נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), תשס"ב-2002

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – ספנות ונמלים – כלי שיט

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק שני: אישורים

Go

5

סעיף 2

אישור הנדסי ואישור פעולה

Go

5

סעיף 3

אישור הנדסי

Go

5

סעיף 4

סמכויות המהנדס הראשי

Go

5

סעיף 5

אישור פעולה

Go

6

סעיף 6

מילוי תנאי אישור

Go

6

סעיף 7

ערר

Go

6

סעיף 8

הוראות המהנדס הראשי

Go

6

סעיף 9

איסור השטה

Go

6

סעיף 10

בדיקות

Go

6

 

פרק שלישי: משכנתאות על כלי שיט

Go

6

סעיף 11

עריכת שטר משכנתה

Go

6

סעיף 12

רישום

Go

6

סעיף 13

אימות חתימות

Go

6

סעיף 14

זיהוי פרטים

Go

6

סעיף 15

חתימת שטר משכנתה

Go

6

סעיף 16

רישום השטר

Go

7

סעיף 17

אגרות

Go

7

סעיף 18

הצמדה למדד

Go

7

 

פרק רביעי: הוראות כלליות

Go

7

סעיף 19

עונשין

Go

7

סעיף 20

שמירת דינים

Go

7

סעיף 21

ביטול

Go

7

סעיף 22

תחילה

Go

7

סעיף 23

הוראות מעבר

Go

7

 

תוספת ראשונה

Go

7

 

תוספת שניה

Go

7

 

חלק א': שטר משכנתה על כלי שיט

Go

7

 

חלק ב': שטר העברת משכנתה

Go

7

 

חלק ג': שטר תיקון משכנתה

Go

7

 

חלק ד': שטר הגדלת משכנתה

Go

7

 

חלק ה': שטר פדיון משכנתה

Go

8

 

תוספת שלישית

Go

8

 


תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), תשס"ב-2002*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו-111 לחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "אופנוע ים" - כהגדרתו בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998;

           "אישור הנדסי" - אישור הנדסי לביצוע פעולה שנתן המהנדס הראשי לפי תקנה 4;

           "אישור פעולה" - אישור פעולה בכלי שיט שנתן המנהל לפי תקנה 5;

           "אניה" - כלי שיט המונע בכוח מנוע, שנתקיים בו אחד מאלה:

(1)   אורכו המרבי עולה על 24 מטרים;

(2)   הוא מורשה להסיע יותר משנים עשר נוסעים בהפלגה שמחוץ למימי החופין של ישראל, ובים סוף - דרומה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;

           "ארבה" - כלי שיט שאין לו אמצעי הנעה עצמאיים המשמש להובלת סחורות ואינו משמש למגורים אלא לצורך תפעולו;

           "ארגון מוכר" - חברה או תאגיד החבר באיגוד חברות הסיווג הבין- לאומי (IACS) והמוכרת על ידי ארגון הספנות הבין- לאומי (אימ"ו);

           "בעל כלי שיט" - לרבות סוכן או מי שרשום בפנקס הרישום כבעל כלי שיט, מי שכלי השיט נמצא בחזקתו או בשליטתו, וכן מזמין כהגדרתו בתקנות אלה;

           "גוררת" - כלי שיט שנתמלאו בו כל אלה:

(1)   המנהל אישר אותו ככשיר לשמש גוררת;

(2)   תפוסתו אינה עולה על 500 טון;

(3)   עוצמת המנועים המשמשים להנעת כלי השיט עולה על 370 קילו-ווט;

           "הוראות המהנדס הראשי" - הוראות אשר מפרסם המהנדס הראשי בהתאם לתקנה 8;

תק' תשס"ו-2005

           "המהנדס הראשי" - מהנדס אניות ראשי ברשות הספנות והנמלים;

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 106

"המהנדס הראשי" - מהנדס אניות ראשי במינהל ברשות הספנות והנמלים;

           "הנדסאי ימי" - אדם הרשום בפנקס ההנדסאים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958 (להלן - חוק המהנדסים), במקצוע הנדסאי בתחום הימי או המכונות, או אדם העוסק בתחום תכנון או בניית כלי שיט והוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, ואשר המהנדס הראשי הכיר בו כהנדסאי לצורך תקנות אלה;

           "חוזה" - חוזה לביצוע בניה של כלי שיט, חוזה לביצוע המשך הבניה, חוזה לביצוע תיקונים במבנהו או מכונותיו של כלי שיט, חוזה לרכישת כלי שיט שאינו רשום במרשם הישראלי וחוזה לרכישת כלי שיט שקיבל פטור מרישום בהתאם להוראות החוק הכל לפי הענין;

           "כלי שיט" - כלי שיט החייב לפי החוק ברישום במרשם הישראלי לרבות כלי שיט החייב ברישום והופטר ממנו וכן כלי שיט אחר בבעלות תאגיד ישראלי כהגדרתו בחוק, אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל, או שהוא בשליטה של אחד מאלה, ולרבות כלי שיט שבבניה ומיועד להירשם במרשם הישראלי או לקבל פטור מרישום;

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

           "כלי שיט מסחרי" – סירה, ספינה או כלי שיט אחר שאיננו כלי שיט פרטי;

מיום 26.7.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1066

הוספת הגדרת "כלי שיט מסחרי"

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

           "כלי שיט פרטי" –סירה, ספינה או כלי שיט אחר המשמשים למטרות פרטיות כגון ספורט ופנאי, ואינם משמשים למטרת עבודה, רווח או מטרות מסחריות אחרות, והמוגבלים ברישיון השיט לייעוד "פרטי נוסעים";

מיום 26.7.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1066

הוספת הגדרת "כלי שיט פרטי"

           "מהנדס ימי" - מי שרשום כמהנדס אניות או כאדריכל ימי או כמהנדס מכונות ימי בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי חוק המהנדסים והוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות כמהנדס ימי;

           "מזמין" - כל אחד מאלה:

(1)   מזמין בניית כלי שיט;

(2)   רוכש כלי שיט שהוא בתהליך בניה;

(3)   בונה כלי שיט על שמו;

(4)   רוכש כלי שיט שלא היה חייב ברישום במרשם הישראלי;

(5)   המזמין שינוי או משנה באורח ניכר את ממדי כלי השיט, יכולת ההובלה שלו, ייעודו, תכונותיו או את מערכת ההנעה שלו;

תק' תשס"ו-2005

           "מנהל" - סגן מנהל הרשות לענינים טכניים לגבי אניה, גוררת, ספינת מכמורת וספינת נוסעים בשכר או הממונה הארצי על כלי שיט קטנים לגבי כל כלי שיט אחר;

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 106

"מנהל" - סגן מנהל המינהל הרשות לענינים טכניים לגבי אניה, גוררת, ספינת מכמורת וספינת נוסעים בשכר או הממונה הארצי על כלי שיט קטנים לגבי כל כלי שיט אחר;

תק' תשס"ו-2005

           "מנהל הרשות" - מנהל רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות אדם שהוא הסמיך לענין תקנות אלה;

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 106

"מנהל המינהל הרשות" - מנהל מינהל רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות אדם שהוא הסמיך לענין תקנות אלה;

           "משכנתה" - משכנתה על כלי שיט או על חלק ממנו;

           "נציג" ו"רשם" - כהגדרתם בחוק;

           "סירה" - כלי שיט שאינו אניה או גוררת או ספינה או ארבה או אופנוע ים ואורכו עד 7 מטרים;

           "ספינה" - כלי שיט העשוי לשוט שאינו אניה או גוררת או ארבה ואורכו המרבי מעל 7 מטרים ולא יותר מ- 24 מטרים;

           "ספינת מכמורת" - ספינה העוסקת או המיועדת לעסוק בדיג מכמורת;

           "ספינת נוסעים בשכר" - ספינה המסיעה או המיועדת להסיע יותר מ- 12 נוסעים בשכר במימי החופין של ישראל, ובים סוף צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;

           "ספר מפרטים" (Specification Book) - פירוט נתונים של כלי שיט והאבזרים שבו;

           "פעולה בכלי שיט" - כל אחד מאלה:

(1)   הזמנת בניה של כלי שיט;

(2)   ביצוע בניה של כלי שיט;

(3)   ביצוע שינויים במבנה או במכונות של כלי השיט;

(4)   שינוי ייעוד של כלי שיט;

(5)   רכישת כלי שיט במהלך בניה;

(6)   רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי לפי החוק;

           "שטר משכנתה" - שטר משכנתה, לרבות שטר הגדלת משכנתה, כאמור בסעיף 55 לחוק, שטר העברת משכנתה כאמור בסעיף 58 לחוק, שטר תיקון משכנתה כאמור בסעיף 66 לחוק ושטר פדיון משכנתה, כאמור בסעיף 67 לחוק, הערוך לפי הוראות הפרק השלישי;

           "השר" - שר התחבורה, לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן.

פרק שני: אישורים

אישור הנדסי ואישור פעולה

2.    (א)  בעל כלי שיט לא יבצע ולא ירשה לאחר לבצע פעולה בכלי שיט אלא לאחר קבלת אישור הנדסי ואישור פעולה, כמפורט בתקנות אלה, ובהתאם לתנאי האישורים האמורים.

           (ב)  לא יינתן אישור הנדסי או אישור פעולה לגבי רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי, או לגבי שינוי ייעוד של כלי שיט, אם גיל כלי השיט בעת הגשת הבקשה לאישור פעולה הוא -

(1)   שנתיים באופנוע ים;

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(2)   חמש שנים בסירה;

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(3)   שמונה שנים בכלי שיט מסחרי שאורכו המרבי עולה על 7 מטרים ואינו עולה על 36 מטרים;

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(4)   עשר שנים בכלי שיט פרטי שהוא ספינה.

תק' תשס"ג-2002 תק' תשס"ו-2005 תק' תשס"ז-2007

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי מנהל הרשות, בהתייעצות עם המהנדס הראשי והמנהל, להתיר מתן אישור הנדסי או אישור פעולה לגבי רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי או לגבי שינוי ייעוד של כלי שיט, למעט שינוי ייעוד כלי שיט מכלי שיט פרטי לכלי שיט המיועד להסיע בשכר יותר מ-12 נוסעים, אם גוף כלי השיט ומערכותיו במצב תקין, והוא שוכנע כי רישום כלי השיט במרשם הישראלי או שינוי ייעודו, לפי הענין, אין בו כדי לגרום פגיעה בבטיחות השיט, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(1)   בעל כלי השיט החל בביצוע הפעולה בכלי השיט לפני יום כ"ג באדר התשס"ב (7 במרס 2002);

(2)   כלי השיט היה פטור מרישום לפי סעיפים 104 או 105 לחוק;

(3)   מתקיימת נסיבה מיוחדת אחרת המצדיקה מתן אישור פעולה או אישור הנדסי.

מיום 21.12.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6208 מיום 21.11.2002 עמ' 186

הוספת תקנת משנה 2(ג)

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 106

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי מנהל המינהל הרשות, בהתייעצות עם המהנדס הראשי והמנהל, להתיר מתן אישור הנדסי או אישור פעולה לגבי רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי או לגבי שינוי ייעוד של כלי שיט, למעט שינוי ייעוד כלי שיט מפרטי למסחרי, אם גוף כלי השיט ומערכותיו במצב תקין, והוא שוכנע כי רישום כלי השיט במרשם הישראלי או שינוי ייעודו, לפי הענין, אין בו כדי לגרום פגיעה בבטיחות השיט, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

 

מיום 26.7.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1066

(ב) לא יינתן אישור הנדסי או אישור פעולה לגבי רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי, או לגבי שינוי ייעוד של כלי שיט, אם גיל כלי השיט בעת הגשת הבקשה לאישור פעולה הוא -

(1) שנתיים באופנוע ים;

(2) חמש שנים בכלי שיט שאורכו המרבי עד 7 מטרים;

(3) שמונה שנים בכלי שיט מסחרי שאורכו המרבי עד 36 מטרים;

(4) עשר שנים בכלי שיט שאינו מסחרי שאורכו המרבי עד 24 מטרים.

(2) חמש שנים בסירה;

(3) שמונה שנים בכלי שיט מסחרי שאורכו המרבי עולה על 7 מטרים ואינו עולה על 36 מטרים;

(4) עשר שנים בכלי שיט פרטי שהוא ספינה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי מנהל הרשות, בהתייעצות עם המהנדס הראשי והמנהל, להתיר מתן אישור הנדסי או אישור פעולה לגבי רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי או לגבי שינוי ייעוד של כלי שיט, למעט שינוי ייעוד כלי שיט מפרטי למסחרי מכלי שיט פרטי לכלי שיט המיועד להסיע בשכר יותר מ-12 נוסעים, אם גוף כלי השיט ומערכותיו במצב תקין, והוא שוכנע כי רישום כלי השיט במרשם הישראלי או שינוי ייעודו, לפי הענין, אין בו כדי לגרום פגיעה בבטיחות השיט, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

אישור הנדסי

3.    בקשה לאישור פעולה, יגיש בעל כלי השיט למהנדס הראשי, לצורך קבלת אישור הנדסי, לפי הטופס שבתוספת הראשונה, ואליה יצורפו המסמכים האלה:

(1)  חוזה;

(2)  תכניות כלליות של כלי השיט, תכניות בטיחות, תרשימי מערכות, חישובי יציבות למצבים שונים, אישור לתקינות הגוף והמנוע, ספר מפרטים;

(3)  תיאור מפורט לביצוע התחזוקה, הרתיקה וההפעלה המתוכננים של כלי השיט;

(4)  אישור ארגון מוכר, מהנדס ימי או הנדסאי ימי למסמכים המפורטים בתמיכה לבקשה.

סמכויות המהנדס הראשי

4.    (א)  המהנדס הראשי רשאי -

(1)   לתת אישור הנדסי, לכלול בו תנאים, או לסרב לתת אישור הנדסי;

(2)   לדרוש מבעל כלי השיט הודעות, תכניות, תרשימים או פרטים נוספים;

(3)   להורות על הפסקת בנייתו של כלי שיט או ביצוע שינויים בו, לפי הענין, אם לדעתו הבניה או הביצוע אינם בהתאם לאישור ההנדסי שנתן;

(4)   להורות שפעולה בכלי השיט תתבצע בפיקוח מהנדס ימי או הנדסאי ימי או ארגון מוכר, ובלבד שזהות הגורם המפקח תהיה בהסכמת המנהל;

(5)   בנסיבות מיוחדות לתת אישור הנדסי, גם אם לא צורפו לבקשה המסמכים המנויים בתקנה 3.

           (ב)  בטרם יחליט המהנדס הראשי שלא לתת אישור הנדסי כאמור בתקנת משנה (א)(1), ייתן למבקש הזדמנות להביא לפניו את טענותיו.

אישור פעולה

5.    (א)  ניתן אישור הנדסי לפי תקנה 4, ונתמלאו כל התנאים שנכללו בו, תועבר הבקשה לאישור פעולה למנהל.

           (ב)  המנהל רשאי לתת אישור פעולה, להתנות את אישורו בתנאים, או לסרב לתת אישור פעולה.

           (ג)   המנהל רשאי, כתנאי למתן אישור פעולה -

(1)   לדרוש מבעל כלי השיט להתקין בכלי השיט ציוד ואבזרים הנחוצים לצורך בטיחות השיט;

(2)   לדרוש מבעל כלי השיט כל תעודה בין-לאומית הנדרשת מכוח כל אמנה בין-לאומית לעניני ספנות שישראל צד לה, ורשאי הוא לדרוש כי תעודה כאמור תוצא בידי ארגון מוכר;

(3)   להחזיר את הבקשה לאישור פעולה לבחינה מחודשת של המהנדס הראשי, אם הדבר נחוץ בשל דרישות המנהל לפי פסקאות (1) ו-(2).

           (ד)  לא ייתן המנהל אישור פעולה, אלא אם כן ניתן לגביה אישור הנדסי.

           (ה)  בטרם יחליט המנהל שלא לתת אישור פעולה כאמור בתקנת משנה (ב), ייתן למבקש הזדמנות להביא לפניו את טענותיו.

מילוי תנאי אישור

6.    מי שקיבל אישור הנדסי או אישור פעולה, המותנים בקיום תנאים, חייב למלא אחר התנאים שנקבעו.

ערר תק' תשס"ו-2005

7.    (א)  ערר על החלטת המהנדס הראשי או על החלטת המנהל יוגש למנהל הרשות לא יאוחר מ-30 ימים מקבלת ההחלטה.

תק' תשס"ו-2005

           (ב)  מנהל הרשות ייתן את החלטתו בערר בתוך שבוע ימים מיום הגשתו.

תק' תשס"ו-2005

           (ג)   החלטת מנהל הרשות בערר היא סופית.

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 106

7. (א) ערר על החלטת המהנדס הראשי או על החלטת המנהל יוגש למנהל המינהל הרשות לא יאוחר מ-30 ימים מקבלת ההחלטה.

(ב) מנהל המינהל הרשות ייתן את החלטתו בערר בתוך שבוע ימים מיום הגשתו.

(ג) החלטת מנהל המינהל הרשות בערר היא סופית.

הוראות המהנדס הראשי

8.    במסגרת הסמכויות המסורות למהנדס הראשי לפי תקנות אלה, רשאי הוא לפרסם הוראות בדבר הדרישות ההנדסיות מכלי שיט, הכל בהתאמה לסוגי כלי השיט השונים.

איסור השטה

9.    לא ישיט אדם כלי שיט אלא לאחר שנתמלאו לגביו הוראות תקנות אלה.

בדיקות

10.   המהנדס הראשי, המנהל, או מי שמונה בידם, רשאים לעלות על כלי שיט בכל עת, כדי לבדוק קיום הוראות פרק זה.

פרק שלישי: משכנתאות על כלי שיט

עריכת שטר משכנתה

11.   שטר משכנתה יהיה ערוך לפי הטופס המתאים שבתוספת השניה.

רישום

12.   לא יוגש ולא יתקבל שטר משכנתה לרישום, ולא יירשמו לפיו משכנתה, העברת משכנתה, תיקון משכנתה, הגדלתה או פדיונה, אלא אם כן הוא ערוך כאמור בתקנה 11 ולאחר שאומתו החתימות עליו לפי פרק זה.

אימות חתימות

13.   לא יאשר הרשם או הנציג את שטר המשכנתה, ולא יאמת את חתימות החותמים עליו, אלא אם כן הם מוכרים לו אישית או לאחר שזיהה אותם, להנחת דעתו, וכן לאחר שהחותמים הצהירו בפניו שהשטר שעליו הם עומדים לחתום נערך בידם ומרצונם החופשי.

זיהוי פרטים

14.   זיהה הרשם או הנציג את החותמים על שטר המשכנתה, ונמסרה הצהרתם כאמור בתקנה 13, ירשום הרשם את פרטי הזיהוי על גבי השטר.

חתימת שטר משכנתה

15.   נתמלאו התנאים המפורטים בתקנות 12, 13 ו-14, יחתמו הצדדים על השטר בפני הרשם או הנציג והוא יאמת את חתימתם כאמור בשטר.

רישום השטר

16.   (א)  הוגש השטר לרשם כדין, ירשום הרשם בפנקס הרישום את מספר השטר, פרטי בעל המשכנתה, סכום המשכנתה, תאריך השטר, ושעת קבלתו.

           (ב)  השטר יישמר במשרדי הרשם.

אגרות

17.   בעד רישום משכנתה, העברתה, תסובתה, תיקונה, הגדלתה או פדיונה וכן בעד אישור העתקי מסמכים בידי הרשם או עיון בפנקסיו תשולם אגרה לפי הענין כמפורט לכל פעולה בתוספת השלישית.

הצמדה למדד תק' תשס"ז-2006

18.   סכומי האגרות הנקובים בתוספת השלישית ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6539 מיום 26.11.2006 עמ' 334

החלפת תקנה 18

הנוסח הקודם:

18. (א) סכומי האגרה הנקובים בתוספת השלישית ישתנו ב- 1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) כל סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב ביותר.

(ג) בתקנה זו -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם; ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש דצמבר 2001.

פרק רביעי: הוראות כלליות

עונשין

19.   העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס.

שמירת דינים

20.   תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

ביטול

21.   תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), תשכ"א-1961 - בטלות.

תחילה

22.   תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

הוראות מעבר

23.   כל תעודה, בקשה, או מסמך אחר, כל רישום, מינוי או פעולה אחרת שנעשו לפי החוק לפני תחילתן של תקנות אלה, דינם - כדין תעודה, בקשה, מסמך, רישום, מינוי או פעולה שניתנו או נעשו לפי תקנות אלה.

 

תק' תשס"ו-2005

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

[בקשה לאישור פעולה בכלי שיט]

 

תק' תשס"ו-2005

תוספת שניה

(תקנה 11)

חלק א': שטר משכנתה על כלי שיט

[שטר משכנתה על כלי שיט]

 

חלק ב': שטר העברת משכנתה

[שטר העברת משכנתה]

 

חלק ג': שטר תיקון משכנתה

[שטר תיקון משכנתה]

 

חלק ד': שטר הגדלת משכנתה

[שטר הגדלת משכנתה]

 

חלק ה': שטר פדיון משכנתה

[שטר פדיון משכנתה]

 

הודעה תשפ"ב-2022

תוספת שלישית

(תקנה 17)

בתוספת זו, "משכנתה" – משכנתה על כלי שיט.

1.    אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1)   שטר משכנתה – 852 שקלים חדשים;

(2)   שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 852 שקלים חדשים;

(3)   שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 852 שקלים חדשים;

(4)   שטר תיקון משכנתה – 852 שקלים חדשים;

(5)   שטר הגדלת משכנתה – 852 שקלים חדשים.

2.    (1)   בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 431 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2)   בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 431 שקלים חדשים.

(3)   בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 134 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6221 מיום 16.1.2003 עמ' 431

תוספת שלישית

(תקנה 7)

בתוספת זו, "משכנתה" – משכנתה על כלי שיט.

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 636 679 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 636 679 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 636 679 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 636 679 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 636 679 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 322 344 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור, בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 322 344 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 100 107 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6453 מיום 15.1.2006 עמ' 350

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 679 690 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 679 690 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 679 690 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 679 690 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 679 690 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 344 349 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור, בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 344 349 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 107 109 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2007

הודעה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6548 מיום 31.12.2006 עמ' 414

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 690 689 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 690 689 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 690 689 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 690 689 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 690 689 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 349 348 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור, בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 349 348 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 109 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6631 מיום 24.12.2007 עמ' 242

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 689 704 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 689 704 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 689 704 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 689 704 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 689 704 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 348 356 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור, בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 348 356 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 109 111 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6738 מיום 1.1.2009 עמ' 304

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 704 743 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 704 743 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 704 743 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 704 743 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 704 743 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 356 376 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור, בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 356 376 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 111 117 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 303

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 743 765 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 743 765 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 743 765 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 743 765 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 743 765 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 376 387 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור, בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 376 387 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 117 120 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6958 מיום 29.12.2010 עמ' 409

ת"ט תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 482

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 765 784 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 765 784 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 765 784 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 765 784 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 765 784 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 387 397 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור, בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 387 397 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 120 123 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7074 מיום 8.1.2012 עמ' 541

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 784 805 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 784 805 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 784 805 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 784 805 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 784 805 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 397 407 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 397 407 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 123 126 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7208 מיום 8.1.2013 עמ' 573

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 805 820 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 805 820 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 805 820 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 805 820 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 805 820 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 407 415 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 407 415 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 126 129 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7329 מיום 14.1.2014 עמ' 526

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 820 835 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 820 835 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 820 835 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 820 835 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 820 835 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 415 422 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 415 422 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 129 131 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7474 מיום 5.1.2015 עמ' 622

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 835 833 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 835 833 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 835 833 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 835 833 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 835 833 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 422 421 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 422 421 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 131 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7600 מיום 7.1.2016 עמ' 542

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 833 827 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 833 827 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 833 827 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 833 827 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 833 827 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 421 418 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 421 418 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 131 130 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7761 מיום 12.1.2017 עמ' 532

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 827 824 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 827 824 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 827 824 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 827 824 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 827 824 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 418 417 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 418 417 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 130 129 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7926 מיום 9.1.2018 עמ' 792

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 824 826 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 824 826 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 824 826 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 824 826 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 824 826 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 417 418 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 417 418 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 129 130 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8149 מיום 15.1.2019 עמ' 1820

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 826 836 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 826 836 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 826 836 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 826 836 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 826 836 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 418 423 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 418 423 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 130 131 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8321 מיום 7.1.2020 עמ' 384

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 836 839 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 836 839 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 836 839 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 836 839 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 836 839 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 423 425 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 423 425 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 131 132 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9079 מיום 10.1.2021 עמ' 1472

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 839 833 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 839 833 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 839 833 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 839 833 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 839 833 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 425 421 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 425 421 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 132 131 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9941 מיום 24.1.2022 עמ' 1807

1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

(1) שטר משכנתה – 833 852 שקלים חדשים;

(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן – 833 852 שקלים חדשים;

(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה – 833 852 שקלים חדשים;

(4) שטר תיקון משכנתה – 833 852 שקלים חדשים;

(5) שטר הגדלת משכנתה – 833 852 שקלים חדשים.

2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 421 431 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור – בלא אגרה.

(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 421 431 שקלים חדשים.

(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 131 134 שקלים חדשים.

 

 

כ"ו בחשון תשס"ב (12 בנובמבר 2001)                  אפרים סנה

                                                                                                שר התחבורה

 

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ב מס' 6150 מיום 5.2.2002 עמ' 396.

ת"ט ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 47.

תוקנו ק"ת תשס"ג מס' 6208 מיום 21.11.2002 עמ' 186; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ג מס' 6221 מיום 21.1.2003 עמ' 431 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 106 – תק' תשס"ו-2005.

ק"ת תשס"ומס' 6453 מיום 15.1.2006 עמ' 350 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6539 מיום 26.11.2006 עמ' 334 – תק' תשס"ז-2006; תחילתן ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ז מס' 6548 מיום 31.12.2006 עמ' 414 – הודעה תשס"ז-2006; תחילתה ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1066 – תק' (מס' 2) תשס"ז-2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6631 מיום 24.12.2007 עמ' 242 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6738 מיום 1.1.2009 עמ' 304 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 303 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6958 מיום 29.12.2010 עמ' 409 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011 (ת"ט ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 482).

ק"ת תשע"ב מס' 7074 מיום 8.1.2012 עמ' 541 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7208 מיום 8.1.2013 עמ' 573 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7329 מיום 14.1.2014 עמ' 526 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7474 מיום 5.1.2015 עמ' 622 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7600 מיום 7.1.2016 עמ' 542 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7761 מיום 12.1.2017 עמ' 532 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7926 מיום 9.1.2018 עמ' 792 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8149 מיום 15.1.2019 עמ' 1820 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8321 מיום 7.1.2020 עמ' 384 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9079 מיום 10.1.2021 עמ' 1472 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9941 מיום 24.1.2022 עמ' 1807 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.1.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות