך שתמנע כניסת עופות, חרקים ונברנים.

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 391

(א) במדגריה חדשה יהיו חדרים אלה:

 

מיום 13.9.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2550

(א) במדגריה יהיו חדרים אלה:

(1) חדר קבלה לביצים;

(2) חדר אידוי שיהיה אטום ומצוייד במאוורר מכני, במיתקן להוספת לחות ובמיתקן לחימום;

מיתקנים במדגריה

8.       מדגריה תצוייד במיתקנים אלה:

(1)  מערכת ביוב;

צו תשמ"ד-1984

(2)  מיתקן לסילוק פסולת שאישר המנהל.

מיום 13.9.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2550

(2) משרפה בחצר המדגריה לשריפת עוברי העופות;

(3) פחי אשפה בעלי מכסים שיוצבו בחצר המדגריה.

(2) מיתקן לסילוק פסולת שאישר המנהל.

מתן רשיון צו תשל"ב-1971 תק' תשס"ה-2005

9.       (א)  לא יתן המנהל רשיון למדגריה חדשה אלא לאחר שהוגשו לו תכניות ומיפרטים של המדגריה החדשה המתוכננת והוא אישרם לאחר שמצאם מתאימים לדרישות שבתקנות אלה או שעל פיהן.

תק' תשס"ה-2005

          (ב)  לא יתן המנהל רשיון למדגריה קיימת אלא אם מתקיימים בה הוראות תקנות אלה.

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

9. (א) לא יתן המנהל רשיון למדגריה חדשה אלא לאחר שהוגשו לו תכניות ומיפרטים של המדגריה החדשה המתוכננת והוא אישרם לאחר שמצאם מתאימים לדרישות שבצו זה או שעל פיו.

(ב) לא יתן המנהל רשיון למדגריה קיימת אלא אם מתקיימים בה הוראות צו זה.

 

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 820

9. (א) לא יתן המנהל רשיון למדגריה חדשה אלא לאחר שהוגשו לו תכניות ומיפרטים של המדגריה החדשה המתוכננת והוא אישרם לאחר שמצאם מתאימים לדרישות שבצו זה או שעל פיו שבתקנות אלה או שעל פיהן.

(ב) לא יתן המנהל רשיון למדגריה קיימת אלא אם מתקיימים בה הוראות צו זה תקנות אלה.

הפעלת מדגריה חדשה

10.    לא יפעיל אדם מדגריה חדשה אלא לאחר שהמנהל בדק אותה על מיתקניה ואישר בכתב כי המדגריה הוקמה במקום שצויין ברשיון ובהתאם לתנאיו.

תיקונים במדגריה

11.    (א)  מצא המנהל כי מדגריה חדשה ומיתקניה לא הוקמו במקום שצויין ברשיון ובהתאם לתכניות ולמיפרטים שאושרו על ידיו ובהתאם לתנאי הרשיון, יורה לבצע תוך המועד שנקבע על ידיו, את התיקונים הדרושים לשם הפעלתה התקינה של המדגריה.

          (ב)  לא בוצעו התיקונים עליהם הורה המנהל – יפקע תוקף הרשיון.

ביטול רשיון צו תשל"ב-1971

12.    (א)  המנהל רשאי, בהודעה שתישלח בדואר רשום לבעל הרשיון, לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיורה, אם נוכח כי הוראה מהוראות כל דין אינה מתמלאת בקפידה.

צו תשל"ב-1971

          (ב)  תקפו של רשיון שהותלה יחודש רק לאחר שהוכח למנהל כי מולאו הוראות כל דין, כפי שנדרש על ידי המנהל.

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

12. (א) המנהל רשאי, בהודעה שתישלח בדואר רשום לבעל הרשיון, לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיורה, אם נוכח כי הוראה מהוראות צו זה מהוראות כל דין אינה מתמלאת בקפידה.

(ב) תקפו של רשיון שהותלה יחודש רק לאחר שהוכח למנהל כי מולאו הוראות הצו כל דין, כפי שנדרש על ידי המנהל.

שינויים במדגריה צו תשל"ב-1971

13.    לא יכניס אדם שינויים במדגריה אלא אם קיבל לכך רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 391

שינויים במדגריה חדשה

13. לא יכניס אדם שינויים במדגריה חדשה אלא אם קיבל לכך רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.

הכנסת שינויים צו תשל"ב-1971 תק' תשס"ה-2005

14.    (א)  הוראות תקנות 3, 4, 9 ו-11 יחולו על כל מי שמבקש להכניס שינויים במדגריה, בשינויים המחוייבים.

צו תשל"ב-1971 תק' תשס"ה-2005

          (ב)  הוראות תקנה 6 יחולו על כל מי שמבקש להכניס שינויים במדגריה קיימת, אם לדעת המנהל קיימת הצדקה לכך מטעמים תברואתיים.

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

14. (א) הוראות סעיפים 3, 4, 9 ו-11 יחולו על כל מי שמבקש להכניס שינויים במדגריה, בשינויים המחוייבים.

(ב) הוראות סעיף 6 יחולו על כל מי שמבקש להכניס שינויים במדגריה קיימת, אם לדעת המנהל קיימת הצדקה לכך מטעמים תברואתיים.

 

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 820

14. (א) הוראות סעיפים תקנות 3, 4, 9 ו-11 יחולו על כל מי שמבקש להכניס שינויים במדגריה, בשינויים המחוייבים.

(ב) הוראות סעיף תקנה 6 יחולו על כל מי שמבקש להכניס שינויים במדגריה קיימת, אם לדעת המנהל קיימת הצדקה לכך מטעמים תברואתיים.

צו תשל"ב-1971

פרק שלישי: (נמחקה)

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

מחיקת כותרת פרק שלישי

הנוסח הקודם:

פרק שלישי: מדגריה קיימת

צו תשל"ב-1971

15.    (בוטל).

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

היתר להפעלת מדגריה קיימת

15. לא יפעיל אדם מדגריה קיימת אלא אם קיבל לכך היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר (להלן – היתר).

מבנה מדגריה קיימת

16.    מדגריה קיימת תכלול את החדרים והמיתקנים הדרושים להפעלתה ולניצולה היעיל כמפורט בזה:

(1)  חדר קבלה לביצים;

(2)  חדר אידוי;

(3)  חדר לדגירה ובקיעה;

(4)  חדר מיון לאפרוחים;

(5)  מחסן ציוד;

(6)  חדר לניקוי ולחיטוי הציוד.

תחולת הוראות לגבי מדגריה קיימת צו תשל"ב-1971 תק' תשס"ה-2005

17.    הוראות תקנות 10 ו-11 יחולו גם לגבי מדגריה קיימת, בשינויים המחוייבים.

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

17. הוראות סעיפים 3, 5, 8 ו-10 עד 13 10 ו-11 יחולו גם לגבי מדגריה קיימת, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 820

17. הוראות סעיפים תקנות 10 ו-11 יחולו גם לגבי מדגריה קיימת, בשינויים המחוייבים.

 

צו תשל"ב-1971

פרק שלישי: תיפעול מדגריה והטיפול בה

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

החלפת כותרת פרק רביעי

הנוסח הקודם:

פרק רביעי: הפעלת מדגריה והטיפול בה

סוגי ביצים במדגריה צו תשנ"ג-1993

18.    לא יכניס אדם למדגריה ולא ידגיר בה ביצים מסוגים שונים של עופות או מגזעים קלים ומגזעים כבדים בעת ובעונה אחת.

מיום 10.11.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5539 מיום 10.8.1993 עמ' 1059

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

18. לא יכניס אדם ביצים למדגריה, ולא ידגיר בה אדם ביצים בעת ובעונה אחת, אלא אם הן מסוג אחד של עופות.

סימון ביצים צו תשל"ו-1976 תק' תשס"ט-2009

18א.  לא יכניס אדם ביצים למדגריה אלא אם הוטבע מספר משק הרביה בדרך שקבע המנהל, על כל ביצה שבמגש המדגרה.

מיום 11.8.1976

צו תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3574 מיום 11.8.1976 עמ' 2357

הוספת סעיף 18א

 

מיום 28.7.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6788 מיום 28.6.2009 עמ' 1071

18א. לא יכניס אדם ביצים למדגריה אלא אם הוטבע מספר משק הרביה בדרך שקבע המנהל, על כל ביצה שבמגש המדגרה.

(1) על כל ביצה שבמגש המדגרה, אם משק הרביה והמדגריה אינם באותו ישוב;

(2) על שש ביצים לפחות בכל מגש הדגרה, אם משק הרביה והמדגריה נמצאים באותו ישוב.

נקיון במדגריה

19.    מדגריה על מיתקניה וציודה תוחזק במצב נקי ויקויימו בה סידורי תברואה אלה:

(1)  לפני כל סדרה של הדגרה תהיה מדגריה על קירותיה, רצפותיה וכל מיתקניה נקיה לחלוטין;

(2)  אחרי גמר כל סדרה של הדגרה יש לנקות מדגריה על כל מיתקניה באופן יסודי על ידי שטיפה בזרם מים חזק, בעזרת מברשות קשות ומתאימות, בתמיסת סבון או חומר מנקה דטרגנטי אחר;

צו תשמ"ד-1984

(3)  כל פסולת ושיירים יש לאסוף מיד לתוך מכלים הניתנים לסגירה, ולהעבירם למכון פסדים או לקבורה או לשריפה במקום שאישר המנהל;

(4)  לאחר ביצוע הניקוי כאמור בפסקאות (2) ו-(3) יש לחטא את החדרים, הרצפות, הקירות והציוד בחמרי חיטוי מקבוצת הפנולים, בחומר חיטוי השייך לקבוצות האמוניות-רבועי או בכל תכשיר אחר שיאושר על ידי המנהל;

תק' תשס"ח-2008

(5)  תאי בקיעה, לרבות מגירות בקיעה, יש לאדות או לחטא באופן יסודי לאחר כל שימוש.

מיום 13.9.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2551

החלפת פסקה 19(3)

הנוסח הקודם:

(3) כל פסולת ושיירים יש לאסוף מיד לתוך מיכלים הניתנים לסגירה ולהעבירם לפחי אשפה או למשרפה;

 

מיום 17.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 899

(5) תאי בקיעה, לרבות מגירות בקיעה, יש לאדות או לחטא באופן יסודי לאחר כל שימוש.

ניקוי ביצים

20.    (א)  קליפות ביצים ינוקו בחדר קבלת ביצים, מיד לאחר קבלתן למדגריה.

תק' תשס"ח-2008

          (ב)  ביצים יאודו בחדר אידוי או יטופלו בחומר חיטוי אחר שהמנהל אישר לאחר קבלתן למדגריה, ופעם נוספת מיד לאחר הכנסתן למדגרה.

          (ג)   "אידוי", לענין סעיף זה – הפעלת גז פורמלדהייד על ידי הפעלת פורמלין עם קלי-פרמנגנט או על ידי חימום אבקת פרה-פורמלדהייד.

מיום 17.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 899

(ב) ביצים יאודו בחדר אידוי או יטופלו בחומר חיטוי אחר שהמנהל אישר לאחר קבלתן למדגריה, ופעם נוספת מיד לאחר הכנסתן למדגרה.

חובות העובדים במדגריה

21.    (א)  עובדים במדגריה ילבשו בגדי עבודה נקיים ושלמים, שישמשו אך ורק לצורך עבודה במדגריה.

          (ב)  כל עובד במדגריה ייבדק אחת לשנה בדיקה לסלמונלה, ויחזיק ברשותו תעודה מאת רופא המעידה כי גופו נקי מסלמונלה.

צו תשל"ב-1971 תק' תשס"ה-2005

          (ג)   עובדים במדגריה לא יעבדו במשחטות, בשווקים, בגידול עופות או בטיפול בהם, זולת מכוח הוראות תקנות אלה.

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

הוספת סעיף קטן 21(ג)

 

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 820

(ג) עובדים במדגריה לא יעבדו במשחטות, בשווקים, בגידול עופות או בטיפול בהם, זולת מכוח הוראות צו זה תקנות אלה.

יומן מדגריה

22.    (א)  המחזיק ברשיון מדגריה ינהל יומן מדגריה (להלן – היומן).

          (ב)  המחזיק ברשיון יערוך ביומן רישום יומי רצוף של פעולות אלה:

(1)   תאריך קבלת ביצים למדגריה;

(2)   כמות ביצים שנתקבלו;

(3)   שם המשק מספק הביצים ומענו וכן ציון להקת הרביה בה הוטלו הביצים;

(4)   תאריך הכנסת ביצים למדגרה;

(5)   תוצאות ההדגרה (פוריות, בקיעה, כמות אפרוחים פסולים);

(6)   תאריך הוצאת אפרוחים ממדגריה;

(7)   שם מקבל האפרוחים ומענו.

זמן רישום

23.    החייב לרשום פעולה ביומן יעשה את הרישום מיד אחרי ביצוע הפעולה.

איסור של רישום בלתי נכון

24.    החייב לנהל יומן ירשום בו פרטים נכונים, מלאים ומדוייקים.

מקום החזקת היומן

25.    החייב לנהל יומן יחזיק אותו במדגריה ולא יתלוש מתוכו דפים.

שמירה על יומן

26.    החייב לנהל יומן ישמור אותו שנים עשר חודש ממועד הפעולה האחרונה שנרשמה בו.

צו תשל"ב-1971

פרק רביעי: אפרוחים

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

פרק חמישי פרק רביעי: אפרוחים

מסירת אפרוחים צו תשמ"ד-1984

27.    (א)  אפרוחים יוצאו ממדגריה בכלי קיבול חדש או בכלי הניתן לרחיצה וחיטוי.

צו תשמ"ד-1984 צו תשנ"ג-1993

          (ב)  אין להעביר אפרוחים וכלי קיבול ממדגריה למדגריה; בכל מדגריה יהיו רק כלי קיבול המסומנים כאמור בסעיף קטן (ג).

צו תשמ"ד-1984

          (ג)   על כלי הקיבול יירשמו שם המדגריה ומענה או מספר רשיונה.

מיום 13.9.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2551

27. (א) אפרוחים יוצאו ממדגריה בכלי קיבול חדש או בכלי הניתן לרחיצה וחיטוי.

(ב) כלי הקיבול יהיה סגור ומודבק בסרט דבק.

(ג) על כלי הקיבול יירשם שם המדגריה ומענה, מספר רשיון המדגריה ומספר האפרוחים בכלי הקיבול.

(ב) אין להעביר כלי קיבול ממדגריה למדגריה; בכל מדגריה יהיו רק כלי קיבול המסומנים כאמור בסעיף קטן (ג).

(ג) על כלי הקיבול יירשמו שם המדגריה ומענה או מספר רשיונה.

 

מיום 10.11.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5539 מיום 10.8.1993 עמ' 1059

(ב) אין להעביר כלי קיבול אין להעביר אפרוחים וכלי קיבול ממדגריה למדגריה; בכל מדגריה יהיו רק כלי קיבול המסומנים כאמור בסעיף קטן (ג).

תעודת מסירה

28.    (א)  לא יוציא אדם אפרוחים ממדגריה אלא אם צורפה אליהם תעודת מסירה בה צויינו פרטים אלה:

(1)   שם המדגריה ומענה;

(2)   מספר רשיון המדגריה;

(3)   מספר האפרוחים;

צו תשמ"ד-1984

(4)   מין האפרוחים וגזעם (כולל הצלבה);

(5)   תאריך הבקיעה;

(6)   המקום ממנו נתקבלו הביצים וציון שם המשק ולהקת הרביה שבה הוטלו הביצים;

צו תשמ"ד-1984

(7)   גזע האפרוחים או הצלבה אם להקת הרביה בה הוטלו הביצים מהם בקעו האפרוחים חפשית ממיקופלסמה;

צו תשמ"ד-1984

(8)   הטיפולים שנתנו לביצים או לאפרוחים, טיפולים אנטיביוטיים, חיסונים, חימום ביצים וטיפול אחר;

צו תשנ"ג-1993

(9)   יעד המשלוח ושם המעביר.

          (ב)  תעודת מסירה תיערך בשני עותקים; אחד מהם יישאר במדגריה והשני יימסר יחד עם האפרוחים.

          (ג)   תעודת מסירה תישמר הן במדגריה והן בידי מקבל האפרוחים ששה חדשים מיום הוצאתה ותוצג בפני המנהל או מי שיוסמך על ידיו בכתב, לפי דרישתם.

מיום 13.9.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2551

(א) לא יוציא אדם אפרוחים ממדגריה אלא אם צורפה אליהם תעודת מסירה בה צויינו פרטים אלה:

(1) שם המדגריה ומענה;

(2) מספר רשיון המדגריה;

(3) מספר האפרוחים;

(4) מין האפרוחים וגזעם (כולל הצלבה);

(5) תאריך הבקיעה;

(6) המקום ממנו נתקבלו הביצים וציון שם המשק ולהקת הרביה שבה הוטלו הביצים;

(7) גזע האפרוחים או הצלבה אם להקת הרביה בה הוטלו הביצים מהם בקעו האפרוחים חפשית ממיקופלסמה;

(8) הטיפולים שנתנו לביצים או לאפרוחים, טיפולים אנטיביוטיים, חיסונים, חימום ביצים וטיפול אחר.

 

מיום 10.11.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5539 מיום 10.8.1993 עמ' 1059

הוספת פסקה 28(א)(9)

הוצאת אפרוחים

29.    לא יוציא אדם אפרוח ממדגריה אלא אם נתקיימו בו כל אלה:

(1)  הוא בן יומו;

(2)  טבורו סגור;

(3)  הוא יבש;

(4)  הוא עומד על רגליו;

(5)  עיניו בריאות ופקוחות;

צו תשמ"ד-1984

(6)  משקלו לא יפחת מהמשקלים המזעריים שיקבעו מעת לעת שירותי ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות.

מיום 13.9.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2551

החלפת פסקה 29(6)

הנוסח הקודם:

(6) משקלו 34 גרם לפחות.

הובלת אפרוחים

30.    (א)  אפרוחים שהוצאו ממדגריה יובלו בכלי הובלה נקיים ומחוטים.

צו תשמ"ד-1984

          (ב)  לא יובלו בכלי הובלה שבו מובלים אפרוחים ממדגרה, באותה הובלה, בעלי חיים, גופותיהם, מוצריהם, תנובתם, או מוצרים אחרים למעט אפרוחים בני יום ואריזתם.

מיום 13.9.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2551

החלפת סעיף קטן 30(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בכלי הובלה בו מובלים אפרוחים ממדגריה לא יובילו, באותה הובלה, בעלי-חיים, נוצות או זבל עופות.

מכירת אפרוחים צו תשמ"ד-1984

31.    לא ימכור אדם אפרוחים אלא באריזה מקורית ומסומנת של מחזיק רשיון למדגריה ובצירוף תעודת מסירה, ולא יקנה אדם ולא יעביר אפרוחים בכל דרך מדרכי ההעברה, אלא באריזה כאמור ובצירוף תעודת מסירה.

מיום 13.9.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2551

החלפת סעיף 31

הנוסח הקודם:

31. לא ימכור אדם אפרוחים אלא באריזה מקורית וסגורה של מחזיק רשיון למדגריה ולא יקנה אדם ולא יעביר אפרוחים בשום דרך מדרכי העברה אלא באריזה כאמור.

בדיקות והודעה על מחלות צו תשל"ב-1971 צו תשמ"ד-1984

32.    (א)  בכל מקרה של הופעת מחלה במדגריה וכן בכל מקרה שהמנהל או רופא וטרינרי ממשלתי יראה זאת לנכון, ישלח המחזיק במדגריה דוגמאות של אפרוחים, עוברי עופות וביצים, כפי שיורה המנהל או רופא וטרינרי ממשלתי, לבדיקה במכון הוטרינרי של משרד החקלאות בבית דגן או במעבדה אזורית למחלות עופות, כפי שיורה המנהל או רופא וטרינרי ממשלתי.

          (ב)  בכל מקרה של הופעת מחלה במדגריה, יודיע על כך מיד המחזיק במדגריה למנהל או לרופא וטרינרי ממשלתי למחלות עופות.

תחולה

מיום 15.1.1972

צו תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 392

החלפת סעיף 32

הנוסח הקודם:

תחולה

32. הוראות צו זה יחולו לגבי מדגריה קיימת, כתום שנה מיום פרסומו ברשומות.

 

מיום 13.9.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2551

  (א)  בכל מקרה של הופעת מחלה במדגריה וכן בכל מקרה שהמנהל או רופא וטרינרי ממשלתי יראה זאת לנכון, ישלח המחזיק במדגריה דוגמאות של אפרוחים, עוברי עופות וביצים, כפי שיורה המנהל או רופא וטרינרי ממשלתי, לבדיקה במכון הוטרינרי של משרד החקלאות בבית דגן או במעבדה למחלות עופות במשרד האזורי של משרד החקלאות במעבדה אזורית למחלות עופות, כפי שיורה המנהל או רופא וטרינרי ממשלתי.

השם

33.    (בוטל).

מיום 25.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 820

ביטול סעיף 33

הנוסח הקודם:

השם

33. לצו זה ייקרא "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), תשכ"ז-1967".

 

 

ח' באדר ב' תשכ"ז (20 במרס 1967)                            חיים גבתי

                                                                                                 שר החקלאות

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשכ"ז מס' 2022 מיום 31.3.1967 עמ' 1942.

תוקן ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 391 – צו תשל"ב-1971; תחילתן 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשל"ה מס' 3369 מיום 17.7.1975 עמ' 2283 – צו תשל"ה-1975.

ק"ת תשל"ו מס' 3574 מיום 11.8.1976 עמ' 2357 – צו תשל"ו-1976.

ק"ת תשל"ט מס' 3947 מיום 22.2.1979 עמ' 734 – צו תשל"ט-1979; ר' סעיף 2 לענין הוראות הצמדה.

2. (א) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לחודש ינואר 1980 כי מדד זה עולה לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1979, יבוא, החל ביום ט"ו בניסן תש"ם (1 באפריל 1980), במקום כל סכום קבוע שנקבע בתקנות אלה, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המדד שנתפרסם לחודש ינואר 1980 כאמור לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1979.

 (ב) כל סכום מוגדל כאמור בתקנה זו יעוגל לסכום הקרוב ביותר לסכום המוגדל.

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1758 – הודעה תש"ם-1980 בפרט 39 להודעת אגרות חקלאיות, תש"ם-1980; תחילתה ביום 1.4.1980.

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1287 – הודעה תשמ"א-1981 בפרט 39 להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.4.1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 227 – הודעה תשמ"ב-1981 בפרט 37 להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ב-1981; תחילתה ביום 1.10.1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1103 – הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982 בפרט 37 להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.4.1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 187 – הודעה תשמ"ג-1982 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1116 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 154 – הודעה תשמ"ד-1983 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1105 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2550 – צו תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2663 – הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 689 – הודעה תשמ"ה-1985 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 5.2.1985.

ק"ת תשמ"ח מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1198 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985.

ק"ת תשמ"ח מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1757 – הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.7.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 77 – הודעה תשמ"ו-1985 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1529 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.10.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 281 – הודעה תשמ"ז-1986 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ז-1986; תחילתה ביום 1.1.1987.

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 709 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987.

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1141 – הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.7.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 461 – הודעה תשמ"ח-1988 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.1.1988.

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1053 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 412 – הודעה תשמ"ט-1989 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.1.1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 875 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 316 – הודעה תש"ן-1990 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.10.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 523 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.4.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 46 – הודעה תשנ"א-1990 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.10.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 429 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.1.1991.

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 951 – הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 306 – הודעה תשנ"ב-1991 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1396 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.7.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 756 – הודעה תשנ"ג-1993 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.4.1993.

ק"ת תשנ"ג מס' 5539 מיום 10.8.1993 עמ' 1059 – צו תשנ"ג-1993; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ק"ת תשנ"ד מס' 5568 מיום 28.12.1993 עמ' 296 – צו תשנ"ד-1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 343 – הודעה תשנ"ד-1994 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 2.1.1994.

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1127 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.7.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 484 – הודעה תשנ"ה-1994 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 298 – הודעה תשנ"ו-1995 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1398 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 615 – הודעה תשנ"ז-1997 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997.

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1237 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 399 – הודעה תשנ"ט-1999 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשס"ב מס' 6147 מיום 21.1.2002 עמ' 353 – צו תשס"ב-2002.

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1021 – הודעה תשס"ב-2002 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.4.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 16 – הודעה תשס"ג-2002 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002.

ק"ת תשס"ה מס' 6402 מיום 25.7.2005 עמ' 819 – תק' תשס"ה-2005.

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 656 – הודעה תשס"ח-2008 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 899 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ט מס' 6788 מיום 28.6.2009 עמ' 1070 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1131 – הודעה תשס"ט-2009 בסעיף 1(לה) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1222 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009 בסעיף 1(לד) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1586 – הודעה תש"ע-2010 בסעיף 1(לד) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1268 – הודעה תשע"א-2011 בסעיף 1(לד) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1595 – הודעה תשע"ג-2013 בסעיף 1(34) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 4.12.2018 עמ' 1467 – הודעה תשע"ט-2018 בסעיף 1(32) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.7.2018.

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2027 – הודעה תש"ף-2020 בסעיף 1(32) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.7.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3341 – הודעה תשפ"א-2021 בסעיף 1(32) להודעת אגרות חקלאיות, תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.7.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות