צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון קוד של מזון ארוז מראש),
תשמ"ד-1983

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח – מזון

תוכן ענינים

1

Go

הגדרות

סעיף 1

1

Go

קביעת סימון קוד למזון ארוז מראש

סעיף 2

1

Go

סימון קוד של מזון ארוז בקופסאות פח

סעיף 3

1

Go

איסור החזקה והעברה

סעיף 4

1

Go

סימון מזון ארוז מראש מיובא

סעיף 5

1

Go

שמירת דינים

סעיף 6

1

Go

ביטול

סעיף 7

1

Go

תחילה

סעיף 8


צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון קוד של מזון ארוז מראש),
תשמ"ד-1983
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "מזון" – כל דבר המיועד לצריכת אדם באכילה, בשתיה או בלעיסה, לרבות חמרי מוצא ותוספות ולמעט חמרים המשמשים ברפואה בלבד;

           "אריזה" – עטיפה או מכל של מוצר מזון המיועד למכירה קמעונית, בין אם נארז בו כל המוצר ובין אם חלקו;

           "מזון ארוז מראש" – מזון שנארז לפני העברתו למכירה קמעונית;

           "מכירה קמעונית" – מכירת מוצר ישירות לצרכן;

           "העברה" – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה, לרבות יצוא;

           "מנה" – כלל היחידות של מוצר מסוג אחד המיוצרות בידי יצרן אחד, בתהליך ייצור אחד;

           "כתב בר-קיימא" – כתב המתקיים עד לגמר השימוש הצפוי במוצר בתנאים מקובלים של החסנה והובלה;

           "השר" – שר התעשיה והמסחר;

           "המנהל" – המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר או מי שהוא מינהו לענין צו זה;

           "נציג משרד הבריאות" – מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות מינהו לענין צו זה;

           "סימון קוד" – סימון סתר שקבע המנהל למוצרי מזון.

קביעת סימון קוד למזון ארוז מראש

2.       המנהל בהסכמת נציג משרד הבריאות רשאי לקבוע סימוני קוד למוצרי מזון ארוז מראש לבקשת יצרן המזון, או מיזמתו, ויודיע על כך ליצרן; כל סימון קוד יכלול את תאריך ייצור המוצר או סימן המזהה את המנה.

סימון קוד של מזון ארוז בקופסאות פח

3.       (א)  סימון קוד של מזון הארוז בקופסאות פח יכלול:

(1)   שם היצרן;

(2)   שם המוצר;

(3)   תאריך הייצור או סימן המזהה את המנה.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי יצרן מזון לסמן מוצרים כאמור בסימון קוד הכולל רק את תאריך הייצור, או סימן המזהה את המנה, אם שם היצרן ושם המוצר צויינו בכתב בר-קיימא על קופסת הפח.

איסור החזקה והעברה

4.       (א)  לא יחזיק אדם לשם עסק מזון ארוז מראש, לא יעביר ולא יקבל לשם עסק מזון ארוז מראש, אלא אם כן מופיע על האריזה סימן קוד בכתב בר-קיימא בנוסף לדרישות תקן ישראלי לענין מזון ארוז מראש ת"י 1145.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לציין על מזון ארוז מראש את שמו ומענו של אדם זולת יצרן המזון, אם שם יצרן המזון יסומן בסימון קוד שקבע המנהל.

סימון מזון ארוז מראש מיובא

5.       (א)  לא ייבא אדם מזון ארוז מראש, אלא אם כן צויין על האריזה סימון קוד שאישרה הרשות המוסמכת בארץ הייצור.

           (ב)  לא ייבא אדם מזון ארוז מראש אלא אם כן סימון קוד כאמור בסעיף קטן (א) כולל את הפרטים כמפורט בסעיפים 2 ו-3.

           (ג)   יבואן ימציא למנהל רשימה מפוענחת של סימון הקוד שקיבל מארץ הייצור של המזון.

שמירת דינים

6.       צו זה אינו בא לגרוע מכל דין אחר.

ביטול

7.       צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימוני סתר), התשכ"ד-1963 – בטל.

תחילה

8.       (א)  תחילתו של צו זה, למעט סעיף 3, ביום כ"ו בטבת התשמ"ד (1 בינואר 1984).

           (ב)  תחילתו של סעיף 3 לצו זה ביום כ"ה בכסלו התשמ"ד (1 בדצמבר 1983).

י"ב בתשרי התשמ"ד (19 בספטמבר 1983)                     גדעון פת

                                                                                                 שר התעשיה והמסחר* פורסם ק"ת תשמ"ד מס' 4545 מיום 20.10.1983 עמ' 289.