נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – סניגוריה ציבורית

עונשין ומשפט פלילי – סניגוריה ציבורית

תוכן ענינים

 

פרק א': הקמת הסניגוריה הציבורית

Go

4

סעיף 1

הקמת הסניגוריה הציבורית

Go

4

 

פרק ב': ועדת הסניגוריה הציבורית

Go

4

סעיף 2

ועדת הסניגוריה הציבורית

Go

4

סעיף 3

תפקידי הועדה

Go

4

 

פרק ג': מבנה הסניגוריה הציבורית

Go

4

 

סימן א': הסניגור הציבורי הארצי

Go

4

סעיף 4

מבנה

Go

4

סעיף 5

כשירות הסניגור הציבורי הארצי

Go

4

סעיף 6

כהונת הסניגור הציבורי הארצי

Go

4

סעיף 7

סמכויות הסניגור הציבורי הארצי

Go

5

סעיף 8

דין וחשבון שנתי

Go

5

 

סימן ב': סניגורים ציבוריים מחוזיים

Go

5

סעיף 9

כשירות סניגור ציבורי מחוזי

Go

5

סעיף 10

כהונת סניגור ציבורי מחוזי

Go

5

סעיף 11

סמכויות סניגור ציבורי מחוזי

Go

5

סעיף 12

מינוי סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית

Go

5

סעיף 13

מעמד הסניגוריה הציבורית

Go

6

סעיף 14

ייצוג בהליך פלילי

Go

6

סעיף 15

נאמנות ללקוח

Go

6

סעיף 16

הפסקת ייצוג

Go

6

סעיף 17

פנקס הסניגורים הציבוריים

Go

6

 

פרק ג': זכאות לייצוג

Go

6

סעיף 18

זכאות לייצוג

Go

6

 

פרק ד': הגשת בקשות

Go

7

סעיף 19

הודעה לעצור על אפשרות מינוי סניגור ציבורי

Go

7

סעיף 20

הודעה לנאשם על אפשרות מינוי סניגור ציבורי

Go

7

סעיף 20א

הודעה לעצור או לאדם שהוגשה לגביו עתירה לפי חוק ההסגרה

Go

8

סעיף 21

הגשת בקשה למינוי סניגור ציבורי

Go

8

סעיף 22

ערר

Go

8

סעיף 22א

חובת תשלום של זכאים לייצוג

Go

8

סעיף 23

ביצוע ותקנות

Go

8

סעיף 24

תיקון חוק סדר הדין הפלילי

Go

8

סעיף 25

תיקון חוק הנוער

Go

8

סעיף 26

תחילה ותחולה

Go

8

 


חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995*

פרק א': הקמת הסניגוריה הציבורית

הקמת הסניגוריה הציבורית

1.    (א)  שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, סניגוריה ציבורית.

          (ב)  הסניגוריה הציבורית תעניק ייצוג משפטי בהליכים פליליים לזכאים לכך לפי חוק זה.

פרק ב': ועדת הסניגוריה הציבורית

ועדת הסניגוריה הציבורית

2.    (א)  מוקמת בזה ועדת הסניגוריה הציבורית; הועדה תמנה חמישה חברים שהם:

(1)   שר המשפטים והוא יעמוד בראש הועדה;

(2)   שופט בדימוס של בית המשפט העליון שימנה נשיא בית המשפט העליון;

(3)   עורך דין, העוסק בייצוג נאשמים במשפטים פליליים, שייבחר בידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין;

(4)   עורך דין, העוסק בייצוג נאשמים במשפטים פליליים, שימנה שר המשפטים בהסכמת ראש לשכת עורכי הדין;

(5)   מומחה במשפט פלילי שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם דיקנים של פקולטות למשפטים.

          (ב)  תקופת כהונתו של חבר בועדת הסניגוריה הציבורית, למעט שר המשפטים, תהיה חמש שנים וניתן להאריכה לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים; חבר בועדת הסניגוריה הציבורית ימשיך לכהן בה עד למינוי חבר אחר במקומו.

תפקידי הועדה

3.    הועדה תמנה את הסניגור הציבורי הארצי ותפקח על פעילות הסניגוריה הציבורית.

פרק ג': מבנה הסניגוריה הציבורית

סימן א': הסניגור הציבורי הארצי

מבנה (תיקון מס' 2) תשס"א-2001

4.    (א)  בראש הסניגוריה הציבורית יעמוד הסניגור הציבורי הארצי והוא יהיה ממונה על סניגורים ציבוריים מחוזיים, וכן על הסניגוריה הציבורית הארצית.

          (ב)  שר המשפטים יקים לשכות סניגוריה ציבורית מחוזיות.

          (ג)   בכל מחוז יכהן סניגור ציבורי מחוזי והוא יהיה אחראי על הסניגוריה הציבורית במחוזו.

מיום 29.3.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1783 מיום 29.3.2001 עמ' 198 (ה"ח 2926)

(א) בראש הסניגוריה הציבורית יעמוד הסניגור הציבורי הארצי והוא יהיה ממונה על סניגורים ציבוריים מחוזיים, וכן על הסניגוריה הציבורית הארצית.

כשירות הסניגור הציבורי הארצי

5.    כשיר להתמנות לסניגור הציבורי הארצי מי שרשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, עסק במקצוע עשר שנים לפחות, והוא בעל נסיון בלימוד סניגוריה על נאשמים.

כהונת הסניגור הציבורי הארצי

6.    (א)  תקופת כהונתו של הסניגור הציבורי הארצי תהיה חמש שנים והיא ניתנת להארכה לחמש שנים נוספות.

          (ב)  כהונת הסניגור הציבורי הארצי תסתיים באחד מאלה:

(1)   בתום תקופת כהונתו כאמור בסעיף קטן (א);

(2)   בהתפטרותו;

(3)   בצאתו לקיצבה;

(4)   בהחלטה של ועדת הסניגוריה הציבורית.

סמכויות הסניגור הציבורי הארצי

7.    (א)  הסניגור הציבורי הארצי ינהל את הסניגוריה הציבורית, יתווה את מדיניותה, ידאג להדרכת עובדיה ויפקח על רמתם המקצועית של כל עורכי הדין הפועלים מטעמה.

          (ב)  לסניגור הציבורי הארצי יהיו גם הסמכויות הנתונות לסניגור ציבורי מחוזי.

          (ג)   מידע שהגיע לסניגור הציבורי הארצי מסניגור ציבורי ישמש לו לצורך מילוי תפקידו בלבד.

דין וחשבון שנתי

8.    הסניגור הציבורי הארצי יגיש לשר המשפטים בסוף כל שנה דין וחשבון שנתי על פעילות הסניגוריה הציבורית; שר המשפטים יעביר את הדין וחשבון, בצירוף הערותיו, לועדת הסניגוריה הציבורית; הועדה תדון בדין וחשבון והיא רשאית לבקש השלמות והבהרות; הדין וחשבון יפורסם בציבור כפי שתורה הועדה.

סימן ב': סניגורים ציבוריים מחוזיים

כשירות סניגור ציבורי מחוזי

9.    כשיר להתמנות סניגור ציבורי מחוזי מי שרשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, עסק במקצוע שש שנים לפחות והוא בעל נסיון בלימוד סניגוריה על נאשמים.

כהונת סניגור ציבורי מחוזי

10.  על כהונת סניגור ציבורי מחוזי יחולו הוראות סעיף 6(ב)(2) עד (4).

סמכויות סניגור ציבורי מחוזי

11.  (א)  סניגור ציבורי מחוזי אחראי למתן ייצוג משפטי על ידי הסניגוריה הציבורית במחוזו, ובין היתר:

(1)   להעסקת סניגורים ציבוריים בלשכתו;

(2)   למינוי סניגורים ציבוריים שאינם עובדי לשכת הסניגוריה הציבורית כאמור בסעיף 12, ופיקוח מקצועי עליהם;

(3)   לחלוקה ולתיאום של עבודת הסניגורים הציבוריים;

(4)   לקביעת התשלום עבור הייצוג המשפטי שנתנו סניגורים ציבוריים שאינם עובדי לשכת הסניגוריה הציבורית לפי סעיף 12;

(5)   למתן אישור להוצאות הדרושות לצורך ניהול הייצוג המשפטי לרבות תשלום שכר מומחה או חוקר.

          (ב)  סניגור ציבורי מחוזי רשאי לאצול מסמכויותיו לסגנו; נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, ימלא סגנו את מקומו, ויהיו לו, לענין זה, הסמכויות הנתונות לסניגור ציבורי מחוזי.

          (ג)   מידע שהגיע לסניגור ציבורי מחוזי מסניגור ציבורי ישמש לו לצורך מילוי תפקידו בלבד; הוראת סעיף זה באה להוסיף על הוראות סעיף 15.

          (ד)  סניגור ציבורי מחוזי רשאי להתייעץ עם הועדה לענינים פליליים של הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין שבאותו מחוז.

מינוי סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית

12.  (א)  עורך דין שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית והמבקש לשמש סניגור ציבורי יגיש לסניגור הציבורי המחוזי בקשה בכתב; הסניגור הציבורי המחוזי יערוך רשימה של עורכי דין הכשירים לשמש סניגורים ציבוריים.

          (ב)  הסניגור הציבורי המחוזי ימנה סניגורים ציבוריים מתוך הרשימה, אולם רשאי הוא למנות עורך דין שאינו כלול ברשימה אם עורך הדין הסכים לכך.

          (ג)   הסניגור הציבורי המחוזי רשאי שלא לכלול עורך דין ברשימה האמורה או להוציאו ממנה, אם שוכנע שהדבר דרוש להבטחת ייצוג הולם לנאשמים.

          (ד)  על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי לפי סעיף קטן (ג) רשאי עורך הדין לערור לפני ועדת ערר שימנה שר המשפטים שהרכבה:

(1)   שופט בדימוס והוא יעמוד בראש הועדה;

(2)   הסניגור הציבורי הארצי;

(תיקון מס' 22) תשע"ו-2016

(3)   נציג לשכת עורכי הדין שתבחר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.

מיום 18.6.2019

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ו מס' 2542 מיום 31.3.2016 עמ' 676 (ה"ח 937)

(3) נציג לשכת עורכי הדין שיבחר הועד המרכזי שתבחר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.

מעמד הסניגוריה הציבורית

13.  מעמדם של הסניגור הציבורי הארצי ושל עובדי הסניגוריה הציבורית יהיה כשל מעמדם של פרקליט המדינה ועובדי פרקליטות המדינה, בהתאמה; תנאי העסקתם ייקבעו בידי נציב שירות המדינה והממונה על השכר במשרד האוצר.

ייצוג בהליך פלילי (תיקון מס' 2) תשס"א-2001

14.  (א)  הסניגוריה הציבורית המחוזית או הארצית תתן ייצוג משפטי לעצור, לחשוד, לנאשם או לנידון הזכאי לכך לפי חוק זה; הייצוג יינתן בידי עורך דין שמינה הסניגור הציבורי המחוזי או הארצי.

(תיקון מס' 7) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ב)  שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית יהיה על פי תעריף שייקבע בתקנות או על פי הסכם עמו שייערך בכפוף להוראות שייקבעו בתקנות; תקנות לפי סעיף קטן זה יותקנו בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם לשכת עורכי הדין.

          (ג)   בכפוף להוראת סעיף קטן (ד), ייפוי כוח לייצג אדם שניתן לסניגור הציבורי הארצי או המחוזי, יראוהו כייפוי כוח שניתן לכל מי שהסניגור הציבורי הארצי או המחוזי קבע; דינו של מינוי סניגור ציבורי בידי בית משפט כדין מתן ייפוי כוח לסניגור הציבורי הארצי או המחוזי.

          (ד)  על ייצוג נאשם, חשוד או עצור על ידי סניגור ציבורי יחולו הוראות סעיף 16 עד 20 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), כאילו מינה אותו בית משפט.

מיום 29.3.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1783 מיום 29.3.2001 עמ' 198 (ה"ח 2926)

(א) הסניגוריה הציבורית המחוזית או הארצית תתן ייצוג משפטי לעצור, לחשוד, או לנאשם לנאשם או לנידון הזכאי לכך לפי חוק זה; הייצוג יינתן בידי עורך דין שמינה הסניגור הציבורי המחוזי או הארצי.

 

מיום 11.7.2004

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 444 (ה"ח 94)

(ב) שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית יהיה על פי תעריף שייקבע בתקנות בהתייעצות עם לשכת עורכי הדין או על פי הסכם עמו שייערך בכפוף להוראות שייקבעו בתקנות; תקנות לפי סעיף קטן זה יותקנו בהתייעצות עם לשכת עורכי הדין.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 422 (ה"ח 143)

(ב) שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית יהיה על פי תעריף שייקבע בתקנות או על פי הסכם עמו שייערך בכפוף להוראות שייקבעו בתקנות; תקנות לפי סעיף קטן זה יותקנו בהתייעצות בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם לשכת עורכי הדין.

נאמנות ללקוח

15.  (א)  במילוי תפקידו יפעל סניגור ציבורי כעורך דין לטובת לקוחו, בנאמנות ובמסירות, ויחולו עליו כללי האתיקה החלים על עורך דין המייצג לקוח.

          (ב)  מקום שיש ניגוד בין חובות סניגור ציבורי שהוא עובד לשכת הסניגוריה הציבורית כלפי לקוחו לבין חובותיו כעובד מדינה – חובותיו כלפי לקוחו גוברות על חובותיו כעובד מדינה.

הפסקת ייצוג

16.  (א)  סניגור ציבורי לא יפסיק לייצג נאשם או חשוד אלא אם כן הורה לו כך הסניגור הציבורי המחוזי, ברשות בית המשפט.

          (ב)  סניגור ציבורי מחוזי רשאי להורות על הפסקת ייצוג בידי הסניגוריה הציבורית אם קיבל רשות לכך מאת בית המשפט.

פנקס הסניגורים הציבוריים

17.  הסניגור הציבורי המחוזי ינהל פנקס שבו יירשם כל מינוי של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית; הפנקס יהיה פתוח לעיון הציבור; שר המשפטים יקבע את פרטי הרישום וסדרי העיון בפנקס.

פרק ג': זכאות לייצוג

זכאות לייצוג

18.  (א)  זכאי לייצוג בהליך פלילי לפי חוק זה –

(תיקון מס' 14) תשס"ו-2006

(1)   נאשם או חשוד בעבירה שנתמלאו בו הוראות סעיף 15(א)(1) עד (6) לחוק סדר הדין הפלילי;

(תיקון מס' 6) תשס"ד-2004

(2)   מי שמתקיים דיון בענינו למתן צו לפי סעיפים 15 עד 17 לחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991 וכן חולה כאמור בסעיף 29א לחוק האמור, שמתקיים בענינו דיון בפני הועדה הפסיכיאטרית, או דיון בערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית לפי סעיפים 28 או 29 לחוק האמור, לפי הענין;

(3)   נאשם שהוגשה נגדו בקשת מעצר לפי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי והתקיימו בו הוראות סעיף 21א(ג);

(4)   נאשם שהוא מחוסר אמצעים לפי אמות מידה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; למעט סוגי הליכים ועבירות שבהם לא יהיו נאשמים זכאים לייצוג, הכל כפי שיקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;

(5)   חשוד או עצור שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 15(ד) לחוק סדר הדין הפלילי;

(6)   אדם שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 15(ה) לחוק סדר הדין הפלילי;

(7)   עצור שהוא מחוסר אמצעים, לפי אמות מידה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשטרה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;

(תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

(8)   קטין שהתקיים לגביו אחד מאלה:

(א)   הוגשה לבית המשפט בקשה למעצרו ובית המשפט מינה לו סניגור לפי הוראות סעיף 10ו לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 (בפסקה זו – חוק הנוער);

(ב)   הוגש נגדו כתב אישום כאמור בסעיף 18(א) לחוק הנוער, או שבית משפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק האמור;

(ג)    הוגשה לבית משפט לנוער בקשה להעברתו ממעון נעול למאסר, לפי הוראות סעיף 25א לחוק הנוער;

(תיקון מס' 24 – הוראת שעה) תשע"ו-2016

(ד)   (פקעה);

 

(תיקון מס' 2)  תשס"א-2001

(9)   נידון המבקש משפט חוזר, שנתקיים בו אחד התנאים האמורים בסעיף 15(א)(1) עד (3) או (ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, ואשר הסניגור הציבורי הארצי קבע שיש מקום להגיש בעבורו בקשה למשפט חוזר;

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001 (תיקון מס' 5) תשס"ג-2002

(10)  מי שנעצר או שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר-הסגרה לפי חוק ההסגרה, תשי"ד-1954;

 

(תיקון מס' 4) תשס"א-2001 (תיקון מס' 5) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 12) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

(11)  אסיר שהוחלט למנות לו סניגור לפי סעיף 16(ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001 או אסיר שזכאי לייצוג לפי סעיף 16(ד1) לחוק האמור;

 

 

(הוראת שעה) תשס"ה-2005

(12)  (פקעה);

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

(13)  מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיפים 4 ו-9 לחוק מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004;

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

(14)  מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף 6(ד)(1) או 24 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006;

(הוראת שעה) תשס"ו-2006

(15)  (פקעה);

(תיקון מס' 13) תשס"ו-2006

(16)  נאשם שהוזמן לדיון מקדמי לפי סעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי;

(תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

(17)  אסיר שהוגשה בעניינו לבית המשפט בקשה להחזקה בהפרדה לפי סעיף 19ה לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, והתקיימו בו הוראות סעיף קטן (ד) לסעיף האמור;

(תיקון מס' 21) תשע"ה-2015

(18)  אסיר שהוגשה בעניינו לבית המשפט בקשת היתר לטיפול רפואי לפי סעיף 19יג לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;

(תיקון מס' 23) תשע"ו-2016

(19)  מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף 51(ג) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016.

(תיקון מס' 16) תשס"ח-2008

          (א1) זכאי לייצוג לפי חוק זה מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף 6(ג) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002.

(תיקון מס' 9) תשס"ה-2005

          (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מבית המשפט למנות לנאשם סניגור אם הוא סבור שאינו יכול לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג.

          (ג)   שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע זכאים נוספים על אלה המנויים בסעיף זה, בדרך כלל, בהדרגה או לפי אזורים.

מיום 29.3.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1783 מיום 29.3.2001 עמ' 198 (ה"ח 2926)

הוספת פסקה 18(א)(9)

 

מיום 24.5.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1790 מיום 24.5.2001 עמ' 389 (ה"ח 2940)

הוספת פסקה 18(א)(10) [במקור נכתב בטעות 18(א)(9)]

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"א מס' 1795 מיום 20.6.2001 עמ' 421 (ה"ח 2979)

הוספת פסקה 18(א)(11) [במקור נכתב בטעות 18(א)(9)]

 

מיום 1.1.2003

פסקה 18(א)(12) וסעיף קטן 18(ב) מיום 1.1.2003 עד 31.12.2004

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 203 (ה"ח 4)

18. (א) זכאי לייצוג בהליך פלילי לפי חוק זה

(1) נאשם או חשוד בעבירה שנתמלאו בו הוראות סעיף 15(א)(1) עד (3) לחוק סדר הדין הפלילי;

(2) מי שמתקיים דיון בענינו למתן צו לפי סעיפים 15 עד 17 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991;

(3) נאשם שהוגשה נגדו בקשת מעצר לפי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי והתקיימו בו הוראות סעיף 21א(ג);

(4) נאשם שהוא מחוסר אמצעים לפי אמות מידה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; למעט סוגי הליכים ועבירות שבהם לא יהיו נאשמים זכאים לייצוג, הכל כפי שיקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;

(5) חשוד או עצור שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 15(ד) לחוק סדר הדין הפלילי;

(6) אדם שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 15(ה) לחוק סדר הדין הפלילי;

(7) עצור שהוא מחוסר אמצעים, לפי אמות מידה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשטרה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;

(8) קטין בית משפט לנוער החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א–1971;

(9) נידון המבקש משפט חוזר, שנתקיים בו אחד התנאים האמורים בסעיף 15(א)(1) עד (3) או (ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, ואשר הסניגור הציבורי הארצי קבע שיש מקום להגיש בעבורו בקשה למשפט חוזר;

(9) (10) מי שנעצר או שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר-הסגרה לפי חוק ההסגרה, תשי"ד-1954;

(9) (11) אסיר שועדת שחרורים, או ועדת שחרורים מיוחדת, החליטה כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 16(ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001;

(12) נאשם שהוזמן לתחילת משפטו לשם קיום הליך לפי סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי, במסגרת ישיבת בית משפט שבה רוכזו דיונים לשם קיום הליך כאמור, והדיון לגבי אותו נאשם מתנהל באופן שקיים סיכוי סביר למתן פסק דין באותו יום או במועד נוסף שקבע בית המשפט לשם כך, לרבות לשם קביעת העונש; מינוי סניגור לפי פסקה זו יהיה לצורך הדיון כאמור בפסקה זו בלבד ולא יחול על נאשם שבעקבות דיון כאמור בפסקה זו הוזמן להליך של בירור האשמה לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי;

(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מבית המשפט למנות לנאשם סניגור אם הוא סבור שאינו יכול לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג.

(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מבית המשפט, מנימוקים שיירשמו, למנות לנאשם סניגור אם שוכנע כי לנאשם אין אמצעים לשכור סניגור לשם ייצוגו במשפט וכי יש חשש ממשי כי בלא ייצוגו כאמור ייגרם לנאשם עיוות דין; החליט בית המשפט למנות לנאשם סניגור לפי סעיף קטן זה, רשאי הנשיא או סגן הנשיא של בית המשפט שבו מתנהל המשפט, לאחר ששמע את הנוגע בדבר, לשנות את ההחלטה, אם סבר שלא היתה הצדקה למנות לנאשם סניגור לפי סעיף קטן זה.

 

מיום 15.3.2004

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ד מס' 1931 מיום 15.3.2004 עמ' 318 (ה"ח 3145)

18. (א) זכאי לייצוג בהליך פלילי לפי חוק זה

(1) נאשם או חשוד בעבירה שנתמלאו בו הוראות סעיף 15(א)(1) עד (3) לחוק סדר הדין הפלילי;

(2) מי שמתקיים דיון בענינו למתן צו לפי סעיפים 15 עד 17 לחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991 וכן חולה כאמור בסעיף 29א לחוק האמור, שמתקיים בענינו דיון בפני הועדה הפסיכיאטרית, או דיון בערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית לפי סעיפים 28 או 29 לחוק האמור, לפי הענין;

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 10 (ה"ח 49)

הוספת פסקה 18(א)(13)

 

מיום 1.1.2005

פסקה 18(א)(12) מיום 1.1.2005 עד 31.12.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 1979 מיום 3.2.2005 עמ' 127 (ה"ח 148)

18. (א) זכאי לייצוג בהליך פלילי לפי חוק זה

(1) נאשם או חשוד בעבירה שנתמלאו בו הוראות סעיף 15(א)(1) עד (3) לחוק סדר הדין הפלילי;

(2) מי שמתקיים דיון בענינו למתן צו לפי סעיפים 15 עד 17 לחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991 וכן חולה כאמור בסעיף 29א לחוק האמור, שמתקיים בענינו דיון בפני הועדה הפסיכיאטרית, או דיון בערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית לפי סעיפים 28 או 29 לחוק האמור, לפי הענין;

(3) נאשם שהוגשה נגדו בקשת מעצר לפי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי והתקיימו בו הוראות סעיף 21א(ג);

(4) נאשם שהוא מחוסר אמצעים לפי אמות מידה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; למעט סוגי הליכים ועבירות שבהם לא יהיו נאשמים זכאים לייצוג, הכל כפי שיקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;

(5) חשוד או עצור שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 15(ד) לחוק סדר הדין הפלילי;

(6) אדם שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 15(ה) לחוק סדר הדין הפלילי;

(7) עצור שהוא מחוסר אמצעים, לפי אמות מידה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשטרה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;

(8) קטין בית משפט לנוער החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971;

(9) נידון המבקש משפט חוזר, שנתקיים בו אחד התנאים האמורים בסעיף 15(א)(1) עד (3) או (ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב–1982, ואשר הסניגור הציבורי הארצי קבע שיש מקום להגיש בעבורו בקשה למשפט חוזר;

(10) מי שנעצר או שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר-הסגרה לפי חוק ההסגרה, תשי"ד–1954;

(11) אסיר שועדת שחרורים, או ועדת שחרורים מיוחדת, החליטה כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 16(ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א–2001;

(12) נאשם שהוזמן לתחילת משפטו לשם קיום הליך לפי סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי, במסגרת ישיבת בית משפט שבה רוכזו דיונים לשם קיום הליך כאמור, והדיון לגבי אותו נאשם מתנהל באופן שקיים סיכוי סביר למתן פסק דין באותו יום או במועד נוסף שקבע בית המשפט לשם כך, לרבות לשם קביעת העונש; מינוי סניגור לפי פסקה זו יהיה לצורך הדיון כאמור בפסקה זו בלבד ולא יחול על נאשם שבעקבות דיון כאמור בפסקה זו הוזמן להליך של בירור האשמה לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי;

(13) מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף 9 לחוק מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004.

(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מבית המשפט למנות לנאשם סניגור אם הוא סבור שאינו יכול לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג.

 

מיום 1.10.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2050 מיום 3.1.2006 עמ' 244 (ה"ח 3180)

הוספת פסקה 18(א)(14)

 

מיום 29.6.2006 עד יום 28.12.2007

הוראת שעה תשס"ו-2006

ס"ח תשס"ו מס' 2059 מיום 29.6.2006 עמ' 366 (ה"ח 206)

הוספת פסקה 18(א)(15)

 

מיום 10.7.2006

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ו מס' 2060 מיום 10.7.2006 עמ' 368 (ה"ח 239)

(11) אסיר שועדת שחרורים, או ועדת שחרורים מיוחדת, החליטה כי יש שהוחלט למנות לו סניגור לפי סעיף 16(ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001;

 

מיום 31.12.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ו מס' 2063 מיום 27.7.2006 עמ' 391 (ה"ח 98)

(א) זכאי לייצוג בהליך פלילי לפי חוק זה –

(1) נאשם או חשוד בעבירה שנתמלאו בו הוראות סעיף 15(א)(1) עד (3) סעיף 15(א)(1) עד (6) לחוק סדר הדין הפלילי;

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ו מס' 2063 מיום 27.7.2006 עמ' 391 (ה"ח 158)

הוספת פסקה 18(א)(16)

 

מיום 7.8.2008

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2178 מיום 7.8.2008 עמ' 833 (ה"ח 375)

הוספת סעיף קטן 18(א1)

 

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 717 (ה"ח 224, ה"ח 221)

החלפת פסקה 18(א)(8)

הנוסח הקודם:

(8) קטין בית משפט לנוער החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971;

 

מיום 17.8.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1169 (ה"ח 475)

(14) מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף 6(ד)(1) או 24 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006;

 

מיום 12.1.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2331 מיום 12.1.2012 עמ' 116 (ה"ח 594)

(11) אסיר שהוחלט למנות לו סניגור לפי סעיף 16(ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001 או אסיר שזכאי לייצוג לפי סעיף 16(ד1) לחוק האמור;

 

מיום 5.3.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2436 מיום 5.3.2014 עמ' 329 (ה"ח 829)

הוספת פסקה 18(א)(17)

 

מיום 18.6.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2456 מיום 18.6.2014 עמ' 575 (ה"ח 545)

(13) מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף 9 לפי סעיפים 4 ו-9 לחוק מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004;

 

מיום 5.8.2015

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ה מס' 2499 מיום 5.8.2015 עמ' 245 (ה"ח 870)

הוספת פסקה 18(א)(18)

 

מיום 11.8.2016 עד יום 11.8.2019 (עקב פיזור הכנסות ה-21 וה-22 עד יום 16.6.2020)

תיקון מס' 24 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ו מס' 2576 מיום 11.8.2016 עמ' 1189 (ה"ח 1038)

הוספת פסקת משנה 18(א)(8)(ד)

הנוסח:

(ד) בית משפט לנוער הורה על קיום דיון מעקב, לפי סעיף 25(י) לחוק הנוער;

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 927 (ה"ח 949, ה"ח 967, ה"ח 782)

הוספת פסקה 18(א)(19)

פרק ד': הגשת בקשות

הודעה לעצור על אפשרות מינוי סניגור ציבורי

19.  (א)  נעצר אדם והובא לתחנת משטרה או למתקן של רשות החוקרת על פי דין או שהוא חשוד בביצוע עבירה, יודיע לו הממונה על התחנה או על החקירה, בהקדם האפשרי, כי באפשרותו לבקש מינוי סניגור ציבורי אם הוא זכאי לכך לפי חוק זה.

          (ב)  בקשה למינוי סניגור ציבורי תועבר לסניגור ציבורי מחוזי בדרך שיקבע שר המשפטים.

הודעה לנאשם על אפשרות מינוי סניגור ציבורי

20.  לכל כתב אישום תצורף הודעה לנאשם כי הוא יכול לבקש שימונה לו סניגור ציבורי אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א).

הודעה לעצור או לאדם שהוגשה לגביו עתירה לפי חוק ההסגרה (תיקון מס' 3)  תשס"א-2001

20א.  (א)  היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יודיע בהקדם האפשרי לאדם שנעצר או שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר-הסגרה, לפי חוק ההסגרה, תשי"ד-1954, כי באפשרותו לבקש מינוי סניגור ציבורי.

          (ב)  בקשה למינוי סניגור ציבורי תועבר לסניגור ציבורי מחוזי בדרך שיקבע שר המשפטים.

מיום 24.5.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1790 מיום 24.5.2001 עמ' 389 (ה"ח 2940)

הוספת סעיף 20א

הגשת בקשה למינוי סניגור ציבורי

21.  (א)  בקשה למינוי סניגור ציבורי של מי שנתמלא בו אחד התנאים המפורטים בסעיף 18(א)(1) עד (4) או (7) תוגש בכתב ללשכת הסניגוריה הציבורית במחוז שבו מתנהל ההליך המשפטי.

          (ב)  הסניגור הציבורי המחוזי רשאי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו כל מידע הדרוש לו לשם בדיקת זכאותו; על חקירה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות החסיון בין עורך דין ללקוחו, למעט לענין גילוי עבירה שנעברה במטרה להשיג מינוי סניגור ציבורי שלא כדין.

          (ג)   ראה הסניגור הציבורי המחוזי כי המבקש אינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף 18(א), יודיע לו בכתב, בהקדם האפשרי, כי הוא דוחה את בקשתו, תוך ציון סיבת הדחיה.

          (ד)  החליט בית המשפט כי יש למנות לאדם סניגור כאמור בסעיף 18(א)(5), (6) או (8) או 18(ב) ישלח בית המשפט הודעה על כך לסניגור הציבורי המחוזי כדי שימנה לאדם סניגור ציבורי.

(תיקון מס' 2)  תשס"א-2001

          (ה)  בקשה למינוי סניגור ציבורי לפי סעיף 18(א)(9) תוגש ללשכת הסניגוריה הציבורית הארצית.

מיום 29.3.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1783 מיום 29.3.2001 עמ' 198 (ה"ח 2926)

הוספת סעיף קטן 21(ה)

ערר

22.  על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי לפי סעיף 21(ג) רשאי המבקש לערור לפני הסניגור הציבורי הארצי בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים.

חובת תשלום של זכאים לייצוג (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

22א.  קבע שר המשפטים, לפי הוראות סעיף 23, חובת תשלום של זכאים לייצוג, לא יינתן פטור מחובת התשלום כאמור, וכן לא תינתן דחיה או פריסה של התשלום כאמור, אלא אם כן קבע הסניגור הציבורי הארצי אחרת בהנחיות מכוח אותן תקנות.

מיום 11.6.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 422 (ה"ח 143)

הוספת סעיף 22א

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשנ"ט-1999

23.  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר חובת תשלום של זכאים לייצוג, בסכומים או בשיעורים שיקבע בהסכמת שר האוצר.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 113 (ה"ח 2785)

23. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר חובת תשלום של זכאים לייצוג, בסכומים או בשיעורים שיקבע בהסכמת שר האוצר.

תיקון חוק סדר הדין הפלילי

24.  בסעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 –

(1)  בסעיף קטן (ג), אחרי "מחוסר אמצעים" יבוא "על פי אמות מידה שנקבעו לפי חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995";

          (2)  בסופו יבוא:

"(ו)  מינוי סניגור לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ג), במחוז שהוקמה בו לשכת סניגוריה ציבורית, יהיה לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995.

(ז)    ראה בית המשפט במחוז שהוקמה בו לשכת סניגוריה ציבורית שיש למנות סניגור לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה), יפנה את החשוד או העצור ללשכת הסניגוריה הציבורית שבאותו מחוז כדי שימונה לו סניגור; סבר בית המשפט שיש למנות סניגור משום שהחשוד או העצור מחוסר אמצעים, רשאי הוא להורות לסניגור הציבורי המחוזי לבדוק את זכאותו."

תיקון חוק הנוער

25.  בסעיף 18 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) החליט בית המשפט למנות לקטין סניגור כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיפים 16 עד 20 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב–1982, בשינויים המחויבים; במחוז שהוקמה בו לשכת סניגוריה ציבורית יפנה בית המשפט את הקטין ללשכת הסניגוריה הציבורית שבאותו מחוז, כדי שימונה לו סניגור."

תחילה ותחולה

26.  (א)  שר המשפטים רשאי להקים לשכות מחוזיות כאמור בסעיף 4(ב) בהדרגה, לפי אזורים ובמועדים שקבע, ובלבד שהקמת הסניגוריה הציבורית תושלם, בכל הארץ, לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה; דבר הקמתה של לשכה מחוזית יפורסם ברשומות בציון מקום מושבה, אזור פעולתה ומועד תחילת מתן שירותיה.

          (ב)  תחילתו של סעיף 18(א)(7) תהיה במועד שיקבע שר המשפטים.

 

 

                                       שמעון פרס                                          דוד ליבאי

                                                 ראש הממשלה                                                   שר המשפטים

            עזר ויצמן                                           שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 * פורסם ס"ח תשנ"ו מס' 1551 מיום 30.11.1995 עמ' 8 (ה"ח תשנ"ה מס' 2410 עמ' 502, ה"ח תשנ"ה מס' 2414 עמ' 522).

תוקן ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 113 (ה"ח תשנ"ט מס' 2785 עמ' 230) – תיקון מס' 1 בסעיף 33 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), תשנ"ט-1999; תחילתו ביום 1.1.1999.

ס"ח תשס"א מס' 1783 מיום 29.3.2001 עמ' 198 (ה"ח תשס"א מס' 2926 עמ' 404) – תיקון מס' 2 בסעיף 2 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 28), תשס"א-2001.

ס"ח תשס"א מס' 1790 מיום 24.5.2001 עמ' 389 (ה"ח תשס"א מס' 2940 עמ' 154) – תיקון מס' 3 בסעיף 23 לחוק ההסגרה (תיקון מס' 7), תשס"א-2001.

ס"ח תשס"א מס' 1795 מיום 20.6.2001 עמ' 421 (ה"ח תשס"א מס' 2979 עמ' 518) – תיקון מס' 4 [במקור מס' 3] בסעיף 41 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001.

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 203 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 4 עמ' 110) – תיקון מס' 5 והוראת שעה; תוקף הוראת השעה מיום 1.1.2003 עד יום 31.12.2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1931 מיום 15.3.2004 עמ' 318 (ה"ח תשס"ב מס' 3145 עמ' 708) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 5), תשס"ד-2004; ר' סעיף 4(2) שם לענין תחילה.

4. (2) לענין ייצוג חולה בידי סניגור ציבורי שמונה לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית – באזורים, בבתי חולים ובמועדים כפי שיקבע שר המשפטים כצווים ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מיום י"ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007).

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 444 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 94 עמ' 376) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 10 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 49 עמ' 152) – תיקון מס' 8 בסעיף 12 לחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, תשס"ה-2004.

ס"ח תשס"ה מס' 1979 מיום 4.2.2005 עמ' 127 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 148 עמ' 504) – תיקון מס' 9 והוראת שעה; תחילתו ביום 1.1.2005 ותוקפה של הוראת השעה עד יום 31.12.2006.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 422 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 10 בסעיף 65 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; ר' סעיף 65(ב) לענין תחילה.

65. (ב) תחילתו של סעיף 22א לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995, כנוסחו בסעיף קטן (א), חודשיים מיום פרסומו של חוק זה.

ס"ח תשס"ו מס' 2050 מיום 3.1.2006 עמ' 244 (ה"ח תשס"ב מס' 3180 עמ' 922) – תיקון מס' 11 בסעיף 30 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.10.2006 ור' ס' 34 לענין תחולה והחלה הדרגתית.

34. (א) תחילתו של חוק זה ביום ט' בתשרי התשס"ז (1 באוקטובר 2006) (בחוק זה – יום התחילה).

(ב) הוראות חוק זה יחולו בהדרגה, במועדים שייקבעו בצווים שיוציא השר לביטחון הפנים לאחר התייעצות עם שר הרווחה ועם שר המשפטים, ובלבד -

   (1) שביום התחילה יחולו הוראות חוק זה על עבריין מין שנידון למאסר בפועל, ריצה את מלוא תקופת המאסר שהוטל עליו, ולא שוחרר על-תנאי;

   (2) שעד יום י"ט בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007) יחולו הוראות חוק זה על עבריין מין שהורשע בביצוע עבירת מין שנפגע העבירה בה היה קטין;

   (3) שעד יום ב' בתשרי התשס"ט (1 באוקטובר 2008) יחולו הוראות חוק זה על כל עבריין מין שנידון למאסר בפועל אף אם לא סיים לרצות את מלוא תקופת המאסר שהוטלה עליו;

   (4) שעד יום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011) יחולו הוראות חוק זה על כלל עברייני המין.

(ג) חוק זה יחול, לפי הענין, על כל אחד מאחלה:

   (1) טרם ניתנה הכרעת דין בענינו;

   (2) הורשע וטרם נגזר דינו;

   (3) נידון למאסר בפועל ובמועד תחילתו של חוק זה טרם שוחרר ממאסר;

   (4) בית משפט הורה על אשפוזו ובמועד תחילתו של חוק זה טרם שוחרר מאשפוז.

ס"ח תשס"ו מס 2059 מיום 29.6.2006 עמ' 366 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 206 עמ' 1) – הוראת שעה בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), תשס"ו-2006.

ס"ח תשס"ו מס' 2060 מיום 10.7.2006 עמ' 368 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 239 עמ' 439) – תיקון מס' 12 בסעיף 2 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 7), תשס"ו-2006.

ס"ח תשס"ו מס' 2063 מיום 27.7.2006 עמ' 391 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 158 עמ' 548) – תיקון מס' 13 בסעיף 3 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 48), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.1.2007.

ס"ח תשס"ו מס' 2063 מיום 27.7.2006 עמ' 392 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 98 עמ' 10) – תיקון מס' 14 בסעיף 3 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 49), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 31.12.2006 והוא יחול על הליך פלילי שכתב האישום בו הוגש לאחר יום זה.

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 717 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 224 עמ' 468, ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 221 עמ' 254) – תיקון מס' 15 בסעיף 56 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 14), תשס"ח-2008; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2178 מיום 7.8.2008 עמ' 833 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 375 עמ' 474) – תיקון מס' 16 בסעיף 9 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון והוראת שעה), תשס"ח-2008.

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1169 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 475 עמ' 164) – תיקון מס' 17 בסעיף 30 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ב מס' 2331 מיום 12.1.2012 עמ' 116 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 594 עמ' 696) – תיקון מס' 18 בסעיף 4 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 12), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ד מס' 2436 מיום 5.3.2014 עמ' 329 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 829 עמ' 218) – תיקון מס' 19.

ס"ח תשע"ד מס' 2456 מיום 18.6.2014 עמ' 575 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 545 עמ' 86) – תיקון מס' 20 בסעיף 2 לחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 3), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ה מס' 2499 מיום 5.8.2015 עמ' 245 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 870 עמ' 762) – תיקון מס' 21 בסעיף 6 לחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), תשע"ה-2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2542 מיום 31.3.2016 עמ' 676 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 937 עמ' 828) – תיקון מס' 22 בסעיף 33 לחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 38), תשע"ו-2016; תחילתו מיום הבחירות הבאות ללשכת עורכי הדין.

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 926 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 949 עמ' 1067, ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 967 עמ' 126, ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 782 עמ' 992) – תיקון מס' 23 בסעיף 85 לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.11.2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2576 מיום 11.8.2016 עמ' 1189 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1038 עמ' 980) – תיקון מס' 24 הוראת שעה בסעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 22 – הוראת שעה), תשע"ו-2016; תוקפה לשלוש שנים.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות