נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הטבות לניצולי שואה (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), תשס"ח-2008

בריאות – שרותי רווחה – ניצולי שואה

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – ניצולי שואה

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין – שכר טרחה

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין – שכר טרחה

עבודה – שכר ושעות עבודה – שכר טרחה

תוכן ענינים

סעיף 1

שכר טרחה מרבי

Go

2

סעיף 2

הצמדה למדד

Go

2

סעיף 3

מס ערך מוסף

Go

2

סעיף 4

תחילה

Go

2


צו הטבות לניצולי שואה (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), תשס"ח-2008*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, אני מצווה לאמור:

שכר טרחה מרבי הודעה תשע"ד-2014

1.       (א)  שכר הטרחה המרבי שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בבקשה לפי סעיף 2 לחוק הוא כמפורט להלן:

                                                                                                                                           בשקלים חדשים

(1)   בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 3 לחוק, של אדם –

(א)   המקבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות        949

(ב)   שאינו מקבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות        4,743

(2)   בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 4 לחוק                                                                                  473

(3)   בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור בסעיף 5 לחוק שלא במסגרת טיפול בבקשה להטבה לפי סעיף 3 או 4 לחוק     473

(4)   בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור בסעיף 5א לחוק                                                                                949

          (ב)  עורך דין שטיפל בתביעה של לקוח להטבה לפי סעיף 3 או 4 לחוק, לא יגבה שכר טרחה נוסף בעד הגשה בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 5 לחוק.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 506

בשקלים חדשים

(1) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 3 לחוק, של אדם –

(א) המקבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות 800 891

(ב) שאינו מקבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות 4,000 4,453

(2) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 4 לחוק 400 445

(3) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור בסעיף 5 לחוק שלא במסגרת טיפול בבקשה להטבה לפי סעיף 3 או 4 לחוק 400 445

(4) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור בסעיף 5א לחוק 800 891

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7212 מיום 17.1.2013 עמ' 638

בשקלים חדשים

(1) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 3 לחוק, של אדם –

(א) המקבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות 891 932

(ב) שאינו מקבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות 4,453 4,658

(2) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 4 לחוק 445 465

(3) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור בסעיף 5 לחוק שלא במסגרת טיפול בבקשה להטבה לפי סעיף 3 או 4 לחוק 445 465

(4) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור בסעיף 5א לחוק 891 932

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7358 מיום 24.3.2014 עמ' 982

בשקלים חדשים

(1) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 3 לחוק, של אדם –

(א) המקבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות 932 949

(ב) שאינו מקבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות 4,658 4,743

(2) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 4 לחוק 465 473

(3) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור בסעיף 5 לחוק שלא במסגרת טיפול בבקשה להטבה לפי סעיף 3 או 4 לחוק 465 473

(4) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור בסעיף 5א לחוק 932 949

הצמדה למדד

2.       (א)  הסכומים הנקובים בסעיף 1(א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם, אם השתנה, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו.

          (ב)  סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.

          (ג)   שר המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח סעיף 1(א), כפי שהשתנה עקב האמור בסעיף זה.

מס ערך מוסף

3.       הסכומים בצו זה אינם כוללים מס ערך מוסף שנתחייב בו עורך הדין לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

תחילה

4.       תחילתו של צו זה ארבעה עשר ימים מיום פרסומו.

ד' בתמוז התשס"ח (7 ביולי 2008)                            דניאל פרידמן

                                                                                                שר המשפטים* פורסם ק"ת תשס"ח מס' 6690 מיום 13.7.2008 עמ' 1122.

תוקן ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 506 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7212 מיום 17.1.2013 עמ' 638 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013. ת"ט ק"ת תשע"ג מס' 7214 מיום 20.1.2013 עמ' 646.

ק"ת תשע"ד מס' 7358 מיום 24.3.2014 עמ' 982 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות