Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח-2007

 

 

מסים – מס הכנסה – מס הכנסה שלילי

עבודה – עידוד תעסוקה – הגדלת שיעור ההשתתפות

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות ופרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות ופרשנות

Go

4

 

פרק ב': מענק לעובד שכיר

Go

6

סעיף 2

זכאות למענק לעובד

Go

6

סעיף 3

סייגים לזכאות

Go

6

סעיף 4

הפחתת המענק בשל הכנסה נוספת

Go

6

סעיף 5

הפחתת המענק בשל הכנסות בן הזוג

Go

7

סעיף 6

עובד שנקבע לגביו שכר מינימום מותאם

Go

7

סעיף 6א

מענק מוגדל לאם עובדת

Go

7

סעיף 6ב

הוראות מיוחדות לגבי עובד שהוא הורה יחיד

Go

7

סעיף 6ג

עובד שקיבל גמלה או תשלום להורה עצמאי

Go

9

סעיף 7

תנאים לקבלת המענק

Go

9

סעיף 8

עדכון סכומים

Go

10

סעיף 9

קביעת זכאות

Go

10

סעיף 10

השגה

Go

10

סעיף 11

ערעור

Go

10

סעיף 12

אופן תשלום המענק

Go

10

סעיף 13

תשלום ביתר

Go

11

סעיף 14

תשלום בחסר

Go

11

סעיף 15

קבלת מענק שלא כדין

Go

11

סעיף 16

דין מענק

Go

11

 

פרק ג': מענק לעצמאי

Go

12

סעיף 17

זכאות למענק לעצמאי

Go

12

סעיף 17א

סייגים לזכאות לגבי עצמאי

Go

12

סעיף 18

תקנות לעניין מענק לעצמאי

Go

12

 

פרק ד': הוראות כלליות

Go

13

סעיף 19

סמכויות המנהל

Go

13

סעיף 20

סמכויות חקירה וחיפוש

Go

13

סעיף 21

רשות לייצג

Go

13

סעיף 22

המצאת הודעות

Go

13

סעיף 23

ביצוע ותקנות

Go

13

 

פרק ה': תיקונים עקיפים – דיווח מקוון

Go

13

סעיף 24

תיקון פקודת מס הכנסה   מס' 161

Go

13

סעיף 25

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים   מס' 30

Go

16

 

פרק ו': תחילה, תחולה והוראות שעה

Go

16

סעיף 26

פרק ב'   תחילה, תחולה הוראות שעה ותקנות ראשונות

Go

16

סעיף 27

פרק ג'   תחילה, תחולה והוראת שעה

Go

16

סעיף 28

פרק ה'   תחילה, תחולה והוראת שעה

Go

17

 

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016


חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), תשס"ח-2007*

מיום 21.3.2016

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (מענק עבודה), תשס"ח-2007

פרק א': הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות

1.       (א)  בחוק זה –

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          "בעל שליטה" ו"קרוב" – (נמחקה);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

מחיקת הגדרת ""בעל שליטה" ו"קרוב""

הנוסח הקודם:

"בעל שליטה" ו"קרוב" – כהגדרתם בסעיף 32(9) לפקודה;

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "בן זוג" – מי שהיה במשך כל שנת המס בן זוג, כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין;

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2020

תיקון מס' 11 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 515 (ה"ח 1196)

הוספת הגדרת "בן זוג"

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          "הכנסה חודשית ממוצעת" – סך כל הכנסת העבודה של עובד בשנת המס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל, ואם היתה לעובד בשנת המס הכנסה מעסק או ממשלח יד – סך כל הכנסת העבודה בתוספת סך כל הכנסתו מעסק או ממשלח יד באותה שנת מס, כשהסכום המתקבל מחולק במספר חודשי ההכנסה בפועל; לעניין זה, "חודשי ההכנסה בפועל" – 12 חודשים, ולגבי מי שפתח עסק או מי שהחל לעסוק במשלח יד במהלך שנת מס או שחדל לעסוק בעסקו או במשלח ידו במהלך שנת מס, לגבי אותה שנת מס – חודשי העבודה בפועל, בצירוף מספר החודשים שבהם העסק היה פעיל ושאינם חופפים לחודשי העבודה בפועל;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

החלפת הגדרת "הכנסה חודשית ממוצעת"

הנוסח הקודם:

"הכנסה חודשית ממוצעת" – סך כל הכנסת העבודה של עובד בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס, בתוספת סך כל הכנסתו מעסק או משלח יד באותה שנת מס כשהוא מחולק ב-12, ולגבי מי שפתח עסק או מי שהחל לעסוק במשלח יד במהלך שנת מס או שחדל לעסוק בעסקו או במשלח ידו במהלך שנת מס, לגבי אותה שנת מס – כשהוא מחולק במספר החודשים שבהם העסק היה פעיל;

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          "הכנסה מעסק או משלח יד" – הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, ואולם במקרה שבו סכום ההכנסה כאמור נמוך מאפס יראו את סכום ההכנסה כאפס; לעניין זה, "ניכויים" – למעט ניכויים כמפורט להלן:

(1)   ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 20א(א)(1)(ב), 47 ו-47א לפקודה;

(2)   ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה;

(3)   ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש"ן-1990;

(4)   ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 675 (ה"ח 636)

"הכנסה מעסק או משלח יד" – הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ואולם במקרה שבו סכום ההכנסה כאמור נמוך מאפס יראו את סכום ההכנסה כאפס; לעניין זה, "ניכויים" – למעט ניכויים כמפורט להלן:

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

"הכנסה מעסק או משלח יד" – הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, ואולם במקרה שבו סכום ההכנסה כאמור נמוך מאפס יראו את סכום ההכנסה כאפס; לעניין זה, "ניכויים" – למעט ניכויים כמפורט להלן:

          "הכנסה נוספת" – הכנסה שהיא אחת מאלה:

(1)   קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודה, למעט קצבה המשתלמת לעובד בשל נכותו, בשל אבדן כושר עבודתו או בשל מותו של בן זוגו;

(2)   גמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי, לפי סימן ד' לפרק ה' ולפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי;

(3)   תשלום או הכנסה אחרים שקבע שר האוצר, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

          "הכנסה נוספת ממוצעת" – סך כל ההכנסות הנוספות בשנת מס כשהוא מחולק ב-12;

          "הכנסת עבודה" – כהגדרתה בפקודה, למעט הכנסת עבודה שניתן לראותה גם כהכנסה נוספת או כהכנסה כמפורט להלן:

(1)   קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודה, המשתלמת לעובד בשל נכותו או בשל אבדן כושר עבודתו;

(2)   קצבת אבדן כושר עבודה; לעניין זה, "אבדן כושר עבודה" – כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1 לפקודה;

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(3)   גמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי, שאינה מנויה בפסקה (2) להגדרה "הכנסה נוספת", למעט דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ולמעט תגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 675 (ה"ח 636)

(3) גמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי, שאינה מנויה בפסקה (2) להגדרה "הכנסה נוספת", למעט דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור;

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

(3) גמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי, שאינה מנויה בפסקה (2) להגדרה "הכנסה נוספת", למעט דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ולמעט תגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011 (תיקון מס' 7) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

          "חודש עבודה בפועל" – לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת שבתון, תקופת לידה והורות שבעדה משתלמים דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, תקופת שמירת היריון שבעדה משתלמת גמלה לשמירת היריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, ותקופת שירות מילואים ולמעט חודש שבשלו שולמו דמי אבטלה לפי פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 161 (ה"ח 541)

"חודש עבודה בפועל" – לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת חופשת לידה שבעדה משתלמים דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, ותקופת שירות מילואים ולמעט חודש שבשלו שולמו דמי אבטלה לפי פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי;

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 675 (ה"ח 636)

"חודש עבודה בפועל" – לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת חופשת לידה שבעדה משתלמים דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, תקופת שמירת היריון שבעדה משתלמת גמלה לשמירת היריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, ותקופת שירות מילואים ולמעט חודש שבשלו שולמו דמי אבטלה לפי פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי;

 

מיום 28.8.2016

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2569 מיום 28.7.2016 עמ' 1093 (ה"ח 629)

"חודש עבודה בפועל" – לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת חופשת לידה תקופת לידה והורות שבעדה משתלמים דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, תקופת שמירת היריון שבעדה משתלמת גמלה לשמירת היריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, ותקופת שירות מילואים ולמעט חודש שבשלו שולמו דמי אבטלה לפי פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי;

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

"חודש עבודה בפועל" – לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת שבתון, תקופת לידה והורות שבעדה משתלמים דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, תקופת שמירת היריון שבעדה משתלמת גמלה לשמירת היריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, ותקופת שירות מילואים ולמעט חודש שבשלו שולמו דמי אבטלה לפי פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי;

          "חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

(תיקון מס' 6) תשע"ב-2012

          "חשבון בנק" – לרבות חשבון סילוקים כמשמעותו בסעיף 88א(א) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986, המתנהל בחברה הבת כהגדרתה בסעיף 88יא לחוק האמור;

מיום 31.1.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 583 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

"חשבון בנק" – לרבות חשבון סילוקים כמשמעותו בסעיף 88א(א) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986, המתנהל בחברה הבת כהגדרתה בסעיף 88יא לחוק האמור בחוק האמור;

          "ילד" – מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שבשלה נתבע מענק לפי חוק זה;

          "מנהל" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, לרבות סגן המנהל ששר האוצר מינה אותו לעניין חוק זה, כולו או חלקו;

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          "עובד" – יחיד שהוא תושב ישראל, שמלאו לו 23 שנים ושהיתה לו הכנסת עבודה, בשנת המס;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

"עובד" – יחיד שהוא תושב ישראל, שמלאו לו 23 שנים ושהיתה לו הכנסת עבודה, בשנת המס, למעט יחיד שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) היחיד קיבל הכנסת עבודה מאת קרובו;

(2) היחיד קיבל הכנסת עבודה מאת חבר בני אדם שהיחיד או קרובו הם בעלי שליטה בו;

          "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          "קרוב" – קרוב כאמור בפסקאות (1), (3) ו-(4) להגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

הוספת הגדרת "קרוב"

          "שנת המס העוקבת" – שנת המס שלאחר המס שבשלה נתבע מענק לפי פרק זה;

          "תושב ישראל" – כהגדרתו בפקודה, לרבות אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה, שהוא תושב אזור כהגדרתו בסעיף האמור.

          (ב)  לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בפקודה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

פרק ב': מענק לעובד שכיר

מיום 21.3.2016

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

פרק ב': מענק לעובד שכיר – מס הכנסה שלילי

זכאות למענק לעובד (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

2.       עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

הודעה תשע"ז-2017 (תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשע"ח-2018

(1)  לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א)   אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 2,060 שקלים חדשים ופחותה מ-3,580 שקלים חדשים – סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,060 שקלים חדשים;

(ב)   אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,580 שקלים חדשים ל-5,000 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

(ג)    אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 5,000 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 5,000 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

הודעה תשע"ז-2017 (תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשע"ח-2018

(2)  לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א)   אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 2,060 שקלים חדשים ופחותה מ-3,580 שקלים חדשים – סכום של 120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,060 שקלים חדשים;

(ב)   אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,580 שקלים חדשים ל-5,000 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

(ג)    אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 5,000 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 5,000 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 796 (ה"ח 392)

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 1,725 שקלים חדשים ופחותה מ-3,000 שקלים חדשים – סכום של 70 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,725 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,000 שקלים חדשים ל-4,000 שקלים חדשים – סכום של 275 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,200 שקלים חדשים – סכום של 275 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,000 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 מ-19.5 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,725 שקלים חדשים ופחותה מ-3,000 שקלים חדשים – סכום של 100 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,725 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,000 שקלים חדשים ל-4,000 שקלים חדשים – סכום של 400 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,700 שקלים חדשים – סכום של 400 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,000 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 מ-19.5 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2008

הודעה תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5852 מיום 25.9.2008 עמ' 4822

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 1,725 1,810 שקלים חדשים ופחותה מ-3,000 3,140 שקלים חדשים – סכום של 70 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,725 1,810 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,000 3,140 שקלים חדשים ל-4,000 4,190 שקלים חדשים – סכום של 275 290 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,000 4,190 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,200 5,450 שקלים חדשים – סכום של 275 290 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,000 4,190 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-19.5 20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,725 1,810 שקלים חדשים ופחותה מ-3,000 3,140 שקלים חדשים – סכום של 100 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,725 1,810 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,000 3,140 שקלים חדשים ל-4,000 4,190 שקלים חדשים – סכום של 400 420 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,000 4,190 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,700 5,970 שקלים חדשים – סכום של 400 420 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,000 4,190 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-19.5 20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5990 מיום 25.8.2009 עמ' 5443

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 1,810 1,860 שקלים חדשים ופחותה מ-3,140 3,240 שקלים חדשים – סכום של 70 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,810 1,860 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,140 3,240 שקלים חדשים ל-4,190 4,320 שקלים חדשים – סכום של 290 300 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,190 4,320 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,450 5,610 שקלים חדשים – סכום של 290 300 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,190 4,320 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,810 1,860 שקלים חדשים ופחותה מ-3,140 3,240 שקלים חדשים – סכום של 100 110 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,810 1,860 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,140 3,240 שקלים חדשים ל-4,190 4,320 שקלים חדשים – סכום של 420 430 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,190 4,320 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,970 6,150 שקלים חדשים – סכום של 420 430 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,190 4,320 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6103 מיום 1.7.2010 עמ' 3602

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 1,860 1,920 שקלים חדשים ופחותה מ-3,240 3,340 שקלים חדשים – סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,860 1,920 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,240 3,340 שקלים חדשים ל-4,320 4,450 שקלים חדשים – סכום של 300 310 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,320 4,450 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,610 5,780 שקלים חדשים – סכום של 300 310 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,320 4,450 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,860 1,920 שקלים חדשים ופחותה מ-3,240 3,340 שקלים חדשים – סכום של 110 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,860 1,920 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,240 3,340 שקלים חדשים ל-4,320 4,450 שקלים חדשים – סכום של 430 440 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,320 4,450 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,150 6,340 שקלים חדשים – סכום של 430 440 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,320 4,450 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6297 מיום 22.9.2011 עמ' 6712

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 1,920 2,000 שקלים חדשים ופחותה מ-3,340 3,470 שקלים חדשים – סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,920 2,000 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,340 3,470 שקלים חדשים ל-4,450 4,630 שקלים חדשים – סכום של 310 320 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,450 4,630 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,780 6,010 שקלים חדשים – סכום של 310 320 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,450 4,630 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,920 2,000 שקלים חדשים ופחותה מ-3,340 3,470 שקלים חדשים – סכום של 110 120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,920 2,000 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,340 3,470 שקלים חדשים ל-4,450 4,630 שקלים חדשים – סכום של 440 460 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,450 4,630 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,340 6,590 שקלים חדשים – סכום של 440 460 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,450 4,630 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2012

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6581 מיום 24.4.2013 עמ' 4315

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 2,000 2,040 שקלים חדשים ופחותה מ-3,470 3,540 שקלים חדשים – סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,000 2,040 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,470 3,540 שקלים חדשים ל-4,630 4,730 שקלים חדשים – סכום של 320 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,630 4,730 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,010 6,140 שקלים חדשים – סכום של 320 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,630 4,730 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 2,000 2,040 שקלים חדשים ופחותה מ-3,470 3,540 שקלים חדשים – סכום של 120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,000 2,040 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,470 3,540 שקלים חדשים ל-4,630 4,730 שקלים חדשים – סכום של 460 470 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,630 4,730 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,590 6,730 שקלים חדשים – סכום של 460 470 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,630 4,730 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6638 מיום 31.7.2013 עמ' 7229

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 2,040 2,050 שקלים חדשים ופחותה מ-3,540 3,570 שקלים חדשים – סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,040 2,050 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,540 3,570 שקלים חדשים ל-4,730 4,760 שקלים חדשים – סכום של 320 330 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,730 4,760 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,140 6,190 שקלים חדשים – סכום של 320 330 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,730 4,760 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 2,040 2,050 שקלים חדשים ופחותה מ-3,540 3,570 שקלים חדשים – סכום של 120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,040 2,050 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,540 3,570 שקלים חדשים ל-4,730 4,760 שקלים חדשים – סכום של 470 480 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,730 4,760 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,730 6,790 שקלים חדשים – סכום של 470 480 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,730 4,760 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6843 מיום 22.7.2014 עמ' 6930

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 2,050 2,070 שקלים חדשים ופחותה מ-3,570 3,610 שקלים חדשים – סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,050 2,070 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,570 3,610 שקלים חדשים ל-4,760 4,810 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,760 4,810 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,190 6,250 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,760 4,810 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 2,050 2,070 שקלים חדשים ופחותה מ-3,570 3,610 שקלים חדשים – סכום של 120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,050 2,070 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,570 3,610 שקלים חדשים ל-4,760 4,810 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,760 4,810 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,790 6,850 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,760 4,810 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 7107 מיום 31.8.2015 עמ' 8552

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 2,070 2,060 שקלים חדשים ופחותה מ-3,610 3,590 שקלים חדשים – סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,070 2,060 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,610 3,590 שקלים חדשים ל-4,810 4,790 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,810 4,790 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,250 6,220 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,810 4,790 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 2,070 2,060 שקלים חדשים ופחותה מ-3,610 3,590 שקלים חדשים – סכום של 120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,070 2,060 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,610 3,590 שקלים חדשים ל-4,810 4,790 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,810 4,790 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,850 6,820 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,810 4,790 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7332 מיום 31.8.2016 עמ' 9488

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 2,060 2,050 שקלים חדשים ופחותה מ-3,590 3,560 שקלים חדשים – סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,060 2,050 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,590 3,560 שקלים חדשים ל-4,790 4,740 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,790 4,740 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,220 6,170 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,790 4,740 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 2,060 2,050 שקלים חדשים ופחותה מ-3,590 3,560 שקלים חדשים – סכום של 120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,060 2,050 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,590 3,560 שקלים חדשים ל-4,790 4,740 שקלים חדשים – סכום של 480 470 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,790 4,740 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,820 6,760 שקלים חדשים – סכום של 480 470 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,790 4,740 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

 

מיום 1.6.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7574 מיום 24.8.2017 עמ' 8836

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 2,050 2,060 שקלים חדשים ופחותה מ-3,560 3,580 שקלים חדשים – סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,050 2,060 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,560 3,580 שקלים חדשים ל-4,740 4,780 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,740 4,780 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,170 6,210 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,740 4,780 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 2,050 2,060 שקלים חדשים ופחותה מ-3,560 3,580 שקלים חדשים – סכום של 120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,050 2,060 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,560 3,580 שקלים חדשים ל-4,740 4,780 שקלים חדשים – סכום של 470 480 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,740 4,780 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,760 6,810 שקלים חדשים – סכום של 470 480 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,740 4,780 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2020

תיקון מס' 11 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 516 (ה"ח 1196)

2. עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עלה על 2,060 שקלים חדשים ופחותה מ-3,580 שקלים חדשים – סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על  2,060 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,580 שקלים חדשים ל-4,780 ל-5,000 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,780 5,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,210 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,780 5,000 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 2,060 שקלים חדשים ופחותה מ-3,580 שקלים חדשים – סכום של 120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 2,060 שקלים חדשים;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,580 שקלים חדשים ל-4,780 ל-5,000 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,780 5,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,810 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,780 5,000 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

סייגים לזכאות (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

3.       הזכאות למענק לפי פרק זה לא תחול על עובד שהתקיים בו, במועד כלשהו בשנת המס, אחד מאלה:

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(1)  לו, לבן זוגו או לילדו הסמוך על שולחנו, זכות במקרקעין, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, שאינה דירת מגורים יחידה ואינה דירת מגורים שחלות לגביה הוראות סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, ובלבד שחלקם בזכות כאמור, יחד, עולה על 50%; לעניין זה –

"דירת מגורים" – כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין;

"זכות במקרקעין" – כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין;

(2)  בבעלותו, בהחזקתו או בשימושו העיקרי, נכס מסוג שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(3)  (נמחקה).

מיום 1.6.2008

הודעה תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5852 מיום 25.9.2008 עמ' 4822

(3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס – נמוך מ-1,725 1,810 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5990 מיום 25.8.2009 עמ' 5443

(3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס – נמוך מ-1,810 1,860 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6103 מיום 1.7.2010 עמ' 3602

(3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס – נמוך מ-1,860 1,920 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6297 מיום 22.9.2011 עמ' 6712

(3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס – נמוך מ-1,920 2,000 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2012

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6581 מיום 24.4.2013 עמ' 4315

(3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס – נמוך מ-2,000 2,040 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6638 מיום 31.7.2013 עמ' 7229

(3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס – נמוך מ-2,040 2,050 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6843 מיום 22.7.2014 עמ' 6930

(3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס – נמוך מ-2,050 2,070 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 7107 מיום 31.8.2015 עמ' 8552

(3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס – נמוך מ-2,070 2,060 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7332 מיום 31.8.2016 עמ' 9488

(3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס – נמוך מ-2,060 2,050 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח 1022)

3. הזכאות למענק לפי סעיף 2 לפי פרק זה לא תחול על עובד שהתקיים בו, במועד כלשהו בשנת המס, אחד מאלה:

(1) לו, לבן זוגו או לילדו הסמוך על שולחנו, זכות במקרקעין, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, שאינה דירת מגורים יחידה ואינה דירת מגורים שחלות לגביה הוראות סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, ובלבד שחלקם בזכות כאמור, יחד, עולה על 50%; לעניין זה, "דירת מגורים" ו"זכות במקרקעין" – כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין; לעניין זה –

"דירת מגורים" – כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין;

"זכות במקרקעין" – כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין;

(2) בבעלותו, בהחזקתו או בשימושו העיקרי, נכס מסוג שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס – נמוך מ-2,060 שקלים חדשים.

הפחתת המענק בשל הכנסה נוספת

4.       עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 הודעה תשע"ז-2017 (תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשע"ח-2018

(1)  היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,190 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "5,000 שקלים חדשים" יבוא "5,000 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 הודעה תשע"ז-2017 (תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשע"ח-2018

(2)  היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,190 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,580 שקלים חדשים" או "5,000 שקלים חדשים" יבוא "5,000 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "480 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 2,060 שקלים חדשים מ-5,000 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 796 (ה"ח 392)

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,000 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,000 שקלים חדשים" יבוא "4,000 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,000 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,000 שקלים חדשים" או "4,000 שקלים חדשים" יבוא "4,000 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "275 שקלים חדשים" יבוא "70 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "400 שקלים חדשים" יבוא "100 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,725 שקלים חדשים מ-4,000 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.6.2008

הודעה תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5852 מיום 25.9.2008 עמ' 4822

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,000 1,050 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,000 4,190 שקלים חדשים" יבוא "4,000 4,190 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,000 1,050 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,000 3,140 שקלים חדשים" או "4,000 4,190 שקלים חדשים" יבוא "4,000 4,190 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "275 290 שקלים חדשים" יבוא "70 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "400 420 שקלים חדשים" יבוא "100 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,725 1,810 שקלים חדשים מ-4,000 4,190 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.6.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5990 מיום 25.8.2009 עמ' 5443

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,050 1,080 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,190 4,320 שקלים חדשים" יבוא "4,190 4,320 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,050 1,080 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,140 3,240 שקלים חדשים" או "4,190 4,320 שקלים חדשים" יבוא "4,190 4,320 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "290 300 שקלים חדשים" יבוא "70 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "420 430 שקלים חדשים" יבוא "100 110 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,810 1,860 שקלים חדשים מ-4,190 4,320 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.6.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6103 מיום 1.7.2010 עמ' 3602

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,080 1,110 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,320 4,450 שקלים חדשים" יבוא "4,320 4,450 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,080 1,110 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,240 3,340 שקלים חדשים" או "4,320 4,450 שקלים חדשים" יבוא "4,320 4,450 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "300 310 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "430 440 שקלים חדשים" יבוא "110 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,860 1,920 שקלים חדשים מ-4,320 4,450 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.6.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6297 מיום 22.9.2011 עמ' 6712

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,110 1,160 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,450 4,630 שקלים חדשים" יבוא "4,450 4,630 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,110 1,160 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,340 3,470 שקלים חדשים" או "4,450 4,630 שקלים חדשים" יבוא "4,450 4,630 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "310 320 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "440 460 שקלים חדשים" יבוא "110 120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,920 2,000 שקלים חדשים מ-4,450 4,630 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.6.2012

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6581 מיום 24.4.2013 עמ' 4315

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,160 1,180 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,630 4,730 שקלים חדשים" יבוא "4,630 4,730 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,160 1,180 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,470 3,540 שקלים חדשים" או "4,630 4,730 שקלים חדשים" יבוא "4,630 4,730 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "320 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "460 470 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 2,000 2,040 שקלים חדשים מ-4,630 4,730 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.6.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6638 מיום 31.7.2013 עמ' 7229

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,180 1,190 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,730 4,760 שקלים חדשים" יבוא "4,730 4,760 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,180 1,190 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,540 3,570 שקלים חדשים" או "4,730 4,760 שקלים חדשים" יבוא "4,730 4,760 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "320 330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "470 480 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 2,040 2,050 שקלים חדשים מ-4,730 4,760 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.6.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6843 מיום 22.7.2014 עמ' 6930

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,190 1,200 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,760 4,810 שקלים חדשים" יבוא "4,760 4,810 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,190 1,200 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,570 3,610 שקלים חדשים" או "4,760 4,810 שקלים חדשים" יבוא "4,760 4,810 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "480 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 2,050 2,070 שקלים חדשים מ-4,760 4,810 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.6.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 7107 מיום 31.8.2015 עמ' 8552

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,200 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,810 4,790 שקלים חדשים" יבוא "4,810 4,790 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,200 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,610 3,590 שקלים חדשים" או "4,810 4,790 שקלים חדשים" יבוא "4,810 4,790 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "480 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 2,070 2,060 שקלים חדשים מ-4,810 4,790 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.6.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7332 מיום 31.8.2016 עמ' 9488

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,200 1,190 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,790 4,740 שקלים חדשים" יבוא "4,790 4,740 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,200 1,190 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,590 3,560 שקלים חדשים" או "4,790 4,740 שקלים חדשים" יבוא "4,790 4,740 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "480 470 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 2,060 2,050 שקלים חדשים מ-4,790 4,740 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.6.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7574 מיום 24.8.2017 עמ' 8836

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,190 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,740 4,780 שקלים חדשים" יבוא "4,740 4,780 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,190 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,560 3,580 שקלים חדשים" או "4,740 4,780 שקלים חדשים" יבוא "4,740 4,780 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "470 480 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 2,050 2,060 שקלים חדשים מ-4,740 4,780 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

 

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2020

תיקון מס' 11 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 516 (ה"ח 1196)

4. עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-1,190 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,780 5,000 שקלים חדשים" יבוא "4,780 5,000 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,190 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,580 שקלים חדשים" או "4,780 5,000 שקלים חדשים" יבוא "4,780 5,000 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת", במקום "330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "480 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 2,060 שקלים חדשים מ-4,780 מ-5,000 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

הפחתת המענק בשל הכנסות בן הזוג

5.       (א)  עובד כאמור בסעיף 2, שלבן זוגו היתה בשנת המס הכנסת עבודה, הכנסה מעסק או משלח יד או הכנסה נוספת, יופחתו מהמענק הקבוע לגביו בסעיף 2 או 4, לפי העניין, סכומים כמפורט להלן:

(1)   לגבי עובד שלו ילד אחד או שני ילדים ולגבי עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים – 23% מההכנסה העודפת;

(2)   לגבי עובד שלו שלושה ילדים או יותר – 23.5% מההכנסה העודפת.

          (ב)  בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

(1)   הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 הודעה תשע"ז-2017 (תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשע"ח-2018

(2)   12,380 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א)   ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 5,000 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,430 שקלים חדשים;

(ב)   ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 5,000 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,430 שקלים חדשים.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 הודעה תשס"ח-2008

          (ג)   היה סכום המענק המחושב לפי הוראות סעיף זה נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 796 (ה"ח 392)

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) סך הכנסת העבודה, הכנסה מעסק או משלח יד והכנסה נוספת שלו ושל בן זוגו;

(2) 10,000 שקלים חדשים בתוספת שני אלה: ההפרש החיובי שבין סך הכנסת העבודה, הכנסה מעסק או משלח יד והכנסה נוספת של העובד, לבין 4,000 שקלים חדשים וההפרש החיובי שבין סך הכנסת העבודה, הכנסה מעסק או משלח יד והכנסה נוספת של בן זוגו של העובד לבין 4,000 שקלים חדשים.

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 10,000 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,000 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,200 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,000 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,200 שקלים חדשים.

(ג) היה סכום המענק המחושב לפי הוראות סעיף זה נמוך מ-20 מ-19.5 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2008

הודעה תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5852 מיום 25.9.2008 עמ' 4822

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 10,000 10,470 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,000 4,190 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,200 1,260 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,000 4,190 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,200 1,260 שקלים חדשים.

(ג) היה סכום המענק המחושב לפי הוראות סעיף זה נמוך מ-19.5 20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק.

 

מיום 1.6.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5990 מיום 25.8.2009 עמ' 5443

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 10,470 10,800 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,190 4,320 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,260 1,300 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,190 4,320 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,260 1,300 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6103 מיום 1.7.2010 עמ' 3602

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 10,800 11,120 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,320 4,450 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,300 1,330 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,320 4,450 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,300 1,330 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6297 מיום 22.9.2011 עמ' 6712

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 11,120 11,570 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,450 4,630 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,330 1,390 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,450 4,630 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,330 1,390 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2012

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6581 מיום 24.4.2013 עמ' 4315

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 11,570 11,810 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,630 4,730 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,390 1,420 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,630 4,730 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,390 1,420 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6638 מיום 31.7.2013 עמ' 7229

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 11,810 11,910 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,730 4,760 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,420 1,430 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,730 4,760 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,420 1,430 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6843 מיום 22.7.2014 עמ' 6931

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 11,910 12,030 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,760 4,810 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,430 1,440 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,760 4,810 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,430 1,440 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 7107 מיום 31.8.2015 עמ' 8552

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 12,030 11,970 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,810 4,790 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,440 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,810 4,790 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,440 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7332 מיום 31.8.2016 עמ' 9488

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 11,970 11,860 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,790 4,740 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,440 1,420 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,790 4,740 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,440 1,420 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7574 מיום 24.8.2017 עמ' 8836

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 11,860 11,940 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,740 4,780 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,420 1,430 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,740 4,780 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,420 1,430 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2020

תיקון מס' 11 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 516 (ה"ח 1196)

(ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" – ההפרש החיובי שבין שני אלה:

(1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו;

(2) 11,940 12,380 שקלים חדשים בתוספת שני אלה:

(א) ההפרש החיוני שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,780 5,000 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,430 שקלים חדשים;

(ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,780 5,000 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,430 שקלים חדשים.

עובד שנקבע לגביו שכר מינימום מותאם (תיקון מס' 8)  תשע"ו-2016 הודעה תשע"ז-2017 (תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשע"ח-2018

6.       (א)  נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, המילים "שמלאו לו 55 שנים" – יימחקו, במקום "2,060 שקלים חדשים" ו"3,580 שקלים חדשים" יבוא "סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם", ובמקום "1,200 שקלים חדשים" יבוא "5,000 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,580 שקלים חדשים במקדם".

          (ב)  בסעיף זה –

          "חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

          "מקדם" – היחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הממוצע;

          "שכר מינימום מותאם" – סך כל שכר המינימום שנקבע לגבי עובד לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, בעד כל אחד מחודשי שנת המס שבשלם נקבע לגביו שכר מינימום כאמור, כשהוא מחולק במספר החודשים כאמור;

          "שכר מינימום ממוצע" – סך כל שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, בעד כל אחד מחודשי שנת המס, כשהוא מחולק ב-12.

מיום 1.6.2008

הודעה תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5852 מיום 25.9.2008 עמ' 4822

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "1,725 1,810 שקלים חדשים", "3,000 3,140 שקלים חדשים", "4,000 4,190 שקלים חדשים", "5,200 5,450 שקלים חדשים" ו-"5,700 5,970 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "10,000 10,470 שקלים חדשים" יבוא "10,000 10,470 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד".

 

מיום 1.6.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5990 מיום 25.8.2009 עמ' 5443

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "1,810 1,860 שקלים חדשים", "3,140 3,240 שקלים חדשים", "4,190 4,320 שקלים חדשים", "5,450 5,610 שקלים חדשים" ו-"5,970 6,150 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "10,470 10,800 שקלים חדשים" יבוא "10,470 10,800 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד".

 

מיום 1.6.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6103 מיום 1.7.2010 עמ' 3602

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "1,860 1,920 שקלים חדשים", "3,240 3,340 שקלים חדשים", "4,320 4,450 שקלים חדשים", "5,610 5,780 שקלים חדשים" ו-"6,150 6,340 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "10,800 11,120 שקלים חדשים" יבוא "10,800 11,120 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד".

 

מיום 1.6.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6297 מיום 22.9.2011 עמ' 6712

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "1,920 2,000 שקלים חדשים", "3,340 3,470 שקלים חדשים", "4,450 4,630 שקלים חדשים", "5,780 6,010 שקלים חדשים" ו-"6,340 6,590 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "11,120 11,570 שקלים חדשים" יבוא "11,120 11,570 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד".

 

מיום 1.6.2012

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6581 מיום 24.4.2013 עמ' 4315

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "2,000 2,040 שקלים חדשים", "3,470 3,540 שקלים חדשים", "4,630 4,730 שקלים חדשים", "6,010 6,140 שקלים חדשים" ו-"6,590 6,730 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "11,570 11,810 שקלים חדשים" יבוא "11,570 11,810 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד".

 

מיום 1.6.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6638 מיום 31.7.2013 עמ' 7229

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "2,040 2,050 שקלים חדשים", "3,540 3,570 שקלים חדשים", "4,730 4,760 שקלים חדשים", "6,140 6,190 שקלים חדשים" ו-"6,730 6,790 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "11,810 11,910 שקלים חדשים" יבוא "11,810 11,910 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד".

 

מיום 1.6.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6843 מיום 22.7.2014 עמ' 6931

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "2,050 2,070 שקלים חדשים", "3,570 3,610 שקלים חדשים", "4,760 4,810 שקלים חדשים", "6,190 6,250 שקלים חדשים" ו-"6,790 6,850 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "11,910 12,030 שקלים חדשים" יבוא "11,910 12,030 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד".

 

מיום 1.6.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 7107 מיום 31.8.2015 עמ' 8552

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "2,070 2,060 שקלים חדשים", "3,610 3,590 שקלים חדשים", "4,810 4,790 שקלים חדשים", "6,250 6,220 שקלים חדשים" ו-"6,850 6,820 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "12,030 11,970 שקלים חדשים" יבוא "12,030 11,970 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד".

 

מיום 1.6.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7332 מיום 31.8.2016 עמ' 9488

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "2,060 2,050 שקלים חדשים", "3,590 3,560 שקלים חדשים", "4,790 4,740 שקלים חדשים", "6,220 6,170 שקלים חדשים" ו-"6,820 6,760 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "11,970 11,860 שקלים חדשים" יבוא "11,970 11,860 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד".

 

מיום 1.6.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7332 מיום 31.8.2016 עמ' 9488

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, המילים "שמלאו לו 55 שנים" – יימחקו, במקום "2,060 2,050 שקלים חדשים" ו"3,590 3,560 שקלים חדשים" יבוא "סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם", ובמקום "1,200 1,190 שקלים חדשים" יבוא "4,790 4,740 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,590 3,560 שקלים חדשים במקדם".

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 639 (ה"ח 1022)

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "2,050 שקלים חדשים", "3,560 שקלים חדשים", "4,740 שקלים חדשים", "6,170 שקלים חדשים" ו-"6,7620 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "11,860 שקלים חדשים" יבוא "11,860 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד" כך שבכל מקום, המילים "שמלאו לו 55 שנים" – יימחקו, במקום "2,060 שקלים חדשים" ו"3,590 שקלים חדשים" יבוא "סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם", ובמקום "1,200 שקלים חדשים" יבוא "4,790 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,590 שקלים חדשים במקדם".

 

מיום 1.6.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7574 מיום 24.8.2017 עמ' 8836

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, המילים "שמלאו לו 55 שנים" – יימחקו, במקום "2,060 שקלים חדשים" ו"3,590 3,580 שקלים חדשים" יבוא "סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם", ובמקום "1,200 שקלים חדשים" יבוא "4,790 4,780 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,590 3,580 שקלים חדשים במקדם".

 

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2020

תיקון מס' 11 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 516 (ה"ח 1196)

(א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו-5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, המילים "שמלאו לו 55 שנים" – יימחקו, במקום "2,060 שקלים חדשים" ו"3,580 שקלים חדשים" יבוא "סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם", ובמקום "1,200 שקלים חדשים" יבוא "4,780 5,000 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,580 שקלים חדשים במקדם".

מענק מוגדל להורה עובד (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשע"ח-2018

6א.     (א)  על אף האמור בסעיפים 2, 4, 5 ו-6 עובד שלו ילד אחד או יותר בשנת המס, הזכאי למענק לפי הסעיפים האמורים, יהיה זכאי למענק בשיעור של 150% מהמענק שחושב לפי הסעיפים האמורים.

 

(תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשע"ח-2018

          (א1) (1)   נוסף על האמור בסעיף קטן (א), עובד כאמור באותו סעיף קטן שיש לו בן זוג עובד, יהיה זכאי לתוספת מענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכום המתקבל מהכפלת סכום המענק בעד כל חודש במקדם;

(2)   בסעיף קטן זה –

"בן זוג עובד" – בן זוג, שהוא עובד או עצמאי, שהכנסתו החודשית הממוצעת בשנת המס אינה נמוכה מסכום ההכנסה החודשית הממוצעת הנמוכה ביותר במזכה במענק לפי סעיף 2(1)(ב);

"חודשי העבודה המשפחתית" – מספר חודשי העבודה בפועל בשנת המס, שבהם מקבל המענק לא קיבל הכנסת עבודה מאת קרובו, או שבהם בן הזוג העובד של מבקש המענק לא קיבל הכנסת עבודה מאת קרובו, לפי הנמוך;

"מקדם" – התוצאה המתקבלת מהכפלת שיעור העבודה המשפחתית ב-30%;

"שיעור העבודה המשפחתית" – התוצאה המתקבלת מחלוקת מספר חודשי העבודה המשפחתית ב-12.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) על עובד שהוא הורה יחיד כמשמעותו בסעיף 6ב, יחולו הוראות הסעיף האמור.

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ב מס' 2324 מיום 6.12.2011 עמ' 47 (ה"ח 573)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 639 (ה"ח 1022)

החלפת סעיף 6א

הנוסח הקודם:

מענק מוגדל להורה עובד

6א. על אף האמור בסעיפים 2, 4, 5 ו-6, הורה עובד כמפורט להלן, הזכאי למענק לפי פרק זה, יהיה זכאי למענק בשיעור של 150% מהמענק שחושב לפי הסעיפים האמורים, לפי העניין:

(1) עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר;

(2) עובד שהוא אב במשפחה חד-הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו.

 

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2020

תיקון מס' 11 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 516 (ה"ח 1196)

מענק מוגדל לאם עובדת להורה עובד

6א. (א) על אף האמור בסעיפים 2, 4, 5 ו-6 עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר, הזכאית למענק לפי הסעיפים האמורים, תהיה זכאית עובד שלו ילד אחד או יותר בשנת המס, הזכאי למענק לפי הסעיפים האמורים, יהיה זכאי למענק בשיעור של 150% מהמענק שחושב לפי הסעיפים האמורים.

(א1) (1) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), עובד כאמור באותו סעיף קטן שיש לו בן זוג עובד, יהיה זכאי לתוספת מענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכום המתקבל מהכפלת סכום המענק בעד כל חודש במקדם;

(2) בסעיף קטן זה –

"בן זוג עובד" – בן זוג, שהוא עובד או עצמאי, שהכנסתו החודשית הממוצעת בשנת המס אינה נמוכה מסכום ההכנסה החודשית הממוצעת הנמוכה ביותר במזכה במענק לפי סעיף 2(1)(ב);

"חודשי העבודה המשפחתית" – מספר חודשי העבודה בפועל בשנת המס, שבהם מקבל המענק לא קיבל הכנסת עבודה מאת קרובו, או שבהם בן הזוג העובד של מבקש המענק לא קיבל הכנסת עבודה מאת קרובו, לפי הנמוך;

"מקדם" – התוצאה המתקבלת מהכפלת שיעור העבודה המשפחתית ב-30%;

"שיעור העבודה המשפחתית" – התוצאה המתקבלת מחלוקת מספר חודשי העבודה המשפחתית ב-12.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) על עובדת שהיא עובד שהוא הורה יחיד כמשמעותו בסעיף 6ב, יחולו הוראות הסעיף האמור.

הוראות מיוחדות לגבי עובד שהוא הורה יחיד (תיקון מס' 8)  תשע"ו-2016 הודעה תשע"ז-2017 (תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשע"ח-2018

6ב.     (א)  על אף האמור בסעיפים 2 ו-6א, עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו (בסעיף זה – הורה יחיד), והכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת מס היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 ו-7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1)   לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים –

(א)   אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,270 שקלים חדשים ופחותה מ-3,580 שקלים חדשים – סכום השווה ל-80 שקלים חדשים בתוספת 10.8% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,270 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%;

(ב)   אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,580 שקלים חדשים ל-6,730 שקלים חדשים – 150% מסכום של 330 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

(ג)    אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 6,730 שקלים חדשים ואינה עולה על 9,400 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים, בניכוי 11.6% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 6,730 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%, ואולם אם התוצאה המתקבלת לפני ההכפלה כאמור נמוכה מ-20 שקלים חדשים לא יהיה העובד זכאי למענק;

(2)   לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א)   אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,270 שקלים חדשים ופחותה מ-3,580 שקלים חדשים – סכום השווה ל-120 שקלים חדשים בתוספת 15.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,270 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%;

(ב)   אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,580 שקלים חדשים ל-7,510 שקלים חדשים – 150% מסכום של 480 שקלים חדשים;

(ג)    אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 7,510 שקלים חדשים ואינה עולה על 11,480 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים, בניכוי 11.6% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 7,510 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%, ואולם אם התוצאה המתקבלת לפני ההכפלה כאמור נמוכה מ-20 שקלים חדשים לא יהיה העובד זכאי למענק.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) וסעיף 4, עובד הוא הורה יחיד, כאמור בסעיף קטן (א), שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה, לפי העניין:

(1)   לגבי עובד שלו ילד אחד או שני ילדים –

(א)   היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-3,140 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(1) כך שבכל מקום, במקום "6,730 שקלים חדשים" יבוא "6,730 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(ב)   היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 3,140 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(1) כך שבכל מקום, במקום "3,580 שקלים חדשים" או "6,730 שקלים חדשים" יבוא "6,730 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת" ובמקום "330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 10.8% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,270 שקלים חדשים מ-6,730 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת;

(2)   לגבי עובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א)   היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-3,930 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(2) כך שבכל מקום, במקום "7,510 שקלים חדשים" יבוא "7,510 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

(ב)   היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 3,930 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(2) כך שבכל מקום, במקום "3,580 שקלים חדשים" או "7,510 שקלים חדשים" יבוא "7,510 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת" ובמקום "480 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 15.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לגביין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,270 שקלים חדשים מ-7,510 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

          (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) וסעיף 6, נקבע לעובד שהוא הורה יחיד כאמור בסעיף קטן (א), שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "1,270 שקלים חדשים" ו"3,580 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם, במקום "3,140 שקלים חדשים" יבוא "6,730 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,580 במקדם" ובמקום "3,930 שקלים חדשים" יבוא "7,510 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,580 במקדם"; בסעיף קטן זה, "שכר מינימום מותאם" ו"מקדם" – כהגדרתם בסעיף 6(ב).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 639 (ה"ח 1022)

הוספת סעיף 6ב

 

מיום 1.6.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7332 מיום 31.8.2016 עמ' 9488

6ב. (א) על אף האמור בסעיף 2, עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו (בסעיף זה – הורה יחיד), והכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת מס היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 ו-7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,270 1,260 שקלים חדשים ופחותה מ-3,590 3,560 שקלים חדשים – סכום השווה ל-80 שקלים חדשים בתוספת 10.8% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,270 1,260 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,590 3,560 שקלים חדשים ל-6,740 6,680 שקלים חדשים – 150% מסכום של 330 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 6,740 6,680 שקלים חדשים ואינה עולה על 9,450 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים, בניכוי 11.6% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 6,740 6,680 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%, ואולם אם התוצאה המתקבלת לפני ההכפלה כאמור נמוכה מ-20 שקלים חדשים לא יהיה העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,270 1,260 שקלים חדשים ופחותה מ-3,590 3,560 שקלים חדשים – סכום השווה ל-120 שקלים חדשים בתוספת 15.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,270 1,260 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,590 3,560 שקלים חדשים ל-7,530 7,460 שקלים חדשים – 150% מסכום של 480 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 7,530 7,460 שקלים חדשים ואינה עולה על 11,500 11,400 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים, בניכוי 11.6% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 7,530 7,460 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%, ואולם אם התוצאה המתקבלת לפני ההכפלה כאמור נמוכה מ-20 שקלים חדשים לא יהיה העובד זכאי למענק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) וסעיף 4, עובד הוא הורה יחיד, כאמור בסעיף קטן (א), שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה, לפי העניין:

(1) לגבי עובד שלו ילד אחד או שני ילדים –

(א) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-3,150 3,120 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(1) כך שבכל מקום, במקום "6,740 6,680 שקלים חדשים" יבוא "6,740 6,680 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(ב) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 3,150 3,120 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(1) כך שבכל מקום, במקום "3,590 3,560 שקלים חדשים" או "6,740 6,680 שקלים חדשים" יבוא "6,740 6,680 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת" ובמקום "330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 10.8% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,270 1,260 שקלים חדשים מ-6,740 6,680 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת;

(2) לגבי עובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-3,940 3,900 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(2) כך שבכל מקום, במקום "7,530 7,460 שקלים חדשים" יבוא "7,530 7,460 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(ב) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 3,960 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(2) כך שבכל מקום, במקום "3,590 3,560 שקלים חדשים" או "7,530 7,460 שקלים חדשים" יבוא "7,530 7,460 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת" ובמקום "480 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 15.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לגביין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,270 1,260 שקלים חדשים מ-7,530 7,460 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) וסעיף 6, נקבע לעובד שהוא הורה יחיד כאמור בסעיף קטן (א), שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "1,270 1,260 שקלים חדשים" ו"3,590 3,560 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם, במקום "3,150 3,120 שקלים חדשים" יבוא "6,740 6,680 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,590 3,560 במקדם" ובמקום "3,960 שקלים חדשים" יבוא "7,530 7,460 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,590 3,560 במקדם"; בסעיף קטן זה, "שכר מינימום מותאם" ו"מקדם" – כהגדרתם בסעיף 6(ב).

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2573 מיום 11.8.2016 עמ' 1156 (ה"ח 1035)

6ב. (א) על אף האמור בסעיף 2, עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו (בסעיף זה – הורה יחיד), והכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת מס היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 ו-7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,260 שקלים חדשים ופחותה מ-3,560 שקלים חדשים – סכום השווה ל-80 שקלים חדשים בתוספת 10.8% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,260 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,560 שקלים חדשים ל-6,680 שקלים חדשים – 150% מסכום של 330 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 6,680 שקלים חדשים ואינה עולה על 9,450 9,334.71 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים, בניכוי 11.6% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 6,680 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%, ואולם אם התוצאה המתקבלת לפני ההכפלה כאמור נמוכה מ-20 שקלים חדשים לא יהיה העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,260 שקלים חדשים ופחותה מ-3,560 שקלים חדשים – סכום השווה ל-120 שקלים חדשים בתוספת 15.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,260 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,560 שקלים חדשים ל-7,460 שקלים חדשים – 150% מסכום של 480 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 7,460 שקלים חדשים ואינה עולה על 11,400 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים, בניכוי 11.6% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 7,460 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%, ואולם אם התוצאה המתקבלת לפני ההכפלה כאמור נמוכה מ-20 שקלים חדשים לא יהיה העובד זכאי למענק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) וסעיף 4, עובד הוא הורה יחיד, כאמור בסעיף קטן (א), שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה, לפי העניין:

(1) לגבי עובד שלו ילד אחד או שני ילדים –

(א) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-3,120 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(1) כך שבכל מקום, במקום "6,680 שקלים חדשים" יבוא "6,680 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(ב) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 3,120 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(1) כך שבכל מקום, במקום "3,560 שקלים חדשים" או "6,680 שקלים חדשים" יבוא "6,680 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת" ובמקום "330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 10.8% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,260 שקלים חדשים מ-6,680 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת;

(2) לגבי עובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-3,900 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(2) כך שבכל מקום, במקום "7,460 שקלים חדשים" יבוא "7,460 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(ב) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 3,960 3,904.33 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(2) כך שבכל מקום, במקום "3,560 שקלים חדשים" או "7,460 שקלים חדשים" יבוא "7,460 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת" ובמקום "480 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 15.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לגביין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,260 שקלים חדשים מ-7,460 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) וסעיף 6, נקבע לעובד שהוא הורה יחיד כאמור בסעיף קטן (א), שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "1,260 שקלים חדשים" ו"3,560 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם, במקום "3,120 שקלים חדשים" יבוא "6,680 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,560 במקדם" ובמקום "3,960 3,904.33 שקלים חדשים" יבוא "7,460 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,560 במקדם"; בסעיף קטן זה, "שכר מינימום מותאם" ו"מקדם" – כהגדרתם בסעיף 6(ב).

 

מיום 1.6.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7574 מיום 24.8.2017 עמ' 8836

6ב. (א) על אף האמור בסעיף 2, עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו (בסעיף זה – הורה יחיד), והכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת מס היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 ו-7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

(1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,260 1,270 שקלים חדשים ופחותה מ-3,560 3,580 שקלים חדשים – סכום השווה ל-80 שקלים חדשים בתוספת 10.8% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,260 1,270 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,560 3,580 שקלים חדשים ל-6,680 6,730 שקלים חדשים – 150% מסכום של 330 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 6,680 6,730 שקלים חדשים ואינה עולה על 9,334.71 9,400 שקלים חדשים – סכום של 330 שקלים חדשים, בניכוי 11.6% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 6,680 6,730 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%, ואולם אם התוצאה המתקבלת לפני ההכפלה כאמור נמוכה מ-20 שקלים חדשים לא יהיה העובד זכאי למענק;

(2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,260 1,270 שקלים חדשים ופחותה מ-3,560 3,580 שקלים חדשים – סכום השווה ל-120 שקלים חדשים בתוספת 15.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,260 1,270 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%;

(ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,560 3,580 שקלים חדשים ל-7,460 7,510 שקלים חדשים – 150% מסכום של 480 שקלים חדשים;

(ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 7,460 7,510 שקלים חדשים ואינה עולה על 11,400 11,480 שקלים חדשים – סכום של 480 שקלים חדשים, בניכוי 11.6% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 7,460 7,510 שקלים חדשים, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב-150%, ואולם אם התוצאה המתקבלת לפני ההכפלה כאמור נמוכה מ-20 שקלים חדשים לא יהיה העובד זכאי למענק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) וסעיף 4, עובד הוא הורה יחיד, כאמור בסעיף קטן (א), שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה, לפי העניין:

(1) לגבי עובד שלו ילד אחד או שני ילדים –

(א) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-3,120 3,140 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(1) כך שבכל מקום, במקום "6,680 6,730 שקלים חדשים" יבוא "6,680 6,730 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(ב) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 3,120 3,140 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(1) כך שבכל מקום, במקום "3,560 3,580 שקלים חדשים" או "6,680 6,730 שקלים חדשים" יבוא "6,680 6,730 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת" ובמקום "330 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 10.8% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,260 1,270 שקלים חדשים מ-6,680 6,730 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת;

(2) לגבי עובד שלו שלושה ילדים לפחות –

(א) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ-3,900 3,930 שקלים חדשים – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(2) כך שבכל מקום, במקום "7,460 7,510 שקלים חדשים" יבוא "7,460 7,510 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת";

(ב) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 3,904.33 3,930 שקלים חדשים ומעלה – יקראו לגביו את הוראות סעיף קטן (א)(2) כך שבכל מקום, במקום "3,560 3,580 שקלים חדשים" או "7,460 7,510 שקלים חדשים" יבוא "7,460 7,510 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת" ובמקום "480 שקלים חדשים" יבוא "120 שקלים חדשים בתוספת 15.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס – יהיה סכום המענק לגביו אפס; לגביין זה, "הסכום הקובע" – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,260 1,270 שקלים חדשים מ-7,460 7,510 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) וסעיף 6, נקבע לעובד שהוא הורה יחיד כאמור בסעיף קטן (א), שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "1,260 1,270 שקלים חדשים" ו"3,560 3,580 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם, במקום "3,120 3,140 שקלים חדשים" יבוא "6,680 6,730 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,560 3,580 במקדם" ובמקום "3,904.33 3,930 שקלים חדשים" יבוא "7,460 7,510 שקלים חדשים בניכוי המכפלה של 3,560 3,580 במקדם"; בסעיף קטן זה, "שכר מינימום מותאם" ו"מקדם" – כהגדרתם בסעיף 6(ב).

 

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2020

תיקון מס' 11 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 517 (ה"ח 1196)

(א) על אף האמור בסעיף 2 בסעיפים 2 ו-6א, עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו (בסעיף זה – הורה יחיד), והכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת מס היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 ו-7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס שלא קיבל בו הכנסת עבודה מאת קרובו, בסכומים המפורטים באותן פסקאות:

עובד שקיבל גמלה או תשלום להורה עצמאי (תיקון מס' 10) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

6ג.     (א)  עובד שקיבל גמלה או תשלום להורה עצמאי, בעד חודש מסוים בשנות המס 2017 עד 2020, ינוכה מסכום המענק שהוא זכאי לו בהתאם להוראות חוק זה, בעד אותו חודש, סכום השווה להפרש שבין הגמלה או התשלום שהשתלמו לו בעד אותו חודש לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ובין הגמלה או התשלום שהיו משתלמים לו לולא החוק האמור, ולא יותר מגובה המענק שהוא זכאי לו בעד אותו חודש.

          (ב)  בסעיף זה –

          "גמלה או תשלום להורה עצמאי" – גמלה או תשלום להורה עצמאי לפי חוק הבטחת הכנסה או לפי חוק המזונות, שלצורך חישובם נוכה סכום הניכוי להורה עצמאי כאמור בסעיפים 21(א)(2), 12א(א)(2) או 12ב(א)(2) לחוק הבטחת הכנסה;

          "חוק הבטחת הכנסה" – חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

          "חוק המזונות" – חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2573 מיום 11.8.2016 עמ' 1156 (ה"ח 1035)

הוספת סעיף 6ג

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ט מס' 2771 מיום 6.1.2019 עמ' 134 (ה"ח 1286, ה"ח 828)

(א) עובד שקיבל גמלה או תשלום להורה עצמאי, בעד חודש מסוים בשנות המס 2017 ו-2018 עד 2020, ינוכה מסכום המענק שהוא זכאי לו בהתאם להוראות חוק זה, בעד אותו חודש, סכום השווה להפרש שבין הגמלה או התשלום שהשתלמו לו בעד אותו חודש לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ובין הגמלה או התשלום שהיו משתלמים לו לולא החוק האמור, ולא יותר מגובה המענק שהוא זכאי לו בעד אותו חודש.

תנאים לקבלת המענק (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

7.       (א)  עובד כאמור בסעיף 2 או 6ב יהיה זכאי למענק לפי הוראות פרק זה, בהתקיים כל אלה:

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(1)   העובד הגיש למנהל תביעה לקבלת המענק, בטופס שקבע המנהל, בתקופה שמתום שנת המס שבשלה נתבע המענק, עד יום 30 בנובמבר בשנת המס העוקבת, ורשאי המנהל להאריך את התקופה להגשת התביעה לפי פסקה זו, אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין, עד למועד שלא יאוחר משנתיים מתום שנת המס שבשלה נתבע המענק;

(2)   כל מעביד ששילם לעובד הכנסת עבודה בשנת המס שבשלה נתבע המענק, הגיש למנהל, עד יום 30 באפריל בשנת המס העוקבת, דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, ואם היה המעביד יחיד שהעסיק את העובד במשק ביתו הפרטי – המעביד דיווח על הכנסתו של העובד למוסד לביטוח לאומי, לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי;

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(3)   לעניין עובד החייב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה או שבן זוגו חייב בהגשת דוח כאמור – העובד או בן זוגו, לפי העניין, הגיש בשנת המס העוקבת דוח או דוח עצמאי מקוון, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו-133 לפקודה.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          (ב)  סבר המנהל כי בנסיבות העניין אין זה צודק לשלול את זכאותו למענק של עובד שמעבידו לא הגיש דוח מעביד מקוון לפי סעיף 166 לפקודה, כאמור בסעיף קטן (א)(2), או של עובד שהוא או בן זוגו, לפי העניין, לא הגיש דוח או דוח עצמאי מקוון, לפי העניין, לפי הוראות סעיף 131 לפקודה, כאמור בסעיף קטן (א)(3), רשאי הוא להורות, על אף הוראות הסעיפים הקטנים האמורים, כי העובד יהיה זכאי למענק, ובלבד שהעובד הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, את גובה הכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס שבשלה נתבע המענק.

          (ג)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי מקרים שבהם יהיה עובד זכאי למענק אף שמעבידו לא הגיש דוח מעביד מקוון לפי סעיף 166 לפקודה, כאמור בסעיף קטן (א)(2), ורשאי הוא לקבוע דרכי הוכחה חלופית להיקף הכנסת עבודתו של העובד בשנת המס שבשלה נתבע המענק.

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 796 (ה"ח 392)

(א) עובד כאמור בסעיף 2 יהיה זכאי למענק לפי הוראות פרק זה, בהתקיים כל אלה:

(1) העובד הגיש למנהל תביעה לקבלת המענק, בטופס שקבע המנהל, בתקופה שמתום שנת המס שבשלה נתבע המענק, עד יום 30 בספטמבר בשנת המס העוקבת, ורשאי המנהל להאריך את התקופה להגשת התביעה לפי פסקה זו, אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין, עד למועד שלא יאוחר משנתיים מתום שנת המס שבשלה נתבע המענק;

(2) כל מעביד ששילם לעובד הכנסת עבודה בשנת המס שבשלה נתבע המענק, הגיש למנהל, עד יום 30 באפריל בשנת המס העוקבת, דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, ואם היה המעביד יחיד שהעסיק את העובד במשק ביתו הפרטי – המעביד דיווח על הכנסתו של העובד למוסד לביטוח לאומי, לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי;

(3) לעניין עובד החייב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה או שבן זוגו חייב בהגשת דוח כאמור – העובד או בן זוגו, לפי העניין, הגיש עד יום 31 במאי בשנת המס העוקבת דוח עצמאי מקוון לפי הוראות סעיף 131(ב2) לפקודה, כפי שיורה המנהל.

(ב) סבר המנהל כי בנסיבות העניין אין זה צודק לשלול את זכאותו למענק של עובד שמעבידו לא הגיש דוח מעביד מקוון לפי סעיף 166 לפקודה, כאמור בסעיף קטן (א)(2), או של עובד שלא הגיש דוח עצמאי מקוון שהוא או בן זוגו, לפי העניין, לא הגיש דוח עצמאי מקוון לפי הוראות סעיף 131(ב2) לפקודה, כאמור בסעיף קטן (א)(3), רשאי הוא להורות, על אף הוראות הסעיפים הקטנים האמורים, כי העובד יהיה זכאי למענק, ובלבד שהעובד הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, את גובה הכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס שבשלה נתבע המענק.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 641 (ה"ח 1022)

(א) עובד כאמור בסעיף 2 או 6ב יהיה זכאי למענק לפי הוראות פרק זה, בהתקיים כל אלה:

(1) העובד הגיש למנהל תביעה לקבלת המענק, בטופס שקבע המנהל, בתקופה שמתום שנת המס שבשלה נתבע המענק, עד יום 30 בספטמבר בנובמבר בשנת המס העוקבת, ורשאי המנהל להאריך את התקופה להגשת התביעה לפי פסקה זו, אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין, עד למועד שלא יאוחר משנתיים מתום שנת המס שבשלה נתבע המענק;

(2) כל מעביד ששילם לעובד הכנסת עבודה בשנת המס שבשלה נתבע המענק, הגיש למנהל, עד יום 30 באפריל בשנת המס העוקבת, דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, ואם היה המעביד יחיד שהעסיק את העובד במשק ביתו הפרטי – המעביד דיווח על הכנסתו של העובד למוסד לביטוח לאומי, לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי;

(3) לעניין עובד החייב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה או שבן זוגו חייב בהגשת דוח כאמור – העובד או בן זוגו, לפי העניין, הגיש עד יום 31 במאי בשנת המס העוקבת דוח עצמאי מקוון לפי הוראות סעיף 131(ב2) לפקודה, כפי שיורה המנהל בשנת המס העוקבת דוח או דוח עצמאי מקוון, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו-133 לפקודה.

(ב) סבר המנהל כי בנסיבות העניין אין זה צודק לשלול את זכאותו למענק של עובד שמעבידו לא הגיש דוח מעביד מקוון לפי סעיף 166 לפקודה, כאמור בסעיף קטן (א)(2), או של עובד שהוא או בן זוגו, לפי העניין, לא הגיש דוח עצמאי מקוון לפי הוראות סעיף 131(ב2) לפקודה דוח או דוח עצמאי מקוון, לפי העניין, לפי הוראות סעיף 131 לפקודה, כאמור בסעיף קטן (א)(3), רשאי הוא להורות, על אף הוראות הסעיפים הקטנים האמורים, כי העובד יהיה זכאי למענק, ובלבד שהעובד הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, את גובה הכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס שבשלה נתבע המענק.

עדכון סכומים (תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 8)  תשע"ו-2016 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

8.       (א)  הסכומים הנקובים בחוק זה, יתעדכנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון, לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

 

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ב)  המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את הסכומים המעודכנים לפי סעיף קטן (א).

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 796 (ה"ח 392)

(א) הסכומים הנקובים בסעיפים 2 עד 6, יתעדכנו ב-1 ביוני של כל שנה לפי שיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון, לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 ביוני 2007; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 641 (ה"ח 1022)

(א) הסכומים הנקובים בסעיפים 2 עד 6 בסעיפים 2 עד 6, 6ב ו-12(3א), יתעדכנו ב-1 ביוני של כל שנה לפי שיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון, לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 ביוני 2007 של השנה הקודמת; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 515 (ה"ח 1196)

8. (א) הסכומים הנקובים בסעיפים 2 עד 6, 6ב ו-12(3א) בחוק זה, יתעדכנו ב-1 ביוני ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית שינוי המדד הידוע ביום העדכון, לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 ביוני ב-1 בינואר של השנה הקודמת; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

(ב) שר האוצר יפרסם ברשומות, עד יום 31 באוגוסט של כל שנה, את הסכומים שהתעדכנו לפי סעיף קטן (א).

(ב) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את הסכומים המעודכנים לפי סעיף קטן (א).

קביעת זכאות (תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

9.       (א)  הגיש עובד למנהל תביעה לקבלת מענק כאמור בסעיף 7(א)(1) יקבע המנהל, עד תום 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד יום 15 ביולי של שנת המס העוקבת, לפי המאוחר, את זכאותו של העובד למענק ואת סכום המענק בהסתמך על המידע שמסרו לו המעביד, העובד, בן זוגו של העובד – אם הוא חייב בהגשת דוח כאמור בסעיף 7(א)(3), המנכה והמוסד לביטוח לאומי, לפי הוראות חוק זה ולפי הוראות הפקודה, לפי העניין.

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          (א1) (1)   מצא המנהל כי נדרש מידע נוסף על המידע שנמסר לו לפי סעיף קטן (א) לשם קביעת זכאותו של העובד למענק, רשאי הוא לדרוש מהעובד למסור לו את המידע הנוסף; דרש המנהל מידע נוסף כאמור יקבע את זכאותו של העובד למענק ואת סכום המענק בתוך 180 ימים מיום שמסר לו העובד את המידע הנוסף;

(2)   לא מסר העובד את המידע הנוסף שנדרש למסרו לפי פסקה (1) בתוך ארבע שנים מתום שנת המס שלאחר שנת המס העוקבת, לא יהיה העובד זכאי למענק.

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          (ב)  המנהל רשאי, ביוזמתו או לפי דרישת העובד, לתקן את קביעתו כאמור בסעיף זה, בתוך שלוש שנים מיום שניתנה, אם נתגלו עובדות חדשות או אם מצא כי נפלה טעות בקביעתה זו.

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 796 (ה"ח 392)

(א) הגיש עובד למנהל תביעה לקבלת מענק כאמור בסעיף 7(א)(1) יקבע המנהל, עד תום 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד יום 1 באוגוסט עד יום 15 ביולי של שנת המס העוקבת, לפי המאוחר, את זכאותו של העובד למענק ואת סכום המענק בהסתמך על המידע שמסרו לו המעביד, העובד, המנכה העובד, בן זוגו של העובד – אם הוא חייב בהגשת דוח כאמור בסעיף 7(א)(3), המנכה והמוסד לביטוח לאומי, לפי הוראות חוק זה ולפי הוראות הפקודה, לפי העניין.

 

מיום 21.3.2016

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 642 (ה"ח 1022)

(א1) (1) מצא המנהל כי נדרש מידע נוסף על המידע שנמסר לו לפי סעיף קטן (א) לשם קביעת זכאותו של העובד למענק, רשאי הוא לדרוש מהעובד למסור לו את המידע הנוסף; דרש המנהל מידע נוסף כאמור יקבע את זכאותו של העובד למענק ואת סכום המענק בתוך 180 ימים מיום שמסר לו העובד את המידע הנוסף;

(2) לא מסר העובד את המידע הנוסף שנדרש למסרו לפי פסקה (1) בתוך ארבע שנים מתום שנת המס שלאחר שנת המס העוקבת, לא יהיה העובד זכאי למענק.

(ב) המנהל רשאי, ביוזמתו או לפי דרישת העובד, לתקן את קביעתו כאמור בסעיף קטן (א) כאמור בסעיף זה, בתוך שלוש שנים מיום שניתנה, אם נתגלו עובדות חדשות או אם מצא כי נפלה טעות בקביעתה זו.

השגה

10.    (א)  חלק העובד על קביעתו של המנהל לפי סעיף 9, רשאי הוא לבקש מהמנהל, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הקביעה כאמור, בהודעת השגה מנומקת, בכתב, לחזור ולעיין בקביעתו ולשנותה; המנהל רשאי להאריך את התקופה להגשת השגה לפי סעיף קטן זה אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין.

          (ב)  המנהל יתן החלטה מנומקת, בכתב, בהשגה, בתוך 90 ימים מהיום שקיבל את הודעת ההשגה או בתוך 90 ימים מהיום שהומצאו לו כל המסמכים והפרטים שנדרש המשיג להמציאם, לפי המאוחר, וימציא את החלטתו כאמור למשיג; לא נתן המנהל החלטה כאמור, במהלך תקופה זו, יראו את ההשגה כאילו התקבלה.

          (ג)   לא יחליט המנהל לדחות את ההשגה, כולה או חלקה, מבלי שניתנה למשיג הזדמנות להשמיע את טענותיו בעל פה, אם ביקש זאת המשיג.

ערעור

11.    עובד הרואה עצמו מקופח מהחלטת המנהל בהשגה לפי סעיף 10, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו; על הערעור יחולו ההוראות לפי סעיפים 154, ו-156 עד 158 לפקודה, בשינויים המחויבים.

אופן תשלום המענק (תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

12.    נקבעו זכאותו של העובד למענק וסכום המענק, לפי סעיף 9, ישולם המענק לעובד באמצעות רשות המסים בישראל, לחשבון הבנק שלו, שעליו הודיע בתביעה שהגיש לפי סעיף 7(א)(1), במועדים כמפורט להלן, לפי העניין:

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(1)  הוגשה התביעה עד יום 30 ביוני בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה: ב-15 ביולי ב-15 באוקטובר וב-15 בדצמבר בשנת המס העוקבת, וב-15 בפברואר בשנת המס שלאחריה;

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(2)  הוגשה התביעה עד יום 30 בספטמבר בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: ב-15 באוקטובר וב-15 בדצמבר בשנת המס העוקבת, וב-15 בפברואר בשנת המס שלאחריה;

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(3)  הוגשה התביעה עד יום 30 בנובמבר בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בשני תשלומים שווים במועדים אלה: ב-15 בדצמבר בשנת המס העוקבת, וב-15 בפברואר בשנת המס שלאחריה;

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016 הודעה תשע"ז-2017

(3א) על אף האמור בפסקאות (1) עד (3) ו-(5), היה סכום המענק שנקבע 800 שקלים חדשים או פחות, ישולם המענק בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון לפי הפסקאות האמורות, בהתאם למועד הגשת התביעה;

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(3ב) המנהל רשאי לשלם תשלום מתשלומי המענק במועד מוקדם מהמועד הקבוע בפסקאות (1) עד (3), לכלל הזכאים, אם מצא כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת; המנהל יפרסם הודעה לציבור על הקדמת המועד כאמור, באתר האינטרנט של רשות המסים ובכל דרך אחרת שימצא לנכון;

(4)  האריך המנהל את המועד להגשת התביעה בהתאם להוראות סעיף 7(א)(1), יקבע את המועדים לתשלום המענק בהתאם למועד שקבע להגשת התביעה, בשינויים המחויבים;

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(5)  דרש המנהל מעובד מידע נוסף לפי סעיף 9(א1), ישולם התשלום הראשון של המענק לפי המועד שנקבע בפסקאות (1) עד (4) בהתאם למועד הגשת התביעה או בתוך שלושה חודשים מיום שנקבעה זכאותו של העובד למענק, לפי המאוחר; שאר התשלומים ישולמו בהתאם למועדים הקבועים בפסקאות (1) עד (4), לפי העניין.

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 796 (ה"ח 392)

12. המענק לפי פרק זה ישולם לעובד, נקבעו זכאותו של העובד למענק וסכום המענק, לפי סעיף 9, ישולם המענק לעובד באמצעות רשות המסים בישראל, לחשבון הבנק שלו, שעליו הודיע בתביעה שהגיש לפי סעיף 7(א)(1), במועדים כמפורט להלן, לפי העניין:

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 642 (ה"ח 1022)

(1) הוגשה התביעה עד יום 31 במרס 30 ביוני בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה: ב-15 ביולי וב-15 באוקטובר בשנת המס העוקבת, וב-15 בינואר וב-15 באפריל בשנת המס שלאחריה ב-15 באוקטובר וב-15 בדצמבר בשנת המס העוקבת, וב-15 בפברואר בשנת המס שלאחריה;

(2) הוגשה התביעה עד יום 30 ביוני בספטמבר בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: ב-15 באוקטובר בשנת המס העוקבת, וב-15 בינואר וב-15 באפריל בשנת המס שלאחריה וב-15 בדצמבר בשנת המס העוקבת, וב-15 בפברואר בשנת המס שלאחריה;

(3) הוגשה התביעה עד יום 30 בספטמבר בנובמבר בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בשני תשלומים שווים במועדים אלה: ב-15 בינואר וב-15 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס העוקבת ב-15 בדצמבר בשנת המס העוקבת, וב-15 בפברואר בשנת המס שלאחריה;

(3א) על אף האמור בפסקאות (1) עד (3) ו-(5), היה סכום המענק שנקבע 800 שקלים חדשים או פחות, ישולם המענק בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון לפי הפסקאות האמורות, בהתאם למועד הגשת התביעה;

(3ב) המנהל רשאי לשלם תשלום מתשלומי המענק במועד מוקדם מהמועד הקבוע בפסקאות (1) עד (3), לכלל הזכאים, אם מצא כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת; המנהל יפרסם הודעה לציבור על הקדמת המועד כאמור, באתר האינטרנט של רשות המסים ובכל דרך אחרת שימצא לנכון;

(4) האריך המנהל את המועד להגשת התביעה בהתאם להוראות סעיף 7(א)(1), יקבע את המועדים לתשלום המענק בהתאם למועד שקבע להגשת התביעה, בשינויים המחויבים;

(5) דרש המנהל מעובד מידע נוסף לפי סעיף 9(א1), ישולם התשלום הראשון של המענק לפי המועד שנקבע בפסקאות (1) עד (4) בהתאם למועד הגשת התביעה או בתוך שלושה חודשים מיום שנקבעה זכאותו של העובד למענק, לפי המאוחר; שאר התשלומים ישולמו בהתאם למועדים הקבועים בפסקאות (1) עד (4), לפי העניין.

 

מיום 1.6.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7332 מיום 31.8.2016 עמ' 9488

(3א) על אף האמור בפסקאות (1) עד (3) ו-(5), היה סכום המענק שנקבע 800 790 שקלים חדשים או פחות, ישולם המענק בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון לפי הפסקאות האמורות, בהתאם למועד הגשת התביעה;

 

מיום 1.6.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7574 מיום 24.8.2017 עמ' 8837

(3א) על אף האמור בפסקאות (1) עד (3) ו-(5), היה סכום המענק שנקבע 790 800 שקלים חדשים או פחות, ישולם המענק בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון לפי הפסקאות האמורות, בהתאם למועד הגשת התביעה;

תשלום ביתר

13.    (א)  שולם לעובד מענק בסכום העולה על סכום המענק שהוא זכאי לו לפי פרק זה, יחזיר העובד את ההפרש שבין סכומים אלה (בסעיף זה – סכום היתר), באמצעות רשות המסים בישראל, בתוך 90 ימים מהיום שהמציא לו המנהל דרישה להחזר.

          (ב)  סכום היתר יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה, מהיום ששולם ועד ליום ההחזר, ואם שוכנע המנהל כי סכום היתר שולם בשל מעשה או מחדל של העובד בניסיון להשיג את המענק במרמה – בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, על סכום היתר, מהיום ששולם ועד ליום ההחזר.

          (ג)   על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי המנהל להורות כי סכום היתר לא ייגבה או לא ישא הפרשי הצמדה, כאמור באותם סעיפים קטנים, אם מצא כי הדבר צודק בנסיבות העניין, לרבות בשל מצבו הכלכלי של העובד, ובלבד שלא יורה כאמור אם שוכנע שסכום היתר שולם בשל מעשה או מחדל של העובד שנעשו בניסיון להשיג את המענק במרמה.

          (ד)  על סכום היתר ועל הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו הוראות פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס.

          (ה)  סכום היתר יקוזז מכל סכום המגיע לעובד לפי הוראות חוק זה.

          (ו)   שר האוצר רשאי לקבוע סכום יתר מזערי לגביה ולקיזוז; קבע השר סכום כאמור, לא ייגבה ולא יקוזז, לפי הוראות סעיף זה, סכום הנמוך מהסכום האמור.

          (ז)   בסעיף זה ובסעיף 14, "הפרשי הצמדה וריבית" כהגדרתם בסעיף 159א לפקודה.

תשלום בחסר (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

14.    שולם לעובד מענק בסכום הנמוך מסכום המענק שהוא זכאי לו לפי פרק זה, ישולם לעובד ההפרש שבין סכומים אלה (להלן – סכום החסר), באמצעות רשות המסים בישראל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום החסר, מ-15 בפברואר בשנת המס שלאחר שנת המס העוקבת ועד ליום תשלום סכום החסר.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 642 (ה"ח 1022)

14. שולם לעובד מענק בסכום הנמוך מסכום המענק שהוא זכאי לו לפי פרק זה, ישולם לעובד ההפרש שבין סכומים אלה (להלן – סכום החסר), באמצעות רשות המסים בישראל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום החסר, מהיום ששולם המענק בחסר מ-15 בפברואר בשנת המס שלאחר שנת המס העוקבת ועד ליום תשלום סכום החסר.

קבלת מענק שלא כדין

15.    (א)  עובד אשר הגיש תביעה לפי סעיף 7(א)(1) ומסר בה ידיעה כוזבת בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאותו למענק לפי פרק זה (להלן – תביעה כוזבת), דינו – מאסר שנה.

          (ב)  עובד שהגיש תביעה כוזבת לא יהא זכאי למענק לפי חוק זה בשנת המס שבשלה נתבע המענק, בשנת המס העוקבת ובשנת המס שלאחריה.

דין מענק

16.    (א)  על אף הוראות כל דין, מענק ששולם לפי פרק זה לא ייחשב כהכנסה לעניין –

(1)   הפקודה, או לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים לפי כל דין;

(2)   חוק הביטוח הלאומי;

(3)   חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(4)   חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;

(5)   חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

(6)   חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992.

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          (ב)  זכות למענק לפי חוק זה אינה ניתנת להעברה, לשעבוד ולעיקול, בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מעובד הזכאי למענק, לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על מענק ששולם לפי הוראות סעיף 12 לחשבון הבנק של העובד, במשך 90 ימים מיום ששולם כאמור.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), נפטר עובד, יהיו זכאים יורשיו לקבל מענק לפי חוק זה במקומו, ובלבד שהעובד או יורשו עשו את כל אותם מעשים ודברים שהעובד היה נדרש לעשותם על פי חוק זה לצורך קבלת המענק ושהיורש המציא למנהל צו ירושה או צו קיום צוואה וכן מסר למנהל פרטי חשבון בנק של אחד היורשים שאליו יש להעביר את המענק.

מיום 21.3.2016

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 642 (ה"ח 1022)

(ב) זכות למענק לפי חוק זה אינה ניתנת להעברה, לשעבוד ולעיקול, בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מעובד הזכאי למענק, לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על מענק ששולם לפי הוראות סעיף 12 לחשבון הבנק של העובד, במשך 90 ימים מיום ששולם כאמור.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 515 (ה"ח 1196)

הוספת סעיף קטן 16(ג)

פרק ג': מענק לעצמאי

זכאות למענק לעצמאי (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

17.    (א)  בפרק זה –

          "עצמאי" – יחיד שהוא תושב ישראל, שהיתה לו הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס;

          "שבח" – (נמחקה).

          (ב)  הוראות פרק ב' לגבי עובד, יחולו גם לגבי עצמאי שלו ילדים ושמלאו לו 23 שנים ולגבי עצמאי ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים, והכל בשנת המס שבשלה נתבע המענק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(תיקון מס' 5)  תשע"ב-2011 (תיקון מס' 8)  תשע"ו-2016 (תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשע"ח-2018

(1)   עצמאי כאמור שהכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת המס, היא כמפורט בפסקה (1) או (2) שבסעיפים 2 או 6ב(א), לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 6 ו-6ב(ב) ו-(ג), למענק בעד כל שנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות; הוראות סעיף 6א יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי עצמאי שהוא הורה לילד אחד או יותר;

(2)   עצמאי כאמור יהיה זכאי למענק לפי הוראות סעיף זה בהתקיים כל אלה:

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(א)   העצמאי הגיש למנהל תביעה לקבלת המענק, בטופס שקבע המנהל, בתקופה שמתום שנת המס שבשלה נתבע המענק, עד יום 30 בנובמבר בשנת המס העוקבת, ורשאי המנהל להאריך את התקופה להגשת התביעה לפי פסקת משנה זו, אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין, עד למועד שלא יאוחר משנתיים מתום שנת המס שבשלה נתבע המענק;

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(ב)   העצמאי הגיש בשנת המס העוקבת דוח או דוח עצמאי מקוון, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו-133 לפקודה;

(ג)    היתה לעצמאי גם הכנסת עבודה – כל מעביד ששילם לו הכנסה כאמור הגיש למנהל דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, ואם היה המעביד יחיד שהעסיק את העצמאי במשק ביתו הפרטי – המעביד דיווח על הכנסתו של העצמאי למוסד לביטוח לאומי, הכל לפי הוראות סעיף 7(א)(2);

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(3)   קבע המנהל את זכותו של עצמאי למענק כאמור בסעיף 9, יחולו לגבי תשלום המענק הוראות סעיף 12, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          (ג)   (בוטל).

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ב מס' 2324 מיום 6.12.2011 עמ' 47 (ה"ח 573)

(ב) הוראות פרק ב' לגבי עובד, יחולו גם לגבי עצמאי שלו ילדים ושמלאו לו 23 שנים ולגבי עצמאי ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים, והכל בשנת המס שבשלה נתבע המענק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) עצמאי כאמור שהכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת המס, היא כמפורט בפסקה (1) או (2) שבסעיף 2, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3(1) ו-(2), ו-4 עד 6, למענק בעד כל שנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות; הוראות סעיף 6א יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר או עצמאי שהוא אב במשפחה חד-הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו;

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 642 (ה"ח 1022)

17. (א) בפרק זה –

"עצמאי" – יחיד שהוא תושב ישראל, שהיתה לו הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס;

"שבח" – כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין.

(ב) הוראות פרק ב' לגבי עובד, יחולו גם לגבי עצמאי שלו ילדים ושמלאו לו 23 שנים ולגבי עצמאי ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים, והכל בשנת המס שבשלה נתבע המענק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) עצמאי כאמור שהכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת המס, היא כמפורט בפסקה (1) או (2) שבסעיף 2 שבסעיפים 2 או 6ב(א), לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3(1) ו-(2), ו-4 עד 6 סעיפים 3 עד 6 ו-6ב(ב) ו-(ג), למענק בעד כל שנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות; הוראות סעיף 6א יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר או עצמאי שהוא אב במשפחה חד-הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו;

(2) עצמאי כאמור יהיה זכאי למענק לפי הוראות סעיף זה בהתקיים כל אלה:

(א) העצמאי הגיש למנהל תביעה לקבלת המענק, בטופס שקבע המנהל, בתקופה שמתום שנת המס שבשלה נתבע המענק, עד יום 30 בספטמבר בנובמבר בשנת המס העוקבת, ורשאי המנהל להאריך את התקופה להגשת התביעה לפי פסקת משנה זו, אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין, עד למועד שלא יאוחר משנתיים מתום שנת המס שבשלה נתבע המענק;

(ב) העצמאי הגיש דוח עצמאי מקוון עד יום 31 במאי בשנת המס העוקבת לפי הוראות סעיף 131(ב2) לפקודה, כפי שיורה המנהל;

(ב) העצמאי הגיש בשנת המס העוקבת דוח או דוח עצמאי מקוון, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו-133 לפקודה;

(ג) היתה לעצמאי גם הכנסת עבודה – כל מעביד ששילם לו הכנסה כאמור הגיש למנהל דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, ואם היה המעביד יחיד שהעסיק את העצמאי במשק ביתו הפרטי – המעביד דיווח על הכנסתו של העצמאי למוסד לביטוח לאומי, הכל לפי הוראות סעיף 7(א)(2);

(3) קבע המנהל את זכותו של עצמאי למענק כאמור בסעיף 9, יחולו לגבי סכום המענק הוראות אלה: יחולו לגבי תשלום המענק הוראות סעיף 12, בשינויים המחויבים.

(א) בשנת המס העוקבת ובשלוש שנות המס שלאחריה (בפרק זה – שנות הקיזוז), יקוזז המענק כנגד המס שהעצמאי חייב בו בשל הכנסה מכל מקור שהוא, לרבות שבח, שהפיק בשנת המס שבשלה נתבע המענק ובשלוש שנות המס שלאחריה (בפרק זה – שנות ההפקה);

(ב) לא קוזז כל סכום המענק בשנות הקיזוז כאמור בפסקת משנה (א), ישולם לעצמאי, באמצעות רשות המסים בישראל, סכום המענק שנותר לאחר הקיזוז כאמור בפסקת השמנה האמורה (בפסקה זו – סכום ההפרש), בניכוי 25% מסכום ההפרש; סכום הפרש ישולם לחשבון הבנק של העצמאי, שעליו הודיע בתביעה שהגיש לפי פסקה (2)(א), ב-15 ביולי בשנת המס הראשונה שלאחר שנות הקיזוז;

(ג) קיזוז כאמור בפסקת משנה (א) ייעשה אם העצמאי הגיש דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131(ב2) לפקודה, לגבי שנת המס שלפני שנת המס שבה מבוצע הקיזוז, והוראות פסקת משנה (ב) יחולו אם העצמאי הגיש דוח עצמאי מקוון לגבי כל אחת משנות ההפקה;

(ד) הוראות פסקאות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו אם פנקסיו של העצמאי לשנת המס בשלה נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים קביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

(ג) עצמאי, שהיתה לו גם הכנסת עבודה ממוצעת שסכומה עולה על 1,725 שקלים חדשים, בשנת המס, לא יחולו עליו הוראות פרק זה, ויחולו עליו, לגבי אותה שנת מס, הוראות פרק ב'; לעניין זה, "הכנסת עבודה ממוצעת" – סך כל הכנסת העבודה בשנת המס כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל באותה שנת מס.

 

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2020

תיקון מס' 11 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 517 (ה"ח 1196)

(ב) הוראות פרק ב' לגבי עובד, יחולו גם לגבי עצמאי שלו ילדים ושמלאו לו 23 שנים ולגבי עצמאי ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים, והכל בשנת המס שבשלה נתבע המענק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) עצמאי כאמור שהכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת המס, היא כמפורט בפסקה (1) או (2) שבסעיפים 2 או 6ב(א), לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 6 ו-6ב(ב) ו-(ג), למענק בעד כל שנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות; הוראות סעיף 6א יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר גם לגבי עצמאי שהוא הורה לילד אחד או יותר;

סייגים לזכאות לגבי עצמאי (תיקון מס' 8)  תשע"ו-2016

17א.  בלי לגרוע מהוראות סעיף 3, כפי שהוחל בסעיף 17(ב)(1), הזכאות למענק לפי סעיף 17 לא תחול על עצמאי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)  הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס שבשלה נתבע המענק ולא ניהלם;

(2)  פנקסיו לשנת המס שבשלה נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 643 (ה"ח 1022)

הוספת סעיף 17א

תקנות לעניין מענק לעצמאי

18.    שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוען של הוראות פרק זה, לרבות לעניין –

(1)  דרכי הוכחה בדבר מועד פתיחת עסק, תחילת עיסוק במשלח יד, חדילה מעיסוק בעסק או במשלח יד, הכל לעניין ההגדרה "הכנסה חודשית ממוצעת";

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(2)  (נמחקה);

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

(3)  (נמחקה);

(4)  הוראות ותיאומים נדרשים, לרבות תנאים נוספים לתחולת הוראות פרק זה, בנוגע לאופן קביעת הכנסתם של המפורטים להלן, ובנוגע לדרכי הוכחתה, לרבות דוחות נוספים או מידע נוסף שיידרשו לגבי כל אחד מאלה:

(א)   עצמאי שהוא שותף בשותפות;

(ב)   עצמאי שהוא חבר קיבוץ או חבר אגודה שיתופית, אשר בחישוב הכנסתו חלות הוראות סעיפים 54 עד 62 לפקודה, לפי העניין;

(ג)    עצמאי שהוא חבר בחברת מעטים, כמשמעותה בסעיף 64 לפקודה;

(ד)   עצמאי שהוא הנישום בחברה משפחתית; בפסקה זו, "נישום" ו"חברה משפחתית" – כמשמעותם בסעיף 64א לפקודה;

(ה)   עצמאי שהכנסת בן זוגו באה ממקור הכנסה המפורט בסעיף 66(ד)(1) עד (3) לפקודה;

(ו)    עצמאי שעובד יחד עם בן זוגו במקום עיסוק קבוע, כהגדרתו בסעיף 66(ה)(1) לפקודה;

(ז)    עצמאי שהוא בעל שליטה בחברה נשלטת זרה; בפסקה זו, "בעל שליטה" ו"חברה נשלטת זרה" – כמשמעותם בסעיף 75ב לפקודה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 643 (ה"ח 1022)

מחיקת פסקאות 18(2), 18(3)

הנוסח הקודם:

(2) הוראות בדבר אי-תחולת הוראת סעיף 17(ב)(3)(ג) לגבי מי שאינו חייב בהגשת דוח שנתי כמשמעותו בסעיף 131 לפקודה, לפי סעיף 134א לפקודה;

(3) הוראות ותיאומים נדרשים לעניין תשלומי יתר של מס שקוזז ושל החזר סכום ההפרש, כאמור בסעיף 17(ב)(3)(א) ו-(ב), לרבות לעניין דחיית שנות הקיזוז, דחיית שנת התשלום של סכום ההפרש, הקטנת המענק הניתן לקיזוז ולתשלום לפי הוראות הסעיף האמור, והכל אם פקיד השומה פעל בהתאם לסמכותו הקבועה בחלק ט' לפקודה, והמנהל נוכח כי סכום המענק שנקבע לפי הוראות פרק זה גבוה מסכום המענק שהעצמאי זכאי לו, או אם פנקסיו של העצמאי נקבעו כבלתי קבילים קביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור, לאחת או יותר משנות הקיזוז;

פרק ד': הוראות כלליות

סמכויות המנהל

19.    (א)  סמכויות המנהל לפי פרק שני לחלק ח' לפקודה, יהיו נתונות לו ככל שנדרש לצורך ביצוע הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ועל אף הוראות כל דין, רשאי המנהל לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי כל מידע מסוג שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אשר הגיע אל המוסד לביטוח לאומי אגב ביצוע תפקידו, והנדרש למנהל לצורך מילוי תפקידו לפי חוק זה, והכל באופן ובמועד שקבע שר האוצר כאמור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 643 (ה"ח 1022)

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ועל אף הוראות כל דין, רשאי המנהל לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי כל מידע מסוג שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אשר הגיע אל המוסד לביטוח לאומי אגב ביצוע תפקידו, והנדרש למנהל לצורך מילוי תפקידו לפי חוק זה, והכל באופן ובמועד שקבע שר האוצר כאמור.

סמכויות חקירה וחיפוש

20.    מי שהוסמך לפי סעיף 227 לפקודה יהיו נתונות לו הסמכויות כאמור באותו סעיף לשם מניעת עבירות לפי חוק זה או לשם גילוין.

רשות לייצג

21.    סעיף 236 לפקודה יחול על ייצוג עובד ועצמאי לעניין חוק זה, בשינויים המחויבים.

המצאת הודעות

22.    על המצאת הודעות לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 238 לפקודה.

ביצוע ותקנות

23.    שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

פרק ה': תיקונים עקיפים – דיווח מקוון

תיקון פקודת מס הכנסה – מס' 161

24.    בפקודת מס הכנסה –

(1)  בסעיף 1, אחרי ההגדרה "עסק" יבוא:

""פלט" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;";

(2)  בסעיף 131, אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:

"(ב2) (1)  יחיד החייב בהגשת דוח לפי סעיף קטן (א)(1) עד (4), (5א), (5ג), (5ד) ו-(6), ויש לו הכנסה לפי סעיף 2(1), (2) או (8), יגיש את הדוח לפי הוראות סעיף זה באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור (להלן – דוח עצמאי מקוון);

(2)   יחיד כאמור בפסקת משנה (1) שלא הגיש דוח עצמאי מקוון, יראוהו, לעניין הוראות לפי פקודה זו, כמי שלא הגיש דוח;

(3)   הוראות לפי פקודה זו, לעניין דוח לפי סעיף 131, יחולו על דוח עצמאי מקוון, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת;

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

(4)   על אף האמור בפסקה (1) רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע סוגי יחידים שיהיו פטורים מחובת הגשת דוח עצמאי מקוון, בהתאם לקריטריונים של מצב כלכלי, גובה הכנסות ומצב בריאותי, וכן מנימוקים מיוחדים אחרים, שייקבעו בתקנות, ובלבד שפטור כאמור לא יחול על יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007.";

(3)  בסעיף 132, בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) יחיד החייב בהגשת דוח עצמאי מקוון – יגיש אותו עד יום 31 במאי שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח;";

(4)  בסעיף 166, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) מעביד או מנכה יגיש דוח כאמור בסעיף קטן (א) לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד יום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור (להלן – דוח מעביד מקוון ודוח מנכה מקוון, לפי העניין).";

(ג)    בסעיף זה –

        "הכנסה חבת ניכוי" – תשלומים שנקבעו לפי סעיף 164 כהכנסה לעניין הסעיף האמור, כמפורט להלן:

(1)   עמלת ביטוח;

(2)   שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר דירקטורים ושכר ספורטאים;

(3)   שכר סופרים;

(4)   תשלום בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית;

(5)   תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה;

(6)   תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה;

(7)   תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים;

(8)   תשלומים בעד שירותים או נכסים;

        "עובד" – למעט עובד העובד במשק ביתו הפרטי של יחיד.";

(5)  אחרי סעיף 195א יבוא:

"סימן ו': עיצום כספי לעניין דוח מקוון

עיצום כספי

195ב. על אף הוראות סימן ג', היה למנהל יסוד סביר להניח כי לא הוגש דוח מקוון, עד המועד האמור בסעיף 132 או 166, לפי העניין (בסימן זה – ההפרה), רשאי הוא להטיל על המפר עיצום כספי בסכום כמפורט להלן, בשל כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח:

(1)   יחיד שלא הגיש דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131(ב2) – 1,000 שקלים חדשים;

(2)   מעביד שלא הגיש דוח מעביד מקוון או מנכה שלא הגיש דוח מנכה מקוון, לפי סעיף 166 – 1,500 שקלים חדשים.

דרישת עיצום כספי ותשלומו

195ג. עיצום כספי על הפרה לפי סעיף 195ב ישולם לפי דרישה בכתב של המנהל, בטופס שקבע (בסימן זה – הודעת החיוב), בתוך 30 ימים מיום משלוח הודעת החיוב; בהודעת החיוב יפורטו, בין השאר, פרטי ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ושיעורו, וכן ייכלל בה מידע בדבר הזכות לטעון טענות בפני המנהל, כאמור בסעיף 195ד.

כתב טענות

195ד. (א)  יחיד, מעביד או מנכה, שנשלחה לו הודעת חיוב רשאי, בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה כאמור, להגיש למנהל, בכתב, את טענותיו לעניין הטלת העיצום הכספי ושיעורו (בסעיף זה – כתב טענות); לכתב הטענות יצורף תצהיר המאמת את העובדות המפורטות בו.

        (ב)   הגיש יחיד, מעביד או מנכה, כתב טענות למנהל, יחליט המנהל על יסוד כתב הטענות והתצהיר האם להשאיר את הודעת החיוב על כנה, או לבטלה, ורשאי הוא, לשם קבלת החלטה כאמור, לזמן את מגיש כתב הטענות, לדיון בפניו; הודעה על החלטת המנהל לפי סעיף קטן זה תישלח למגיש כתב הטענות.

        (ג)    אין בהגשת כתב טענות לפי סעיף זה כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי במועד האמור בסעיף 195ג.

        (ד)   שולם העיצום הכספי והחליט המנהל לפי סעיף זה לבטל את הודעת החיוב, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בסימן זה – חוק פסיקת ריבית), מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

עדכון סכום העיצום הכספי

195ה. (א) עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום משלוח הודעת החיוב, ואם הוגשה עתירה, ובית המשפט הדן בעתירה הורה על עיכוב תשלומו – לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.

        (ב)   סכום העיצום הכספי יתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר 2008; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

        (ג)    המנהל יפרסם, בהודעה ברשומות, את סכום העיצום הכספי המעודכן.

הפרשי הצמדה וריבית

195ו. לא שולם עיצום כספי במועד יתווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית, עד לתשלומו (בסעיף זה – תוספת פיגורים).

גביה

195ז. על גביית העיצום הכספי ותוספת הפיגורים תחול פקודת המסים (גביה).

שמירת אחריות פלילית

195ח. (א) תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של יחיד, מעביד או מנכה, בשל ההפרה.

        (ב)   הוגש נגד יחיד, מעביד או מנכה, כתב אישום על עבירה לפי סעיף 216(4) או (4א), לא יחויב בשלה בתשלום העיצום הכספי, ואם שילם – יוחזר לו הסכום ששילם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית, מיום תשלומו עד יום החזרתו.

עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים

195ט. (א) אין בהגשת עתירה לבית משפט על חיוב בתשלום עיצום כספי לפי סימן זה, בהתאם לפרט 32(5) בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על כך.

        (ב)   התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן (א) לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיתו הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית, מיום תשלומו ועד יום החזרתו.";

(6)  בסעיף 216, אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) לא הגיש במועדו דוח מנכה מקוון או דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166;".

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 797 (ה"ח 392)

(2) בסעיף 131, אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:

"(ב2) (1) יחיד החייב בהגשת דוח לפי סעיף קטן (א)(1) עד (4), (5א), (5ג), (5ד) ו-(6), ויש לו הכנסה לפי סעיף 2(1), (2) או (8), יגיש את הדוח לפי הוראות סעיף זה באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור (להלן – דוח עצמאי מקוון);

(2) יחיד כאמור בפסקת משנה (1) שלא הגיש דוח עצמאי מקוון, יראוהו, לעניין הוראות לפי פקודה זו, כמי שלא הגיש דוח;

(3) הוראות לפי פקודה זו, לעניין דוח לפי סעיף 131, יחולו על דוח עצמאי מקוון, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת;

(4) על אף האמור בפסקה (1) רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע סוגי יחידים שיהיו פטורים מחובת הגשת דוח עצמאי מקוון, בהתאם לקריטריונים של מצב כלכלי, גובה הכנסות ומצב בריאותי, וכן מנימוקים מיוחדים אחרים, שייקבעו בתקנות, ובלבד שפטור כאמור לא יחול על יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007.";

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מס' 30

25.    בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, בפרט 32, אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) החלטה של המנהל לפי סימן ו' בפרק שני לפקודת מס הכנסה."

פרק ו': תחילה, תחולה והוראות שעה

פרק ב' – תחילה, תחולה הוראות שעה ותקנות ראשונות

26.    (א)  תחילתו של פרק ב' ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) או במועד כניסתן לתוקף של תקנות שהותקנו לפי סעיף 19(ב), לפי המאוחר, והוראות הפרק האמור הנוגעות לתשלום מענק יחולו בעד חודשי עבודה בפועל של עובד שנת המס 2007 או בשנת המס הראשונה שבו חל מועד כניסתן לתוקף של תקנות כאמור, לפי המאוחר, ואילך.

          (ב)  תקנות ראשונות לפי סעיף 19(ב) יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 3) תשס"ט-2009

          (ג)   על אף הוראות פרק ב' ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכל אחת משנות המס 2008 עד 2011, ישולם מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס שקדמה לה רק לעובד שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק מרשם האוכלוסין), ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן – חוק המדיניות הכלכלית), לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה.

          (ד)  לגבי מענק המשולם לעובד בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס 2007, ייקראו סעיפים אלה כך:

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

(1)   בסעיף 7(א), בפסקה (1), במקום "30 בספטמבר" יבוא "31 בדצמבר", בפסקה (2), במקום "30 באפריל" יבוא "30 ביוני" ובפסקה (3), במקום הסיפה החל במילים "דוח עצמאי מקוון" יבוא "דוח כאמור";

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

(2)   בסעיף 12, פסקה (1) – תימחק, בפסקה (2), במקום "עד יום 30 ביוני" יבוא "עד יום 31 באוגוסט" ואחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) הוגשה התביעה עד יום 31 בדצמבר בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בתשלום אחד, ב-15 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס העוקבת.""

(3)   בסעיף 166 לפקודה, במקום "30 באפריל" יבוא "30 ביוני".

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

          (ה)  על אף הוראות סעיף קטן (ג), בכל אחת משנות המס 2010 ו-2011 ישולם מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס שקדמה לה (בסעיף קטן זה – שנת המס הקודמת), לפי הוראות פרק ב', גם לעובד שלא מתקיים בו האמור באותו סעיף קטן, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   היה לו, בשנת המס הקודמת, ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו שנתיים;

(2)   התקיימו בו, בשנת המס הקודמת, התנאים המזכים במחצית נקודת זיכוי או יותר לפי סעיפים 40(ב)(1) או 66(ג)(3) לפקודה.

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 797 (ה"ח 392)

(ג) על אף הוראות פרק ב' ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשנות המס 2008 ו-2009 ישולם מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2007 ו-2008 רק לעובד שהוא תושב אזור שילוב; בפרק זה, "תושב אזור שילוב", מי שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, באזורים שנקבעו לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק מרשם האוכלוסין), ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן – חוק המדיניות הכלכלית), לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה.

(ד) לגבי מענק המשולם לעובד בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס 2007, ייקראו סעיפים אלה כך:

(1) בסעיף 7(א), בפסקה (1), במקום "30 בספטמבר" יבוא "31 בדצמבר", בפסקה (2), במקום "30 באפריל" יבוא "30 ביוני" ובפסקה (3), במקום הסיפה החל במילים "דוח עצמאי מקוון" יבוא "דוח כאמור";

(2) בסעיף 12(א), פסקאות (1) ו-(2) – יימחקו;

(2) בסעיף 12, פסקה (1) – תימחק, בפסקה (2), במקום "עד יום 30 ביוני" יבוא "עד יום 31 באוגוסט" ואחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) הוגשה התביעה עד יום 31 בדצמבר בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בתשלום אחד, ב-15 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס העוקבת.""

(3) בסעיף 166 לפקודה, במקום "30 באפריל" יבוא "30 ביוני".

 

מיום 16.7.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2202 מיום 16.7.2009 עמ' 152 (ה"ח 437)

הוספת סעיף קטן 26(ה)

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 264 (ה"ח 436)

(ג) על אף הוראות פרק ב' ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשנות המס 2008 ו-2009 ישולם מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2007 ו-2008 בכל אחת משנות המס 2008 עד 2011, ישולם מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס שקדמה לה רק לעובד שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק מרשם האוכלוסין), ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן – חוק המדיניות הכלכלית), לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה.

פרק ג' – תחילה, תחולה והוראת שעה

27.    (א)  תחילתו של פרק ג' ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והוראותיו יחולו בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנת המס 2008 ואילך.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 3) תשס"ט-2009

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי כל אחת משנות המס 2008 עד 2010 יחולו הוראות פרק ג' בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה שנת מס רק בידי עצמאי שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה.

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), לגבי כל אחת משנות המס 2009 ו-2010 יחולו הוראות פרק ג' בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה שנת מס בידי עצמאי, גם אם לא מתקיים בו האמור באותו סעיף קטן, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   יש לו, באותה שנת מס, ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו שנתיים;

(2)   מתקיימים בו, באותה שנת מס, התנאים המזכים במחצית נקודת זיכוי או יותר לפי סעיפים 40(ב)(1) או 66(ג)(3) לפקודה.

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 797 (ה"ח 392)

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי שנת המס 2008 יחולו הוראות פרק ג' בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה שנת מס רק בידי עצמאי שהוא תושב אזור שילוב שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה.

 

מיום 16.7.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2202 מיום 16.7.2009 עמ' 152 (ה"ח 437)

הוספת סעיף קטן 27(ג)

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 264 (ה"ח 436)

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי שנת המס 2008 לגבי כל אחת משנות המס 2008 עד 2010 יחולו הוראות פרק ג' בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה שנת מס רק בידי עצמאי שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה.

פרק ה' – תחילה, תחולה והוראת שעה

28.    (א)  תחילתם של סעיפים 1, 166, 195ב עד 195ט ו-216 לפקודה, כנוסחם בסעיף 24(1), (4), (5) ו-(6) לחוק זה, ופרט 32(5) בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), והוראות הסעיפים האמורים יחולו לעניין דוח מעביד מקוון ודוח מנכה מקוון שיש להגישם לגבי שנת המס 2007; ואולם, בשנת המס 2008, בסעיף 166(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 24(4) לחוק זה, במקום "30 באפריל" יקראו "30 ביוני".

          (ב)  תחילתם של סעיפים 131 ו-132 לפקודה, כנוסחם בסעיף 24(2) ו-(3) לחוק זה, ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והוראות הסעיפים האמורים יחולו לעניין דוח עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס 2008.

 

 

                                      אהוד אולמרט                                       רוני בר-און

                                                 ראש הממשלה                                                     שר האוצר

           שמעון פרס                                         דליה איציק

              נשיא המדינה                                                יושבת ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

גפני

 * פורסם ס"ח תשס"ח מס' 2123 מיום 27.12.2007 עמ' 84 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 291 עמ' 324, ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 142 עמ' 134).

תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 796 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 392 עמ' 627) – תיקון מס' 1.

י"פ תשס"ח מס' 5852 מיום 25.9.2008 עמ' 4822 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.6.2008.

ס"ח תשס"ט מס' 2202 מיום 16.7.2009 עמ' 152 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 437 עמ' 728) – תיקון מס' 2 בסעיף 4 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), תשס"ט-2009; ר' סעיף 5 לענין תחולה.

5. (א) תחילתם של סעיפים 40(ב)(1) ו-66(ג)(3)(ג) לפקודה, כנוסחם בסעיפים 2 ו-3 לחוק זה, ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) והם יחולו על הכנסה שהופקה במועד האמור ואילך.

(ב) סעיף 26(ה) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 4(1) לחוק זה, יחול לגבי מענק המשתלם בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2009 ו-2010.

(ג) סעיף 27(ג) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 4(2) לחוק זה, יחול לגבי הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנות המס 2009 ו-2010.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 264 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 3 בסעיף 163 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009 ור' סעיף 164 לענין תחולה.

164. (א) סעיף 26(ג) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 163(1) לחוק זה, יחול לגבי מענק המשתלם בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2009 ו-2010

(ב) סעיף 27(ב) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 163(2) לחוק זה, יחול לגבי הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנות המס 2009 ו-2010.

י"פ תשס"ט מס' 5990 מיום 25.8.2009 עמ' 5443 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.6.2009.

י"פ תש"ע מס' 6103 מיום 1.7.2010 עמ' 3602 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.6.2010.

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 161 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 541 עמ' 6) – תיקון מס' 4 בסעיף 31 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.1.2011.

י"פ תשע"א מס' 6297 מיום 22.9.2011 עמ' 6712 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.6.2011.

ס"ח תשע"ב מס' 2324 מיום 6.12.2011 עמ' 47 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 573 עמ' 566) – תיקון מס' 5 בסעיף 5 לחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2011; תחילתו ביום 1.1.2013 ור' סעיף 9 לענין תחולה.

9. (א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 10(א), ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על הכנסה שהופקה ביום התחילה ואילך או על מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין שנעשתה ביום התחילה ואילך, לפי העניין, והכל אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

(ב) תחילתו של סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו בסעיף 2(1) לחוק זה, ביום כ"א בניסן התשע"ג (1 באפריל 2013), והוא יחול לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין שנעשתה ביום האמור ואילך; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, ראשי לדחות, בצו, את המועד האמור לתקופות נוספות.

(ג) תחילתם של סעיפים 6א ו-17 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה, ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), והם יחולו לגבי מענקים שישולמו החל ביום האמור בעד חודשי עבודה בפועל בשנת 2012 ואילך

(ד) סעיף 4 לחוק זה יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 583 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 664 עמ' 402) – תיקון מס' 6 בסעיף 54 לחוק הדואר (תיקון מס' 11), תשע"ב-2012; תחילתו ביום 31.7.2019. תוקן ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564 – צו תשע"ג-2013 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585 – צו תשע"ד-2014 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1570 – צו (מס' 2) תשע"ד-2014 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832 – צו תשע"ה-2015 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683 – צו תשע"ו-2016 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704 – צו (מס' 2) תשע"ו-2016 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643 – צו תשע"ז-2017 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386 – צו (מס' 2) תשע"ז-2017 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898 – צו תשע"ח-2018 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584 – צו (מס' 2) תשע"ח-2018 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912 – צו תשע"ט-2019 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520 – צו (מס' 2) תשע"ט-2019 (דחיית היום הקובע).

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 674 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 636 עמ' 232) – תיקון מס' 7 בסעיף 5 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 194), תשע"ב-2012; תחילתו ביום 1.1.2011 ור' סעיף 7 לענין תחולה.

7. (א) תחילתו של חוק מס הכנסה שלילי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ביום תחילתו של סעיף 31 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.

(ב)הוראות חוק מס הכנסה שלילי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחולו לגבי מענק שיש לשלמו החל ביום כ"ה בתמוז התשע"ב (15 ביולי 2012).

י"פ תשע"ג מס' 6581 מיום 24.4.2013 עמ' 4314 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.6.2012.

י"פ תשע"ג מס' 6638 מיום 31.7.2013 עמ' 7229 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.6.2013.

י"פ תשע"ד מס' 6843 מיום 22.7.2014 עמ' 6930 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.6.2014.

י"פ תשע"ה מס' 7107 מיום 31.8.2015 עמ' 8552 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.6.2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2539 מיום 21.3.2016 עמ' 638 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1022 עמ' 552) – תיקון מס' 8; ר' סעיף 20 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר.

20. (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 1, 3, 11 ו-14, ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על מענקים המשתלמים בעד הכנסה מעבודה או הכנסה מעסק או משלח יד שהופקה בשנת המס 2016 ואילך.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

  (1) הסמכות לדרוש מידע לפי סעיף 9(א1)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה תהיה נתונה למנהל גם לגבי תביעה לקבלת מענק שהוגשה לפני יום פרסומו של חוק זה, ואשר ערב יום הפרסום המנהל טרם נתן החלטה בה; לא מסר העובד את המידע הנוסף שנדרש למסרו לפי הוראות פסקה זו בתוך ארבע שנים מתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמסרה לו דרישת המנהל, לא יהיה זכאי למענק;

  (2) עצמאי הזכאי למענק לפי הוראות סעיף 17 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, בשל הכנסתו בשנות המס 2012 עד 2015, וביום התחילה טרם קוזז כל סכום המענק לפי פסקה (3) של סעיף 17 האמור, תשולם לו כל יתרת המענק שלא קוזזה ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), ולא יחולו הוראות פסקה (3) האמורה.

ס"ח תשע"ו מס' 2569 מיום 28.7.2016 עמ' 1093 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 629 עמ' 84) – תיקון מס' 9 בסעיף 10 לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 55), תשע"ו-2016; תחילתו חודש מיום פרסומו ור' שם סעיף 13 לענין תחולה.

ס"ח תשע"ו מס' 2573 מיום 11.8.2016 עמ' 1156 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1035 עמ' 922) – תיקון מס' 10 בסעיף 3 לחוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), תשע"ו-2016; ר' סעיף 4 לענין תחילה ותחולה.

4. (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 2, ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) (להלן – יום התחילה).

 (ב) הוראות סעיפים 1 ו-3(2) לחוק זה יחולו לגבי גמלה, תשלום או מענק המשתלמים לפי חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, או חוק מענק עבודה, בעד תקופת הוראת השעה.

י"פ תשע"ו מס' 7332 מיום 31.8.2016 עמ' 9488 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.6.2016.

י"פ תשע"ז מס' 7574 מיום 24.8.2017 עמ' 8836 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.6.2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 515 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 598) – תיקון מס' 11 בסעיף 8 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.1.2019 ור' סעיפים 9, 10 לענין הוראת מעבר והוראת שעה.

9. על אף האמור בסעיף 8 לחוק מענק עבודה, כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) יעודכנו הסכומים הנקובים בחוק מענק עבודה לפי שיעור שינוי המדד הידוע במועד האמור לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 ביוני של השנה הקודמת.

10. (ב) שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת עד 60 ימים לפני הנחת חוק התקציב לשנת הכספים 2020 על שולחן הכנסת לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק-יסוד: משק המדינה, על מספר הזכאים למענק לפי הוראות חוק מענק עבודה כנוסחן בסעיף קטן (א), ועל האופן שבו מושגות תכליות המענק הניתן לפי החוק האמור, בין השאר לשם בחינת קביעת הוראת השעה כהוראת קבע.

ס"ח תשע"ט מס' 2771 מיום 6.1.2019 עמ' 134 (ה"ח הממשלה תשע"ט מס' 1286 עמ' 266, ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 828 עמ' 70) – תיקון מס' 12 בסעיף 3 לחוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון), תשע"ט-2018; תחילתו ביום 1.1.2019.