פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973

 

 

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – סמים מסוכנים

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – סמים מסוכנים

בריאות – סמים  – סמים מסוכנים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

8

סעיף 1

הגדרות

Go

8

 

פרק ב': היתרים

Go

9

סעיף 2

פרטי היתר יבוא

Go

9

סעיף 3

פרטי היתר יצוא

Go

9

סעיף 4

פרטי היתר הטיה

Go

10

סעיף 5

הרשות המוסמכת בישראל

Go

10

 

פרק ג': עבירות

Go

10

 

סימן א': ייצור, החזקה ושימוש

Go

10

סעיף 6

ייצור, הכנה והפקה

Go

10

סעיף 7

החזקה ושימוש

Go

10

סעיף 8

דרכי החזקה

Go

11

סעיף 9

חצרים

Go

11

סעיף 10

כלים

Go

12

סעיף 10א

כלים אסורים

Go

12

סעיף 11

החזקה מותרת

Go

12

סעיף 12

שימוש מותר

Go

12

 

סימן ב': מסחר ומעבר

Go

12

סעיף 13

יצוא, יבוא, וסחר והספקה

Go

12

סעיף 14

תיווך

Go

12

סעיף 15

הובלה במעבר

Go

12

סעיף 16

הטיה

Go

12

סעיף 17

טלטול סם במעבר

Go

12

סעיף 18

פגיעה בסם במעבר

Go

12

סעיף 19

סייג

Go

12

סעיף 19א

עונשין

Go

13

סעיף 20

בקורת סמים מסוכנים במעבר

Go

13

 

סימן ג: הדחת קטינים

Go

13

סעיף 21

הדחת קטין לסמים מסוכנים

Go

13

סעיף 22

סייג

Go

13

סעיף 23

דרכי ביצוע

Go

13

סעיף 24

חזקות

Go

13

סעיף 25

מאסר חובה

Go

13

 

פרק ג'1: עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר

Go

13

סעיף 25א

הגדרות   פרק ג'1

Go

13

סעיף 25ב

רישיון לעיסוק בקנבוס

Go

14

סעיף 25ג

מתן המלצה לרישיון לעיסוק בקנבוס

Go

14

סעיף 25ד

הוועדה לבחינת מתן רישיון לעיסוק בקנבוס

Go

14

סעיף 25ה

בקשה לביטול רישיון לעיסוק בקנבוס

Go

15

סעיף 25ו

סמכויות פיקוח

Go

15

סעיף 25ז

צו הפסקה מינהלי

Go

15

סעיף 25ח

צו הפסקה שיפוטי

Go

16

סעיף 25ט

סמכות מקומית לעניין צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי וסדרי דין

Go

16

סעיף 25י

חומר חסוי

Go

16

סעיף 25יא

ביצוע צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי

Go

17

סעיף 25יב

הפרות

Go

17

סעיף 25יג

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

17

סעיף 25יד

עבירת קנס

Go

17

סעיף 25טו

שמירת דינים

Go

17

 

פרק ד': בקורת

Go

17

סעיף 26

כניסה ובקורת

Go

17

סעיף 27

הפרעה לכניסה ולבקורת

Go

18

סעיף 28

חיפוש

Go

18

 

פרק ה': שפיטה ועונשין

Go

18

סעיף 31

חזקות

Go

18

סעיף 32

קנס לפי שווי או טובת הנאה

Go

19

סעיף 33

עבירות על תקנות

Go

19

סעיף 34

מנהלי חברה

Go

19

סעיף 35

חילוט חובה

Go

19

סעיף 36

חילוט רשות

Go

19

סעיף 36א

חילוט רכוש בהליך פלילי

Go

19

סעיף 36ב

חילוט רכוש בהליך אזרחי

Go

20

סעיף 36ג

סייגים לחילוט רכוש

Go

20

סעיף 36ד

ביטול חילוט

Go

20

סעיף 36ה

ערעור

Go

21

סעיף 36ו

סעדים לחילוט רכוש

Go

21

סעיף 36ז

חילוט רכוש אחר

Go

21

סעיף 36ח

ניהול הרכוש המחולט והשימוש בו

Go

21

סעיף 36ט

תקנות לענין חילוט

Go

22

סעיף 36י

שימוש בקנסות

Go

22

סעיף 37

סגירת חצרים

Go

22

סעיף 37א

שלילת רשיון

Go

22

סעיף 37ב

שלילת דרכון

Go

22

סעיף 38

עבירות חוץ

Go

23

 

פרק ו': תקנות וצווים

Go

23

סעיף 39

תקנות

Go

23

סעיף 40

החלת הפקודה על סמים מסויימים

Go

23

סעיף 41

שינוי התוספות

Go

23

סעיף 42

תחילה

Go

23

 

תוספת ראשונה

Go

23

 

חלק א'

Go

24

 

סימן א'

Go

24

סעיף 8

הודעה תשע"ה 2014

Go

24

 

סימן ב'

Go

24

סעיף 1א

הודעה תשע"א 2011 הודעה תשע"ג 2013

Go

24

סעיף 1א1

הודעה תשע"ג 2013

Go

24

סעיף 1ב

הודעה תשע"ז 2017

Go

24

סעיף 1ג

הודעה תשע"ח 2018

Go

25

סעיף 2

הודעה תשנ"ח 1998

Go

25

סעיף 2א

הודעה תשנ"ח 1998

Go

25

סעיף 2ב

הודעה תשנ"ח 1998

Go

25

סעיף 2ב1

הודעה

Go

25

סעיף 2ב2

הודעה

Go

25

סעיף 2ב2א

הודעה תש"ע 2010

Go

25

סעיף 2ב3

הודעה

Go

25

סעיף 2ב4

הודעה

Go

25

סעיף 2ב4א

הודעה תש"ע 2010

Go

25

סעיף 2ב4ב

הודעה תש"ע 2010

Go

25

סעיף 2ב4ג

הודעה תש"ע 2010

Go

25

סעיף 2ב5

הודעה

Go

25

סעיף 3א

הודעה תשס"ה 2004 ת"ט תשס"ו 2006 הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ב 2012 הודעה תשע"ג 2013

Go

25

סעיף 3ב

הודעה תשס"ז 2007

Go

25

סעיף 3ב1

הודעה תשס"ט 2008

Go

25

סעיף 3ב2

הודעה

Go

25

סעיף 3ג

הודעה תשס"ח 2007

Go

26

סעיף 3ג1

הודעה תשס"ט 2008

Go

26

סעיף 3ג1א

הודעה תש"ע 2010

Go

26

סעיף 3ג2

הודעה תשס"ט 2008

Go

26

סעיף 3ג2א

הודעה תש"ע 2010

Go

26

סעיף 3ג2ב

הודעה תש"ע 2010

Go

26

סעיף 4א

הודעה תשע"ג 2013

Go

26

סעיף 4א1

הודעה תשע"ה 2014

Go

26

סעיף 4ב

הודעה תשע"ג 2013

Go

26

סעיף 4ג

הודעה תשע"ג 2013

Go

26

סעיף 4ד

הודעה תשע"ג 2013

Go

26

סעיף 4ה

הודעה תשע"ג 2013

Go

26

סעיף 4ו

הודעה תשע"ג 2013

Go

27

סעיף 4ז

הודעה תשע"ג 2013

Go

27

סעיף 4ח

הודעה תשע"ד 2014

Go

27

סעיף 4ט

הודעה תשע"ד 2014

Go

27

סעיף 4י

הודעה תשע"ד 2014 הודעה תשע"ז 2017

Go

27

סעיף 4י1

הודעה תשע"ה 2014

Go

27

סעיף 4י2

הודעה תשע"ז 2017

Go

27

סעיף 4י3

הודעה תשע"ז 2017

Go

27

סעיף 4יא

הודעה תשע"ד 2014

Go

27

סעיף 4יב

הודעה

Go

27

סעיף 6

הודעה תשע"ז 2017

Go

27

סעיף 6א

הודעה תשס"ה 2004

Go

27

סעיף 7א

הודעה תשס"ה 2004

Go

28

סעיף 7א1

הודעה תשס"ז 2007

Go

28

סעיף 7א1א

הודעה תש"ע 2010

Go

28

סעיף 7א1ב

הודעה

Go

28

סעיף 7א1ג

הודעה

Go

28

סעיף 7א2

הודעה תשס"ח 2007

Go

28

סעיף 7ב

הודעה תשס"ה 2004

Go

28

סעיף 7ב1

הודעה תש"ע 2010

Go

28

סעיף 7ב1א

הודעה תשס"ט 2008

Go

28

סעיף 7ב1ב

הודעה תשס"ט 2008

Go

28

סעיף 7ב1ג

הודעה

Go

28

סעיף 7ב1ד

הודעה תש"ע 2010

Go

28

סעיף 7ב1ה

הודעה תש"ע 2010

Go

28

סעיף 7ב1ו

הודעה תש"ע 2010

Go

28

סעיף 7ב2

הודעה תשס"ח 2007

Go

28

סעיף 7ג

הודעה תשס"ז 2007

Go

28

סעיף 9א

הודעה תשס"ח 2007

Go

28

סעיף 9א1

הודעה

Go

29

סעיף 9א2

הודעה

Go

29

סעיף 9א2א

הודעה תש"ע 2010

Go

29

סעיף 9א3

הודעה

Go

29

סעיף 9א4

הודעה

Go

29

סעיף 9א5

הודעה תש"ע 2010

Go

29

סעיף 9א6

הודעה תש"ע 2010

Go

29

סעיף 9א7

הודעה תש"ע 2010

Go

29

סעיף 9א8

הודעה תשע"ב 2012 הודעה

Go

29

סעיף 10א

הודעה תשס"ה 2004 הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ג 2013

Go

29

סעיף 10א1

הודעה תשס"ח 2007

Go

29

סעיף 10א1א

הודעה

Go

29

סעיף 10א1ב

הודעה

Go

29

סעיף 10ב

הודעה תשס"ה 2004

Go

29

סעיף 10ב1

הודעה תש"ע 2010

Go

29

סעיף 10ב2

הודעה תשע"א 2011

Go

29

סעיף 10ג

הודעה תשס"ז 2007 הודעה תשפ"א 2020

Go

29

סעיף 10ג1

הודעה

Go

30

סעיף 10ג1א

הודעה

Go

30

סעיף 10ד

הודעה תשס"ח 2007

Go

30

סעיף 10ה

הודעה תשס"ח 2007

Go

30

סעיף 10ה1

הודעה תשע"ג 2013

Go

30

סעיף 10ו

הודעה

Go

30

סעיף 10ז1

הודעה תשע"ד 2014

Go

30

סעיף 10ח

הודעה תשע"ג 2013

Go

30

סעיף 11א

הודעה תשמ"א 1981

Go

30

סעיף 11ב

הודעה תשמ"א 1981 הודעה תשע"ז 2017

Go

30

סעיף 11ג

הודעה תשס"ה 2004

Go

30

סעיף 11ד

הודעה

Go

30

סעיף 11ה

הודעה תשס"ח 2007

Go

30

סעיף 11ו

הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ד 2014

Go

30

סעיף 11ז

הודעה

Go

31

סעיף 11ח

הודעה תשע"ד 2014 הודעה תשע"ז 2017

Go

31

סעיף 11ח1

הודעה תשע"ה 2014

Go

31

סעיף 11ח2

הודעה תשע"ה 2014

Go

31

סעיף 11ט

הודעה תשע"ד 2014

Go

31

סעיף 11י

הודעה תשע"ז 2017

Go

31

סעיף 11יא

הודעה תשע"ז 2017

Go

31

סעיף 13א

הודעה תשמ"א 1981

Go

31

סעיף 13א1

הודעה תשס"ה 2004

Go

31

סעיף 13א2

הודעה תשס"ח 2007

Go

31

סעיף 13א3

הודעה תשע"ד 2014

Go

31

סעיף 13א4

הודעה תשע"ד 2014

Go

31

סעיף 13א5

הודעה תשע"ד 2014

Go

31

סעיף 13ב

הודעה תשנ"ח 1998

Go

31

סעיף 13ג

הודעה תשנ"ח 1998

Go

32

סעיף 13ד

הודעה תשנ"ח 1998

Go

32

סעיף 13ה

הודעה תשנ"ח 1998

Go

32

סעיף 13ו

הודעה תשנ"ח 1998

Go

32

סעיף 13ז

הודעה תשנ"ח 1998

Go

32

סעיף 13ח

הודעה תשס"ג 2002

Go

32

סעיף 13ט

הודעה תשע"א 2011

Go

32

סעיף 16

הודעה תשע"ח 2018

Go

36

 

חלק ב'

Go

36

 

סימן א'

Go

36

סעיף 1א

הודעה תשס"ה 2004

Go

36

סעיף 3א

הודעה תשנ"א 1991

Go

36

סעיף 7א

הודעה תשס"ה 2004

Go

36

סעיף 7ב

הודעה תשס"ה 2004

Go

36

סעיף 12א

הודעה תשס"ה 2004

Go

36

סעיף 12ב

הודעה תשס"ה 2004

Go

37

סעיף 17

הודעה תשמ"א 1981

Go

37

סעיף 19

הודעה תשס"ב 2002

Go

37

סעיף 21א

הודעה תשס"ה 2004

Go

37

סעיף 22א

הודעה תשפ"א 2020

Go

37

סעיף 22ב

הודעה תשפ"א 2020

Go

37

סעיף 22ג

הודעה תשפ"א 2020

Go

37

סעיף 23א

הודעה תשמ"א 1981 הודעה תשמ"ב 1982

Go

37

סעיף 25א

הודעה תשמ"א 1981

Go

38

סעיף 26א

הודעה תשס"ג 2002

Go

38

סעיף 33א

הודעה תשמ"א 1981

Go

38

סעיף 36א

הודעה תשפ"א 2020

Go

38

סעיף 36ב

הודעה תשפ"א 2020

Go

39

סעיף 40

הודעה תשע"ח 2018

Go

39

סעיף 40א

הודעה תשע"ח 2018

Go

39

סעיף 40ב

הודעה תשפ"א 2020

Go

39

סעיף 49

הודעה תשמ"א 1981

Go

39

סעיף 57א

הודעה תשס"ה 2004

Go

40

סעיף 57ב

הודעה תשס"ה 2004

Go

40

סעיף 61א

הודעה תשס"ה 2004

Go

40

סעיף 78א

הודעה תשס"ה 2004

Go

41

סעיף 78ב

הודעה תשס"ה 2004

Go

41

סעיף 78ג

הודעה תשפ"א 2020

Go

41

סעיף 96א

הודעה תשמ"א 1981

Go

42

סעיף 96א1

הודעה תשס"ג 2002

Go

42

סעיף 96א2

הודעה תשע"ד 2014

Go

42

סעיף 98א

הודעה תשמ"א 1981

Go

42

סעיף 98ב

הודעה תשס"ה 2004

Go

43

סעיף 98ג

הודעה

Go

43

סעיף 102

הודעה תשמ"א 1981

Go

43

סעיף 103

הודעה תשמ"א 1981

Go

43

סעיף 104

הודעה תשל"ח 1978

Go

43

סעיף 105

הודעה תשע"ד 2014

Go

43

סעיף 106

הודעה תשע"ד 2014

Go

43

סעיף 107

הודעה תשע"ד 2014

Go

43

סעיף 108

הודעה

Go

43

סעיף 109

הודעה

Go

43

סעיף 110

הודעה

Go

43

 

סימן ב'

Go

43

סעיף 1

הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ג 2013

Go

43

סעיף 1ג

הודעה תשס"ה 2004

Go

43

סעיף 3

הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ג 2013

Go

44

סעיף 4

הודעה תשע"ז 2017

Go

44

סעיף 5

הודעה תשע"ז 2017

Go

44

סעיף 6א

הודעה תשנ"א 1991

Go

44

סעיף 6ב

הודעה תשנ"א 1991

Go

44

סעיף 6ג

הודעה תשס"ה 2004

Go

44

סעיף 6ד

הודעה תשס"ה 2004

Go

44

סעיף 6ה

הודעה תשס"ה 2004

Go

44

סעיף 6ו

הודעה תשס"ה 2004

Go

44

סעיף 6ז

הודעה תשע"ז 2017

Go

44

סעיף 6ח

הודעה תשע"ז 2017

Go

44

סעיף 6ט

הודעה תשע"ח 2018

Go

44

 

סימן ג'

Go

44

סעיף 1א

הודעה תשנ"ד 1993

Go

45

סעיף 1ב

הודעה תשנ"ד 1993

Go

45

סעיף 1ג

הודעה תשס"ה 2004

Go

45

סעיף 2א

הודעה תשס"ד 2003

Go

45

סעיף 2ב

הודעה תשס"ח 2007

Go

45

סעיף 3א

הודעה תשנ"ח 1998

Go

45

סעיף 3ב

הודעה תשנ"א 1991 הודעה תשנ"ח 1998

Go

45

סעיף 5

הודעה תשנ"א 1991

Go

45

 

סימן ד'

Go

45

 

תוספת שניה

Go

45

 

לוח השוואה

Go

46

 


פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בפקודה זו –

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

          "אופיום גולמי" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "אופיום גולמי"

הנוסח הקודם:

"אופיום גולמי" – מיץ מוקרש מאליו שנתקבל מהֶלקֵטיו של הפָרָג המרדים (Papaver Somniferum L.) ולא טיפלו בו אלא כדי הכשרתו לאריזה ולהובלה, תהא אשר תהא כמות המורפין שבו;

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

          "אופיום מעובד" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "אופיום מעובד"

הנוסח הקודם:

"אופיום מעובד" אופיום שהוכן לעישון, לרבות פסולת וכל מה שמשתייר אחרי עישון אופיום;

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

          "אופיום רפואי" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "אופיום רפואי"

הנוסח הקודם:

"אופיום רפואי" אופיום גלמי שעבר את התהליכים הדרושים כדי להתאימו לשימוש רפואי לפי דרישות הפרמקופיאה הבריטית או הצרפתית, בין בצורת אבקה או גרגירים או בצורה אחרת ובין במעורב בחמרים נויטראליים;

          "אמנה" – האמנה היחידה על סמים נרקוטיים שנחתמה בניו-יורק ביום 30 במרס 1961;

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

          "אקגונין" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "אקגונין"

הנוסח הקודם:

"אקגונין" – לֵיווֹ-אקגונין (Laevo-ecgonine), לרבות תולדותיו של אקגונין שאפשר לחזור ולהפיקו מהן בדרך תעשייתית;

          "במעבר" – מובא לישראל ביבשה, באויר או במים, רק לשם הובלה לארץ אחרת באותו רכב או ברכב אחר, אף אם לא הונחת ולא הוטען בישראל;

          "המרה" – שינויו של סם בתהליך כימי, למעט הפיכת אלקלואידים למלחיהם;

          "היתר הטיה" – היתר שניתן מאת רשות מוסמכת של ארץ, להטות סם מסוכן, הנמצא בה במעבר, לארץ שאינה היעד הסופי הרשום בהיתר היצוא;

          "היתר יבוא" – היתר לפי סעיף 2 שניתן מאת רשות מוסמכת, המתיר יבואו של סם מסוכן;

          "היתר יצוא" – היתר לפי סעיף 3 שניתן ליצואו של סם מסוכן מאת רשות מוסמכת של הארץ שממנה הסם מיוצא;

          "יבוא" – שלא במעבר;

          "ייצור" – לרבות תהליך של זיקוק ולרבות הפיכת אלקלואידים למלחיהם;

          "יצוא" – שלא במעבר;

          "מנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין הנדון;

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

          "סם מסוכן" – חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם;

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

"סם מסוכן" – חומר המפורט בתוספת בתוספת הראשונה;

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

החלפת הגדרת "סם מסוכן"

הנוסח הקודם:

"סם מסוכן" חומר המפורט בתוספת;

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

          "עלי קוקה" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "עלי קוקה"

הנוסח הקודם:

"עלי קוקה" – עלי אחד הצמחים מסוג אריתרוקסילום (Erythroxylum) שאפשר להפיק מהם קוקאין במישרין או בתהליך כימי;

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

          "קנבוס הודי" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "קנבוס הודי"

הנוסח הקודם:

"קנבוס הודי" הראשים הפורחים או המניבים של הצמח הנקבי של קנבוס תרבותי (Cannabis Sativa L.), כשהם מיובשים ולא מוצה מהם השרף, יהא כינוים אשר יהא;

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

          "עבירה של עסקת סמים" – עבירה לפי פקודה זו שעונשה מאסר עשרים שנים או יותר;

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

הוספת הגדרת "עבירה של עסקת סמים"

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

          "רופא" – רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976;

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת הגדרת "רופא"

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

          "רופא שיניים" – כמשמעותו בפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979;

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת הגדרת "רופא שיניים"

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

          "רופא וטרינרי" – כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים;

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת הגדרת "רופא וטרינרי"

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

          "רוקח" – רוקח בעל רשיון כמשמעותו בפקודת הרוקחים;

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת הגדרת "רוקח"

          "רכב" – כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס, רכבת וכל אמצעי הובלה אחר שאפשר להביא בו טובין לישראל או להוציאם ממנה;

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

          "רכוש" – מקרקעין, מטלטלין, כספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורה של רכוש כאמור וכל רכוש שצמח או בא כתמורה מרווחי רכוש כאמור.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

הוספת הגדרת "רכוש"

פרק ב': היתרים

פרטי היתר יבוא

2.    היתר יבוא יכלול –

(1)   פרטים מלאים על הסם וכמותו;

(2)   השם והמען של האדם שהותר לו לייבא את הסם;

(3)   השם והמען של האדם שממנו יושג הסם;

(4)   פרק הזמן שבו יבוצע היבוא.

 

פרטי היתר יצוא

3.    היתר יצוא יכלול –

(1)   פרטים מלאים על הסם וכמותו;

(2)   השם והמען של המייצא;

(3)   השם והמען של האדם שאליו יישלח הסם;

(4)   שם הארץ שאליה ייוצא הסם;

(5)   פרק הזמן שבו יבוצע היצוא.

פרטי היתר הטיה

4.    היתר הטיה יכלול את כל הפרטים שיש לציינם בהיתר ואת שם הארץ שממנה יוצא המשגור מתחילה.

הרשות המוסמכת בישראל

5.    המנהל מוסמך לתת היתרי יבוא, יצוא או הטיה של סם מסוכן שמותר לייבאו, לייצאו או להטותו.

פרק ג': עבירות

סימן א': ייצור, החזקה ושימוש

ייצור, הכנה והפקה (תיקון מס' 1) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

6.    לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

6. לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות.

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

6. לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

החזקה ושימוש

7.    (א)  לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.

          (ב)  האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

          (ג)   העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין,התשל"ז-1977.

(תיקון מס' 15 – הוראת שעה)  תשע"ח-2018

          (ג1) (פקע).

 

(תיקון מס' 5)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 15 – הוראת שעה) תשע"ח-2018

          (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג) סיפה, מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו – מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת סעיף קטן 7(ג)

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

(ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות כאמור בסעיף
61(א)(4) לחוק העונשין,
התשל"ז-1977.

 

מיום 12.4.1995

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ה מס' 1521 מיום 12.4.1995 עמ' 206 (ה"ח 2305)

הוספת סעיף קטן 7(ד)

 

מיום 1.4.2019 עד יום 31.3.2022

תיקון מס' 15 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2746 מיום 26.7.2018 עמ' 916 (ה"ח 1211)

(ג1) (1) בסעיף קטן זה –

"חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;

"חוק השיפוט הצבאי" – חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

"יום התחילה" – יום תחילתו של חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), התשע"ח-2018;

"עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית" – עבירה כאמור בסעיף קטן (ג) סיפה, הנעברת לגבי סם מסוכן מסוג קנבוס או שרף של קנבוס, כמשמעותם בפרטים 1 ו-2 בסימן א' בחלק א' לתוספת הראשונה;

(2) (א) על אף האמור בסעיף קטן (ג) סיפה, עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית, הנעברת בפעם הראשונה (בסעיף קטן זה – עבירה ראשונה), ועבירה כאמור אחת נוספת הנעברת בתוך חמש שנים ממועד ביצוע העבירה הראשונה (בסעיף קטן זה – עבירה שנייה), למעט עבירה כאמור המבוצעת בידי אחד מהמנויים בפסקה (4), יראו אותה כעבירת קנס מיוחדת ויחולו לגביה סדרי הדין הקבועים בפרק ז'1 לחוק סדר הדין הפלילי (בסעיף קטן זה – עבירת קנס מיוחדת);

(ב) עבר אדם עבירה ראשונה, ולא עבר, בתוך חמש שנים ממועד ביצוע העבירה האמורה, עבירה שנייה, יראו עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית אחת נוספת שאותו אדם עבר לראשונה לאחר תום התקופה האמורה כעבירה ראשונה;

(ג) עבר אדם עבירה שנייה, ולא עבר, בתוך שבע שנים ממועד ביצוע העבירה האמורה, עבירה נוספת של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית, יראו עבירה כאמור שאותו אדם עבר לראשונה לאחר תום התקופה האמורה כעבירה שנייה;

(3) הקנס בשל עבירת קנס מיוחדת יהיה –

(א) בעבירה ראשונה – 1,000 שקלים חדשים;

(ב) בעבירה שנייה – 2,000 שקלים חדשים;

(4) הוראות פסקאות (2) ו-(3) לא יחולו על עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שנעברה בידי אחד מאלה:

(א) מי שהורשע בחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה בעבירה שהיא אחת מאלה:

(1) עבירה מסוג פשע, מעט עבירה כאמור שקבע השר לביטחון הפנים, בצו, בהסכמת שר המשפטים;

(2) עבירה לפי פקודה זו, למעט כל אלה: עבירת קנס מיוחדת, עבירה לפי סעיף 10 סיפה הנלווית לעבירת הקנס המיוחדת, ועבירה לפי פקודה זו שחלות לגבי הרשעה בה הוראות סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי;

(3) עבירה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013;

(4) עבירה לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, או עבירה לפי תקנה 26(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

(ב) מי שבמועד ביצוע העבירה טרם מלאו לו 18 שנים;

(ג) מי שבמועד ביצוע העבירה היה חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, וכן כל אדם אחר שבית דין צבאי מוסמך לדון אותו על העבירה לפי החוק האמור;

(ד) מי שבמועד ביצוע העבירה היה אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;

(ה) מי שעבר, במהלך ביצוע העבירה או בקשר אליה, עבירה אחרת, למעט עבירה לפי סעיף 10 סיפה הנלווית לעבירת הקנס המיוחדת;

(5) לצורך הקביעה אם עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שעבר אדם היא עבירה ראשונה או עבירה שנייה, תובא בחשבון גם עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שנעברה לפני יום התחילה, למעט –

(א) אם הוחלט, לפני יום התחילה, שלא לפתוח בחקירה בשלה או שלא להעמיד את האדם לדין בשלה כאמור בסעיף 59 או 62 לחוק סדר הדין הפלילי, לפי העניין;

(ב) אם תיק החקירה לגביה תלוי ועומד ערב יום התחילה, ובלבד שלא הוגש בשלה כתב אישום עד המועד האמור;

(6) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לשנות את סיווג העבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית כעבירה מסוג עוון, כאמור בסעיף 24 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

(7) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום לפי פקודה זו בעבירת קנס מיוחדת, אם סבר, מטעמים שיירשמו, כי הנסיבות מצדיקות זאת, ובלבד שטרם נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 230ג לחוק סדר הדין הפלילי.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג) סיפה סעיפים קטנים (ג) סיפה ו-(ג1), מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו – מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.

דרכי החזקה

8.    לענין אישום בשל אחזקת סם מסוכן, אין נפקא מינה אם הסם המסוכן נמצא ברשותו של הנאשם, או ברשות המחזיק אותו מטעמו של הנאשם, או אם הסם של הנאשם נמצא ברשותו של אדם אחר ללא ידיעתו של אותו אחר, או אם הסם נמצא במקום שאינו ברשותו או שאינו נתון לפיקוחו או להשגחתו של שום אדם.

חצרים (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

9.    (א)  המחזיק חצרים לא ירשה להשתמש בהם לשם הכנת סם מסוכן, שימוש בו, מכירתו או עשיית עסקה אחרת בו, שלא בהיתר.

          (ב)  לא יהיה לאדם ענין בניהול חצרים המשמשים למטרה כאמור בסעיף קטן (א).

          (ג)   לא יהיה אדם נוהג לבקר במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכנים.

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

          (ד)  העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ואם עבר עליהן אגב החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף
61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת סעיף קטן 9(ד)

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

(ד) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם עבר עליהן אגב החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

כלים (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

10.  לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם היו הכלים לשימוש בצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או המיועדים לשימוש בו, שלא בהיתר.

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

10. לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם היו הכלים לשימוש בצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

כלים אסורים (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

10א.  (א)  לא ייצר אדם כלי אסור, לא ימכרו, לא יציגו למכירה, לא ייבאו, לא ייצאו, לא יסחר בו או יעשה בו עסקה אחרת ולא יחזיק בו במטרה לעשות אחת מהפעולות האמורות, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש שנים.

          (ב)  בסעיף זה, "כלי אסור" – כלי שייעודו העיקרי, דרך כלל, הוא להכנת סם מסוכן או לצריכתו, כגון הכלים המנויים להלן:

(1)   באנג.

מיום 3.7.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 602 (ה"ח 243)

הוספת סעיף 10א

החזקה מותרת (תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

11.  לענין פקודה זו, החזקת סם כמפורט בחלק ב' לתוספת הראשונה מותרת באחת מאלה:

 

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(1)   המחזיק הוא רוקח והסם מוחזק בחצריו שיש לו רשיון עליהם;

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(2)   המחזיק הוא רופא, רופא שיניים או רופא וטרינרי ולפי חיקוק הדן ברופאים, ברופאי שיניים או ברופאים וטרינריים מותר לו להחזיק סם כאמור;

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(3)   המחזיק מוכיח שהוא השיג את הסם שבהחזקתו מרוקח ושהסם נופק לפי הוראות פקודת הרוקחים, או שהושג מרופא או מרופא וטרינרי הרשאים לפי הדין לספק סמים או תרופות;

(4)   הדבר הורשה בתקנות לפי פקודה זו.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

11. לענין פקודה זו, החזקת סם כמפורט בחלק ב' לתוספת לתוספת הראשונה מותרת באחת מאלה:

(1) המחזיק הוא רוקח בעל רשיון והסם מוחזק בחצריו שיש לו רשיון עליהם;

(2) המחזיק הוא רופא בעל רשיון, רופא שיניים בעל רשיון או רופא וטרינרי בעל רשיון, ולפי חיקוק הדן ברופאים, ברופאי שיניים או ברופאים וטרינריים מותר לו להחזיק סם כאמור;

(3) המחזיק מוכיח שהוא קנה השיג את הסם שבהחזקתו מרוקח בעל רשיון ושהמכירה היתה ושהסם נופק לפי הוראות פקודת הרוקחים, או שהושג מרופא או מרופא וטרינרי הרשאים לפי הדין לספק סמים או תרופות;

(4) הדבר הורשה בתקנות לפי פקודה זו.

שימוש מותר

12.  השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח, רופא או רופא וטרינרי בתנאים האמורים בסעיף 11(3) או סופק על פי רשיון.

סימן ב': מסחר ומעבר

יצוא, יבוא, וסחר והספקה

13.  לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל.

תיווך

14.  לא יתווך אדם – בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בפעולה אסורה לפי סעיף 13.

הובלה במעבר

15.  לא יוביל אדם סם מסוכן במעבר דרך ישראל אלא מארץ שמותר לייצאו ממנה ואל ארץ אחרת שמותר לייבאו אליה; באם הסם מארץ שהיא מבעלות האמנה – תנאי נוסף הוא שיהא עם הסם היתר יצוא או היתר הטיה בר-תוקף.

הטיה

16.  (א)  סם מסוכן שהובא לישראל במעבר, לא יגרום אדם להטייתו למקום יעוד שאינו המקום שאליו נשגר מתחילה, אלא על פי היתר הטיה.

          (ב)  סם במעבר, שיש עמו היתר יצוא או היתר הטיה מאת רשות מוסמכת של ארץ חוץ, יראו את ארץ היעוד לפי האמור בהיתר כארץ אשר אליה נשגר הסם מתחילה.

טלטול סם במעבר

17.  (א)  לא ירחיק אדם סם מסוכן מהרכב שבו הובא לישראל במעבר, ולא יטלטל אדם סם מסוכן בישראל לאחר שהורחק כאמור, אלא לפי רשיון הרחקה מאת מנהל אגף המכס והבלו.

          (ב)  נתינתו וסירובו של רשיון הרחקה כאמור מסורים לשיקול דעתו המוחלט של מנהל אגף המכס והבלו.

פגיעה בסם במעבר

18.  סם מסוכן שבמעבר, לא יתננו אדם לתהליך העשוי לשנותו שינוי מהותי ולא יפתח ולא ישבור, במזיד, אריזה המכילה אותו, אלא לפי הוראות המנהל ובדרך שהורה.

סייג

19.  הוראות סעיפים 15 עד 18 לא יחולו על –

(1)   סם מסוכן במעבר בדואר;

(2)   סם מסוכן במעבר בכלי טיס העובר בשמי ישראל ואינו נוחת בה;

(3)   כמות של סם מסוכן היכולה להיות, בתום לב ובסבירות, חלק מן המלאי הרפואי של כלי שיט או כלי טיס.

עונשין (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

19א.  העובר על הוראות סימן זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

הוספת סעיף 19א

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

19א. העובר על הוראות סימן זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

בקורת סמים מסוכנים במעבר

20.  בכפוף לסייג כאמור בסעיף 19, רשאי מנהל אגף המכס והבלו, או פקיד שהוא הסמיך, לדרוש שיוצג היתר היצוא או היתר ההטיה הנוגע למשגור של סם מסוכן המובל במעבר בישראל, ורשאי הוא לנקוט פעולה נוספת לגבי המשגור כפי שנקבע בתקנות.

סימן ג: הדחת קטינים

הדחת קטין לסמים מסוכנים (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

21.  (א)  העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1)   נותן לקטין סם מסוכן;

(2)   בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

(3)   משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.

          (ב)  לענין סעיף זה, "אחראי לקטין" – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

(א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשר שנים עשרים שנה או קנס חצי מיליון לירות:

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

(א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

סייג (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

22.  סעיף 21 לא יחול על מי שעשה את המעשה לשם טיפול רפואי, בהיותו רופא או רופא שיניים, או לפי הוראת רופא או רופא שיניים, או בנסיבות חוקיות אחרות.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

22. סעיף 21 לא יחול על מי שעשה את המעשה לשם טיפול רפואי, בהיותו רופא או לפי הוראת רופא בהיותו רופא או רופא שיניים, או לפי הוראת רופא או רופא שיניים, או בנסיבות חוקיות אחרות.

דרכי ביצוע

23.  לענין מעשה לפי סעיף 21 אין נפקא מינה –

(1)   אם הקטין ידע שהוא משתמש בסם מסוכן או לא ידע על כך;

(2)   פרט לגבי פסקא (3), אם הנאשם פנה אל הקטין או הקטין אליו.

חזקות

24.  חזקה על אדם שעבר אחת העבירות לפי סעיף 21 אם עשה אחת מאלה:

(1)   נתן לידי קטין או לאחר בשבילו כלי הנועד לשימוש בסם מסוכן;

(2)   הזמין קטין למקום שבו רגילים אנשים להשתמש בסמים מסוכנים;

(3)   הזמין קטין למקום שבו יכול הקטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

(4)   הפנה קטין למקום כאמור בפסקאות (2) או (3) או עיכב אותו במקום כאמור.

מאסר חובה

25.  מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 21 או בנסיון לעבירה כאמור או בשידול לעבירה כאמור, יוטל עליו עונש מאסר, אם כעונש יחיד ואם בצירוף לעונש אחר, אך לא יוטל עליו מאסר על תנאי בלבד ולא יינתן עליו צו-מבחן.

(תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

פרק ג'1: עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 126 (ה"ח 816)

הוספת פרק ג'1

הגדרות – פרק ג'1 (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25א.  בפרק זה –

          "בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

          "עיסוק בקנבוס" – כל פעולה הטעונה רישיון לפי פקודה זו, לרבות החזקה והיתר לפי סעיף 10, ולמעט רישיון שניתן לשימוש עצמי לצרכים רפואיים;

          "קנבוס" – קנבוס כהגדרתו בתוספת הראשונה המשמש לצרכים רפואיים ולמחקר;

          "הקצין המוסמך" – ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה או קצין בדרגת רב-פקד ומעלה שהוא הסמיך לכך;

          "קצין משטרה בכיר" – קצין משטרה בכיר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, שהסמיך לכך ראש אגף שיטור;

          "ראש אגף חקירות ומודיעין" – ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל או קצין אחר בדרגת ניצב שהסמיך לכך המפקח הכללי של משטרת ישראל;

          "ראש אגף שיטור" – ראש אגף שיטור במשטרת ישראל או קצין אחר בדרגת ניצב שהסמיך לכך המפקח הכללי של משטרת ישראל;

          "ראש חטיבת אבטחה ורישוי" – ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל או קצין אחר בדרגת תת-ניצב שהסמיך לכך המפקח הכללי של משטרת ישראל;

          "רישיון לעיסוק בקנבוס" – רישיון או היתר לעיסוק בקנבוס;

          "תאגיד זר" – תאגיד שהתאגד על פי דין זר או תאגיד בשליטת תושב חוץ;

          "תובע" – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;

          "תושב חוץ" – יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 126 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25א

רישיון לעיסוק בקנבוס (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25ב.  (א)  רישיון לעיסוק בקנבוס יינתן לפי שיקול דעתו של המנהל, ויותנה בתנאי אבטחה ומיגון לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו, לפי דרישת ראש חטיבת אבטחה ורישוי; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות המנהל להתנות מתן רישיונות לעיסוק בקנבוס בהגבלות או בתנאים נוספים אף למטרות אחרות על פי שיקול דעתו.

          (ב)  תנאי הרישיון לעיסוק בקנבוס, לרבות תנאי האבטחה והמיגון, וכן מסמכים הנדרשים ממבקש הרישיון לפי פקודה זו, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות; פרסום התנאים והמסמכים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות הוא תנאי לדרישתם.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 126 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25ב

מתן המלצה לרישיון לעיסוק בקנבוס (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25ג.   (א)  המנהל יפנה למשטרת ישראל לעניין המלצתה לרישיון לעיסוק בקנבוס; לא יינתן רישיון לעיסוק בקנבוס אלא לאחר שהקצין המוסמך מסר למנהל המלצה כאמור בסעיף קטן (ב) או הודיע למנהל, בתוך 30 ימים מיום הפנייה אליו, כי נסיבות העניין אינן מצריכות את המלצתו.

          (ב)  המלצת הקצין המוסמך כאמור בסעיף קטן (א) תהיה לעניין אי-מניעה לתת רישיון למבקש מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי או בשל טעמים הנוגעים למהימנותו, ואם מבקש הרישיון הוא תאגיד – גם לאחר בחינת בעלי העניין בתאגיד; הקצין המוסמך ייתן את המלצתו לגבי כל מי שמחויב ברישיון על פי פקודה זו.

          (ג)   המלצת הקצין המוסמך כאמור בסעיף קטן (א) תינתן לא יאוחר מארבעה חודשים מיום שהמנהל העביר לו את כל המסמכים הדרושים; לעניין תאגיד זר או תושב חוץ, רשאי קצין בדרגת ניצב משנה שראש אגף חקירות ומודיעין הסמיך לכך להאריך את התקופה האמורה, מעת לעת, לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על חודשיים; הודעה על הארכת התקופה תימסר למנהל.

          (ד)  סבר הקצין המוסמך כי אין באפשרותו לאמת את המידע בעניין מבקש הרישיון או בעלי העניין בו, אם הוא תאגיד, יעביר את העניין לוועדה לבחינת מתן רישיון לעיסוק בקנבוס שהוקמה לפי סעיף 25ד, ויודיע על כך למנהל.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 127 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25ג

הוועדה לבחינת מתן רישיון לעיסוק בקנבוס (תיקון מס' 16)  תשע"ט-2019

25ד.  (א)  תוקם ועדה לבחינת מתן רישיון לעיסוק בקנבוס (בסעיף זה – הוועדה), ואלה חבריה:

(1)   השר לביטחון הפנים או עובד המשרד לביטחון הפנים שהוא מינה, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   המפקח הכללי במשטרת ישראל או שוטר שהוא מינה;

(3)   שר האוצר או עובד משרד האוצר שהוא מינה;

(4)   שר הכלכלה או עובד משרד הכלכלה שהוא מינה.

          (ב)  שר הבריאות רשאי למנות עובד ממשרדו שישמש כמשקיף.

          (ג)   הוועדה תמליץ למנהל בעניין מתן רישיון לעיסוק בקנבוס, לעניין בקשות למתן רישיון שהעביר הקצין המוסמך לבחינתה לפי סעיף 25ג(ד), בתוך חודשיים מיום שקיבלה את הבקשה לבחינה.

          (ד)  לא מסרה הוועדה את המלצתה בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ג), יפנה אליה המנהל כדי שתעביר את המלצתה.

          (ה)  לא מסרה הוועדה את המלצתה בתוך חודש מפניית המנהל כאמור בסעיף קטן (ד), יקבל המנהל החלטה בעניין מתן הרישיון לעיסוק בקנבוס.

          (ו)   יושב ראש הוועדה או מי שהוא הסמיך לכך רשאי להזמין לדיוני הוועדה כל אדם או בעל תפקיד אשר עשוי לדעתו לסייע לעבודתה של הוועדה.

          (ז)   החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות, יכריע קולו של יושב ראש הוועדה.

          (ח)  הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בפרק זה או לפיו.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 127 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25ד

בקשה לביטול רישיון לעיסוק בקנבוס (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25ה.  (א)  הופרו תנאי אבטחה ומיגון שנקבעו לפי הוראות סעיף 25ב(א) וקיים חשש ממשי לשלום הציבור ולביטחונו, רשאי קצין משטרה בכיר לפנות למנהל בבקשה לביטול הרישיון לעיסוק בקנבוס.

          (ב)  פנה קצין משטרה בכיר למנהל בבקשה לביטול רישיון לעיסוק בקנבוס כאמור בסעיף קטן (א), יפעל המנהל לקיום ההליכים הנדרשים לביטול הרישיון ויעדכן את קצין המשטרה הבכיר בדבר התקדמות ההליכים בתוך 30 ימים ממועד פנייתו, ואם ניתן לגביו צו הפסקה מינהלי כאמור בסעיף 25ז – בתוך 14 ימים ממועד הפנייה כאמור.

          (ג)   לא יבוטל רישיון לעיסוק בקנבוס אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני המנהל וקצין משטרה בכיר (בסעיף זה – שימוע משותף).

          (ד)  סבר המנהל, לאחר קיום השימוע המשותף, כי אין לבטל את הרישיון לעיסוק בקנבוס וקצין משטרה בכיר חלק עליו, יכריע בדבר השר לביטחון הפנים, לאחר התייעצות עם שר הבריאות.

          (ה)  בוטל רישיון לעיסוק בקנבוס לפי סעי זה, ימציא קצין משטרה בכיר או המנהל, לפי העניין, בתוך שלושה ימים ממועד ההחלטה, הודעה על כך לבעל הרישיון; ביטול הרישיון ייכנס לתוקף במועד ההמצאה.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 128 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25ה

סמכויות פיקוח (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25ו.   (א)  לשם פיקוח על ביצוע הוראות פרק זה בלבד, רשאי שוטר שהסמיך לכך ראש אגף שיטור –

(1)   לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות לפי פקודה זו או להקל את ביצוען; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(2)   לבצע בדיקות, לערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרים וכן למסור את הבדיקות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(3)   להיכנס למקום שמתקיים בו עיסוק בתחום הקנבוס לצרכים רפואיים או מחקר, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

          (ב)  אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכויותיו של שוטר על פי כל דין.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 128 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25ו

צו הפסקה מינהלי (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25ז.   (א)  היה יסוד סביר להניח כי מקום שמתקיים בו עיסוק בקנבוס פועל בניגוד לתנאי הרישיון לעיסוק בקנבוס, ובשל כך קיימת סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי מפקד המחוז של משטרת ישראל (בסעיף זה – מפקד המחוז) לצוות בכתב על בעל הרישיון, מפעיל המקום מטעמו או המחזיק מטעמו, להפסיק או להגביל את העיסוק, בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין, כדי להביא למניעת הסכנה או החשש לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו, והכול במידה שלא תעלה על הנדרש ובשים לב להיקף הפגיעה בגידול התוצאה החקלאית (בפרק זה – צו הפסקה מינהלי).

          (ב)  לא יינתן צו הפסקה מינהלי אלא לאחר שמפקד המחוז התייעץ עם המנהל; ואולם מצא מפקד המחוז כי מתקיימות נסיבות דחופות ויש לתת צו הפסקה מינהלי בלא דיחוי, רשאי הוא לתתו והצו יובא לעיון המנהל, להבעת עמדתו, בלא דיחוי ולא יאוחר משלושה ימים לאחר שניתן; מפקד המחוז יעביר למנהל עותק מצו הפסקה מינהלי שנתן.

          (ג)   צו הפסקה מינהלי לא יינתן אם הוגשו בעניין אותו עסק ובשל אותן נסיבות כתב אישום לפי פרק זה או בקשה לצו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 25ח.

          (ד)  צו הפסקה מינהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שיקבע מפקד המחוז בצו, והוא רשאי לבטלו או להאריכו לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 30 ימים.

          (ה)  בית משפט השלום רשאי, על פי בקשה בכתב של תובע, להאריך את תוקפו של הצו, בתנאים שיקבע, לתקופה נוספת, שלא תעלה על 60 ימים, אם שוכנע כי הצו חיוני לשם המשך מניעת הסכנה או החשש לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו שבשלה ניתן הצו, ורשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן.

          (ו)   הוגשה לבית המשפט בקשה להארכת תוקפו של צו מינהלי, יעמוד הצו בתוקפו שבעה ימים נוספים, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת.

          (ז)   צו הפסקה מינהלי יכלול את כל אלה:

(1)   פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו, ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין;

(2)   תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;

(3)   תקופת תוקפו של הצו והמגבלות שנקבעו במסגרתו;

(4)   פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו;

(5)   פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם מפקד המחוז.

          (ח)  צו הפסקה מינהלי יומצא למי שהצו ניתן כלפיו בדרך שבה מומצא כתב בית-דין בהליך אזרחי.

          (ט)  על צו הפסקה מינהלי ניתן לעתור לבית משפט שלום בתוך תקופת הצו; בדונו בצו כאמור יקיים בית המשפט ביקורת שיפוטית על צו ההפסקה המינהלי; הגשת העתירה לא תעכב את ביצוע הצו כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת; עתירה לפי סעיף זה תידון במעמד שני הצדדים בתוך שבעה ימים מיום הגשת העתירה.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 129 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25ז

צו הפסקה שיפוטי (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25ח.  (א)  היה יסוד סביר להניח כי מקום שמתקיים בו עיסוק בקנבוס פועל בניגוד לתנאי הרישיון או כי יש סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי בית משפט השלום, לבקשת תובע, לצוות על בעל הרישיון, המפעיל מטעמו או המחזיק מטעמו, להפסיק או להגביל את העיסוק, בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין כדי להביא להפסקת הפרת תנאי הרישיון או למניעת הסכנה או החשש לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו והכול במידה שלא תעלה על הנדרש ובשים לב להיקף הפגיעה בגידולי התוצרת החקלאית (בפרק זה – צו הפסקה שיפוטי).

          (ב)  בבואו לתת צו הפסקה שיפוטי, ישקול בית המשפט בין השאר את הפגיעה בבריאות הציבור ותובא לפניו לעניין זה עמדת המנהל.

          (ג)   תוקפו של צו הפסקה שיפוטי יהיה לתקופה שלא תעלה על 60 ימים, ורשאי בית המשפט לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן.

          (ד)  מתן צו הפסקה שיפוטי אינו מותנה בנקיטת הליכים נוספים לפי פרק זה.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 130 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25ח

סמכות מקומית לעניין צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי וסדרי דין (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25ט.  (א)  בית משפט השלום לעניין דיון בצו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי יהיה בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא העיסוק בקנבוס.

          (ב)  לדיון בעניין צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי יזומן בעל הרישיון; הדיון יתועד בפרוטוקול בלי שיהיה בתיעוד כדי לגלות חומר חסוי כמשמעותו בסעיף 25י, והפרוטוקול יימסר לצדדים.

          (ג)   לשם החלטתו בבקשה או בעתירה לפי סעיף 25ז או 25ח רשאי בית המשפט להיזקק לראיות אף אם אינן קבילות במשפט.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 130 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25ט

חומר חסוי (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25י.   (א)  בדיון בפני בית המשפט בעניין צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי, רשאי התובע לבקש לפרט או להציג לפני בית המשפט בלבד עובדות או מידע שעליהם הוא מבסס את טענותיו (בסעיף זה – חומר חסוי); בקשה כאמור תוגש בכתב ותהיה מנומקת במידת האפשר וככל שאין חשש לחשיפת החומר החסוי.

          (ב)  בית המשפט רשאי להיענות לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) ולהסתמך על החומר החסוי, אם מצא כי גילויו בנוכחות המשיב עלול לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי חשוב אחר; החומר החסוי יסומן, יוחזר למבקש לאחר העיון והדבר יירשם בפרוטוקול.

          (ג)   בית המשפט יודיע למבקש ולמשיב על החלטתו בבקשה לפי סעיף קטן (א), ורשאי הוא לקבוע שנימוקי ההחלטה, כולם או חלקם, יהיו חסויים.

          (ד)  החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי, רשאי המבקש להודיע כי הוא חוזר בו מהגשת החומר החסוי, ומשעשה כן – לא יועמד החומר לעיון המשיב והשופט יתעלם ממנו לצורך החלטותיו.

          (ה)  החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי ולא חזר בו המבקש מהגשת החומר החסוי כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי תובע לערער על החלטת בית המשפט בעניין זה בתוך 15 ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט שלערעור, אשר ידון בערעור בשופט אחד.

          (ו)   הודיע תובע לבית המשפט שהחליט כאמור בסעיף קטן (ה) כי הוא שוקל להגיש ערעור כאמור באותו סעיף קטן, לא יעביר בית המשפט את החומר החסוי למשיב עד להכרעה בערעור.

          (ז)   בדיון בערעור לפי סעיף קטן (ה) רשאי בית המשפט לעיין בחומר החסוי ולקבל פרטים נוספים מהתובע בלי לגלותם למשיב.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 131 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25י

ביצוע צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25יא. ניתן צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי, רשאי שוטר להיכנס למקום שלגביו ניתן הצו ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח סביר, בנסיבות העניין, כדי להבטיח את קיום הצו.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 131 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25יא

הפרות (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25יב. (א)  הפר אדם צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי, דינו – מאסר שנתיים.

          (ב)  הפר אדם תנאי מתנאי רישיון לעיסוק בקנבוס, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977; עבירה כאמור היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 131 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25יב

אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25יג.  (א)  נושא משרה בתאגיד שקיבל רישיון לעיסוק בקנבוס לפי סעיף 25ב חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 25יב(ב) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

          (ב)  נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

          (ג)   בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 132 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25יג

עבירת קנס (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019 (תיקון מס' 18) תשפ"ב-2021

25יד. (א)  השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים ושר הבריאות ובאישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, רשאי להכריז, בצו שיפורסם ברשומות, על עבירה לפי חוק זה כעל עבירת קנס; הוראות סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, לא יחולו לעניין הכרזה על עבירת קנס לפי סעיף קטן זה.

          (ב)  על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, רשאי השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים ושר הבריאות ובאישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה חוזרת או נוספת או לעבירה נמשכת, ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה על הקנס הקבוע לאותה עבירה.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 132 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25יד

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 18

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

25יד. (א) השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים ושר הבריאות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, רשאי להכריז, בצו שיפורסם ברשומות, על עבירה לפי חוק זה כעל עבירת קנס; הוראות סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, לא יחולו לעניין הכרזה על עבירת קנס לפי סעיף קטן זה.

(ב) על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, רשאי השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים ושר הבריאות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה חוזרת או נוספת או לעבירה נמשכת, ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה על הקנס הקבוע לאותה עבירה.

שמירת דינים (תיקון מס' 16) תשע"ט-2019

25טו. (א)  הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

          (ב)  אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מתחולת הוראות פקודה זו על קנבוס לצרכים רפואיים, ומסמכות המנהל להטיל הגבלות או תנאים על רישיונות וכן מהגבלות או תנאים שקבע המנהל, כל עוד לא נקבע אחרת בפרק זה.

מיום 1.5.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ט מס' 2770 מיום 2.1.2019 עמ' 132 (ה"ח 816)

הוספת סעיף 25טו

פרק ד': בקורת

כניסה ובקורת

26.  בכל עת סבירה רשאי המנהל להיכנס לחצריו של אדם שמותר לו, לפי סעיף 11(1)(2) או
(4), להחזיק סמים מסוכנים, כדי לבדוק את מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו ואת הרשומות והפנקסים של עסקאות בסמים מסוכנים שעליו לקיים לפי תקנות שעל פי פקודה זו; ורשאי הוא לדרוש מאותו אדם להציג לבדיקה את כל המסמכים, החשבונות וההיתרים הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים.

הפרעה לכניסה ולבקורת (תיקון מס' 1) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

27.  לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף 26, לא יפריע ולא יעכב בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור, ולא יימנע מהציג, לפי הדרישה, את כל מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו, את הרשומות והפנקסים שעליו לקיימם ומסמכים אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

27. לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף 26, לא יפריע ולא יעכב בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור, ולא יימנע מהציג, לפי הדרישה, את כל מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו, את הרשומות והפנקסים שעליו לקיימם ומסמכים אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות.

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

27. לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף 26, לא יפריע ולא יעכב בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור, ולא יימנע מהציג, לפי הדרישה, את כל מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו, את הרשומות והפנקסים שעליו לקיימם ומסמכים אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

חיפוש (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

28.  (א)  סמכויות שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יהיו נתונות לו גם לענין עוונות לפי פקודה זו.

 

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

          (ב)  מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפוש, רשאי שוטר לערוך חיפוש בלא צו חיפוש:

(1)   בכל רכב – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(תיקון מס' 6)  תשנ"ו-1996

(2)   על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן;

(תיקון מס' 6)  תשנ"ו-1996

(3)   על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש), התשכ"ט-1969 אגב כניסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, בעת שהייתו שם וכן בעת שהייתו בכלי טיס או שיט – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(4)   במטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני העלאתם לכלי טיס או שיט, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(תיקון מס' 6)  תשנ"ו-1996

(5)   על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אגב כניסתו למקום שבו נתונים עצירים במשמורת המשטרה – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(תיקון מס' 6)  תשנ"ו-1996

          (ג)   (נמחק).

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

          (ד)  לענין חיפושים לפי סעיפים קטנים (ב)(3) עד (5) ו-(ג), תהיה לשוטר ולסוהר הסמכות הנתונה בסעיף 9(ג) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977, לגבי מי שמסרב לחיפוש.

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

          (ה)  לפני תחילת חיפוש לפי סעיף זה באדם או ברכב, יודיע המחפש לאותו אדם או למי שנמצא ברכב באותה עת את מטרת החיפוש; החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר; חיפוש אצל אשה לא ייעשה אלא בידי אשה.

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

          (ו)   נעשה חיפוש לפי סעיף זה, תיערך רשימת הדברים שנתפשו; הרשימה תיחתם בידי המחפש ובידי מי שהחיפוש נערך בכליו או בגופו; נערך החיפוש ברכב, במטען או בטובין, תיחתם הרשימה בידי מי שמחזיק בהם בזמן החיפוש; העתק הרשימה החתומה כאמור יימסר למי שחתם עליה לפי דרישתו.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

החלפת סעיף 28

הנוסח הקודם:

28. (א) ראה שופט בית משפט שלום שיש יסוד סביר לחשוד, כי בניגוד להוראות פקודה זו או כל תקנה לפיה יש בהחזקתו או בשליטתו של אדם, בחצרים כלשהם, סם מסוכן או מסמך לעסקת סמים, רשאי הוא ליתן צו חיפוש המסמיך כל שוטר –

(1) להיכנס לחצרים שצויינו בו ולחפש בהם ואצל כל אדם המצוי שם;

(2) אם יש יסוד לחשוד שנעברה עבירה לפי פקודה זו לגבי סמים שנמצאו בחיפוש כאמור, או מסמך שנמצא שם הוא מסמך לעסקת סמים – לתפוס ולעכב את הסמים או המסמך;

(ב) צו חיפוש לפי סעיף זה תקפו חודש אחד מיום נתינתו ויחולו עליו הוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, למעט סעיף 26.

(ג) בסעיף זה, "מסמך לעסקת סמים" – מסמך הנוגע לעסקה, אף אם לא הושלמה, שהיא עבירה לפי פקודה זו, ולעניין עסקה שנעשתה או שהתכוונו לעשותה במקום שמחוץ לישראל – מסמך הנוגע לעסקה שהיא עבירה לפי הדין שבתוקף שם.

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 81 (ה"ח 1893)

28. (א) סמכויות שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יהיו נתונות לו גם לענין עוונות לפי פקודה זו.

(ב) מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפוש, רשאי שוטר לערוך חיפוש בלא צו חיפוש:

(1) בכל רכב – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(2) בכליו או בגופו של אדם, אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן;

(3) בכליו או בגופו של אדם אגב כניסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, בעת שהייתו שם וכן בעת שהייתו בכלי טיס או שיט – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(4) במטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני העלאתם לכלי טיס או שיט, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(5) בכליו או בגופו של אדם אגב כניסתו למקום שבו נתונים עצירים במשמורת המשטרה – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(ג) מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לו, רשאי סוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, לערוך חיפוש בלא צו חיפוש בכליו או בגופו של אדם אגב כניסתו למקום שהוכרז כבית סוהר, או בעת שהייתו שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו.

(ד) לענין חיפושים לפי סעיפים קטנים (ב)(3) עד (5) ו-(ג), תהיה לשוטר ולסוהר הסמכות הנתונה בסעיף 9(ג) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977, לגבי מי שמסרב לחיפוש.

(ה) לפני תחילת חיפוש לפי סעיף זה באדם או ברכב, יודיע המחפש לאותו אדם או למי שנמצא ברכב באותה עת את מטרת החיפוש; החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר; חיפוש אצל אשה לא ייעשה אלא בידי אשה.

(ו) נעשה חיפוש לפי סעיף זה, תיערך רשימת הדברים שנתפשו; הרשימה תיחתם בידי המחפש ובידי מי שהחיפוש נערך בכליו או בגופו; נערך החיפוש ברכב, במטען או בטובין, תיחתם הרשימה בידי מי שמחזיק בהם בזמן החיפוש; העתק הרשימה החתומה כאמור יימסר למי שחתם עליה לפי דרישתו.

 

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 147 (ה"ח 2344, ה"ח 2459)

(ב) מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפוש, רשאי שוטר לערוך חיפוש בלא צו חיפוש:

(1) בכל רכב – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(2) בכליו או בגופו של אדם על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן;

(3) בכליו או בגופו של אדם על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אגב כניסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, בעת שהייתו שם וכן בעת שהייתו בכלי טיס או שיט – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(4) במטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני העלאתם לכלי טיס או שיט, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(5) בכליו או בגופו של אדם על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אגב כניסתו למקום שבו נתונים עצירים במשמורת המשטרה – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(ג) מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לו, רשאי סוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 , לערוך חיפוש בלא צו חיפוש בכליו או בגופו של אדם אגב כניסתו למקום שהוכרז כבית סוהר, או בעת שהייתו שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו.

פרק ה': שפיטה ועונשין

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

29.  (בוטל)

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 81 (ה"ח 1893)

ביטול סעיף 29

הנוסח הקודם:

שיפוט בית משפט מחוזי

29. בית משפט מחוזי הדן בעבירה לפי פקודה זו יכול לדון בשופט אחד אם לא הורה נשיא בית המשפט המחוזי הוראה אחרת.

(תיקון מס' 2)  תשל"ט-1979

30.  (בוטל).

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

30. מותר להעמיד אדם לדין לפני בית משפט שלום בשל החזקת סם מסוכן או שימוש בו בעבירה על הוראות פקודה זו בשל עבירה לפי פקודה זו, ומשהורשע בו יוטל עליו עונש שאינו עולה על מאסר שלוש שנים או קנס עשרת אלפים לירות חמישים אלף לירות.

 

מיום 3.7.1985

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ה מס' 1149 מיום 3.7.1985 עמ' 140 (ה"ח 1709)

ביטול סעיף 30

הנוסח הקודם:

שיפוט בית משפט שלום

30. מותר להעמיד אדם לדין לפני בית משפט שלום בשל עבירה לפי פקודה זו, ומשהורשע בו יוטל עליו עונש שאינו עולה על מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות.

חזקות

31.  במשפט נגד אדם על עבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה –

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(1)   הטוען שבידו תעודה, רשיון, היתר, רשומה או מסמך לענין פקודה זו – עליו הראיה;

(2)   היה המשפט על עבירה לגבי סם, חזקה על הנאשם שידע כי הסם הוא מסוכן, והטוען להגנתו שלא ידע על כך – עליו הראיה;

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(3)   מי שהחזיק סם מסוג המפורט בתוספת השניה בכמות העולה על הכמות המפורטת לצידו – חזקה שהחזיק בסם שלא לצורך צריכתו העצמית ועליו הראיה לסתור;

(תיקון מס' 3)  תשמ"ט-1989

(4)   עדות עד מומחה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על בדיקה מדגמית שנעשתה בסם, תהיה ראיה לענין סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו, כל עוד לא הוכח היפוכה;

(תיקון מס' 3)  תשמ"ט-1989

(5)   הושמד סם מסוכן כאמור בסעיף 36(א), תהיה תעודה שניתנה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו והחתומה בידי שני עדים, ראיה לענין הסם שהושמד, כל עוד לא הוכח היפוכה;

(תיקון מס' 3)  תשמ"ט-1989

(6)   קבע בית המשפט לפי סעיף 36א(ב) שנידון הוא סוחר סמים –

(א)   כל רכוש של אדם כאמור, ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו אשר טרם מלאו להם עשרים ואחת שנים, וכן רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו או העבירו לאותו אדם ללא תמורה, ייראה כרכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן הוכיח הנידון אחד מאלה:

(אא) האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים;

(בב) הרכוש הגיע לידיו או לידי בעליו לא מאוחר משמונה שנים שקדמו ליום הגשת כתב האישום בשל העבירה שעליה נדון;

(ב)   כל רכוש שנמצא בחזקתו או בחשבונו של הנידון ייראה כרכוש שלו אלא אם כן הוכיח שהרכוש הוא של זולתו, שאינו אחד האנשים המפורטים בפסקה (א).

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

(1) אין צורך בראיות לסתור תעודה, רשיון, היתר, רשומה או מסמך שהוגשו לענין חריג או לענין הגנה, והרוצה להסתמך עליהם – עליו הראיה הטוען שבידו תעודה, רשיון, היתר, רשומה או מסמך לענין פקודה זו – עליו הראיה;

(2) היה המשפט על עבירה לגבי סם, חזקה על הנאשם שידע כי הסם הוא מסוכן, והטוען להגנתו שלא ידע על כך – עליו הראיה;

(3) מי שהחזיק סם מסוג המפורט בתוספת השניה בכמות העולה על הכמות המפורטת לצידו – חזקה שהחזיק בסם שלא לצורך צריכתו העצמית ועליו הראיה לסתור.

 

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 81 (ה"ח 1893)

הוספת פסקאות 31(4), 31(5), 31(6)

קנס לפי שווי או טובת הנאה (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

32.  בית המשפט רשאי להטיל על מי שהורשע בעבירה לפי פקודה זו, למעט בעבירה שנעברה לצריכתו העצמית של הנאשם, קנס פי חמישה משווי הסם שבו נעברה העבירה או משווי טובת ההנאה שהושגה בעבירה, או את הקנס שנקבע במפורש לעבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

החלפת סעיף 32

הנוסח הקודם:

עבירה על הוראות הפקודה

32. המפר הוראה מהוראות פקודה זו, ולא נקבע לעבירה עונש אחר, דינו – מאסר עשר שנים או קנס חמישים אלף לירות.

עבירות על תקנות (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

33.  (א)  העובר על תקנה שהותקנה על פי פקודה זו, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

          (ב)  (נמחק).

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 82 (ה"ח 1893)

33. (א) העובר על תקנה שהותקנה על פי פקודה זו, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמשת אלפים לירות כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(ב) הורשע אדם על עבירה לפי סעיף קטן (א) הנוגעת לניהול פנקסים או למתן מרשמים המכילים סמים שפקודה זו חלה עליהם או לניפוק על פי המרשמים, לא יידון למאסר בלי ברירה לשלם קנס או לקנס העולה על 750 לירות, אם ראה בית המשפט שהעבירה נעברה מחוסר תשומת לב ולא נעברה אגב ביצוע, או הכנה או כוונה לבצע, עבירה לפי פקודה זו, או בקשר לכך.

מנהלי חברה

34.  הורשעה חברה בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יאשמו באותה עבירה היושב ראש, כל מנהל וכל פקיד העוסק בניהולה, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או הסכמתו.

חילוט חובה

35.  הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יצווה בית המשפט על חילוטם של הסמים המסוכנים, המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, והם יושמדו או ייעשה בהם בדרך אחרת, הכל כפי שייראה לבית המשפט.

חילוט רשות (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

36.  (א)  הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם, רשאי בית המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף 31(5), לצוות על חילוטם וכן על השמדתם בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם, ובלבד שאם הוגש כתב אישום, לא יורה בית המשפט על השמדת הסמים אלא לאחר שהעתק תעודה לפי סעיף 31(5) נמסר לנאשם או לסניגורו וניתנה להם הזדמנות לעשות בהם או לגביהם את הפעולות הנדרשות לפי דעתם כדי לסתור את ראיות התביעה לענינם.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יורה בית המשפט על השמדת סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם אם מתנהלת חקירה נגד חשוד וטרם הוגש כתב אישום.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 82 (ה"ח 1893)

החלפת סעיף 36

הנוסח הקודם:

36. (א) הגיעו סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם לידי המשטרה עקב חקירת עבירה לפי פקודה זו, רשאי בית משפט לצוות על חילוט הסמים או הכלים, גם אם זוכה הנאשם שהואשם לגביהם וגם אם לא ננקטו הליכים משפטיים.

(ב) הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, רשאי בית המשפט לצוות כי יחולטו לאוצר המדינה טובין אלה:

(1) רכב ששימש בהובלת סמים מסוכנים שלגביהם נעברה העבירה, למעט כלי שיט שתפוסתו הרשומה עולה על מאתיים וחמישים טון;

(2) חבילה שמוסתר בה סם מסוכן שלגביו נעברה העבירה.

חילוט רכוש בהליך פלילי (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

36א.  (א)  הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא –

(1)  רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;

(2)  רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.

לענין פסקאות (1) ו-(2) –

          "ביצוע העבירה" – לרבות ביצוע כל עבירה אחרת של עסקת סמים, אף אם לא הורשע בה הנידון, ובלבד שהיא קשורה לעבירה שבה הוא הורשע.

          (ב)  בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנידון הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על פי בקשת תובע, שהנידון הוא סוחר סמים ומשעשה כן – יצווה בגזר הדין, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט.

          (ג)   לא יצווה בית משפט על חילוט כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון וכן אם הם ידועים לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש (להלן – הטוען לזכות ברכוש), הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

          (ד)  טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן (ג), וראה בית המשפט, מטעמים שיירשמו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי; קבע בית המשפט כן, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף 31(6).

          (ה)  בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים, יצויינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד לגזר הדין.

          (ו)   הודעה על בקשת תובע לחלט רכוש תימסר לטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 82 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36א

חילוט רכוש בהליך אזרחי (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

36ב.  (א)  נוכת בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, כי רכוש –

(1)   שימש כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיפים 6 או 13 או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור;

(2)   הוא רכב ששימש כאמצעי לביצוע עבירה של עסקת סמים או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור; או

(3)   הושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה של עסקת סמים, או כתוצאה מביצוע עבירה כאמור –

          רשאי הוא לצוות על חילוטו גם אם לא הואשם או לא הורשע אדם בעבירה על פי הפקודה (להלן – חילוט אזרחי).

          (ב)  בקשת פרקליט המחוז תפרט את הרכוש שאת חילוטו מבקשים והודעה עליה תימסר למי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.

          (ג)   המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע; קבע בית המשפט כאמור בסעיף 36א(ד), יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף זה.

          (ד)  על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 83 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ב

סייגים לחילוט רכוש (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

36ג.   (א)  בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א או 36ב, אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידיעתו או שלא בהסכמתו, או שרכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב ובלי שיכול היה לדעת כי הוא שימש או הושג בעבירה.

          (ב)  בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א ו-36ב אלא אם כן נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.

(תיקון מס' 10) תשס"ט-2008

          (ג)   בית המשפט לא יצווה על חילוטם של מטלטלים שאינם ניתנים לעיקול לפי פסקאות (1) עד (6) לסעיף 22(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 83 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ג

 

מיום 16.5.2009

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ט מס' 2188 מיום 16.11.2008 עמ' 65 (ה"ח 260)

(ג) בית המשפט לא יצווה על חילוטם של מטלטלים שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22 פסקאות (1) עד (6) לסעיף 22(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

ביטול חילוט (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

36ד.  (א)  מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיפים 36א או 36ב (להלן בסעיף זה – המבקש), ולא הוזמן להשמיע את טענותיו לענין צו החילוט, רשאי לבקש מאת בית המשפט שציווה על החילוט – לבטל את הצו.

          (ב)  בקשה לביטול צו חילוט תהיה תוך שנתיים מיום מתן צו החילוט או תוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן.

          (ג)   ביטל בית המשפט את צו החילוט – יצווה על החזרת הרכוש למבקש או תשלום תמורתו מאוצר המדינה אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים המבקש לקבל את תמורתו; ציוה בית המשפט על תשלום תמורת הרכוש – יקבע בצו את סכום התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו החילוט או ביום מתן צו התשלום, לפי הגבוה שבהם; צו התשלום יינתן לא יאוחר מששה חדשים מיום שהחליט בית המשפט לבטל את צו החילוט.

          (ד)  ביטל בית המשפט את צו החילוט, רשאי הוא לצוות על תשלום דמי שימוש ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש, וכן על תשלום פיצוי בשל נזק או פחת שנגרם לרכוש באותה תקופה.

          (ה)  צו להחזרת רכוש או צו התשלום יבוצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מששים ימים מיום נתינתם.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 84 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ד

ערעור (תיקון מס' 3)  תשמ"ט-1989

36ה.  ערעור של מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיף 36א וערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיף 36ד יהיו בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי, ואולם אם ניתנה ההחלטה בגזר דין והוגש ערעור על פסק הדין, רשאי בית המשפט שלערעור לשמוע גם את ערעורו של מי שטוען לזכות ברכוש.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 84 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ה

סעדים לחילוט רכוש (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

36ו.   (א)  הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת צו זמני בדבר – מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה – צו זמני); לענין זה, "בית המשפט" – בית המשפט שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין.

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

          (ב)  בית משפט מחוזי רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף קטן (א), בטרם הוגש כתב אישום או בטרם הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, על-פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהרכוש שלגביו מבקשים את הצו עלול להיעלם או שעלולים לעשות בו פעולות שימנעו את מימוש החילוט; תקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא הוגש כתב אישום תוך תשעים ימים מיום שניתן.

          (ג)   בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם במעמד צד אחד, אם סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו; תקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופה נוספת שלא תעלה על עשרה ימים.

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

          (ד)  (1)   על החלטת בית משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית משפט מחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד; על החלטת בית משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור כאמור בשופט אחד;

(2)   על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה ראשונה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד;

(3)   ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער.

          (ה)  ציווה בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ולא חולט הרכוש, רשאי בית המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינה.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 84 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ו

 

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 374 (ה"ח 319)

(א) הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת צו זמני בדבר – מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה – צו זמני); לענין זה, "בית המשפט" – בית המשפט המחוזי שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין.

(ב) בית המשפט המחוזי בית משפט מחוזי רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף קטן (א), בטרם הוגש כתב אישום או בטרם הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, על-פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהרכוש שלגביו מבקשים את הצו עלול להיעלם או שעלולים לעשות בו פעולות שימנעו את מימוש החילוט; תקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא הוגש כתב אישום תוך תשעים ימים מיום שניתן.

(ג) בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם במעמד צד אחד, אם סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו; תקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופה נוספת שלא תעלה על עשרה ימים.

(ד) על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד; הערעור יוגש תוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער.

(ד) (1) על החלטת בית משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית משפט מחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד; על החלטת בית משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור כאמור בשופט אחד;

(2) על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה ראשונה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד;

(3) ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער.

חילוט רכוש אחר (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

36ז.   הורה בית המשפט על חילוט רכוש, כאמור בסעיפים 36א או 36ב והרכוש לא אותר או שהועבר לקונה בתום לב או שהוברח או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של הנידון או שעורב ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי, וכן לפי בקשת הנידון – רשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר של הנידון, השווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הורה; לענין סעיף זה, "הנידון" – לרבות מי שנגד רכושו ניתן צו חילוט לפי סעיף 36ב.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ז

ניהול הרכוש המחולט והשימוש בו (תיקון מס' 3)  תשמ"ט-1989

36ח.  (א)  החלטת בית המשפט על חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס הכללי לתפוש את הרכוש המחולט; הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לאפוטרופוס הכללי ויופקד על-ידיו בקרן שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לענין זה.

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2003 (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 14) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 17) תשפ"א-2020

          (ב)  שר המשפטים והשר לחיזוק וקידום קהילתי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:

 

(1)   תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2003 (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 14) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 17) תשפ"א-2020

(2)   ביצוע תפקידי הרשות הלאומית לביטחון קהילתי לפי חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז-2017;

 

(3)   תשלומים על מידע, עזרה באכיפת הפקודה או גילוי רכוש בר-חילוט;

(4)   תשלומים לפי סעיף 36ד(ג) ו-(ד);

(תיקון מס' 7)  תש"ס-2000

(5)   ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;

(תיקון מס' 7)  תש"ס-2000

(6)   ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ח

 

מיום 17.8.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1753 מיום 17.8.2000 עמ' 304 (ה"ח 2809)

הוספת פסקאות 36ח(ב)(5), 36ח(ב)(6)

 

מיום 12.11.2003

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1909 מיום 12.11.2003 עמ' 14 (ה"ח 46)

(ב) שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות למלחמה בסמים חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:

(1) תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;

(2) ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988;

 

מיום 2.8.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2375 מיום 2.8.2012 עמ' 614 (ה"ח 658)

(ב) שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח-1988, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:

(1) תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;

(2) ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח-1988;

 

מיום 7.2.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ז מס' 2659 מיום 7.8.2017 עמ' 1139 (ה"ח 1111)

(ב) שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח-1988 והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:

(1) תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;

(2) ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח-1988 הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול לפי חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017;

 

מיום 24.12.2020

תיקון מס' 17

ס"ח תשפ"א מס' 2884 מיום 24.12.2020 עמ' 229 (ה"ח 1379)

(ב) שר המשפטים והשר לביטחון הפנים והשר לחיזוק וקידום קהילתי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:

(1) תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;

(2) ביצוע תפקידי הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול הרשות הלאומית לביטחון קהילתי לפי חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז-2017;

תקנות לענין חילוט (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

36ט.  שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי, הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, ערעור, לרבות מועדי ערעור, וכן בדבר הדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים ולמתן הודעות לבעלי ענין ברכוש, ולרבות כל ענין אחר הדרוש לביצוע הוראות פקודה זו לענין חילוט.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ט

שימוש בקנסות (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

36י.   קנס שהטיל בית המשפט לפי פקודה זו יופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח(א).

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36י

סגירת חצרים

37.  הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 7, 9 או 10, והעבירה נעברה בחצרים המשמשים בית קפה או למכירת משקאות משכרים או בחצרים אחרים שהציבור רשאי להיכנס אליהם, ונוכח בית המשפט כי לפני כן נעברה באותם חצרים עבירה לפי פקודה זו, רשאי הוא, בנוסף על כל עונש אחר, לצוות על סגירת החצרים בפני הציבור דרך קבע או לתקופה שיורה עליה.

שלילת רשיון (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 4) תשנ"ב-1991 (תיקון מס' 11) תשע"א-2011

37א.  (א)  הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ולסמכותו לפי סעיף 43 האמור כפי שהוחל בסעיף 46ג לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (בסעיף זה – פקודת מסילות הברזל), לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה או מלהחזיק רשיון רכב לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ורשאי הוא, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור, לפסול אותו כאמור לתקופה ארוכה יותר; לעניין סעיף זה, "רישיון נהיגה" – לרבות רישיון לנהיגת רכבת מקומית שניתן לפי סימן ח' בפרק ד'1 לפקודת מסילות הברזל.

(תיקון מס' 4) תשנ"ב-1991

          (א1) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7(ג) סיפה, או קבע בית המשפט כי האדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הורשע לפני כן בעבירה כאמור או שנקבע לגביו לפני כן כי עבר עבירה כאמור, יפסול אותו בית המשפט מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שנתיים; אולם רשאי בית-המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, שלא לפסול אותו כאמור או להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

(תיקון מס' 4) תשנ"ב-1991

          (א2) פסל בית-המשפט אדם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, ואותו אדם נדון גם לעונש מאסר, רשאי בית-המשפט לקבוע כי הפסילה תיכנס לתוקף ביום גמר ריצוי עונש המאסר.

          (ב)  הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הוא בעל רשיון מקצוע או עסק או רשיון אחר, ובית המשפט נוכח כי העבירה נעברה אגב עיסוק במקצוע או בעסק או שימוש ברשיון, או שביצועה נתאפשר או הוקל עקב הפעלת המקצוע או העסק או השימוש ברשיון, או שהעבירה נעברה במקום המקצוע או העסק - רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לצוות על שלילת הרשיון לתקופה שיקבע, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 37א

 

מיום 4.12.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ב מס' 1373 מיום 4.12.1991 עמ' 20 (ה"ח 2066)

37א. (א) הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], לפסול אותו מהחזיק ברשיון נהיגה או ברשיון רכב לתקופה שיקבע, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה או מלהחזיק רשיון רכב לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ורשאי הוא, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור, לפסול אותו כאמור לתקופה ארוכה יותר.

(א1) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7(ג) סיפה, או קבע בית המשפט כי האדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הורשע לפני כן בעבירה כאמור או שנקבע לגביו לפני כן כי עבר עבירה כאמור, יפסול אותו בית המשפט מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שנתיים; אולם רשאי בית-המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, שלא לפסול אותו כאמור או להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

(א2) פסל בית-המשפט אדם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, ואותו אדם נדון גם לעונש מאסר, רשאי בית-המשפט לקבוע כי הפסילה תיכנס לתוקף ביום גמר ריצוי עונש המאסר.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1203 (ה"ח 563)

(א) הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ולסמכותו לפי סעיף 43 האמור כפי שהוחל בסעיף 46ג לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (בסעיף זה – פקודת מסילות הברזל), לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה או מלהחזיק רשיון רכב לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ורשאי הוא, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור, לפסול אותו כאמור לתקופה ארוכה יותר; לעניין סעיף זה, "רישיון נהיגה" – לרבות רישיון לנהיגת רכבת מקומית שניתן לפי סימן ח' בפרק ד'1 לפקודת מסילות הברזל.

שלילת דרכון (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

37ב.  הורשע אדם לפי פקודה זו ונוכח בית המשפט כי ביצוע העבירה נתאפשר עקב שימוש בדרכון ישראלי, רשאי הוא בנוסף לכל עונש אחר לפסלו מהחזיק בדרכון לתקופה שיקבע, ולהורות על תפישת דרכונו.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 37ב

עבירות חוץ

38.  (א)  אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי פקודה זו – רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.

          (ב)  מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי הוראות סעיף 6 או סימן ב' של פרק ג', או עבירה של החזקת סם מסוכן לפי סעיף 7 – רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.

          (ג)   לא יועמד אדם לדין מכוח האמור בסעיף קטן (ב) אם המעשה נעשה במקום הנתון לשיפוטה של מדינת חוץ, אלא אם המעשה אסור גם על פי החוק במקום המעשה.

          (ד)  כתב-אישום לפי סעיף זה לא יוגש אלא מטעם היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.

          (ה)  לא יוגש כתב אישום לפי סעיף זה נגד אדם על מעשה שהורשע או זוכה עליו מחוץ לישראל.

פרק ו': תקנות וצווים

תקנות (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

39.  שר הבריאות רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת להתקין תקנות לביצוע פקודה זו, ובלי לגרוע מכלליות הסמכות האמורה רשאי הוא –

(1)   לקבוע את נהלי היבוא, היצוא והמעבר של סמים מסוכנים וטפסי ההיתרים והתעודות שיש להשיגם ולהשתמש בהם בקשר לכך;

(2)   להורות שכל מי שמותר לו להחזיק סמים מסוכנים יקיים רשומות מתאימות בדבר קנייתם והעשיה בהם;

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(3)   להסדיר את ההספקה והחלוקה של סמים מסוכנים;

(4)   להסדיר מתן מרשמים לסמים מסוכנים מאת רופאים, רופאי שיניים ורופאים וטרינריים והטיפול במרשמים אלה;

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(5)   לקבוע הוראות בדבר בקורת ופיקוח על סמים מסוכנים שבידי רשויות המדינה ומוסדותיה.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

(3) להסדיר את המכירה ההספקה והחלוקה של סמים מסוכנים;

(4) להסדיר מתן מרשמים לסמים מסוכנים מאת רופאים, רופאי שיניים ורופאים וטרינריים והטיפול במרשמים אלה;

(5) לקבוע הוראות בדבר בקורת ופיקוח על סמים מסוכנים שבידי רשויות המדינה ומוסדותיה.

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

39. שר הבריאות רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת להתקין תקנות לביצוע פקודה זו, ובלי לגרוע מכלליות הסמכות האמורה רשאי הוא –

החלת הפקודה על סמים מסויימים

40.  שר הבריאות רשאי להחיל בצו את הוראות פקודה זו, בשינויים שיפורשו בצו, על סמים אלה ועל מלחיהם:

(1)   מתילמורפין, הידוע בדרך כלל בשם קודאין;

(2)   אתילמורפין, הידוע בדרך כלל בשם דיונין.

שינוי התוספות (תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

41.  שר הבריאות רשאי, באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת ובהודעה ברשומות, לשנות את התוספות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן, ולהתנות בהן תנאים.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 136 (ה"ח 1377)

41. שר הבריאות רשאי, באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת ובהודעה ברשומות, לשנות את התוספת, להוסיף עליה או לגרוע ממנה, ולהתנות בה תנאים לשנות את התוספות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן, ולהתנות בהן תנאים.

תחילה

42.  תחילתו של נוסח זה תשעים יום לאחר פרסומו.

 

הודעה תשל"ו-1976 (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

תוספת ראשונה

 (סעיפים 1, 11 ו-41)

מיום 2.9.1976

הודעה תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3584 מיום 2.9.1976 עמ' 2604

(סעיפים 1 ו-41) (סעיפים 1, 11 ו-41)

 

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 136 (ה"ח 1377)

תוספת תוספת ראשונה

הודעה תשמ"א-1981 הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1993

תנאים:

לענין הסמים המפורטים בסימן ב' של חלק א' ובסימנים ב', ו-ג' לחלק ב', תהא משמעות "האמנה", במקום משמעותה לפי סעיף 1 לפקודה, האמנה בדבר חמרים פסיכוטרופיים שנחתמה בוינה ביום 21 בפברואר 1971.

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1167

ב. על הסמים שבסימנים ג' ו-ד' של חלק ב' לא יחולו הוראות הפקודה לעניין היתרי יבוא ויצוא; לענין זה יהיה די בהצהרת יצואן או יבואן הכוללת את הפרטים הדרושים בהיתרי יצוא או יבוא, לפי הענין.

 

מיום 1.1.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 60

א. לענין הסמים המפורטים בסימן ב' של חלק א' ובסימנים ב', ג' ו-ד' של חלק ב' ובסימנים ב' וג' לחלק ב', תהא משמעות "האמנה", במקום משמעותה לפי סעיף 1 לפקודה, האמנה בדבר חמרים פסיכוטרופיים שנחתמה בוינה ביום 21 בפברואר 1971.

ב. על הסמים שבסימנים ג' ו-ד' של חלק ב' לא יחולו הוראות הפקודה לעניין היתרי יבוא ויצוא; לענין זה יהיה די בהצהרת יצואן או יבואן הכוללת את הפרטים הדרושים בהיתרי יצוא או יבוא, לפי הענין.

 

הגדרות הודעה תשמ"א-1981

בתוספת זו –

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1167

הוספת הגדרות

          "אופיום" – מיץ מוקרש מאליו שנתקבל מהלקטיו של צמח הפרג בין בצורתו המקורית של המיץ ובין מעורב בחמרים אחרים, תהא אשר תהא כמות המורפין שבו; לרבות פסולת וכל מה שמשתייר אחרי עישון אופיום;

          "אופיום רפואי" – אופיום שעבר את התהליכים הדרושים כדי להתאימו לשימוש רפואי בין בצורת אבקה או גרגירים או בצורה אחרת ובין במעורב בחמרים נויטראליים;

הודעה תשע"ג-2013

          "נגזרת מבנית" – חומר שבו קיימת התמרה (substitution או replacement) או גריעה של קבוצה כימית אחת או יותר על המבנה הכימי של חומר נתון;

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1473

הוספת הגדרת "נגזרת כימית"

 

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1192

החלפת הגדרת "נגזרת כימית" בהגדרת "נגזרת מבנית"

הנוסח הקודם:

"נגזרת כימית" – חומר המתקבל כתוצאה מהוספה או גריעה של קבוצה כימית אחת או יותר על המבנה הכימי של חומר נתון;

          "עלי קוקה" – עלי אחד הצמחים מסוג אריתרוקסילום (Erythroxylum) שאפשר להפיק מהם קוקאין במישרין או בתהליך כימי;

הודעה תשע"ג-2013 הודעה תשפ"א-2020

          "קבוצה כימית" – הלידים, הלו-אלקילים, אלקילים, אלק-אוקסידים, קרבוקסילאטים, אצילים, אמינים, אמידים, הידרוקסידים, תיולים, סלנולים, תיואלקילים, סלנואלקילים, תיואסטרים, סלנואסטרים, פנולים, תיופנולים, בנזילים, פנילים, ניטרילים, קבוצות ניטרו, תיאופן, פוראן, תיוציאנאטים (SCN) ואיזוציאנאטים (NCO), מתילן די-אוקסי;

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1473

הוספת הגדרת "קבוצה כימית"

 

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1192

החלפת הגדרת "קבוצה כימית"

הנוסח הקודם:

"קבוצה כימית" – הלידים, אסטרים, אתרים, אלק-אוקסידים, אלקאנים, אלקינים, אמינים, אמידים, קרבוקסילאטים, כהלים, אלקילים, תיולים, סלנולים, תיואלקילים, סלנואלקילים, תיואסטרים, סלנואסטרים, פנולים, תיופנולים, אלקיל הלידים, בנזילים, פנילים, ניטרילים, תרכובות ניטרו, קטונים, אלדהידים, תיוקטונים, תיוציאנאטים (SCN) ואיזוציאנאטים (NCO) של חומר נתון;

 

מיום 12.10.2020

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8816 מיום 12.10.2020 עמ' 124

"קבוצה כימית" – הלידים, הלו-אלקילים, אלקילים, אלק-אוקסידים, קרבוקסילאטים, אצילים, אמינים, אמידים, הידרוקסידים, תיולים, סלנולים, תיואלקילים, סלנואלקילים, תיואסטרים, סלנואסטרים, פנולים, תיופנולים, בנזילים, פנילים, ניטרילים, קבוצות ניטרו, תיאופן, פוראן, תיוציאנאטים (SCN) ואיזוציאנאטים (NCO), מתילן די-אוקסי;

הודעה תשס"א-2001

          "קנבוס" – כל צמח מהסוג קנבוס (Cannabis) וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט שמן המופק מזרעיו.

מיום 1.8.2001

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6113 מיום 2.7.2001 עמ' 904

"קנבוס" – כל צמח מהסוג קנבוס (Cannabis) וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט שמן המופק מזרעיו.

 

חלק א'

הודעה תשמ"א-1981

סימן א'

1.    קנבוס                                                                                                      Cannabis

2.    שרף של קנבוס                                                                               Cannabis Resina

        ידוע גם בשם: חשיש                                                                                                      Syn: Hashish

3.    עלי קוקה                                                                                              Cocae Folia

4.    אופיום                                                                                                         Opium

5.    כל צמח ממין הפרג המרדים, וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט הזרעים                          Papaver Somniferum

6.    כל צמח ממין פרג החפים, וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו, אך למעט הזרעים                               Papaver Bracteatum

(תיקון מס' 3)  תשמ"ט-1989

7.    (נמחק).

מיום 25.11.1976

הודעה תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3623 מיום 25.11.1976 עמ' 421

החלפת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. הפָרָג המרדים PAPAVER SOMNIFERUM L.

למעט: זרעיו

 

מיום 20.1.1977

הודעה (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3653 מיום 20.1.1977 עמ' 757

7. כל צמח מן הסוג פרג Papaver וכל חלק ממנו, לרבות שורשיו אך למעט הזרעים.

 

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1167

החלפת סימן א'

הנוסח הקודם:

1. קנבוס הודי CANNABIS INDICA

2. קנבוס תרבותי CANNABIS SATIVA L.

3. שרף של קנבוס תרבותי CANNABIS SATIVAE RESINA

ידוע גם בשם: חשיש Synonymum: Hashish

למעט:

התכשירים הנזכרים בחלק ב'

4. עלי קוקא COCAE FOLIA

5. אופיום גולמי OPIUM CRUDUM

6. אופיום מעובד OPIUM PRAEPARATUM

7. כל צמח מן הסוג פרג Papaver וכל חלק ממנו, לרבות שורשיו אך למעט הזרעים.

8. התכשירים המכילים את הסמים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

מחיקת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. התכשירים המכילים חומר מן החמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

הודעה תשע"ה-2014

8.    צמח המיטרגינה ספסיוזה, וכל חלק ממנו, לרבות שורשיו וזרעיו        Mitragyna speciosa

       ידוע גם בשם: קראטום, kratom, kratum

מיום 5.11.2014

הודעה תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7436 מיום 5.11.2014 עמ' 62

הוספת פרט 8

 

סימן ב'

 

1.    דיאתילאמיד של החומצה הליזרגית            ACIDUM DIETHYLAMIDO-LYSERGICUM

NN-diethyl-lysergamidum

       ידוע גם בשמות: לס"ד, לס"ד-25 ליזרגיד, ליזרגאמיד, דליזיד Synonyma: LSD, LSD-25, Lysergide, Lysergamid, Delysid

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ג-2013

1א.  2 אמינו אינדאן                                                                                2-amino-indane

       לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורט ולמעט –

Rasagiline (R)-N-(prop-2-ynyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine

מיום 22.5.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6998 מיום 8.5.2011 עמ' 943

הוספת פרט 1א

 

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1192

לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורט ולמעט –

הודעה תשע"ג-2013

1א1. מתאוקסי פניל פיפרזין                                               1-(-methoxyphenyl) piperazine

       ידוע גם בשם:                                                                                           Syn: MPP

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1192

הוספת פרט 1א1

הודעה תשע"ז-2017

1ב. 1-פרופיוניל די-אתילאמיד של החומצה הליזרגית 1-propionyl-lysergic acid diethylamide

       ידוע גם בשם: 1פי-אל אס די, 1פי-אל איי די                               Syn: 1P-LSD, 1P-LAD

מיום 13.2.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 684

הוספת פרט 1ב

הודעה תשע"ח-2018

1ג. איי.אל.-אל.איי.די                                   (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9-

                                                    Tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

       ידוע גם בשם:                                                                                     Syn: AL-LAD

מיום 19.2.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7953 מיום 19.2.2018 עמ' 1019

הוספת פרט 1ג

הודעה תשפ"ב-2021

1ד. אמינורקס                                                                                                 aminorex;

                                                                       5-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

וכן נגזרות מבניות של חומר זה

ידוע גם בשם:                                                                                             Aminoxafen

מיום 10.11.2021

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9724 מיום 10.11.2021 עמ' 864

הוספת פרט 1ד

הודעה תשנ"ח-1998

2.    2,5-דימתוקסי-a,4-דימתילפנאתילאמין

2,5-dimethoxy-a,4-dimethylphenethylamine

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

החלפת פרט 2

הנוסח הקודם:

1. 2 -אמינו- 1 - ( 2 , 5 -דימתוכסי- 4 -מתיל) 2-AMINO-1-(2,5-DIMETHOXY-4-

פניל-פרופאן METHYL) PHENYL-PROPANUM

ידוע גם בשמות: דאו"מ, סט"פ    Synonyma: DOM, STP

הודעה תשנ"ח-1998

2א.  4-ברומו-2,5-דימתוקסי-a-מתילפנאתילאמין

4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

הוספת פרט 2א

הודעה תשנ"ח-1998

2ב.  4-ברומו-2,5-דימתוקסיפנאתילאמין

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

הוספת פרט 2ב

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

2ב1. ברומו-אמפטאמין בעמדת אורתו, מטא או פארא

Bromo-amphetamine

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 2ב1

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

2ב2. ברומו-קאתינון בעמדת אורתו, מטא או פארא

Bromo-cathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 2ב2

הודעה תש"ע-2010

2ב2א. ברומו-מטא-מתוקסימתקאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא

Bromo-meta-methoxymethcathinone

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1473

הוספת פרט 2ב2א

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

2ב3. ברומו-מתאמפטאמין בעמדת אורתו, מטא או פארא

Bromo-methamphetamine

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 2ב3

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

2ב4. ברומו-מתקאתינון בעמדת אורתו, מטא או פארא

Bromo-methcathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 2ב4

הודעה תש"ע-2010

2ב4א. ברומו-אורתו-מתוקסימתקאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא

Bromo-ortho-methoxymethcathinone

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1473

הוספת פרט 2ב4א

הודעה תש"ע-2010

2ב4ב. ברומו-פארא-מתוקסימתקאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא

Bromo-para-methoxymethcathinone

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1473

הוספת פרט 2ב4ב

הודעה תש"ע-2010

2ב4ג. בופדרון

Buphedrone

2-(methylamino)-1-phenylbutan-1-one

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1473

הוספת פרט 2ב4ג

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

2ב5. בוטילון                                                                                                   Butylone

2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one

ידוע גם בשם: bk-MBDB

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 2ב5

3.    בופוטנין                                                                                        BUFOTENINUM

dimethyl-serotoninum-vel5-hydroxy-N-dimethyl-tryptaminum

הודעה תשס"ה-2004 ת"ט תשס"ו-2006 הודעה תש"ע-2010 הודעה תשע"ב-2012 הודעה תשע"ג-2013

3א.  קאתינון לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה,                            Cathinone

אלא אם כן מועטו במפורש

(-) (S)-2-aminopropiophenone

       למעט עלי צמח הגת בצורת הטבעית המיועדים ללעיסה ולמעט Bupropion.

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 241

הוספת פרט 3א

 

מיום 30.1.2006

ת"ט תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6458 מיום 30.1.2006 עמ' 446

3א. קאתינון Cathinone

(-) (5 S)-2-aminopropiophenone

למעט עלי צמח הגת בצורת הטבעית המיועדים ללעיסה.

 

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

3א. קאתינון לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה, Cathinone

אלא אם כן מועטו במפורש

 

מיום 5.4.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 972

3א. קאתינון לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה, Cathinone

אלא אם כן מועטו במפורש

(-) (S)-2-aminopropiophenone

למעט עלי צמח הגת בצורת הטבעית המיועדים ללעיסה ולמעט Bupropion.

 

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1192

3א. קאתינון לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות והנגזרות המבניות של חומר זה,

אלא אם כן מועטו במפורש

הודעה תשס"ז-2007

3ב.  בי.די.או.                                                                                                         BDO

1,4-butanediol

       ידוע גם בשם: 1, 4-בוטילן גליקול                                          Syn: 1,4-butylene glycol

מיום 18.5.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6579 מיום 18.4.2007 עמ' 732

הוספת פרט 3ב

הודעה תשס"ט-2008

3ב1.כלורו-אמפטאמין                                                                      Chloro-amphetamine

       בעמדה אותרו, מטא או פארא

מיום 14.12.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 147

הוספת פרט 3ב1

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

3ב2. כלורו-קאתינון בעמדת אורתו, מטא או פארא

Chloro-cathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 3ב2

הודעה תשס"ח-2007

3ג.  4-כלורו-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין                  4-chloro-2,5-dimethoxyphenethylamine

       ידוע גם בשם: 2 C-C                                                                                Syn: 2 C-C

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 3ג

הודעה תשס"ט-2008

3ג1. כלורו-מתאמפטאמין                                                           Chloro-methamphetamine

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 14.12.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 147

הוספת פרט 3ג1

הודעה תש"ע-2010

3ג1א. כלורו-מטא-מתוקסימתקאתינון                           Chloro-meta-methoxymethcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 3ג1א

הודעה תשס"ט-2008

3ג2. כלורו-מתקאתינון                                                                    Chloro-methcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 14.12.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 147

הוספת פרט 3ג2

הודעה תש"ע-2010

3ג2א. כלורו-אורטו-מתוקסימתקאתינון                        Chloro-ortho-methoxymethcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 3ג2א

הודעה תש"ע-2010

3ג2ב. כלורו-פארא-מתוקסימתקאתינון                          Chloro-para-methoxymethcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 3ג2ב

3ד.  3-כלורופנילפיפראזין                                                         3-chlorophenylpiperazine

1-(3-chlorophenyl) Piperazine

       ידוע גם בשם: אם.סי.פי.פי                                                                       Syn: mCPP

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 3ד

הודעה תשפ"ב-2021

3ה. קומיל פגקלון                                                                                Cumyl Pegaclone;

                                              5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)pyrido[4,3-b]indol-1-one

וכן נגזרות מבניות של חומר זה

ידוע גם בשם:                                                                                                  SGT-151

מיום 10.11.2021

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9724 מיום 10.11.2021 עמ' 864

הוספת פרט 3ה

4.    דלתה-טטראהידרו-קאנאבינולים                     DELTA-TETRAHYDROCANNABINOLA

הודעה תשע"ג-2013

4א.  נפטואילאינדולים                                                                           Naphthoylindoles

(3-(1-benzoyl)indole or 3-(1-naphthoyl)indole)

       ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או
2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1192

הוספת פרט 4א

הודעה תשע"ה-2014

4א1. 5-פלואורופנטיל נפטואילאינדול                        (5-fluoropentyl)-3-(1-naphthoylidole)

       וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 5.11.2014

הודעה תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7436 מיום 5.11.2014 עמ' 62

הוספת פרט 4א1

הודעה תשע"ג-2013

4ב.  נפטילמתילאינדולים                                                               Naphthylmethylindoles

1H-indol-3-yl-(1-nephtyhl)methane

       ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או
2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1192

הוספת פרט 4ב

הודעה תשע"ג-2013

4ג.  נפטואילפירולים                                                                          Naphthoylpyrroles

3(1-naphthoyl)pyrrole

       ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפירול קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או
2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1192

הוספת פרט 4ג

הודעה תשע"ג-2013

4ד.  נפטילמתילאינדנים                                                                Naphthylmethylindenes

       ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת הנפטילית או בטבעת האינדן קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או
2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1193

הוספת פרט 4ד

הודעה תשע"ג-2013

4ה.  פנילאצטילאינדולים                                                                     Phenylacetylindole

       ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל,
N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1193

הוספת פרט 4ה

הודעה תשע"ג-2013

4ו.   ציקלוהקסילפנולים                                                   2-(3-hydroxycyclohexyl)phenol

Hydroxycyclohexylphenols

       ובלבד שעל גבי הטבעת הציקלוהקסלית או הטבעת הפנולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או
2-(4-morpholinyl)ethyl, וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1193

הוספת פרט 4ו

הודעה תשע"ג-2013

4ז.   בנזואילאינדולים                                                                               Benzoylindoles

1.    2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl-1-nepthalenylmethanone

2.    (6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

       ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או
2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1193

הוספת פרט 4ז

הודעה תשע"ד-2014

4ח.  אדמנטואילאינדול                                                                         Adamantoylindole

       ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, הידרוקסיאלקניל, 1(-N-methyl-2-piperidinyl) methyl או
2-(4-morpholinyl) ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 7.8.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1587

הוספת פרט 4ח

הודעה תשע"ד-2014

4ט.  אדמנטילאינדול                                                                              Adamantylindole

       ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואקלאיל, אלקניל, ציקלואלקיל, הידרוקסיאלקניל, 1(-N-methyl-2-piperidinyl) methyl או 2-(4-morpholinyl) ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 7.8.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1587

הוספת פרט 4ט

הודעה תשע"ד-2014 הודעה תשע"ז-2017

4י.   אינדול 3 חומצה קרבוקסילית קווינוליניל אסטר indole-3-carboxylic acid quinolinyl ester

       וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 7.8.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1587

הוספת פרט 4י

 

מיום 13.2.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 684

4י. אינדול 3 חומצה קרבוקסילית קווינוליניל אסטר indole-3-carboxylix acid indole-3-carboxylic acid

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה quinolinyl ester

הודעה תשע"ה-2014

4י1. אינדול-3-קרבוקסילט                                                                indole-3-carboxylate

       וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 5.11.2014

הודעה תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7436 מיום 5.11.2014 עמ' 62

הוספת פרט 4י1

הודעה תשע"ז-2017

4י2. אינדזול 3 חומצה קרבוקסילית קווינוליניל אסטר Indazole-3-carboxylic acid quiolinyl ester

מיום 13.2.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 684

הוספת פרט 4י2

הודעה תשע"ז-2017

4י3. אינדזול-3-קרבוקסילט                                                            Indazole-3-carboxylate

מיום 13.2.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 684

הוספת פרט 4י3

הודעה תשע"ד-2014

4יא. טטרה מתיל ציקלופרופיל קרבוניל אינדול        Tetramethylcyclopropylcarbonyl indole

                                                           3-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropylcarbonyl) indole

       ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: קלאיל, הלואלקיל, אלקניל, ציאנואלקיל, הידרוקסיאלקיל, צילואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל,
N-methylpiperdin2-(yl)methyl או 2(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

מיום 7.8.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1587

הוספת פרט 4יא

הודעה (מס' 2) תשע"ה-2015

4יב. אמ.אמ.בי-2201                                                                                    MMB-2201

                                           Methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate

ידוע גם בשם:                                                                            Syn: I-AMB, AMB-PICA

מיום 26.8.2015

הודעה (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7548 מיום 26.8.2015 עמ' 1867

הוספת פרט 4יב

5.    N,N-דיאתילטריפטאמין                                             N,N-DIETHYLTRYPTAMINUM

       ידוע גם בשם: דאי"ט                                                                    Synonymum: DET

הודעה תשע"ז-2017

6.    N,N-דימתילטריפטאמין                                          N,N-DIMETHYLTRYPTAMINUM

       לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה,                                        Syn: DMT

       ידוע גם בשם: די אם טי

מיום 13.2.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 685

6. N,N-דימתילטריפטאמין N,N-DIMETHYLTRYPTAMINUM

ידוע גם בשם: דמט Synonymum: DMT

לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, Syn: DMT

ידוע גם בשם: די אם טי

הודעה תשס"ה-2004

6א.  די.אמ.איי                                                                                                       DMA

2,5-dimethoxy-a-methylphenetylamine

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 6א

7.    דמה"פ                                                                                                         DMHP

3-(1,2-dimethylhepty)-1 hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,9] pyran

הודעה תשס"ה-2004

7א.  די.או.אי.טי.                                                                                                  DOET

4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 7א

הודעה תשס"ז-2007

7א1.                                                                                                       דימתילקאתינון                                                                                                 Dimethylcathinone

2-dimethylamino-1-phenylpropan-1-one

מיום 21.4.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 588

הוספת פרט 7א1

 

מיום 18.5.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6579 מיום 18.4.2007 עמ' 732

החלפת פרט 7א1

הנוסח הקודם:

7א1. דימתילקאתינון Dimethylcathinone(-)N,N-

Dimethylcathinone

הודעה תש"ע-2010

7א1א. די-מתיל מתקאתינון                                                           Dimethylmethcathinone

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 7א1א

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

7א1ב. 2-דיפנילמתילפירולידין                                               2-diphenylmethylpyrrolidine

       ידוע גם בשם:                                                                            Syn: Desoxy-D2PM

מיום 28.6.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7131 מיום 21.6.2012 עמ' 1270

הוספת פרט 7א1ב

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

7א1ג. דיפנילפרולינול                                                                            Diphenylprolinol

                                                                                                   Diphenyl(pyrrolodon-2-yl)methanol

       ידוע גם בשם:                                                                                         Syn:D2PM

מיום 28.6.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7131 מיום 21.6.2012 עמ' 1270

הוספת פרט 7א1ג

הודעה תשס"ח-2007

7א2. 4-אתיל-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין                    4-ethyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

       ידוע גם בשם: 2 C-E                                                                                Syn: 2 C-E

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 7א2

הודעה תשס"ה-2004

7ב.  אטריפטאמין                                                                                         Etryptamine

3-(2-aminobutyl) indole

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 7ב

הודעה תש"ע-2010

7ב1. פלואורואמפטאמין בעמדה אורתו, מטא או פארא                           Fluoroamphetamine

fluoro-a-methylphenethylamine

       ידוע גם בשם: FMP                                                                                   Syn: FMP

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 7ב1

 

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

החלפת פרט 7ב1

הנוסח הקודם:

7ב1. 4-פלואורואמפטאמין 4-fluoroamphetamine

4-fluoro-α-methylphenethylamine

ידוע גם בשם: 4-FMP Syn: 4-FMP

הודעה תשס"ט-2008

7ב1א. פלואורו-מתאפמטאמין                                                     Fluoro-methamphetamine

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 14.12.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 147

הוספת פרט 7ב1א

הודעה תשס"ט-2008

7ב1ב. פלואורו-מתקאתינון                                                              Fluoro-methcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 14.12.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 147

הוספת פרט 7ב1ב

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

7ב1ג. פלואורו-קאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא

Fluoro-cathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 7ב1ג

הודעה תש"ע-2010

7ב1ד. פלואורו-מטא-מתוקסימתקתינון                         Fluoro-meta-methoxymethcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 7ב1ד

הודעה תש"ע-2010

7ב1ה. פלואורו-אורתו-מתוקסימתקתינון                      Fluoro-ortho-methoxymethcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 7ב1ה

הודעה תש"ע-2010

7ב1ו. פלואורו-פארא-מתוקסימתקתינון                         Fluoro-para-methoxymethcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 7ב1ו

הודעה תשס"ח-2007

7ב2. 4-פלואורופלנילפיפראזין                                                   4-fluorophenylpiperazine

1-(4-fluorophenyl) piperazine

       ידוע גם בשם: פי.אפ.פי.פי                                                                        Syn: pFPP

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 7ב2

הודעה תשס"ז-2007

7ג.  ג'י.בי.אל.                                                                                                        GBL

γ - Butyrolactone

מיום 18.5.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6579 מיום 18.4.2007 עמ' 732

הוספת פרט 7ג

8.    הארמאלין                                                                                       HARMALINUM

3,4-dihydro-harminum

9.    הארמין                                                                                               HARMINUM

7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido-(3,4-b)-indolum

הודעה תשס"ח-2007

9א. 4-יודו-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין                        4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylamine

       ידוע גם בשם: 2 C-I                                                                                  Syn: 2 C-I

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 9א

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

9א1. יודו-אמפטאמין בעמדה אורתו, מטא או פארא

Iodo-amphetamine

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 9א1

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

9א2. יודו-קאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא

Iodo-cathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 9א2

הודעה תש"ע-2010

9א2א. יודו-מטא-מתוקסימתקתינון                                  Iodo-meta-methoxymethcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 9א2א

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

9א3. יודו-מתאמפטאמין בעמדה אורתו, מטא או פארא

Iodo-methamphetamine

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 9א3

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

9א4. יודו-מתקאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא

Iodo-methcathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 9א4

הודעה תש"ע-2010

9א5. יודו-אורתו-מתוקסימתקתינון                                 Iodo-ortho-methoxymethcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 9א5

הודעה תש"ע-2010

9א6. יודו-פארא-מתוקסימתקתינון                                   Iodo-para-methoxymethcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 9א6

הודעה תש"ע-2010

9א7. מתוקסימתקאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא                      Methoxymethcathinone

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

הוספת פרט 9א7

הודעה תשע"ב-2012 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

9א8. מתיופרופאמין                                                                             Methiopropamine

       ידוע גם בשם:                                                                                          Syn: MPA

מיום 5.4.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 972

הוספת פרט 9א8

 

מיום 28.6.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7131 מיום 21.6.2012 עמ' 1271

9א8. מתיופרופמין מתיופרופאמין Methiopropamine

ידוע גם בשם: Syn: MPA

הודעה תשפ"ב-2021

9ב. איזוטוניטזן                                                                                          Isotonitazene

                     N,N-diethyl-2-[5-nitro-2-[(4-propan-2-yloxyphenyl)methyl]benzimidazol-1-yl]ethanamine

מיום 10.11.2021

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9724 מיום 10.11.2021 עמ' 864

הוספת פרט 9ב

10.  מסקאלין                                                                                         MESCALINUM

3,4,5-trimethoxy-phenethylaminum

הודעה תשס"ה-2004 הודעה תש"ע-2010 הודעה תשע"ג-2013

10א.   מתקאתינון לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של                            Methcathinone

חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש             2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 10א

 

מיום 19.8.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1474

10א. מתקאתינון לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה, Methcathinone

אלא אם כן מועטו במפורש 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

 

מיום 9.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7248 מיום 9.5.2013 עמ' 1192

10א. מתקאתינון לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות והנגזרות המבניות של חומר זה, Methcathinone

אלא אם כן מועטו במפורש 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

הודעה תשס"ח-2007

10א1. 4-מתיל-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין               4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

       ידוע גם בשם: 2 C-D                                                                               Syn: 2 C-D