נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו איגודי ערים (איגוד ערים לאיכות הסביבה – אזור המשולש הדרומי), תשס"ח-2008

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – איגודי ערים – איכות הסביבה ותברואה

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – איגודי ערים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הקמת האיגוד

Go

2

סעיף 3

תפקידי האיגוד

Go

2

סעיף 4

הרכב המועצה

Go

2

סעיף 5

תקופת כהונתה של המועצה

Go

2

סעיף 6

סמכויות האיגוד

Go

3

סעיף 7

ייחוד סמכויות

Go

3


צו איגודי ערים (איגוד ערים לאיכות הסביבה – אזור המשולש הדרומי), תשס"ח-2008*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 10, 15 ו-16ב לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955, ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       ב*צו זה –

           "איגוד", "מועצה", "השר" – כהגדרתם בסעיף 1 לצו איגודי ערים (הוראות אחידות), התשל"ז-1977 (להלן – צו הוראות אחידות);

           "רשות מקומית" – רשות מקומית ששמה בתוספת.

הקמת האיגוד

2.       מ*וקם בזה איגוד ערים שייקרא "איגוד ערים לאיכות הסביבה (אזור המשולש הדרומי)" שתחומו יהיה שטח שיפוטן של הרשויות המקומיות שבתוספת.

תפקידי האיגוד

3.       א*לה תפקידי האיגוד:

(1)  ייעוץ סביבתי לרשויות המקומיות ולמחלקות השונות ברשויות העוסקות בנושאים סביבתיים, כגון: מחלקות לתברואה, פיקוח ורישוי עסקים ולוועדות התכנון והבניה המקומיות;

(2)  תיאום וביצוע פעילות סביבתית עם גורמי חוץ, ובכלל זה משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים ומוסדות כגון קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים וכן ארגונים אחרים שעיסוקם בתחום איכות הסביבה;

(3)  ייעוץ, פיקוח, הדרכה, תכנון וביצוע בנושאים אלה:

(א)   פסולת מוצקה וסילוקה;

(ב)   תכנון סביבתי;

(ג)    ביוב והשימוש בקולחין;

(ד)   חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת וסילוקה;

(ה)   ניטור ופיקוח על תעשיות ובקרת אזורי תעשיה;

(ו)    מפגעי רעש;

(ז)    מפגעי זיהום אוויר;

(ח)   מפגעי המגזר החקלאי;

(4)  ייעוץ, פיקוח, הדרכה, תכנון וביצוע בכל נושא אשר לו נגיעה לתחום איכות הסביבה;

(5)  הקמת מרכז הדרכה לחינוך סביבתי;

(6)  הקמת מרכז מידע סביבתי אזורי;

(7)  הכנת דוח שנתי על פעילות האיגוד.

הרכב המועצה

4.       ה*מועצה תהא מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד כמפורט בתוספת הראשונה; כל רשות מקומית תמנה את נציגיה בתוך שישה חודשים מיום שנבחרה; תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא כתקופת כהונתה של המועצה, בכפוף לסעיפים 12, 13 ו-14 לצו הוראות אחידות.

תקופת כהונתה של המועצה

5.       (*א)       תקופת כהונתה של המועצה היא ארבע שנים.

           (ב)  מועצה קיימת תמשיך בתפקידה אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף קטן (א), כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.

סמכויות האיגוד

6.       ל*שם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי כל חיקוק; לצורך זה, בכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב"עיריה", "מועצה מקומית" או "ראש רשות מקומית" יראו כאילו מדובר באיגוד או ביושב ראש האיגוד הכל לפי העניין, והוא כאשר אין הוראה אחרת לעניין זה.

ייחוד סמכויות

7.       ל*מרות האמור בסעיף 10 לחוק ובסעיף 6 לצו זה, הענקת הסמכויות לאיגוד לשם ביצוע תפקידיו לפי צו זה, לא תשלול את סמכויות כל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום האיגוד ולא תשחרר אותם מחובותיהן.

תוספת

(סעיפים 2 ו-4)

               הרשות המקומית           מספר נציגי הרשות באיגוד

עיריית טירה                                        1

המועצה המקומית כפר קאסם                 1

המועצה המקומית ג'לג'וליה                   1

המועצה המקומית כפר ברא                   1

המועצה המקומית קלנסואה                   1

כ' בסיוון התשס"ח (23 ביוני 2008)                            מאיר שטרית

                                                                                                         שר הפנים* פורסם ק"ת תשס"ח מס' 6688 מיום 9.7.2008 עמ' 1111.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות