נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות), תשמ"א-1981

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

תוכן ענינים

 

פרק ראשון – כללי

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

סעיף 2

רשיון

Go

5

סעיף 3

אישור מכירה

Go

5

סעיף 4

בקשה לרשיון

Go

5

סעיף 5

מתן רשיון

Go

6

סעיף 5א

אגרה

Go

6

 

פרק שני – התנאים להקמת משק עופות חדש ואחזקת משק עופות קיים

Go

6

סעיף 6

מיקום משק העופות

Go

6

סעיף 7

מבני המשק

Go

6

סעיף 8

סביבת משק העופות והכניסה אליו

Go

6

סעיף 9

מלתחות

Go

6

סעיף 10

רצפת הלול ושוליו

Go

6

סעיף 11

הגבלות לעובדים

Go

6

סעיף 12

תא אידוי

Go

6

סעיף 13

הכלובים

Go

6

סעיף 14

מתקני תערובת

Go

7

סעיף 15

מתקני דלק

Go

7

סעיף 16

טיפול בביצים

Go

7

סעיף 17

איסוף ביצי אווזים והטיפול בהן

Go

7

סעיף 18

סילוק הפגרים

Go

7

סעיף 19

אגרות

Go

7

 

פרק שלישי – הפעלת משק עופות

Go

7

סעיף 20

היתר הפעלה

Go

7

סעיף 21

בקשה להיתר הפעלה

Go

7

סעיף 22

תקפו של היתר הפעלה

Go

7

סעיף 23

תנאי היתר הפעלה

Go

7

סעיף 24

הוצאת עופות

Go

7

סעיף 25

מתן היתר הפעלה

Go

7

סעיף 26

יומן

Go

8

סעיף 27

דווח למנהל

Go

8

סעיף 28

חומר רביה

Go

8

סעיף 29

ביקורת

Go

8

סעיף 30

בדיקות מעבדה

Go

8

סעיף 31

בדיקות מעקב ותחלואה

Go

8

סעיף 32

ביטול

Go

9

סעיף 33

תחילה

Go

9

 

צו תשס"ב-2002


תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות), תשמ"א-1981*

מיום 21.2.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 603

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה ורביה של עופות וגידול פרגיות הפצה, רביה וגידול של עופות), תשמ"א-1981

 

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 388

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות), תשמ"א-1981

צו תשס"ב-2002

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22(א) ו-23 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, ולענין תקנה 5א, באישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 388

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, וסעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945, ובתוקף שאר סמכויותי על פי דין, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון כללי

הגדרות

1.       בצו זה –

צו תשמ"ח-1987

          "גיל אחד" – עופות שבקעו תוך פרק זמן רצוף שלא עלה על עשרה ימים;

מיום 22.10.1987

צו תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5059 מיום 22.10.1987 עמ' 47

החלפת הגדרת "גיל אחד"

הנוסח הקודם:

"גיל אחד" – עופות שבקעו בפרק זמן של לא יאוחר מ-10 ימים;

          "היתר הפעלה" – היתר להפעלה חד פעמית של משק עופות הניתן לאחזקת להקה מסויימת;

          "המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה;

תק' תשס"ט-2009

          "חומר רבייה" – ביצים לדגירה או אפרוחים של עופות כהגדרתם בפרט ג לתוספת הראשונה לפקודה;

מיום 28.7.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6788 מיום 28.6.2009 עמ' 1070

החלפת הגדרת "חומר רביה"

הנוסח הקודם:

"חומר רביה" – ביצים לדגירה או אפרוחים של תרנגולות, תרנגולי הודו, שלווים, פסיונים, יונים, ברווזים, אווזים, ברבורים, פניניות ומולרדים;

          "להקה" – קבוצת עופות בלול, בגיל אחד, מסוג אחד ומשלוחה אחת;

          "להקת יסוד" – להקה בה מפתחים או משפרים תכונות תורשתיות שונות;

          "להקת הפצה" – להקה בה נעשית הכלאה בין להקות יסוד או צאצאיהן;

          "להקת רביה" – להקה בה נעשית הכלאה בין להקות הפצה או צאצאיהן;

          "לול" – מבנה או חלק של מבנה המשמש לגידול עופות;

צו תשמ"ח-1987

          "מבנה עזר" – מחסן ביצים, מחסן ציוד, מלתחה, משרפה ובור רקב וכן מיתקן לסילוק פסדים;

מיום 22.10.1987

צו תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5059 מיום 22.10.1987 עמ' 47

"מבנה עזר" – מחסן ביצים, מחסן ציוד, מלתחה, משרפה ובור רקב וכן מיתקן לסילוק פסדים;

          "מנהל המחלקה" – מנהל המחלקה לעופות במשרד החקלאות;

          "מעבדה" – מעבדה למחלות עופות שאישר המנהל;

צו תשס"ב-2002

          "מפעל פסדים" – כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981;

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 388

החלפת הגדרת "מפעל פסדים"

הנוסח הקודם:

"מפעל פסדים" – מפעל להפקת מוצרים מעופות ונבלות כמשמעותן בפקודת מחלות בעלי חיים, מחלקי גופה שלא נועדו למאכל אדם, מאפרוחים בני יום, ומביצי דגירה או חלקיהן המיועדים להשמדה;

          "מפקח" – מי שהמנהל הסמיכו לפקח על ביצוע הוראות תקנות אלה;

צו תשמ"ח-1987

          "משק גידול" – משק עופות שבו מגדלים עופות לשם העברתם למשק עופות אחר;

מיום 22.10.1987

צו תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5059 מיום 22.10.1987 עמ' 47

החלפת הגדרת "משק גידול"

הנוסח הקודם:

"משק גידול" – משק עופות שבו מגדלים עופות לתקופה של עד תחילת ההטלה;

          "משק הפצה" – משק עופות בו מכליאים להקות יסוד או צאצאיהן והמהוות להקות הפצה;

          "משק טיפוח" – משק עופות בו מייצרים להקות יסוד;

צו תשמ"ח-1987

          "משק עופות" – מקום המשמש לגידול עופות, לרבות לולים, מבני עזר וגדר;

מיום 22.10.1987

צו תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5059 מיום 22.10.1987 עמ' 47

"משק עופות" – מקום המשמש לגידול עופות, לרבות לולים ומבני עזר מבני עזר וגדר;

          "משק רביה" – משק עופות בו מכליאים להקות הפצה או צאצאיהן לצורך יצירת חומר רביה;

צו תשמ"ח-1987

          "סוג" – העופות המפורטים בתוספת הראשונה לפקודה;

מיום 22.10.1987

צו תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5059 מיום 22.10.1987 עמ' 47

החלפת הגדרת "סוג" של עופות

הנוסח הקודם:

"סוג" של עופות – תרנגולים, תרנגולי הודו, שלווים, פסיונים, יונים, ברווזים, אווזים, ברבורים, פניניות ומולרדים;

תק' תשס"ט-2009

          "הפקודה" – פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985;

מיום 28.7.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6788 מיום 28.6.2009 עמ' 1070

הוספת הגדרת "הפקודה"

          "שלוחה" – עופות לרביה או להטלה או לפיטום.

רשיון צו תשס"ב-2002

2.       (א)  לא יקים אדם ולא יחזיק משק טיפוח, הפצה, רביה וגידול פרגיות אלא לפי רשיון שניתן לו לפי תקנות אלה (להלן – הרשיון).

          (ב)  המנהל רשאי לתת רשיון לאחר התייעצות עם מנהל המחלקה.

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 388

(א) לא יקים אדם ולא יחזיק משק טיפוח, הפצה, רביה וגידול פרגיות אלא לפי רשיון שניתן לו לפי צו זה תקנות אלה (להלן – הרשיון).

אישור מכירה

3.       לא ימכור אדם ולא יעביר לאחר בכל דרך שהיא חומר רביה אלא אם הוא בעל רשיון.

בקשה לרשיון

4.       (א)  המבקש רשיון או חידוש רשיון יגיש בקשה למנהל בטופס שקבע.

          (ב)  המבקש רשיון ימלא את כל הפרטים באופן מדוייק ומפורט ויצרף לבקשתו מסמכים אלה:

(1)   תכניות של מבני העזר בקנה מידה 1:100;

(2)   תכניות של משק העופות כולו בקנה מידה 1:500.

צו תשנ"ו-1996

          (ג)   המנהל רשאי לדרוש ממבקש רשיון למסור לו פרטים ואישורים נוספים הדרושים לדעתו בקשר לבקשה האמורה.

מיום 29.7.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5775 מיום 29.7.1996 עמ' 1464

(ג) המנהל רשאי לדרוש ממבקש רשיון למסור לו פרטים ואישורים נוספים הדרושים לדעתו בקשר לבקשה האמורה.

צו תשנ"ה-1995

4א.     (בוטל).

מיום 11.6.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4815 מיום 11.6.1985 עמ' 1434

הוספת סעיף 4א

הנוסח:

הוראת שעה

4א. על אף האמור בסעיף 4 לענין פרטים שימציא מבקש רשיון הקמה ושאר הוראות צו זה לענין תנאי הקמה, לא יתן המנהל, בתקופה שעד יום כ' באדר ב' התשמ"ו (31 במרס 1986) (להלן – התקופה הקובעת), רשיון להקמת משק רביה, אלא אם כן הציג המבקש, בנוסף למסמכים כאמור בסעיף 4, אישור מאת המועצה לענף הלול, כי אי-מתן הרשיון יגרום לו נזק חמור משום שעוד לפני התקופה הקובעת היה המבקש בשלב מתקדם של הקמת משק רביה, או השקיע השקעות נכבדות בהקמה כאמור.

 

מיום 11.12.1986

צו תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4986 מיום 11.12.1986 עמ' 172

הוספת סעיף 4א

 

מיום 21.2.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 603

ביטול סעיף 4א

הנוסח הקודם:

הוראת שעה

4א. על אף האמור בסעיף 4 לענין פרטים שימציא מבקש רשיון הקמה ושאר הוראות צו זה לענין תנאי הקמה, לא יתן המנהל בתקופה שעד יום י"ג בניסן התשמ"ח (31 במרס 1988) (להלן – התקופה הקובעת), רשיון להקמת משק רביה, אלא אם כן הציג המבקש, בנוסף למסמכים כאמור בסעיף 4, אישור מאת המועצה לענף הלול כי אי-מתן הרשיון יגרום לו נזק חמור משום שעוד לפני התקופה הקובעת היה המבקש בשלב מתקדם של הקמת משק רביה, או השקיע השקעות נכבדות בהקמה כאמור.

מתן רשיון צו תשס"ב-2002

5.       (א)  המנהל רשאי לתת רשיון למבקש, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו אם נוכח כי הוראה מהוראות תקנות אלה אינה מתמלאת.

          (ב)  תקפו של רשיון שהותלה יחודש רק לאחר שיוכח כי מולאו כל הוראות תקנות אלה.

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 388

5. (א) המנהל רשאי לתת רשיון למבקש, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו אם נוכח כי הוראה מהוראות צו זה תקנות אלה אינה מתמלאת.

(ב) תקפו של רשיון שהותלה יחודש רק לאחר שיוכח כי מולאו כל הוראות צו זה תקנות אלה.

אגרה צו תשמ"ג-1983 הודעה תשפ"א-2021

5א.     בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 1,050.00 שקלים חדשים.

מיום 20.1.1983

צו תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4453 מיום 20.1.1983 עמ' 674

הוספת סעיף 5א

 

מיום 1.4.1983

הודעה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1120

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 2250 3450 שקלים.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 158

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 3450 5,100 שקלים.

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1108

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 5,100 10,600 שקלים.

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2666

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 10,600 23,000 שקלים.

 

מיום 5.2.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 692

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 23,000 40,000 שקלים.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1201

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 40,000 52,000 שקלים.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1760

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 52,000 80,000 שקלים.

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 80

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 80,000 שקלים 100 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1532

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 100 160 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 284

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 160 170 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 712

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 170 180 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1987

הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1144

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 180 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 464

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 190 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1056

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 200 220 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 415

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 220 235 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 878

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 235 250 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 319

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 250 270 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 526

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 270 290 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 19.10.1990 עמ' 50

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 290 315 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 432

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 315 330 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 954

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 330 355 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 309

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 355 380 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1399

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 380 415 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 760

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 415 441 שקלים חדשים.

 

מיום 2.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 346

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 441 477 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1130

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 477 505 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 487

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 505 542 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 301

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 542 587 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1401

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 587 625 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 628

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 625 664 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1240

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 664 701 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 402

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 701 758 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1024

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 758 798 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 19

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 798 845 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 658

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 845 860 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1133

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 860 900 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1224

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 900 930 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1589

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 930 960 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1271

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1597

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 960 1,030 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1470

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2030

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 1,030 1,040.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3344

5א. בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 1,040 1,050.00 שקלים חדשים.

פרק שני – התנאים להקמת משק עופות חדש ואחזקת משק עופות קיים

מיקום משק העופות צו תשמ"א-1981 צו תשנ"ה-1995

6.       (א)  לא יינתן רשיון להקמת משק טיפוח, משק הפצה, משק רביה או משק גידול או להחזקתם, אלא אם נתקיימו תנאים אלה:

(1)   לא מוחזקים עופות חיים, עופות שחוטים או פסולת עופות ברדיוס של 300 מטר ממנו;

(2)   הוא מרוחק לפחות 30 מטר מדרך המקשרת בין משקי עופות מסוג, משלוחה או מגיל שונים.

צו תשמ"א-1981 צו תשנ"ה-1995 צו תשס"ב-2002

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל לתת רשיון להחזקת משק קיים לטיפוח, להפצה, לרביה או לגידול גם אם לא נתקיימו כל התנאים שפורטו בה, וזאת לתקופה מוגבלת, ובתנאים שיקבע.

מיום 27.8.1981

צו תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4263 מיום 27.8.1981 עמ' 1360

6. (א) לא יינתן רשיון להקמת משק טיפוח, משק הפצה, משק רביה או משק לגידול פרגיות או להחזקתם, אלא אם נתקיימו תנאים אלה:

(1) לא מוחזקים עופות חיים, עופות שחוטים או פסולת עופות ברדיוס של 300 מטר ממנו;

(2) הוא מרוחק לפחות 30 מטר מדרך המקשרת בין משקי עופות מסוג, משלוחה או מגיל שונים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל לתת רשיון להחזקת משק קיים לטיפוח, להפצה, לרביה או לגידול פרגיות גם אם לא נתקיימו כל התנאים שפורטו בו, וזאת לתקופה מוגבלת, ובתנאים שיקבע.

 

מיום 21.2.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 603

6. (א) לא יינתן רשיון להקמת משק טיפוח, משק הפצה, משק רביה או משק לגידול פרגיות או משק גידול או להחזקתם, אלא אם נתקיימו תנאים אלה:

(1) לא מוחזקים עופות חיים, עופות שחוטים או פסולת עופות ברדיוס של 300 מטר ממנו;

(2) הוא מרוחק לפחות 30 מטר מדרך המקשרת בין משקי עופות מסוג, משלוחה או מגיל שונים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל לתת רשיון להחזקת משק קיים לטיפוח, להפצה, לרביה או לגידול פרגיות גם אם לא נתקיימו כל התנאים שפורטו בו, וזאת לתקופה מוגבלת, ובתנאים שיקבע.

 

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 388

(ב) על אף האמור בסעיף קטן בתקנת משנה (א) רשאי המנהל לתת רשיון להחזקת משק קיים לטיפוח, להפצה, לרביה או לגידול גם אם לא נתקיימו כל התנאים שפורטו בו שפורטו בה, וזאת לתקופה מוגבלת, ובתנאים שיקבע.

מבני המשק

7.       מבני הלול יהיו מרושתים, סגורים ונעולים למניעת חדירת צפורים ונברנים.

סביבת משק העופות והכניסה אליו

8.       (א)  משק העופות יהיה מגודר ברשת המעוגנת בקרקע בגובה של 1.50 מטר לפחות, עם שער נעול.

          (ב)  הכניסה למשק העופות תהיה דרך מבנה כניסה בו ניתן להתקלח ולהחליף את כל הביגוד.

מלתחות

9.       (א)  בכניסה למשק העופות צמוד לגדר תוקם מלתחה מחולקת כלהלן:

(1)   חדר חיצוני להסרת הבגדים;

(2)   מקלחת;

(3)   חדר ללבישת בגדי עבודה נקיים;

(4)   בית שימוש שהכניסה אליו תהיה רק מחדר לבישת בגדי עבודה נקיים.

          (ב)  המלתחה תהיה קשורה למערכת ביוב סגורה.

          (ג)   החדרים במלתחה יהיו מרוצפים והקירות חלקים וניתנים לרחיצה.

          (ד)  במלתחה יותקנו ארונות, ספסלים, מתלים, סידורי חימום וכיור רחצה.

רצפת הלול ושוליו צו תשנ"ו-1996

10.    בצמוד ללול ועד למרחק של מטר אחד לפחות מכל קיר חיצוני שלו יהיו שוליים. השוליים של הלול ורצפתו יהיו מבטון או מאספלט הניתן לניקוי וחיטוי בקלות.

מיום 29.7.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5775 מיום 29.7.1996 עמ' 1464

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

רצפת הלול

10. רצפות הלול יהיו מבטון, אספלט או מחומר בלתי חדיר למים, הניתן לניקוי וחיטוי בקלות.

הגבלות לעובדים

11.    העובדים במשק העופות לא יעבדו במדגריות, משחטות או בשווקים במיון אפרוחים ובטיפול בעופות במשקי עופות אחרים.

תא אידוי תק' תשס"ח-2008

12.    (א)  במשק עופות יותקן תא אידוי אטום לחיטוי ציוד וביצים.

          (ב)  תא האידוי יהיה עם שתי דלתות האחת פונה לשטח העופות, והשניה פונה אל מחוץ לשטח המגודר.

תק' תשס"ח-2008

          (ג)   לא יוכנס במשק עופות ציוד אריזה או כל חפץ אחר אלא לאחר שהועבר בתא אידוי וחוטא בגז פורמלדהיד או בחומר חיטוי אחר שהמנהל אישר למטרה זו.

מיום 17.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 899

12. (א) במשק עופות יותקן תא אידוי אטום לחיטוי ציוד וביצים.

(ב) תא האידוי יהיה עם שתי דלתות האחת פונה לשטח העופות, והשניה פונה אל מחוץ לשטח המגודר.

(ג) לא יוכנס במשק עופות ציוד אריזה או כל חפץ אחר אלא לאחר שהועבר בתא אידוי וחוטא בגז פורמלהיד פורמלדהיד או בחומר חיטוי אחר שהמנהל אישר למטרה זו.

הכלובים

13.    כלובים יחוטאו בריסוס בתמיסת חיטוי שהמנהל אישר לצורך זה.

מתקני תערובת

14.    מיתקני התערובת יותקנו במקום שאפשר יהיה למלאם מבלי להכנס למשק העופות.

מתקני דלק

15.    לא יותקנו מיתקני דלק בתחום משק העופות.

טיפול בביצים

16.    (א)  ניקוי הביצים יבוצע לאחר איסומן בחדר מיוחד למטרה זו.

          (ב)  בזמן איסוף הביצים יש להפריד בין הביצים הנקיות לבין הביצים המלוכלכות.

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   מיד לאחר האיסוף, יש לאדות את הביצים או לחטאן בחומר חיטוי שאישר המנהל, ולהחזיקן בנפרד מהביצים שעדיין לא אוידו או חוטאו.

          (ד)  על הביצים המיועדות לצרכי רביה תוטבע חותמת עם מספר המשק בדרך כפי שקבע המנהל.

צו תשס"ב-2002

          (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (ד), רשאי המנהל לפטור מהטבעת החותמת ולהורות על סימון אחר.

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 389

(ה) על אף האמור בסעיף קטן בתקנת משנה (ד), רשאי המנהל לפטור מהטבעת החותמת ולהורות על סימון אחר.

 

מיום 28.7.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6788 מיום 28.6.2009 עמ' 1070

(ג) מיד לאחר האיסוף, יש לאדות את הביצים או לחטאן בחומר חיטוי שאישר המנהל, ולהחזיקן בנפרד מהביצים שעדיין לא אוידו או חוטאו.

איסוף ביצי אווזים והטיפול בהן צו תשס"ב-2002

17.    (א)  נוסף על האמור בתקנה 16, יש לרחוץ ביצי אווזים מלוכלכות במים זורמים בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס.

          (ב)  הביצים המלוכלכות לא יושרו במים ואין לנקותן במטלית רטובה.

          (ג)   לאחר ניקוי או רחיצת הביצים יש לאדות את כל הביצים.

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 389

(א) נוסף על האמור בסעיף בתקנה 16, יש לרחוץ ביצי אווזים מלוכלכות במים זורמים בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס.

סילוק הפגרים

18.    סילוק כל פגרי העופות ממשק העופות ייעשה באחת הדרכים שלהלן, כפי שיורה המנהל: בור רקב או משרפה שיותקנו במשק העופות או במקום שאישר המנהל, או למפעל פסדים שאישר המנהל.

אגרות

19.    בעד רשיון להקמת משק עופות חדש ואחזקת משק עופות קיים תשולם אגרה בשיעור שייקבע.

פרק שלישי – הפעלת משק עופות

היתר הפעלה צו תשנ"ה-1995

20.    לא יכניס אדם עופות למשק עופות ולא יפעיל משק טיפוח, משק הפצה, משק רביה או משק גידול, אלא לפי היתר הפעלה מאת המנהל.

מיום 21.2.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 603

20. לא יכניס אדם עופות למשק עופות ולא יפעיל משק טיפוח, משק הפצה, משק רביה או משק לגידול פרגיות משק גידול, אלא לפי היתר הפעלה מאת המנהל.

בקשה להיתר הפעלה

21.    (א)  בקשה להיתר הפעלה או לחידושו יש להגיש למנהל על גבי טופס שהוא קבע.

          (ב)  המבקש היתר הפעלה, ימלא את כל הפרטים שבטופס באופן מפורט ומדוייק.

          (ג)   המנהל רשאי לדרוש מהמבקש היתר הפעלה למסור לו פרטים הדרושים לדעתו בקשר לבקשה האמורה.

תקפו של היתר הפעלה

22.    היתר הפעלה יינתן לגבי להקה מסויימת למשך זמן החזקתה באותו משק בלבד.

תנאי היתר הפעלה

23.    לא יינתן לאדם היתר להפעלת משק עופות אלא אם התקיימו בו כל אלה:

(1)  העופות הם בגיל אחד, מסוג ומשלוחה אחת; אולם רשאי המנהל להתיר הכנסת עופות מגילים שונים;

(2)  הלול ומבני העזר יהיו ריקים מעופות, נקיים ומחוטים בחמרי חיטוי שקבע המנהל;

(3)  שטח משק העופות יהיה נקי מעשבים, גרוטאות וכל פסולת אחרת;

(4)  כלי האוכל, כלי השתייה וכל שאר הציוד יהיה נקי, רחוץ ומחוטא;

(5)  מיכלי התערובת יהיו נקיים ומחוטים;

(6)  הרפד יובא במישרין מהספק באריזה חדשה לשימוש חד פעמי.

הוצאת עופות

24.    לא יוציא אדם עופות ממשק עופות ללא היתר הוצאה מאת המנהל.

מתן היתר הפעלה צו תשס"ב-2002

25.    (א)  המנהל רשאי לתת למבקש היתר הפעלה, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו אם נוכח כי הוראה מהוראות תקנות אלה אינה מתמלאת.

צו תשס"ב-2002

          (ב)  תקפו של היתר הפעלה שהותלה, יחודש רק לאחר שיוכח למנהל כי מולאו הוראות תקנה 23.

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 389

25. (א) המנהל רשאי לתת למבקש היתר הפעלה, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו אם נוכח כי הוראה מהוראות צו זה תקנות אלה אינה מתמלאת.

(ב) תקפו של היתר הפעלה שהותלה, יחודש רק לאחר שיוכח למנהל כי מולאו הוראות סעיף תקנה 23.

יומן

26.    (א)  מי שניתן לו היתר הפעלה יהיה אחראי לניהול שני יומני רישום ויהיה חייב להגישם לבדיקהף לפי דרישת המנהל.

          (ב)  ביומן האחד יהיה רישום יומי רצוף של פעולות אלה:

(1)   שם המשק ממנו נתקבלו האפרוחים ומספר הרשיון שלו;

(2)   שם המדגריה בה בקעו האפרוחים ומספר הרשיון שלה;

(3)   תאריך הבקיעה;

(4)   תמותה ופסילה יומית של אפרוחים;

(5)   דיווח על ההטלה היומית ומספר המטילות;

(6)   חיסונים, תוצאות בדיקות, טיפולים רפואיים וקיטום שניתנו לעופות ותאריך נתינתם;

(7)   פרטים נוספים כפי שיורה המנהל.

          (ג)   ביומן השני יהיה רישום יומי רצוף של פעולות אלה:

(1)   תאריך מכירת חומר הרביה;

(2)   שם הקונה;

(3)   כמות חומר הרביה שנמכר וסוגיו.

          (ד)  כל פעולה תירשם ביומן, מיד לאחר ביצועה.

          (ה)  ביומנים ירשמו פרטים נכונים, מלאים ומדוייקים.

          (ו)   היומנים יוחזקו במשק העופות ולא יתלשו מתוכם דפים.

          (ז)   היומנים ישמרו 18 חודש ממועד הפעולה האחרון שנרשם בהם.

דווח למנהל

27.    מי שניתן לו היתר הפעלה ידווח למנהל מיד לגבי רישומים ביומנים של פרטים אלה:

(1)  תמותה מצטברת בלהקה של מעל 1% בשבוע;

(2)  ירידה בהטלה מעל 10% בשבוע.

חומר רביה

28.    (א)  במשק טיפוח יוחזק חומר רביה שמקומו בייצור עצמי בלבד.

צו תשס"ב-2002

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מי שניתן לו היתר הפעלה למשק טיפוח, בהסכמת המנהל בכתב ומראש, לרכוש חומר רביה לצורך שיפור הטיפוח.

          (ג)   מי שניתן לו היתר להפעלת משק הפצה ירכוש חומר רביה אך ורק ממשק טיפוח.

          (ד)  מי שניתן לו היתר להפעלת משק הפצה יספק למשק רביה זכרים מקו גנטי אחיד ונקבות מקו גנטי אחיד.

          (ה)  מי שניתן לו היתר להפעלת משק רביה ירכוש חומר רביה אך ורק ממשק טיפוח או ממשק הפצה.

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 389

(ב) על אף האמור בסעיף קטן בתקנת משנה (א), רשאי מי שניתן לו היתר הפעלה למשק טיפוח, בהסכמת המנהל בכתב ומראש, לרכוש חומר רביה לצורך שיפור הטיפוח.

ביקורת

29.    מפקח יהא רשאי לבקר במשק טיפוח, או רביה, בכל עת, ולקחת חומר רביה למבחן, בכמות סבירה הדרושה לכך.

בדיקות מעבדה

30.    מי שניתן לו היתר הפעלה ישלח –

(1)  מלהקות המיועדות לרביה או הפצה 25 אפרוחים עד גיל 14 יום לבדיקה במעבדה;

(2)  פעם בחודש דגימות דם מ-5% מהעופות שבמשקו אך לא למעלה מ-200 דוגמאות.

בדיקות מעקב ותחלואה

31.    (א)  מי שניתן לו היתר הפעלה ישלח –

(1)   דוגמאות רפד לבדיקה במעבדה בהתאם להוראות המנהל;

(2)   עם הופעת מחלה כלשהי, דוגמאות של עופות חולים ועופות שמתו כתוצאה מהמחלה, למעבדה.

          (ב)  המנהל רשאי ליטול או לבקש שליחת דגימות מלהקות רביה או הפצה לצורך בדיקת אבחנה.

ביטול

32.    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמת משקי טיפוח, משקי רביה ומדגריות ובדבר הפעלתם), התשכ"ז-1967 – בטל.

תחילה צו תשס"ב-2002

33.    תחילתן של תקנות אלה –

(1)  לגבי משקי אווזים – 15 חודש מיום פרסומן;

(2)  לגבי משקים אחרים – 3 חדשים מיום פרסומן.

מיום 31.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 389

33. תחילתו של צו זה תקנות אלה

(1) לגבי משקי אווזים – 15 חודש מיום פרסומו פרסומן;

(2) לגבי משקים אחרים – 3 חדשים מיום פרסומו פרסומן.

 

 

ד' באדר ב' התשמ"א (10 במרס 1981)                        אריאל שרון

                                                                                                 שר החקלאות

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשמ"א מס' 4223 מיום 8.4.1981 עמ' 872.

תוקן ק"ת תשמ"א מס' 4263 מיום 27.8.1981 עמ' 1360 – צו תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ג מס' 4453 מיום 20.1.1983 עמ' 674 – צו תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1120 – הודעה תשמ"ג-1983 בסעיף 1(נב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 158 – הודעה תשמ"ד-1983 בסעיף 1(נב) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1108 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(נב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2666 – הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(נב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 692 – הודעה תשמ"ה-1985 בסעיף 1(נב) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 5.2.1985.

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1201 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(נב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985.

ק"ת תשמ"ה מס' 4815 מיום 11.6.1985 עמ' 1433 – צו תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1760 – הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(נב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.7.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 80 – הודעה תשמ"ו-1985 בסעיף 1(נב) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1532 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.10.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 4986 מיום 11.12.1986 עמ' 172 – צו תשמ"ז-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 284 – הודעה תשמ"ז-1986 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ז-1986; תחילתה ביום 1.1.1987.

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 712 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987.

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1144 – הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.7.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5059 מיום 22.10.1987 עמ' 47 – צו תשמ"ח-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 464 – הודעה תשמ"ח-1988 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.1.1988.

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1056 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988 בסעיף 1(נ) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 415 – הודעה תשמ"ט-1989 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.1.1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 878 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 319 – הודעה תש"ן-1990 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.10.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 526 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.4.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 50 – הודעה תשנ"א-1990 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.10.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 432 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.1.1991.

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 954 – הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 309 – הודעה תשנ"ב-1991 בסעיף 1(נא) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1399 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992 בסעיף 1(נ) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.7.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 760 – הודעה תשנ"ג-1993 בסעיף 1(נ) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 346 – הודעה תשנ"ד-1994 בסעיף 1(מט) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 2.1.1994.

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1130 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994 בסעיף 1(מח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.7.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 487 – הודעה תשנ"ה-1994 בסעיף 1(מח) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 603 – צו תשנ"ה-1995; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 301 – הודעה תשנ"ו-1995 בסעיף 1(מח) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1401 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996 בסעיף 1(מח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ו מס' 5775 מיום 29.7.1996 עמ' 1464 – צו תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 618 – הודעה תשנ"ז-1997 בסעיף 1(מח) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997.

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1240 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997 בסעיף 1(מח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 402 – הודעה תשנ"ט-1999 בסעיף 1(מח) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 388 – צו תשס"ב-2002.

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1024 – הודעה תשס"ב-2002 בסעיף 1(מח) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.4.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 19 – הודעה תשס"ג-2002 בסעיף 1(מח) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002.

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 658 – הודעה תשס"ח-2008 בסעיף 1(מד) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 899 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ט מס' 6788 מיום 28.6.2009 עמ' 1070 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1133 – הודעה תשס"ט-2009 בסעיף 1(מד) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1224 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009 בסעיף 1(מב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1589 – הודעה תש"ע-2010 בסעיף 1(מא) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1271 – הודעה תשע"א-2011 בסעיף 1(מא) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1597 – הודעה תשע"ג-2013 בסעיף 1(42) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 4.12.2018 עמ' 1470 – הודעה תשע"ט-2018 בסעיף 1(39) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.7.2018.

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2030 – הודעה תש"ף-2020 בסעיף 1(39) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.7.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3344 – הודעה תשפ"א-2021 בסעיף 1(39) להודעת אגרות חקלאיות, תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.7.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות