חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח-2008

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אכיפה סביבתית – פקחים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סמכות רשות מקומית

Go

2

סעיף 3

הסמכת פקחים

Go

2

סעיף 4

סמכויות פקח

Go

2

סעיף 5

עבירת קנס

Go

2

סעיף 6

זיהוי פקח

Go

2

סעיף 7

ייעוד קנסות

Go

2

סעיף 8

דיווח לעובד מוסמך

Go

2

סעיף 9

חקירה וכתב אישום על ידי גורם אחר

Go

3

סעיף 10

סייג לסמכויות פקח

Go

3

סעיף 11

אכיפה באמצעות חוקי עזר

Go

3

סעיף 12

שינוי התוספת

Go

3

סעיף 13

שמירת דינים

Go

3

סעיף 14

ביצוע

Go

3

סעיף 22

תחילה

Go

4


חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח-2008*

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

          "חיקוק סביבה" – הוראה לפי חיקוק המנוי בתוספת;

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 749 (ה"ח 483)

"חיקוק סביבה" – הוראת חיקוק המנויה הוראה לפי חיקוק המנוי בתוספת;

          "פקח" – עובד רשות מקומית שהוסמך בהתאם להוראות חוק זה, לפקח על ביצוע חיקוקי סביבה, כולם או חלקם;

          "פקודת מעצר וחיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969;

          "רשות מקומית" – עיריה, מועצה מקומית, או איגוד ערים שעיקר עיסוקו שמירה על איכות הסביבה;

          "רשות מקומית גדולה" – עיריה או מועצה מקומית שמספר תושביה הרשומים במרשם האוכלוסין עולה על 20,000;

          "רשות מקומית קטנה" – עיריה או מועצה מקומית שמספר תושביה הרשומים במרשם האוכלוסין אינו עולה על 20,000;

          "השר" – שר הפנים.

סמכות רשות מקומית

2.       (א)  רשות מקומית גדולה או איגוד ערים שעיקר עיסוקו שמירה על איכות הסביבה, לפי העניין, יפעלו בתחום שיפוטם לאכיפת חיקוקי הסביבה בהתאם להוראות חוק זה.

          (ב)  רשות מקומית קטנה רשאית לפעול בתחום שיפוטה לאכיפת חיקוקי הסביבה, כולם או חלקם, בהתאם להוראות חוק זה.

הסמכת פקחים

3.       (א)  ראש רשות מקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים בסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, ובלבד שלא יוסמך פקח, אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1)   משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מפנייתו של ראש הרשות המקומית אליה, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר, בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק והשר לביטחון הפנים.

          (ב)  הודעה על הסמכת פקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

סמכויות פקח

4.       (א)  לשם פיקוח על ביצוע חיקוק סביבה, רשאי פקח שהוסמך לפקח על ביצועו בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד, לאחר שהזדהה לפי סעיף 6 –

(1)   לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)   לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל על ביצוע חיקוק סביבה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3)   לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(4)   להיכנס למקום, לרבות לכלי טיס או לכלי רכב, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

          (ב)  התעורר חשד לביצוע עבירה על חיקוק סביבה רשאי פקח שהוסמך לפקח על ביצועו, בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד:

(1)   לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

(2)   לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים;

(3)   לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

          (ג)   סירב אדם להיענות לדרישות פקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי הפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים.

          (ד)  אין בסמכויות פקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין אחר, אולם פקח שהוסמך לפי חוק זה לא יוסמך לפי כל דין אחר לעניין חיקוק הסביבה שהוסמך לפקח על ביצועו.

          (ה)  בביצוע תפקידיו לפי סעיף זה, לעניין חיקוק סביבה שעל ביצועו ממונה שר החקלאות ופיתוח הכפר, יפעל פקח על פי הנחיותיו של עובד מוסמך.

עבירת קנס (תיקון מס' 7)  תשע"ז-2017

5.       נקבע כי עבירה על חיקוק סביבה היא עבירת קנס לפי סעיף 221(א) לחוק סדר הדין הפלילי, לא יעשה ראש רשות מקומית שימוש בסמכותו להסמיך עובד רשות מקומית למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק האמור ביחס לאותה עבירה, אלא אם כן הוסמך אותו עובד כפקח לפי הוראות חוק זה.

מיום 26.7.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2614 מיום 28.3.2017 עמ' 502 (ה"ח 1096)

5. נקבע כי עבירה על חיקוק סביבה היא עבירת קנס לפי סעיף 221(א) לחוק סדר הדין הפלילי, לא יעשה ראש רשות מקומית שימוש בסמכותו להסמיך עובד רשות מקומית למסור הזמנה לפי סעיף 222 הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק האמור ביחס לאותה עבירה, אלא אם כן הוסמך אותו עובד כפקח לפי הוראות חוק זה.

זיהוי פקח

6.       פקח לא יעשה שימוש בסמכויותיו הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בהתקיים כל אלה:

(1)  הוא בעת מילוי תפקידו;

(2)  הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(3)  יש בידו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

ייעוד קנסות

7.       על אף האמור בכל דין, קנס שהטיל פקח או שהוטל בבית משפט עקב הפעלת סמכותו של פקח, ישולם לקופת הרשות המקומית.

דיווח לעובד מוסמך

8.       (א)  שר הממונה על ביצוע חיקוק סביבה, יסמיך, מבין עובדי משרדו, עובד בכיר לעניין חוק זה (בחוק זה – עובד מוסמך); עובד מוסמך ימונה דרך כלל או לגבי רשות מקומית מסוימת; הודעה על הסמכה כאמור תפורסם ברשומות ותימסר לרשות המקומית הנוגעת בדבר.

(תיקון מס' 7) תשע"ז-2017

          (ב)  רשות מקומית תודיע לעובד מוסמך הנוגע בדבר על חקירה של עבירה על חיקוק סביבה שפתחה בה ועל כתב אישום שהוגש עקב חקירה כאמור, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד פתיחת החקירה או הגשת כתב האישום, לפי העניין; לעניין סעיף זה, "כתב אישום" – למעט הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק סדר הדין הפלילי.

          (ג)   עובד מוסמך רשאי לפטור רשות מקומית מחובת הדיווח לפי סעיף קטן (ב), דרך כלל או לגבי עבירה מסויימת, ביוזמתו או על פי בקשת הרשות המקומית.

          (ד)  השר רשאי להורות על מתכונת ההודעה לפי סעיף זה ועל הפרטים שייכללו בה.

מיום 26.7.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2614 מיום 28.3.2017 עמ' 502 (ה"ח 1096)

(ב) רשות מקומית תודיע לעובד מוסמך הנוגע בדבר על חקירה של עבירה על חיקוק סביבה שפתחה בה ועל כתב אישום שהוגש עקב חקירה כאמור, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד פתיחת החקירה או הגשת כתב האישום, לפי העניין; לעניין סעיף זה, "כתב אישום" – למעט מסירת הזמנה לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי, או הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק האמור לחוק סדר הדין הפלילי.

חקירה וכתב אישום על ידי גורם אחר

9.       (א)  עובד מוסמך רשאי להורות, דרך כלל או לגבי עניין מסוים, כי לא תיפתח חקירה על ידי רשות מקומית, ואם החלה חקירה כאמור, רשאי הוא להורות על הפסקתה והעברתה לידי גורם אחר שעליו יורה, המוסמך לחקור בעבירה.

          (ב)  קצין משטרה בכיר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, שהסמיך לעניין זה המפקח הכללי של המשטרה (בסעיף זה – קצין מוסמך), רשאי להודיע לרשות מקומית כי עניין מסוים או סוג עניינים שפירט בהודעתו, נחקר או מטופל על ידי המשטרה; הודיע קצין מוסמך כאמור, לא תפתח רשות מקומית בחקירה באותו עניין או סוג עניינים שפורטו בהודעה, ואם נפתחה חקירה כאמור – תופסק החקירה.

          (ג)   היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לעניין זה רשאי להורות על העברת הטיפול בכתב האישום כאמור בסעיף 8(ב), לתובע אחר כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי.

סייג לסמכויות פקח

10.    פקח לא ישתמש בסמכויותיו לפי חוק זה כלפי אלה:

(1)  מוסד ממוסדות המדינה למעט בית חולים ממשלתי;

(2)  רשות מקומית;

(3)  ספקים ומפעלים המפתחים או מייצרים ציוד ביטחוני בעבור כוחות הביטחון, שקבע לעניין זה, מטעמי ביטחון המדינה, ראש הממשלה או שר הביטחון, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם שר הפנים; לעניין זה, "כוחות הביטחון", "ציוד ביטחוני" – כהגדרתם בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006.

אכיפה באמצעות חוקי עזר

11.    (א)  רשות מקומית גדולה לא תחיל חוק עזר הקובע עבירה שיסודותיה דומים ליסודות עבירה על חיקוק סביבה; אין בהוראה זו כדי למנוע החלת חוק עזר הקובע עבירות אחרות או נוספות.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), מועצת רשות מקומית גדולה רשאית לקבוע, לפי הצעת ראש הרשות המקומית האמורה ובהסכמת היועץ המשפטי שלה, כי הרשות המקומית תחיל את הוראות חוק העזר כאמור באותו סעיף קטן, ורשאית היא לקבוע הוראה שונה לגבי אזורים שונים בתחומה; קבעה רשות מקומית כאמור, לא יחולו סמכויותיה לפי חוק זה לעניין חיקוק הסביבה כאמור בסעיף קטן (א).

          (ג)   החליטה רשות מקומית קטנה לפעול כאמור בסעיף 2(ב), יחולו הוראות סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים, לעניין חיקוק הסביבה שלגביו החליטה כאמור.

          (ד)  החלטה של רשות מקומית לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) תיכנס לתוקף מיום פרסומה ברשומות.

שינוי התוספת

12.    השר, בהסכמת הממונה על החיקוק שלגביו מתבקש השינוי והשר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

שמירת דינים

13.    הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

ביצוע

14.    השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תיקון חוק שמירת הניקיון – מס' 10

15.    בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, בסעיף 12(א), המילים "איגודי ערים, עיריות, מועצות מקומיות," – יימחקו.

תיקון חוק בתי המשפט – מס' 50

16.    בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בתוספת השלישית, בסופה יבוא:

"32.        חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966.

33.  חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לעניין עבירות לפי סעיפים 15 ו-16ב.

34.  חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994.

35.  חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999, לעניין עבירות לפי סעיף 18(א)(3).

36.  חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007, לעניין עבירות לפי סעיף 15(א)(1) ו-(3) עד (5).".

תיקון חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור

17.    בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993, בסעיף 8(א), במקום הרישה עד המילה "רשאים" יבוא "השר רשאי".

תיקון חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) – מס' 6

18.    בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 –

(1)  בסעיף 5, המילים "ועובדי הרשויות המקומיות" – יימחקו;

(2)  בסעיף 8(א), אחרי "מפקח" יבוא "וכן פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008,".

תיקון חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים

19.    בחוק איסור נהיגה בחוף הים, התשנ"ז-1997, בסעיף 4(א), הסיפה החל במילים "ומתוך רשימות פקחים" – תימחק.

תיקון חוק שמירת הסביבה החופית – מס' 3

20.    בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004, בסעיף 12(א), המילים "וכן מבין עובדי רשות מקומית בהסכמת ראש אותה רשות," – יימחקו.

תיקון חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

21.    בחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007, בסעיף 10(א), המילים "או עובד רשות מקומית" – יימחקו.

תחילה (תיקון מס' 2)  תשס"ט-2009

22.    תחילתו של חוק זה 18 חודשים מיום פרסומו ואולם תחילתו של פרט 10(ב) לתוספת, שנתיים מיום פרסומו של חוק זה.

מיום 23.6.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח 434)

22. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו 18 חודשים מיום פרסומו ואולם תחילתו של פרט 10(ב) לתוספת, שנתיים מיום פרסומו של חוק זה.

תוספת

(חיקוקי סביבה)

1.        פקודת היערות.

2.        עבירות לפי סעיפים 111, 111א ו-111ב לפקודת המכרות.

צו תשע"ב-2012

3.        (א)  עבירות לפי סעיף 71א ו-71ד לפקודת בריאות העם, 1940.

(ב)  תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997.

4.        עבירות לפי סעיף 20כא לחוק המים, התשי"ט-1959, למעט העבירות הקבועות בתקנות המים (מניעת זיהום המים) (סילוק שפכים מכלי שיט), התשנ"ט-1998.

5.        חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956.

6.        עבירות לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, למעט עבירה לפי סעיף 11(א)(2).

7.        חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966.

(תיקון מס' 5) תשע"א-2011

8.        עבירות לפי סעיף 13(א)(2) ו-(3), (ב)(1) ו-(ג), וסעיף 15 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984.

9.        חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993.

10.      (א)  עבירות לפי סעיף 15(א) לחוק החמרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, וכן עבירות לפי סעיף 16ב לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.

(ב)  עבירות לפי סעיף 15(ב) ו-(ג) לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, וכן עבירות לפי סעיף 16ב לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

(ג)   (נמחקה).

11.      חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, ותקנות שהותקנו לפיו.

12.      חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997.

13.      עבירות לפי סעיף 18(א)(3) לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999, וכן עבירות לפי סעיף 19 לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.

14.      חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004.

15.      חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006.

16.      עבירות לפי סעיף 15(א)(1), (3) ו-(4) לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007, ולפי סעיף 15(א)(5) לחוק האמור, לעניין דיווח לפי סעיף 9(ב) לאותו חוק, וכן עבירות לפי סעיף 16 לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

17.      חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, ואולם בביצוע תפקידיו לעניין מקור פליטה טעון היתר כהגדרתו בחוק האמור יפעל פקח על פי הנחיותיו של עובד מוסמך.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

18.      עבירות לפי סעיף 31(א)(1) או (2), (ב)(2) ו-(ג)(2) לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011, וכן עבירות לפי סעיף 32 לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.

(תיקון מס' 6) תשע"ב-2012

19.      עבירות לפי סעיף 43(א)(1) ו-(2), (ב)(13), (15) ו-(17) ו-(ג)(8) לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012, וכן עבירה לפי סעיף 44 לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 785 (ה"ח 111, ה"ח 210)

הוספת פרט 17

מיום 1.3.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח 514)

הוספת פרט 18

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 749 (ה"ח 483)

מחיקת פסקה 10(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס"ה-2005.

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1067 (ה"ח 546)

8. עבירות לפי סעיף 13(א)(1) עד (3) ו-(5), (ב)(1) ו-(3) 13(א)(2) ו-(3), (ב)(1) ו-(ג), וסעיף 15 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984.

מיום 1.8.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1554

3. (א) עבירות לפי סעיף 71א ו-71ד לפקודת בריאות העם, 1940.

(ב) תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997.

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ב מס' 2372 מיום 26.7.2012 עמ' 559 (ה"ח 675)

הוספת פרט 19

                                      אהוד אולמרט                                      מאיר שטרית

                                                 ראש הממשלה                                                      שר הפנים

           שמעון פרס                                        דליה איציק

              נשיא המדינה                                                יושבת ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 * פורסם ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 534 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 196 עמ' 112).

תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 785 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 111 עמ' 126, ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 210 עמ' 209) – תיקון מס' 1 בסעיף 92 לחוק אוויר נקי, תשס"ח-2008; $$$ תחילתו ביום 1.1.2011. ###

ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 434 עמ' 343) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 514 עמ' 1116) – תיקון מס' 3 בסעיף 58 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011; $$$ תחילתו ביום 1.3.2011. ###

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 749 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 483 עמ' 342) – תיקון מס' 4 בסעיף 33 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), תשע"א-2011; $$$ תחילתו ביום 1.8.2011. ###

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1067 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 546 עמ' 282) – תיקון מס' 5 בסעיף 11 לחוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 20), תשע"א-2011; $$$ תחילתו ביום 1.10.2011. ###

ס"ח תשע"ב מס' 2372 מיום 26.7.2012 עמ' 559 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 675 עמ' 686) – תיקון מס' 6 בסעיף 71 לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012; ר' סעיף 73 לענין תחילה. $$$

73. (א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) (להלן – יום התחילה), ובלבד שעד לאותו מועד הותקנו תקנות לפי סעיפים 12(א) ו-67(א)(4); לא הותקנו תקנות כאמור עד לאותו מועד ידחה השר, בצו, באישור הוועדה, את יום התחילה בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים בכל פעם.

(ב) תחילתם של סעיפים 1, 2, 14 עד 16, 23,24 ו-26(ד)(2) ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

(ג) תחילתו של פרק ט' ביום התחילה, ובלבד שעד לאותו מועד, ידחה השר, בצו, באישור הוועדה, את מועד תחילתו של פרק ט' בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים נוספים בכל פעם.

(ד) תקנות ראשונות לפי סעיפים 12(א) ו-51(ב) יובאו לאישור הוועדה בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה. ###

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1554 – צו תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ז מס' 2614 מיום 28.3.2017 עמ' 502 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1096 עמ' 676) – תיקון מס' 7 בסעיף 16 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 78), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.7.2017.