נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הספנות (ימאים), תשל"ג-1973

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – ימאים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – ימאים

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – ספנות ונמלים – ימאים

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

פרק ב': תנאי הכשירות לשירות בצוות

Go

6

סעיף 2

תנאי כשירות כלליים

Go

6

סעיף 3

מינוי מפקח

Go

6

סעיף 4

פנקס ימאי לימאי ישראלי

Go

6

סעיף 5

פנקס ימאי או אשור שרות לשאינו ישראלי

Go

6

סעיף 6

שאינו ישראלי ונשכר מחו"ל

Go

6

סעיף 7

ביטול פנקס ימאי

Go

7

סעיף 8

מניעת שירות מטעמי בטיחות ובטחון

Go

7

סעיף 9

הפקעת פנקס ימאי או אישור שרות

Go

7

סעיף 10

ערעור על החלטות המפקח או המנהל

Go

7

סעיף 11

מתן פנקס לדייג

Go

7

סעיף 12

תקפו של פנקס ימאי

Go

7

סעיף 13

מקצועות ותפקידים טעוני הסמכה או מסוייגים

Go

7

סעיף 14

תעודת הסמכה והכרה בתעודות חוץ

Go

7

סעיף 15

דין ההכרה בתעודות חוץ

Go

7

סעיף 16

ייחוד תפקידים ימיים

Go

7

סעיף 17

הכרה זמנית על ידי הקברניט

Go

7

סעיף 18

סייג לגבי בעל הכשרה ונסיון מיוחדים

Go

7

סעיף 19

דין אישור שירות כדין הכרה בתעודה

Go

7

סעיף 20

היתר שירות באין תעודת הסמכה

Go

7

פרק ג': המועצה להסמכת ימאים

Go

7

סעיף 21

המועצה להסמכת ימאים

Go

7

סעיף 22

תפקידי המועצה וסמכויותיה

Go

8

סעיף 23

הרכב המועצה

Go

8

סעיף 24

מינוי יושב ראש וסגן

Go

8

סעיף 25

פרסום המינוי

Go

8

סעיף 26

תקופת כהונתם של חברי המועצה

Go

8

סעיף 27

התפטרות

Go

8

סעיף 28

העברה מכהונה

Go

8

סעיף 29

הנוהל

Go

8

פרק ד': הצוות

Go

8

סעיף 30

צוות ישראלי

Go

8

סעיף 31

קברניט ישראלי

Go

8

סעיף 32

העסקת קברניט שאינו ישראלי

Go

8

סעיף 33

ערעור על החלטת המפקח והמנהל

Go

9

סעיף 34

הסדרים להבטחת צוות ישראלי

Go

9

סעיף 35

שכירת שאינו ישראלי בצוות ראשוני

Go

9

פרק ה': הקברניט

Go

9

סעיף 36

הקברניט   שלוחו של בעל כלי השיט

Go

9

סעיף 37

הגבלת סמכותו של הקברניט

Go

9

סעיף 38

סמכויות של שעת הדחק

Go

9

סעיף 39

הצלת חיים בים

Go

9

סעיף 40

מניעת החרמה או עיכוב

Go

9

סעיף 41

איסור הפקת ריווח עצמי

Go

9

סעיף 42

העברת הקברניט מתפקידו

Go

9

סעיף 43

העברת פיקוד

Go

10

סעיף 44

מילוי מקום הקברניט

Go

10

סעיף 45

תקופת מילוי מקום

Go

10

סעיף 46

חובת בעל כלי שיט גם על הקברניט

Go

10

סעיף 47

דין הקברניט כדין הצוות במקרים מסויימים

Go

10

פרק ו': המשמעת בכלי שיט

Go

10

סעיף 48

כפיפות הצוות

Go

10

סעיף 49

כפיפות אנשים אחרים

Go

10

סעיף 50

סדר הפיקוד

Go

10

סעיף 51

הכפיפות לפיקוד לאחר נטישת כלי השיט

Go

10

סעיף 52

אמצעים להבטחת הציות

Go

10

סעיף 53

חובת הודעה על נקיטת אמצעים מסויימים

Go

10

סעיף 54

יחסי כבוד בין הצוות ויעילותו במילוי התפקיד

Go

11

פרק ז': סדרי עבודה בכלי שיט

Go

11

סעיף 55

התייצבות לשירות

Go

11

סעיף 56

היעדרות מכלי שיט

Go

11

סעיף 57

סדרי העבודה ותפקידי הצוות

Go

11

סעיף 58

מילוי מקום איש צוות אחר

Go

11

סעיף 59

העברה לתפקיד נמוך

Go

11

סעיף 60

מילוי מקום בתפקיד

Go

11

פרק ח': רשימת הצוות וחוזה שירות

Go

11

סעיף 61

רשימת הצוות

Go

11

סעיף 62

המצאת רשימת הצוות למפקח

Go

11

סעיף 63

הודעה על שינוי ברשימת הצוות

Go

11

סעיף 64

החובה לקבל אישור לרשימת הצוות במקרים מסויימים

Go

11

סעיף 65

חוזה שירות בכתב

Go

11

סעיף 66

תוכן חוזה השירות וצורתו

Go

11

סעיף 67

החזקת חוזה השירות וההסכם הקיבוצי

Go

12

סעיף 68

זכות עיון בחוזה השירות ובהסכם הקיבוצי

Go

12

פרק ט': שכר וזכויות אחרות

Go

12

סעיף 69

שכר במילוי תפקיד אחר

Go

12

סעיף 70

דין השתתפות ברווחים

Go

12

סעיף 71

מתן תלוש שכר

Go

12

סעיף 72

תביעת שכר למרות הודיה

Go

12

סעיף 73

איסור שכר כולל

Go

12

סעיף 74

מועד לתשלום מיוחד בתנאים מסויימים

Go

12

סעיף 75

מועד ההתיישנות בהלנת שכר

Go

12

סעיף 76

תקופת מנוחה מינימלית

Go

12

פרק י': סיום השירות וסיכול השכירות בהפלגה

Go

12

סעיף 77

סיום שירות בהפלגה

Go

12

סעיף 78

סיכול עקב העברת דגל

Go

12

סעיף 79

זכות לשכר לאחר הסיכול

Go

12

סעיף 80

העברה לכלי שיט אחר

Go

12

סעיף 81

שמירת דינים והסכמים

Go

12

פרק י"א: איש צוות שנפטר

Go

12

סעיף 82

הודעה על פטירת איש צוות

Go

12

סעיף 83

העברת הגופה

Go

12

סעיף 84

הוצאות העברה וקבורה

Go

13

סעיף 85

שיפוי הוצאות

Go

13

סעיף 86

זכות לדמי קבורה מהמוסד לביטוח לאומי

Go

13

סעיף 87

חובה לנהוג בכבוד הנפטר

Go

13

פרק י"ב: יישוב סכסוכי עבודה

Go

13

סעיף 88

הגדרת סכסוך עבודה

Go

13

סעיף 89

הצדדים לסכסוך

Go

13

סעיף 90

פניה להתערבות הנציג

Go

13

סעיף 91

התערבות הנציג

Go

13

סעיף 92

הסדר זמני

Go

13

סעיף 93

תוקף הסדר זמני

Go

13

סעיף 94

אי התערבות בסכסוך

Go

13

סעיף 95

סמכות התערבות למפקח

Go

13

פרק י"ג: הסדרים לגבי שכר

Go

13

סעיף 96

הפרשת חלק משכר לבני משפחת איש הצוות

Go

13

סעיף 97

פרטי

Go

13

סעיף 98

סייג להפרשה

Go

13

סעיף 99

סייגים למתן

Go

13

סעיף 100

התנגדות למתן

Go

14

סעיף 101

תשלום על פי

Go

14

סעיף 102

פרעון לפי

Go

14

סעיף 103

דין סכומים שהופרשו כדין מזונות

Go

14

סעיף 104

ביטול

Go

14

סעיף 105

שמירת זכויות המוטבים

Go

14

סעיף 106

זכות לעיכוב שכר

Go

14

סעיף 107

סייג לעיכוב שכר

Go

14

סעיף 108

התניה לטובת איש הצוות

Go

14

פרק י"ד: עבירות ימיות

Go

14

סעיף 109

היעדרות ללא הצדק

Go

14

סעיף 110

הגדרה של מרידה

Go

14

סעיף 111

דינו של מורד

Go

14

סעיף 112

סיוע למרידה

Go

14

סעיף 113

נטילת פיקוד שלא כדין

Go

14

סעיף 114

סירוב למנוע סכנה

Go

15

סעיף 115

מתן הוראה שלא כדין

Go

15

פרק ט"ו: עבירות משמעת ושיפוטן

Go

15

סעיף 116

הגדרות

Go

15

סעיף 117

הכפופים לשיפוט משמעתי

Go

15

סעיף 118

עבירות משמעת

Go

15

סעיף 119

סייג

Go

15

סעיף 120

שיפוט של הקברניט

Go

15

סעיף 121

ענשים שבסמכות הקברניט

Go

15

סעיף 122

העברה למפקח

Go

16

סעיף 123

מתן אפשרות להתגונן

Go

16

סעיף 124

סדר הדין אצל הקברניט

Go

16

סעיף 125

רישום ביומן הרשמי

Go

16

סעיף 126

שיפוט של מפקח

Go

16

סעיף 127

ענשים שבסמכות מפקח

Go

16

סעיף 128

העברה לבית דין מטעם המפקח

Go

16

סעיף 129

סדר הדין אצל המפקח

Go

16

סעיף 130

ניהול ספר משמעת בידי המפקח

Go

16

פרק ט"ז: בית הדין המשמעתי לימאים

Go

16

סעיף 131

הקמת בית הדין

Go

16

סעיף 132

מינוי חברי בית הדין

Go

16

סעיף 133

מינוי בהעדר רשימת מועמדים

Go

16

סעיף 134

אב בית הדין

Go

16

סעיף 135

פרסום מינויים

Go

17

סעיף 136

הרכב בית הדין

Go

17

סעיף 137

מותב מיוחד של בית דין לשיפוט דייגים

Go

17

סעיף 138

מותב מיוחד של בית הדין לשיפוט נערים

Go

17

סעיף 139

מינוי יועצים ימיים לבית הדין

Go

17

סעיף 140

מעמד יועץ

Go

17

סעיף 141

אי תלות חברי בית הדין

Go

17

סעיף 142

חבר בית הדין שונים לשיפוט משמעתי

Go

17

סעיף 143

התפטרות

Go

17

סעיף 144

תובע

Go

17

סעיף 145

קובלנה

Go

18

סעיף 146

הגשת תובענה

Go

18

סעיף 147

מינוי חוקרים

Go

18

סעיף 148

סמכויות חוקרים

Go

18

סעיף 149

ענשי משמעת

Go

18

סעיף 150

פסילה על תנאי

Go

18

סעיף 151

הטלת עונש פסילה על תנאי

Go

18

סעיף 152

ביטול הסמכה

Go

18

סעיף 153

התליית הסמכה

Go

18

סעיף 154

סייג לגבי הסמכת חוץ

Go

18

סעיף 155

מסירת

Go

18

סעיף 156

סדרי הדין

Go

18

סעיף 157

זכויות הנאשם

Go

18

סעיף 158

זכות יצוג

Go

18

סעיף 159

פומביות הדיונים

Go

18

סעיף 160

גביית עדות בחוץ לארץ

Go

19

סעיף 161

הוצאות דיינים, עדים וכו'

Go

19

סעיף 162

הוצאות ההגנה מאוצר המדינה

Go

19

סעיף 163

הוצאות ההגנה על המתלונן

Go

19

סעיף 163א

השעיה דחופה

Go

19

סעיף 163ב

סמכויות לבטל השעיה ולקצר או להאריך תקופתה

Go

19

סעיף 163ג

ביטול השעיה עקב העדר תובענה

Go

19

סעיף 163ד

פיצוי הנדון

Go

19

סעיף 164

עיכוב יציאה ע"י אב בית הדין

Go

19

סעיף 165

עיכוב יציאה ע"י המפקח

Go

19

סעיף 166

ערבון

Go

19

סעיף 167

ערעור על החלטת קברניט או מפקח

Go

20

סעיף 168

ערעור אינו מונע ביצוע עונש

Go

20

סעיף 169

סמכויות

Go

20

סעיף 170

דיון מחדש

Go

20

סעיף 171

ערעור על החלטת בית הדין

Go

20

סעיף 172

סמכויות בית המשפט לימאות בערעור

Go

20

סעיף 172א

ערעור על פסק דין של בית המשפט לימאות

Go

20

סעיף 173

דיון חוזר כשהוטלו ענשים מסויימים

Go

20

סעיף 174

שאירים זכאים לבקש דיון חוזר

Go

20

סעיף 175

קיום דיון חוזר

Go

20

סעיף 176

פיצויים על עונש שבוטל

Go

20

סעיף 177

הגדרה

Go

20

סעיף 178

הפסקת הדיון המשמעתי מחמת אישום

Go

21

סעיף 179

שיפוט פלילי אינו מוציא שיפוט משמעתי

Go

21

סעיף 180

אין ענישה פעמיים על עבירת משמעת אחת

Go

21

סעיף 181

עונש משמעתי לפי חיקוק אחד

Go

21

סעיף 182

פרישה אינה מפסיקה הליכים

Go

21

סעיף 183

טיהור שמו של ימאי

Go

21

סעיף 184

שמירת סמכויות

Go

21

סעיף 185

התיישנות

Go

21

סעיף 185א

מנין תקופת הפסילה

Go

21

סעיף 186[1]

שיעורי קנסות

Go

21

סעיף 187

שינוי שיעורי הקנסות בתקנות

Go

21

סעיף 188

מועד תשלום הקנס

Go

21

סעיף 189

גביית הקנס

Go

21

סעיף 190

סדרי הדין

Go

21

סעיף 191

תקנות ביצוע

Go

21

פרק י"ז: עבודת נערים

Go

22

סעיף 192

הגדרות

Go

22

סעיף 193

ילד לא יהיה איש צוות

Go

22

סעיף 194

העסקת נער טעונה הסכמת הוריו

Go

22

סעיף 195

השבת נער בתום שנת שירות

Go

22

סעיף 196

זכות התפטרות בנמל הבית

Go

22

סעיף 197

אחריות הקברניט והצוות כלפי נער

Go

22

סעיף 198

זכות לחופשות חוף

Go

22

סעיף 199

ניהול חקירה בעקבות תלונת נער

Go

22

סעיף 200

נערים לא יכללו בתקן הבטיחות

Go

22

סעיף 201

רשימה נפרדת לנערים

Go

22

סעיף 202

היתר להעסקת נערים

Go

22

סעיף 203

נער שנשכר מחוץ לישראל

Go

22

סעיף 204

שמירת דינים

Go

22

סעיף 205

התניה

Go

22

פרק י"ח: הכשרת מתלמדים

Go

22

סעיף 206

הגדרות

Go

22

סעיף 207

סייגים להעסקה

Go

22

סעיף 208

תכנית הכשרה

Go

22

סעיף 209

פיקוח על הכשרה

Go

22

סעיף 210

מספר המתלמדים

Go

22

סעיף 211

איסור על קבלת תשלום

Go

22

סעיף 212

זכויות וחובות בהכשרת מתלמדים

Go

22

סעיף 213

מתלמדים לא ייכללו בתקן

Go

22

סעיף 214

רשימת המתלמדים

Go

22

סעיף 215

קביעת הוראות לענין מתלמדים

Go

22

סעיף 216

תחולת סעיפי הוראות החוק

Go

22

סעיף 217

משמעת מתלמדים

Go

22

פרק י"ט: עבירות ועונשין

Go

22

סעיף 218

עבירות ועונשין

Go

22

סעיף 219

אחריות בעל כלי שיט וקברניטו

Go

22

סעיף 220

אחריות בחבר בני אדם

Go

22

פרק כ': תחולת החוק

Go

22

סעיף 221

תחולה מחוץ לישראל

Go

22

סעיף 222

תחולה על המדינה

Go

22

סעיף 223

שכירה לשירות שלא על דעת בעל כלי השיט

Go

22

סעיף 225

הפטור

Go

22

פרק כ"א: שונות

Go

22

סעיף 226

סמכות שיפוט

Go

22

סעיף 227

קיום חובה בתום לב ובדרך מקובלת

Go

22

סעיף 228

ועדה מייעצת

Go

22

סעיף 229

חובת התייעצות בועדה

Go

22

סעיף 230

ביצוע ותקנות

Go

22

סעיף 231

פיקוח על ביצוע החוק

Go

22

סעיף 233

ביטולים

Go

22

סעיף 234

שמירת תוקף

Go

22

סעיף 235

תחילה

Go

22

סעיף 236

פרסום

Go

22


חוק הספנות (ימאים), תשל"ג-1973*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "איש צוות ישראלי" – עובד בצוות שהוא אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל;

          "בעל", לענין כלי שיט – לרבות מי שבידו אותה שעה השליטה עליו ועל צוותו;

          "הועדה המייעצת" – הועדה שהוקמה לפי סעיף 228;

          "המנהל" – כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, לרבות מי שהמנהל אצל לו מסמכותו;

          "הסכם" – לרבות חוזה שירות והסכם קיבוצי;

          "הסכם קיבוצי" – כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957;

          "חוזה שירות" – חוזה לפי סעיפים 65 ו-66;

          "כלי שיט" – כלי שיט הרשום במרשם הישראלי או החייב רישום בו לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960;

(תיקון מס' 5) תשע"ב-2012

          "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות" – כלי שיט שאורכו אינו עולה על 24 מטרים ומופעל, בלא תמורה, למטרת ספורט או פנאי או למטרה פרטית אחרת שקבע השר לפי סעיף 230(א)(5);

מיום 2.8.2012

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ב מס' 2375 מיום 2.8.2012 עמ' 612 (ה"ח 508)

הוספת הגדרת "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות"

          "מפקח" – מפקח על הימאים שמינהו המנהל לפי סעיף 3;

          "נמל בית", לגבי איש צוות ישראלי – נמל ים או אויר בישראל, ולגבי איש צוות אחר – הנמל שבו נשכר או שבו הצטרף לשירות בכלי השיט, או נמל ים או אויר במדינה שאיש הצוות הוא אזרחה או כל מקום באותה מדינה הסמוך לאחד המקומות האמורים, והכל לפי בחירת בעל כלי השיט;

          "נציג" – נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל כמשמעותו בסעיף 29 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971;

          "פנקס ימאי" – תעודה הניתנת מאת מפקח למבקש לשרת בצוות, והכוללת פרטי זהותו של המבקש ורישומים אחרים שהורה עליהם המנהל;

          "פקיד דיג" – כמשמעותו בפקודת הדיג, 1937;

(תיקון מס' 5) תשע"ב-2012

          "צוות" –

(1)   לעניין כלי שיט שאינו כלי שיט משמש למטרות פרטיות – כלל העובדים של בעל כלי שיט הממלאים תפקיד בכלי השיט, למעט קברניט, נתב ומתלמד כמשמעותו בפרק י"ח;

(2)   לעניין כלי שיט המשמש למטרות פרטיות – מי שממלא תפקיד בכלי השיט וחייב להיות בו בעת השטתו, כתנאי לכשירותו לשיט בהתאם להוראות לפי כל דין;

מיום 2.8.2012

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ב מס' 2375 מיום 2.8.2012 עמ' 612 (ה"ח 508)

"צוות" –

(1) לעניין כלי שיט שאינו כלי שיט משמש למטרות פרטיות – כלל העובדים של בעל כלי שיט הממלאים תפקיד בכלי השיט, למעט קברניט, נתב ומתלמד כמשמעותו בפרק י"ח;

(2) לעניין כלי שיט המשמש למטרות פרטיות – מי שממלא תפקיד בכלי השיט וחייב להיות בו בעת השטתו, כתנאי לכשירותו לשיט בהתאם להוראות לפי כל דין;

          "קברניט" – מי שבידו הפיקוד על כלי השיט, למעט נתב;

          "שכר" – כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958;

          "השר" – שר התחבורה.

פרק ב': תנאי הכשירות לשירות בצוות

סימן א': כשירות כללית

תנאי כשירות כלליים

2.    (א)  השר יקבע תנאי כשירות כלליים לשירות בצוות – ובכלל זה גיל, כושר גופני, כושר הסתגלות לשירות בים, עבר נקי ושירות בטחון – ורשאי הוא לקבוע תנאים אלה לפי סוגים של כלי שיט, של תפקידים או של הפלגות, או לפי כל מבחן אחר שייראה לו.

          (ב)  לא יעסיק בעל כלי שיט ולא ירשה להעסיק אדם בצוות, ולא ישרת אדם בצוות, אלא אם נתמלאו בו תנאי הכשירות שנקבעו לפי סעיף זה.

מינוי מפקח

3.    (א)  המנהל ימנה מפקחים על הימאים; אחד מהם יתמנה מפקח ראשי; מינוי מפקח יכול להיות כללי או מסוייג.

          (ב)  מפקח ראשי יהיה בין השאר בעל הכשרה ונסיון ימיים.

פנקס ימאי לימאי ישראלי

4.    (א)  אזרח ישראלי שנתמלאו בו תנאי הכשירות הכלליים ובעל כלי שיט מבקש להעסיקו בצוות, יתן לו המפקח, לפי בקשתו, פנקס ימאי.

          (ב)  לא יעסיק בעל כלי שיט ולא ירשה להעסיק אזרח ישראלי בצוות, ולא ישרת אזרח ישראלי בצוות, אלא אם הוא בעל פנקס ימאי.

פנקס ימאי או אשור שרות לשאינו ישראלי

5.    (א)  מי שאינו אזרח ישראלי, ונתמלאו בו תנאי הכשירות הכלליים ובעל כלי השיט מבקש להעסיקו בצוות ואישר המפקח את שירותו (להלן – אישור השירות), רשאי המפקח בתנאים שקבע השר בתקנות, לתת לו פנקס ימאי במקום להוציא לו אישור שירות.

          (ב)  לא יעסיק בעל כלי שיט בצוות ולא ירשה להעסיק בצוות את מי שאינו אזרח ישראלי ושאינו בעל פנקס ימאי או שאין לגביו אישור שירות.

שאינו ישראלי ונשכר מחו"ל

6.    בכפוף לאמור בסעיף 2, רשאי השר לקבוע את התנאים שבהם מותר להעסיק ללא אישור שירות את מי שאינו אזרח ישראלי ונשכר מחוץ לישראל לצוות כלי שיט הנמצא מחוץ לישראל; תנאים אלה יכללו את התקופה המירבים שבה רשאי אדם לשרת בכלי שיט ללא אישור שירות כאמור, או את קרות המקרה שאחריו לא יהיה אדם רשאי לשרת בכלי שיט ללא אישור שירות כאמור.

ביטול פנקס ימאי

7.    מפקח רשאי לבטל פנקס ימאי או אישור שירות, או לסרב להאריך את תקפם, אם תנאי הכשירות הכלליים אינם קיימים עוד בבעליהם או אם הושגו על סמך מסירת ידיעות שהן כוזבות או מטעות בפרט חשוב; אולם לא ישתמש המפקח בסמכות זו בעילה שעליה ניתן להביא את בעל הפנקס או האישור לדין משמעתי לפי פרק ט"ו.

מניעת שירות מטעמי בטיחות ובטחון

8.    מטעמים של בטחון המדינה, שמירה על חוקיה ועל שמה הטוב, בטיחות חיי בני אדם בכלי השיט ובטיחות השיט בכלל, רשאי מפקח לבטל פנקס ימאי או אישור שירות או לסרב לתיתם או לסרב להאריך תקפם אף אם נתמלאו תנאי הכשירות הכלליים לפי סעיף 2; אולם לא ישתמש המפקח בסמכות זו בעילה שעליה ניתן להביא את בעל הפנקס או האישור לדין משמעתי לפי פרק ט"ו.

הפקעת פנקס ימאי או אישור שרות

9.    (א)  נפסל אדם בדין משמעתי לשירות בכלי שיט לצמיתות, יבוטל פנקס הימאי או אשור השירות שניתן לו.

          (ב)  נפסל אדם כאמור לתקופה קצובה, או לתקופה בלתי קצובה כשהפסילה מותנית במילוי תנאי, יותלה פנקס הימאי או אישור השירות שניתן לו.

ערעור על החלטות המפקח או המנהל

10.  (א)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת המפקח לפי סעיפים 7 או 8, רשאי לערור עליה לפני המנהל תוך 15 יום מיום שהגיעה ההחלטה לידיעת העורר; המנהל לא ידון ולא יחליט בערר אלא לאחר התייעצות עם ועדת משנה של שלושה שתבחר הועדה המייעצת מבין חבריה.

          (ב)  המנהל בבואו להכריע בערר רשאי לאשר את ההחלטה שעוררים עליה בשינויים או ללא שינויים, או לבטלה ולתת אחרת במקומה.

מתן פנקס לדייג

11.  הזכאי לפנקס ימאי והוא מבקש לשרת בכלי שיט שעיקר עיסוקו בדיג, רשאי המפקח, לפי המלצת פקיד דיג ולאחר התייעצות עם פקיד הדיג הראשי, ליתן לו פנקס דייג; לענין כל הוראה שבחוק זה דין פנקס דייג כדין פנקס ימאי.

תקפו של פנקס ימאי

12.  השר רשאי לקבוע בתקנות את תקופת תקפו של פנקס ימאי וסדרי חידושו אף כשבעלו חדל לשרת בכלי שיט.

סימן ב': כשירות לתפקידים מיוחדים

מקצועות ותפקידים טעוני הסמכה או מסוייגים ת"ט תשל"ד-1974

13.  השר, בהתייעצות עם שר העבודה[1], ולגבי כלי שיט שעיקר עיסוקם בדיג – גם בהתייעצות עם שר החקלאות, רשאי לקבוע –

(1)   מקצועות ימיים או תפקידים בכלי שיט שהם טעוני הסמכה ואת רמת ההשכלה, ההכשרה והכושר המקצועי הנדרשים להם;

(2)   סייגים לשירות בתפקידים מסויימים בכלי שיט;

(3)   את הכללים והנוהל למתן תעודות הסמכה ולהכרה בתעודות הסמכה שניתנו במדינות חוץ.

מיום 24.8.1974

ת"ט תשל"ד-1974

ס"ח תשל"ד מס' 733 מיום 30.5.1974 עמ' 79

13. השר, בהתייעצות עם שר העבודה, ולגבי כלי שיט שעיקר עיסוקם בדיג – גם בהתייעצות עם שר החקלאות, רשאי לקבוע –

תעודת הסמכה והכרה בתעודות חוץ

14.  השר רשאי לתת תעודות הסמכה בישראל ולהכיר בתעודות הסמכה שניתנו במדינות חוץ.

דין ההכרה בתעודות חוץ ת"ט תשל"ד-1974

15.  ההכרה בתעודות הסמכה שניתנו במדינות חוץ יכולה שתהיה כללית או מיוחדת למדינה פלונית או מיוחדת לאדם פלוני, ויכולה שתהיה בסייגים; הודעה על הכרה כללית בתעודות הסמכה של מדינות חוץ אינה טעונה פרסום ברשומות.

מיום 24.8.1974

ת"ט תשל"ד-1974

ס"ח תשל"ד מס' 733 מיום 30.5.1974 עמ' 79

15. ההכרה בתעודות הסמכה שניתנו במדינות חוץ יכולה שתהיה כללית או מיוחדת למדינה פלונית או מיוחדת לאדם פלוני, ויכול ויכולה שתהיה בסייגים; הודעה על הכרה כללית בתעודות הסמכה של מדינות חוץ אינה טעונה פרסום ברשומות.

ייחוד תפקידים ימיים

16.  בכפוף לאמור בסעיף 20, לא יעסיק בעל כלי שיט אדם בצוות ולא ירשה שיועסק בו, ולא ישרת אדם בצוות, בתפקיד הטעון הסמכה והאדם איננו בעל תעודת הסמכה לאותו תפקיד שניתנה או שהוכרה לפי חוק זה, או בתפקיד שהשירות בו איננו תואם סייג שנקבע לו לפי סעיף 13.

הכרה זמנית על-ידי הקברניט

17.  השר רשאי לקבוע בתקנות את הנסיבות והדרכים שבהן רשאי קברניט כלי שיט להכיר הכרה זמנית בתעודת הסמכה של איש צוות שניתנה במדינת חוץ אם נתקיימו בבעל התעודה שתי אלה:

(1)   הוא נשכר לשרת בכלי שיט בהיותו מחוץ לישראל;

(2)   נסיבות קבלתו לשירות אינן מאפשרות למעשה קבלת הכרה לפי חוק זה.

סייג לגבי בעל הכשרה ונסיון מיוחדים

18.  השר רשאי לקבוע נסיבות ותנאים שבהם לא יחולו הוראות סעיף 16, כולן או מקצתן, לגבי מי שאינו אזרח ישראלי ושנתקיימו בו שתי אלה:

(1)   הוא מבקש לשרת בתפקיד שלא נקבע כתפקיד טעון הסמכה או רישוי בשום אמנה בין-לאומית שישראל צד לה;

(2)   הוא בעל נסיון והכשרה ימיים מיוחדים כפי שנקבעו.

דין אישור שירות כדין הכרה בתעודה

19.  הכרה בתעודת הסמכה של מדינת חוץ אינה גורעת מהוראות סימן א' בדבר הצורך לקבל אישור שירות, ואישור שירות שניתן לפי סימן א' למילוי תפקיד הטעון הסמכה דינו כדין הכרה בתעודת הסמכה.

היתר שירות באין תעודת הסמכה

20.  על אף האמור בסימן זה, ניתן להעסיק אדם בכלי שיט במקצוע ימי ובתפקיד שהם טעוני הסמכה אף אם אין בידו תעודת הסמכה המוכרת לפי חוק זה, אם שירותו במקצוע ובתפקיד כאמור הותר בכתב מטעם המפקח בתנאים שנקבעו בתקנות; כתב היתר כאמור לא יינתן אלא לתקופה שאינה עולה על 24 חדשים; כתב ההיתר, כל עוד הוא בתוקף, כוחו יפה כתעודת הסמכה.

פרק ג': המועצה להסמכת ימאים

המועצה להסמכת ימאים

21.  השר ימנה מועצה להסמכת ימאים (להלן – המועצה).

תפקידי המועצה וסמכויותיה

22.  תפקידי המועצה וסמכויותיה הם –

(1)   לייעץ לשר בדבר קביעת ההיקף והרמה של הידיעות הנדרשות בבחינות להסמכת ימאים;

(2)   למנות אנשים מבין חברי המועצה או מחוצה לה להיות בוחנים בבחינות הסמכה לימאים ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם;

(3)   לקבוע את סדרי הבחינות להסמכת ימאים, לפקח על עריכתן, לאשר תוצאות על בחינות ולהמליץ לפני השר או לפני מי שהסמיך לכך על מתן תעודות הסמכה לימאים;

(4)   לייעץ לשר בקביעת תנאי הכשירות הכללית והמקצועית לשירות בים בכלל ובתפקיד מיוחד בפרט;

(5)   כל תפקיד אחר שיטיל עליה השר והנוגע להסמכת ימאים או לביצוע הוראות אחרות של חוק זה.

הרכב המועצה

23.  המועצה תהיה של 29 חברים שימנה השר, והם –

(1)   ששה חברים, כנציגי הימאים, לאחר התייעצות עם הארגון היציג שמרבית הימאים נמנים עמו;

(2)   חבר אחד, כנציג הנוער העובד, לאחר התייעצות עם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של נערים עובדים בישראל;

(3)   שבעה חברים, כנציגי בעלי כלי שיט, לאחר התייעצות עם גופים המייצגים לדעת השר את בעלי כלי השיט בישראל;

(4)   שנים עשר חברים, לפי שיקול דעתו של השר, מקרב עובדי המדינה ואנשי ציבור;

(5)   חבר אחד לפי המלצת שר הבטחון;

(6)   שני חברים המייצגים את ענף הדייג, לפי המלצת שר החקלאות.

מינוי יושב ראש וסגן

24.  השר ימנה מבין חברי המועצה את היושב ראש ואת סגנו.

פרסום המינוי ת"ט תשל"ד-1974

25.  מינוי חברי המועצה, היושב ראש וסגנו יפורסם ברשומות.

מיום 24.8.1974

ת"ט תשל"ד-1974

ס"ח תשל"ד מס' 733 מיום 30.5.1974 עמ' 79

פרסום המינויים פרסום המינוי

25. מינוי חברי המועצה, היושב ראש וסגנו יפורסמו יפורסם ברשומות.

תקופת כהונתם של חברי המועצה

26.  תקופת כהונתם של חברי המועצה היא שלוש שנים.

התפטרות

27.  חבר המועצה רשאי להתפטר מחברותו בהודעה בכתב לשר; כהונתו תיפסק בתום שלושים יום לאחר הגשת ההודעה, אם לא הסכים השר למועד קצר מזה.

העברה מכהונה

28.  (א)  השר רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו אם –

(1)   ניטל ממנו הכושר הגופני או הנפשי או נבצר ממנו מסיבה אחרת למלא את תפקידיו;

(2)   הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון;

(3)   פשט את הרגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית המשפט;

(4)   עזב את הארץ לצמיתות;

(5)   נעדר ממספר ישיבות רצופות של המועצה שקבעה המועצה מראש לענין זה; מיד לאחר הישיבה האחרונה של המועצה, שההיעדרות ממנה מעניקה את הסמכות לפי פסקה זו, תומצא לחבר שנעדר מן הישיבות כאמור הודעה בכתב, ובה פירוט הישיבות של המועצה שמהן נעדר וכן נוסחו המלא של סעיף זה; העתק ההודעה יישלח לגוף שהחבר מייצגו;

(6)   נתבקש לעשות כן מאת הגוף שעמו התייעץ השר לענין מינויו של החבר.

          (ב)  בכל מקרה מן המנויים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (א) לא יעביר השר חבר המועצה מכהונתו בלי שנועץ בגוף שהחבר מייצגו.

הנוהל

29.  (א)  המועצה תקבע את סדר עבודתה במידה שלא נקבעו בחוק.

          (ב)  רוב חברי המועצה, כשביניהם היושב ראש או סגנו, יהיה מנין חוקי בישיבות המועצה; לא היה מנין חוקי בפתיחת הישיבה, תהיה הישיבה שלאחריה כדין בכל מספר של נוכחים.

          (ג)   המועצה רשאית לפעול על ידי ועדות קבועות או זמניות או לענינים מסויימים, והיא רשאית לצרף לועדה גם מי שאינו חבר המועצה.

          (ד)  פעולת המועצה לא תיפסל מחמת זה בלבד שבשעת עשיית הפעולה היה מקום פנוי במועצה מכל סיבה שהיא.

פרק ד': הצוות

צוות ישראלי

30.  בכלי שיט ישרתו, ככל האפשר, אנשי צוות ישראליים בלבד.

קברניט ישראלי

31.  לא יעסיק בעל כלי שיט קברניט שאינו ישראלי ולא ישרת מי שאינו ישראלי כקברניט בכלי שיט, אלא בהיתר לפי חוק זה.

העסקת קברניט שאינו ישראלי

32.  מפקח רשאי לפי בקשת בעל כלי שיט להתיר העסקת קברניט שאינו ישראלי; ההיתר יכול להיות מיוחד או לסוגים של כלי שיט או של הפלגות.

ערעור על החלטת המפקח והמנהל

33.  (א)  סירב המפקח להתיר העסקתו של קברניט שאינו ישראלי או התיר העסקתו בסייגים, רשאי מבקש ההיתר לערור על החלטת המפקח לפני המנהל תוך 15 יום מיום שהגיעה ההחלטה לידיעת העורר; המנהל לא ידון ולא יחליט בערר אלא לאחר התייעצות בועדת משנה של שלושה שתבחר הועדה המייעצת מבין חבריה.

          (ב)  המנהל בבואו להכריע בערר רשאי לאשר את ההחלטה שעוררין עליה, בשינויים או ללא שינויים, או לבטלה ולתת אחרת במקומה.

הסדרים להבטחת צוות ישראלי

34.  (א)  השר רשאי, בהתייעצות עם שר העבודה[2] ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, ולגבי כלי השיט שעיקר עיסוקם בדיג – גם בהתייעצות עם שר החקלאות, להתקין תקנות בענינים אלה:

(1)   קביעת תפקידים בכלי שיט, שישרתו בהם אנשי צוות ישראליים בלבד;

(2)   קביעת היחס המספרי הכללי בין אנשי צוות ישראליים לבין אנשי צוות לא ישראליים המשרתים בכלי שיט בכלל, וקביעת יחס מספרי כאמור לגבי ממלאי תפקידים מסויימים בכלי שיט בפרט;

(3)   התנאים שבהם רשאי מפקח להתיר, בהיתר כללי, מיוחד או לסוגים, העסקתם של אנשי צוות שאינם ישראליים בסטיה מן האמור בתקנות לפי סעיף זה, לרבות תקופת העסקתם;

(4)   מניעת הפלגתו של כלי שיט שלא נתמלאו בו הוראות התקנות לפי סעיף זה.

          (ב)  בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע הסדרים שונים לגבי סוגים שונים של כלי שיט או של הפלגות או הובלות או לגבי כלי שיט פלוני.

שכירת שאינו ישראלי בצוות ראשוני

35.  לא ישכור בעל כלי שיט איש צוות שאינו ישראלי לשירות בהפעלתו של כלי שיט עם ציוותו לראשונה או עם ציוותו מחדש לאחר שהיה מושבת, אלא על פי היתר מפקח ולפי תנאיו.

פרק ה': הקברניט

הקברניט – שלוחו של בעל כלי השיט

36.  רואים את הקברניט כשלוחו של בעל כלי השיט –

(1)   בכל ענין הכרוך בהפעלתו התקינה של כלי השיט, בטיפול בו או באנשים ובמטען שבו, ובכל ענין אחר שקברניט פועל בו לפי הנוהג הימי המקובל, והכל בכפוף להסכם או לכל הוראה מיוחדת של בעל כלי השיט;

(2)   בכל ענין שלפי דין או אמנה בין-לאומית שישראל צד לה חייב הקברניט או מוסמך לפעול בו לפי שיקול דעתו, וזאת על אף כל הוראה נוגדת של בעל כלי השיט.

הגבלת סמכותו של הקברניט

37.  הגביל בעל כלי שיט את הסמכויות הנתונות לקברניט לפי סעיף 36(1), לא יהא תוקף להגבלה זו כלפי צד שלישי שלא ידע עליה ופעל בתום לב.

סמכויות של שעת הדחק

38.  הקברניט רשאי, בלי נטילת רשות מבעל כלי שיט ועל אף כל הוראה נוגדת שלו –

(1)   לעשות כל פעולה הנראית לו דרושה כדי למנוע או להפחית סכנה הנשקפת לחייהם או לבריאותם של האנשים שבכלי השיט או למטען שבו או לבטיחותו של כלי השיט;

(2)   להטיל לים מטען המובל בכלי השיט או כל חלק מכלי השיט גופו, אם נראה הכרח לעשות כן לשם הצלת חיי בני האדם שבכלי השיט או לשם הצלת כלי השיט, ולאחר התייעצות ככל האפשר עם קצין הסיפון הבכיר או קצין המכונה הבכיר;

(3)   להורות לצוות ולאנשים אחרים המפליגים בכלי השיט לנטוש אותו, אם נראה לו הדבר הכרחי לעשות כן לשם הצלת חייהם, ולאחר התייעצות ככל האפשר עם קצין הסיפון הבכיר או קצין המכונה הבכיר;

(4)   להורות על צמצום מנות המזון הניתנות לאנשים שבכלי השיט ולהשתמש במנות מזון מן המטען לכלכלת האנשים, אם יש מחסור במזון בכלי השיט ואין אפשרות, לדעת הקברניט, למלא את המחסור בצורה אחרת;

(5)   לשכור אדם מחוץ לישראל לשירות בכלי השיט אם נמצא ששירותו דרוש מיד להפלגתו הבטוחה של כלי השיט;

(6)   להזמין ביצוע תיקון בכלי השיט או לרכוש כל דבר, אם לא ניתן לקבל על כך בזמן הדרוש את הסכמת הבעל והתיקון או הדבר הנרכש דרוש לדעת הקברניט כדי להבטיח את בריאותם או חייהם של בני האדם שבכלי השיט או כדי למנוע סכנה לכלי השיט;

(7)   להורות לאיש צוות לעשות, באורח זמני, כל עבודה בכלי השיט שאיננה בגדר התפקיד שלשמו נשכר, אם העבודה דרושה, לדעת הקברניט, לשם הצלת חייהם של בני האדם שבכלי השיט או להצלת כלי השיט וכל חלק שבו או מטענו, ולאחר התייעצות ככל האפשר עם קצין הסיפון הבכיר או קצין המכונה הבכיר;

(8)   להורות לכל אדם המפליג בכלי השיט ושאינו איש צוות שיעשה בכלי השיט עבודה מתאימה לגילו ולמצב בריאותו, אם נראה לו הדבר דרוש לשם הצלת חיי אדם שבכלי השיט וכל חלק חיוני שבו, ולאחר התייעצות ככל האפשר עם קצין הסיפון הבכיר או קצין המכונה הבכיר.

הצלת חיים בים

39.  (א)  קברניט כלי השיט חייב, במידה שיש בידו, ובלי סיכון של ממש לכלי השיט שבפיקודו או לאנשים שבו –

(1)   להושיט עזרה לכל אדם שנמצא בים ונתון לסכנת מוות;

(2)   להתקדם בכל המהירות האפשרית להצלת בני אדם הנמצאים במצוקה בים אם קיבל הודעה שהם נזקקים לעזרתו, במידה שסביר הוא לדרוש ממנו פעולה כזאת, ולמטרה זו אף יסטה במידת הצורך מכיוון הפלגתו;

(3)   להושיט עזרה לכלי השיט שהתנגש בו ולאנשים שבו ולהודיע, אם אפשר, לקברניט של אותו כלי שיט את שם כלי השיט שבפיקודו, נמל רישומו ונמל עגינתו הקרוב.

          (ב)  לא קיים הקברניט את המוטל עליו לפי סעיף זה, אין על בעל כלי השיט אחריות אזרחית או פלילית על מחדל זה.

מניעת החרמה או עיכוב

40.  נודע לקברניט שעקב פעולות איבה עלול כלי השיט להיות מוחרם או מעוכב בידי שלטונות המדינה שבתחומה הוא נמצא או שלעברה הוא מפליג, חייב הקברניט לעשות מה שביכולתו להביא את כלי השיט לנמל ישראלי או לנמל אחר שאין סכנת החרמה או עיכוב כאמור נשקפת בו.

איסור הפקת ריווח עצמי

41.  לא יוביל קברניט בכלי שיט שבפיקודו מטענים, ולא יסיע בו נוסעים, לשם הפקת ריווח לעצמו או תועלת אישית אחרת מלבד התמורה הניתנת לו בעד שירותו מאת בעל כלי השיט, אלא אם קיבל מראש הסכמתו של בעל כלי השיט בכתב.

העברת הקברניט מתפקידו

42.  (א)  על אף האמור בכל דין או הסכם רשאי בעל כלי שיט בכל עת להעביר את הקברניט מתפקידו.

          (ב)  אין האמור בסעיף קטן (א) גורע מזכותו של הקברניט לקבל שכר עבודה, פיצויי פיטורים או כל תשלום או פיצוי המגיעים לו מאת בעל כלי השיט על פי דין או הסכם.

העברת פיקוד

43.  נסתיים שירותו של הקברניט בכלי שיט פלוני מכל סיבה שהיא, ימסור הקברניט במסודר לידי הקברניט שמינה בעל כלי השיט במקומו את הפיקוד על כלי השיט ואת המסמכים הנמצאים בכלי השיט או הנמצאים ברשותו ונוגעים לכלי השיט, לנוסעים או למטען, ואם לא נתמנה קברניט אחר במקומו – יעביר את האחריות לניהול כלי השיט ואת המסמכים האמורים לבעל כלי השיט או לבא כוחו.

מילוי מקום הקברניט

44.  נבצר מהקברניט למלא תפקידו ולא מינה בעל כלי השיט קברניט אחר במקומו, יהיה הקצין הבכיר שבמחלקת הסיפון לקברניט, ואם היו במחלקת הסיפון כמה קצינים בדרגה הבכירה – יעבור הפיקוד לידי הקצין שהוא בעל השירות הימי הממושך ביותר לאחר שקיבל תעודת הסמכה כרב-חובל; ואם לא היה קצין בעל תעודה כאמור – יעבור הפיקוד לידי הקצין בעל השירות הימי הממושך ביותר בדרגתו אותה שעה, ובמקרה שתקופת השירות הימי כאמור שווה לכולם, יעבור הפיקוד לידי הקשיש שבקצינים.

תקופת מילוי מקום

45.  כל מילוי מקום של קברניט לפי סעיף 44 שאינו בהתאם לאמור בסעיף 16 יהיה בתוקף עד הגיע כלי השיט לנמל היעד הקרוב.

חובת בעל כלי שיט גם על הקברניט

46.  (א)  כל חובה וכל איסור המוטלים על בעל כלי שיט לפי חוק זה, יחולו, באין כוונה אחרת משתמעת, גם על הקברניט, אולם הקברניט אינו חייב לשאת אישית בהוצאות של מילוי החובה.

          (ב)  קיים את החובה אחד החייבים בה – פטורים כל השאר.

דין הקברניט כדין הצוות במקרים מסויימים

47.  (א)  הוראות פרקים ב', ח', ט', י', י"א וי"ד וסימן א' של פרק ט"ו יחולו על הקברניט כאילו היה איש צוות, בשינויים המחוייבים.

          (ב)  אין בהוראות אלה כדי לגרוע מחובותיו או מאחריותו של קברניט על פי כל דין או הסכם.

פרק ו': המשמעת בכלי שיט

כפיפות הצוות

48.  אנשי הצוות יהיו כפופים לפיקודו של הקברניט או של אנשי הצוות הממונים עליהם בכל ענין שלגביו נקבע כך בדין, בנוהג הימי המקובל או בהסכם, לרבות כל הוראה שניתנה כדין בענינים אלה:

(1)   בטיחות השיט;

(2)   הבטחת בריאותם וחייהם של בני האדם שבכלי השיט;

(3)   הבטחת פעילותו המסחרית הרגילה של כלי השיט, לרבות הטיפול בו, בבני האדם שבו ובמטענו, והכל בכפוף לכל הסכם;

(4)   שמירת החוק, הסדר, המשמעת וההתנהגות הנאותה בכלי השיט;

(5)   שמירת החוק, הסדר, המשמעת וההתנהגות הנאותה מחוץ לכלי השיט במידה שהדבר בא להבטיח את הענינים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) או למנוע מעשים העשויים לגרום נזק לבעל כלי השיט או לפגוע ביחסים שבין מדינת ישראל לבין שלטונות מדינה שכלי השיט עוגן בתחומיה;

(6)   ענין הנוגע לביצועו של חוק זה ותקנות לפיו.

כפיפות אנשים אחרים

49.  (א)  המפליג בכלי שיט, שאינו איש צוות, כפוף לפיקוד המפורט בסעיף 48 לענינים אלה:

(1)   בטיחות כלי השיט וכל אשר בו;

(2)   הבטחת בריאותם וחייהם של בני האדם שבכלי השיט;

(3)   שמירת החוק, הסדר, המשמעת וההתנהגות הנאותה בכלי השיט;

(4)   כל דבר אחר שנקבע לשם כך בחוק זה או בתנאים שלפיהם מורשה אותו אדם להפליג בכלי השיט.

          (ב)  לא יהא אדם כאמור בסעיף קטן (א) חייב לעשות על פי הוראת הקברניט דבר שברור וגלוי הוא על פי נסיבות הענין שאיש צוות יכול לעשותו בלי לפגוע במטרה שלשמה נדרשה עשייתו.

סדר הפיקוד

50.  השר רשאי לקבוע בתקנות את סדר הכפיפות לפיקוד בכלי שיט; כל עוד לא הותקנו התקנות, יהיה סדר הכפיפות לפיקוד לפי הנוהג הימי המקובל.

הכפיפות לפיקוד לאחר נטישת כלי השיט ת"ט תשל"ד-1974

51.  (א)  ניטש כלי שיט, יהיו האנשים שנטשוהו – חוץ מאלה שהקברניט שחרר אותם מפיקודו – כפופים לפיקודו לפי פרק זה בין בים ובין ביבשה, בכל הנוגע להבטחת הצלתם של האנשים, לשמירת הסדר והמשמעת בקרבם ולביצוע הוראות חוק זה הדנות בנטישת כלי שיט, ובכל ענין אחר שעל פי הנוהג הימי המקובל הם כפופים לפיקוד הקברניט; והוא כל עוד לא נסתיימו פעולות ההצלה.

ת"ט תשל"ד-1974

          (ב) פיקוד הקברניט על אנשים מכלי השיט שניטש בהיותם בסירות הצלה או בכל מקום בין בים ובין ביבשה, ייעשה באמצעות אנשי הצוות, ובאין הוראה אחרת מהקברניט – לפי סדר הכפיפות לפיקוד בהיותם בכלי השיט שנוטש.

          (ג)   נבצר מהקברניט לקיים ביעילות את פיקודו כאמור בסעיף קטן (ב), יהיו סמכויות הקברניט לגבי אותה קבוצה לאיש הצוות שבידו הפיקוד העליון עליה.

מיום 24.8.1974

ת"ט תשל"ד-1974

ס"ח תשל"ד מס' 733 מיום 30.5.1974 עמ' 79

(א) נוטש ניטש כלי שיט, יהיו האנשים שנטשוהו – חוץ מאלה שהקברניט שחרר אותם מפיקודו – כפופים לפיקודו לפי פרק זה בין בים ובין ביבשה, בכל הנוגע להבטחת הצלתם של האנשים, לשמירת הסדר והמשמעת בקרבם ולביצוע הוראות חוק זה הדנות בנטישת כלי שיט, ובכל ענין אחר שעל פי הנוהג הימי המקובל הם כפופים לפיקוד הקברניט; והוא כל עוד לא נסתיימו פעולות ההצלה.

 (ב) פיקוד הקברניט על אנשים מכלי השיט שנוטש שניטש בהיותם בסירות הצלה או בכל מקום בין בים ובין ביבשה, ייעשה באמצעות אנשי הצוות, ובאין הוראה אחרת מהקברניט – לפי סדר הכפיפות לפיקוד בהיותם בכלי השיט שנוטש.

אמצעים להבטחת הציות

52.  הקברניט רשאי להשתמש בכל המצעים הסבירים בנסיבות המקרה, הנראים לו דרושים להבטחת ענינים שבהם כפופים האנשים שבכלי השיט לפיקודו לפי פרק זה ולביצוע ההוראות שניתנו באותם ענינים.

חובת הודעה על נקיטת אמצעים מסויימים

53.  כל שימוש בכוח או כליאה או כבילה או מעשה אחר כיוצא באלה הנעשה נגד אדם שבכלי השיט מכוח סמכות הקברניט לפי סעיף 52 חייב הקברניט להודיע עליו, באמצעים המהירים ביותר שבידו, לאנשים אלה:

(1)   המפקח;

(2)   הנציג הקרוב ביותר לאירוע המקרה;

(3)   בעל כלי השיט;

(4)   אם המעשה נעשה נגד איש צוות – הארגון היציג בישראל שעמו נמנה איש הצוות, ובמין ארגון כזה – הארגון שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של ימאים בישראל המשרתים באותו כלי שיט.

יחסי כבוד בין הצוות ויעילותו במילוי התפקיד

54.  הקברניט וכל אדם הממונה על איש צוות חייבים בהתנהגות נאותה כלפי הצוות, ואנשי הצוות חייבים בשמירת יחס כבוד כלפי כל הממונה עליהם וחייבים במילוי תפקידם ביעילות ובנאמנות תוך ציות להוראות הממונים.

פרק ז': סדרי עבודה בכלי שיט

התייצבות לשירות

55.  (א)  מי שנשכר לשירות בכלי שיט פלוני, יתייצב התייצבות ראשונה לשירותו בכלי השיט במועד שקבע בעל כלי השיט או קברניטו בהוראה בכתב שהובאה לידיעתו, והכל בכפוף לאמור בהסכם.

          (ב)  לענין התייצבות לשירות בכלי שיט במקרים אחרים, רשאי השר לקבוע סדרי נוהל בתקנות.

היעדרות מכלי שיט

56.  לא יעזוב איש צוות כלי שיט ולא ייעדר ממנו, אלא באישורו או על פי הוראותיו של הקברניט או של איש צוות שהקברניט הסמיכו לכך; והכל בכפוף לאמור בהסכם.

סדרי העבודה ותפקידי הצוות

57.  סדרי העבודה בכלי שיט ותפקידי אנשי הצוות, במידה שלא קבעם בעל כלי השיט, יקבע הקברניט בכפוף להוראות כל דין, נוהג או הסכם.

מילוי מקום איש צוות אחר

58.  (א)  בכפוף להוראות סעיף 60, רשאי הקברניט להורות לאיש צוות לבצע בכלי השיט, באורח זמני, כל עבודה אשר אינה בגדר התפקיד שלשמו נשכר, במקומו של איש צוות אחר שנמנע ממנו תוך כדי ההפלגה למלא תפקידו; אולם אם היתה בעבודה האמורה משום פגיעה מוחשית במעמדו של אותו איש צוות הנדרש, לא יתן הקברניט הוראה כאמור אלא אם הדבר הכרחי, וככל האפשר יטיל את העבודה על איש צוות שעבודתו והכשרתו המקצועית קרובות ביותר לפי מהותן אל העבודה שיש לבצעה.

          (ב)  הוראה כאמור בסעיף קטן (א) תקפה עד לעגינתו של כלי השיט בנמל היעד הקרוב, אולם הקברניט רשאי לחזור ולהשתמש בסמכות האמורה, אם לא היה ניתן במאמץ סביר למצוא איש צוות מחליף לאיש הצוות שנמנע ממנו למלא תפקידו.

העברה לתפקיד נמוך

59.  (א)  בכפוף לאמור בכל הסכם, רשאי הקברניט להורות לאיש צוות למלא בכלי שיט תפקיד שונה מהתפקיד שלשמו נשכר, לרבות תפקיד נמוך ממנו, לאחר ששמע דעתו של הקצין הממונה על המחלקה שבה משרת איש הצוות, אם ישנו, והגיע למסקנה שאיש הצוות אינו מתאים מבחינת כשרו או נסיונו המקצועי למלא את התפקיד שלשמו נשכר.

          (ב)  הוראת הקברניט לאיש הצוות לפי סעיף זה תיכנס לתקפה עם רישום החלטתו ונימוקיה ביומן הרשמי.

מילוי מקום בתפקיד

60.  נמצא כלי שיט בהפלגה ונוצרו נסיבות המחייבות מילוי תפקיד הטעון הסמכה, ואין אפשרות שישמש בו איש צוות שהוא בעל תעודת הסמכה לאותו תפקיד, רשאי הקברניט להורות לאיש צוות שהוא בעל ההכשרה הקרובה ביותר לאותו תפקיד, שימלא אותו עד הגיע כלי השיט לנמל היעד הקרוב; הקברניט ירשום ביומן הרשמי כל הוראה שניתנה לפי סעיף זה והסיבות לנתינתה.

פרק ח': רשימת הצוות וחוזה שירות

רשימת הצוות

61.  (א)  בכל כלי שיט תהא רשימת צוות והיא תיערך בידי הקברניט או מי שהוא מינה לכך, בצורה שהורה עליה השר.

          (ב)  רשימת הצוות תכלול את שמות אנשי הצוות המשרתים אותה שעה בכלי השיט, פרטי זהותם, תפקידם, סמיכותם המקצועית, פנקס הימאי שלהם ופרטים אחרים שהורה עליהם השר.

המצאת רשימת הצוות למפקח

62.  (א)  בעל כלי שיט ימציא למפקח את רשימת הצוות לגבי כל הפלגה מנמל בישראל ולגבי כל הפלגה מנמל במדינת חוץ אם כלי השיט צוות שם לראשונה או צוות מחדש לאחר שהושבת ללא צוותו התפעולי.

          (ב)  מועד הגשת רשימת הצוות ייקבע בתקנות.

הודעה על שינוי ברשימת הצוות ת"ט תשל"ד-1974

63.  בעל כלי שיט יודיע למפקח באמצעים המהירים ביותר שבידו על כל שינוי ברשימת הצוות.

מיום 24.8.1974

ת"ט תשל"ד-1974

ס"ח תשל"ד מס' 733 מיום 30.5.1974 עמ' 79

63. בעל כלי שיט יודיע למפקח באמצעים המהירים ביותר שבידו על כל שינוי ברשימת הצוות או בפרטים אחרים שבה.

החובה לקבל אישור לרשימת הצוות במקרים מסויימים ת"ט תשל"ד-1974

64.  (א)  השר רשאי לקבוע בתקנות שבעלי כלי שיט יהיו חייבים לקבל מאת המפקח או הנציג אישור לרשימת הצוות ולאסור על הפלגת כלי שיט ללא קבלת האישור האמור.

          (ב)  בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע –

(1)   את העילות שלפיהן יהיו המפקח או הנציג רשאים לסרב לאשר את רשימת הצוות כולה או מקצתה;

(2)   את התפקידים בכלי שיט שלגביהם תהיה חובה לקבל אישור כאמור;

(3)   את מועד קבלת האישור, בין לפני ההפלגה ובין לאחריה.

           (ג) בתקנות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאי השר לקבוע הסדרים לגבי כלי שיט המפליגים מנמלים בישראל השונים מאלה שלגבי כלי שיט המפליגים מחוץ לישראל.

מיום 24.8.1974

ת"ט תשל"ד-1974

ס"ח תשל"ד מס' 733 מיום 30.5.1974 עמ' 79

(א) השר רשאי לקבוע בתקנות שכלי שיט שבעלי כלי שיט יהיו חייבים לקבל מאת המפקח או הנציג אישור לרשימת הצוות ולאסור על הפלגת כלי שיט ללא קבלת האישור האמור.

חוזה שירות בכתב

65.  לא ישרת אדם בצוות ולא יעסיק בעל כלי שיט אדם בצוות, אלא אם נחתם חוזה שירות בינו ובין בעל כלי השיט.

תוכן חוזה השירות וצורתו

66.  (א)  חוזה השירות יכלול את כל תנאי השירות המוסכמים החלים על שירותו של איש צוות; תנאים המצויים בהסכם קיבוצי תבוא עליהם בחוזה השירות הפניה להסכם הקיבוצי.

          (ב)  חוזה השירות יכול שיהיה ביותר ממסמך אחד, ובלבד שתהיה הפניה בין מסמך אחד למשנהו.

          (ג)   השר רשאי לקבוע צורתו של חוזה השירות ופרטים שבצורה שיש לכלול בו.

החזקת חוזה השירות וההסכם הקיבוצי

67.  הקברניט יחזיק בכלי השיט עותק אחד לפחות של כל חוזה שירות שנחתם עם איש צוות בכלי השיט ועותק אחד לפחות של ההסכם הקיבוצי אם הוא חל על איש מאנשי הצוות המשרת בכלי השיט.

זכות עיון בחוזה השירות ובהסכם הקיבוצי

68.  הקברניט יאפשר לכל איש צוות לעיין בחוזה השירות ובהסכם הקיבוצי הנוגעים אליו בלי שהדבר יפגע בסדרי העבודה התקינים בכלי השיט.

פרק ט': שכר וזכויות אחרות

שכר במילוי תפקיד אחר

69.  מילא איש צוות תפקיד לפי הוראות סעיפים 58, 59 או 60, והשכר המשתלם בעד מילוי תפקיד זה שונה מהשכר המשתלם בעד מילוי התפקיד שלשמו נשכר, זכאי הוא, באין הסכם אחר, לשכר הגבוה שבהם, ושאר תנאי עבודתו לא ישתנו, במידת האפשר, לרעה מתנאי העבודה שהיה זכאי להם בתפקיד שאליו נשכר.

דין השתתפות ברווחים

70.  נקבע בהסכם בין בעל כלי שיט לבין איש צוות שגמול שירותו של איש הצוות יהיה, כולו או מקצתו, בהשתתפות ברווחים המופקים מהפעלתו של כלי השיט או בשלל הדיג, יהא דין הרווחים או ההשתתפות כאמור כדין שכר לכל דבר.

מתן תלוש שכר (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

71.  בעל כלי שיט חייב ליתן לאיש צוות פירוט של השכר ששולם לו ושל הסכומים שנוכו בתלוש שכר בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958; השר ושר העבודה[3] יקבעו בתקנות את הדרך והמועדים למתן הפירוט.

מיום 1.2.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2162