נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין – ניהולו, החזקתו והוצאות), תשס"ח-2008

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – משמעת

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בתי דין משמעתיים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

מקום מושב בית הדין

Go

2

סעיף 3

סדרי ניהול ואחזקה

Go

2

סעיף 4

שכרם וכפיפותם של עובדי בית הדין

Go

2

סעיף 5

שכרו של אב בית הדין וממלא מקומו

Go

2

סעיף 6

חלוקת הוצאות

Go

2

סעיף 7

ביטול

Go

2

 


תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין – ניהולו, החזקתו והוצאות), תשס"ח-2008*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-26 לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.       בתקנות אלה, "בית הדין" – בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות שהוקם לפי סעיף 2 לחוק.

מקום מושב בית הדין תק' תשע"א-2011

2.       מקום מושבו של בית הדין יהיה באזור, ואולם רשאי אב בית הדין לקבוע כי הדיון בתובענה פלונית יתקיים בתחום רשות מקומית אחרת.

מיום 20.7.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7017 מיום 20.7.2011 עמ' 1182

2. מקום מושבו של בית הדין יהיה בחולון באזור, ואולם רשאי אב בית הדין לקבוע כי הדיון בתובענה פלונית יתקיים בתחום רשות מקומית אחרת.

סדרי ניהול ואחזקה

3.       בית הדין ינוהל ויוחזק בהתאם לתקציב שייקבע בידי המנהל הכללי של משרד הפנים בהתייעצות עם נציגי הרשויות המקומיות, מדי שנה, ועל פי הנהלים המקובלים במשרד הפנים.

שכרם וכפיפותם של עובדי בית הדין

4.       (א)  עובדי בית הדין יהיו כפופים לאב בית הדין.

          (ב)  שכרם של עובדי בית הדין יהיה כשכרם של עובדי רשויות מקומיות, במשרות שרמתן תיקבע בידי המנהל הכללי של משרד הפנים בהתייעצות עם נציגי הרשויות המקומיות.

שכרו של אב בית הדין וממלא מקומו

5.       שכרו של אב בית הדין או ממלא מקומו ייקבע בידי המנהל הכללי של משרד הפנים בהתייעצות עם נציגי הרשויות המקומיות, בהתחשב בשכר הנהוג ברשויות המקומיות.

חלוקת הוצאות

6.       (א)  הוצאות החזקתו של בית הדין, כפי שנקבעו בתקציב המאושר, יחולקו בכל שנה בין הרשויות המקומיות באופן יחסי למספר המשרות כפי שנקבעו בדוחות הכספיים האחרונים המאושרים של הרשות המקומית בשנה החולפת.

          (ב)  השר יודיע בכל שנה לכל אחת מהרשויות המקומיות את שיעור השתתפותה במימון הוצאות החזקתו של בית הדין.

ביטול

7.       בטלים –

(1)  צו הרשויות המקומיות (משמעת) (תחום האזור של בית דין אזורי), התשל"ט-1979;

(2)  תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (חלוקת הוצאות בין הרשויות האזוריות), התשמ"ב-1981.

 

 

י"א באדר א' התשס"ח (17 בפברואר 2008)                מאיר שטרית

                                                                                                   שר הפנים

 

 

 * פורסמו ק"ת תשס"ח מס' 6669 מיום 30.4.3008 עמ' 867.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 7017 מיום 20.7.2011 עמ' 1181 – תק' תשע"א-2011.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות