נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק), תשס"ח-2008

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות  – עובדים זרים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ניהול הפיקדון

Go

2

סעיף 3

אופן ניהול הפיקדון

Go

2

סעיף 4

פיקוח ובקרה

Go

2


תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק), תשס"ח-2008*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 1יא(ב1) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "בנק" – תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

           "הפיקדון" – כמשמעותו בסעיף 1יא(א) לחוק.

ניהול הפיקדון

2.       הפיקדון לעובדים זרים ינוהל בידי בנק או גוף אחר אשר ייבחר בהליך תחרותי שיתבצע בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – הגוף).

אופן ניהול הפיקדון

3.       (א)  הגוף יחזיק את כספי הפיקדון בחשבון בנק נפרד בעבור כל עובד זר.

תק' תשע"א-2011

           (ב)  כספי הפיקדון יופקדו בידי הגוף בפיקדון שתנאיו ייקבעו בהליך התחרותי.

מיום 17.2.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6978 מיום 17.2.2011 עמ' 705

(ב) כספי הפיקדון יופקדו בידי הגוף בפיקדון שבועי מתחדש שתנאיו ייקבעו בהליך התחרותי.

פיקוח ובקרה

4.       (א)  הגוף ינהל מעקב ופיקוח על הסכומים שנצברו לטובת כל עובד זר ועל העברת כספי הפיקדון לכל עובד זר בתחום שהייתו בישראל כדין.

           (ב)  החשב הכללי רשאי לדרוש מהגוף כל דיווח על החזרת כספי הפיקדון וניהולם.

ה' באדר א' התשס"ח (11 בפברואר 2008)                    רוני בר-און

                                                                                                         שר האוצר* פורסמו ק"ת תשס"ח מס' 6652 מיום 28.2.2008 עמ' 586.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 6978 מיום 17.2.2011 עמ' 705 – תק' תשע"א-2011.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות