חוק חג הסיגד, תשס"ח-2008

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – חגים, מועדים וארועים

תוכן ענינים

סעיף 1

כ"ט בחשוון   חג הסיגד

Go

2

סעיף 2

עצרת מרכזית

Go

2

סעיף 3

הוראות לעניין עובדים

Go

2

סעיף 4

סמלי חג הסיגד

Go

2


חוק חג הסיגד, תשס"ח-2008*

כ"ט בחשוון – חג הסיגד

1.       (*א)       הכנסת מכריזה בזה על יום כ"ט בחשוון כעל חג הסיגד, שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה וייקרא בשם "חג הסיגד"; חל כ"ט בחשוון בשבת, יוחג חג הסיגד ביום חמישי שלפניו.

           (ב)  חג הסיגד הוא יום בחירה; בסעיף זה, "יום בחירה" – יום שהבחירה בידי העובד לצאת בו לחופשה או לעבוד; בחר העובד ביום כיום חופשה, יובא היום במניין ימי החופשה שלו.

           (ג)   שר החינוך יקבע פעילויות חינוכיות שייוחדו לחג הסיגד.

עצרת מרכזית

2.       ש*ר המדע התרבות והספורט יורה על קיום עצרת מרכזית לפתיחת חג הסיגד.

הוראות לעניין עובדים

3.       ש*ר התעשיה המסחר והתעסוקה, לאחר התייעצות עם שר המדע התרבות והספורט, רשאי לקבוע את סוגי העובדים ואת סוגי העבודות והשירותים שאין להפסיקם בחג הסיגד, וכן רשאי הוא לקבוע את השעות וההסדרים שיחולו ביום זה.

סמלי חג הסיגד

4.       ש*ר המדע התרבות והספורט רשאי לקבוע סמלים לחג הסיגד ולהסדיר את השימוש בהם.

                                      אהוד אולמרט

                                                   ראש הממשלה

           שמעון פרס                                         דליה איציק

              נשיא המדינה                                                יושבת ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשס"ח מס' 2164 מיום 9.7.2008 עמ' 625 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 225 עמ' 280).