נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), תשס"ח-2007

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת

עונשין ומשפט פלילי – סדר דין פלילי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סמכות עניינית ומקומית

Go

3

סעיף 3

צו לקבלת נתוני תקשורת ממאגר מידע של בעל רישיון בזק

Go

3

סעיף 4

היתר לקבלת נתוני תקשורת במקרים דחופים

Go

5

סעיף 4א

קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראת הבידוד

Go

5

סעיף 5

סודיות העברת נתוני תקשורת

Go

6

סעיף 6

דרישה להעברת קובץ מידע ממאגר מידע של בעל רישיון בזק

Go

6

סעיף 7

שמירת קובצי מידע במאגר חסוי

Go

6

סעיף 8

העברת מידע לרשות חוקרת אחרת

Go

6

סעיף 9

קבלת נתוני זיהוי מבעל רישיון בזק

Go

6

סעיף 10

החזר הוצאות בעד העברת נתוני תקשורת וקובצי מידע

Go

6

סעיף 11

עונשין

Go

7

סעיף 12

שמירת דינים

Go

7

סעיף 13

ביצוע

Go

7

סעיף 14

דיווח לכנסת   הוראת שעה

Go

7

סעיף 15

תיקון חוק האזנת סתר   מס' 4

Go

7

סעיף 16

תחילה

Go

7

 


חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), תשס"ח-2007*

הגדרות

1.       בחוק זה –

(הוראת שעה) (תיקון) תש"ף-2020

           "אדם החייב בבידוד" – (פקעה);

מיום 16.3.2020 עד יום 22.4.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8390 מיום 16.3.2020 עמ' 772

הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8420 מיום 25.3.2020 עמ' 898

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8479 מיום 8.4.2020 עמ' 1086

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8489 מיום 14.4.2020 עמ' 1116

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8508 מיום 21.4.2020 עמ' 1198

הוספת הגדרת "בידוד"

הנוסח:

"בידוד" – לפי סעיף 2 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

 

מיום 25.3.2020

הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8420 מיום 25.3.2020 עמ' 898

החלפת הגדרת "בידוד" בהגדרת "אדם החייב בבידוד"

הנוסח:

"אדם החייב בבידוד" – אדם החייב לשהות בבידוד בית לפי סעיף 2 או 2ב לצו בידוד בית;

           "בעל רישיון בזק" – כהגדרת "בעל רישיון" בסעיף 1 לחוק התקשורת, לרבות מי שפועל מכוח היתר כללי לפי חוק התקשורת ומי שקיבל רישיון לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, למעט בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בסעיף האמור;

           "המפקח הכללי" – כהגדרתו בפקודת המשטרה;

           "הרמטכ"ל" – ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

(הוראת שעה) תש"ף-2020

           "חולה" – (פקעה);

מיום 16.3.2020 עד יום 25.3.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8390 מיום 16.3.2020 עמ' 772

הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8420 מיום 25.3.2020 עמ' 898

הוספת הגדרת "חולה"

הנוסח:

"חולה" – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-nCoV או מי שרופא קבע שהוא חולה במחלה או שקבע שיש חשד שהוא חולה בה בהתאם להנחיות משרד הבריאות, גם אם טרם התקבל ממצא מעבדתי כאמור;

           "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

(הוראת שעה) תש"ף-2020

           "מחלה" – (פקעה);

מיום 16.3.2020 עד יום 25.3.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8390 מיום 16.3.2020 עמ' 772

הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8420 מיום 25.3.2020 עמ' 898

הוספת הגדרת "מחלה"

הנוסח:

"מחלה" – המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019–nCoV);

           "מיתקן בזק" – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי בזק, לרבות ציוד קצה;

           "מנוי" – מקבל שירות בזק או בעליו של מיתקן בזק;

           "מספר טלפון" – כהגדרתו בסעיף 5א(א) לחוק התקשורת;

           "מסר בזק", "ציוד קצה" ו"שירות בזק" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התקשורת;

(הוראת שעה) (תיקון) תש"ף-2020

           "מקום הבידוד" – (פקעה);

מיום 25.3.2020 עד יום 22.4.2020

הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8420 מיום 25.3.2020 עמ' 898

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8479 מיום 8.4.2020 עמ' 1086

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8489 מיום 14.4.2020 עמ' 1116

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8508 מיום 21.4.2020 עמ' 1198

הוספת הגדרת "מקום הבידוד"

הנוסח:

"מקום הבידוד" – כמשמעותו בסעיף 2(א) לצו בידוד בית;

           "נציג רשות חוקרת אחרת" –

(1)   לעניין קשות חוקרת אחרת המנויה בפסקאות (1) ו-(2) להגדרת "רשות חוקרת אחרת" – קצין צבא הגנה לישראל המשרת באותה רשות חוקרת, שמפקד המשטרה הצבאית החוקרת או קצין משטרה צבאי ראשי, לפי העניין, הסמיך לעניין זה;

(2)   לעניין רשות חוקרת אחרת המנויה בפסקאות (3) עד (6) להגדרה "רשות חוקרת אחרת" – עובד רשות חוקרת אחרת שהוא בעל סמכות חקירה על פי דין, ושראש הרשות החוקרת האחרת הסמיך לעניין זה בכתב, לאחר שהעובד עבר הכשרה מתאימה;

           "נתוני זיהוי" – שם, מספר זיהוי או מספר תאגיד, מען ומספר טלפון;

           "נתוני מיקום" – נתוני איכון של ציוד קצה הנמצא ברשות מנוי;

           "נתוני מנוי" – כל אחד מאלה:

(1)   סוג שירות הבזק הניתן למנוי;

(2)   שם, כתובת ומספר זיהוי של המנוי;

(3)   פרטי אמצעי התשלום של המנוי;

(4)   כתובת שבה הותקן מיתקן בזק בשימוש המנוי;

(5)   נתונים מזהים של מיתקן בזק ברשות המנוי;

           "נתוני תעבורה", לעניין מנוי, מיתקן בזק, מקום או מועד מסוימים – כל אחד מאלה:

(1)   סוג מסר הבזק;

(2)   נתונים מזהים של מיתקן בזק שהוא מקור מסר הבזק, יעדו או מצוי בנתיבו;

(3)   נתונים מזהים של המנוי שהוא מקור מסר הבזק או יעדו;

(4)   מועד השידור או הקבלה של מסר הבזק;

(5)   משך מסר הבזק, נפחו או היקפו;

           "נתוני תקשורת" – נתוני מיקום, נתוני מנוי או נתוני תעבורה, והכל למעט תוכנו של מסר בזק;

           "עבירה" – עבירה מסוג פשע או עוון;

           "פקודת המשטרה" – פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

           "פקודות משטרת ישראל" – כהגדרתן בפקודת המשטרה;

           "פקודות המטה הכללי" – כמשמעותן בסעיף 2א(ב) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

(הוראת שעה) (תיקון) תש"ף-2020

           "צו בידוד בית" – (פקעה);

מיום 25.3.2020 עד יום 22.4.2020

הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8420 מיום 25.3.2020 עמ' 898

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8479 מיום 8.4.2020 עמ' 1086

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8489 מיום 14.4.2020 עמ' 1116

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8508 מיום 21.4.2020 עמ' 1198

הוספת הגדרת "מקום הבידוד"

הנוסח:

"צו בידוד בית" – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

           "קצין מוסמך" – כל אחד מאלה:

(1)   קצין משטרה ממערך החקירות או המודיעין של משטרת ישראל בדרגת סגן ניצב ומעלה או קצין משטרה המשמש כמפקד מוקד ארצי או מחוזי של המשטרה, שהמפקח הכללי הסמיך לעניין זה;

(2)   קצין בדרגת סגן אלוף במשטרה הצבאית החוקרת, שהרמטכ"ל הסמיך לעניין זה;

           "רשות חוקרת אחרת" – כל אחת מאלה:

(1)   משטרה צבאית חוקרת;

(2)   היחידה לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית;

(3)   המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;

(4)   רשות ניירות ערך;

(תיקון מס' 1) תשע"ט-2019

(5)   רשות התחרות;

(6)   רשות המסים בישראל.

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 253 (ה"ח 1221)

(5) רשות ההגבלים העסקיים רשות התחרות;

סמכות עניינית ומקומית

2.       (א)  הסמכות בעניין שחוק זה דן בו תהא נתונה לבית משפט שלום שבאזור שיפוטו מתקיים אחד מאלה:

(1)   נעברה העבירה או עומדת להתבצע העבירה או הפעולה, כולן או חלקן, שבקשר אליהן הוגשה בקשה לקבלת צו לפי סעיף 3;

(2)   נמצאת היחידה הממונה על חקירת העבירה או הפעולה, שבקשר אליהן הוגשה בקשה לקבלת צו לפי סעיף 3.

           (ב)  הוגשה בקשה לבית משפט לפי חוק זה, ימשיך אותו בית משפט לדון בכל בקשה כאמור הנמצאת בסמכותו העניינית בקשר לחקירת אותה עבירה או פעולה, אף אם נתונה סמכות גם לבית משפט אחר, אלא אם כן החקירה הועברה ליחידת חקירות אחרת.

צו לקבלת נתוני תקשורת ממאגר מידע של בעל רישיון בזק

3.       (א)  בית המשפט רשאי, על פי בקשה של קצין משטרה שהסמיך לעניין זה המפקח הכללי או של נציג רשות חוקרת אחרת (בסעיף זה – הבקשה), להתיר, בצו, למשטרה או לרשות החוקרת האחרת, קבלת נתוני תקשורת ממאגר מידע של בעל רישיון בזק, בדרך שיקבע בצו, אם שוכנע שהדבר נדרש למטרה מהמטרות המפורטות להלן, ובלבד שאין בקבלת נתוני התקשורת כאמור כדי לפגוע, במידה העולה על הנדרש, בפרטיותו של אדם:

(1)   הצלת חיי אדם או הגנה עליהם;

(2)   גילוי עבירות, חקירתן או מניעתן;

(3)   גילוי עבריינים והעמדתם לדין;

(4)   חילוט רכוש על פי דין.

           (ב)  היה המנוי שלגביו הוגשה הבקשה בעל מקצוע, לא יתיר בית המשפט קבלת נתוני תקשורת כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן שוכנע בהסתמך על פירוט ברור לכך במסגרת הבקשה, שיש יסוד לחשד שבעל המקצוע מעורב בעבירה שבקשר אליה הוגשה הבקשה.

           (ג)   הבקשה תוגש בכתב ותיתמך בהצהרה שלאחר אזהרה או בתצהיר.

           (ד)  בבקשה יצוינו, בין השאר, כל אלה:

(1)   העובדות המקנות סמכות לבית המשפט;

(2)   פרטי זהותו ותיאור תפקידו של מגיש הבקשה ומקור סמכותו לבקש צו לפי סעיף זה;

(3)   תמצית העובדות והמידע שעליהם מבסס המבקש את הבקשה;

(4)   המטרות שלשמן נדרשים נתוני התקשורת;

(5)   נתוני התקשורת המבוקשים;

(6)   פרק הזמן שלגביו מתבקשים נתוני התקשורת, בהתייחס לתקופה שלפני מתן הצו, וכן בכפוף להוראות הסיפה של סעיף קטן (ז) בהתייחס לתקופה שלאחר מתן הצו (בסעיף זה – נתוני תקשורת עתידיים);

(7)   פרטי הזיהוי של המנוי או מיתקן הבזק שנתוני התקשורת מתבקשים לגביהם, אם הם ידועים מראש, לרבות היות המנוי האמור מי שחל לגביו חיסיון מקצועי לפי כל דין (בחוק זה – בעל מקצוע); בפסקה זו, "דין" – לרבות הלכה פסוקה;

(8)   פרטים בדבר בקשות לקבלת נתוני תקשורת שהתבקשו בעבר בקשר לאותו אדם באותו תיק חקירה (בסעיף זה – בקשות קודמות).

           (ה)  חומר חסוי, שעליו מבוסס המידע המפורט בסעיף קטן (ד)(3) ו-(4), יועמד לעיון בית המשפט בלבד; החומר יסומן ויוחזר למבקש לאחר העיון.

           (ו)   (1)   לבקשה יצורפו –

(א)   החלטות בית המשפט שדן בבקשות קודמות;

(ב)   העתקים מבקשות קודמות ופרוטוקולים של דיוני בית המשפט בבקשות הקודמות, ככל שאלה נדונו לפני בית משפט אחר.

(2)   על אף הוראות פסקה (1), בית המשפט רשאי לדון בבקשה דחופה גם בלא המסמכים שבאותה פסקה, אם נחה דעתו שיש ברשותו המידע הנדרש למתן ההחלטה בבקשה, ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

           (ז)   בהחלטה בבקשה ובקביעת פרק הזמן שלגביו יועברו נתוני תקשורת, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בצורך למימוש המטרות המנויות בסעיף קטן (א), במידת הפגיעה בפרטיותו של אדם, בחומרת העבירה, בהיות המנוי בעל מקצוע ובסוג נתוני התקשורת שהתיר לקבלם על פי הצו; בית המשפט רשאי לקבוע תקופות שונות לפרק הזמן לקבלת נתוני תקשורת לפי סוגי נתוני התקשורת שהתיר לקבלם, ובלבד שהתקופה המרבית לקבלת נתוני תקשורת עתידיים לא תעלה על שלושים ימים מיום מתן הצו.

           (ח)  בצו לפי סעיף זה יפורטו כל אלה:

(1)   הנימוקים למתן הצו, ולעניין צו המתייחס למנוי שהוא בעל מקצוע – נימוקים מפורטים בדבר מתן צו בנסיבות אלה;

(2)   נתוני התקשורת שמותר לקבלם על פי הצו;

(3)   פרטי הזיהוי של המנוי או מיתקן הבזק שנתוני התקשורת התבקשו לגביהם, אם הם ידועים מראש;

(4)   פרק הזמן שלגביו ניתן לקבל נתוני תקשורת על פי הצו;

(5)   מועד מתן הצו ומועד תום תוקפו.

           (ט)  הנימוקים למתן הצו כאמור בסעיף קטן (ח)(1), לא יועברו לבעל רישיון בזק שהצו נוגע אליו.

           (י)   צו שניתן לפי סעיף זה יהיה בתוקף שלושים ימים מיום שניתן.

           (יא) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לתת צווים נוספים לגבי אותה חקירה.

היתר לקבלת נתוני תקשורת במקרים דחופים

4.       (א)  קצין מוסמך רשאי, על פי בקשה של שוטר או של שוטר צבאי, לפי העניין, להתיר קבלת נתוני תקשורת ממאגר מידע של בעל רישיון בזק, בלא צו של בית המשפט לפי סעיף 3, אם שוכנע כי לשם מניעת עבירה מסוג פשע או גילוי מבצעה או לשם הצלת חיי אדם יש צורך, שאינו סובל דיחוי, בקבלת נתוני תקשורת כאמור, וכי לא ניתן לקבל בעוד מועד צו לפי סעיף 3.

(הוראת שעה) תש"ף-2020

           (א1)        (פקע).

(הוראת שעה) תש"ף-2020

           (א2)        (פקע).

           (ב)  היתר לפי סעיף זה יינתן ככל הניתן בכתב, ויהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות; ההיתר יכלול את פרטי זהותו ותיאור תפקידו של הקצין המוסמך, תמצית העובדות והמידע שעל יסודם ניתן ההיתר, המטרות שלשמן נדרשים נתוני התקשורת וכן פרטים כאמור בסעיף 3(ח)(2) עד (4).

           (ג)   ניתן היתר לפי סעיף זה, רשאי שוטר או שוטר צבאי, לפי העניין, לדרוש מבעל רישיון בזק שההיתר נוגע אליו, להעביר למשטרה או למשטרה הצבאית החוקרת, נתוני תקשורת בהתאם להיתר; בעל רישיון בזק יעביר את נתוני התקשורת, בהתאם לדרישה, בלא דיחוי.

           (ד)  קצין מוסמך שנתן היתר לפי סעיף זה ידווח על כך בכתב, בפירוט תמצית נימוקיו למתן ההיתר כאמור, בהקדם האפשרי, לקצין משטרה בדרגת ניצב משנה ומעלה שהסמיך לעניין זה ראש אגף החקירה והמודיעין של משטרת ישראל (בחוק זה – ראש אגף החקירות והמודיעין) או למפקד המשטרה הצבאית החוקרת, לפי העניין.

           (ה)  (1)   ראש אגף החקירות והמודיעין יגיש דין וחשבון ליועץ המשפטי לממשלה, אחת לשלושה חודשים, על היתרים שניתנו לפי סעיף זה.

(2)   מפקד המשטרה הצבאית החוקרת יגיש דין וחשבון לפרקליט הצבאי הראשי, אחת לשלושה חודשים, על היתרים שניתנו לפי סעיף זה.

           (ו)   המפקח הכללי וקצין משטרה צבאית ראשי יקבעו, בפקודות משטרת ישראל או בנוהלי משטרת ישראל, או בהוראות קצין משטרה צבאית ראשי, לפי העניין, הוראות לעניין סעיף זה, לרבות לעניין אופן מתן היתר כאמור בסעיף קטן (א), אופן העברת הדרישה על פי ההיתר לבעל רישיון בזק לפי סעיף קטן (ג) ואופן הדיווח לפי סעיפים קטנים (ד) ו-(ה), ורשאים הם לקבוע הוראות שונות בהתאם לנימוקים למתן ההיתר ולנסיבות שבהן ניתן; בסעיף זה, "הוראות קצין משטרה צבאית ראשי" – פקודת כלליות אחרת, כמשמעותן בסעיף 2א(ג) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, שהוציא קצין משטרה צבאית ראשי.

מיום 16.3.2020 עד יום 25.3.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8390 מיום 16.3.2020 עמ' 772

הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8420 מיום 25.3.2020 עמ' 898

הוספת סעיפים קטנים 4(א1), 4(א2)

הנוסח:

(א1) קצין מוסמך רשאי, לפי בקשה של שוטר, להתיר קבלת נתוני מיקום ממאגר מידע של בעל רישיון בזק, בלא צו של בית משפט, לצורך אחד מאלה:

(1) (א) קבלת נתוני מיקום של חולה, המצויים באותה עת במאגר המידע של בעל רישיון בזק, לצורך אזהרת הציבור או אדם מסוים, והכול כדי למנוע או לצמצם את התפשטות המחלה;

(ב) המידע המזוהה או הניתן לזיהוי באמצעים סבירים שיתקבל לפי פסקת משנה (א), יימחק בתום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף-2020, ואולם משרד הבריאות רשאי לשמור את המידע למשך 60 ימים נוספים מסיום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום האמורות, לצורך תחקיר פנימי של הפעולות שביצע משרד הבריאות;

(ג) לא יעשה אדם שימוש במידע שהתקבל לפי פסקה זו אלא לצורך הפעלת סמכויות לפי חלק ד' לפקודת בריאות העם, 1940; לא ייעשה כל שימוש אחר במידע, לרבות לצורך הליך פלילי;

(2) (א) קבלת נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד, לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד; קבלת נתוני מיקום לפי פסקה זו תיעשה באופן מדגמי בלבד ובאופן שאינו מתמשך או רציף; המשטרה רשאית להעביר את הנתונים למשרד הבריאות לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד; לעניין זה, "נתוני מיקום" – נתון מיקום אחרון של מנוי שנקלט בידי בעל רישיון בזק, ואותו בלבד;

(ב) לא יעשה אדם שימוש במידע שהתקבל לפי פסקת משנה (א) אלא לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד או בקשר אליו.

(א2) משרד הבריאות ומשטרת ישראל יקבעו נוהל לעניין עיון במידע שהתקבל לפי סעיף קטן (א1) ודרכים להבטיח שלא ייעשה שימוש בניגוד לסעיף קטן (א1)(1)(ג) ו-(2)(ב); נוהל כאמור יאושר בידי היועץ המשפטי לממשלה.

(הוראת שעה) (תיקון) תש"ף-2020

4א.     (פקע).

מיום 25.3.2020 עד יום 22.4.2020

הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8420 מיום 25.3.2020 עמ' 898

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8479 מיום 8.4.2020 עמ' 1086

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8489 מיום 14.4.2020 עמ' 1116

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8508 מיום 21.4.2020 עמ' 1198

הוספת סעיף 4א

הנוסח:

קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראת הבידוד

4א. (א) קצין מוסמך רשאי להתיר קבלת נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד ממאגר מידע של בעל רישיון בזק, בלא צו בית משפט, לצורך פיקוח על קיום הוראת הבידוד; קבלת נתוני מיקום לפי סעיף קטן זה תיעשה באופן מדגמי בלבד ובאופן שאינו מתמשך או רציף; לעניין סעיף זה, "נתוני מיקום" – נתון מיקום אחרון של מנוי שנקלט בידי בעל רישיון בזק, ואותו בלבד.

(ב) לא יעשה אדם שימוש במידע שהתקבל לפי סעיף קטן (א) אלא לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד או בקשר אליו.

(ג) משטרת ישראל תקבע נוהל, בהסכמת משרד הבריאות, לעניין עיון במידע שהתקבל לפי סעיף זה ודרכי להבטיח שלא ייעשה במידע שימוש בניגוד לאמור בסעיף זה; נוהל כאמור יאושר בידי היועץ המשפטי לממשלה ויפורסם באתר משטרת ישראל.

(ד) ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל ידווח ליועץ המשפטי לממשלה אחת לשלושה ימים על מספר חייבי הבידוד שנתוני המקום שלהם נדגמו, וכן על מספר המקרים מתוכן שבהם נמצאה אי-התאמה למקום הבידוד.

(ה) נתוני מיקום לפי סעיף זה יימחקו בהקדם אפשרי ולכל המאוחר עד 90 ימים לאחר תום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום (נתוני מיקום) (תיקון), התש"ף-2020, למעט נתוני מיקום שעשויים לשמש בהליך פלילי; על אף האמור, נתוני מיקום מתאימים יימחקו לכל המאוחר עד 14 ימים לאחר קבלתם; לעניין סעיף קטן זה, "נתון מיקום מתאים" – נתון מיקום של אדם החייב בבידוד התואם את מקום הבידוד.

סודיות העברת נתוני תקשורת

5.       בעל רישיון בזק או מי מעובדיו לא יגלה למנוי או לכל אדם אחר על העברת נתוני תקשורת לבקשת המשטרה או רשות חוקרת אחרת על פי כל דין, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

דרישה להעברת קובץ מידע ממאגר מידע של בעל רישיון בזק

6.       (א)  ראש אגף החקירות והמודיעין רשאי לדרוש מבעל רישיון בזק למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים או שירותי רדיו טלפון נייד, להעביר לידיו באופן ממוחשב, קובץ מידע עדכני כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) להלן, אשר מצוי במאגר מידע של בעל הרישיון:

(1)   נתוני זיהוי של מנוי שלו, וכן מספר מזהה של מכשירי טלפון או רכיב מרכיביהם;

(2)   מידע בדבר מיפוי אנטנות המשמשות את בעל הרישיון למתן שירותי בזק באמצעות רדיו טלפון נייד, לרבות נתונים מזהים של כל אנטנה ואזורי הכיסוי שלה.

           (ב)  בעל רישיון בזק שנדרש להעביר קובץ מידע כאמור בסעיף קטן (א), יעבירו לידי קצין משטרה שהסמיך לעניין זה ראש אגף החקירות והמודיעין.

שמירת קובצי מידע במאגר חסוי

7.       (א)  קובץ מידע שהועבר כאמור בסעיף 6 יישמר במשטרה במאגר חסוי (בחוק זה – מאגר נתוני זיהוי (תקשורת)).

           (ב)  מאגר נתוני זיהוי (תקשורת) יישמר בדרך שתבטיח הגנה עליו ותמנע שימוש בלתי מורשה בו, לרבות עיון, העברה, העתקה או שינוי המידע בלא רשות כדין, ותמנע שימוש בו בניגוד להוראות חוק זה; פעולות המבוצעות במאגר נתוני זיהוי (תקשורת) יתועדו באופן שיאפשר פיקוח ובקרה.

           (ג)   לא ייעשה שימוש במאגר נתוני זיהוי (תקשורת) אלא למטרה מהמטרות המפורטות בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף 3(א).

           (ד)  השר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (בחוק זה – ועדת החוקה), יקבע הוראות לעניין אופן החזקתו ושמירתו של מידע במאגר נתוני זיהוי (תקשורת), אופן הבקרה על פעולות המבוצעות בו, מורשי גישה למידע הכלול בו והשימוש שייעשה בכל סוג של המידע המועבר אליו וממנו; בסעיף זה ובסעיף 8(ג), "מידע" – למעט מידע שהוא חומר חקירה כמשמעותו בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

           (ה)  עובד ציבור שהגיע אליו מידע ממאגר נתוני זיהוי (תקשורת), לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לצורך מילוי תפקידיו על פי דין או לפי צו בית משפט.

העברת מידע לרשות חוקרת אחרת

8.       (א)  מורשי גישה ברשות חוקרת אחרת שייקבעו לפי סעיף קטן (ג), רשאים לקבל ממאגר נתוני זיהוי (תקשורת), באופן מקוון, נתוני זיהוי לצורך שימוש למטרות המפורטות בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף 3(א), בלא צו; קבלת מידע לפי סעיף זה תתועד אצל הרשות החוקרת האחרת באופן שיאפשר פיקוח ובקרה, לרבות באופן שיבטיח זיהוי ותיעוד גישתם של מורשי הגישה מהרשות החוקרת האחרת למאגר האמור.

           (ב)  המשטרה רשאית, על פי בקשה של נציג רשות חוקרת אחרת, להעביר לחוקר ברשות חוקרת אחרת מידע ממאגר נתוני זיהוי (תקשורת), נוסף על האמור בסעיף קטן (א), על פי צו שניתן לפי סעיף 3.

           (ג)   השר הממונה על הרשות החוקרת האחרת המקבלת מידע בהתאם לסעיף זה יקבע, באישור ועדת החוקה, הוראות לעניין אופן החזקתו ושמירתו של מידע המתקבל בהתאם לסעיף זה ממאגר נתוני זיהוי (תקשורת), מורשי גישה למידע הכלול במאגר האמור והשימוש שייעשה בכל סוג של מידע המועבר ממנו.

קבלת נתוני זיהוי מבעל רישיון בזק

9.       עובד ציבור ברשות חוקרת אחרת, שהוא בעל סמכות חקירה על פי דין, או שוטר צבאי, רשאי לקבל מבעל רישיון בזק נתוני זיהוי, לצורך מילוי תפקידו לאחת המטרות המפורטות בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף 3(א); הבקשה תועבר בכתב ויפורטו בה שמו וסמכותו של עובד הציבור או של השוטר הצבאי.

החזר הוצאות בעד העברת נתוני תקשורת וקובצי מידע

10.     בעל רישיון בזק זכאי להחזר הוצאות בעד העברת נתוני תקשורת למשטרה או לרשות חוקרת אחרת, לפי הוראות סעיפים 3, 4 או 9, וכן בעד העברת קובץ מידע לפי סעיף 6, והכל בשיעור שיקבע שר התקשורת, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר; השיעור ייקבע בהתבסס על החזר הוצאות סבירות.

עונשין

11.     (א)  העובר על הוראות סעיף 5, דינו – מאסר שנתיים.

           (ב)  העובר על הוראות סעיף 7(ה), דינו – מאסר שלוש שנים.

שמירת דינים

12.     אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בסמכויות הנתונות על פי כל דין, בהתייחס לקבלת מידע ומסמכים, לרבות נתוני תקשורת, והכל למעט סמכות בית המשפט לפי סעיף 43 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, לצוות על הצגה או המצאה של נתוני תקשורת, לבקשת רשויות החקירה והתביעה.

ביצוע

13.     שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

דיווח לכנסת – הוראת שעה

14.     (א)  השר לביטחון הפנים, ולעניין רשות חוקרת אחרת – השר הממונה על אותה רשות, ידווח לוועדת החוקה, אחת לשנה, על יישומו של חוק זה; הדיווח יכלול, בין השאר, את כל אלה:

(1)   מספר הבקשות שהוגשו לפי סעיף 3 ומספר הצווים שניתנו לפי הסעיף האמור לפי הסיווגים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ה) שלהלן:

(א)   המטרה שבשלה הוגשה הבקשה, כאמור בסעיף 3(א);

(ב)   העבירה שבשלה הוגשה הבקשה;

(ג)    סוג נתוני התקשורת שהותר לקבלם על פי הצו;

(ד)    פרק הזמן שלגביו ניתן הצו לקבלת נתוני תקשורת;

(ה)   מספר הפעמים שבהן דן בית המשפט כאמור בסעיף 3(ו)(2);

(2)   מספר הבקשות שהוגשו לפי סעיף 4 ומספר ההיתרים שניתנו לפי הסעיף האמור, לרבות המטרה שלשמה ניתן ההיתר;

(3)   הפעולות המבוצעות במאגר נתוני זיהוי (תקשורת) שתועדו כאמור בסעיף 7(ב) סיפה;

(4)   מספר העברות המידע לרשות חוקרת אחרת לפי סעיף 8(א);

(5)   מספר הבקשות לקבלת מידע לפי סעיף 8(ב);

(6)   מספר הבקשות לקבלת נתוני זיהוי לפי סעיף 9;

(7)   עלות החזר ההוצאות לפי סעיף 10.

           (ב)  דיווח ראשון לפי סעיף זה יימסר לוועדת החוקה בתום שנה מיום תחילתו של חוק זה.

           (ג)   סעיף זה יעמוד בתוקפו עד תום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק זה.

תיקון חוק האזנת סתר – מס' 4

15.     בחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, אחרי סעיף 9ב יבוא:

"הפקת נתוני תקשורת

9ג.  ניתן היתר לפי חוק זה, רשאי נותן ההיתר, אם התבקש לכך, להתיר גם הפקת נתוני תקשורת כמשמעותם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, של המנוי או מיתקן הבזק שההאזנה הותרה לגביהם, למשך תקופת תוקפו של ההיתר."

תחילה

16.     תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

 

 

                                      אהוד אולמרט                                      דניאל פרידמן

                                                   ראש הממשלה                                                     שר המשפטים

           שמעון פרס                                         דליה איציק

               נשיא המדינה                                                  יושבת ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 72 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 253 עמ' 550).

תוקן ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 253 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1221 עמ' 890) – תיקון מס' 1 בסעיף 51 לחוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), תשע"ט-2019.

ק"ת תש"ף מס' 8390 מיום 16.3.2020 עמ' 772 – הוראת שעה תש"ף-2020 בתקנות שעת חירום (נתוני תקשורת), תש"ף-2020; תוקפה עד יום 22.4.2020. תוקנה ק"ת תש"ף מס' 8420 מיום 25.3.2020 עמ' 898 – הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020. ק"ת תש"ף מס' 8479 מיום 8.4.2020 עמ' 1086 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תש"ף-2020. ק"ת תש"ף מס' 8489 מיום 14.4.2020 עמ' 1116 – הוראת שעה (תיקון מס' 3) תש"ף-2020. ק"ת תש"ף מס' 8508 מיום 21.4.2020 עמ' 1198 – הוראת שעה (תיקון מס' 4), תש"ף-2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות