Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו לעידוד השקעות הון (קביעת פעילות ייצורית), תשס"ח-2008

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

סעיף 1

קביעת אנימציה ממוחשבת כפעילות ייצורית

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

2


צו לעידוד השקעות הון (קביעת פעילות ייצורית), תשס"ח-2008*

           בתוקף סמכותנו לפי ההגדרה "מפעל תעשייתי" שבסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, אנו מצווים לאמור:

קביעת אנימציה ממוחשבת כפעילות ייצורית

1.       *יצירת אנימציה ממוחשבת היא פעילות ייצורית.

תחילה

2.       *תחילתו של צו זה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).

י"ב בסיוון התשס"ח (15 ביוני 2008)

                                                 רוני בר-און                       אליהו ישי

                                                                   שר האוצר               שר התעשיה המסחר והתעסוקה* פורסם ק"ת תשס"ח מס' 6702 מיום 14.8.2008 עמ' 1231.